1. - 2017.pdf · Urednice školskog časopisa: ... Prevencija nasilja / Osnovna škola ... Usvajanje mehanizama za izbjegavanje nasilja je naredni veliki korak koji djeca ne

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Kockica po kockica, korak po korak, zadatak po zadatak, doosmo do kraja kolske godine i sloismo Mozaik, raznovrsniji i bogatiji. kolski asopis Mozaik ureuju lanovi Literarno-novinarske sekcije uz saradnju i podrku </p><p>menadmenta kole, nastavnika i uenika. U ovom broju asopisa ,vjerujemo, svako moe pronai neto za sebe.A, da bi Mozaik bio jo raznovrsniji i bogatiji, budi na saradnik-saradnica, idue kolske godine, te kolski asopis svojim radovima, prilozima i idejama obogati. </p><p>U ovom broju moete proitati: *Uenici I-1, najmlai uenici, *Uenici II-1 i njihove aktivnosti, *Uenici III-1, mali kreativci, *kolski projekti, *Roendan domovine, *Otvorenje dugog dijela kole, * Takmienja i uspjesi, * Uspjeni sportisti, *Podruno odjeljenje kola u bolnici, *ume su plua planete, *Druenja i uea u obiljeavanju znaajnih datuma, *Volimo engleski jeziki, *Folklorna sekcija, *Literarni, kreativni i zabavni kutak, turanti* </p><p> lanovi Literarno-novinarske sekcije: Lejla Rovanin, Hana Hadihasanovi, Halima Ieri, Aida Aganovi, Berina Garibija, Azra Kutlovac, Lejla Dervievi, Hamza Muslim, Hamza Borovina, Alisa Sjenar. </p><p>Urednice kolskog asopisa: Jasminka Plakalo, profesor bosanskog jezika i knjievnosti i </p><p>Melisa Kuli, profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti </p><p>Naslovna i zadnja strana asopisa: Amar Ajdinovi, profesor likovne kulture </p><p>Fotografije: Sanela Dizdar, profesor arapskog jezika </p><p>1. </p><p>UVODNA RIJE </p></li><li><p>U koli je 9.12.2016. godine uprilien ogledni nastavni as </p><p>uz upotrebu elektronske uionice za uenike prvog razreda osnovnih kola u Kantonu Sarajevo. as je organizovan u okviru izuavanja predmeta informatika, a uenici su tom prilikom prvi put sa svojim uiteljem izraivali crtee u </p><p>aplikativnom programu za crtanje. </p><p>Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo je projekt "Elektronske uionice" poetkom ove godine s ciljem informatizacije obrazovanja i primjene novih trendova uenja i poduavanja u svih 70 osnovnih kola Kantona Sarajevo. Uitelj u O "Vrhbosna" ,Sulejman Memi, koji je pripemio i osmislio ogledni as, istakao je da su moderniji koraci uz upotrebu ICT- u neminovni u daljem radu sa uenicima. "Slobodno mogu rei da je prvaiima informatika jedan od omiljenih predmeta, a primjetno je i da im je ovakav nain rada izuzetno zanimljiv. Jednostavno, ovo je nain na koji djeca trebaju uiti, a sve je prilagoeno njihovom uzrastu i kompatibilno sa Nastavnim planovima i programima", naglasio je. Direktor kole, Mirsad Lelo, naveo je da e nastaviti aktivno raditi na unapreenju projekta elektronske uionice i modernizaciji nastavnog procesa. </p><p>Tekst i fotografije preuzete sa stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. </p><p>2. </p><p>Ogledni as </p></li><li><p>3. </p></li><li><p>4. </p></li><li><p>5. </p></li><li><p>6. </p></li><li><p>7. </p></li><li><p>Uenici II-1 su 20.3.2017. godine uspjeno realizovali projekat. Realizaciji projekta su prisustvovali roditelji. </p><p> Pripremila: Hasija Dananovi, profesor razredne nastave </p><p>8. </p></li><li><p> Kreativni i vrijedni uenici III-1 </p><p>9. </p></li><li><p>10. </p></li><li><p>Fond Otvo-reno drutvo BiH je </p><p>prepoznao ideju za razvoj socijalnih vjetina u koli kao primjer Dobre prakse u obrazovanju. </p><p>Implementacijom projekta oekuje se da e se: </p><p> -smanjiti prisustvo svih oblika nasilnog ponaanja u koli, </p><p>-da e uenici znati rjeavati konflikte na drutveno prihvatljiv nain, </p><p>-da e uenici, roditelji, uposlenici kole i lokalna zajednica biti spremni podrati kulturu nenasilja te promovisati odgovornost i vrijednosti ivota u zajednici. </p><p>Uesnici u projektu su uenici i nastavnici kole, a projekt menader je Mirsad Lelo, direktor kole. </p><p> Aktivnosti projekta: U IX, X, i XI mjesecu: radionice za uenike i roditelje, te radionica za nastavnike. </p><p> U XII mjesecu: Roditelji u akciji: set timskih, odgojnih igara za uenike razredne nastave Igre bez granica. </p><p>U IX, X, XI, XII, II,III, IV, V i VI mjesecu: Vannastavna aktivnost za uenike razredne nastave (voditelji-prof.razredne nastave) . </p><p>Vannastavna aktivnost za uenike predmetne nastave (voditelji-psiholog kole i pedagog kole) . </p><p>U VI mjesecu: Set timskih, odgojnih igara za uenike predmetne nastave Igre bez granica . </p><p>Informisanje lokalne zajednice o provedenim i aktivnostima i rezultatima. Evaluacija. </p><p>Prenosimo vam reeno o koli i projektu. </p><p> Prevencija nasilja / Osnovna kola Vrhbosna, Sarajevo U kolama se iz godine u godinu poveava broj prijava nasilja meu uenicima. Da se razumijemo, ovaj tip nasilja je prisutan otkad je i samog kolskog obrazovanja. Meutim, rjeavanje problema se uvijek deavalo u izoliranoj sredini, sa peatom drutvene sramote i stida, a primijenjene sankcije su esto samo pogoravale situaciju. </p><p>Takoer, tu je i problem vidljivosti: najee su to oblici tjelesnog nasilja, dok psihiko zlostavljanje ostaje iza tamne zavjese, vidljivo tek kada je prekasno ili kada rezultira katastrofalnim posljedicama. </p><p>11. </p><p>OBRAZOVANJE ZA PRIMJER </p></li><li><p>Oito je da uenici, ali i roditelji nisu dovoljno informisani o vrstama i oblicima nasilja. </p><p>Na ovaj nain su u sarajevskoj Osnovnoj koli Vrhbosna definirali problem s kojim se suoavaju kroz svoj rad, odnosno nastavne i vannastavne aktivnosti. Pomenuta kola se nalazi u naselju Faletii, na samom izlazu iz grada, poprilino visoko iznad urbane zone, sa uvijek svjeim zrakom, bez neizostavnog zimskog smoga i dima. kola ima svoj vonjak, a pored kole protie jedna od pritoka Miljacke, Moanica. </p><p>Meutim, ova idilina slika poloaja kolske zgrade ne znai da se ne suoavaju sa istim problemima kao i njihove manje sretne kolege, naprotiv: Sve je zapravo poelo iz neformalnog razgovora sa kolegama. Primijetili smo da je nasilje u koli dosta prisutno, i to ono koje se ne moe tako javno manifestovati i vidjeti. Vie je rije o prikrivenim oblicima socijalnog, zatim psiholokog nasilja i nasilja putem mobitela, interneta i slino. Na to smo morali reagirati, poela je svoju priu uiteljica Erzumana Fukelj. </p><p>Objanjeno nam je kako su se u koli odluili suoiti sa sve uestalijim pojavama nasilnog ponaanja. Najprije smo uradili anketu meu uenicima starijih razreda. Naalost, rezultati su bili oekivani. Nasilje se deava konstantno, bilo ono nama vidljivo ili ne. Zatim smo pokrenuli anketu da vidimo koliko su uenici, roditelji i nastavnici informisani o vrstama i oblicima nasilja i uoili smo da oni i ne znaju ta podrazumijeva nasilno ponaanje, kae Sanela Dizdar, nastavnica razredne nastave. </p><p>Priznali su nam da je to ve bio problem koji je trebalo sasjei u samom korijenu. Kada je rjeavanje situacije preputeno konfliktnim stranama, kako napominje nastavnica Sanela, onda to gotovo uvijek zavri u fizikom okraju. Stoga su uoili koliko je bitno razviti svojevrstan protokol koji e uenici, roditelji i nastavnici moi slijediti kada doe do nasilnih situacija. </p><p>Meutim, potrebno je i djecu osvijestiti da psovke, tue, ogovaranja i gurkanja u hodniku ne spadaju u prihvatljiva ponaanja niti ih bilo koji uenik mora trpjeti da bi lake preivio asimilaciju koja se deava van kolskih klupa. Odluili smo da idemo u pravcu informisanja djece. Radili smo simulacije odreenih situacija. </p><p>Uili smo ih kako da reaguju kada se nau u sukobu ili koji su to pravi putevi da se odreeni konflikt rijei na prihvatljiv nain, objanjava nam uiteljica Erzumana i napominje da nastavnici nita ne mogu rijeiti bez roditelja; oni su, ustvari, kljuan faktor prevencije jer se kuni odgoj i naini ophoenja u privatnoj sferi manifestiraju i preslikavaju i na meusobne odnose u koli sa vrnjacima-drugarima, a konano i nastavnicima. </p><p>12. </p></li><li><p>Roditeljka Lejla Buljugi-Belija je jedna od volonterki ukljuenih u rad kole, te poziva i druge roditelje da joj se pridrue. Svjesna je injenice da nasilje ne zaobilazi niti bira rtvu; ono se desi, ali ne proizvoljno, ve upravo zbog vrlo svjesnog ignorisanja problema koji je moda bilo mogue rijeiti jednostavnim razgovorom. </p><p>Kao roditelj elim da dobijem to vie informacija o nasilju, odnosno kako ostvariti prevenciju i pomoi mladima. Kao volonter sam se prijavila u smislu pomoi mladima i u meusobnom druenju i jaanju drutvene komunikacije. esto ne shvataju da se drugaricama i drugarima moe pomoi i sluanjem, uoavanjem i odbijanjem ignorisanja onoga to moe postati istinska problemska situacija i kasnije u njihovim kuama. </p><p>Meutim, protokoli i pravila nisu uvijek dovoljni za sprijeavanje konflikta. Zato su u koli pokrenuli radionice u kojima nastavnici i roditelji ue kako zaustaviti sukob. Na ovaj nain je mogue izbjei situaciju u kojima roditelji ohrabruju i potiu sukob, smatrajui da time elie svoju djecu i ue ih odreenim ivotnim lekcijama, zaboravljajui da metod vratiti istom mjerom esto eskalira i mnogo je tee suzbiti konkretne ishode ovakvih ponaanja </p><p>Direktor kole Mirsad Lelo stoga daje punu podrku svom osoblju da realiziraju sve aktivnosti koje su u interesu kole. Svjestan sam vanosti uloge direktora kole. Ovdje radim s najboljom namjerom da svojim kolegama omoguim da uine sve to misle da je u interesu kvalitetnog nastavnog i odgojnog procesa. Ne samo da aktivno uestvujemo u procesu vidljivosti i prepoznatljivosti kole, ve nastojimo poveati broj uenika kroz poveanje roditeljskog povjerenja. </p><p>Ponekad je teko raditi kada ste smjeteni na rubnim dijelovima grada, ali to ima i svoje prednosti. Redovno moemo odravati nastavu u prirodi, imamo vlastiti vonjak, a djeca iz prve ruke mogu vidjeti koji su to prirodni procesi o kojima inae ue samo iz knjige, kae Lelo. </p><p>Danas kada je sigurnosna situacija u Kantonu Sarajevo loa i kada smo bombardirani vijestima o bijelim kombijima i klaunima koji naruavaju kolske sigurnosne zone i roditelje ine nesigurnim u trenutku kada svome djetetu mahnu posljednji put prije poetka nastave, potrebno se aktivno ukljuiti u procese osvjetavanja i prihvatanja nasilja kao svakodnevne ivotne injenice. </p><p>Usvajanje mehanizama za izbjegavanje nasilja je naredni veliki korak koji djeca ne mogu samostalno napraviti. Potrebna im je pomo roditelja i njihovih nastavnika to su u ovoj koli u potpunosti shvatili i dosljedno primijenjuju. Da li e ustrajati u tome i da li e njihov model biti prepoznat i u drugim obrazovnim institucijama, vrijeme e pokazati. </p><p>13. </p></li><li><p>Profesori razredne nastave: Sulejman Memi, Erzumana Fukelj, Mirjana Osmankovi, Sanela Dizdar Hasija Dananovi, Marija Boi-Tii, Sabina Bisovi i profesor bosnaskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti Melisa Kuli prisustvovali su etverodnevnom treningu, od 16.1.2017. godine do 19.21.2017. godine Jaanje socijalnog ukljuivanja-jednako i kvalitetno obrazovanje za podrku uspjenog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018. godine.Treninge su replicirali prof.razredne nastave Mehmed elilovi i prof. bosanskog jezika i knjievnosti Jasminka Plakalo koji su proli obuku za ovaj vid edukacije, a koja je trajala esnaest dana. Uesnici e imati priliku da naueno primijene u svome radu, to je veoma bitno za razvoj obrazovanja Kantona Sarajevo. </p><p>Atmosfera u uionicama III i V razreda u kojima se nastava izvodi po ishodima uenja vesela je, kreativna , a rade svi, uenici i uiteljice Marija i Mirjana sa oduevljenjem. </p><p>14. </p></li><li><p>15. </p><p> Uenici i nastavnici kole bogatim programom upriliili su obliljeavanje Dana dravnosti. Gosti su imali priliku uivati u gledanju dokumentarnog filma koji je znaajan za prolost drave Bosne i Hercegovine. Uenici kole svojim nastupom </p><p>pokazali su da vole svoju dravu, te da vjeruju u njenu budunost i suivot. </p><p>Dan dr avnosti </p></li><li><p> Folklorna sekcija Uenici prvog razreda </p><p> Horska sekcija Alisa Sjenar, uenica IX-1 </p><p>16. </p><p>Ritmika sekcija Dramsko-recitatorska sekcija, mlai uzrast </p></li><li><p> Almasa Muslim, uenica VIII-1 </p><p>17. </p></li><li><p> Moja Bosna i Hercegovina </p><p>Prijatelju moj, emu taj oboreni pogled, sputena glava i pognuta ramena?! Ne, ne hodi se po Bosni tako! Ponosno stani na bedeme njene, prkosni pogled ustrijemi u daljine, i ekaj, ne trepi, ne dii... Tee li tvojim venama krv pradjedova, kuca li tvoje srce samo za nju? vrstim korakom ti hitro kreni, ne ali tlo po kojem hodi, budi njen ponos, a ona tvoja snaga, jedino za to se bori. Prola vremena ne bijahu joj sklona, dumana silnih rijeiti se nije bilo lahko, ali iznjedri Bosna sinove i keri svoje, to za nju ne alie ivote dati. Kristalna Neretva, Una, Vrbas, Bosna hue pjesmu. Pjesmu o bespotednoj borbi, predanosti, prkosu i bolu, to se utkae u svaki pedalj ove zemlje. I zato gazi, ne tedi, hitaj, svakim korakom uzdrmaj korijene nae, da ne sniju, ne drijemaju, ne lee. Stani, osluni... Zar ne uje vapaje, uzdahe predaka svojih? Oni ti dadoe ime, a za to ne alie sebe! I zato, prijatelju moj, Bosnom koraaj gordo i smjelo, da znaju oevi tvoji i moji da nisu uzalud ivote dali. Prui mi ruku, stisni je vrsto, jer samo tako, ti i ja, MI, moemo naprijed Bosnom hoditi. Prijatelju, ti i ja, mi smo ponosna Bosna. </p><p> Napisala: Almasa Muslim, VIII-1 </p><p>Ovo nebo iznad moje Bosne nekada se otvori i zaplae. </p><p>Ali, ne budi tuna, Bosno moja draga, </p><p>Ima nas, nisi sama! </p><p>Kada tvoje nebo plae, i moja srce se para, </p><p>Svaka tvoja bora biva u mom srcu urezana! </p><p>Kad zapue vjetar s Igmana, Bjelanice, Maglia i Velea, </p><p>Zamrsi ti umske kose, poljubi usnama jutarnje rose, nigdje ljepe nije! </p><p>Ali, nad tobom kad ugrije sunce, </p><p>Sijaju spomenici i niani poginulih boraca, </p><p>Najljepi literarni radovi pokon su domovini za </p><p>roendan </p></li><li><p>Pa se ponosimo njima jer na njihovim ivotima ti si, Bosno, podignuta i branjena! </p><p> Napisala: Alisa Sjenar, IX-1 </p><p>18. </p><p> Sveanost povodom otvorenja novog dijela kole sa sedam novoopremljenih uionica i bibliotekom odrana je 27.2.2017. godine. kolu su na ovaj poseban dan posjetile mnoge znaajne linosti Kantona Sarajevo meu kojima su bili premijer Kantona Elmedin Konakovi, naelnik Opine Stari Grad Ibrahim Hadibajri, ministar Nauke obrazovanja mladih Kantona Sarajevo Elvir Kazazovi koji su se pored biveg direktora kole Mirsada Lele i v.d.direktorice Erzumana Fukelj obratili prisutnima i poeljeli uspjeh u daljem radu. Sveanost je uljepana kolskim vremeplovom kroz kojega su prisutni mogli bolje upoznati kolu od trenutka obnove do dananjeg dana. Vremeplov su osmislile nastavnice Melisa Kuli i Jelena urovi. lanovi horske sekcije, folklorne sekcije nieg i vieg uzrasta, dramsko-recitatorske sekcije mlaeg uzrasta, te literarno-novinarske i dramsko-recitatorske sekcije vieg uzrasta pjesmom, igrom i ljepotom jakih rijei uinili su ovaj dan posebnim. Pogledajte kako je bilo. </p><p>SVEANO OTVORENJE DRUGOG DIJELA KOLE </p></li><li><p>19. </p></li><li><p>20. </p></li><li><p> Moja kola, moje bogatstvo </p><p> Volim uiti u koli ovoj, </p><p>...</p></li></ul>

Recommended

View more >