012 Pedogenetski imbenici i procesi slide 0

012 Pedogenetski imbenici i procesi

  • Published on
    27-Apr-2015

  • View
    668

  • Download
    10

Transcript

PEDOGENETSKI IMBENICI

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

1

Uvod

tlo je produkt djelovanja pedogenetskih procesa , koji su uvjetovani zajedni kim (konstelacija) djelovanjem klime, mati nog supstrata, organizama i reljefa, koje nazivamo reljefa, pedogenetskim imbenicima kombinacije imbenika tlo se stalno razvija, mijenja tijekom vremena, pa je i ono (vrijeme, starost) isto tako imbenik (vrijeme, diferenciranja tla imbenici procesi svojstva tla24/02/2011 Pedogeneza - imbenici i procesi 2

prirodna tijela s kojima je tlo povezano preko uzajamne izmjene tvari i energije klima, mat. supstrat i organizmi reljef posredni utjecaj uvjet a ne imbenik svi faktori mogu se pojaviti kao uvjet (posredno djelovanje) vrijeme uvjet postojanja i kretanja tvari i energije nemo e se izjedna iti niti s imbenikom nema materijalni i energetski karakter24/02/2011 Pedogeneza - imbenici i procesi 3

1. MATI NI SUPSTRAT>90% tla (geolo ki supstrat, litotolo ki izvorni materijal, mati na litotolo stijena, geolo ko-litolo ka podloga, mati ni supstrat, kopedoregolit, pedolit) utjecaji:

dubina dubina tla (rastresiti supstrati...) tekstura (npr. pje enjak:glina, mika ist:gabro) mineralni sastav kemijski sastav (ovisi koliko i koje ione osloba a mati ni supstrat) pravac razvoja tla

karbonatni

supstrati, kvarcne stijene, vrsta minerala gline vrs homogenost (fli , aluvij, les na pleistocenu, les na crvenici, 24/02/2011 Pedogeneza 4 proluvij, boksitne crvenice itd.) imbenici i procesi

2. KLIMAskup imbenika koji iz atmosfere djeluju na pedogenetske procese - toplina, oborine i vjetar hidrotermi ki re im procesi parametri recentnih klimatskih prilika paleoklimatski utjecaji (tercijar (pred oko 2 mil. god.) tropski i suptropski uvjeti itd.) - holocen - 10-15.000 god 10recentna klima

On pokriva ve i dio perioda u estalih glacijacija, po ev i pred 1,81 milijuna godina , sve do kona nog zahla enja zvanog Mla i Dryas. Kraj Mla eg Dryasa je datiran oko 9600. p.n.e. (prije 11.550 kalendarskih godina). - atlantik (pred oko 7000 god. najtopliji period holocena

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

6

padaline, temperatura, isparavanje - ki ni faktor (odnos srednje god. koli ine oborina i sred. god. temperature) perhumidna (>160), humidna temperature) (>160), (80-160), (80-160), semihumidna (60-80), semiaridna (40-60), (60-80), (40-60), aridna ( bioklimatski uvjeti --> - biljne formacije (pustinja, polupustinja, stepa, uma, tundre, hidrofilne formacije - fitobioklimatski pojasevi - fitoklima, transpiracija, intercepcija, izolacija, organski ostaci, korijen itd. edafon (fauna i flora tla) ovjek

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

10

4. RELJEF

OBLIK I POLO AJ Zemljine povr ine u prostoru - nije materijalni nego uvjetni imbenik koji svojom plastikom stvara uvjete za preraspodjelu tvari i energije op enito je poznata klimatska vertikalna zonalnost (bioklimati) reljef znatno utje e na na in vla enja kroz preraspodjelu vode veza s podzemnom vodom u svezi sa reljefom je i erozija - premje tanje tla u svezi s kineti kom energijom vode preraspodjela sun eve energije (prisoj, osoj - specif. energ mikroklima) mikroklima)24/02/2011 Pedogeneza - imbenici i procesi 11

makroreljef vertikalna zonalnost tala mikroreljef preraspodjela atm. taloga i podzemna voda mezoreljef utjecaj kroz ekspoziciju i inklinaciju

utjecaj mati nog supstrata na forme reljefa

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

12

PEDOGENETSKI PROCESI

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

13

1.

procesi transformacije minerala i stijena 2. procesi transformacije organskih ostataka 3. procesi migracije 4. specifi ni pedogenetski procesi

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

14

1. MIGRACIJA TLA

- skup procesa u kojima se premje taju estice tla nastale u procesima transformacije imbenici:

- organizmi - voda - vjetar - sila te e

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

15

UNUTARNJA MIGRACIJA

- samo unutar pedosfere te emigriranje dijelom i van sustava - kretanje vode, djelatnost korijenja i faune, topivost i pokretljivost sastojaka - silazno, uzlazno i bo no kretanje vode

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

16

- eluvijalno-iluvijalna migracija eluvijalno - soli alkalnih (i zemnoalkalnih) kovina (liksivacija) Na, K, Ca, Mg; Fe i Mn reduk., Al u K, Mg; kis. sredini - organska tvar tla (heluvijacija) - polifenoli, karbonske kiseline, tanin, fulvokiseline i fulvati, peptizirane humusne tvari, same ili s glinenim mineralima, u formi helata itd.

- odnos kation:anion - redoks potencijal

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

17

-

koloidi gline (ilimerizacija) 1. zna ajke tla

- reakcija (pH) - sadr aj Fe i Al iona - topive organske tvari

2.

Mineral gline 3. Proces iluvijacije

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

18

- akumulativna (biolo ka) migracija - salinizacija (ascedentna migracija) - kloridi i soda, soda, K, Fe - biolo ka migracija; humizacija, edafon humizacija,

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

19

- mije anje tla (pedoturbacija) - skup premje tanja sastojaka unutar pojedinih dijelova profila tla - biopedoturbacija (zoo- i fito) - mezo i makro fauna, (zoovjetroizvale itd. - hidroturbacija - glina - krioturbacija - permafrost, reliktna tla, golomrazica - soliflukcija - otopljeni led u povr . dijelovima

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

20

POVR INSKA MIGRACIJA (erozija) (erozija)

- proces spiranja estica tla i otopljenih tvari po povr ini tla, u uvjetima kada padaline nadilaze infiltracijsku sposobnost tla - voda i vjetar - vodena erozija - klimaks - normalna erozija - ubrzana erozija - karakter oborina, nagib, infiltracija, struktura, tekstura,Pedogeneza - imbenici i procesi 21

24/02/2011

- prema stanju (izgledu) erodirane povr ine: - plo na - brazdasta - jaru na - eolska erozija - kr ka erozija - klizanja tla

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

22

Specifi ni pedogenetski procesi

- erozija - povr . odno enje estica tla - humizacija - pedoturbacija (krioturbacija i hidroturbacija) - dekarbonatizacija - braunizacija - argilogeneza i vi ak slobodnih hidratiziranih oblika eljeza - rubifikacija - oslob. elj. tro enjem i njegova dehidracija uz stvaranje kamb. horizonta - debazifikacijaPedogeneza - imbenici i procesi 23

24/02/2011

- acidifikacija - adsorp. kompleksa - ilimerizacija - podzolizacija - kis. hidroliza i destruk. Al-Si Aljezgre, helati, migracija eljeza, Al i humusa uz nakupljanje Si - hidrogenizacija (oglejavanje) - transformacija u anaer. uvjetima - redukcija, boja, akvati ni humus - pseudooglejavanje - salinizacija - antropogenizacija - imbenici i procesi 24/02/2011 Pedogeneza

24

5. VRIJEME

-pedogenetski imbenik i okvir djelovanja pedogenetskih procesa evolucija tla - evolucijska sekvenca niz razvojnih stadija koji se zakonito smjenjuju (u humidnom podru ju)

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

25

dinamika i trajanje procesa konstelacije imbenika recentna, reliktna, fosilna tla i kompleksna reliktna, policikli na tla

24/02/2011

Pedogeneza - imbenici i procesi

27