1. OPIS PROGRAMA 1.1. Popis obveznih i izbornih predmeta s

  • Published on
    29-Jan-2017

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>1. OPIS PROGRAMA </p><p>1.1. Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem </p><p>sati aktivne nastave potrebnih za njihovu </p><p>izvedbu i brojem ECTS bodova </p><p>Obvezni predmeti </p><p>Predmet Oznaka predmeta </p><p>1. GODINA </p><p>1. semestar 2. semestar </p><p>P+V+S ECTS P+V+S ECTS </p><p>Samovrednovanje i razvoj predkolske ustanove </p><p>RPD01-01 2+0+2 5 </p><p>Metodologija istraivanja u ranom odgoju i obrazovanju </p><p>RPD01-02 2+0+2 5 </p><p>Tekstovi odgojiteljske struke na njemakome jeziku </p><p>RPD01-03 1+0+1 4 </p><p>Akademski diskurs na engleskome jeziku </p><p>RPD01-23 1+0+1 4 </p><p>Osnove menadmenta RPD01-04 2+0+0 4 Istraivanje djejega likovnog stvaralatva </p><p>RPD01-05 1+0+1 4 </p><p>Etika RPD01-06 1+0+1 4 Izborni predmet 1 1+0+1 2 Izborni predmet 2 1+0+1 2 20 30 </p><p>Psihologija roditeljstva RPD01-07 2+0+2 5 Odnosi s javnou RPD01-08 2+0+2 5 Suvremene knjievne teorije u djejoj knjievnosti </p><p>RPD01-09 2+0+1 5 </p><p>Kinezioloke transformacije RPD01-10 1+0+2 4 Hrvatski jezik akademske komunikacije </p><p>RPD01-11 2+0+0 4 </p><p>Izborni predmet 1+0+1 2 Izborni predmet 1+0+1 2 Struno-pedagoka praksa 1 RPD-P1 0+80+0 3 20 30 </p></li><li><p>2 </p><p>Predmet Oznaka predmeta </p><p>2. GODINA </p><p>3. semestar 4. semestar </p><p>P+V+S ECTS P+V+S ECTS </p><p>Suvremene metodike teorije RPD01-12 2+0+0 4 Suvremeno djetinjstvo RPD01-13 2+0+0 3 Organizacija i menadment predkolskih ustanova </p><p>RPD01-14 2+0+0 4 </p><p>Istraivanje djejega glazbenog stvaralatva </p><p>RPD01-15 1+0+1 3 </p><p>Teorije djejega jezinoga razvoja RPD01-16 2+0+0 4 Klasini i novi mediji u ranoj dobi RPD01-17 2+0+2 4 Metodologija programiranja u TZK RPD01-18 2+0+0 4 Izborni predmet 1+0+1 2 Izborni predmet 1+0+1 2 20 30 </p><p>Obrazovna politika i rani odgoj i obrazovanje </p><p>RPD01-19 3+0+2 4 </p><p>Dijete u krizi RPD01-20 3+0+2 4 Timski rad RPD01-21 2+0+2 3 Dijete, odgojitelj, roditelji, mediji RPD01-22 1+0+1 4 Izborni predmet 1+0+1 2 Izborni predmet 1+0+1 2 Struno-pedagoka praksa 2 RPD-P2 0+80+0 3 Diplomski rad 8 20 30 </p><p> Izborni predmeti </p><p>Predmet Oznaka predmeta </p><p>Satnica i </p><p>optereenje Od semestra </p><p>P+V+S ECTS Zim. S. Ljet. S. </p><p>Osnove akademskoga pisanja na engleskome jeziku </p><p>RPD02-01 1+0+1 2 </p><p>Istraivanje u dramskome odgoju i kazalitu za djecu </p><p>RPD02-02 1+0+1 2 </p><p>Pozitivna psihologija RPD02-03 1+0+1 2 Prevencija zlostavljanja i agresivnoga ponaanja </p><p>RPD02-04 1+0+1 2 </p></li><li><p>3 </p><p>1.2. Opis svakoga predmeta </p><p> RPD01-01 Naziv </p><p>predmeta: Samovrednovanje i razvoj predkolske ustanove </p><p>Studijski program: Diplomski sveuilini studij ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja Nositelj predmeta: dr. sc. Vlatka Domovi, izv. prof. Suradnici Maja Reberak, asistentica Status predmeta: obvezni Godina i semestar: 1. godina; I semestar Bodovna vrijednost predmeta: 5 ECTS Broj sati aktivne nastave (P+V+S): 2 +0 +2 Okvirni sadraj predmeta: Temeljni pojmovi i koncepti socijalni sustav, organizacija, institucija, </p><p>birokracija, itd. </p><p> Predkolska ustanova kao socijalni sustav. Organizacijska struktura predkolske ustanove. Struni suradnici i njihova uloga u razvoju ustanove. </p><p> Organizacijska uinkovitost teorijski modeli Utjecaj rukovoenja na organizacijsku uinkovitost. Upravljanje </p><p>predkolskom ustanovom i donoenje odluka. </p><p> Unaprjeivanje i mijenjanje organizacije. imbenici promjene, organizacijski razvoj kole. </p><p> Vanjska i unutarnja evaluacija predkolske institucije Razvoj stratekog i akcijskog plana Izrada institucijske strategije </p><p>Oekivani ishodi: Studenti e po zavretku kolegija moi: Definirati pojmove i koncepte organizacijskog razvoja, samovrednovanja, </p><p>stratekog i akcijskog planiranja Opisati elemente vanjskog vrednovanja predkolske institucije Opisati elemente procesa samovrednovanja/ interne evaluacije Odabrati podatke na temelju kojih se provodi proces samovrednovanja </p><p>institucije Razumjeti ulogu razliitih nositelja interesa u procesu razvoja predkolske </p><p>ustanove Sudjelovati u formiranju i radu tima za strateko planiranje razvoja </p><p>predkolske ustanove Formulirati i objasniti sve etape razvoja stratekog plana Razumjeti proces implementacije stratekog plana </p><p>Nain provoenja nastave: Nastava e se izvoditi kroz predavanja i seminare. Nain praenja studenata i provjere znanja: </p><p>Studenti su duni pohaati nastavu, pripremati se za svaku seminarsku temu itajui predloenu literaturu te izraditi jedan seminarski rad. Praenje izvravanja obveza podrazumijeva: voenje evidencije o sudjelovanju i aktivnosti na nastavi te analizu seminarskih radova (prezentacija). </p><p>Nain polaganja ispita: Pismeni ispit. Obveze studenta i obrazloenje bodovne </p><p>vrijednosti predmeta: </p><p>Redovito pohaanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 60 sati Redovita priprema za nastavu (itanje literature): 15 sati Seminarski rad: 30 sati Samostalno uenje za ispit i izrada portfolia: 45 sati </p><p>Literatura potrebna za studij i polaganje ispita: </p><p>1. Bezinovi, P. (ur). (2010). Samovrednovanje kola. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje/ Institut za drutvena istraivanja u Zagrebu. </p></li><li><p>4 </p><p>2. Petrovi Soo, B. (2007). Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje holistiki pristup. Zagreb: Mali profesor. </p><p>3. Macbeath, J. (2006). School Inspection and Self-Evaluation working with the new relationships. London and New York: Routhledge. (odabrana poglavlja) </p><p>4. Brajkovi, S. (ur). (2006). Unaprjeenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagokih standarada prirunik za odgajatelje. Zagreb: Puko otvoreno uilite Korak po korak </p><p>5. Zakon o predkolskom odgoju i naobrazbi (1997). Zagreb: Narodne novine 6. McNamara, G. and O'Hara, J. (2008). The importance of the concept of self-</p><p>evaluation in the changing landscape of education policy. Studies In Educational Evaluation Volume 34, Issue 3, September 2008, Pages 173-179 </p><p>7. lanci po izboru iz asopisa: Studies in Educational Evaluation 8. www.ncvvo.hr </p><p>Preporuena dopunska literatura: </p><p>Odabrana poglavlja iz: 1. Sallis, E. (2008). Total Quality Management in Education. London: Taylor &amp; </p><p>Francis. 2. Paton, R. A. and McCalman, J. (2008). Change Management. London: SAGE. 3. Swaffield, S. and MacBeath, J. (2005). School self-evaluation and the role of </p><p>a critical friend. Cambridge Journal of education, Vol. 35, No. 2, pp 239-252 Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta: </p><p>Sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveuilita u Zagrebu, kvaliteta i uspjenost izvedbe predmeta prati se samovrednovanjem nastavnika i anketiranjem polaznika, te statistikom analizom uspjenosti studenata na temelju podataka Studentske referade. </p><p>Kvalifikacijski radovi nositelja predmeta: </p><p>1. Domovi, V. (2009). Kurikulum - osnovni pojmovi. U: Vizek Vidovi, V. (ur.). Planiranje kurikuluma usmjerenoga na kompetencije u obrazovanju uitelja i nastavnika (str. 19 - 32). Zagreb: Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu. </p><p>2. Godler, Z. i Domovi, V. (2008). Croatian Higher Education and the Implementation of the Bologna Process. U: Palomba, D. (ur). Changing Universities in Europe and the "Bologna Process". (str. 101 124). Roma : ARACNE editrice S.r.l. </p><p>3. Vizek Vidovi, V. i Domovi, V. (2008). Researching Teacher Education and Teacher Practice: the Croatian Perspective. U: Hudson, B. i Zgaga, P. (ur.). Teacher Education Policy in Europe: A voice of higher Education Institutions (str. 303 312). Umea : Faculty of Teacher Education, University of Umea and Centre for Educational Policy Studies, University of Ljubljana. </p><p>4. Domovi, V. i Godler, Z. (2005). Procjena uinkovitosti obrazovnih sustava na osnovi uenikih dostignua: usporedba Finska - Njemaka. Drutvena istraivanja : asopis za opa drutvena pitanja. 14 (3), 439-458. </p><p>5. Domovi, V. i Doolan, K. (2005). Teacher Education in Croatia - Current Issues and Future pespectives. Zbornik Uiteljske akademije u Zagrebu. 7 (2005), 1(9); 63-74. </p><p>6. Domovi, V. i Vizek Vidovi, V. (2009). Development of quality culture in initial teacher education in Croatia. http://htk.tlu.ee/tepe/wp-content/uploads/2009/05/domovic_vidovic.pdf (zbornik radova u tisku) </p><p>7. Domovi, V. (2007). General Trends in Teacher Education - Croatia in a European Context . U: Cindri, Mijo ; Vican, Dijana, Siniscalco, Maria Teresa (ur.). Pedagogy in the Context of a Knowledge Society. Zagreb : ECNSI - The European Advanced and Systematic Research Centre, 2007. 18-23. </p><p>8. Domovi, V. i Vizek Vidovi, V. (2010). Recent developments in teacher education in Croatia (2005 2010). Ljubljana: Pedagoka fakulteta (u </p></li><li><p>5 </p><p>tisku). 9. Domovi, Vlatka. (2009). Teorijski modeli uinkovitosti kola smjernice </p><p>za samovrednovanje (pozvano predavanje). Preuzeto 23. 9. 2009. http://dokumenti.ncvvo.hr/Samovrjednovanje/2009-09-23/prezentacija_2.pdf </p><p>10. Domovi, V. and Oldroyd, D. (2005). Teacher Education in Croatia and Other European Countries. Studija izraena za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta Republike Hrvatske. (Report for the Ministry of Science, Education and Sports). 65 stranica </p></li><li><p>6 </p><p>RPD01-02 Naziv predmeta: </p><p>Metodologija istraivanja u ranom odgoju i obrazovanju </p><p>Studijski program: Diplomski sveuilini studij ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja Nositelj predmeta: Doc.dr.sc.Sinia Opi, </p><p>Doc.dr.sc.Biserka Petrovi-Soo Status predmeta: obvezni Godina i semestar: 1. godina; I semestar Bodovna vrijednost predmeta: 5 ECTS Broj sati aktivne nastave (P+V+S): 2+0+2 Okvirni sadraj predmeta: 1. Osnovne znaajke i oblici istraivanja u ranom i predkolskom odgoju i </p><p>obrazovanju. 2. Kvantitativni i kvalitativni pristup istraivanju u ranom odgoju i </p><p>obrazovanju 3. Akcijska, sudjelujua i etnografska istraivanja 4. Tijek akcijskog istraivanja i refleksivna praksa 5. Prikupljanje i analiza, tj. interpretacija dokumentacije (etnografskih </p><p>snimaka) 6. Sistematsko promatranje metode i oblici prikupljanja podataka 7. Kvalitativna analiza rezultata i interpretacija 8. Procjena interpretativne valjanosti rezultata 9. Kvantitativni istraivaki modeli 10. Izbor problema 11. Hipoteze i varijable 12. Metode prikupljanja podataka 13. Odabir uzorka 14. Mjerni instrumenti, vrste i konstrukcija 15. Obrada i interpretacija podataka 16. Oblikovanje i objavljivanje strunog i znanstvenog rada 17. Etiki kodeks istraivanja s djecom i na djeci </p><p>Oekivani ishodi: Studenti e se osposobiti za razumijevanje istraivanja ranog odgoja i obrazovanja, osmiljavanje i provedbu istraivanja u odgojno-obrazovnoj praksi te znanstveno promiljanje i kritiki odnos prema pedagokoj praksi. Razvijanje sposobnosti studenata za samostalno i kritiko prouavanje literature, te aktivno sudjelovanje u raspravama na seminarima kao pripreme za analizu i evaluaciju postojee prakse u odgojno - obrazovnim ustanovama i pronalaenje puteva njezina unapreivanja. </p><p>Nain provoenja nastave: Predavanja , seminari Nain praenja studenata i provjere znanja: </p><p>Kontinuirano praenje, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovite pismene provjere znanja, samostalni, skupni projekti, </p><p>Nain polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit Obveze studenta i obrazloenje bodovne vrijednosti predmeta: </p><p>Redovito pohaanje nastave i aktivno sudjelovanje, redovita priprema za nastavu, skupni i samostalni projekt, provoenje (akcijskog) istraivanja, zadae Redovito pohaanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 60 sati Redovita priprema za nastavu: 20 sati Skupni / samostalni projekt: 30 sati Provoenje (akcijskog) istraivanja:30 sati Zadae: 10 sati Ukupno: 150 sati 5 ECTS boda </p><p>Literatura potrebna za studij i polaganje ispita: </p><p>1. Halmi. A. (2005), Strategije kvalitativnih istraivanja u primijenjenim i drutvenim znanostima. Jastrebarsko Slap </p><p>2. Male, D. (ur) (2010), Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb. Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Zavod za pedagogiju. </p><p>3. Cohen,L., Manion,L.,Morrison,K. (2007), Metode istraivanja u </p></li><li><p>7 </p><p>obrazovanju.Jastrebarsko:Naklada Slap. Preporuena dopunska </p><p>literatura: </p><p>1. Mejovek, M. (2003), Uvod u metode znanstvenog istraivanja u drutvenim i humanistikim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, </p><p>2. Koshy, V. (2005), Action Research for Improving Practice, London: Paul Chapman Publishing, Thousand Oaks: SAGE (odabrana poglavlja) </p><p>3. Mui, V. (1986), Metodologija pedagokog istraivanja. Sarajevo: Svjetlost. 4. Sekuli-Majurec, A. (2000), Kvantitativan i/ili kvalitativan pristup </p><p>istraivanjima pedagokih fenomena neke aktualne dileme. Napredak, 141 (3): 289-300. </p><p>5. Sekuli-Majurec, A. (2007.): Kraj rata paradigmi pedagokih istraivanja. U: Previi i dr. (ur): Pedgogija prema cjeloivotnom obrazovanju i drutvu znanja, Prvi kongres pedagoga Hrvatske, Svezak 1. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko drutvo, 348-364. </p><p>6. Slunjski, E. (2011). Kurikulum ranog odgoja istraivanje i konstrukcija. Zagreb. kolska knjiga </p><p>Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe </p><p>predmeta: </p><p>Sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveuilita u Zagrebu, kvaliteta i uspjenost izvedbe predmeta prati se samovrednovanjem nastavnika i anketiranjem polaznika, te statistikom analizom uspjenosti studenata na temelju podataka Studentske referade. </p><p>Kvalifikacijski radovi </p><p>nositelja predmeta: </p><p>1. Petrovi-Soo, B. (2009), Mijenjanje konteksta i odgojne prakse djejih vrtia akcijsko istraivanje s elementima etnografskog pristupa. Zagreb: Mali profesor. </p><p>2. Petrovi-Soo, B., agud, M. (2007). Akcijsko istraivanje kontinuirano mijenjanje i zajedniko izgraivanje kurikuluma. U: R Bacalja (Ur.), Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju, Zbornik radova s meunarodnoga znanstveno-strunoga skupa, Zadar-Benkovac: 20.- 21. svibnja 2005. (str. 93-101). Zadar: Sveuilite u Zadru, Odjel za izobrazbu uitelja i odgojitelja predkolske djece. </p><p>3. Petrovi-Soo, B. (2008), Ispitivanje procjena odgojitelja i studenata predkolskog odgoja o vanosti zadovoljenja djejih potreba u ustanovi ranoga odgoja i obrazovanja. U: M. Bevanda, M. Barulovi, N. Hrvati, L. Pehar, V. Previi (Ur.) Meunarodna znanstvena konferencija Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja,Mostar 16.-18. listopada 2008. Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematikih i odgojnih znanosti Sveuilita u Mostaru, Zagreb: Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju i Hrvatsko pedagogijsko drutvo </p><p>4. Opi, S.; Jurevi Lozani, A. (2008), Kompetencije uitelja za provedbu pedagoke prevencije poremeaja u ponaanju. Odgojne znanosti 10 , 1, 181-194. </p><p>5. Opi, S. (2010), Didactic peculiarities of alternative concepts of education in support of prevention behavioral disorders. Quality Education For All Through Improving Teacher Training Sub-Regional Conference of the Countries from South East Europe, Sofia, Bulgaria, 22-24.4.2010, in publishing - UNESCO, Sofia University St Kliment Ohridski </p><p>Napomene: Nastava se moe izvoditi na engleskom Uvjet je za upis ovoga predmeta poloen ispit iz predmeta: Uvod u metode znanstvenog istraivanja sa statistikom </p></li><li><p>8 </p><p>RPD01-03 Naziv predmeta: </p><p>Tekstovi odgojiteljske struke na njemakom jeziku </p><p>Studijski program: Diplomski sveuilini studij ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja Nositelj predmeta: Dr. sc. Blaenka Filipan-igni, docent Status predmeta: obvezni Godina i semestar: 1. godina; I semestar Bodovna vrijednost predmeta: 4 ECTS Broj sati aktivne nastave (P+V+S): 1+0+1 Okvirni sadraj predmeta: 1. Uv...</p></li></ul>