15. Porez Na Dohodak Fizickih Lica

  • View
    92

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Porez na dohodak fizikih lica

1

Pojam i definicija dohotka

Dohodak je novana vrednost neto poveanja mogunosti potronje pojedinca u odredjenom periodu (Haig-Simonsova definicija) Sledi, dohodak je jednak zbiru stvarne potronje i neto prirasta imovine

Dohodak ukljuuje: zarade i druge dohotke od rada, dividende, kamate i druge dohotke od kapitala, prihode od imovine, uveanje vrednosti imovine i dr.Primena Haig-Simonsove definicije dohotaka obezbedjuje:

Horizontalnu pravinost u oporezivanju Alokativno je neutralna

2

Pojam i definicija dohotka

Sa stanovita poreske politike Haig-Simonsova definicija je iroka, jer ukljuuje:

doprinose poslodavca za penzione fondove transferna plaanja (penzije, socijalnu pomo, pomo nezaposlenima i dr.) doprinose poslodavca za osiguranje zaposlenih kapitalne dobitke (realizovane i nerealizovane) dohodak u naturi (imputirana renta, rad domaice, topli obrok, fringe benefits i dr.)

Pri oporezivanju dohotka H-S definicija se na primenjuje striktno vea slui kao orjentir3

Vrste i znaaj poreza na dohodak

Postoje tri osnovne vrste poreza na dohodak gradjana:

cedularni, sintetiki ili globalni meoviti

U praksi se retko sreu teorijski isti modeli, ee su prisutni sitemi kod kojih dominiraju karakteristike jednog od modela Porez na dohodak gradjana je bilansno jedan od najvanijih poreza: u zemljama EU donosi 25% prihoda, u SAD, Kanadi i Australiji 35-40%, a u Srbiji oko 12%4

Definicija i karakteristike cedularnog poreza

Cedularni sistem oporezivanja podrazumeva da se svaki oblik dohotka gradjana oporezuje odvojeno, najae po proporcionalnoj poreskoj stopiOsnovne karakteristike cedularnog poreza su:

analitiki (parcijalni porez) porez objektni porez nije pogodan za realizaciju socijalnih, demografskih i drugih ciljeva postoji rizik naruavanje horizontalne pravinosti

Trenutno se u istom obliku primenjuje u malom broju zemalja5

Definicija i karakteristike sintetikog poreza

U okviru sintetikog poreza svi dohoci (prihodi) se oporezuju kao celina, jednim - sveobuhvatnim porezom, najee po progresivnoj stopi Karakterstike sintetikog poreza:

sintetiki porez subjektni porez pogodan za ostvarivanje socijalnih i demografskih ciljeva pogodan za ostvarivanje horizontalne i vertikalne pravinosti

Sintetiki porez je najzastupljeniji u savremenim poreskim sistemima6

Meoviti sistem oporezivanja dohotka

U okviru meovitog sistema kombinuju se elementi cedularnog i sintetikog poreza na dohodak gradjana Cedularna komponenta - tokom godine plaaju se razliiti porezi na razliite vrte prihoda Sintetika komponenta - obveznici koji ostvare ukupan godinji prihod iznad odredjenog iznosa, nakon zavretka godine plaaju godinji porez na ukupan prihod

Cedularno oporezivanje se vri primenom proporcionanih stopa, dok se godinji porez najee plaa po progresivnim stopama7

Cedularni i sintetiki porez: prednosti i nedostaciCedularni porez Prednosti:

Sintetiki porez Prednosti:

pogodan za realizaciju ekonomskih podsticaja mogunost prilagodjavanja razliitima oblicima dohotka jednostavnost i mali trokovi primene poreza

Nedostaci:

pogodan za ostvarenje horizontalna i vertikalna pravinosti pogodan za ostvarenje socijalnih i demogr. ciljeva deluje kao automatski stabilizator

alokativna pristrasnost odsustvo vertikalne i rizik naruavanja horizontalne pravinosti nije pogodan za realizaciju socijalnih i demogr. ciljeva ne deluje kao automatski stabiiliztor

Nedostaci

komplikovan i skup za primenu u praksi se teko ostvaruje vertikalna pravinost

8

Alternativni pristupi oporezivanju dohotka fizikih lica

Pojava alternativnih oblika je motivisana:

Namerom da se povoljnijim tretmanom prihoda od kapitala poveaju tednja i investicije (domae i strane) Potrebom za pojednostavljenjem poreskih propisa i smanjenjem trokova njihove primene Namerom da se oporezivanje dohotka pojednostavi i integrie sa programima socijalne pomoi9

Alternativni pristupi oporezivanju dohotka fizikih lica

Prethodni motivi ispirisali su pojavu tri alternativna oblika oporezivanja dohodaka gradjena:

dualni porez na dohodak proporcionalni porez na dohodak negativni porez na dohodak

Ne radi se o potpuno novim poreskim oblicima, mnogi njihovi elementi sadrani su u standardnim porezima: cedularnom i sintetikom10

Definicija i karakteristike dualnog poreza

Dualni porez na dohodak gradjana razliito oprezuje dve grupe prihoda fizikih lica:

prihode od rada i prihode od kapitala

Prihodi u okviru dve navedne grupe se oporezuju na jedinstven nainOsnovne krakteristike dualnog poreza:

sadri elemente cedularnog poreza prihodi od kapitala se oporezuju proporcionalnom stopom prihodi od rada i transferna primanja (ukljuujui i penzije) se oporezuju progresivnim stopama11

Definicija i karakteristike dualnog poreza

stopa poreza na prihode od kapitala jednaka je najnioj stopi koja se primenjuje pri oporezivanju rada stopa poreza na prihode od kapitala jednaka je po pravilu stopi poreza na dobit preduzea osnovica u sluaju prihoda od rada i kapitala se umanjuje po osnovu trokova nastalih pri sticanju navedenih prihoda porez na prihode od kapitala se naplauje po odbitku, to predstavlja konanu poresku obavezu po tom osnovu12

Motivi za uvodjenje dualnog poreza

Osnovni motiv za uvodjenje dualnog poreza je:

Stvaranje povoljnijih uslova za tednju i investiranje u cilju privlaenje domaeg i stranog kapitala Realizacija ovog cilja doprinosi:

poveanju zaposlenost ubrzanju privrednog rasta

Dualni porez povoljnije tretira prihode gradjana od kapitala, ali to ne znai da je ukupan poreski tretman prihoda od kapitala povoljniji

prihod od kapitala je optereen plaanjem poreza na dobit preduzea13

Primena dualnog poreza

Dualni porez se nigde ne primenjuje u istoj formiElementi dualnog poreza su najzastupljeniji u skandinavskim zemljama: vedskoj, Finskoj, Norvekoj i Danskoj Tokom poslednjih 10 godina ublaeni su elementi dualnosti u skandinavskim zemljama Neki elementi dualnog poreza su prisutni u brojnim zemljama: Nemakoj, Francuskoj, SAD, Madjarskoj, ... Srbiji14

Proporcionalni porez na dohodak flat tax

Postoji vei broj razliitih predloga proporcinalnog poreza na dohodak -najpoznatiji je predlog HallRabushka Prema Hal-Rabukinom predlogu porezom na dohodak oporezuju se samo prihodi od rada

Poreze od prihoda na kapital plaaju kompanije

tednja i investicije se ne oporezuju pa je proporcionalni porez ekvivalentan porezu na potronju Poreska stopa je proporcionalna i jedinstvena15

Proporcionalni porez na dohodak flat tax

postoji egzistencijalni minimum koji se ne oporezuje, ime se indirektno uvodi progresivnost u oporezivanjeo

Primer: u Slovakoj je stopa poreza na dohodak 19%, a porez se ne plaa do nivoa od 50% prosene zarade

eliminiu se oslobadjanja i olakice koje karakteriu sintetiki porez eliminie se dvostruko oporezivanje tednje i investicija naputa se koncept svetskog dohotka i oporezivanje se ostvaruje prema teritorijalnom principu16

Primena proporcionalnog poreza na dohodak

Primenjuje se u veini zemalja u tranziciji, neke od zemalja u tranziciji su napustile sintetiki porez na dohodak i prele na proporcionalni porezPostoje znaajne razlike od zemlje do zemlje kada su u pitanju biti elementi poreza:

poreska osnovica postojanje nestandardnih olakica visina poreske stope tretman doprinosa koji plaaju poslodavci

U Srbiji je aktuelna dilema: da li uvesti sintetiki porez ili proporcionalni porez? Jo uvek je rano za procenu efekata poreza17

Negativni porez na dohodak

Cilj je da se integrie oporezivanje dohotka i sistem socijalne pomoi (Fridman)Cilj je da se smanje trokovi programa socijalne pomoi i trokovi oprezivanja dohotka gradjana i stimuliu radni napori Svi gradjani su obavezni da podnesu poresku prijavu

Gradjani (porodice) koji ostvaruju prihod ispod odredjene granice (npr. 200 evra meseno) dobijaju socijalnu pomo (negativni porez) Gradjani (porodice) koje ostvaruju prihod iznad minimalne granice (npr. preko 200 evra meseno) plaaju porez po jedinstvenoj poreskoj stopi18

Primer obrauna negativnog poreza

Neka egzistencijalni minimum (min) iznosi 200 evra meseno Stopa poreza na dohodak (p) iznosi 25% Zaradjeni meseni dohodak (d) Tada je negativni porez na dohodak (pd) definisan formulom:

pd=p(min-d)

19

Primer obrauna negativnog poreza

20