003 Reparatur Glet - Srb(1)

  • Published on
    17-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/23/2019 003 Reparatur Glet - Srb(1)</p><p> 1/1</p><p>REPARATUR GLET</p><p>Tehniki prospektIzdanje 01/2009</p><p>Smesa za izravnavanje reparisanih betonskih povrina,proizvedena na cementno-polimernoj osnovi. Odgovara: EN 1504-3</p><p>SMESEZAIZRAVNAVAN</p><p>JE</p><p>Oblast primene:</p><p>Za fino izravnavanje ( gletovanje ) reparisanihbetonskih povrina obraenih REPARATURMALTERom ili REPARATUR MALTERom-F.</p><p>Osobine:</p><p>siva prakasta smesa;dobra athezija i vrstoa;otpornost na mraz i druge atmosferske uticaje;elastian;jednostavan za pripremu i izvoenje;ekonomian;ekoloki;</p><p>Priprema podloge:</p><p>Podloga treba da bude zdrava, obezmaena,obespraena, ista i predhodno isprana vodom.</p><p>Ugraivanje:</p><p>Na 1kg proizvoda REPARATUR GLET se uz stalnomeanje dodaje 0,35 - 0,40 litara vode. Mea se dopotpune homogenizacije. Zatim se meavina ostavi da</p><p>miruje oko 20 minuta. Ponovo se promea i zatim seugrauje uz pomo gletarice ili pahtle u vie slojeva, uzavisnosti od tipa zavrne obrade.</p><p>OOptimalna temperatura za ugraivanje je 10 C doO35 C. Naneenu smesu treba tititi od kie, jake</p><p>promaje i mraza u periodu od 24 sata od momentananoenja.</p><p>Potronja:</p><p>ienje alata i opreme:</p><p>Alat i oprema se odmah nakon upotrebe iste vodom.</p><p>Pakovanje:</p><p>2Za sloj od 1,0 mm 1,5 kg/m</p><p>Skladitenje:</p><p>U originalnoj, zatvorenoj ambalai. U suvimO Oprostorijama, na temperaturi od 5 C do 35 C.</p><p>Rok upotrebe je 12 meseci.</p><p>U natron vreama od 5 i 30 kg.</p><p>Opasnost po zdravlje:Potrebno je izbegavati kontakt proizvoda sa koom, kao i direktno udisanje prakaste komponente.Materijal nije toksian, ali kod incidentnog kontaktasa koom proizvod treba odmah odstraniti vodom i sapunom. Ukoliko materijal prsne u oi, potrebno je odmah izvriti ispiranje sa mnogo vode, a zatimpotraiti strunu medicinsku pomo.Zapaljivost:REPARATUR GLET nije zapaljiv.ienje i deponovanje:Nevezani ostaci proizvoda REPARATUR GLET se iste vodom. Potrebno je da se stara iskoriena ambalaa deponuje u skladu sa lokalnim propisimai regulativima za tu vrstu otpada.Preporuujemo da se nain nanoenja i potrebne koliine prilagode prema uslovima na objektu, kao i obaveznu upotrebu adekvatne opreme.</p><p>REPARATUR GLET 1/11</p><p>ADING d.o.o. Beograd</p><p>Nehruova 82,11070 Novi Beograd, R. SrbijaTel/Fax: ++381 11 6160 576,++381 11 6158 014, 6279 338ading_bgd@ptt.rs</p><p>U~itelj Tasina 9A,18000 Ni{, R. SrbijaTel/Fax: ++381 18 519 432 ++381 18 519 433ading_nis@ptt.rs</p><p>Novoselski pat bb,1000 Skopje, R.Makedonija,Tel: ++ 389 / 02 2034 840,2034 822, Faks: 2034 821ading@ading.com.mkwww.ading.com.mk</p></li></ul>

Recommended

View more >