?· Web viewocenia znaczenie zmian stanów skupienia wody w przyrodzie wyjaśnia na przykładach zjawisko…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Justyna Kurek

Sposoby oceniania

oraz wymagania edukacyjne dla przedmiotu

przyroda kl. IV i kl. VI

1. Zasady wsppracy midzy nauczycielem i uczniem.

Systematycznie przygotowujemy si do zaj

Na lekcj przynosimy zeszyt przedmiotowy, podrcznik, wiczenia oraz potrzebne przybory

W trakcie lekcji zachowujemy naleyt uwag, bierzemy czynny udzia, wykonujemy przydzielone zadania, waciwie reagujemy na polecenia nauczyciela, z szacunkiem odnosimy si do nauczyciela i kolegw, nie zakcamy toku lekcji,

Brak przyborw lub zadania domowego zgaszamy zawsze na pocztku lekcji. Liczne braki zada wpywaj na ocen zachowania.

Ucze otrzymuje oceny ze sprawdzianw, kartkwek, odpowiedzi ustnych, zada domowych, zada dodatkowych.

Sprawdziany s obowizkowe i s zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem jaki obejmuj zakres materiau.

Ucze nieobecny na sprawdzianie musi napisa j w terminie nie przekraczajcym 2 tygodnie od powrotu do szkoy lub terminie ustalonym z nauczycielem.

Ucze moe poprawi ocen ze sprawdzianu w cigu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac

Ucze otrzymuje na lekcji do wgldu swoj prac, zapoznaje si z jej wynikiem i zgasza ewentualne zastrzeenia do nauczyciela . Prace pozostaj rwnie do wgldu dla rodzicw i s przechowywane przez nauczyciela przez jeden rok szkolny.

Kartkwki nie musz by zapowiadane. nie wszystkie bd oceniane, niektre su informacji zwrotnej mog podlega poprawie.

Nie ocenia si uczniw do trzech dni po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecnoci w szkole.

Sprawdziany i kartkwki s punktowane, a punkty przeliczane na ocen wg przyblionej skali:

Niedostateczny- 0% - 29%

Dopuszczajcy- 30% - 49%

Dostateczny - 50% - 74%

Dobry - 75% - 89%

Bardzo dobry- 90% - 99%

Celujcy - 100%

Na ocen odpowiedzi ustnej ma wpyw poprawno i samodzielno wypowiedzi ucznia.

Kada ocena jest jawna, dostarcza nam informacji na temat postpw i trudnoci w nauce.

Ocena klasyfikacyjna nie jest redni arytmetyczn ocen czstkowych. Gwny wpyw na ni maj oceny z sprawdzianw i kartkwek, oraz odpowiedzi.

2.Narzdzia pomiaru i obserwacji osigni uczniw

Pomiar osigni uczniw odbywa si za pomoc nastpujcych narzdzi:

sprawdziany

kartkwki

odpowiedzi ustne

prace domowe

zeszyty wicze

prace dugoterminowe, zadania praktyczne, projekty edukacyjne

inne np. udzia w konkursach, uczestnictwo w pracach koa, wykonywanie pomocy dydaktycznych, praca w grupie,

Wymagania edukacyjne

Klasa 4

Nr lekcji

Temat wpodrczniku

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

PP

Konieczne (dopuszczajcy)

Ucze:

Podstawowe

(dostateczny)

Ucze:

Rozszerzajce

(dobry)

Ucze:

Dopeniajce

(bardzo dobry)

Ucze:

Wykraczajce

(celujcy)

Ucze:

Dzia I. Poznajemy swoje potrzeby

1

1. Na lekcjach przyrody wpracowni

wyjania, co to jest przyroda

wymienia po 23 elementy przyrody ywej (oywionej) inieoywionej

wymienia skadniki przyrody nieoywionej niezbdne do ycia

podaje 34 przykady wytworw dziaalnoci czowieka

rozrnia elementy przyrody ywej (oywionej) inieoywionej wnajbliszej okolicy

wymienia cechy ywych (oywionych) elementw przyrody

wymienia czynniki niezbdne organizmom doycia

wskazuje wnajbliszym otoczeniu przykady wytworw dziaalnoci czowieka

okrela wzajemne zalenoci midzy elementami przyrody

wyjania na przykadach, wjaki sposb zmiana jednego elementu przyrody wpywa na pozostae elementy

4.1

2

2. Samopoczucie wszkole iwdomu

podaje przykady 23 czynnikw wpywajcych negatywnie na samopoczucie ucznia na co dzie

okrela wpyw samopoczucia na zachowanie ucznia wszkole lub wdomu

wymienia 23 sposoby na popraw samopoczucia na co dzie

podaje przykady sytuacji, wktrych mona pomc innym

podaje sposoby radzenia sobie wsytuacjach trudnych wszkole

wymienia 45 sposobw napopraw samopoczucia na co dzie

charakteryzuje czynniki wpywajce na tworzenie dobrej atmosfery wszkole iwdomu

analizuje wybrane 23 cechy charakteru izachowania uatwiajce lub utrudniajce waciwe relacje zinnymi

1.1

3

3. Wymagania modego organizmu

wymienia gwne potrzeby zdrowotne modego organizmu

podaje przykady zdrowych przeksek dla ucznia

okrela czynniki sprzyjajce wypoczynkowi nocnemu

uzasadnia konieczno spoywania pierwszego idrugiego niadania przez ucznia szkoy podstawowej

wyjania, na czym polega wypoczynek czynny ibierny

wymienia skutki zych nawykw ywieniowych dzieci imodziey wwieku szkolnym

omawia przyczyny iskutki maej aktywnoci fizycznej modego organizmu

uzasadnia konieczno regularnego odywiania si wokresie wzrostu irozwoju organizmu

opisuje skutki ograniczania iloci snu wokresie nauki szkolnej

omawia wpyw aktywnoci fizycznej na postaw ciaa

1.2,

9.6

4

4. Zasady uczenia si

wymienia 23 czynniki utrudniajce koncentracj uwagi podczas nauki

opisuje waciwie urzdzone miejsce do nauki ucznia szkoy podstawowej

okrela warunki sprzyjajce uczeniu si

okrela zasady skutecznego uczenia si

porwnuje rne sposoby uczenia si

analizuje zalenoci midzy sposobem iwarunkami uczenia si aosiganymi wynikami ipostpami wnauce

1.3,

1.4

5

5. Mj plan dnia

analizuje przykadowy plan dnia ucznia szkoy podstawowej

podaje 23 przykady obowizkw domowych ucznia klasy czwartej

opisuje skutki niewaciwego zaplanowania obowizkw szkolnych idomowych oraz czasu wolnego

ukada wasny plan dnia

uzasadnia potrzeb planowania codziennych czynnoci

planuje swoje zajcia wcigu dnia itygodnia, uwzgldniajc wasne potrzeby imoliwoci

planuje ciekawe formy wypoczynku dla swoich rwienikw wczasie wolnym od obowizkw szkolnych idomowych

1.5

6

6. Podsumowanie dziau Poznajemy swoje potrzeby

7

Sprawdzian wiadomoci iumiejtnoci

Dzia II. Odkrywamy przyrod wswoim otoczeniu

8

7. Sposoby poznawania przyrody

wymienia 23 sposoby poznawania przyrody

wymienia zmysy pozwalajce poznawa otaczajcy nas wiat

podaje nazwy 23 przyrzdw sucych do obserwowania przyrody

omawia rol poszczeglnych zmysw wpoznawaniu wiata

rozpoznaje ipodaje nazwy kilku przyrzdw sucych do obserwacji przyrodniczych

wymienia cechy obserwowanych obiektw

wymienia rda wiedzy przyrodniczej

dobiera techniki obserwacji do obserwowanego obiektu

porwnuje sposoby poznawania przyrody, odwoujc si do konkretnych przykadw

omawia wykorzystywanie innych przyrzdw iurzdze do prowadzenia obserwacji, np. bardzo oddalonych obiektw lub gbin mrz ioceanw

1.6, 1.7

9

8. Lekcje przyrody wterenie

wymienia zasady bezpiecznego obserwowania przyrody

przeprowadza obserwacje zapomoc lupy ilornetki

zapisuje 23 spostrzeenia dotyczce obserwowanych zjawisk lub organizmw

wykonuje schematyczny rysunek obserwowanego obiektu

okrela cechy dobrego obserwatora przyrody

wyjania, jak zaplanowa obserwacj przyrodnicz

okrela cechy obserwowanych obiektw

omawia rol obserwacji wpoznawaniu przyrody

dokumentuje obserwacje przyrodnicze

wykonuje zielnik zawierajcy 56 charakterystycznych rolin znajbliszej okolicy

przeprowadza samodzielnie obserwacj wedug instrukcji

okrela miejsce, czas, przebieg obserwacji dowolnego obiektu, zjawiska lub organizmu

uzasadnia celowo zaplanowanej obserwacji

wykonuje zielnik zawierajcy 710 charakterystycznych rolin znajbliszej okolicy

samodzielnie planuje dugoterminow obserwacj wybranego organizmu lub zjawiska, samodzielnie dokumentuje wyniki obserwacji

1.6, 1.7

10, 11

Ucze wdziaaniu: Poznaj wiat niewidoczny goym okiem zajcia warsztatowe

omawia przeznaczenie mikroskopu

dokumentuje wyniki obserwacji wpostaci rysunku

wymienia 23 przykady obiektw, ktre mona obserwowa za pomoc mikroskopu

rozrnia gwne elementy mikroskopu

przygotowuje mikroskop doprowadzenia obserwacji

podpisuje na schemacie czci mikroskopu

okrela rol obiektywu iokularu wmikroskopie

przeprowadza obserwacj gotowego preparatu zgodnie zinstrukcj

okrela gwne zasady prowadzenia obserwacji mikroskopowych

okrela rol poszczeglnych czci mikroskopu

oblicza powikszenie obserwowanego obiektu

wymienia czci icechy preparatu mikroskopowego

wykonuje samodzielnie prosty preparat mikroskopowy zgodnie zinstrukcj

przygotowuje informacje na temat wykorzystywania mikroskopu elektronowego wrnych dziedzinach nauki

1.7

12

9. Dowiadczenia przyrodnicze

okrela zasady prowadzenia dowiadcze przyrodniczych

zakada hodowl roliny doniczkowej

przeprowadza obserwacj faz rozwoju roliny wedug instrukcji

wymienia etapy dowiadczenia

formuuje pytanie badawcze

opisuje przebieg dowiadczenia wykazujcego wymagania yciowe wybranej roliny doniczkowej

okrela prb kontroln ibadawcz

formuuje wniosek zdowiadczenia

dokumentuje obserwacje podczas dowiadczenia badajcego wpyw wiata na wzrost rolin, np. rzeuchy

przeprowadza samodzielnie dowiadczenie wedug instrukcji

formuuje problem badawczy,

samodzielnie planuje

iprzeprowadza

dowiadczenie oraz

prezentuje jego wyniki

3.1

13

10. Zkompasem ignomonem wterenie

podaje nazwy gwnych kierunkw geograficznych iwskazuje je na widnokrgu

wymienia kierunki porednie

wyjania, czym jest widnokrg

wyznacza kierunki wiata zapomoc kompasu

stosuje skrty wzapisywaniu kierunkw wiata

wyznacza kierunki geograficzne wpoudnie soneczne za pomoc gnomonu

wyznacza pnoc na podstawie obiektw wterenie ywych kompasw

wyznacza kierunki geograficzne wnocy

podaje przykady wykorzystania wyciu codziennym umiejtnoci wyznaczania kierunkw geograficznych

ocenia dokadno pomiarw kierunkw geograficznych rnymi sposobami

2.1

14

11. Od wschodu dozachodu Soca

wskazuje na widnokrgu miejsca wschodu izachodu Soca

wyjania, czym jest growanie Soca

wyznacza za pomoc gnomonu poudnie soneczne

porwnuje zmiany wysokoci Soca wcigu doby idugoci cienia

wyjania, dlaczego wpoudnie soneczne jest najcieplej

opisuje wpyw dobowej wdrwki Soca na rytm ycia ludzi izwierzt

2.2

15

12. Rne wysokoci Soca wpoudnie

wymienia daty rozpoczcia pr roku

pokazuje na rycinie wdrwk Soca wposzczeglnych porach roku

wskazuje na widnokrgu miejsca wschodu izachodu Soca wpierwszych dniach poszczeglnych pr roku

wymienia przyczyny rnego ogrzania danej powierzchni Ziemi wposzczeglnych porach roku

wyjania rnice dugoci dnia inocy wcigu roku

wyjania, dlaczego latem jest najcieplej, azim najchodniej

okrela zaleno midzy wysokoci Soca adugoci cienia

okrela wspzalenoci midzy wysokoci Soca azmianami wprzyrodzie

2.2

16

Zajcia terenowe: Obserwujemy zmiany kierunkw idugoci cienia

okrela kierunki geograficzne gwne iporednie za pomoc kompasu ignomonu

okrela izapisuje zmiany dugoci ikierunkw cienia gnomonu

porwnuje wysoko Soca zdugoci cienia gnomonu

formuuje wnioski dotyczce zmian dobowej irocznej wdrwki Soca

sporzdza rysunki wdrwki Soca na niebie zaobserwowanej wczasie zaj terenowych

2.1,

2.2

17

13. Roliny wnaszym domu

wymienia oglne zasady pielgnacji rolin

podaje 23 przykady rolin doniczkowych, ktre zawieraj substancje trujce

rozpoznaje 23 pospolite roliny doniczkowe

opisuje zasady pielgnacji rolin

rozpoznaje 45 rolin doniczkowych hodowanych wdomu iwszkole

okrela zasady pielgnacji rolin na wybranych przykadach

omawia rol rolin wyciu czowieka

porwnuje wymagania yciowe wybranych rolin doniczkowych

przygotowuje poster na temat rolin leczniczych hodowanych wdomach lub ogrodach

1.8, 1.9

18

14. Zwierzta wok nas

podaje przykady zwierzt hodowanych przez czowieka

okrela zasady zachowania si wobec dzikich zwierzt

podaje przykady niebezpiecznych dla czowieka zwierzt znajbliszego otoczenia

omawia wymagania wybranego zwierzcia domowego

wyjania, na czym polega opieka nad zwierztami hodowanymi wdomu

wyjania, dlaczego decyzja oposiadaniu zwierzcia wdomu musi by dobrze przemylana

podaje przyczyny pojawiania si uciliwych zwierzcych intruzw wnaszych domach

wymienia podstawowe wymagania yciowe wybranych zwierzt domowych

wymienia sposoby zabezpieczania domw imieszka przed zwierzcymi intruzami

wymienia rda informacji na temat hodowanych zwierzt

uzasadnia konieczno przestrzegania ludzi przed pochopnym braniem zwierzt do domu

przygotowuje prezentacj na temat ciekawych zwierzt hodowanych wdomach winnych czciach wiata

1.8,

1.9

19

15. Podsumowanie dziau Odkrywamy przyrod wswoim otoczeniu

20

Sprawdzian wiadomoci iumiejtnoci

Dzia III. Obserwujemy zmiany pogody

21

16. Stany skupienia wody

wymienia stany skupienia wody

wymienia nazwy zmian stanw skupienia wody

podaje przykady stanw skupienia wody obserwowanych wyciu codziennym

posuguje si pojciami parowanie, skraplanie, topnienie, krzepnicie

wymienia czynniki powodujce zmiany stanu skupienia wody

wyjania, od czego zaley szybko parowania wody

rozrnia parowanie iwrzenie wody

podaje temperatur topnienia lodu itemperatur wrzenia wody

ocenia znaczenie zmian stanw skupienia wody wprzyrodzie

wyjania na przykadach zjawisko sublimacji iresublimacji

3.3

22

17. Powietrze icinienie atmosferyczne

identyfikuje wok siebie powietrze

okrela, co to jest cinienie atmosferyczne

podaje jednostk cinienia atmosferycznego

wymienia gwne skadniki powietrza (azot itlen)

posuguje si pojciem cinienie atmosferyczne

wyjania, e cinienie atmosferyczne zaley od temperatury iwilgotnoci

wyjania zaleno cinienia atmosferycznego od wysokoci supa powietrza

wykazuje, e powietrze ma mas

opisuje iprzeprowadza dowiadczenie wykazujce obecno powietrza

opisuje iwykazuje dowiadczalnie obecno cinienia atmosferycznego

planuje iwykonuje dowiadczenie wykazujce obecno tlenu wpowietrzu

3.10

23, 24

Ucze wdziaaniu: Badam waciwoci powietrza zajcia warsztatowe

wykonuje obserwacje zgodnie zinstrukcj

jest biernym czonkiem zespou

zapisuje obserwacje

wsppracuje zzespoem

wykonuje dowiadczenie potwierdzajce obecno powietrza

wyjania przebieg dowiadczenia iobserwacji

aktywnie uczestniczy wpracach zespou

wykonuje dowiadczenie potwierdzajce wystpowanie cinienia atmosferycznego

wsplnie zzespoem formuuje wnioski

wykonuje dowiadczenie pokazujce kierunek ruchu powietrza

samodzielnie stawia hipotez iwyciga wnioski zprzeprowadzanych dowiadcze

buduje wasny barometr

3.10

25

18. Wroli meteorologa

wymienia skadniki (elementy) pogody

wymienia przyrzdy do obserwacji ipomiaru pogody

zapisuje wyniki obserwacji ipomiarw wodpowiednich jednostkach

opisuje skadniki (elementy) pogody wdanym dniu, stosujc odpowiednie jednostki

wyjania, dlaczego obserwacje ipomiary pogody s konieczne

...