142 roddelen

 • Published on
  21-Jul-2016

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • http://www.tangali.netPublicatie 142

  Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

 • Copyright M.J. TangaliAmsterdam, 14 april 20081e drukUitgever: Stichting Noorani Islamic Research InstituteE-mail: info@tangali.netWebsite: www.tangali.net

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

 • 1 Inleiding

  Een soennie broeder mailde mij op 15 november 2007een vraag of ik een artikel over roddelen zou wilpubliceren. Bij dezen, omdat het inderdaad blijkt eenonderwerp te zijn die bij zowel moesliems als niet-moesliems wordt gebezigd. Lees onderstaand uiteen-zetting aandachtig en probeer van dit gif (kwaadspre-kerij = roddel) ver weg te blijven, want roddel maaktmeer kapot dan de mens bewust van is.

  Voordat over het onderwerp roddelen (ghibat, tjoegh-lie, bekwaas) geschreven en gesproken wordt zullenwij eerst stilstaan bij de definitie conform de Shariah(islamitische wetgeving) van het woord roddel.

  Islam is een religie van vrede, liefde en medelijden.Liegen, verdenken, roddelen, kwaadsprekerij zijn vol-komen vreemd voor islam. In feite, zij behoren toe aande meest vernietigende en grote zonden. Dit zo, om-dat deze zonden vijandschap en onenigheid onder demoesliem Ummah (volgelingen van de Heilige Pro-feet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam ) laat zienen leid tot ondergang. Zij veroorzaken vijandschaptussen mensen van dezelfde huishouding (vrouw man kinderen, enzovoorts), tussen buren, vriendenen relaties.

 • Islam maant ons aan, dat onze relatie met de mens-heid een van de oprechtheden en verantwoordelijkhe-den moeten zijn. Het dient iets te zijn, waar wij respecthebben voor de eer, reputatie en privacy van eenander. Islam leert ons, dat wij niet alleen accountable(aanrekenbaar) zijn voor onze eigen gedrag en hande-lingen, maar evenzo voor alles waarover wij control(beheersing) of invloed op hebben in onze samenle-ving of de wereld om ons heen.

  De Heilige Quraan is een gids, daarin vinden wij deleidraad om ons leven op een perfecte wijze in terichten, te onderhouden en te handhaven.

  Allah Taala openbaart hierover in de HeiligeQuraan:

  Dat hooggerangschikte Boek (Quraan), van welke geenplaats is voor twijfel, daarin is een Leidraad voor de godvre-zende. Surah al-Baqarah (2), vers 2

  Allah Taala (Almachtige) heeft zelfs een hoofdstukover roddel in de Heilige Quraan opgenomen. Het ishoofdstuk 104 getiteld al-Humazah (de roddelaar).

 • 2 Wat zegt de Shariah over roddelen?

  Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan:

  O gelovigen! Vermijd achterdocht, zeerzeker achterdochtis een zonde en u zult niet zoeken naar tekortkomingen enniet roddelen over een ander. Wil iemand van jullie hetvlees eten van zijn dode broeder? U zult ongetwijfeld daar-van walgen. En vrees Allah, voorzeker Allah is Berouwaan-vaardend, Genadevol. Surah al-Hujarat (49), vers 12

  Zoals een ieder het walgelijk zal vinden en afkeurenom het dode vlees van zijn/haar broeder te eten, zozult u ook het idee om te roddelen achterwege dienente laten.

  Ibn Abbas* Tafsir: (O, gij die gelooft) in Mohammed(sallallaaho alaihi wa sallam) en de Quraan! (Schuwenveel achterdocht) dit werd geopenbaard voor tweemetgezellen radi Allaho anhoma van de Profeet (sallal-laaho alaihi wa sallam ) die roddelden over Salmanal-Farsi en slecht gingen praten over Osama, de

 • Dienaar van Allah's Boodschapper (sallallaaho alaihiwa sallam). Ze bespioneerden hem om te zien ofOsama echt wat de Profeet (sallallaaho alaihi wa sallam)aan hem vroeg om aan hen te geven. Allah verbooddaarom hen voor het hebben van een slechte meningover anderen, maar ook voor de verdenking en spio-nage, en dus openbaarde Hij: O jullie die geloven inMohammed (sallallaaho alaihi wa sallam) en deQuraan, schuwen veel achterdocht over uw broer insen outs (pas op! Enig wantrouwen is een misdaad)voor een aantal zieke gedachten en wat gij verbergt,zijn zonden! Dit is hoe de twee mannen dachten overOsama. (En spioneer niet) en probeer niet de foutenvan je broeder te ontdekken, noch blijkt dat wat Allahover hem heeft verborgen, en dit is precies wat detwee mannen deden, (noch elkaar lasteren) de tweeroddelden over Salman. (Zou een van jullie graag hetvlees van zijn dode broeder willen eten) op onrecht-matige wijze, zonder enige noodzaak? (Dus, veraf-schuw dat (zo verafschuwen de andere)). Wil n vanjullie het vlees van aas etten, onwettig tenzij dit uitnoodzaak is? Roddel dan niet over je broer! (En vol-doe jullie plicht (aan Allah)), vreest Allah met betrek-king tot achterklap iedereen. (Weet! Allah is Berouwaanvaardend), Allah vergeeft degene die berouwheeft van geroddel, (Genadevolle) in de richting vanwie berouw nastreven.

 • *Hazrat Ibn Abbas radi Allaho anho is de eerste mufassir van deislam, een oom van de Heilige Profeet Mohammed sallallaahoalaihi wa sallam en een Sahba.

  Al-Jalalayn Tafsir: O jullie die geloven, schuwen veelachterdocht. Inderdaad sommige vermoedens zijnzonden, dat wil zeggen, het veroorzaakt dat iemandin zonde valt. Dit [vermoeden] kan vele vormen aan-nemen, zoals slecht denken over de goede mensenvan onder de gelovigen - en dergelijke [goede men-sen] zijn er velen - in tegenstelling tot de immoreleindividuen onder hen in wiens geval er geen zonde is,zolang het [vermoeden] in overeenstemming is methun uiterlijk gedrag. En niet spioneren (tajassas: eenvan de twee t letters [van tatajassas] is weggelaten): niet de onvolkomenheden en fouten van demoesliems nastreven [vertellen] door ze uit te zoeken,noch elkaar lasteren, niet over hem spreken door iets[vermelden] wat hij afkerig van [hebben genoemdvan zichzelf] is, zelfs als het wel waar zou zijn. Zouiemand van jullie graag het vlees van zijn dode broereten? (Lees maytan of mayyitan). Dat wil zeggen, hetzou niet goed voor hem [daartoe] zijn. Je zult hetmoeten verafschuwen. Dus, over hem roddelen tij-dens zijn leven zou gelijk zijn aan het eten van zijndode vlees. Deze laatste [vorm van gedrag] is aan jegesuggereerd en je was afkerig, dus ook zijn afkeur

 • van het eerste. En vreest Allah, dat is Zijn straf voorroddelen, door berouw te tonen. Voorzeker, Allah isBerouw aanvaardend, het aanvaarden van het be-rouw van degenen die berouw tonen, Barmhartig, aanhen.

  Hazrat Abu Hurairah radi Allaho anho rapporteerde,dat de Heilige Profeet Mohammed sallallaaho alaihi wasallam) vroeg, weet u wat roddelen is? De metgezellenantwoordden, Allah en Zijn Profeet sallallaaho alaihi wasallam weten het beter. Daarop vertelde de Profeetsallallaaho alaihi wa sallam aan de metgezellen: Rodde-len betekent uw spreken over uw broeder op eenwijze die hij niet leuk vind. Vervolgens werd daaropgereageerd: wat is uw opinie hierover als ik feitelijkiets (een fout) in mijn broeder zie dat .? De profeetantwoordde: als (die fout) feitelijk iets (in uw broeder)gevonden wordt wat u beweerd, heeft u in feite overhem geroddeld, en als dat niet waar is (de fout) die uin hem ziet, dan is het een eerroof. Sahih Muslim, boek32, hadtihnr. 6265

  Van bovenstaande hadith kan afgeleid worden dat hetkwaad spreken over iemand roddel is, als die persoonu gepraat niet leuk vind.

 • Onderzoeken over mensen hun handelen is onderbepaalde omstandigheden toegestaan, om er achter tekomen of bijvoorbeeld een jongeman geschikt is omzijn dochter in nikh (huwelijk) te treden. Wij hebbenvan de Profeet sallallaaho alaihi wa sallam toestemminggekregen om het uit te zoeken, maar niet om een bijhem mogelijk ontdekte fout aan de hele wereld teprediken. Roddelen is strikt verboden in islam en ukunt in de Heilige Qur'aan en Ahadith daarover be-wijzen vinden.

  Imam Hasan al-Basri radi Allaho anho zei: "Ik zweer bijAllah, roddelen is sneller in het consumeren van dereligie van een moesliem, dan een dodelijke infectiedie in iemand zijn lichaam zit.

  Tegenwoordig is deze ziekte wijdverspreid en is inveel huizen te zien. Materialisme, egosme (zelfzucht)en ander onnozel gedrag nemen mensen in hunmacht. De mens kan niet meer nuchter nadenken, zijraken in stress door hun eigen seculiere (wereldse)lichamelijke en spirituele verlangens. Zij denken invisualisatie (beeldvorm) en naar wereldse maatsta-ven. Zij vergeten dat de opperkennis bij Allah Taalais en deze heeft geschonken aan Zijn Profeet sallallaahoalaihi wa sallam in de vorm van Ilm-e-Ghayb (Kennisvan het Ongeziene). Zij proberen door de machtsstrijd

 • en hun ijver beter over te komen bij een ander, maarvergeten door het materialisme dat een ieder in dezewereld voor de dood intreed, maar ook in het graf enop de Dag des Oordeels berecht zal worden naar hunverrichte daden.

  O soennies, moge Allah Ta'ala ons de Ilm (wijsheid)geven en kracht om islam te leren, daarin Iman (ge-loof) te hebben en ook daarop amal (praktiseren) tedoen.

  Allah Taala openbaart in de Heilige Qur'aan:

  Toen u zulk gepraat zei met uw tongen nadat u het vaneen andere hoorde, en uitte met uw monden, daar waarvanu geen kennis had en er licht (onbeduidend) over dacht,terwijl het in de ogen van Allah belangrijk was. Surahal-Noer (24), vers 15

 • 3 Beheersing van de tong

  Wij moeten proberen onze tong te beheersen, wantalles wat u zegt wordt genoteerd door de engelen dieu op uw schouders draagt en waarvan u normaalgesproken niet bewust bent, omdat zij in gewicht uniets van hun constante aanwezigheid laten merken.

  Allah Taala openbaart, over wat u zegt, in deHeilige Qur'aan:

  Op de dag waarop hun tongen, hun handen en hun voetentegen hen zullen getuigen over hetgeen zij hebben bedre-ven. Surah al-Noer (24), vers 24

  O soennies, wij dienen genezing te zoe