?· Web view rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza „Misie” Doroty Kossakowskiej oraz ilustracji.…

Embed Size (px)

Text of ?· Web view rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza „Misie” Doroty Kossakowskiej oraz...

Plany pracy Piciolatek. Razem poznajemy wiat cz.2

Temat tygodnia: PRZYJACIELE MISIA NORMANA

Realizowane obszary podstawy programowej

TEMAT DNIA

DZIAANIA DZIECI

Cele oglne

Przewidywane osignicia dzieci

I.6

IV.1

III.9

II.3

IV.8

I.5

I.2

IV.2

IV.5

I.8

I.5

I.6

II.11

I.2

I.3

I.5

IV.2

IV.4

IV.3

I.6

III.7

Pokochaj pluszowego misia.

Zabawy dowolne zabawkami przyniesionymi z domu pluszowymi misiami. Montowanie gazetki zwizanej z tematyk tygodnia rozmowa na temat ilustracji. Prezentacja misiw przyniesionych przez dzieci do przedszkola; ksztacenie umiejtnoci przedstawiania swojej zabawki na forum grupy. Przyjaciele Misia Normana wiczenia graficzne.

Zabawy i wiczenia poranne - zestaw 12.

Przygotowanie do niadania mycie rk.

Nasze kochane misie- rozmowa z dziemi na podstawie wiersza Misie Doroty Kossakowskiej oraz ilustracji. Zapoznanie dzieci z rol, jak odgrywa mi w yciu dziecka. Doskonalenie wyspowiadania si.

wiczenia oglnoksztacce z uyciem przyboru zestaw nr 12 Przybory: szarfy. Rozwijanie oglnej sprawnoci fizycznej. Ksztatowanie umiejtnoci wykorzystania przyboru w trakcie wicze.

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

Spacer w okolicy przedszkola.

Przygotowanie do obiadu mycie rk; zwrcenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapw mycia rk.

Obiad - zwrcenie uwagi na prawidowe trzymanie yki.

Niedwiadek"- zabawa ruchowo naladowcza. Do czego suy mi? rozmowa na podstawie ilustracji /Piciolatek Razem poznajemy wiat cz,2, s.2/.; ksztacenie umiejtnoci wyodrbniania poszczeglnych sw w zdaniu. Suchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela z ksiki A.A.Milnept. Kubu Puchatek w ramach oglnopolskiej akcji Caa Polska czyta dzieciom; wprowadzenie dzieci w wiat literatury. Zabawy swobodne w kcikach zainteresowa: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.

- wdraanie do poszanowania zabawek, dzielenie si pluszakami z innymi dziemi

- zapoznanie z rnymi rodzajami misiw

- doskonalenie umiejtnoci grafomotrycznych

- zwrcenie uwagi na waciwe dozowanie myda i papierowych rcznikw

- ksztatowanie umiejtnoci ukadania prostych zda i dzielenia ich na sowa

- zapoznanie si z wiczeniami z przyborem

-bezpieczne posugiwanie si przyborem

- poruszanie si prawa strona chodnika para za par

-zachcanie do kulturalnego spoywania posikw

- zwrcenie uwagi na poprawno wypowiedzi pod wzgldem gramatycznym

- utrwalenie budowy misia oraz orientacji w schemacie wasnego ciaa

- przyblienie bohaterw popularnych bajek - zwrcenie uwagi na zgodn wspln zabaw

-dzieli si zabawkami z innymi dziemi

-nazywa przyniesione pluszaki

-prawidowo wykonuje wiczenie grafomotoryczne

-chtnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-sprawnie myje rce

-sucha wiersza ze zrozumieniem

- dzieli zdania na sowa

-tworzy dusze wypowiedzi

-prawidowo wykonuje zadania ruchowe

-jest sprawne ruchowo

-porusza si para za par

-dokadnie myje rce

-prawidowo posuguje si yk

-buduje logiczne zdania

-dzieli zdania na sowa

-sucha z uwaga bajki

-zna ronych literackich bohaterw bajek

-buduje wg wyobrani

-bawi si zgodnie z innymi w rnych kcikach zainteresowa

I.6

IV.9

I.9

I.7

IV.8

I.5

IV.5

IV.19

IV.2

IV.8

IV.2

I.6

I.4

I.2

I.5

I.9

IV.1

III.4

IV.2

IV.3

I.6

I.7

III.5

Kubu Puchatek i przyjaciele.

Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami. Kogo nie ma? zabawa dydaktyczna; wiczenie spostrzegawczoci. Skaczce pieczki wiczenia graficzne typu pocz kropki /Piciolatek- Razem poznajemy wiat grafomotoryka str.21/. zwracanie uwagi na kierunek krelenia od lewej do prawej strony bez odrywania rki od kartki. Co najczciej lubi robi razem z misiem ? zabawa dramowa . Zabawy i wiczenia poranne - zestaw 12.

Przyjaciele Kubusia Puchatka rozwizywanie zagadek.

Popularyzacja wrd dzieci ksiek, w ktrych bohaterem jest Mi. Nabywanie umiejtnoci analizowania treci utworu.

Mieszkacy Stumilowego lasu malowanie farbami. Ksztatowanie umiejtnoci wypowiadania si na temat wysuchanego utworu literackiego za pomoc plastycznych rodkw wyrazu.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

Spacer w okolicy przedszkola; zwrcenie uwagi na przyrod pn jesieni.

Przygotowanie do obiadu mycie rk.

Mi na mocie mi w tunelu zabawa ruchowa; wiczenie umiejtnoci bezpiecznego przekazywania przedmiotu z rk do rk. May teatrzyk w Stumilowym Lesie - scenki dramowe z uyciem sw: prosz, przepraszam, dzikuj, dzie dobry, do widzenia; ksztacenie umiejtnoci wyrazistego mwienia, - czarodziejskich sw. Suchanie opowiadania czytanego przez rodzica z ksiki A.A. Milnept: Kubu Puchatek w ramach oglnopolskiej akcji Caa Polska czyta dzieciom; wprowadzenie dzieci w wiat literatury. Zabawy dowolne w kcikach zainteresowa; zwrcenie uwagi na pozostawienie porzdku w kcikach po skoczonej zabawie.

- wdraanie do zgodnej wsplnej zabawy

- utrwalenie imion kolegw i koleanek z grupy

- aktywizowanie wyobrani ruchowej, ksztacenie umiejtnoci przedstawiania za pomoc ruchu okrelonych czynnoci

-ksztatowanie logicznego mylenia, spostrzegawczoci, koncentracji uwagi

-wdraanie do uwanego suchania opowiadania

- utrwalenie postaci wystpujcych w bajce, ich wygldu i charakterystycznych cech

-wdraanie do higieny osobistej

-doskonalenie zrcznoci

- budzenie odwagi i miaoci podczas wystpw przed grup, utrwalenie zwrotw grzecznociowych

- przyblienie bohaterw popularnych bajek

-wytworzenie nawyku codziennego czytania dzieciom

-bawi si zgodnie z innymi

-zna imiona kolegw i koleanek

-precyzyjnie wykonuje wiczenie grafomotoryczne

-tworzy wasne wypowiedzi

-rozwizuje zagadki sowne

-nazywa postaci z bajki o Kubusiu Puchatku

-tworzy samodzielnie prac plastyczn

-maluje farbami plakatowymi

-zachowuje porzdek w miejscu pracy

-obserwuje zmiany w przyrodzie i o nich mwi

-jest zrczne

-uywa sw :prosz , przepraszam, dzikuje, do widzenia

-sucha z uwag fragmentw utworu

-dba o porzdek w czasie i po zabawie

I.6

III.5

IV.15

IV.8

IV.5

I.5

IV.1

IV.7

IV.2

IV.13

IV.19

IV.2

I.6

I.4

I.5

IV.5

IV.13

I.7

IV.3

I.6

III.5

Mamy rone misie.

Zabawy i gry stolikowe: Domino, ukadanie puzzli, Wyszywanki bez igy, Skaczce czapeczki; przeliczanie w zakresie 6. Przyjaciel Kubusia Puchatka rysowanie kredkami /Piciolatek Razem poznajemy wiat cz.2. s.3./; ksztacenie umiejtnoci przedstawiania w formie rysunku charakterystycznych cech zwierzt. Zabawa Zgadnij, o kogo chodzi. Zwracanie uwagi na wygld zewntrzny, odgosy, ktre wydaj, sposb poruszania si zwierzt.

Zabawy i wiczenia poranne - zestaw 12.

Zagadki z Kubusiem Puchatkiem zabawa inscenizowana do piosenki. Sowa i muzyka: Zofia Maria Tomaszewska. Zapoznanie dzieci z tekstem sownym i melodi piosenki, utrwalenie wiadomoci o mieszkacach Stumilowego Lasu.

Misie na hutawce zabawa dydaktyczna. Waenie przedmiotw za pomoc wagi szalkowej. Zapoznanie z rnymi rodzajami wag, w szczeglnoci z wag szalkow. Posugiwanie si pojciami: cisze, lejsze.

Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Wyjcie na plac przedszkolny - zabawy z wykorzystaniem urzdze terenowych.

Burza w Stumilowym Lesie zabawa ruchowa. Zaczarowany worek - zabawa dydaktyczna. Misie na hutawkach - wiczenie z ksiki Piciolatek Razem poznajemy wiat; ksztacenie umiejtnoci porwnywania ciaru przedmiotw. Suchanie opowiadania czytanego przez rodzica z ksiki A.A. Milnept: Kubu Puchatek w ramach oglnopolskiej akcji Caa Polska czyta dzieciom; wprowadzenie dzieci w wiat literatury, przyblienie bohaterw popularnych bajek. Zabawy dowolne w kcikach zainteresowa; zwrcenie uwagi na zgodn , wspln zabaw.

- ksztacenie umiejtnoci czenia poszczeglnych elementw w logiczn cao

-zachcanie do wykonania zadania

- ksztacenie umiejtnoci rozpoznawania postaci po charakterystycznych cechach

- utrwalenie piosenki Mi Norman

-ksztacenie suchu muzycznego, estetyki ruchw, waciwej reakcji na sygna dwikowy

- ksztatowanie umiejtnoci waenia i porwnywania ciaru rnych przedmiotw za pomoc wagi szalkowej; uycie klockw jako odwanikw

- ksztacenie umiejtnoci okrelania przedmiotw za pomoc dotyku

- okrelanie wygldu, koloru i wielkoci pluszowych misiw

- wiczenie szybkiej reakcji na sygna sowny, spostrzegawczoci, koncentracji uwagi

- wytworzenie nawyku codziennego czytania dzieciom

-przestrzega zasad gry

-przelicza w zakresie 6

-rysuje kredkami na okrelony temat

-ukada zagadk o rysunku

-odgaduje zagadk suchow

-piewa piosenk Mi Norman

-wymieni postacie z piosenki

-inscenizuje piosenk

-sucha wiersza Wielkie waenie

-wie do czego suy waga

-zna zasady waenia

-eksperymentuje z pomoc wagi

-okrela przedmioty za pomoc dotyku

-porwnuje ciar przedmiotw

-sucha z uwaga treci bajki

-jest spostrzegawcze

-bawi si zgodnie razem z innymi dziemi

I.6

III.5

IV.6

IV.3