this page ?kolski...2014-10-02PK ! 'q [Content_Types].xml (

  • Published on
    19-Mar-2018

  • View
    220

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<p>kolski kurikulum Medicinske kole Varadin</p> <p> Sadraj</p> <p>1.Uvodni dio2</p> <p>1.1.Osnovni podaci o koli3</p> <p>1.2.Obrazovna podruja i zanimanja3</p> <p>2.Okvirni program redovne nastave4</p> <p>2.1.Prirodna grupa predmeta4</p> <p>2.2.Drutvena grupa predmeta36</p> <p>2.3.Hrvatski i strani jezici69</p> <p>2.4.Tjelesna i zdravstvena kultura98</p> <p>2.5.Zdravstvena grupa predmeta i struni predmeti u zanimanju medicinska sestra/tehniar ope njege100</p> <p>2.6.Fizioterapeutska grupa predmeta123</p> <p>2.7.Struni predmeti za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehniar153</p> <p>2.8.Struni predmeti za zanimanje dentalni tehniar/tehniarka I dentalni asistent/asistentica159</p> <p>2.9.Obrazovanje odraslih (fizioterapeutski tehniar/tehniarka)163</p> <p>3.Okvirni program dodatne i izborne nastave164</p> <p>4.Izvannastavne aktivnosti177</p> <p>5.Natjecanja uenika179</p> <p>6.Izleti i maturalna putovanja184</p> <p>7.Projekti kole189</p> <p>8.Ostale odgojno obrazovne aktivnosti194</p> <p>Uvodni dio</p> <p>Medicinska kola Varadin je kolski kurikulum izradila na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokumenat u kojemu su prikazane sastavnice kurikulumskoga sustava: vrijednosti, ciljevi, naela, sadraj i opi ciljevi odgojno-obrazovnih podruja, vrjednovanje uenikih postignua te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.</p> <p>Jedan od glavnih smjerova kurikulumske politike u europskim i drugim zemljama je razvoj kurikuluma usmjeren na uenike kompetencije.</p> <p>Pri izradi naeg kolskog kurikuluma vodili smo se temeljnim smjernicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma a to su : </p> <p>- drutveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti</p> <p> ciljevi koji izraavaju oekivana uenika postignua tijekom odgoja i obrazovanja odgovarajui na pitanja: koja znanja treba usvojiti te koje vjetine, sposobnosti i stavove treba razviti.</p> <p> naela kao smjernice odgojno-obrazovne djelatnosti</p> <p> metode, sredstva i oblici rada</p> <p> odgojno-obrazovna podruja kao temeljni sadraj</p> <p> ocjenjivanje i vrjednovanje uenikih postignua kole.</p> <p>kolski kurikulum Medicinske kole Varadin je dostupan na mrenim stranicama kole.</p> <p>1.1. Osnovni podaci o koli</p> <p>Red.br.</p> <p>NAZIV PODATAKA</p> <p>1.</p> <p>Naziv i sjedite: Medicinska kola Varadin, Vinka Meerala 11</p> <p>2.</p> <p>Osniva: Varadinska upanija</p> <p>3.</p> <p>ifra ustanove: 05-086-505</p> <p>4.</p> <p>Ukupni broj uenika: 494</p> <p>5.</p> <p>Ukupni broj odjela: 19</p> <p>6.</p> <p>Ukupni broj djelatnika: 57</p> <p>7.</p> <p>Ukupni broj nastavnika: 44 redovni radni odnos i 22 vanjskih suradnika</p> <p>8.</p> <p>Ukupni broj strunih suradnika: 3</p> <p>9.</p> <p>Ukupni broj administrativnog osoblja: 3</p> <p>10.</p> <p>Ukupni broj pomonog i tehnikog osoblja: 6</p> <p>1.2. Obrazovna podruja i zanimanja</p> <p>PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA PO PROGRAMIMA</p> <p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>TRAJANJE</p> <p>Medicinska sestra ope njege/tehniar ope njege</p> <p>5 godina</p> <p>Dentalni tehniar</p> <p>4 godine</p> <p>Dentalni asistent/asistentica</p> <p>4 godine</p> <p>Primalja- asistentica</p> <p>4 godine</p> <p>Zdravstveno-laboratorijski tehniar</p> <p>4 godine</p> <p>Farmaceutski tehniar</p> <p>4 godine</p> <p>Sanitarni tehniar</p> <p>4 godine</p> <p>Fizioterapeutski tehniar</p> <p>4 godine</p> <p>Medicinski kozmetiar</p> <p>4 godine</p> <p> Okvirni program redovne nastave</p> <p>1.3. Prirodna grupa predmetaPredmet:</p> <p>Kemija</p> <p>Razred/zanimanje:</p> <p>1.a/1.b/medicinska sestra/tehniar ope njege</p> <p>Broj sati:</p> <p>70</p> <p>Ciljevi:</p> <p>Usvojiti znanja, vjetine i sposobnosti koje se odnose na pravilno razumijevanje osnovnih kemijskih zakonitosti temeljena na prirodnim zakonitostima i znanstvenim istraivanjima.</p> <p>Prihvatiti vanost znanja i znanstvenog istraivanja za napredak zdravstvene struke.</p> <p>Pravilno i sigurno rukovati osnovnim laboratorijskim priborom i kemikalijama potrebnim za rad u struci.</p> <p>Pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom ivotu u sklopu odriva razvoja zajednice.</p> <p>Utvrditi vanost cjeloivotnog uenja i nastavka profesionalnog obrazovanja.</p> <p>Osvijestiti socijalnu osjetljivost u smislu iskazane empatije prema svakom pojedincu i njegovim potrebama u buduem zanimanju.</p> <p>Vrijeme izvoenja:</p> <p>kolska godina 2014./2015.</p> <p>Nositelj:</p> <p>Davor Hiak dipl. ing. prehrambene tehnologije </p> <p>Metode rada:</p> <p>1. Razgovor,</p> <p>2. itanje, pisanje, crtanje,</p> <p>3. Usmeno izlaganje,</p> <p>4. Prikazivanje,</p> <p>5. Demonstracija,</p> <p>6. Rad na tekstu,</p> <p>7. Praktian rad.</p> <p>Nastavna sredstva i pomagala:</p> <p>1. Flomaster,</p> <p>2. Ploa,</p> <p>3. Raunalo</p> <p>4. Projektor,</p> <p>5. Laboratorijski pribor,</p> <p>6. Kemikalije</p> <p>Oblici rada:</p> <p>-</p> <p>Nastavne cjeline:</p> <p>1. Uvod u predmet</p> <p>2. Podjela tvari, fizikalne i kemijske promjene</p> <p>3. Struktura atoma</p> <p>4. Periodni sustav elemenata</p> <p>5. Veze izmeu atoma i molekula</p> <p>6. Kemijski raun</p> <p>7. Kemijske formule i jednadbe</p> <p>8. Disperzni sustavi</p> <p>9. Iskazivanje sastava otopina</p> <p>10. Kiseline, baze i soli</p> <p>11. Procesi oksidacije i radukcije</p> <p>12. Osnove elektrokemije</p> <p>Vrednovanje:</p> <p>1. Usvojenost novih sadraja</p> <p>2. Primjena znanja</p> <p>3. Samostalni rad</p> <p>Predmet:</p> <p>Kemija</p> <p>Razred/zanimanje:</p> <p>1.c/zdravstveno-laboratorijski tehniar/ka </p> <p>1.d/fizioterapeutski tehniar </p> <p>Broj sati:</p> <p>2/ 70</p> <p>Ciljevi:</p> <p>- usvojiti znanja, vjetine i sposobnosti koje se odnose na pravilno razumijevanje</p> <p>osnovnih kemijskih zakonitosti temeljena na prirodnim zakonitostima i znanstvenim istraivanjima</p> <p>-pravilno i sigurno rukovati osnovnim laboratorijskim priborom i kemikalijama potrebnim za rad u struci</p> <p>- pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom ivotu</p> <p>-stei kompetencije za rjeavanje problema i zadataka</p> <p>Vrijeme izvoenja:</p> <p>kolska godina 2014./2015.</p> <p>Nositelj:</p> <p>Marija Krajnik, prof, biologije i kemije</p> <p>Metode rada:</p> <p>usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje, itanje i rad s tekstom, praktini rad</p> <p>Nastavna sredstva i pomagala:</p> <p>LCD projektor, prijenosno raunalo, kolska ploa, laboratorijski pribor i kemikalije, udbenici, radne biljenice, internet ,modeli molekula</p> <p>Oblici rada:</p> <p>frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u skupini</p> <p>Nastavne cjeline:</p> <p>Struktura atoma i periodni sustav elemenata, veze izmeu atoma i molekula, kemijske formule i jednadbe, otopine, kemijska kinetika, osnove elektrokemije, metali, nemetali</p> <p>Vrednovanje:</p> <p>usvojenost nastavnih sadraja (usmena i pismena provjera), primjena znanja, samostalni rad</p> <p>Predmet:</p> <p>Kemija</p> <p>Razred/zanimanje:</p> <p>2.a/ medicinska sestra/tehniar ope njege</p> <p>Broj sati:</p> <p>2/70</p> <p>Ciljevi:</p> <p>- usvojiti znanja, vjetine i sposobnosti koje se odnose na pravilno razumijevanje</p> <p>osnovnih kemijskih zakonitosti temeljena na prirodnim zakonitostima i</p> <p>znanstvenim istraivanjima</p> <p>-pravilno i sigurno rukovati osnovnim laboratorijskim priborom i kemikalijama</p> <p>potrebnim za rad u struci</p> <p>- pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom</p> <p>ivotu</p> <p>Vrijeme izvoenja:</p> <p>kolska godina 2014./2015.</p> <p>Nositelj:</p> <p>mr.sc. Tamara Brezniar-Talan, prof. biologije i kemije, prof.mentor</p> <p>Metode rada:</p> <p>usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje,itanje i rad s tekstom, praktini rad,istraivanje</p> <p>Nastavna sredstva i pomagala:</p> <p>LCD projektor, raunalo, periodni sustav elemenata,kolska ploa, laboratorijski pribor i kemikalije, udbenik, radna biljenica, internet ,periodni sustav elemenata, modeli molekula,plakati</p> <p>Oblici rada:</p> <p>frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u skupini</p> <p>Nastavne cjeline:</p> <p>Vanost prouavanja anorganske kemije/Periodni sustav elemenata i svojstva elemenata/</p> <p>Metali/Alkalijski metali/Zemnoalkalijski metali/Prijelazni metali/Nemetali/Halogeni elementi/Halkogeni elementi/Duikova skupina elemenata/Ugljikova skupina elemenata/Uvod u organsku kemiju/Ugljikovodici/Ugljikovi spojevi s kisikom-alkoholi, fenoli i eteri/Aldehidi i ketoni/Karboksilne kiseline i njihovi derivati/Duikovi derivati ugljikovodika</p> <p>Vrednovanje:</p> <p>-usmeno: kontinuirano tijekom nastavne godine (jednom u prvom, i dva puta u drugom polugoditu)</p> <p>-pismeno: prema operativnom planu i programu-u svakom polugoditu po jedna pismena provjera znanja</p> <p>-samostalni rad:kontinuirano tijekom nastavne godine</p> <p>Predmet:</p> <p>Kemija</p> <p>Razred/zanimanje:</p> <p>2.d/fizioterapeutski tehniar/ka </p> <p>2.c/dentalni tehniar/ka </p> <p>Broj sati:</p> <p>2/70</p> <p>Ciljevi:</p> <p>-spoznati znaenje organskih spojeva kao sastojaka cjelokupnog ivog svijeta </p> <p>- upoznati se s nainima dobivanja i upotrebom organskih spojeva i karakteristinim reakcijama u organskoj kemiji </p> <p>- razviti sposobnost procjene posljedica nekontroliranih kemijskih djelovanja na ovjeka i okoli</p> <p>-pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom ivotu</p> <p>- stei kompetencije za rjeavanje problema i zadataka</p> <p>Vrijeme izvoenja:</p> <p>kolska godina 2014./2015.</p> <p>Nositelj:</p> <p>mr.sc. Tamara Brezniar-Talan, prof. biologije i kemije, prof.mentor</p> <p>Metode rada:</p> <p>usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje, itanje i rad s tekstom, samostalni rad, istraivanje</p> <p>Nastavna sredstva i pomagala:</p> <p>LCD projektor, prijenosno raunalo, kolska ploa, laboratorijski pribor i kemikalije, udbenik, radna biljenica, internet, periodni sustav elemenata, modeli molekula ,plakati</p> <p>Oblici rada:</p> <p>frontalni rad, individualni rad, grupni rad, rad u paru</p> <p>Nastavne cjeline:</p> <p>Uvod u prouavanje organske kemije/Ugljikovodici/Organski spojevi s kisikom/Organski spojevi s duikom/Prirodni spojevi/Sintetiki polimeri/Kemija i okoli</p> <p>Vrednovanje:</p> <p>-usmeno: kontinuirano tijekom nastavne godine</p> <p>-pismeno: prema operativnom planu i programu-jedna pismena provjera znanja u svakom polugoditu</p> <p>-samostalni rad-vrednuje se kontinuirano tijekom nastavne godine</p> <p>Predmet:</p> <p>Organska kemija</p> <p>Razred/zanimanje:</p> <p>2.d/farmaceutski tehniar/ka</p> <p>Broj sati:</p> <p>3/105</p> <p>Ciljevi:</p> <p>-spoznati znaenje organskih spojeva kao sastojaka cjelokupnog ivog svijeta </p> <p>- upoznati se s nainima dobivanja i upotrebom organskih spojeva i karakteristinim reakcijama u organskoj kemiji </p> <p>- razviti sposobnost procjene posljedica nekontroliranih kemijskih djelovanja na ovjeka i okoli</p> <p>-pravilno primjenjivati steena kemijska znanja u zdravstvu i svakodnevnom ivotu</p> <p>- stei kompetencije za rjeavanje problema i zadataka</p> <p>Vrijeme izvoenja:</p> <p>kolska godina 2014./2015.</p> <p>Nositelj:</p> <p>mr.sc. Tamara Brezniar-Talan, prof. biologije i kemije, prof.mentor</p> <p>Metode rada:</p> <p>usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje,itanje i rad s tekstom, samostalni rad, istraivanje</p> <p>Nastavna sredstva i pomagala:</p> <p>LCD projektor, prijenosno raunalo, kolska ploa, laboratorijski pribor i kemikalije,udbenik, radna biljenica, internet, periodni sustav elemenata,modeli molekula, plakati</p> <p>Oblici rada:</p> <p>frontalni rad, individualni rad, grupni rad, rad u paru</p> <p>Nastavne cjeline:</p> <p>Uvod/Ugljikova skupina elemenata/Kemija ugljikovih spojeva-Uvod u prouavanje organske kemije/Ugljikovodici/Organski spojevi s kisikom/Kiralnost i optika aktivnost/Organski spojevi s duikom/Bioloki vani spojevi</p> <p>Vrednovanje:</p> <p>-usmeno: kontinuirano tijekom nastavne godine (2x u prvom i 2x u drugom polugoditu)</p> <p>-pismeno: prema operativnom planu i programu (3x tijekom nastavne godine, 1x u prvom, 2x u drugom polugoditu)</p> <p>-samostalni rad, kontinuirano tijekom nastavne godine</p> <p>Predmet:</p> <p>Analitika kemija</p> <p>Razred/zanimanje:</p> <p>2.d/farmaceutski tehniar/ka</p> <p>Broj sati:</p> <p>4/140 (T-2, VJ-2)</p> <p>Ciljevi:</p> <p>TEORIJA:</p> <p> usvojiti osnovna teorijska znanja iz analitike kemije te primjena u struci</p> <p> upoznavanje sa zakonitostima kemijsih reakcija te njihova primjena na konkretnim primjerima</p> <p> usvojiti znanja o sastavu uzorka i uzorkovanju</p> <p> upoznavanje s kemijskim postupcima u analitikoj kemiji</p> <p>VJEBE:</p> <p> stjecanje vjetina i zakonitosti rada u laboratoriju</p> <p> razvijanje tonosti, urednosti i sustavnosti u radu</p> <p> stjecanje vjetina u izvoenju analitikih postupaka</p> <p> praktino usvojiti vjetine i navike za rad u ljekarnama,laboratorijima i farmaceutskoj industriji</p> <p> usvojiti navike zatite pri radu i ivotne sredine</p> <p> pravilno i sigurno rukovati laboratorijskim priborom i kemikalijama potrebnim za rad u struci</p> <p> stei kompetencije za rjeavanje problema i zadataka</p> <p>Vrijeme izvoenja:</p> <p>kolska godina 2014./2015.</p> <p>Nositelj:</p> <p>mr.sc.Tamara Brezniar-Talan, prof. biologije i kemije, prof.mentor</p> <p>Metode rada:</p> <p>usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje,itanje i rad s tekstom, samostalan rad, istraivanje</p> <p>Nastavna sredstva i pomagala:</p> <p>LCD projektor, prijenosno raunalo, kolska ploa, laboratorijski pribor i kemikalije,periodni sustav elemenata, plakati, udbenik, internet</p> <p>Oblici rada:</p> <p>frontalni rad, individualni rad,grupni rad</p> <p>Nastavne cjeline:</p> <p>TEORIJA:</p> <p>Uvod u predmet/Osnovne fizike veliine i jedinice/Otopine/Ravnotea stvaranja i otapanja taloga/Amfoternost/Kompleksni spojevi/Kvalitativna kemijska analiza/Kvantitativna kemijska analiza/Volumetrija/Gravimetrija/Kromatografija</p> <p>VJEBE:</p> <p>Vage i vaganje/Kvalitativna kemijska analiza/Redoks-metode/Talone titracije/Kompleksometrija/Gravimetrija/Kromatografija</p> <p>Vrednovanje:</p> <p>-usmeno kontinuirano tijekom nastavne godine (jednom u prvom i dva puta u drugom polugoditu</p> <p>-pismeno prema operativnom planu i programu (u svakom polugoditu po jedna pismena provjera nastavnih sadraja)</p> <p>-samostalni rad-vrednovanje tijekom izvoenja u laboratoriju kontinuirano tijekom nastavne godine</p> <p>Predmet:</p> <p>Analitika kemija</p> <p>Razred/zanimanje:</p> <p>1.c/zdravstveno-laboratorijski tehniar/ka</p> <p>Broj sati:</p> <p>2/70 (T-0,5, VJ-1,5)</p> <p>Ciljevi:</p> <p>TEORIJA:</p> <p> usvojiti osnovna teorijska znanja iz analitike kemije te primjena u struci</p> <p> upoznavanje sa zakonitostima kemijsih reakcija te njihova primjena na konkretnim primjerima</p> <p> usvojiti znanja o sastavu uzorka i uzorkovanju</p> <p> upoznavanje s kemijskim postupcima u analitikoj kemiji</p> <p>VJEBE:</p> <p> stjecanje vjetina i zakonitosti rada u laboratoriju</p> <p> razvijanje tonosti, urednosti i sustavnosti u radu</p> <p> stjecanje vjetina u izvoenju analitikih postupaka ( dokazivanje kationa i aniona, analiza smjese, amfotermnost, vaganje na analitikoj vagi, priprema otopine poznate koncentracije)</p> <p> usvojiti navike zatite pri radu i ivotne sredine</p> <p> pravilno i sigurno rukovati laboratorijskim priborom i kemikalijama potrebnim za rad u struci</p> <p> stei kompetencije za rjeavanje problema i zadataka</p> <p>Vrijeme izvoenja:</p> <p>kolska godina 2014./2015.</p> <p>Nositelj:</p> <p>mr.sc.Tamara Brezniar-Talan, prof. biologije i kemije, prof.mentor</p> <p>Metode rada:</p> <p>usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstracije, pisanje, itanje i rad s tekstom, samostalan rad,istraivanje</p> <p>Nastavna sredstva i pomagala:</p> <p>LCD projektor, prijenosno raunalo, kolska ploa, laboratorijski pribor i kemikalije, periodni sustav elemenata, udbenik, internet</p> <p>Oblici rada:</p> <p>frontalni rad, individualni rad, grupni rad</p> <p>Nastavne cjeline:</p> <p>TEORIJA I VJEBE:</p> <p>Postupci u kvalitativnoj kemijskoj analizi i oprema analitikog laboratorija/Dokazivanje kationa i aniona/Amfoternost i kompleksni spojevi/Vaga,vaganje i priprema otopina</p> <p>Vre...</p>