แบบฝึกหัด Rate+Eq

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    3.887

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<p> 30232 . 1 1 1. 2. 2 NO2 (g) 2 NO(g)+O2(g) NO20.1103mol/dm3 60NO2 0.1076mol/dm3 NO2 NOO2</p> <p>3. A B C A (s) A (mol/dm3) 0 20 40 60 80 100 1.000 0.818 0.669 0.548 0.448 0.367 0 20 s,40 60 s80 100 s 4. Mg6.40 g HCl20 s Mg4.60 g HCl 5. X Y Z X1/3 Y 1/2 Z 6. (NH3) 4 NH3 (g)+5 O2 (g)4 NO (g)+6 H2O (g) NH30.24moldm-3. s-1 O2 H2O 30232 . 27. (C4H8)500 C ( s )0255075100150200 [C4H8] (mol.dm-3.s-1) 0.0500.0410.0340.0280.0230.0160.011 8. 8.1 8.6 n o p qr s 30232 . 3 2 1... A (g)+B (g)C (g)+D (g) 2. . . Ea Ea/ A + BA + B C + DC + D (E) (E) . . E1 (E) (E) . . E1 E2 E2 E3E3 30232 . 43. 3.12 Fe3+(aq)+2 I-(aq)2 Fe2+(aq)+I2(g) 3.2Zn2+(aq)+4 NH3(aq)[Zn(NH3)4]2+(aq) 4. 4 NH3(g)+3 O2(g)2 N2(g)+6 H2O(l)N20.800mol.dm-3.s-1 H2O NH3 O2 5. 4 NH3(g)+7 O2(g)4 NO2(g)+6 H2O(l)H2O0.42mol.dm-3.min-1 NO2 NH3 O2 30232 . 5 3 1. (I-) (S2O82-) S2O82-(aq)+I-(aq)2 SO42-(aq)+I2(aq) 25 C (mol/dm3) I2 (mol.dm-3.s-1)S2O82- I- 1 2 3 1.0 x 10-4 2.0 x 10-4 4.0 x 10-4 1.0 x 10-2 1.0 x 10-2 2.0 x 10-2 6.50 x 10-7 1.30 x 10-6 5.20 x 10-6 1.1 1.2 1.3 I2 25 C S2O82- 1.0 x 10-4 mol/dm3 I-2.0 x 10-2mol/dm3 2. NO(g)+O3(g)NO2(g)+O2(g) (mol/dm3) NO2 (mol.dm-3.s-1)NO O3 1 2 3 4 5 1.00 x 10-6 1.00 x 10-6 1.00 x 10-6 2.00 x 10-6 3.00 x 10-6 1.00 x 10-6 6.00 x 10-6 9.00 x 10-6 9.00 x 10-6 9.00 x 10-6 0.660 x 10-4 1.32 x 10-4 1.98 x 10-4 3.96 x 10-4 5.94 x 10-4 2.1 2.2 k 3. A + BC A B 3 30232 . 6 (mol/dm3) (s) [C] mol/dm3 C (mol.dm-3.s-1)AB 1 2 3 0.100 0.300 0.200 1.0 x 10-2 1.0 x 10-2 2.0 x 10-2 15 20 30 7.5 x 10-2 30 x 10-2 3.0 x 10-2 4.2 A+B r=k[A]2[B]-1 5.2 A+2 B+M2 C+D (mol/dm3) D (mol.dm-3.s-1)ABM 1 2 3 4 4x 10-3 2x 10-3 2x 10-3 2x 10-3 2 x 10-3 4 x 10-3 2 x 10-3 2 x 10-3 1 x 10-2 1 x 10-2 1 x 10-2 5 x 10-3 0.48 x 10-3 0.48 x 10-3 0.24 x 10-3 0.96 x 10-3 5.1 A 3 5.2 6.2 NO(g)+2 H2(g)2 H2O(g)+N2O(g) NO (mol/dm3) H2 (mol/dm3) mol.dm-3.s-1 1.00 1.20 0.80 1.00 2.00 1.00 1.20 0.80 2.00 1.00 3.5 x 10-5 5.0 x 10-5 1.8 x 10-5 7.0 x 10-5 1.4 x 10-5 30232 . 7 4 1.A+2 B C+280 kJ(1) 2 X+Y+150 kJ3 Z(2) (1)(2)510 kJ340 kJ 2. A(g)B(g) 2.1A B 2.2 B A 2.3 3.3 O2(g) 2 O3(g) 150kJ/mol 400kJ 4. N2(g)+3 H2(g) 2 NH3(g)+92 kJ 668kJ A B p q r s 30232 . 8 5 1. 12 AQ 2Q + B C+ D 3 B + D 2 M 1 2 1 2. r=k[R]23 12 RX + Y 2X + Z T + U 3U + Z P 3.C4H9OHH+Br-C4H9Br C4H9OHH+ Br-</p> <p> 3.13.2 3.1Br-+C4H9OHC4H9Br+OH_. OH_+H+H2O. 3.2C4H9OH+H+C4H9OH2+. C4H9OH2+C4H9++H2O. C4H9++Br-C4H9Br. 4.2 NO(g)+O2(g)2NO2(g)4.14.2 4.12 NO N2O2. N2O2+O22 NO2. 4.2NO+O2 O2NO. O2NO+NO2 NO. 5.2 ICl+H2I2+2 HCl r=k[ICl][H2] 30232 . 96. A D A X BYZCD n po q r s 30232 . 10 6 1. CaCO3(s)2 HCl(aq)CaCl2(aq)+H2O(l)+CO2(aq) 2.H2(g)+Cl2(g)2 HCl(g) 3. 4.NO H2 2NO(g)+2H2(g)N2(g)+2H2O(g) 5. 6. 6.1CH3CO2CH3(aq) + H2O(l) + H+(aq) CH3CO2H(aq) + CH3OH(aq) + H+(aq) 6.22 H2(g)+O2(g)2 H2O(g) 6.32 H2(g)+O2(g)+Pt(s)2 H2O(g)+Pt(s) 6.4NH3(g) + CH3Cl(aq) + H2O(l)Cl-(aq) + NH4+(aq) + CH3OH(aq) 30232 . 11 7 1. CaCO3(s) CaO(s)+CO2(g) 2. 3. 4. 5. 5.12 CO2(g) 2 CO(g)+O2(g) 5.2PbI2(s)Pb2+(aq)+2 I-(aq) 5.3CO(g)+NO2(g) CO2(g)+NO(g) 5.4Cu(s)+2 Ag+(aq) Cu2+(aq)+2 Ag(s) 5.5CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(l) 6. (K)=[NO2]2[Cl2] / [NO2Cl]2 7.(1)Cl2(g) 2Cl(g); K1=6.40 x 10-39 (2)Cl2(g)+2 NO(g) 2 NOCl(g); K2=3.70 x 10-8 (3)Cl2(g)+2 NO2(g) 2 NO2Cl(g); K3=1.80 7.12 NOCl(g) 2 Cl(g)+2 NO(g) 7.22 Cl(g)+2 NO2(g) 2 NO2Cl(g) 8.SO2(g)+1/2 O2(g) SO3(g)20.4 700 C SO3(g) SO2(g)+1/2 O2(g) 2 SO2(g)+O2(g) 2 SO3(g) 30232 . 12 9.N2H2250cm3 N2(g)+3H2(g) 2 NH3(g) N2, H2NH32,34mol 10. H2(g)+I2(g) 2 HI(g)9.030 C 2dm3HIH20.6mol0.4mol I2mol/dm3 11. 800 C watergasCOH2C(s)+H2O(g) CO(g)+H2(g) H2=4.0 x 10-2mol/dm3,CO=4.0 x 10-2mol/dm3</p> <p>H2O=1.0 x 10-2mol/dm312. A+2 B 2 C A1.0mol B1.5mol2dm3C0.35mol/dm3 13. CO0.065mol FeO1dm3</p> <p> CO,FeCO2 FeO(s)+CO(g) Fe(s)+CO2(g);K=0.516 14. 25 C 4.5 x 105 HCOOH(aq)+CN-(aq) HCN(aq)+HCOO-(aq) 15. SO2NO22mol2dm3NO1.3mol SO2(g)+NO2(g) SO3(g)+NO(g) 16. Fe3+(aq)+SCN-(aq) FeSCN2+(aq);K=1.1 x 103 2dm3Fe(NO3)30.01molKSCN2mol 30232 . 13Fe3+,SCN-FeSCN2+ 17. SO3 2 SO3(g) 2 SO2(g)+O2(g) SO36.09 x 10-3mol/dm31000K SO32.44 x 10-3mol/dm3 18. N2(g)+O2(g) 2 NO(g)2000 CK=4.1 x 10-4N21.4g NO0.015g0.50dm3O2 19. CH4H2O 1000 K5dm3CO8.62g ,H22.60g,CH443.0g48.4g CH4(g)+H2O(g) CO(g)+3 H2O(g) 20. (K) (1)CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g);K1=23.20 (2)2 CO(g) C(s)+CO2(g);K2=1.56 (3)C(s)+H2O(g) CO(g)+H2(g);K3=1.60 x 10-21 K20.1C(s)+CO2(g) 2 CO(g) 20.2C(s)+2 H2O(g) CO2(g)+2 H2(g) 30232 . 14 8 1.300 C2 NO(g)+Cl2(g) 2 NOCl(g)Kp=2.72Kp300 C NO(g)+1/2Cl2(g) NOCl(g) 2 NOCl(g) 2 NO(g)+Cl2(g) 2.25 CCO(g)+2 H2(g) CH3OH(g)Kc=1.4 x 107Kc 25 C2.1 CH3OH(g) CO(g)+2 H2(g) 2.22CO(g)+4 H2(g) 2 CH3OH(g) 3.823 K (1)CoO(s)+H2(g) Co(s)+H2O(g);K1=67 (2)CoO(s)+CO(g) Co(s)+CO2(g);K2=490 3.1CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) 3.2CO(g)+H2O(g) CO2(g)+H2(g) 4.H2(g)+I2(g)2 HI(g)Kp=0.3525CKc5.Kp300 C2 NO(g)+Cl2(g) 2 NOCl(g)2.72Kc 300 C 6.CO(g)+H2O(g) Cl2(g)+H2(g)Kc=4.05500 CKp 500 7.N2O4(g) 2 NO2(g)Kc=0.212mol/dm3100 C Kp100 C 8.525 C2 SO2(g)+O2(g) 2 SO3(g)SO2=0.015atm,SO3=0.253atmO2=0.365atmKp 9. N2(g)+3 H2(g) 2 NH3(g)400 CN2,H2NH30.45,0.630.24mol/dm3</p> <p>Kc 30232 . 1510. PCl51dm3 PCl3(g)0.40molCl2(g)0.40molPCl5PCl3 Cl2</p> <p>0.50PCl5 11. H2(g)+I2(g) 2 HI(g)50.2448CHIH21.25molI263.5g 12. 2 HI(g) H2(g)+I2(g)445CKc=50HI0.50mol250cm3 445C H2,I2HI 13. KcI2(g)+Cl2(g) 2 ICl(g)3.55 x 10-225 C I21.00molCl20.50mol1.00dm3 Cl2ICl 14. Kc525 CCO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g)0.25CO21.00molH21.00mol5.00dm3525 C 15. SO2Cl2(g) SO2(g)+Cl2(g)SO2Cl2</p> <p>0.75atm100 C 1.36atm % SO2Cl2 16. H23.00molN21.00mol350 C30.0atmNH35.34atmKp350 C 30232 . 16 9 1. 2 SO2(g) + O2(g)2 SO3(g) + 11.16 kJ SO3 O2 SO2 2. CO2 CO2(g) + H2O(l) H2CO3(aq) 3. (COCl2) CO(g) + Cl2(g) + COCl2(g) 3.1 3.2 3.3 3.4 4. CO CO O2 2CO(g) + O2(g)2CO2(g) + 5. 6.1C2H6(g)H2(g) + C2H4(g) H2 6.22NO2(g) 2NO(g) + O2(g) NO2 6.3PbSO4(s) + H+(aq)Pb2+(aq) + HSO4-(aq) Pb(NO3)2(aq) 30232 . 17 6.4PbCl2(s)Pb2+(aq) + 2Cl-(aq) AgNO3(aq) 6.5Fe3+(aq) + 3OH-(aq)Fe(OH)3(s) HCl(aq) 6. N2(g) + O2(g) + 2NO(g) 7. N2(g) + 3H2(g)2NH3(g) + 92 kJ () N2H2NH3 7.1 N2 7.2 H2 7.3 7.4 7.5 H2 7.6 He 8. H2 CH4(g) + H2O(g) + CO(g) + 3H2(g) 8.1 8.2 8.3 H2O(l) 30232 . 18 10 1.298 K1.00dm3 C(graphite) + O2(g)CO2(g);H = -393.5 kJ O2 C(graphite) CO2 O2 2. NO(g) + O3(g) NO2(g) + O2(g);H = -18.7 kJ NO O3 3. () 3.12H2O(g) 2H2(g) + O2(g)H =484 kJ 3.2N2(g) + O2(g) 2NO(g)H =181 kJ 3.3N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)H = -92.2 kJ 3.42O3(g) 3O2(g)H = -285 kJ 3.5H2(g) + F2(g) 2HF(g)H =541 kJ 4.() 4.1N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)H = -92.2 kJ 4.2N2(g) + O2(g) 2NO(g)H =181 kJ 4.33O2(g) 2O3(g)H =285 kJ 30232 . 194.4H2O(l) H2O(g)H = 41 kJ 5.4NH3 ,O2 ,NO4NH3(g) + 5O2(g) 4NO(g) +6H2O(g) 5.1 NO(g) 5.2 NO(g) 5.3 5.4 O2(g) 5.5 NH3(g) 5.6 NO(g) 5.7 NH3(g) O2(g) NO(g) NH3(g) NH3(g) O2(g) 30232 . 20 11 1. (HClO) (HClO4) (Ba(OH)2) (HCN) 2.-- HF(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + F-(aq) CN-(aq) + H2O(l) HCN(aq) + OH-(aq) HSO4-(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + SO42-(aq) H2S(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + HS-(aq) CH3COO-(aq) + H2O(l) CH3COOH(aq) + OH-(aq) 3. HPO42-H2O4. NH4Cl NaHS NH4+ HS- PO43- 5.- (H2CO3) (HCOOH) (H2SO3) 6.HIO4,H2PO4-,HSO3-,NH4+ 7.HPO42-,CO32-,HS-,OH- 30232 . 21 12 1. OH- F- H2O HSO4- HCO3- NH3 NH2- H- N3- N2H4 CH3NH2 2. OH- H2O HCO3- HBr HOCl H2PO3- CH3COOH HSO4- NH3 HS- PH3 3.-- HNO3+H2O H3O++NO3- CN-+H2O HCN+OH- H2SO4+Cl- HCl+HSO4- HSO4-+OH- SO42-+H2O O2-+H2O OH-+OH- H2S+NH2- HS-+NH3 N2H4+NH2- N2H3-+NH3 CH3OH+H- CH3O-+H2 N2H5++NO2- N2H4+HNO2 HNO3+H2SO4 H2NO3++HSO4- KNH2+NH4Cl+ KCl+2NH3 4. HCl HNO3 NH3 NH2- HClO4 F- NH4+ 5. (Autoionization) NH3 CH3OH HNO3 6. CH4NH3 H2SH2O HIO3HIO2 H2SO3H2SeO3 H2SeHBr H2OHF 30232 . 22NH3H2O PH3HI NH3H2S 7. NH3NF3 NH2-NH2OH N3-O2- OH-HS- HS-Cl- 30232 . 23 13 1. HNO2 H2CO3 HF CH3COOH HCl HClO4 H2S HCN HI 2.HX5 dm3 HX1 mol 3. HNO30.5 mol/dm3100 cm3 H3O+ 500 cm3 H3O+ 4.500 cm3 NaOH1 mol OH- 5.M(OH)20.2 mol/dm3500 cm3OH- 750 cm3OH- 6. HA2 mol/dm3 1.5 H3O+ 7. H2S 2Ka1=1.1 x 10-7Ka2</p> <p>=1.3 x 10-13 8. CH3COOHHCNKa=1.8 x 10-54.8 x 10-101 mol/dm3 H3O+ 9. HCOOH0.2mol/dm3 H3O+ %KaHCOOH1.8 x 10-4 10. NaX2mol/dm3 OH-KbX-(aq)+H2O(l) HX(aq)+OH-(aq)1.0 x 10-4 11. (C6H5COOH)0.25mol/dm30.40mol/dm3 Ka C6H5COOH = 6.5 x 10-5 30232 . 24 14 1. 0.25mol/dm3 H3O+4.0 x 10-3 mol/dm3Ka 2. CH3COOH0.05 mol/dm30.02 mol/dm3Ka CH3COOH = 1.8 x 10-5 3. HX HY1 mol HX [H3O+] HY Ka 4. HCN(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + CN-(aq)Ka = 4.8 x 10-10 5.H2CO3 H2CO3(aq) + H2O(l) H3O+(aq) +HCO3- (aq) 25CKa=4.4 x 10-71.0mol/dm3 25C H2CO3mol/dm3 6.HCN Ka = 4.8 x 10-105.4g2 % 7. HF0.10mol/dm3 8% Ka 8.H3PO4 Ka1 = 7.52 x 10-325CKa2 9.(HC6H7O6) HC6H7O6(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + C6H7O6-(aq) 0.01%0.1mol/dm3H3O+ 10. (HCOOH) 5 H3O+5.0 x 10-3 mol/dm3Ka2.0 x 10-4 30232 . 25 15 1. H3O+ OH-ABCDE H3O+ OH-- (mol/dm3)- [H3O+][OH-] A2.0 x 10-5.. B.1.0 x 10-2. C5.0 x 10-7.. D1.0 x 10-9.. E.1.0 x 10-4. 2.500 cm3HCl1.2dm3 STP H3O+ OH- 3.NaOH0.01 mol500cm3 H3O+ 4. HCl0.1 mol/dm310 cm3 HCl0.01mol/dm3100 cm3 H3O+ OH- 5.KaHA HBHC HA+H2O H3O++A-;Ka=1.0 x 10-2 HB+H2O H3O++B-;Ka=1.0 x 10-4 HC+H2O H3O++C-;Ka=1.0 x 10-5 pH 6. KOH0.05mol/dm3pH 7. HX0.01mol/dm3 3 pH 8.OH-pH NH3NH34.25 g250 cm3 KbNH3=1.8 x 10-5 log 2.4 = 0.3802 30232 . 26 16 1.HCOOH23 g10dm3 H3O+ = 3.0 x 10-3mol/dm3 pH (log 3 = 0.4771) 2. H2SO40.0005mol/dm3 pH HCl0.0001mol/dm3 H2SO4 100%2 3. HA0.1mol/dm3 0.10 pH 4. NaOH0.1mol/dm310cm3500 cm3OH- pH 5. pH NaOH2 g500cm3 6.(HC9H7O4) Ka = 3.2 x 10-4 HC9H7O4(aq) + H2O(l) C9H7O4-(aq) + H3O+(aq) pH 200cm32 ( 0.325 g) 7. pH HCl0.1mol/dm3 NaOH0.4 g/100 cm3 NH31.0mol/dm3Kb = 1.8 x 10-5 8. pH = 510cm3 100cm3 pH 9. AOH0.01mol/dm3 pH = 11 % 10. HA1.0mol/dm35.0cm30.1% pH Ka 30232 . 27 17 1.HIn pH 3.8 5.4 HIn(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + In- A H3O+ = 1.0 x 10-5 mol/dm3 HIn A HIn B B - OH- 2. pH pH 8.3 10.0 6.0 7.6 pH 3. X pH X 8.3 10.0 4.4 6.0 6.0 7.6 6.7 8.3 3.1 4.4 - ? X pH 2 X 10 cm3 4. HIn(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + In- pH = 12 30232 . 285. pH pH A B C 4.2 6.3 6.0 7.6 8.3 10.0 X A B C X pH 6. pH pH 3.0 4.6 4.2 6.3 6.0 7.6 8.3 10.0 6.12 pH = 6.7100 cm3 6.2 2 pH = 6.7100cm3</p> <p> 7. HCl xmol/dm33 2cm3 2 3 HCl pH 1 2 3 3.0 5.0 5.2 8.6 6.8 8.4 X 18 30232 . 29 1. HClCa(OH)2 HClBa(OH)2 H2CO3KOH HNO3NaOH 2. H2SO4NaOH HNO3Ca(OH)2 3. KBr NaNO3 MgSO4 K2CO3 NaHSO4 CH3COONa CH3COONH4 CaCO3 4.H2SO4Ca(OH)2 H2CO3Ba(OH)2 5.BaO(s)H2SO4(aq) Al(s)H2SO4(aq) Fe2O3(s)HCl(aq) Na2CO3(aq)HCl(aq) NaOH(aq) HBr(aq) Ca(OH)2(aq)HI(aq) Al(OH)3(aq)HBr(aq) 6. HNO3KOH H2CO3Sr(OH)2 H3PO4LiOH H2CO3 Mg(OH)2 H2SO4LiOH 30232 . 30 19 Kb 25C NH3=1.8 x 10-5 Ka25C HNO2=4.5 x 10-4 CH3COOH=1.8 x 10-5 HCN=4.9 x 10-10 HSO4-=1.2 x 10-2 HF=7.1 x 10-4 HS-=1.0 x 10-19 1. NaHCO3 K2S Al2(SO4)3 K2CO3 NaI Na3PO4 2. KCN CH3COOLi NaClO4 (NH4)3PO4 Na2CO3 KNO3 3. NaNO3 NaCN (NH4)2SO4 NH4NO3 Na2S NaF NH4CN NH4NO2 4. CH3COOH0.02mol/dm3500cm3 NaOH0.05mol/dm3250cm3 pH 5.NH4Cl0.10mol/dm3 H3O+OH-</p> <p>pH KaNH325C=1.8 x 10-5 </p>