חוקי קירכהוף (Kirchoff’s Rules)

  • Published on
    02-Jan-2016

  • View
    32

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(Kirchoffs Rules). ( ) Kirchhoffs Voltage Rule ( KVR ): ( ) Kirchhoffs Current Rule ( KCR ): . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p> (Kirchoffs Rules) ( )Kirchhoffs Voltage Rule (KVR): ( )Kirchhoffs Current Rule (KCR): </p></li><li><p>:R1R2R3i1i3i2+-+++Loop 1: e1-i1R1 + i2R2 = 0 ( )2. ( : ; )3. ( ) ( !)---Loop 2:e15. Node: i1 + i2 = i3e2 Loop 1Loop 2+-- i2R2 - i3R3 - e2 = 0 e2, e1, R1,R2,R3. i1,i2,i3? </p></li><li><p>" " ; , B C- A? : , -B C- A-. A .e , B C- A? : A B-, . . C ABC</p></li><li><p> : , . (), r. emf e, i ( ) "" </p></li><li><p> , . rRJebadrRs : " ": .</p></li><li><p> : ebad=10.0Vr=0.1W Rs=0.15Wegood=12.5Vr=0.02WRJ=0.025W</p><p>rRJebadrRsi3 (1): ( )(2): </p></li><li><p>: : i=40A. i3=71A. : , , 180A-. . </p></li><li><p> RC ( 1) " ?", , . : , .: (transient) . e VC=e. , VC=0.</p></li><li><p> ( ) ( ) RC</p></li><li><p> RC i(t) q(t) VC(t) RC ( , ....) :time</p></li><li><p> RC : ( ). : ?</p></li><li><p> q(0)=0- : q=Ce63% of Max at t = RCi0te/R -i=e /R : i=0.37% of Max at t = RC</p></li><li><p> q(0)=Ce- : q=037% of Max at t = RC -i=-e /R : i=0.37% of Max at t = RC</p></li><li><p>tqRC2RC0CeqRC2RC0tCe</p><p>Students running works pretty well.1) This will be given on the exam. Comment on 1 equation 2 unknowns. 2 eqs 3 unknowns finally 3 and 3</p></li></ul>