15. Drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa i poreza ... . Drugi dohodak koji podliježe...15. Drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa i poreza . Obračun honorara. OPIS IZNOSI 1. IZNOS PRIMITKA 8.000,00 2. DOPRINOS ZA MIROVINSKO

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 15. Drugi dohodak koji podlijee obvezi doprinosa i poreza

  Obraun honorara

  OPIS IZNOSI

  1. IZNOS PRIMITKA 8.000,00 2. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP 1.600,00 3. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP 0,00 5. IZDATAK ZA DOPRINOSE UKUPNO (2+3) 1.600,00 6. DOHODAK 6.400,00 7. POREZNA OSNOVICA 6.400,00 8. porez po stopi 25% 1.600,00 9. prirez porezu na dohodak po stopi od 18% 288,00 10. UKUPNO POREZ I PRIREZ 1.888,00 11. Iznos za isplatu 4.512,00 12. Doprinos za zdravstveno osiguranje (obveza isplatitelja) 1.040,00

  OPIS: XX, d.o.o. iz Zagreba Zagreb, Zumbulska 12, OIB 23525231212, obraunava i isplauje primitak od kojega se utvruje drugi dohodak koji podlijee obvezi poreza i doprinosa:

  1. Ivi Iviu, iz Zagreba, Samoborska 12, osiguranik samo I stupa OIB 52132121414 u iznosu 8.000,00 kuna 15. oujka 2014. godine

  - 15. oujka uplauje poreze i doprinose, isplauje neto iznos na raun primatelja te predaje Poreznoj upravi Obrazac JOPPD

 • MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA

  SREDINJI REGISTAR OSIGURANIKA OBRAZAC JOPPD - stranica A-

  I Z V J E E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

  na dan 15. oujka 2014.__

  I. OZNAKA IZVJEA 14074 II. VRSTA IZVJEA 1

  III. PODACI O: III.1. PODNOSITELJU IZVJEA III.2. OBVEZNIKU PLAANJA 1. Naziv/ime i prezime XX, d.o.o. 2. Adresa Zumbulska 12, Zagreb 3. Adresa elektronike pote xx@xx..hr 4. OIB 23525231212 5. Oznaka podnositelja 1

  IV.1. BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEE 1

  IV.2. BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINANIH OBRAUNA SA STRANICE B 1

  V. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK

  I Z N O S

  1. Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (1.1.+1.2.)

  1.1. Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaa) 1.2. Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)

  2. Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala

  3. Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava

  4. Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja

  5. Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvruje drugi dohodak 1.888,00

  VI. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAUNANOG DOPRINOSA VI.1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

  1.

  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa

  2. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka 1.600,00

  3. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetnike plae

  4. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplauje prema posebnim propisima

  5. Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u odreenim okolnostima

  6. Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za sta osiguranja koji se rauna s poveanim trajanjem

  VI.2. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE TEDNJE

  1. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane tednje po osnovi radnog odnosa

  2. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane tednje po osnovi drugog dohotka

 • 3. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane tednje po osnovi poduzetnike plae

  4. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane tednje za osiguranike za koje se doprinos uplauje prema posebnim propisima

  5. Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane tednje za sta osiguranja koji se rauna s poveanim trajanjem

  VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa 2. Ukupan iznos doprinosa za zatitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa 3. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetnike plae 4. Ukupan iznos doprinosa za zatitu zdravlja na radu po osnovi poduzetnike plae 5. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka 1.040,00 6. Ukupan iznos posebnog doprinosa za koritenje zdravstvene zatite u inozemstvu

  7. Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za obveznike po osnovi korisnika mirovina

  8. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplauje prema posebnim propisima

  9. Ukupan iznos doprinosa za zatitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplauje prema posebnim propisima

  10. Ukupan iznos posebnog doprinosa za zatitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u odreenim okolnostima

  VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOLJAVANJE 1. Ukupan iznos doprinosa za zapoljavanje 2. Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapoljavanje osoba s invaliditetom

  VII. ISPLAENI NEOPOREZIVI PRIMICI

  VIII. NAPLAENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE TEDNJE

  IZVJEE SASTAVIO (IME, PREZIME I POTPIS)

  ___ ___________________________

  POTPIS I PEAT OVLATENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOENJA

  ________________________________

  POTPIS SLUBENIKA PU

  ___________________________________

  DATUM PRIMITKA

  |____|____|

  |____|____|

  |___|___|___|___|

 • 15. Drugi dohodak koji podlijee obvezi doprinosa i poreza - stranica B-I. OIB podnositelja izvjea __23525231212__ II. Oznaka izvjea ___14074_____ III. Vrsta izvjea ___1_____ VI.1 IV. Redni broj stranice __1 /_1___

  2. ifra opine/grada prebivalita /boravita

  4. OIB stjecatelja/osiguranika

  6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika

  7.1. Obveza dodatnog

  doprinosa za MO za sta s poveanim trajanjem

  8. Oznaka prvog/zadnjeg

  mjeseca u osiguranju po istoj

  osnovi

  11. Iznos primitka (oporezivi)

  12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje

  12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje

  12.5. Doprinos za zapoljavanje

  12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za

  sta osiguranja koji se rauna s poveanim trajanjem - II STUP

  12.9. Poseban doprinos za

  zapoljavanje osoba s

  invaliditetom

  13.2. Izdatak - uplaeni doprinos

  za mirovinsko osiguranje

  13.4. Osobni odbitak

  14.1. Iznos obraunanog poreza

  na dohodak

  15.1. Oznaka neoporezivog

  primitka

  16.1. Oznaka naina isplate

  17. Obraunani primitak od nesam.

  rada (plaa)

  3. ifra opine/grada

  rada

  5. Ime i prezime stjecatelja/osiguranika

  6.2. Oznaka primitka/obveze

  doprinosa

  7.2. Obveza posebnog

  doprinosa za poticanje

  zapoljavanja osoba s

  invaliditetom

  9. Oznaka punog/ nepunog radnog

  vremena ili rada s polovicom radnog

  vremena

  10.1. Razdoblje obrauna

  od

  10.2. Razdoblje obrauna

  do

  12. Osnovica za obraun doprinosa

  12.2. Doprinos za mirovinsko

  osiguranje - II STUP

  12.4. Doprinos za zatitu zdravlja na

  radu

  12.6. Dodatni doprinos za

  mirovinsko osig. za sta osiguranja koji se rauna s poveanim

  trajanjem

  12.8. Poseban doprinos za koritenje zdravstvene zatite u inozemstvu

  13.1. Izdatak 13.3. Dohodak 13.5. Porezna osnovica

  14.2. Iznos obraunanog prireza porezu na dohodak

  15.2. Iznos neoporezivog

  primitka

  16.2. Iznos za isplatu

  10. Sati rada

  1.

  1. R

  edni

  bro

  j

  001333 52132141414 4002 0 0 8.000,00 1.600,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0 2 0,00

  0000 Ivo Ivi 4030 0 0 01.01.2014. 31.12.2014. 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 288,00 0,00 4.512,00

  M.P Ivo Ivi ______________

  (POTPIS I PEAT OVLATENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOENJA)

  1.

  0

  15. Drugi dohodak koji podlijee obvezi doprinosa i porezaMINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA

  15. Drugi dohodak koji podlijee obvezi doprinosa i porezaList1