14 Pozicione Srednje Vrednosti

 • Published on
  01-Oct-2015

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analiza podataka

Transcript

 • Analiza podatakaPozicione srednje vrednosti

 • Uzoraka medijana (1)Centralna srednja vrednost je vrednost obeleja one jedinice uzorka koja se u uredjenom nizu podataka nalazi u sredini.

  Medijana se odredjuje u tri faze:ureivanje niza (rastuim ili opadajuim redom).odreivanje mesta medijane (Me) (odreivanje jedinice uzorka koja se u tako ureenom nizu nalazi u sredini). izraunavanje medijane.

 • Uzoraka medijana (2)Ako se u nizu podataka nalazi paran broj jedinica statistikog skupa (N=2m), medijana se rauna kao aritmetika sredina dve vrednosti obeleja na mestu medijane:

  Ako je niz podataka neparan (N=2m+1), vrednost medijane se oitava direktno nakon odreivanja mesta medijane tj.

 • Uzoraka medijana (3)Ako je vrednost obeleja predstavljen preko grupnih intervala, tada je prvo potrebno utvrditi tzv. medijalni interval (interval u kom se nalazi medijana - posmatrajui raspodelu frekvencija). Tada se medijana izraunava preko formule:

  Gde je:

 • Uzoraka medijana (3)

 • Reenje: Kako je obim uzorka 100, medijalni intervall je onaj koji sadri 50-ti uzorak poreanih podataka po rastuem poretku. Medijalni interval je zato drugi po redu (3000-5500)

 • Uzoraki mod (1)Tipina srednja vrednost obeleja kojoj odgovara najvei broj jedinica uzorka. To je vrednost obeleja koja se najee javlja, tj. ima najveu frekvenciju. Neki uzorak moe imati i vie od jednog moda.Ako je vrednost obeleja predstavljen preko grupnih intervala, tada je prvo potrebno utvrditi tzv modalni interval (interval koji ima najveu frekvenciju). Tada se mod izraunava preko formule:

 • Uzoraki mod (2)

 • Reenje:Modalni interval je onaj sa najveom frekvencijom. Modalni interval je zato prvi interval po redu (500-3000).

 • Kvartalna devijacija (1)Slui za iskljuenje odreenog procenta elemenata statistikog skupa. Odreena je izrazom:

 • Kvartalna devijacija (2)Raunaju se slino kao medijana:

  Kao dodatni nain prikazivanja podataka koristi se i pravougaoni prikaz (Box Plot - J. Tukey)

 • .

 • Interval varijacijePoziciona apsolutna mera varijacije je interval varijacije (raspon, razmak) i rauna se kao razlika izmeu najvee i najmanje vrednosti obeleja:Ova mera daje informacije samo o ekstremnim vrednostima jer zavisi od krajnjih lanova serije i ne prikazuje nikakve karakteristike rasipanja oko centralne vrednosti.

  **********