1.4..sztuka prezentacji

 • Published on
  29-Nov-2014

 • View
  759

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL 2010 SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracownikw COI Mieczysaw Bk 0 2 - 7 3 8 W A R S Z A W A , U L . D O M I N I K A S K A 4 2
 • 2. Szkolenie dla przedstawicieli COI organizowane przez Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych we wsppracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatw Wielkopolski www.jarpol.net.pl Sztuka prezentacji. Przygotowanie prezentacji i programu wizyty dla inwestora zagranicznego PROFESJONALNE PREZENTACJE PROWADZANIE ROZMW Z INWESTORAMI1 Komunikowanie si z potencjalnym inwestorem Organizowanie wizyt inwestorw i prezentacja oferty inwestycyjnej Opracowanie: Mieczysaw Bk www.jarpol.net.pl Warszawa, 15.04. 2010r. 1 Opracowano na podstawie publikacji wasnej . M. Bk Promocja gminy miasta i regionu w kontekcie integracji europejskiej. Zasady opracowywania materiaw promocyjnych Wydawnictwo TWIGGER S.A. 2006r. i inne.
 • 3. Przedmowa Doskonale wiemy, e poprzez odpowiedni promocj gmin, miast i regionw zwikszamy szanse na pozyskiwanie nowych inwestorw. Jestemy w tym szczliwym pooeniu, e Polska mimo oglnowiatowego kryzysu postrzegana jest jako kraj gdzie opaca si inwestowa. wiadcz o tym nowe inwestycje zagraniczne, zwaszcza w sektorze kosmetycznym, spoywczym oraz szeroko rozumianych usug, w tym usug Business Process Outsourcing (Centrum Usug Outsourcingowych)2 . Podstawowe walory Polski to najwyszy wzrost gospodarczy w objtej kryzysem Europie, stabilno gospodarcza, dobrze przygotowane mode kadry pracownicze, relatywnie tania sia robocza oraz bardzo duy i dynamicznie wzrastajcy potencja prawie 40-milionowego rynku. Wyniki bada ankietowych przeprowadzonych wrd szefw najwikszych firm wiata wskazuj, e wikszo respondentw za najwaniejszy czynnik decydujcy o zainteresowaniu Polsk, jako krajem do inwestowania, uznaa czynnik wzrostu potencjau polskiego rynku. Jak wynika z bada UNCTAD przeprowadzonych w lipcu 2009r. Polska znajduje si na pitnastym miejscu najlepszych miejsc w wiecie do lokowania bezporednich inwestycji zagranicznych. Wyniki bada potwierdzaj atrakcyjno inwestycyjn Polski, jednak eksperci oceniaj, e atrakcyjno wynikajca z relatywnie niskich kosztw pracy zanika ze wzgldu na coraz lepiej wyksztacone kadry pracownicze i tym samym wysze oczekiwania pacowe. Wedug najnowszych danych NBP z lutego 2010r. napyw Bezporednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) do Polski w 2009 r. wynis 8,5 mld EUR, czyli ponad 90% wartoci analogicznego okresu roku ubiegego, co w dobie oglnowiatowego kryzysu naley uzna za znakomity wynik potwierdzajcy atrakcyjno inwestycyjn naszego kraju. Bardzo istotne z punktu widzenia gmin, miast i regionw s rednie i mae inwestycje zagraniczne. Inwestycje takie kreuj nowe miejsca pracy i aktywizuj lokaln spoeczno. W sytuacji kryzysu elastyczniej reaguj na trudnoci. Powstanie kilku maych zakadw produkcyjnych, z ktrych kady zatrudnia od kilkunastu do kilkudziesiciu osb, to nie tylko zagodzenie problemu miejscowego bezrobocia, ale take szansa dla lokalnych kooperantw i dostawcw, miejscowych firm przewozowych i usugowych. Ze wzgldu na coraz wyszy poziom obsugi inwestorw oraz wzrost atrakcyjnoci ofert inwestycyjnych oferowanych przez konkurentw, zarwno polskich jak i zagranicznych, w najbliszych latach koniecznym bdzie nie tylko lepsze przygotowanie terenw inwestycyjnych i kadry pracowniczej speniajcej oczekiwania potencjalnych inwestorw, lecz rwnie bardziej profesjonalne podejcie do szeroko rozumianych zagadnie marketingowych. Komunikowanie si z potencjalnym inwestorem. Gdzie szuka informacji o potencjalnych inwestorach? Przed przystpieniem do procesu komunikowania si powinnimy zidentyfikowa potencjalnych inwestorw, czyli znale firmy ktre w najbliszym czasie mog by zainteresowane poszukiwaniem terenw i obiektw pod inwestycje w Polsce lub Europie rodkowo Wschodniej. W dotychczasowej praktyce podstawowym rdem informacji o potencjalnych inwestorach bya Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ( PAIiIZ) oraz regionalne Centra Obsugi inwestora (COI). Aktywna rola PAIiIZ oraz COI nie zastpi jednak aktywnoci poszczeglnych gmin w poszukiwaniu potencjalnych inwestorw, opracowywaniu informacji, budowaniu ofert inwestycyjnych. Bez aktywnego udziau gmin w 2 Nowe inwestycje w 2009r. to m. innymi: Cargotec Corporations, Cadbury, Lafarge Cement, Procter & Gamble, Frigo Logistics, IKEA, Business Support Solutions S.A., McKinsey & Company, Dekomal.
 • 4. 4 procesie opracowywania ofert inwestycyjnych i budowania baz danych informacji niezbdnych dla inwestora PAIiIZ i COI nie s w stanie speni statutowej roli. Jedn z dobrych i mao kosztownych metod jest poszukiwanie przez jednostki samorzdu terytorialnego informacji o potencjalnych inwestorach i ich dziaalnoci na stronach internetowych. Najlepsze strony / bazy danych firm mona znale pod nastpujcymi adresami: www.kompas.com www.europages.com www.hoovers.com www.thomasregister.com www.tipcoeurope.com www.paiz.gov.pl www.nbp.pl Informacji prasowych na temat rynkw zagranicznych i firm warto szuka na stronach internetowych: www.ft.com - Financial Time www.wsj.com - Wall Street Journal www.economist.com - Economist www.wbj.pl - Warsaw Business Journal Internet to narzdzie niezwykle popularne i bardzo czsto wykorzystywane nie tylko jako rdo informacji, lecz rwnie do promocji gmin i regionw. Majc na uwadze zalety Internetu, a w szczeglnoci niskie koszty podczenia i uytkowania oraz szeroki midzynarodowy zasig, zaleca si jak najszersze korzystanie z tej formy promocji terenw inwestycyjnych. Centra Obsugi Inwestora a take gminy powinny posiada swoje wasne, profesjonalnie opracowane strony internetowe. Gminy powinny wcza oferty inwestycyjne do baz, ktre posiadaj Centra Obsugi Inwestora, zwizki gmin, powiaty oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie ( www.paiz.gov.pl ). Wykaz polskich placwek zagranicznych, do ktrych rwnie warto wysya oferty inwestycyjne i materiay informacyjne o regionie znajduje si pod adresem: www.msz.gov.pl oraz www.mg.gov.pl Poprzez strony www komunikujemy si najczciej z nastpujcymi jednostkami: MIESZKACY GOCIE ZAGRANICZNI NADAWCA PRZEKAZU URZDY PASTWOWE PETENCI TURYCI INWESTORZY CENTRUM OBSUGI INWESTORA PAIiIZ
 • 5. 5 Kada jednostka wskazana na powyszym schemacie moe i powinna by adresatem przekazu o posiadanych przez COI lub gmin terenach inwestycyjnych, potencjale intelektualnym i inwestycyjnym regionu. Obowizkiem JST, ktre s naturalnymi partnerami COI, jest gromadzenie danych oraz opracowywanie ofert inwestycyjnych zgodnie ze standardami PAIiIZ, a nastpnie przekazywanie ich do bazy danych serwisu internetowego. Przekaz informacyjny, aby by skuteczny, musi jednak spenia okrelone warunki. Budowa systemu skutecznej komunikacji Kada JST, jako nadawca przekazu, musi podj nastpujce dziaania w celu budowy skutecznego systemu komunikacji: 1.Okreli cele procesu komunikacji. 2. Zidentyfikowa docelowych odbiorcw przekazu informacyjnego. 3. Zaprojektowa form i tre przekazu informacyjnego. 4. Opracowa anglojzyczn wersj strony www. Warunki niezbdne do prowadzenia zorganizowanej promocji gminy i regionu jako miejsca inwestycji to: 1. Opracowanie strategii promocji spjnej ze strategi rozwoju gminy i regionu. 2. Uzyskanie aprobaty samorzdu do prowadzenia promocji w ramach wsppracy z COI i PAIiIZ. 3. Wydzielenie osobnego budetu i wyznaczenie osb odpowiedzialnych za realizacj programu. 4. Budowa komrki do spraw promocji i obsugi inwestora. 5. Budowa systemu promocji i obsugi inwestora w oparciu o standardy PAIiIZ/COI. Posiadajc opracowany system komunikacji, opracowan i zatwierdzon strategi promocji, mona przystpi do realizacji zada wynikajcych ze strategii promocji oraz porozumie zawartych z PAIiIZ i/lub regionalnym COI. Jeeli w wyniku podejmowanych dziaa nawiemy bezporedni lub poredni kontakt z potencjalnym inwestorem powinnimy przystpi do organizacji spotkania. Organizowanie wizyt inwestorw i prezentacja oferty gminy Po otrzymaniu od potencjalnego inwestora ( bezporednio lub za porednictwem COI, PAIiIZ ) proby o zorganizowanie spotkania podejmujemy nastpujce dziaania: Ustalamy cel spotkania i spodziewane rezultaty. Okrelamy czas trwania wizyty tak, aby osign zaoony cel. Planujemy przebieg wizyty. Identyfikujemy uczestnikw spotkania reprezentujcych inwestora i staramy si zrozumie ich potrzeby / motywacje. Identyfikujemy innych uczestnikw spotkania i koordynujemy wystpienia. Wyznaczamy dowiadczon i wiarygodn osob prowadzc spotkanie. Planujemy z gry - sprawdzamy czy termin spotkania nie koliduje z innymi wydarzeniami. Zarzdzamy czasem z precyzj planujemy alternatywne dziaania na wypadek kryzysu. Powtarzamy prby wystpie, przygotowujemy strategi negocjacji. Przygotowujemy materiay dla inwestora i planujemy dalsze dziaania. Informujemy COI o planowanych dziaaniach.
 • 6. 6 Kade spotkanie z potencjalnym inwestorem musi mie swoje uzasadnienie oraz "temat", ktry zagwarantuje zainteresowanie klienta. Spotkania z inwestorem organizowane s zwykle po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania, wymianie korespondencji i opracowaniu precyzyjnego planu wizyty. Naley pamita, e wbrew pozorom, zorganizowanie spotkania z potencjalnym inwestorem, zwaszcza zagranicznym to zadanie trudne, wi