110325 Tng Rezervoar Prilog2

  • View
    251

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tng

Transcript

Prilog 2. LICITACIONI ELABORAT IZGRADNJA SFERNOG REZERVOARA OD 1000 m3ZA TNG U POGONU TNG NI S A D R A J REKAPITILACIJA 1. GRAEVINSKI DEO 1.1Tehniki opis 1.2Tehniki uslovi za izvoenje projekta 1.3Statiki proraun 1.4Predmer opreme, materijala i montanih radova 2. MAINSKO-TEHNOLOKI DEO 2.1 Tehniki opis 2.2 Uslovi za izvoenje radova 2.3 Predmer opreme, materijala i montanih radova 3.ELEKTRO DEO3.1Tehniki opis 3.2Prorauni 3.3Tehniki uslovi 3.4Predmer opreme, materijala i montanih radova 4. DEO MERENJA I REGULACIJE 4.1 Tehniki opis 4.2Prorauni 4.3Opti uslovi izvoenja radova 4.4Posebni uslovi izvoenja radova 4.5Tehniki uslovi za Ex instalacije 4.6Predmer opreme, materijala i montanih radova REKAPITULACIJA: 1. GRAEVINSKI DEO :____________________________ 2. MAINSKI DEO :________________________________ 3. ELEKTRO DEO:_________________________________ 4. DEO MERENJA I REGULACIJE:____________________ UKUPNO: ________________________________________ GRAEVINSKI DEO 1.1TEHNIKI OPIS Nazahtevinvestitorainaosnovumainskogprojektauraenjegraevinskiprojekatsanacije temelja rezervoara, temelja stepenita i slipera i proirenja hidrantskog ahta. PrilikomprojektovanjakorienisupodaciizgeotehnikogelaborataIspitivanjetlaianaliza stanja temelja bombardovanjem sruenih sfernih rezervoara NIS-TNG u regionalnom centru u Niu,br.25/12od20.06.2006izraenogodstrane:Institutzagraevinarstvoiarhitekturu odeljenjezageotehnikuizNia;GlavniprojekattemeljasfernogrezervoaraV=1000 m3,br.44-G3odfebruara1979.godizraenogodstrane:IndustroinvestizBeograda;Glavnigraevinski projekattemeljarezervoaraV=1000m3itemeljametalnogstepenita,br.140-G1odavgusta 1983. god izraenog od strane: Industroinvest iz Beograda. 1.1.1TEMELJI SFERNIH REZERVOARA A (R-7) I B (R-8) NalokacijiukruguNIS-TNGRegionalnicentarNi,bulevar12.februarabr.154uNiu, postojalasudvaelinasfernarezervoaraod1000m3.Temeljirezervoarasuizvedeniod armiranog betona, i to za REZ A u obliku prstenastog trakastog temelja sa sedam oslonakih mestazastuboverezervoara,azaREZBuoblikuABprstenaoslonjenognaABkrunu plou, sa osam oslonakih mesta za pripadajue stubove. DejstvomNATOavijacijetokom1999g.rezervoarisusrueni,atemeljideliminooteeni, naroitouzonamaoslonakihmestastubova.Prilikomkasnijegraiavanjaterenai naknadnimradovimakorisnika,svaoteenaoslonakamestasuuklonjena(izravnata)do nivoaterena.Nadelovimatemeljaispodkoteterenanisuraenenikakveintervencije. Obziromdaseinvestitorodluiozaponovnuizgradnjuunitenihrezervoaranaistojlokaciji, postavilo se pitanje mogunosti sanacije postojeih temelja kao prvog i najracionalnijeg koraka u reavanju problema temeljenja novih (istih) rezervoara.Ovom projektnom dokumentacijom, koja obuhvata kako idejni tako i glavni projekat, dolo se dozakljuka,dajesanacijaarmiranobetonskihtemeljamogua,atakoesudatiprorauni, postupci i crtei neophodni za sanaciju istih. Do gore navedenog zakljuka, dolo se analizom postojee projektne dokumentacije (kako AB temelja tako i samih rezervoara), te geotehnikog elaborateInstitutazagraevinarstvoiarhitekturuizNia,tojeomoguilodase:stekne ispravan uvid u stanje, d struno miljenje, i definiu postupci pri sanaciji. UvidustanjeZaosnovniuvidustanjetemelja,posluiojeveomaiscrpangeotehniki elaborat Ispitivanje tla i analiza stanja temelja bombardovanjem sruenih sfernih rezervoara NIS-TNG u regionalnom centru u Niu, br.25/12 od 20.06.2006 izraenog od strane - ,,Institut za graevinarstvo i arhitekturu odeljenje za geotehniku,, iz Nia kao i uvid u raskope (jame) dim. ~ (1.5x1.5x2.0)m, koje su iskopane uz delove temelja, i to po etiri jame uz svaki temelj to je prikazano u pomenutom geotehnikom elaboratu u prilogu T9 i T10.Ustanovljenojedaizvedenostanjetemeljaodgovaraprojektovanomstanju,osimdubine fundiranjakojajenetoveaodprojektovane,topovoljnodelujenaobjekatjerpoveava stvarnunosivosttla,asmanjujeugibe.Obziromdapostojearhivskiizvoakiprojekti predmetnihtemeljaizraeniodstraneIndustroinvest-aizBeograda,itozaREZA:Glavni projekatprivremenepumpnokompresorskestaniceitemeljasfernogrezervoaraV=1000m3, objekatS-312br.06-351/1155-79od27.12.1979,azaREZB:Glavnigraevinskiprojekat temelja rezervoara V=1000m3 i temelj metalnog stepenita, objekat S-312, ifra 140.G1 br.45 od 15.09.1983, sa svim detaljima armature, postoji potpun uvid u delove konstrukcije, koja je to unitena bombardovanjem to uklonjena naknadnim aktivnostima korisnika. Uvid u trenutno stanje podzemnog dela temeljne konstrukcije, mogu je samo u zoni raskopa (jama)ionesuzajednosaotkrivenimprslinamaioteenjimaprikazaneugeotehnikom elaboratu u prilozima T9-T12. Na drugoj i treoj slici priloga T11, prikazane su prsline na vratu temeljaREZ B, kod koje je dolo do vertikalnog/horizontalnog pomeranja betonske mase du prsline, i tozaoko10-15mm.Ovapomeranjasumogladaizazovukidanjehorizontalne/vertikalne armature u zoni pomeranja betona vratnog dela temelja, to se mora proveriti i sanirati.Obziromnarealnumogunosdaovakvihprslinaioteenjaimainaneotkrivenimdelovima temelja,neophodnojeotkopatiucelostiobatemeljaitakosteiuviduispravnostcele temeljnukonstrukcijuzaobarezervoara.Obziromdaovajprojekatsanacijepolaziod pretpostavke iz geotehnikog elaborata, da veih oteenja na neotkrivenim delovima - nema, i bavi se samo sanacijom unitenih delova temelja i uoenih prslina, neophodno je obavestiti projektanta i uraditi dopunu ovog projekta ukoliko se prilikom otkopavanja temelja u celini, uoe znaajnija oteenja ili prsline. Struno miljenje - Na osnovu postojee projektne dokumentacije, geotehnikog elaborata, i uvidaustanjetemeljnekonstrukcijenaotkopanimdelovima,zakljuenojedajemogue sanirati temeljnu konstrukciju za oba rezervoara. Neophodno je stei uvid u stanje celokupne temeljne konstrukcije,danekaeventualna,sadaskrivenaozbiljnijaoteenjanebiostalane sanirana,tobimoglokasnijedovestidoneeljenihposledicaufazieksploatacijenovih rezevoara.Obziromdaiskustavakorisnikagovoredasuserezervoariufazieksploatacije ponaali na projektom predvien nain, i da projektovano stanje odgovara izvedenom stanju, sanacija postojeih temelja je najracionalnije i najjeftinije reenje. PostupciprisanacijiPostupaksanacijetemeljarezervoaraAiBobuhvatasledeiniz koraka i aktivnosti: -otkopavanjeiienjecelogprstenastogtemeljarez.A,dokotefundiranja,i otkopavanje i ienjecele temeljne ploe i vratnog dela temelja za rev. B, do kote fundiranja. -otvaranje svih prslina du kojih je dolo do pomeranja betonske mase, sve do prve armature (ispod zatitnog sloja). Ukolikoje armaturaoteena, mora se sanirati. Sanacija se svodi na temovanje betona oko armature, ispravljanje iste i (ukoliko je dolo do kidanja) nastavljanja, sueonim zavarivanjem ili na preklop od ipki istog profila. O ovome odluuju na licu mesta izvoa radova i nadzorni organ.Poslezavarivanjaarmature,prslinesezatvarajuepoksidomili cementnim malterom, zavisno od irine prsline. -zalivanjesvihostalihprslinaepoksidomilicemmalteromzavisnoodnjihove irine. Odluuju na licu mesta izvoa radova i nadzorni organ. -temovanje betona na oslonakim mestima u dubinu od oko 15 cm, kako bi se oslobodilaarmaturakojamorabitinastavljenaistomarmaturom,dabise formiraoarmaturnikouskladusapostojeomprojektnomdokumentacijom. Isto vai i za ankere stubova. Nastavljanje glavne oslonake armature i ankera seizvodizavarivanjem,sueonoilinapreklop,tojeodreenoprojektom. Duina i irina zavara je odrena proraunom, i data u detaljima armature. -betoniranje oslonakih mesta i formiranje oslonaca, u svemu prema detaljima iz ovogprojeka.Spojstaroginovogbetonaposebnoobraditiepoksidomza lepljenje beotna ili drugim sredstvima (npr. HGP SN VEZA). -zatrpavanje temelja zemljom, i odravanje novougraenog betona na oslonakim mestima. 1.1.2TEMELJI ELINOG STEPENITA NA REZERVOARIMA A I B POS TS Sobziromdasepoloajtemeljaprethodnogelinogstepenitauzsfernerezervoarene poklapasanovoprojektovanimpoloajemprojektovanisunovitemelji.Stubovielinog stepenitaseprekoankerploaoslanjajunatemeljeposTS(4kom).Dimenzijetemeljasu 0.8x2.2x1.0msadubinomfundiranja0.8m.Gornjaivicatemeljajenakoti+0.20modkote terena. Na temelje se postavljaju po dve anker ploe 400x10...400.Ispod temelja predvien je sloj mravog betona 5 cm. Temelji za rezervoar A i B su isti. Armirano betonski temelji su projektovani od betona MB 30 i armirani armaturom RA 400/500. 1.1.3TEMELJI CEVOVODA POS TSS1-3 ZapotrebeoslanjanjacevovodaprojektovanisutemeljiposTSS1,TSS2iTSS3.Dimenzije temeljasu0.6x1.6 (1.4; 1.8)x1.49 m.Donjaivicatemelja jena koti-0.8 m,s tim tojeispod temelja predvien tampon sloj od 20 cm sa nabijenou Ms=2000 kN/m2. Gornja ivica temelja jenakoti+0.99modkoteterena.Natemeljesepostavljajuankerploedebljine10mmna koje se kasnije na pojedinim mestima zavaruju nosai oslonci za cevi. Armirano betonski temelji su projektovani od betona MB 30 i armirani armaturom RA 400/500. 1.1.4PROIRENJE POSTOJEEG HIDRANTSKOG AHTA POS PP Postojei hidrantski aht potrebno je proiritiza 60 cm desno od ose 3 do ose 3. Proirenje se izvodi tako to se prvo ukloni ab zid debljine 20 cm u osi 3, zatim se zidovi u osama a i b otemaju25cmodose3kakobisedolodopostojeearmaturezakojuesevezati armatura novih zidova. AB zidovi i deo ploe koja se dodaje armiraju se mreom Q-221. Prilikom betoniranja ugraditi zatitne cevi za prolaz cevovoda kroz zid. Armirano betonski zidovi su projektovani od betona MB 30 i armirani armaturom MAG 500/560. 1.1.5ROVOVI ZA POSTAVLJANJE CEVOVODA I KABLOVA Za postavljanje cevovoda potrebno je iskopati rovove na dubini -1.30 m od kote terena , irina rova zavisi od broja cevi koje se postavljaju u njih. Pre postavljanja cevi potrebno je nasuti 10 cm peska, potom nakon postavljanja cevi nasuti jo peska do kote -0.95 m. Na koti -0.75 m postaviti signalne trake. Zatim se sve zatrpatizemljom. Na mestima prolaza cevi i kablova ispod kolovoza predvieno podbuivanje sa postavljanjem zatitnih cevi. 1.1.6AHTOVI ZA KABLOVE - POS OK1, OK2, OK3 I OK4 Potrebno je napraviti etiri ahta kroz koja e proi PVC cev 50 za kablove niskog napona i PVC cev 80 za