1. Zakon o Drzavnom Premjeru i Katastru Nepokretnosti 2011

  • Published on
    23-Oct-2015

  • View
    181

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakoni Crne Gore

Transcript

<ul><li><p> ZAKON</p><p>O DRAVNOM PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI</p><p>("Sl. list RCG", br. 29/07 od 25.05.2007, "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 32/11 od 01.07.2011, 40/11 od 08.08.2011)</p><p>GLAVA I</p><p>OSNOVNE ODREDBE</p><p>Predmet zakona</p><p>lan 1 Ovim zakonom ureuje se dravni premjer, katastar nepokretnosti i upisi prava na nepokretnostima, katastar vodova, osnovna dravna karta i topografske karte, premjer dravne granice, Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka, geodetski radovi u inenjersko-tehnikim oblastima i druga pitanja od znaaja za dravni premjer i katastar.</p><p>Znaenje izraza</p><p>lan 2 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje:</p><p>1) dravni premjer (u daljem tekstu: premjer) je izrada tehnike dokumentacije i izvoenje geodetskih radova u postupku prikupljanja i utvrivanja prostornih podataka o nepokretnostima (poloaj, oblik, nain korienja) i pravima na nepokretnostima u jednoj ili vie katastarskih teritorijalnih jedinica ili njihovih djelova i vrenje drugih poslova utvrenih ovim zakonom;</p><p>2) nepokretnosti su: zemljita (poljoprivredno, graevinsko, umsko i ostalo), objekti (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski i drugi objekti), posebni djelovi objekata (stanovi, poslovne prostorije, garae, garana mjesta i podrumi), drugi nadzemni objekti (putni objekti, objekti elektroprivrede, eljezniki objekti, objekti vazdunog saobraaja, industrijski objekti, objekti telekomunikacija, objekti za sport i fiziku kulturu i drugi) i podzemni objekti (garae, rezervoari, pjeaki prolazi, tuneli, sklonita, metroi i drugo);</p><p>3) katastar nepokretnosti je jedinstvena javna evidencija u koju se upisuju nepokretne stvari i stvarna prava na nepokretnostima i obligaciona prava u skladu sa zakonom;</p><p>4) vodovi su nadzemni i podzemni vodovi sa pripadajuim ureajima i postrojenjima (vodovod, kanalizacija, toplovod, naftovod, gasovod, elektrovodovi, telekomunikacije, drenaa, industrijski i drugi vodovi). U pripadajue ureaje vodova spadaju ureaji koji su graeni ili izgraeni na vodovima, i koji omoguavaju funkcionisanje i cjelishodno korienje vodova (okna, stubovi, armature i dr.);</p><p>5) imalac prava je pravno ili fiziko lice koje ima pravo svojine ili pravo raspolaganja na stvarima u dravnoj svojini, ili ue stvarno ili obligaciono pravo na odreenoj nepokretnosti;</p><p>6) geodetski radovi su: osnovni geodetski radovi, dravni premjer, radovi na izradi i odravanju katastra nepokretnosti, katastra vodova, ureenje zemljine teritorije komasacijom, izrada osnovne dravne karte i topografskih karata;</p><p>7) osnovni geodetski radovi su radovi koji obuhvataju projektovanje i izradu dravnih referentnih mrea u usvojenoj kartografskoj projekciji, kao i u visinskom, gravimetrijskom i astronomskom sistemu;</p><p>8) dravni referentni sistem je koordinatni sistem neophodan da se u njemu definiu poloaji taaka ili objekata u prostoru Crne Gore (u daljem tekstu: Crna Gora);</p><p>9) katastarski plan je prikaz horizontalne predstave terena manjeg dijela zemljine povrine u ortogonalnoj projekciji i odgovarajuoj razmjeri i sadri granice parcela i objekata sa njihovom numeracijom, naziv naselja, potesa, ulice, odnosno trga, kuni broj, nain korienja zemljita i geodetsku osnovu;</p><p>10) pravni kontinuitet je izvoenje prava na nepokretnosti pravnog sljedbenika iz prava pravnog prethodnika;11) clausula intabulandi je izriita izjava, odnosno saglasnost pravnog prethodnika u ispravi o pravnom poslu da </p><p>se pravni sljedbenik moe uknjiiti na nepokretnosti, odnosno da se pravo na nepokretnosti moe prenijeti, ograniiti, opteretiti ili ukinuti. Izriita izjava moe biti data i u posebnoj ispravi;</p><p>12) osnovna dravna karta (ODK) je topografska karta razmjere 1:5000, koja se u analognom obliku izrauje po </p><p>Katalog propisa v3.02 </p><p>Strana: 1</p></li><li><p> listovima za cijelu teritoriju Crne Gore;13) topografske karte su karte koje se izrauju u standarnom razmjernom meunarodnom nizu 1:25000, 1:50000, </p><p>1:100000 i 1:200000 na kojima su prikazani prirodni i izgraeni objekti na povrini Zemlje u obimu koji zavisi od razmjere karte;</p><p>14) pregledno-topografske karte su karte razmjere sitnije od 1:200000 do zakljuno sa razmjerom 1:1000000, na kojima su prikazani prirodni i izgraeni objekti na povrini zemlje;</p><p>15) geodetsko-katastarski informacioni sistem je osnovni podsistem informacionog sistema dravnih organa koji na jedinstven nain obezbjeuje evidenciju geodetskih i katastarskih podataka o nepokretnostima i pravima na njima, pristup podacima od strane ovlaenih korisnika nezavisno od njihove lokacije, razmjenu podataka i informacija izmeu subjekata informacionog sistema dravnih organa;</p><p>16) baza podataka katastra nepokretnosti Crne Gore je integrisana baza alfanumerikih i grafikih podataka katastra nepokretnosti;</p><p>17) geodetski radovi u inenjersko-tehnikim oblastima su geodetski radovi u oblasti graevinarstva, urbanizma i arhitekture, mainstva i brodogradnje, rudarstva i energetike, poljoprivrede i umarstva, odnosno radovi koji ne spadaju u premjer i katastar nepokretnosti;</p><p>18) osnovni topografski model je apstrakcija prostora Crne Gore sa topografskim objektima sa pripadajuim opisom svojstava i meusobnih odnosa (atributi i relacije), obuhvatom prikupljanja, pravilima kreiranja i nainom prikaza, a izrauje se na osnovama i principima geoinformacionog sistema;</p><p>19) topografski objekti su prirodni i izgraeni objekti na zemljinoj povrini, klasifikovani u odgovarajue teme, prostorno geometrijski odreeni u dravnom referentnom sistemu i opisani atributima;</p><p>20) web servisi su programske komponente koje omoguavaju izgradnju proirivih, slabo povezanih i platformski nezavisnih aplikacija, koji podravaju meuoperativnost razliitih sistema i omoguavaju aplikacijama da razmjenjuju poruke korienjem standardnih protokola;</p><p>21) katastar zemljita je evidencija o faktikom stanju nepokretnosti (dravini) koja obuhvata i popisni katastar;22) MontePOS je mrea permanentnih stanica globalnog pozicionog sistema za teritoriju Crne Gore.</p><p>Javni interes</p><p>lan 3 Premjer, izrada i odravanje katastra nepokretnosti je od javnog interesa.</p><p>Program i plan radova</p><p>lan 4 Premjer, izrada katastra nepokretnosti, katastra vodova, ureenja zemljine teritorije komasacijom, izrada osnovne dravne karte, topografskih karata i nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka vri se na osnovu srednjoronog programa i godinjeg plana radova. Premjer pojedinih teritorijalnih cjelina koje finansiraju pravna i fizika lica moe se dozvoliti mimo planova iz stava 1 ovog lana. Srednjoroni program radova donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na period od pet godina, a godinji plan radova ministarstvo nadleno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo). Programom i planom iz stava 3 ovog lana utvruju se vrsta i obim radova, kao i obim sredstava za njihovu realizaciju. Sredstva za izvrenje programa i plana obezbjeuju se shodno lanu 176 ovog zakona. Srednjoroni program radova iz stava 3 ovog lana objavljuje se u "Slubenom listu Crne Gore". Godinji plan radova objavljuje se na internet stranici Ministarstva i organa uprave nadlenog za poslove dravnog premjera i katastra (u daljem tekstu: organ uprave).</p><p>Primjena propisa</p><p>lan 5 Na postupke utvrene ovim zakonom primjenjuje se zakon kojim se ureuje opti upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drukije odreeno.</p><p>Nadlenost</p><p>Katalog propisa v3.02 </p><p>Strana: 2</p></li><li><p> lan 6 Upravne poslove koji se odnose na izradu katastra nepokretnosti, upis prava u katastru nepokretnosti i odravanje katastra nepokretnosti i izradu Osnovne dravne karte i topografskih karata obavlja organ uprave. Geodetske radove iz srednjoronog programa radova i godinjeg plana radova iz lana 4 ovog zakona obavlja organ uprave. Organ uprave moe radove iz stava 2 ovog lana ustupiti geodetskoj organizaciji, nakon postupka javnog oglaavanja, u skladu sa zakonom. Geodetske radove koji se odnose na izradu i odravanje premjera, osnovne geodetske radove, izradu katastra vodova obavljaju privredna drutva, druga pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za izvoenje ovih radova i koji imaju licencu za rad (u daljem tekstu: geodetske organizacije), na nain i pod uslovima utvrenim ovim zakonom.</p><p>Osnovna naela katastra nepokretnosti</p><p>lan 7 Osnovna naela katastra nepokretnosti su: naelo upisa, naelo javnosti, naelo pouzdanja, naela legaliteta, naelo prvenstva i naelo formalnosti postupka.</p><p>Naelo upisa</p><p>lan 8 Upisom u katastar nepokretnosti stiu se, prenose, ograniavaju i prestaju prava na nepokretnostima, ako zakonom nije drukije odreeno. Kad se na osnovu odluke suda, odluke drugog dravnog organa, nasljeivanjem ili na osnovu zakona steklo neko pravo bez upisa u katastar nepokretnosti, sticalac moe da zahtijeva upis toga prava u katastar nepokretnosti, ako uz zahtjev za upis priloi ispravu podobnu za upis.</p><p>Naelo javnosti</p><p>lan 9 Svako ima pravo da izvri uvid u podatke koje sadri katastar nepokretnosti, da mu se izda list nepokretnosti ili potvrda da je odreena nepokretnost ili pravo upisano u katastar nepokretnosti.</p><p>Naelo pouzdanosti</p><p>lan 10 Podaci o nepokretnostima i pravima na njima, upisani u katastar nepokretnosti, smatraju se tanim i niko ne moe trpjeti tetne posljedice u prometu nepokretnosti i drugim odnosima u kojima se ti podaci koriste.</p><p>Naelo legaliteta</p><p>lan 11 Organ uprave ispituje po slubenoj dunosti da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za upis.</p><p>Naelo prvenstva</p><p>lan 12 Upis prava u katastar nepokretnosti vri se prema vremenskom redosljedu podnoenja zahtjeva za upis. Pravno dejstvo upisa prema treim licima poinje od trenutka podnoenja zahtjeva za upis organu uprave. Organ uprave upisuje broj zahtjeva i vrijeme podnoenja zahtjeva u listu nepokretnosti odmah nakon prijema zahtjeva za upis. Ustupanjem prvenstvenog reda zahtjeva za uknjibu ili predbiljebu mogu se zamijeniti mjesta koja u prvenstvenom redu imaju ti zahtjevi.</p><p>Naelo formalnosti postupka</p><p>Katalog propisa v3.02 </p><p>Strana: 3</p></li><li><p> lan 13 U postupku upisa u katastar nepokretnosti organ uprave odluuje o upisu na osnovu isprava podobnih za upis i upisanog stanja u katastar nepokretnosti.</p><p>Naelo obaveznosti</p><p>lan 13a Imalac prava na nepokretnosti duan je da podnese zahtjev za upis prava svojine i drugih prava na nepokretnosti koja se upisuju u katastar nepokretnosti.</p><p>Naelo odreenosti</p><p>lan 13b Sadrina svakog upisa u katastar nepokretnosti mora biti potpuno odreena u pogledu nepokretnosti na koju se upis odnosi, vrste upisa, prava i drugih injenica koje se upisuju, kao i u pogledu subjekta upisa, redosljeda prvenstva upisa i isprava na osnovu kojih je upis izvren.</p><p>GLAVA II</p><p>TEHNIKA DOKUMENTACIJA I IZVOENJE GEODETSKIH RADOVA</p><p>Tehnika dokumentacija</p><p>lan 14 Tehniku dokumentaciju ini glavni projekat. Glavni projekat izrauje se za izvoenje geodetskih radova u sljedeim oblastima, i to:</p><p>1) osnovnim geodetskim radovima, premjeru i izradi katastra nepokretnosti i katastra vodova;2) ureenju zemljine teritorije komasacijom;3) osnovnoj dravnoj karti, topografskim i pregledno-topografskim kartama.</p><p> Izuzetno od stava 1 taka 1 ovog lana glavni projekat se ne izrauje u sluaju izrade katastra nepokretnosti po pojedinanom zahtjevu imaoca prava ili snimanju pojedinanih vodova, u skladu sa ovim zakonom.</p><p>Sadraj glavnog projekta</p><p>lan 15 Glavni projekat izrauje se na osnovu projektnog zadatka i naroito sadri:</p><p>1) opte podatke o predmetu projekta, radilitu i prateoj dokumentaciji;2) projektni zadatak za izradu glavnog projekta;3) osnove za izradu projekta (propis i podloge za projektovanje);4) tehniki izvjetaj o izvrenim prethodnim radovima;5) projektno rjeenje geodetskih radova;6) organizaciju radova (redosljed radnih aktivnosti, vrijeme realizacije);7) predmjer i predraun radova (obim, vrstu i cijenu radova);8) grafike priloge i tabele.</p><p>Izrada tehnike dokumentacije</p><p>lan 16 Tehniku dokumentaciju moe da izrauje organ uprave ili geodetska organizacija koja je registrovana za izradu tehnike dokumentacije, ako ima najmanje jedno zaposleno lice sa visokom strunom spremom geodetske struke, odnosno sa diplomom akademskog naziva magistra nauka ili diplomom primijenjenih magistarskih studija, radnim iskustvom od najmanje jedne godine na tim poslovima i ovlaenjem koje se stie polaganjem strunog ispita pred komisijom koju obrazuje organ uprave. Izuzetno od stava 1 ovog lana, lica koja imaju nauni stepen doktora tehnikih nauka geodetske struke osloboena </p><p>Katalog propisa v3.02 </p><p>Strana: 4</p></li><li><p> su polaganja strunog ispita za sticanje ovlaenja. Program polaganja strunog ispita za sticanje ovlaenja iz stava 1 ovog ovog lana utvruje Ministarstvo. Tehnika dokumentacija iz lana 14 ovog zakona ustupa se na izradu u skladu sa propisima o javnim nabavkama.</p><p>Kontrola projekata</p><p>lan 17 Glavni projekat podlijee tehnikoj kontroli. Tehniku kontrolu glavnog projekta iz lana 14 ovog zakona vri struna komisija koju obrazuje organ uprave. lanovi komisije iz stava 2 ovog lana moraju ispunjavati uslove iz lana 16 stava 1 ovog zakona. lan komisije iz stava 2 ovog lana ne moe biti lice koje je uestvovalo u izradi glavnog projekta.</p><p>Tehnika dokumentacija u inenjersko-tehnikim oblastima</p><p>lan 18 Brie se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dravnom premjeru i katastru nepokretnosti, "Sl. list CG", br. 32/11)</p><p>Rukovoenje radovima i struni nadzor</p><p>lan 19 Rukovoenje radovima i struni nadzor nad izvoenjem radova, za koje je ovim zakonom predviena izrada glavnog projekta, moe vriti lice koje ispunjava uslove iz lana 16 stav 1 ovog zakona. Investitor odreuje lice koje e vriti struni nadzor nad izvoenjem radova. Struni nadzor obuhvata: kontrolu da li se izvoenje radova vri prema tehnikoj dokumentaciji, kontrolu i provjeru kvaliteta izvedenih radova i primjenu propisa, standarda i tehnikih normativa.</p><p>Izvoenje geodetskih radova</p><p>lan 20 Izvoa geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviena izrada glavnog projekta duan je da:</p><p>1) radove izvodi prema tehnikoj dokumentaciji i u skladu sa propisima, standardima, tehnikim normativima i normama kvaliteta koje vae za pojedine vrste radova;</p><p>2) vodi dnevnik radova i knjigu inspekcije;3) odmah pisano obavijesti lice koje vri struni nadzor o uoenim nedostacima u tehnikoj dokumentaciji i o </p><p>drugim okolnostima koje su od uticaja na izvoenje radova i primjenu tehnike dokumentacije. Izvoenje geodetskih radova iz stava 1 ovog lana moe da vri organ uprave i geodetska organizacija koja ima najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, od kojih najmanje jedno lice sa visokom kolskom spremom, odnosno sa diplomom akademskog naziva magistra nauka ili diplomom primijenjenih magistarskih studija i jedno lice sa viom strunom spremom, odnosno sa diplomom akademskih osnovnih studija ili diplomom primijenjenih osnovnih studija, radnim iskustvom od najmanje jedne godine na tim poslovima i ovlaenjem za izvoenje radova koje se stie polaganjem strunog ispita iz lana 16 ovog zakona pred komisijom koju obrazuje organ uprave. Izvoenje geodetskih radova koji se finansiraju iz budeta Crne Gore ustupaju se u skladu sa propisima o javnim nabavkama. Ustupanje radova iz stava 3 ovog lana i lana 16 stava 4 ovog zako...</p></li></ul>