-  UEFA A slide 0

- UEFA A

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    476

  • Download
    6

Transcript

1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ- Ρ΢ΟΡΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙ΢Ο Λευτζρθσ Καλογιρου Ρροπονθτισ Ροδοςφαίρου UEFA A 2. ΜΟΝΤΕΛΟ Ρ΢ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ Ρ΢ΟΣΕΓΓΙΣΗ 3. ΤΟ ΡΑΙΔΙΚΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙ΢Ο Ρ΢ΙΝ….. Ροδόςφαιρο αλάνασ: ζνασ κόςμοσ ελεφκερου παιχνιδιοφ Τα κφρια χαρακτθριςτικά του ποδοςφαίρου τθσ αλάνασ ςτο παρελκόν ιταν παιχνίδια ατομικισ ζμπνευςθσ • ςε μικρά γκρουπ •Με τουσ δικοφσ τουσ κανόνεσ •Μεγάλοι και μικροί μαηί •Σε διάφορεσ εςτίεσ •Με διάφορεσ μπάλεσ •Με ανταγωνιςμό •Απουςία προπονθτϊν 4. ΤΟ ΡΑΙΔΙΚΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙ΢Ο ΣΗΜΕ΢Α……. • Οργανωμζνεσ Ακαδθμίεσ • Εγκαταςτάςεισ • Οργανωμζνθ προπόνθςθ • Εξειδικευμζνοι προπονθτζσ • Ραιχνίδια πρωτακλιματοσ-τουρνουά 5. ΟΜΩΣ: Θ επικζντρωςθ δεν γίνεται ςτισ ανάγκεσ και ςτα ενδιαφζροντα των παιδιϊν Ρολλζσ προπονιςεισ δεν είναι κατάλλθλεσ για παιδιά(μονότονεσ,τακτικι κτλ) Τα παιδιά είναι κάτω από τθν πίεςθ προπονθτϊν που ενδιαφζρονται για το ςκορ και ζτςι δεν μποροφν να παίξουν ελεφκερα 6. ΟΜΩΣ:  Ζλλειψθ ςυναρμογισ Λανκαςμζνεσ μζκοδοι προπόνθςθσ Γονείσ 7. Ο ΡΟΔΟΣΦΑΙ΢ΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥ΢ΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑ΢ΑΚΤΗ΢ΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ…… Ιδανικό φψοσ 170-185 cm Υψθλι ποδοςφαιρικι τεχνικι και τακτικι Ευφυία Δφναμθ Ταχφτθτα Ιςχυρι ψυχολογία Αποφαςιςτικότθτα Δθμιουργικότθτα Εξαιρετικι αερόβια ικανότθτα (vo2max of 60 to 65) 8. ΤΙ Ρ΢ΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩ΢ΙΖΕΙ Ο ΕΞΕΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΣ Ρ΢ΟΡΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΟΣΟ ΑΦΟ΢Α ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ?  Ανάλυςθ των απαιτιςεων του ποδοςφαίρου ςτο μζλλον Ρρόβλεψθ των ςτοιχείων που πρζπει να διακζτει ο ποδοςφαιριςτισ του αφριο Τοποκζτθςθ των ςτόχων διδαςκαλίασ –εκπαίδευςθσ και προπόνθςθσ ςτισ αναπτυξιακζσ θλικίεσ Μζκοδοι διδαςκαλίασ-εκπαίδευςθσ-προπόνθςθσ 9. ΡΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙ΢ΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ? ΤΕΧΝΙΚΗ Τελειοποίθςθ τεχνικισ –επιδεξιότθτασ βαςικϊν ςτοιχείων Τεχνικι κζςεων με κεμζλιο τισ βαςικζσ τεχνικζσ ΤΑΚΤΙΚΗ Δθμιουργικότθτα ςτθν επίκεςθ με πλιρθ γνϊςθ των βαςικϊν τακτικϊν ςυμπεριφορϊν Αμυντικι ςυμπεριφορά-γνϊςθ βαςικϊν αρχϊν άμυνασ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υψθλό επίπεδο αερόβιασ ικανότθτασ Υψθλι ταχφτθτα 10. ΡΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙ΢Ο ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ? •Ενίςχυςθ δθμιουργικότθτασ με τθν μπάλα •Συςτθματικι προπόνθςθ τεχνικϊν ανάλογα με τθν θλικία •Ρλατιά βαςικι εκπαίδευςθ τακτικισ •Δθμιουργία ςφγχρονθσ φιλοςοφίασ επίκεςθσ και άμυνασ •Φυςικι κατάςταςθ ςφμφωνα με τισ εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ του ποδοςφαίρου •Ταχφτθτα ωσ βαςικόσ παράγοντασ προϊκθςθσ ταλζντων 11. ΟΔΗΓΟΣ Ρ΢ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙ΢Ο •Δυςτυχϊσ μζχρι ςιμερα δεν υπιρχε ζνασ οδθγόσ πρακτικισ εξάςκθςθσ για τθν ςωςτι διδαςκαλία-εκπαίδευςθ-προπόνθςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν απόδοςθ ςτο ποδόςφαιρο ςτισ αναπτυξιακζσ θλικίεσ όπωσ τθσ τεχνικισ και τθσ τακτικισ •Ο οδθγόσ πρακτικισ εξάςκθςθσ ποδοςφαίρου δεν είναι μια ςυλλογι από πλάνα προπόνθςθσ αλλά μια πθγι ιδεϊν και πλθροφοριϊν για το ςχεδιαςμό τθσ εκμάκθςθσ του ποδοςφαίρου ςτισ αναπτυξιακζσ θλικίεσ 12. ΟΔΗΓΟΣ Ρ΢ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙ΢Ο • Αυτόσ ο οδθγόσ δεν είναι εγχειρίδιο δεξιοτιτων για το πϊσ να κάνεισ κάτι. Σκοπόσ του είναι να παρουςιάςει το ποδόςφαιρο με ζνα τρόπο που δίνει ζμφαςθ…… Στο γιατί και το πότε Πχι απλά ςτο πωσ Ο οδθγόσ ςυνεπϊσ αςχολείται πιο πολφ με το να βοθκιςει τουσ προπονθτζσ –εκπαιδευτζσ, να διδάξουν τα παιδιά να γνωρίςουν και να κατανοιςουν το ποδόςφαιρο παρά να εκτελοφν μια ςειρά από τεχνικζσ εξάςκθςθσ και διάφορεσ αςκιςεισ 13. ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΡΟΙΟΥΣ ΡΑ΢ΑΓΟΝΤΕΣ Ρ΢ΕΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΣΟΒΑ΢Α ΥΡΟΨΗ ? Τα χαρακτθριςτικά τθσ εκάςτοτε θλικίασ (ςωματικά-ψυχικά-κινθτικά) Τθ χρονολογικι –βιολογικι διαφορά θλικίασ ανάμεςα ςτα παιδιά του ίδιου γκρουπ Το διαφορετικό επίπεδο βιολογικισ ανάπτυξθσ των παικτϊν Τισ διαφορετικζσ προπονθτικζσ θλικίεσ των παικτϊν και τισ εμπειρίεσ που ζχουν αποκτθκεί τα προθγοφμενα χρόνια (ςτθν ομάδα μπορεί να υπάρχουν παίκτεσ με προπονθτικι εμπειρία 4-5 ετϊν και άλλοι με πολφ λιγότερθ) 14. Τα διαφορετικά κίνθτρα των παικτϊν Τθ χαρά των παιδιϊν Τθν αποφυγι πίεςθσ για καλφτερθ απόδοςθ Τθν αποφυγι πρόωρθσ εξειδίκευςθσ Τα χαρακτθριςτικά τθσ προπονθτικισ επιβάρυνςθσ για κάκε θλικιακό επίπεδο Τα αντικείμενα και τουσ ςτόχουσ εκπαίδευςθσ (τεχνικι, τακτικι, φυςικι κατάςταςθ) ςε κάκε θλικιακό επίπεδο 15. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  T (technique) TEXNIKH  S (speed) TAXYTHTA  I (intelingence) ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  P (personality) Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟΤΗΤΑ 16. Η φιλοςοφία τθσ Ελλθνικισ ςχολισ βαςίηεται πάνω ςτισ παρακάτω αρχζσ: Πλα τα τεχνικά-τακτικά ςτοιχεία προςεγγίηονται , ςτθν πρακτικι τουσ εξάςκθςθ, με βάςθ τα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ κάκε θλικίασ Η προπόνθςθ ςε όλα τα επίπεδα ανάπτυξθσ είναι ςχεδιαςμζνθ ςε ρεαλιςτικζσ καταςτάςεισ Η μπάλα αποτελεί κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ προπόνθςθσ Οι διαςτάςεισ του γθπζδου, των εςτιών και οι αρικμθτικζσ ςχζςεισ είναι ανάλογεσ με το θλικιακό επίπεδο Η κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ και οι χώροι ςτθν προπόνθςθ ζχουν ςχζςθ με τθν κατεφκυνςθ του παιχνιδιοφ 17. ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Λαμβάνοντασ υπϋ όψθ αυτά τα χαρακτθριςτικά , θ πρακτικι εξάςκθςθ των τεχνικϊν-τακτικϊν ςτοιχείων περνά μζςα από τζςςερα (4) κυρίωσ επίπεδα : 1. ΡΑΙΧΝΙΩΔΗΣ ΜΟ΢ΦΗ 2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 4. Ρ΢ΟΡΟΝΗΣΗ (1ο και 2ο επίπεδο κακοδιγθςθσ) 18. ΕΡΙΡΕΔΑ Ρ΢ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 5-6 ΕΤΩΝ: ΨΥΧΟΚΙΝΘΤΙΚΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕ΢Ο ΡΑΙΧΝΙΔΙ 3:3 , 4:4 7-8 ΕΤΩΝ: ΡΑΙΧΝΙΔΙ-ΑΣΚΘΣΘ-ΡΑΙΧΝΙΔΙ 9-10 ΕΤΩΝ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 11-14 ΕΤΩΝ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 15-16 ΕΤΩΝ: Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ (1Ο επίπεδο κακοδιγθςθσ) 17+ ΕΤΩΝ: Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ (2Ο επίπεδο κακοδιγθςθσ) 19. ΕΡΙΡΕΔΑ Ρ΢ΑΚΤΙΚΘΣ ΕΞΑΣΚΘΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ 5-6 ΕΤΩΝ 7-8 ΕΤΩΝ 9-10 ΕΤΩΝ ΨΥΧΟΚΙΝΘΤΙΚΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙ-ΑΣΚΘΣΘ- ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩ΢ΙΜΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΡΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚ΢ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 3V3 , 4V4 TO ΜΕΓΑΛΥΤΕ΢Ο ΜΕ΢ΟΣ ΤΘΣ ΡΜ ΕΙΝΑΙ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΕ ΑΡΛΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΘΤΙΚΕΣ Δ΢ΑΣΤΘ΢ΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΘ ΣΕΙ΢Α Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ • ΕΡΙΔΕΙΞΘ • ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΣΕ ΑΡΛΘ ΜΟ΢ΦΘ • ΡΑΘΘΤΙΚΘ-ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ • ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 20. ΕΡΙΡΕΔΑ Ρ΢ΑΚΤΙΚΘΣ ΕΞΑΣΚΘΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ 11-14 ΕΤΩΝ 15-16 ΕΤΩΝ 17+ ΕΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ 1Ο ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ 2Ο ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΘ ΣΕΙ΢Α Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ • ΕΡΙΔΕΙΞΘ • ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΣΕ ΑΡΛΘ ΜΟ΢ΦΘ • ΡΑΘΘΤΙΚΘ- ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ • ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΘ ΣΕΙ΢Α Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ • ΡΑ΢ΟΥΣΙΑΣΘ ΛΥΣΕΩΝ (ΕΡΙΔΕΙΞΘ) • ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ • ΑΝΑΤ΢ΟΦΟΔΟΤΘΣΘ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΘ ΕΡΙΝΟΘΣΘ) • ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΔΙΟ΢ΘΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΘ ΣΕΙ΢Α Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ • ΡΑΙΧΝΙΔΙ 1. ΦΑΣΘ Ρ΢ΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2. ΦΑΣΘ ΕΚΜΑΘΘΣΘΣ 3. ΦΑΣΘ ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ 21. (5-6 ΕΤΩΝ) ΨΥΧΟΚΙΝΘΤΙΚΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ • Στισ θλικίεσ μζχρι 6 ετϊν ο βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ γνωριμία των τεχνικϊν ςτοιχείων μζςω παιχνιδιϊν και παιχνιωδϊν αςκιςεων, με ςκοπό τθν διαςκζδαςθ του παιδιοφ μζςα από τθν δθμιουργία ευχάριςτου περιβάλλοντοσ. Ψυχοκινθτικά παιχνίδια κα πρζπει να είναι το επίκεντρο των δραςτθριοτιτων τθσ θλικίασ αυτισ. •Απαραίτθτθ προχπόκεςθ το παιχνίδι να γίνεται μζςα από μικρζσ ςχζςεισ (3v3 , 4v4) 22. (7-8 ΕΤΩΝ) ΡΑΙΧΝΙΔΙ-ΑΣΚΘΣΘ-ΡΑΙΧΝΙΔΙ •Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ΡΜ καταλαμβάνει το παιχνίδι , ωςτόςο τα παιδιά κα πρζπει να αρχίςουν να ζρχονται ςε επαφι με απλζσ αςκιςεισ και κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ. •Τα παιχνίδια πρζπει να παίηονται ςυνικωσ ςε μικρι κλίμακα (4v4 ζωσ 6v6) και ςυχνά τροποποιθμζνα ωσ προσ τουσ κανόνεσ για να τονίςουν ζνα ςυγκεκριμζνο ςτόχο. 23. ΑΡΛΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ-ΚΙΝΘΤΙΚΕΣ Δ΢ΑΣΤΘ΢ΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΘΝ ΜΙΚ΢Θ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘ 24. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (9-10 ΕΤΩΝ) •Θ διδαςκαλία αναφζρεται ςτον τρόπο που το παιδί μακαίνει τα βαςικά ςθμεία εκτζλεςθσ του τεχνικοφ ςτοιχείου. •Συνδυαςμόσ δφο τεχνικϊν ςτοιχείων 25. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (9-10 ΕΤΩΝ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ-Ρ΢ΟΟΔΕΥΤΙΚΘ) Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ  ΕΡΙΔΕΙΞΘ  ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΣΕ ΑΡΛΘ ΜΟ΢ΦΘ  ΡΑΘΘΤΙΚΘ-ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ  ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 26. ΣΤΟΧΟΣ: Διδαςκαλία τθσ μικρισ μεταβίβαςθσ (9-10 ετϊν) 12 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΣΕ ΑΡΛΘ ΜΟ΢ΦΘ Οι παίκτεσ είναι τοποκετθμζνοι όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα και ςε ανάλογο με τθν θλικία τουσ γιπεδο παιχνιδιοφ .Οι δφο τερματοφφλακεσ ξεκινοφν ταυτόχρονα μεταβιβάηοντασ τθν μπάλα και με μικρζσ μεταβιβάςεισ καταλιγουν ςε ςουτ. Μετά από κάκε μεταβίβαςθ ακολουκεί αλλαγι κζςθσ. 27. ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΡΑΘΘΤΙΚΘΣ-ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘΣ ΜΟ΢ΦΘΣ Ραιχνίδι 8v4 +2 τ/φ Οι παίκτεσ βρίςκονται ςε διάταξθ όπωσ δείχνει το ςχιμα. Θ Α ομάδα ςε διάταξθ 4-4 και θ Β ομάδα ςε ρόμβο. Ενεργο-πακθτικό παιχνίδι από τισ δφο ομάδεσ .Αλλαγι ρόλων μετά από λίγα λεπτά 28. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ Ραιχνίδι 2+4 v 4+2 + 2 τ/φ Σε χϊρο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα δφο ομάδεσ των 4 παικτϊν ζχοντασ ςαν ςτιριγμα τον τερματοφφλακά τουσ και 2 παίκτεσ ςτισ πλάγιεσ ηϊνεσ τθσ επίκεςθσ τθσ κακεμιάσ παίηουν παιχνίδι κυκλοφορίασ. Οι τερματοφφλακεσ παίηουν μόνο με πόδια. Κάκε ομάδα προςπακεί να μεταφζρει τθν μπάλα από τον ζνα τερματοφφλακα ςτον άλλο. 29. ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ παιχνίδι 6v6 + 2 τ/φ Τελικό παιχνίδι 6v6 ςε δφο εςτίεσ με τερματοφφλακεσ .Δίνουμε ζμφαςθ ςτισ ςωςτζσ μεταβιβάςεισ τθσ μπάλασ μεταξφ των παικτϊν. 30. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ (11-14 ΕΤΩΝ) • Θ εκπαίδευςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων αναφζρεται ςτον τρόπο που το ςτοιχείο αυτό (τεχνικό-τακτικό) χρθςιμοποιείται μζςα ςτο παιχνίδι, τι επιδιϊκεται με αυτό το ςτοιχείο και ποιοσ είναι ο τελικόσ ςτόχοσ • Με άλλα λόγια πωσ το τεχνικό ςτοιχείο εξυπθρετεί τα τακτικά ςτοιχεία τα οποία εξαςκοφνται ςε αυτά τα θλικιακά επίπεδα 31. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ (11-14 ΕΤΩΝ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ- Ρ΢ΟΟΔΕΥΤΙΚΘ) Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ  ΕΡΙΔΕΙΞΘ  ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΣΕ ΑΡΛΘ ΜΟ΢ΦΘ  ΡΑΘΘΤΙΚΘ-ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ  ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 32. ΣΤΟΧΟΣ: Εκπαίδευςθ τθσ μικρισ μεταβίβαςθσ (11-14 ετϊν) 12 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΣΕ ΑΡΛΘ ΜΟ΢ΦΘ Θ Α ομάδα είναι τοποκετθμζνθ ςε διάταξθ 2-3-1 ενϊ θ Β ομάδα ςε διάταξθ 4-2 Θ άςκθςθ ξεκινά από τουσ τ/φ ταυτόχρονα. Οι δφο ομάδεσ κυκλοφοροφν τθν μπάλα δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν τεχνικι τθσ μεταβίβαςθσ προςπακϊντασ να εφαρμόςουν ςτοιχεία ατομικισ τακτικισ (πάςα ςτα πόδια, ςτο χϊρο) και υποομαδικισ τακτικισ ( 1-2, overlapping) 33. ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΡΑΘΘΤΙΚΘΣ-ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘΣ ΜΟ΢ΦΘΣ Ραιχνίδι 6v6 + 1τφ Οι παίκτεσ τθσ επιτικζμενθσ ομάδασ βρίςκονται ςε ςχζςθ 2-3-1 και κυκλοφοροφν τθν μπάλα με ςκοπό να βρεκοφν ςε κζςεισ ϊςτε να εφαρμόςουν υποομαδικι επικετικι τακτικι (πάςα 1-2, οverlap) με ςωςτζσ μεταβιβάςεισ. Θ αντίπαλθ ομάδα ςε διάταξθ 4-2 34. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ Ραιχνίδι 2+4 v 4+2 + 2 τ/φ Χωρίηουμε το γιπεδο διαςτάςεων 50Χ60μ ςτθ μζςθ και οριοκετοφμε δφο πλάγιεσ ηϊνεσ πλάτουσ 10μ. θ κακεμία. Θ κάκε ομάδα ζχει ςτο αντίπαλο μιςό γιπεδο και ςτισ πλάγιεσ ηϊνεσ από δφο παίκτεσ (ζναν ςε κάκε ηϊνθ) ωσ ςτθρίγματα. Οι παίκτεσ παίηουν παιχνίδι 4v4 με ςτθρίγματα εφαρμόηοντασ τθν μικρι μεταβίβαςθ ςε καταςτάςεισ επικετικισ υποομαδικισ τακτικισ. 35. ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ παιχνίδι 6v6 + 2 τ/φ Τελικό παιχνίδι 6v6 ςε δφο εςτίεσ με τερματοφφλακεσ .Δίνουμε ζμφαςθ ςτισ ςωςτζσ μεταβιβάςεισ τθσ μπάλασ μεταξφ των παικτϊν. 36. Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ (15-16 ΕΤΩΝ) 1Ο ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ • Αναφζρεται ςτθν ςθμαςία και τον τρόπο που το τεχνικό ςτοιχείο προπονείται μζςα ςτο παιχνίδι. Με άλλα λόγια πωσ το τεχνικό ςτοιχείο μπορεί να εφαρμοςτεί και να εξυπθρετιςει τθν ομαδικι τακτικι (πχ θ μικρι μεταβίβαςθ χρθςιμοποιείται ςτο παιχνίδι κατοχισ μπάλασ, ο ςυνδυαςμόσ μικρισ –μεγάλθσ μεταβίβαςθσ ςτισ αντεπικζςεισ κτλ). 37. Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ (15-16 ΕΤΩΝ) 1Ο ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΡΑΙΧΝΙΔΙΟΥ) Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ  Ραρουςίαςθ λφςεων (επίδειξθ)  Ενεργθτικό παιχνίδι  Ανατροφοδότθςθ (μζκοδοσ κατευκυνόμενθσ επινόθςθσ)  Τελικό παιχνίδι με διορκϊςεισ 38. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ τθσ μικρισ μεταβίβαςθσ (15-16 ετϊν) 1ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 14 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΛΥΣΕΩΝ 1θ λφςθ 7v5 +2τφ Σχθματιςμόσ επιτικζμενθσ ομάδασ 1-4-2 (με ρόμβο) Σχθματιςμόσ αμυνόμενθσ ομάδασ 2-2-1 Τελικι μεταβίβαςθ με ςυνεργαςία των δφο φορ και του επικετικοφ χαφ 39. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ τθσ μικρισ μεταβίβαςθσ (15-16 ετϊν) 1ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 14 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΛΥΣΕΩΝ 2θ λφςθ 7v5 +2τφ Σχθματιςμόσ επιτικζμενθσ ομάδασ 1-4-2 (με ρόμβο) Σχθματιςμόσ αμυνόμενθσ ομάδασ 2-2-1 Τελικι μεταβίβαςθ με τελικό αποδζκτθ ζναν από τουσ πλάγιουσ χαφ 40. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ τθσ μικρισ μεταβίβαςθσ (15-16 ετϊν) 1ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 14 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ - Ελεφκερο παιχνίδι με εφαρμογι των παραπάνω λφςεων κάτω από τθν πίεςθ του αντιπάλου, του χϊρου και του χρόνου χωρίσ διακοπζσ και διορκϊςεισ. - Διατιρθςθ του ςχθματιςμοφ -Κακοριςμόσ του ρόλου και τθσ αντίςταςθσ των αντιπάλων - Ο προπονθτισ παίρνει τθ ςωςτι κζςθ για τθν παρατιρθςθ του παιχνιδιοφ 41. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ τθσ μικρισ μεταβίβαςθσ (15-16 ετϊν) 1ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 14 παίκτεσ + 2 τ/φ ΑΝΑΤ΢ΟΦΟΔΟΤΘΣΘ -Διακοπι παιχνιδιοφ διατθρϊντασ το ςχθματιςμό - Οδθγίεσ προσ τουσ παίκτεσ με επίδειξθ - Πχι πολλά λόγια ζμφαςθ ςτα βαςικά ςθμεία - Ερωτιςεισ προσ τουσ παίκτεσ για λφςεισ (μζκοδοσ κατευκυνόμενθσ επινόθςθσ) ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΔΙΟ΢ΘΩΣΕΙΣ 42. Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ (17+ ΕΤΩΝ) 2Ο ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΡΑΙΧΝΙΔΙΟΥ) Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ  Ραιχνίδι (φάςθ προςανατολιςμοφ)  Ραιχνίδι (φάςθ εκμάκθςθσ)  Ραιχνίδι (φάςθ εφαρμογισ) 43. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ τθσ μικρισ μεταβίβαςθσ (17+ ετϊν) 2ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 14 παίκτεσ + 2 τ/φ ΘΕΩ΢ΙΑ Διατφπωςθ του προβλιματοσ, διατφπωςθ ςτόχων , λφςεισ και λζξεισ κλειδιά για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ , ςυςτιματα πλεονεκτιματα-μειονεκτιματα , ρόλοσ και λειτουργία τθσ αντιπάλου ομάδασ ΦΑΣΘ Ρ΢ΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ραιχνίδι προςδιοριςμοφ του προβλιματοσ-κακοδιγθςθ του αντιπάλου για τθν εμφάνιςθ του προβλιματοσ 44. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ τθσ μικρισ μεταβίβαςθσ (17+ ετϊν) 2ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 14 παίκτεσ + 2 τ/φ ΦΑΣΘ ΕΚΜΑΘΘΣΘΣ Κακοδιγθςθ τθσ δικισ μασ ομάδασ-ανατροφοδότθςθ ΦΑΣΘ ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ Ραιχνίδι εφαρμογισ 7v7 +2Τ/Φ 45. ΕΡΙΡΕΔΑ Ρ΢ΑΚΤΙΚΘΣ ΕΞΑΣΚΘΣΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ U 10 11-12 13-14 15-16 17 + ATOMIKH TAKTIKH ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ Ρ΢ΟΡΟΝΗΣΗ 1ο ΕΡΙΡΕΔΟ Ρ΢ΟΡΟΝΗΣΗ 2ο ΕΡΙΡΕΔΟ YΡΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ Ρ΢ΟΡΟΝΗΣΗ 1ο – 2ο ΕΡΙΡΕΔΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 11V11 Ρ΢ΟΡΟΝΗΣΗ 1ο ΕΡΙΡΕΔΟ Ρ΢ΟΡΟΝΗΣΗ 2ο ΕΡΙΡΕΔΟ 46. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΑΜΥΝΤΙΚΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ 11-12 ΕΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ-Ρ΢ΟΟΔΕΥΤΙΚΘ) Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ  ΕΡΙΔΕΙΞΘ  ΡΑΘΘΤΙΚΘ-ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ  ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 47. ΣΤΟΧΟΣ: Διδαςκαλία ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (11-12 ετϊν) 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΡΙΔΕΙΞΘ-ΡΑΘΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ - Κάνουμε επίδειξθ τθσ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ - Ο ζνασ αμυνόμενοσ μεταβιβάηει τθν μπάλα ςτον πρϊτο επιτικζμενο ο οποίοσ κινείται προσ τον άλλο αμυνόμενο. Το οδιγθμα τθσ μπάλασ είναι ελεγχόμενο ϊςτε να μποροφμε να επικεντρωκοφμε ςτθν τοποκζτθςθ του αμυνόμενου. - Αλλαγι κζςεων και ρόλων 48. ΣΤΟΧΟΣ: Διδαςκαλία ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (11-12 ετϊν) 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΞΑΣΚΘΣΘ ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘΣ ΜΟ΢ΦΘΣ - Θ ίδια άςκθςθ με τθν προθγοφμενθ αλλά τϊρα ο επιτικζμενοσ οδθγεί τθν μπάλα ενεργθτικά με ςκοπό να πετφχει τζρμα - Ο αμυνόμενοσ προςπακεί με ανάλογθ τοποκζτθςθ να αποςπάςει τθν μπάλα και να πετφχει τζρμα ςτθν αντίπαλθ εςτία 49. ΣΤΟΧΟΣ: Διδαςκαλία ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (11-12 ετϊν) 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ -Τοποκετοφμε μία εςτία ςτο κζντρο του γθπζδου. - Οι παίκτεσ παίηουν 4v4 + 2Τ - Κάκε παίκτθσ κινείται ςτθ ηϊνθ του ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 8v8 +2Τ -Ραιχνίδι 8v8 +2Τ ςε χϊρο 55Χ70μ. -Δίνουμε ζμφαςθ ςτο μαρκάριςμα του αντιπάλου ςε κοντινι απόςταςθ όταν κινείται με μζτωπο προσ τθν εςτία -Σχθματιςμόσ 2-3-3 v 3-3-2 50. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΑΜΥΝΤΙΚΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ 13-14 ΕΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ-Ρ΢ΟΟΔΕΥΤΙΚΘ) Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ  ΕΡΙΔΕΙΞΘ  ΡΑΘΘΤΙΚΘ-ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ  ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 51. ΣΤΟΧΟΣ: Eκπαίδευςθ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (13-14 ετϊν) 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΑΡΛΘ-ΡΑΘΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ -Χωρίηουμε το μιςό γιπεδο ςε 4 ηϊνεσ όπου ςε κάκε μία κινείται ζνασ αμυντικόσ -Θ επιτικζμενθ ομάδα ςε διάταξθ 3-3 και θ αμυνόμενθ ςε 4-1 (6v5+1Τ) -Εκτελοφνται ςυνεχείσ επικζςεισ ςε αργό ρυκμό ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΘ ΜΟ΢ΦΘ -Ενεργθτικό παιχνίδι με τθν αμυνόμενθ ομάδα να εφαρμόηει ατομικό μαρκάριςμα ςε κάκε ηϊνθ προςπακϊντασ να κλζψει τθν μπάλα και να πετφχει τζρμα ςτισ μικρζσ εςτίεσ με 4-5 επαφζσ 52. ΣΤΟΧΟΣ: Eκπαίδευςθ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (13-14 ετϊν) 12 παίκτεσ + 2 τ/φ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ -Στον ίδιο χϊρο με τισ προκακοριςμζνεσ ηϊνεσ τοποκετοφμε μία εςτία ςτθν κεντρικι γραμμι -Οι δφο ομάδεσ με τθν ίδια διάταξθ παίηουν 6v5 +2T χωρίσ περιοριςμοφσ με κάκε παίκτθ να κινείται ςτθ ηϊνθ του ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ 6v6 +2T -οι δφο ομάδεσ παίηουν παιχνίδι 6v6 +2Τ -διάταξθ επιτικζμενθσ ομάδασ 3-3 και αμυνόμενθσ 4-2 53. Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΑΜΥΝΤΙΚΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ 15-16 ΕΤΩΝ 1Ο ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΡΑΙΧΝΙΔΙΟΥ) Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Β. Ρ΢ΑΞΘ  Ραρουςίαςθ λφςεων (επίδειξθ)  Ενεργθτικό παιχνίδι  Ανατροφοδότθςθ (μζκοδοσ κατευκυνόμενθσ επινόθςθσ)  Τελικό παιχνίδι με διορκϊςεισ 54. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (15-16 ετϊν) 1ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΛΥΣΕΩΝ 1θ λφςθ 8v8 +2τφ Σχθματιςμόσ επιτικζμενθσ ομάδασ 2-3-3 Σχθματιςμόσ αμυνόμενθσ ομάδασ 4-3-1 Αμυντικι ςυμπεριφορά ςε κατάςταςθ 1v1 ςτα πλάγια 55. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (15-16 ετϊν) 1ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΛΥΣΕΩΝ 2θ Λφςθ 8v8 +2τφ Σχθματιςμόσ επιτικζμενθσ ομάδασ 2-3-3 Σχθματιςμόσ αμυνόμενθσ ομάδασ 4-3-1 Αμυντικι ςυμπεριφορά ςε κατάςταςθ 1v1 ςτον κεντρικό άξονα 56. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (15-16 ετϊν) 1ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΕΝΕ΢ΓΘΤΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ - Ελεφκερο παιχνίδι με εφαρμογι των παραπάνω λφςεων κάτω από τθν πίεςθ του αντιπάλου, του χϊρου και του χρόνου χωρίσ διακοπζσ και διορκϊςεισ. - Διατιρθςθ του ςχθματιςμοφ -Κακοριςμόσ του ρόλου και τθσ αντίςταςθσ των αντιπάλων - Ο προπονθτισ παίρνει τθ ςωςτι κζςθ για τθν παρατιρθςθ του παιχνιδιοφ 57. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (15-16 ετϊν) 1ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΑΝΑΤ΢ΟΦΟΔΟΤΘΣΘ -Διακοπι παιχνιδιοφ διατθρϊντασ το ςχθματιςμό - Οδθγίεσ προσ τουσ παίκτεσ με επίδειξθ - Πχι πολλά λόγια ζμφαςθ ςτα βαςικά ςθμεία - Ερωτιςεισ προσ τουσ παίκτεσ για λφςεισ (μζκοδοσ κατευκυνόμενθσ επινόθςθσ) ΤΕΛΙΚΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΔΙΟ΢ΘΩΣΕΙΣ 58. Ρ΢ΟΡΟΝΘΣΘ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΑΜΥΝΤΙΚΘΣ ΤΑΚΤΙΚΘΣ 17+ ΕΤΩΝ 2Ο ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΡΑΙΧΝΙΔΙΟΥ) Α. ΘΕΩ΢ΙΑ Ρροπονοφμε το πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ ομάδα μασ αμυντικά Β. Ρ΢ΑΞΘ  Ραιχνίδι (φάςθ προςανατολιςμοφ)  Ραιχνίδι (φάςθ εκμάκθςθσ)  Ραιχνίδι (φάςθ εφαρμογισ) 59. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (17 + ) ετϊν 2ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΘΕΩ΢ΙΑ Εντοπιςμόσ προβλιματοσ-αμυντικι ςυμπεριφορά ςε: • 1v1 ςτα πλάγια και ςτον κεντρικό άξονα •1v2 ςτα πλάγια •Overlapping • ςυνδυαςμόσ 1-2 ΦΑΣΘ Ρ΢ΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ραιχνίδι προςδιοριςμοφ του προβλιματοσ Κακοδιγθςθ αντιπάλου (ρεαλιςμόσ) για τθν εμφάνιςθ του προβλιματοσ Σχθματιςμόσ επιτικζμενθσ ομάδασ 2- 3-3 (2 μπακ) Σχθματιςμόσ αμυνόμενθσ ομάδασ 4- 3-1 60. ΣΤΟΧΟΣ: Ρροπόνθςθ ατομικισ αμυντικισ τακτικισ (17 + ) ετϊν 2ο επίπεδο κακοδιγθςθσ 16 παίκτεσ + 2 τ/φ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΘΘΣΘΣ Κακοδιγθςθ τθσ ομάδασ μασ ϊςτε να δϊςει λφςεισ ςτο πρόβλθμα ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ 8V8 +2T Σχθματιςμόσ επιτικζμενθσ ομάδασ 2-3-3 (2 μπακ) Σχθματιςμόσ αμυνόμενθσ ομάδασ 4-3-1 ΑΝΑΤ΢ΟΦΟΔΟΤΘΣΘ 61. - Είναι πολφ ςθμαντικό να κατανοιςουμε ότι πρακτικι εξάςκθςθ των τεχνικϊν-τακτικϊν ςτοιχείων περνά μζςα από τα τζςςερα (4) κυρίωσ επίπεδα και ανάλογα με τθν θλικία ξεκινάμε από τθν παιχνιϊδθ μορφι ςτθν θλικία των 5-6 ετϊν και καταλιγουμε ςταδιακά ςτθν προπόνθςθ 2ου επιπζδου κακοδιγθςθσ που αφορά ποδοςφαιριςτζσ επιπζδου αντρϊν επαγγελματικοφ επιπζδου : ΡΑΙΧΝΙΩΔΗΣ ΜΟ΢ΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ Ρ΢ΟΡΟΝΗΣΗ (1ο και 2ο επίπεδο κακοδιγθςθσ) 62. - Ε΢ΩΤΘΣΕΙΣ - ΡΑ΢ΑΤΘ΢ΘΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΗΘΤΘΣΘΣ Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ ΤΕΛΟΣ