10. Pravila Zastite Od Pozara

  • Published on
    24-Jul-2015

  • View
    281

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

PRAVILAZATITE OD POARAMEDICINSKE KOLE ''DR ANDRA JOVANOVI'' ABAC

Na osnovu l. 24. stav 3. i l. 28. Zakona o zatiti od poara (''Sl. glasnik RS'' br.111/09 od 29. 12. 2009) a osnovu lana 57. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl. glasnik RS'' br.72/09); i lana 54. Statuta kole (del. br. 351 od 09. 03. 2010. god), kolski odbor, u proirenom 1

sastavu, Medicinske kole ''Dr Andra Jovanovi'' u apcu, na sednici odranoj dana 31. 01. 2011. jednoglasno, (od ukupno 11 lanova, sednici prisustvovalo osam lanova ''za'' je glasalo svih osam prisutnih lanova) donosi: PRAVILA ZATITE OD POARA u Medicinskoj koli ''Dr Andra Jovanovi I OPTE ODREDBE lan 1. Ovim Pravilima u skladu sa zakonom a u cilju zatite od poara, spreavanja i otklanjanja opasnosti i posledica od poara u svim objektima Medicinske kole ''Dr Andra Jovanovi'' abac (u daljem tekstu kola) utvruju se : mere zatite od poara; organizacija zatite od poara; prava i obaveze direktora kole i radnika u vezi sa sprovoenjem zatite od poara, njihova odgovornost zbog nepridravanja propisanih mera zatite od poara i dunosti u sluaju izbijanja poara i uee u gaenju poara; nain voenja obuke; postupak u vezi sa izdavanjem odobrenja za izvoenje radova zavarivanja, rezanja i lemljenja na privremenim mestima; tehnika oprema i sredstva za gaenje poara i postupci u sluaju poara. lan 2. Zatita od poara obuhvata skup mera i radnji normativne, upravne, organizaciono tehnike, preventivne, obrazovne, informativno-vaspitne i druge prirode koje se primenjuju u koli radi spreavanja izbijanja, irenja i gaenja poara. lan 3. Zatita od poara organizuje se i neprekidno sprovodi u svim objektima kole u skladu sa zakonom, propisima donetim na osnovu Zakona i odredbama ovog Pravilnika. II MERE ZA ZATITU OD POARA lan 4. U cilju otklanjanja uzroka poara, spreavanja izbijanja, irenja i gaenja poara, spaavanja ljudi i imovine ugroenih poarom u objektima kole kao i prostorima oko njih, primenjuju se sledee mere zatite od poara: 1.pri projektovanju i izvoenju radova, adaptacija i rekonstrukcija na postojeim objektima, projektovanju i izgradnji novih objekata, ugradnji ureaja i opreme na tim objektima eksploataciji i odravanju objekata, primenjuje se zakonom propisani tehniki normativi i standardi zatite od poara; 2.objekti moraju biti snabdeveni hidrantima, aparatima i drugom propisanom opremom i ureajima za gaenje poara. Broj, vrsta i lokacija ovih sredstava utvruje se propisanim tehnikim normativima i standardima za zatitu od poara. 3.elektrine, toplotne, gromobranske, kanalizacione i druge instalacije i ureaji u objektima, moraju se izvesti odnosno postaviti tako da ne predstavljaju opasnost od poara. Radnici u iji delokrug poslova spada odravanje pojedinih instalacija i ureaja iz prethodnog stava, duni su da vre kontrolu ispravnosti i pravilnog funkcionisanja ureaja i instalacija, tako da u sluaju oteenja ne izazovu poar u objektima. 4.u odreenim delovima objekta u kojim se dre ili koriste zapaljive tenosti, zapaljivi gasovi, eksplozivni i drugi lako zapaljivi materijali ili se stvaraju eksplozivne smee upotreba otvorene vatre, svetiljki sa plamenom i sredstvima za paljenje, korienje grejnih ureaja sa usijanom povrinom, kao i dranje i smetaj materijala koji je sklon samozapaljenju.

2

Smetaj i uvanje zapaljivih tenosti i gasova, eksplozivnih i drugih lakozapaljivih materijala moe se vriti samo u posebnim magacinskim prostorijama objekta koje su izgraene za tu svrhu prema propisima o smetaju i uvanju ovih materija. U prostorijama gde se pri radu upotrebljavaju materije iz prethodnog stava, isti se moraju drati u propisanim za to posudama a u koliini potrebnoj za rad jedne vebe kolskog asa. O merama zabrane iz take 4. na vidnom mestu se obavezno istiu odgovarajua upozorenja ili znaci zabrane; 5.boce sa komprimiranim gasovima i gasovima u tenom stanju upotrebljavaju se i dre u skladu sa vaeim propisima; 6.rad sa otvorenom vatrom i ureajima sa usijanim povrinama, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje moe se obavljati u prostorijama tek poto se prethodno pribavi odobrenje i preduzmu mere zatite od poara i obezbede sredstva za gaenje poara. Pre otpoinjanja radova iz prethodnog stava rukovodilac radova obavestie direktora kole ili lice koje direktor ovlasti, o mestu i vremenu obavljanja tih radova, koji e izdati pismeno odobrenje za izvoenje radova i naloiti mere koje se prethodno moraju preduzeti; 7.istroene laboratorijske komponente, otpadni papirni, plastini, drveni kao i drugi materijal moraju se po zavretku kolske smene iznositi iz radnih prostorija-uionica/kabineta i odlagati u metalne posude kontejnere sa poklopcem koji moraju biti udaljeni od objekta minimalno 6 metara; 8.postavljanje eksponata, vitrina, panoa u hodnicima (evakuacionim poarnim putevima), vri se tako to se posebno mora voditi rauna da se obazbede nesmetani prolazi; 9.na tavanima i potkrovljima objekta potrebno je ukloniti bilo kakvav materijala i opremu, izuzev opreme i sredstava za gaenje poara; 10.u prostorijama objekta kole ne smeju se upotrebljavati termo-elektrini aparati, grejna tela, osim u posebno opremljenim prostorijama za tu namenu i uz prethodno pribavljenu saglasnost direktora kole. Obavezno je iskljuivanje termo-elektrinih aparata, ureaja i drugih grejnih tela, nakon upotrebe; 11.prilazni putevi, ulazi, izlazi, prolazi i stepenita u objektima moraju uvek biti slobodni za nesmetan prolaz; 12.vrenje zapaljivih i drugih poarno opasnih radnji, izvan prostorija koje su za takve radnje namenjene, moe se dozvoliti samo ako su preduzete mere zatite od poara. lan 5. Ureaji, oprema i sredstva namenjena za gaenje poara kao i ureaji i instalacije za dojavu i signalizaciju poara, u objektima kole mogu se koristiti samo ako odgovaraju vaeim standardima ili po dobijanju atesta od ovlaene strune organizacije za one za koje nisu utvreni standardi. Ureaji, oprema i sredstva za gaenje poara, postavljaju se na pristupana i vidna mesta u objektima kole i mogu se koristiti samo za potrebe lokalizovanja i gaenja poara. Mesta gde se u objektima nalaze vatrogasne sprave vidno su oznaena posebnim oznakama. Ureaji, oprema i sredstva za gaenje poara, kao i ureaji i instalacije za dojavu i signalizaciju poara, odravaju se u ispravnom stanju i o tome vodi uredna evidencija. III ORGANIZACIJA ZATITE OD POARA lan 6. Radi sprovoenja propisanih i naloenih mera zatite od poara kao i drugih poslova i zadataka propisanih zakonom i drugim propisima iz oblasti zatite od poara, ovim Pravilnikom u skladu sa zakonom i reenjem nadlenog organa o razvrstavanju kola, u 3. kategoriju ugroenosti od poara, utvruje se odgovarajua organizacija zatite od poara.

3

IV PRAVA I OBAVEZE ORGANA I RADNIKA I ODGOVORNOST ZBOG NEPRIDRAVANJA PROPISANIH MERA ZATITE OD POARA 1. kolski odbor lan 7. kolski odbor, u oblasti organizovanja, sprovoenja i unapreenja zatite od poara, pored poslova i zadataka koji su mu stavljeni u nadlenost, Zakonom i propisima donetim na osnovu zakona i upravnim optim aktima vri i sledee poslove i zadatke: -donosi Pravilnik o zatiti od poara; -stara se o obezbeenju sredstava, utvruje potrebna sredstva za zatitu od poara; -ostvaruje uvid u stanje organizacije zatite od poara i stepena bezbednosti i preduzima potrebne mere u cilju unapreenja zatite od poara; -razmatra inspekcijske i druge nalaze, izvetaje i reenja kao i izvetaje i zakljuke odgovarajuih organa i organizacija i preduzima mere da se utvreni nedostaci otklone u datim rokovima i da se zakljuci sprovode; -stara se i obezbeuje potrebne uslove za blagovremeno, potpuno i pristupano informisanje radnika i drugih lica, sa stanjem organizovanosti i sprovoenjem propisanih i naloenih mera zatite ljudi i imovine i preduzetim merama za dalje ostvarivanje i unapreivanje te zatite; -utvruje materijalnu i drugu odgovornost radnika sa posebnim pravima, ovlaenjima i odgovornostima, koje imenuje, zbog nesprovoenja propisanih ili naloenih mera zatite ljudi i imovine koje su im stavljene u nadlenost zakonom ili propisima donetim na osnovu zakona, ovim Pravilnikom ili drugim optim aktima. 2. Direktor kole lan 8. Direktor kole u vrenju poslova zatite od poara ima sledea prava i obaveze: -neposredno je odgovoran za organizovanje zatite od poara u koli, sprovoenje mera zatite od poara a naroito za primenu propisanih i naloenih mera zatite od poara; -u sluaju kada se uoi ili konstatuju odreena odstupanja ili nedostaci, duan je da odmah preduzme mere u cilju otklanjanja uoenih nepravilnosti; -predlae kolskom odboru razmatranje pojedinih pitanja iz oblasti zatite od poara i preduzima odgovarajue mere za njihovo otklanjanje; -stara se o blagovremenom donoenju pravilnika o zatiti od poara kao i drugih akata; -stara se o blagovremenom i propisanom otklanjanju utvrenih nedostataka; -stara se o blagovremenoj i propisanoj nabavci sredstava i opreme za gaenje poara, njihovom namenskom korienju i propisanom odravanju; -stara se o blagovremenom i potpunom informisanju radnika sa stanjem, merama i sredstvima koje se preduzimaju na sprovoenju i unapreenju zatite od poara. 3.Prava i obaveze radnika lan 9. Radnici kole su osnovni nosioci poslova i zadataka zatite od poara i imaju pravo i dunost, da neposredno u radu organa upravljanja i drugih organa i slubi uestvuju u organizovanju, sprovoenju i unapreenju poslova i zadataka odnosno optih i posebnih mera zatite ljudi i imovine, u skladu sa zakonom, ovim Pravilnikom i dr. aktima kole a naroito: -da organizuju zatitu svih vrednosti kojima raspolau na nain koji obezbeuje linu i imovinsku sigurnost ljudi uenika i sigurnost drutvene imovine; 4

-da trae pomo od organa organizacija i lica, koja ovu pomo mogu ili moraju da prue u skladu sa svojim mogunostima, a naroito u gaenju poara i spreavanju njegovog irenja; -da upuuje predloge i zahteve licima, organima i slubama nadlenim za preduzimanje mera zatite, za otklanjanje ugroavanja odnosno nedostataka ili posledica po zdravlje i ivot ljudi i uenika od poara, oteenja ili unitenja objekta i imovine; -da budu stalno i blagovremeno obaveteni, o pojavama ugroavanja ljudi i imovine, merama i radnjama koje su preduzete za otklanjanje posledica ugroavanja; -da se osposobljavaju ( obuavaju) i vre proveru znanja za neposredno primenjivanje mera zatite, otklanjanja uzroka pojava ugroavanja kao i njihovih posledica; -da u toku rada i po zavretku radnog vremena stalno prate i kontroliu rad, funkcionisanje i ispravnost, ureaja, instalacija i drugih sredstava, u neposrednoj i iroj radnoj okolini i da svaki kvar ili neispravnost odmah prijave direktoru u cilju otklanjanja njihove neispravnosti, koje mogu da ugroze bezbednost ljudi i imovine ; -da paljivo rukuju sa opasnim materijama, kao to su zapaljivi, eksplozivni, nagrizajui i drugi i da preduzimaju potrebne i propisane mere zatite pri njihovom korienju; -da se staraju da pristup uionicama i kolskim klupama bude slobodan i mogu, kako bi se nesmetano pristupilo korienju sredstava za gaenje poara i drugih sredstava zatite i otklanjanja posledica ovih i drugih pojava; -da koriste lina i zatitna sredstva i opremu, na nain na koji je propisan optim aktom; -da neposredno uestvuju u gaenju poara i ugase poar ako mogu, bez opasnosti za sebe i druga lica, i da o tome odmah obaveste teritorijalnu vatrogasnu jedinicu, deurnu slubu MUP-a, o izbijanju i irenju poara i otklanjanju drugih pojava ugroavanja ljudi i imovine. 4.Odgovornost radnika zbog nepridravanja propisanih i naloenih mera lan 10. Radnici kole duni su da se u svom radu pridravaju mera zatite od poara propisanih zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu zakona, ovim Pravilnikom, kao i mera koje im na osnovu navedenih propisa naloe pojedinci i slube odgovorne za sprovoenje mera zatite od poara u koli i inspekcijski organi unutranjih poslova. lan 11. Nepridravanje mera zatite od poara, navedenih u prethodnom lanu, predstavlja teu povredu radnih obaveza i radne discipline u skladu sa posebnim aktom o disciplinskoj odgovornosti radnika kole. lan 12. Odredbe ovog Pravilnika obavezne su i primenjuju se za sve radnike koji su zasnovali radni odnos ( na odreeno i neodreeno vreme) u koli, kao i na radnike drugih organa i organizacija koji po bilo kom osnovu rade ili izvode radove u koli. V OBUKA RADNIKA I NAIN UPOZNAVANJA SA MERAMA , OPASNOSTIMA I POSTUPKOM U SLUAJU POARA lan 13. Obuka radnika iz oblasti zatite od poara vri se na osnovu programa koji se donosi na osnovu odredaba ovog Pravilnika. Program obuke sadri opti i posebni deo. 5

Sadrina programa obuke iz stava 2 ovog lana obezbeuje sticanje najneophodnijih teoretskih i praktinih znanja: o merama zatite od poara optim i specifinim vezanim za pojedine poslove i zadatke i procese rada: o sadrini zakonskih reenja, propisa donetih na osnovu zakona, tehnikih normativa i dr; o sadrini ovog Pravilnika, a posebno pravima, dunostima i odgovornostima radnika u sprovoenju zatite od poara nainu rukovanja aparatima, opremom i sredstvima za gaenje poara, postupkom u sluaju poara i dr. Program obuke se zasniva na neposrednim opaanjima izvora opasnosti i specifinostima procesa rada i mera zatite od poara koji se u njima moraju preduzeti u koli. lan 14. Cilj izvoenja obuke radnika je sticanje najneophodnijih teoretskih i praktinih znanja iz oblasti zatite od poara. Obuka se izvodi putem seminara, predavanja, konsultacija, praktinih vebi i dr. Odreeni delovi ili celina obuke radnika moe se poveriti i odgovarajuim strunim slubama ili angauju i druga lica koja nisu radnici kole pod uslovom da ispunjavaju propisane uslove . lan 15. Po izvrenoj obuci radnika, obavezno se sprovodi postupak provere znanja i osposobljenosti radnika. Provera znanja odnosno osposobljenosti vri se : putem testova, usmenim ispitivanjem i proverom praktine obuenosti. lan 16. O proveri znanja radnika sainjava se zapisnik i vodi odgovarajua evidencija. Poslove organizovanja provere znanja, voenja evidencije i drugo vri lice koje ispunjava propisane uslove lan 17. Radnik koji ne zadovolji na proveri znanja duan je da naknadno, a najkasnije u roku od 15 30 dana a od dana izvrene provere, ponovo polae. Ako i na ponovnoj proveri znanja, radnik ne pokae zadovoljavajue rezultate,smatrae se da ne ispunjava uslove za dalji rad na poslovima i zadacima. lan 18. Radnici se upoznaju sa merama zatite od poara i postupkom u sluaju poara kroz obaveznu obuku, prilikom stupanja na rad i rasporedom na druge poslove i zadatke, putem pismenih upozorenja i znakova opasnosti, informativnim glasilima kole i drugo. VI POSTUPAK U VEZI IZVOENJA RADOVA ZAVARIVANJA REZANJA I LEMLJENJA NA PRIVREMENIM MESTIMA lan 19. Odobrenje, odnosno produenje, vaenja odobrenja za izvoenje radova zavarivanja, rezanja i lemljenja izdaje direktor kole. Lice iz stava 1 ovog lana uestvuje u primopredaji ovih radova, vodi evidenciju izdatih uverenja, kao i druge dokumentacije u vezi sa izvoenjem radova zavarivanja, rezanja i lemljenja i odgovorno je za zakonito obavljanje ovih radova. 6

VII TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA GAENJE POARA lan 20. Za uspeno i...