1. ไอเท็มสาหร ับร ักษาโปเกมอน ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Yellow Flute แก ้อาการสับสน ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Red Flute แก ้อาการของท่า Attract ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Full Restore ฟื้ นHPจนเต็มและแก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด อาคารโปเกมอนลีค Lava Cookie แก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด ภูเขาเดโคะโบโคะ Sacred Ash คืนชีพโปเกมอนทีน๊อคทุกตัว+ฟื้ นHPจนเต็ม ่ Ho-oh ป่ า 2. ไอเท็มเบ็ ดเตล็ด ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Escape Rope ใช ้หนีออกจากถ้าหรือดันเจียนไปยังโปเกมอนเซนเตอร์สา ขาล่าสุดทีเคยไป ้ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 100 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Super Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 200 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Max Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 250 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ White Flute ทาให ้เจอโปเกมอนป่ าง่ายขึน ้ ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Black Flute ทาให ้เจอโปเกมอนป่ ายากขึน ้ ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Potion ฟื้ นพลัง 20HP โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Super Potion ฟื้ นพลัง 50HP โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Hyper Potion ฟื้ นพลัง 200HP โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Max Potion ฟื้ นHPจนเต็ม โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Antidote แก ้อาการติดพิษ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Paralyz Heal แก ้อาการอัมพาต โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Burn Heal แก ้อาการไฟไหม ้ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Ice Heal แก ้อาการแช่แข็ง โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Awakening แก ้อาการหลับ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Full Heal แก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Ether ฟื้ นฟูทาใดท่าหนึง 10 PP ่ ่ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Max Ether ฟื้ นฟูPPท่าใดท่าหนึงจนเต็ม ่ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Elixer ฟื้ นฟูทกท่า 10 PP ุ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Max Elixer ฟื้ นฟูPPทุกท่าจนเต็ม เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Revive คืนชีพโปเกมอนทีน๊อค+ฟื้ นHPครึงหนึง ่ ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Max Revive คืนชีพโปเกมอนทีน๊อค+ฟื้ นHPจนเต็ม ่ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Fresh Water ฟื้ นพลัง 50 HP ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ Soda Pop ฟื้ นพลัง 60 HP ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ/ถนน109 Lemonade ฟื้ นพลัง 80 HP ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ Energypowder ่ ฟื้ นพลัง 50 HP ทาให ้โปเกมอนเชืองน ้อยลง ร ้านสมุนไพรเมืองฟูเอน Energy Root ่ ฟื้ นพลัง 200HP ทาให ้โปเกมอนเชืองน ้อยลง ร ้านสมุนไพรเมืองฟูเอน Heal Powder ่ แก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด ทาให ้โปเกมอนเชืองน ้อยลง ร ้านสมุนไพรเมืองฟูเอน Revival Herb ่ คืนชีพโปเกมอนทีน๊อค+ฟื้ นHPจนเต็ม ทาให ้โปเกมอนเชืองน ้อยลง ่ ร ้านสมุนไพรเมืองฟูเอน Blue Flute แก ้อาการหลับ ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Yellow Flute แก ้อาการสับสน ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Red Flute แก ้อาการของท่า Attract ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Full Restore ฟื้ นHPจนเต็มและแก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด อาคารโปเกมอนลีค Lava Cookie แก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด ภูเขาเดโคะโบโคะ Sacred Ash คืนชีพโปเกมอนทีน๊อคทุกตัว+ฟื้ นHPจนเต็ม ่ Ho-oh ป่ า 2. ไอเท็มเบ็ ดเตล็ด ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Escape Rope ใช ้หนีออกจากถ้าหรือดันเจียนไปยังโปเกมอนเซนเตอร์สา ขาล่าสุดทีเคยไป ้ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 100 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Super Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 200 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Max Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 250 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ White Flute ทาให ้เจอโปเกมอนป่ าง่ายขึน ้ ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Black Flute ทาให ้เจอโปเกมอนป่ ายากขึน ้ ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Fluffy Tail ใช ้หนีจากโปเกมอนป่ า โปเกมาร์ทเมืองชิดาเคะ/ห ้างสรรพสินค ้า Red Shard แลกได ้ Fire Stone ทีบ ้านลักล่าสมบัตทถนน124 ่ ิ ี่ เก็บตามใต ้น้ าทีถนน124/Corsola ป่ า ่ Blue Shard แลกได ้ Water Stone ทีบ ้านลักล่าสมบัตทถนน124 ่ ิ ี่ เก็บตามใต ้น้ าทีถนน124/Clamperl ป่ า ่ Yellow Shard แลกได ้ Thunder Stone ทีบ ้านลักล่าสมบัตทถนน124 ่ ิ ี่ เก็บตามใต ้น้ าทีถนน124/Chinchou ป่ า ่ Green Shard แลกได ้ Leaf Stone ทีบ ้านลักล่าสมบัตทถนน124 ่ ิ ี่ เก็บตามใต ้น้ าทีถนน124/Relicanth ป่ า ่ Fire Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนไฟบางตัว แลกกับRed Shardทีบ ้านลักล่าสมบัต/Fiery Path ่ ิ Water Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนน้ าบางตัว แลกกับBlue Shardทีบ ้านลักล่าสมบัต/เรืออับปาง ่ ิ Thunder Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนไฟฟ้ าบางตัว ิ แลกกับYellow Shardทีบ ้านลักล่าสมบัต/นิวคินเซ็ทสึซต ี้ ่ ิ Leaf Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนพืชบางตัว แลกกับGreen Shardทีบ ้านลักล่าสมบัต/ถนน119 ่ ิ Sun Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนบางตัว สถานีอวกาศ/Solrockป่ า Moon Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนบางตัว ถ้าดาวตก/Lunatoneป่ า Rare Candy เพิมเลเวลโปเกมอน1เลเวล ่ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Nugget ไว ้ขายได ้ 5,000เยน เก็บตามทีตางๆ/Grimerป่ า ่ ่ Stardust ไว ้ขายได ้ 1,000เยน เก็บตามทีตางๆ/Staryuป่ า ่ ่ Star Piece ไว ้ขายได ้ 4,900เยน เก็บตามทีตางๆ/Staryuป่ า ่ ่ Pearl ไว ้ขายได ้ 700เยน เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Big Pearl ไว ้ขายได ้ 3,750เยน เก็บตามทีตางๆ/Gunpinป่ า ่ ่ Heart Scale ึ สาหรับให ้บ ้านคนสอนท่าโปเกมอนเมืองฮาจิสเงะ เก็บตามทีตางๆ/Luvdiscป่ า ่ ่ Shoal Salt เป็ นวัตถุดบในการทา Shell Bell ิ Shoal Cave ตอนน้ าลง Shoal Shell เป็ นวัตถุดบในการทา Shell Bell ิ Shoal Cave ตอนน้ าขึน ้ Orange Mail เมล์รูปZigzagoon สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองโทวกะ/แมนชันคาราคุร ิ Harbor Mail เมล์รูปWingull สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองไคนะ/เรืออับปาง/แมนชันคาราคุร ิ Glitter Mail เมล์รูปPikachu สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ แมนชันคาราคุร ิ Mech Mail เมล์รูปMagnemite สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ/แมนชันคาราคุร ิ Wood Mail เมล์รูปSlakoth สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองฮิวามากิ/แมนชันคาราคุร ิ Wave Mail เมล์รูปWailmer สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ/แมนชันคาราคุร ิ Bead Mail เมล์รูปโปเกมอนทีถอเมล์นันอยู่ สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ื ้ ่ ่ แมนชันคาราคุร ิ Shadow Mail เมล์รูปDuskull สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองรูเนะ/แมนชันคาราคุร ิ Tropic Mail เมล์รูปBellossom สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ แมนชันคาราคุร ิ Dream Mail เมล์รูปโปเกมอนทีถอเมล์นันอยู่ สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ื ้ ่ Fab Mail เมล์สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ Retro Mail เมล์รูปBulbasaur,Charmander,Squirtle สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ 3.ไอเท็มประเภทบอล ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Pokeball ใช ้จับโปเกมอน โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า /เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Great Ball ใช ้จับโปเกมอนได ้ดีกว่า Pokeball โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า /เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Ultra Ball ใช ้จับโปเกมอนได ้ดีกว่า Great Ball โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า /เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Master Ball จับโปเกมอนติดแน่นอน100% ฐานลับแก๊งค์ทเมืองมินาโมะ ี่ Safari Ball ใช ้จับโปเกมอนในซาฟารีโซน คุณภาพเท่า Great Ball ซาฟารีโซน Net Ball เหมาะสาหรับจับโปเกมอนน้ าและแมลง โปเกมาร์ทเมืองโทคุซาเนะ Dive Ball เหมาะสาหรับจับโปเกมอนทีอยูใต ้ทะเลลึก ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองโทคุซาเนะ Nest Ball เหมาะสาหรับจับโปเกมอนทีมเลเวลตา ่ ี ่ โปเกมาร์ทเมืองชิดาเคะ /ฐานลับแก๊งค์ทเมืองมินาโมะ/ถนน120 ี่ Repeat Ball เหมาะสาหรับจับโปเกมอนทีเคยจับแล ้ว ่ โปเกมาร์ทเมืองคานาสุม ิ (จะมีขายก็ตอเมือได ้รับ Repeat Ball จากพนั กงานเดบ ้อนหน ้าอุโมงค์คานาชิดะแล ้ว) ่ ่ Timer Ball มีโอกาสจับโปเกมอนติดได ้ง่ายขึนเมือเวลาผ่านไปทุกๆ 10เทิรน ้ ่ ์ โปเกมาร์ทเมืองคานาสุม ิ (จะมีขายก็ตอเมือได ้รับ Repeat Ball จากพนั กงานเดบ ้อนหน ้าอุโมงค์คานาชิดะแล ้ว) ่ ่ ่ /รางวัลจากแมนชันคาราคุร ิ Premium Ball ใช ้จับโปเกมอน คุณภาพเท่า Pokeball ได ้ฟรีเมือซือPokeball10ลูกรวดเดียว ่ ้ Luxury Ball ่ ใช ้จับโปเกมอน คุณภาพเท่า Pokeball โปเกมอนทีใช ้บอลนีจับจะเชืองง่าย ่ ้ เรืออับปาง 4. ไอเท็มสาหร ับโปเกมอนถือ ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Silk Scarf เพิมพลังโจมตีของท่าประเภททัวไป10% ่ ่ เมืองมูโระ บ ้านด ้านขวาของโปเกมอนเซนเตอร์ Charcoal เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทไฟ10% ่ เมืองฟูเอน Mystic Water เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทน้ า10% ่ สถานีวจัยอากาศ ติดมากับCastform ิ Magnet เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทไฟฟ้ า10% ่ ่ รางวัลจากแมนชันคาราคุร ิ Miracle Seed เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทพืช10% ่ ป่ าโทวกะ Nevermeltice เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทน้ าแข็ง 10% ่ Shoal Cave บริเวณทีเป็ นน้ าแข็ง ่ Blackbelt เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทความมืด10% ่ ถนน115 หลังการต่อสู ้ครังที5 กับ Blackbelt Nob ้ ่ Poison Barb เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทพิษ10% ่ Roselia/Cacnea ป่ า Soft Sand เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทดิน10% ่ ถนน109/Trapinch ป่ า Sharp Beak เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทปี ก10% ่ Doduo/Dodrio ป่ า Twisted Spoon เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทพลังจิต10% ่ Abra/Kadabra ป่ า Silverpowder เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทแมลง10% ่ ถนน120 หลังการต่อสู ้ครังที5 กับ Bug Maniac Brandon ้ ่ Hard Stone เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทหิน10% ่ ่ รางวัลจากแมนชันคาราคุร/Aron หรือ Lairon ป่ า ิ Spell Tag เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทผี10% ่ Duskull/Dusclops/Shuppet/Banette ป่ า Dragon Fang เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทมังกร10% ่ Meteor Falls หลังการต่อสู ้ครังที5กับ Dragon Tamer Nicolas ้ ่ Blackglasses เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทความมืด10% ่ ถนน 116 (ใช ้ Item Finder หา) Metal Coat เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทเหล็ก10% ่ Magnemite/Magneton ป่ า Red Scarf เพิมค่าด ้าน Cool ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Cool มากพอ ่ Blue Scarf เพิมค่าด ้าน Beauty ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Beauty มากพอ ่ Pink Scarf เพิมค่าด ้าน Cute ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Cute มากพอ ่ Green Scarf เพิมค่าด ้าน Smart ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Smart มากพอ ่ Yellow Scarf เพิมค่าด ้าน Tough ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Tough มากพอ ่ Amulet Coin เพิมเงินทีได ้จากการต่อสู ้เป็ นสองเท่าหากโปเกมอนที ่่ถอไอเท็มนีอยูร่วมต่อสู ้ด ้วย ่ ่ ื ้ ่ ได ้จากแม่หลังจากเอาชนะ Norman(ยิม5) Brightpowder ลดความแม่นยาของคูตอสู ้ ่ ่ ชนะ Battle Tower ครังที6 ้ ่ Choice Band เพิมพลังท่าแรกทีใช ้1.5เท่า แต่จะใช ้ได ้เฉพาะท่านันตลอดการต่อสู ้นันๆ ่ ่ ้ ้ ชนะ Battle Tower ครังที6 ้ ่ Cleanse Tag ให ้โปเกมอนตัวแรกของทีมถือไอเท็มนี้ ช่วยลดโอกาสเจอโปเกมอนป่ า ้ Mt.Pyre ชันแรก Deepseascale เพิมSp.Defenseให ้Clamperlสองเท่า, ทาให ้ Clamperlพัฒนาเป็ นGorebyssเมือแลกกัน ่ ่ ท่าเรือเมืองไคนะ เมือแลกScannerกับอย่างใดอย่างหนึงระหว่าง DeepseascaleกับDeepseatooth ่ ่ Deepseatooth เพิมSp.Attackให ้Clamperlสองเท่า, ทาให ้ Clamperlพัฒนาเป็ นHuntailเมือแลกกัน ่ ่ ท่าเรือเมืองไคนะ เมือแลกScannerกับอย่างใดอย่างหนึงระหว่าง DeepseascaleกับDeepseatooth ่ ่ Dragon Scale พัฒนาSeadra เป็ นKingdraเมือแลกกัน ่ Horsea หรือ Bagon ป่ า Everstone โปเกมอนทีถอไอเท็มนีจะไม่พัฒนา ่ ื ้ Geodude, Graveler ป่ า/ Granite Cave Exp.Share ได ้รับส่วนแบ่งค่าประสบการณ์แม ้โปเกมอนทีถอไอเท็มน ่ี่ ้จะไม่ได ้ร่วมต่อสู ้ ่ ื Devon Corp. (ได ้จากประธานหลังจากส่งLetterให ้Stevenแล ้ว) Focus Band อาจทาให ้โปเกมอนทีถออยู่ไม่น๊อคในบางครัง ่ ื ้ Shoal Cave King’s Rock ทาให ้คูตอสู ้ท ้อแท ้เป็ นบางครัง, พัฒนาโปเกมอนบางชนิดเมือแลกกัน ่ ่ ้ ่ เมืองโทคุซาเนะ/ Hariyamaป่ า Lax Incense ลดความแม่นยาคูตอสู ้, ให ้Wobbuffetถือและฝากเลียงจะทาให ้ไข่ทได ้เป็ น Wynaut ่ ่ ้ ี่ ้ Mt.Pyre ชัน5 Leftovers ฟื้ นฟูHPทีนะนิดทุกเทิรน ์ ้ ชนะBattle Towerครังที6/ถังขยะในเรือSS Tidal Ferryชัน2 ้ ่ Light Ball เพิม Sp.Attack ให ้ Pikachu สองเท่า ่ Pikachu ป่ า Macho Brace ทาให ้ค่าสเตตัสเพิมมากขึนเมือขึนเลเวลใหม่ แต่จะลด Speedครึงหนึง ่ ้ ่ ้ ่ ่ เอาชนะครอบครัว Winstrate ทีถนน114 ่ Mental Herb ป้ องกันท่า Attract จากคูตอสู ้ ่ ่ เมืองฮิวามากิ (พาWingullของเด็กผู ้ชายกลับมา จะได ้เป็ นรางวัล) Quick Claw เพิมโอกาสในการโจมตีกอน ่ ่ โรงเรียนโปเกมอนในเมืองคานาสุม/ Sandshrewป่ า ิ Scope Lens เพิมโอกาสในการโจมตีโดนจุดตาย ่ ชนะ Battle Towerครังที6 ้ ่ Sea Incense เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทน้ า10%, ให ้Marillถือและฝากเลียงจะทาให ้ไข่ทได ้เป็ น Azurill ่ ้ ี่ ้ Mt.Pyre ชัน4 Shell Bell ฟื้ นHP 1ใน8ของความเสียหายทีทาให ้ศัตรูในเทิรนนันๆ ่ ์ ้ Shoal Cave (ใช ้Shoal ShellกับShoal Saltอย่างละ4อัน ให ้ชายแก่ในถ้าทาให ้) Smoke Ball ทาให ้หนีจากโปเกมอนป่ าได ้ตลอด ่ รางวัลจากแมนชันคาราคุร/Koffing ป่ า ิ Soothe Bell ่ ทาให ้โปเกมอนทีถอเชืองกับเทรนเนอร์เร็วขึน ่ ื ้ ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องเชืองมากพอ Soul Dew เพิม Sp.AttackและSp.Defense ให ้ Latios หรือ Latias ่ Latios/Latias White Herb ทาให ้ค่าสเตตัสทีถกลดกลับมาเหมือนเดิมในการต่อสู ้ ่ ู ถนน104 หน ้าร ้านดอกไม ้ 5.ไอเท็มเพิมพล ังโปเกมอน ่ ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ X Accuracy เพิมความแม่นยาระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/เมืองคินเซ็ทสึ/ถนน104 X Attack เพิม Attack ระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/โปเกมาร์ท X Defend เพิม Defense ระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/โปเกมาร์ท X Special เพิม Sp.Attack ระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/โปเกมาร์ท/ถนน116 X Speed เพิม Speed ระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/โปเกมาร์ท Dire Hit เพิมโอกาสโจมตีโดนจุดตายระหว่างต่อสู ้ ่ ึ ห ้างสรรพสินค ้า/เมืองคินเซ็ทสึ/เมืองฮาจิสเงะ/ถนน110 Guard Spec. ป้ องกันการลดค่าสเตตัสของเราระหว่างต่อสู ้ ึ ห ้างสรรพสินค ้า/เมืองคินเซ็ทสึ/เมืองฮาจิสเงะ/ถนน103 Protein เพิมค่า Attack ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน106/ถนน114 Calcium เพิมค่า Sp.Attack ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน123 Iron เพิมค่า Defense ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน105/ถนน115/ถนน126 Zinc เพิมค่า Sp.Defense ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน119/ถนน127 Carbos เพิมค่า Speed ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน121 HP Up เพิม HP ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน111/ถนน116 PP Up เพิม PP ให ้ท่าทีเลือกถาวร ่ ่ Meteor Falls/Victory Road/ถนน104/ถนน109 PP Max เพิม PP ให ้ท่าทีเลือกจนเต็มถาวร ่ ่ ่ รางวัลจากแมนชันคาราคุร ิ 6.ไอเท็มสาค ัญ ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Acro Bike จักรยานทางวิบาก สามารถกดBเพือกระโดดได ้ ่ ร ้านจักรยานเมืองคินเซ็ทสึ Basement Key ิ กุญแจสาหรับเปิ ดนิวคินเซ็ทสึซต ี้ (โรงงานไฟฟ้ า) เมืองคินเซ็ทสึ จากหัวหน ้ายิม Blue Orb ใช ้ควบคุมพลังงานโปเกมอนโบราณ Mt.Pyre (ภาคSapphire) Claw Fossil ฟอสซิลของโปเกมอน Anorith ทะเลทราย(ภาคRuby/Sapphire), หอคอยลวงตากลางทะเลทราย/บ ้านผู ้คลังไคล ้ฟอสซิล(ภาคEmerald) ่ Coin Case ใช ้ใส่เหรียญสาหรับเล่นเกมใน Game Corner เมืองคินเซ็ทสึ (แลกด ้วยHarbor Mail) Contest Pass บัตรสาหรับเข ้าประกวดโปเกมอน อาคารประกวดโปเกมอนเมืองชิดาเคะ(ภาคRuby/Sapphire) Devon Goods สินค ้าทีจะส่งให ้ Capt.Stern ่ Rusturf Tunnel Devon Scope ใช ้ส่องโปเกมอนทีมองไม่เห็น ่ ได ้จาก Steven ทีถนน120 ่ Go-goggles ใช ้สาหรับเดินในทะเลทราย เมืองฟูเอน หลังจากชนะยิม4 Good Rod เบ็ดสาหรับตกโปเกมอนน้ าได ้ดีกว่า Old Rod ถนน118 Itemfinder ใช ้หาไอเท็มทีมองด ้วยตาเปล่าไม่เห็น ่ ถนน110 หลังจากชนะคูแข่ง ่ Letter จดหมายสาหรับส่งให ้ Steven Devon Corp. Mach Bike จักรยานแบบเร็ว เมือขีตรงจะเร็วขึนเรือยๆ ่ ่ ้ ่ ร ้านจักรยานเมืองคินเซ็ทสึ Meteorite อุกาบาตจากอวกาศ มีพลังลึกลับซ่อนอยู่ Mt.Chimney หลังจากชนะหัวหน ้าแก๊งค์ Old Rod เบ็ดสาหรับตกโปเกมอนน้ า เมืองมูโระ Pokeblock Case ใช ้ใส่Pokeblock ทีปั่นได ้ ่ อาคารประกวดโปเกมอนเมืองไคนะ(ภาคRuby/Sapphire), อาคารประกวดโปเกมอนเมืองมินาโมะ(ภาคEmerald) Red Orb ใช ้ควบคุมพลังงานโปเกมอนโบราณ Mt.Pyre (ภาคRuby) Rm.1 Key ใช ้เปิ ดห ้องที1ในเรืออับปาง ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Rm.2 Key ใช ้เปิ ดห ้องที2ในเรืออับปาง ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Rm.4 Key ใช ้เปิ ดห ้องที4ในเรืออับปาง ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Rm.6 Key ใช ้เปิ ดห ้องที6ในเรืออับปาง ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Root Fossil ฟอสซิลของโปเกมอน Lileep ทะเลทราย(ภาคRuby/Sapphire), หอคอยลวงตากลางทะเลทราย/บ ้านผู ้คลังไคล ้ฟอสซิล(ภาคEmerald) ่ S.S.Ticket ตัวสาหรับขึนเรือ SS Tidal ๋ ้ ได ้จากNormanหลังจบลีค Scanner สามารถแลกกับ Deepseatooth หรือ Deepseascale ทีทาเรือเมืองไคนะได ้ ่ ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Soot Sack ถุงสาหรับใส่เถ ้าภูเขาไฟเมือเดินบนพืนหญ ้าทีปกคลุ มด ้วยเถ ้าภูเขาไฟ ่ ้ ่ ถนน113 บ ้านทาแก ้ว Storage Key ใช ้เปิ ดห ้องทีทม ี TM13 บนเรืออับปาง ่ ี่ เรืออับปาง Super Rod เบ็ดสาหรับตกโปเกมอนน้ าได ้ดีกว่า Good Rod เมืองโทคุซาเนะ (บ ้านทีอยูหลังสถานีอวกาศ) ่ ่ Wailmer Pail บัวรดน้ าสาหรับรดน้ าเบอร์รทปลูก ี่ ี่ ถนน104 ร ้านขายดอกไม ้ Eon Ticket ตัวเรือไปเกาะทางใต ้ (Southern Island) ๋ แจกตามงานของนินเทนโด Mystic Ticket ตัวเรือไป Navel Cavern (เกาะลับ8) ๋ แจกตามงานของนินเทนโด Aurora Ticket ตัวเรือไป Birth Island (เกาะลับ9) ๋ แจกตามงานของนินเทนโด Magmar Symbol ไอเท็มสาหรับเข ้าฐานลับแก๊งค์แม็กม่า Mt.Pyre (ภาคEmerald) Old Sea Chart ตัวเรือไป World’s Edge Island ๋ แจกตามงานของนินเทนโด
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

1

by nuttawut-boontem

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

102

views

Comments

Description

Download 1

Transcript

1. ไอเท็มสาหร ับร ักษาโปเกมอน ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Yellow Flute แก ้อาการสับสน ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Red Flute แก ้อาการของท่า Attract ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Full Restore ฟื้ นHPจนเต็มและแก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด อาคารโปเกมอนลีค Lava Cookie แก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด ภูเขาเดโคะโบโคะ Sacred Ash คืนชีพโปเกมอนทีน๊อคทุกตัว+ฟื้ นHPจนเต็ม ่ Ho-oh ป่ า 2. ไอเท็มเบ็ ดเตล็ด ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Escape Rope ใช ้หนีออกจากถ้าหรือดันเจียนไปยังโปเกมอนเซนเตอร์สา ขาล่าสุดทีเคยไป ้ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 100 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Super Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 200 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Max Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 250 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ White Flute ทาให ้เจอโปเกมอนป่ าง่ายขึน ้ ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Black Flute ทาให ้เจอโปเกมอนป่ ายากขึน ้ ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Potion ฟื้ นพลัง 20HP โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Super Potion ฟื้ นพลัง 50HP โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Hyper Potion ฟื้ นพลัง 200HP โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Max Potion ฟื้ นHPจนเต็ม โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Antidote แก ้อาการติดพิษ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Paralyz Heal แก ้อาการอัมพาต โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Burn Heal แก ้อาการไฟไหม ้ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Ice Heal แก ้อาการแช่แข็ง โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Awakening แก ้อาการหลับ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Full Heal แก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Ether ฟื้ นฟูทาใดท่าหนึง 10 PP ่ ่ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Max Ether ฟื้ นฟูPPท่าใดท่าหนึงจนเต็ม ่ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Elixer ฟื้ นฟูทกท่า 10 PP ุ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Max Elixer ฟื้ นฟูPPทุกท่าจนเต็ม เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Revive คืนชีพโปเกมอนทีน๊อค+ฟื้ นHPครึงหนึง ่ ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า Max Revive คืนชีพโปเกมอนทีน๊อค+ฟื้ นHPจนเต็ม ่ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Fresh Water ฟื้ นพลัง 50 HP ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ Soda Pop ฟื้ นพลัง 60 HP ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ/ถนน109 Lemonade ฟื้ นพลัง 80 HP ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ Energypowder ่ ฟื้ นพลัง 50 HP ทาให ้โปเกมอนเชืองน ้อยลง ร ้านสมุนไพรเมืองฟูเอน Energy Root ่ ฟื้ นพลัง 200HP ทาให ้โปเกมอนเชืองน ้อยลง ร ้านสมุนไพรเมืองฟูเอน Heal Powder ่ แก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด ทาให ้โปเกมอนเชืองน ้อยลง ร ้านสมุนไพรเมืองฟูเอน Revival Herb ่ คืนชีพโปเกมอนทีน๊อค+ฟื้ นHPจนเต็ม ทาให ้โปเกมอนเชืองน ้อยลง ่ ร ้านสมุนไพรเมืองฟูเอน Blue Flute แก ้อาการหลับ ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Yellow Flute แก ้อาการสับสน ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Red Flute แก ้อาการของท่า Attract ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Full Restore ฟื้ นHPจนเต็มและแก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด อาคารโปเกมอนลีค Lava Cookie แก ้อาการผิดปกติทางสเตตัสทุกชนิด ภูเขาเดโคะโบโคะ Sacred Ash คืนชีพโปเกมอนทีน๊อคทุกตัว+ฟื้ นHPจนเต็ม ่ Ho-oh ป่ า 2. ไอเท็มเบ็ ดเตล็ด ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Escape Rope ใช ้หนีออกจากถ้าหรือดันเจียนไปยังโปเกมอนเซนเตอร์สา ขาล่าสุดทีเคยไป ้ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 100 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Super Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 200 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ Max Repel ทาให ้ไม่เจอโปเกมอนทีเลเวลตากว่าหรือเท่ากับโปเกมอ นตัวแรกของทีม ป้ องกันได ้ 250 ก ้าว ่ ่ โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า/เก็บจากทีตางๆ ่ ่ White Flute ทาให ้เจอโปเกมอนป่ าง่ายขึน ้ ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Black Flute ทาให ้เจอโปเกมอนป่ ายากขึน ้ ร ้านทาแก ้วทีถนน113 ่ Fluffy Tail ใช ้หนีจากโปเกมอนป่ า โปเกมาร์ทเมืองชิดาเคะ/ห ้างสรรพสินค ้า Red Shard แลกได ้ Fire Stone ทีบ ้านลักล่าสมบัตทถนน124 ่ ิ ี่ เก็บตามใต ้น้ าทีถนน124/Corsola ป่ า ่ Blue Shard แลกได ้ Water Stone ทีบ ้านลักล่าสมบัตทถนน124 ่ ิ ี่ เก็บตามใต ้น้ าทีถนน124/Clamperl ป่ า ่ Yellow Shard แลกได ้ Thunder Stone ทีบ ้านลักล่าสมบัตทถนน124 ่ ิ ี่ เก็บตามใต ้น้ าทีถนน124/Chinchou ป่ า ่ Green Shard แลกได ้ Leaf Stone ทีบ ้านลักล่าสมบัตทถนน124 ่ ิ ี่ เก็บตามใต ้น้ าทีถนน124/Relicanth ป่ า ่ Fire Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนไฟบางตัว แลกกับRed Shardทีบ ้านลักล่าสมบัต/Fiery Path ่ ิ Water Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนน้ าบางตัว แลกกับBlue Shardทีบ ้านลักล่าสมบัต/เรืออับปาง ่ ิ Thunder Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนไฟฟ้ าบางตัว ิ แลกกับYellow Shardทีบ ้านลักล่าสมบัต/นิวคินเซ็ทสึซต ี้ ่ ิ Leaf Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนพืชบางตัว แลกกับGreen Shardทีบ ้านลักล่าสมบัต/ถนน119 ่ ิ Sun Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนบางตัว สถานีอวกาศ/Solrockป่ า Moon Stone ใช ้พัฒนาโปเกมอนบางตัว ถ้าดาวตก/Lunatoneป่ า Rare Candy เพิมเลเวลโปเกมอน1เลเวล ่ เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Nugget ไว ้ขายได ้ 5,000เยน เก็บตามทีตางๆ/Grimerป่ า ่ ่ Stardust ไว ้ขายได ้ 1,000เยน เก็บตามทีตางๆ/Staryuป่ า ่ ่ Star Piece ไว ้ขายได ้ 4,900เยน เก็บตามทีตางๆ/Staryuป่ า ่ ่ Pearl ไว ้ขายได ้ 700เยน เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Big Pearl ไว ้ขายได ้ 3,750เยน เก็บตามทีตางๆ/Gunpinป่ า ่ ่ Heart Scale ึ สาหรับให ้บ ้านคนสอนท่าโปเกมอนเมืองฮาจิสเงะ เก็บตามทีตางๆ/Luvdiscป่ า ่ ่ Shoal Salt เป็ นวัตถุดบในการทา Shell Bell ิ Shoal Cave ตอนน้ าลง Shoal Shell เป็ นวัตถุดบในการทา Shell Bell ิ Shoal Cave ตอนน้ าขึน ้ Orange Mail เมล์รูปZigzagoon สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองโทวกะ/แมนชันคาราคุร ิ Harbor Mail เมล์รูปWingull สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองไคนะ/เรืออับปาง/แมนชันคาราคุร ิ Glitter Mail เมล์รูปPikachu สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ แมนชันคาราคุร ิ Mech Mail เมล์รูปMagnemite สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ/แมนชันคาราคุร ิ Wood Mail เมล์รูปSlakoth สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองฮิวามากิ/แมนชันคาราคุร ิ Wave Mail เมล์รูปWailmer สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ ห ้างสรรพสินค ้ามินาโมะ/แมนชันคาราคุร ิ Bead Mail เมล์รูปโปเกมอนทีถอเมล์นันอยู่ สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ื ้ ่ ่ แมนชันคาราคุร ิ Shadow Mail เมล์รูปDuskull สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองรูเนะ/แมนชันคาราคุร ิ Tropic Mail เมล์รูปBellossom สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ่ แมนชันคาราคุร ิ Dream Mail เมล์รูปโปเกมอนทีถอเมล์นันอยู่ สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ ื ้ ่ Fab Mail เมล์สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ Retro Mail เมล์รูปBulbasaur,Charmander,Squirtle สาหรับให ้โปเกมอนถือเพือฝากข ้อความ ่ 3.ไอเท็มประเภทบอล ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Pokeball ใช ้จับโปเกมอน โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า /เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Great Ball ใช ้จับโปเกมอนได ้ดีกว่า Pokeball โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า /เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Ultra Ball ใช ้จับโปเกมอนได ้ดีกว่า Great Ball โปเกมาร์ท/ห ้างสรรพสินค ้า /เก็บตามทีตางๆ ่ ่ Master Ball จับโปเกมอนติดแน่นอน100% ฐานลับแก๊งค์ทเมืองมินาโมะ ี่ Safari Ball ใช ้จับโปเกมอนในซาฟารีโซน คุณภาพเท่า Great Ball ซาฟารีโซน Net Ball เหมาะสาหรับจับโปเกมอนน้ าและแมลง โปเกมาร์ทเมืองโทคุซาเนะ Dive Ball เหมาะสาหรับจับโปเกมอนทีอยูใต ้ทะเลลึก ่ ่ โปเกมาร์ทเมืองโทคุซาเนะ Nest Ball เหมาะสาหรับจับโปเกมอนทีมเลเวลตา ่ ี ่ โปเกมาร์ทเมืองชิดาเคะ /ฐานลับแก๊งค์ทเมืองมินาโมะ/ถนน120 ี่ Repeat Ball เหมาะสาหรับจับโปเกมอนทีเคยจับแล ้ว ่ โปเกมาร์ทเมืองคานาสุม ิ (จะมีขายก็ตอเมือได ้รับ Repeat Ball จากพนั กงานเดบ ้อนหน ้าอุโมงค์คานาชิดะแล ้ว) ่ ่ Timer Ball มีโอกาสจับโปเกมอนติดได ้ง่ายขึนเมือเวลาผ่านไปทุกๆ 10เทิรน ้ ่ ์ โปเกมาร์ทเมืองคานาสุม ิ (จะมีขายก็ตอเมือได ้รับ Repeat Ball จากพนั กงานเดบ ้อนหน ้าอุโมงค์คานาชิดะแล ้ว) ่ ่ ่ /รางวัลจากแมนชันคาราคุร ิ Premium Ball ใช ้จับโปเกมอน คุณภาพเท่า Pokeball ได ้ฟรีเมือซือPokeball10ลูกรวดเดียว ่ ้ Luxury Ball ่ ใช ้จับโปเกมอน คุณภาพเท่า Pokeball โปเกมอนทีใช ้บอลนีจับจะเชืองง่าย ่ ้ เรืออับปาง 4. ไอเท็มสาหร ับโปเกมอนถือ ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Silk Scarf เพิมพลังโจมตีของท่าประเภททัวไป10% ่ ่ เมืองมูโระ บ ้านด ้านขวาของโปเกมอนเซนเตอร์ Charcoal เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทไฟ10% ่ เมืองฟูเอน Mystic Water เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทน้ า10% ่ สถานีวจัยอากาศ ติดมากับCastform ิ Magnet เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทไฟฟ้ า10% ่ ่ รางวัลจากแมนชันคาราคุร ิ Miracle Seed เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทพืช10% ่ ป่ าโทวกะ Nevermeltice เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทน้ าแข็ง 10% ่ Shoal Cave บริเวณทีเป็ นน้ าแข็ง ่ Blackbelt เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทความมืด10% ่ ถนน115 หลังการต่อสู ้ครังที5 กับ Blackbelt Nob ้ ่ Poison Barb เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทพิษ10% ่ Roselia/Cacnea ป่ า Soft Sand เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทดิน10% ่ ถนน109/Trapinch ป่ า Sharp Beak เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทปี ก10% ่ Doduo/Dodrio ป่ า Twisted Spoon เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทพลังจิต10% ่ Abra/Kadabra ป่ า Silverpowder เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทแมลง10% ่ ถนน120 หลังการต่อสู ้ครังที5 กับ Bug Maniac Brandon ้ ่ Hard Stone เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทหิน10% ่ ่ รางวัลจากแมนชันคาราคุร/Aron หรือ Lairon ป่ า ิ Spell Tag เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทผี10% ่ Duskull/Dusclops/Shuppet/Banette ป่ า Dragon Fang เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทมังกร10% ่ Meteor Falls หลังการต่อสู ้ครังที5กับ Dragon Tamer Nicolas ้ ่ Blackglasses เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทความมืด10% ่ ถนน 116 (ใช ้ Item Finder หา) Metal Coat เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทเหล็ก10% ่ Magnemite/Magneton ป่ า Red Scarf เพิมค่าด ้าน Cool ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Cool มากพอ ่ Blue Scarf เพิมค่าด ้าน Beauty ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Beauty มากพอ ่ Pink Scarf เพิมค่าด ้าน Cute ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Cute มากพอ ่ Green Scarf เพิมค่าด ้าน Smart ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Smart มากพอ ่ Yellow Scarf เพิมค่าด ้าน Tough ในการประกวดโปเกมอน ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องมีคา Tough มากพอ ่ Amulet Coin เพิมเงินทีได ้จากการต่อสู ้เป็ นสองเท่าหากโปเกมอนที ่่ถอไอเท็มนีอยูร่วมต่อสู ้ด ้วย ่ ่ ื ้ ่ ได ้จากแม่หลังจากเอาชนะ Norman(ยิม5) Brightpowder ลดความแม่นยาของคูตอสู ้ ่ ่ ชนะ Battle Tower ครังที6 ้ ่ Choice Band เพิมพลังท่าแรกทีใช ้1.5เท่า แต่จะใช ้ได ้เฉพาะท่านันตลอดการต่อสู ้นันๆ ่ ่ ้ ้ ชนะ Battle Tower ครังที6 ้ ่ Cleanse Tag ให ้โปเกมอนตัวแรกของทีมถือไอเท็มนี้ ช่วยลดโอกาสเจอโปเกมอนป่ า ้ Mt.Pyre ชันแรก Deepseascale เพิมSp.Defenseให ้Clamperlสองเท่า, ทาให ้ Clamperlพัฒนาเป็ นGorebyssเมือแลกกัน ่ ่ ท่าเรือเมืองไคนะ เมือแลกScannerกับอย่างใดอย่างหนึงระหว่าง DeepseascaleกับDeepseatooth ่ ่ Deepseatooth เพิมSp.Attackให ้Clamperlสองเท่า, ทาให ้ Clamperlพัฒนาเป็ นHuntailเมือแลกกัน ่ ่ ท่าเรือเมืองไคนะ เมือแลกScannerกับอย่างใดอย่างหนึงระหว่าง DeepseascaleกับDeepseatooth ่ ่ Dragon Scale พัฒนาSeadra เป็ นKingdraเมือแลกกัน ่ Horsea หรือ Bagon ป่ า Everstone โปเกมอนทีถอไอเท็มนีจะไม่พัฒนา ่ ื ้ Geodude, Graveler ป่ า/ Granite Cave Exp.Share ได ้รับส่วนแบ่งค่าประสบการณ์แม ้โปเกมอนทีถอไอเท็มน ่ี่ ้จะไม่ได ้ร่วมต่อสู ้ ่ ื Devon Corp. (ได ้จากประธานหลังจากส่งLetterให ้Stevenแล ้ว) Focus Band อาจทาให ้โปเกมอนทีถออยู่ไม่น๊อคในบางครัง ่ ื ้ Shoal Cave King’s Rock ทาให ้คูตอสู ้ท ้อแท ้เป็ นบางครัง, พัฒนาโปเกมอนบางชนิดเมือแลกกัน ่ ่ ้ ่ เมืองโทคุซาเนะ/ Hariyamaป่ า Lax Incense ลดความแม่นยาคูตอสู ้, ให ้Wobbuffetถือและฝากเลียงจะทาให ้ไข่ทได ้เป็ น Wynaut ่ ่ ้ ี่ ้ Mt.Pyre ชัน5 Leftovers ฟื้ นฟูHPทีนะนิดทุกเทิรน ์ ้ ชนะBattle Towerครังที6/ถังขยะในเรือSS Tidal Ferryชัน2 ้ ่ Light Ball เพิม Sp.Attack ให ้ Pikachu สองเท่า ่ Pikachu ป่ า Macho Brace ทาให ้ค่าสเตตัสเพิมมากขึนเมือขึนเลเวลใหม่ แต่จะลด Speedครึงหนึง ่ ้ ่ ้ ่ ่ เอาชนะครอบครัว Winstrate ทีถนน114 ่ Mental Herb ป้ องกันท่า Attract จากคูตอสู ้ ่ ่ เมืองฮิวามากิ (พาWingullของเด็กผู ้ชายกลับมา จะได ้เป็ นรางวัล) Quick Claw เพิมโอกาสในการโจมตีกอน ่ ่ โรงเรียนโปเกมอนในเมืองคานาสุม/ Sandshrewป่ า ิ Scope Lens เพิมโอกาสในการโจมตีโดนจุดตาย ่ ชนะ Battle Towerครังที6 ้ ่ Sea Incense เพิมพลังโจมตีของท่าประเภทน้ า10%, ให ้Marillถือและฝากเลียงจะทาให ้ไข่ทได ้เป็ น Azurill ่ ้ ี่ ้ Mt.Pyre ชัน4 Shell Bell ฟื้ นHP 1ใน8ของความเสียหายทีทาให ้ศัตรูในเทิรนนันๆ ่ ์ ้ Shoal Cave (ใช ้Shoal ShellกับShoal Saltอย่างละ4อัน ให ้ชายแก่ในถ้าทาให ้) Smoke Ball ทาให ้หนีจากโปเกมอนป่ าได ้ตลอด ่ รางวัลจากแมนชันคาราคุร/Koffing ป่ า ิ Soothe Bell ่ ทาให ้โปเกมอนทีถอเชืองกับเทรนเนอร์เร็วขึน ่ ื ้ ่ เมืองไคนะ บ ้าน Pokemon Fan Club; โปเกมอนตัวแรกของเราต ้องเชืองมากพอ Soul Dew เพิม Sp.AttackและSp.Defense ให ้ Latios หรือ Latias ่ Latios/Latias White Herb ทาให ้ค่าสเตตัสทีถกลดกลับมาเหมือนเดิมในการต่อสู ้ ่ ู ถนน104 หน ้าร ้านดอกไม ้ 5.ไอเท็มเพิมพล ังโปเกมอน ่ ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ X Accuracy เพิมความแม่นยาระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/เมืองคินเซ็ทสึ/ถนน104 X Attack เพิม Attack ระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/โปเกมาร์ท X Defend เพิม Defense ระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/โปเกมาร์ท X Special เพิม Sp.Attack ระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/โปเกมาร์ท/ถนน116 X Speed เพิม Speed ระหว่างต่อสู ้ ่ ห ้างสรรพสินค ้า/โปเกมาร์ท Dire Hit เพิมโอกาสโจมตีโดนจุดตายระหว่างต่อสู ้ ่ ึ ห ้างสรรพสินค ้า/เมืองคินเซ็ทสึ/เมืองฮาจิสเงะ/ถนน110 Guard Spec. ป้ องกันการลดค่าสเตตัสของเราระหว่างต่อสู ้ ึ ห ้างสรรพสินค ้า/เมืองคินเซ็ทสึ/เมืองฮาจิสเงะ/ถนน103 Protein เพิมค่า Attack ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน106/ถนน114 Calcium เพิมค่า Sp.Attack ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน123 Iron เพิมค่า Defense ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน105/ถนน115/ถนน126 Zinc เพิมค่า Sp.Defense ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน119/ถนน127 Carbos เพิมค่า Speed ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน121 HP Up เพิม HP ถาวร ่ ห ้างสรรพสินค ้า/ตลาดเมืองไคนะ/ถนน111/ถนน116 PP Up เพิม PP ให ้ท่าทีเลือกถาวร ่ ่ Meteor Falls/Victory Road/ถนน104/ถนน109 PP Max เพิม PP ให ้ท่าทีเลือกจนเต็มถาวร ่ ่ ่ รางวัลจากแมนชันคาราคุร ิ 6.ไอเท็มสาค ัญ ่ ชือไอเท็ม คุณสมบ ัติ สถานทีพบ ่ Acro Bike จักรยานทางวิบาก สามารถกดBเพือกระโดดได ้ ่ ร ้านจักรยานเมืองคินเซ็ทสึ Basement Key ิ กุญแจสาหรับเปิ ดนิวคินเซ็ทสึซต ี้ (โรงงานไฟฟ้ า) เมืองคินเซ็ทสึ จากหัวหน ้ายิม Blue Orb ใช ้ควบคุมพลังงานโปเกมอนโบราณ Mt.Pyre (ภาคSapphire) Claw Fossil ฟอสซิลของโปเกมอน Anorith ทะเลทราย(ภาคRuby/Sapphire), หอคอยลวงตากลางทะเลทราย/บ ้านผู ้คลังไคล ้ฟอสซิล(ภาคEmerald) ่ Coin Case ใช ้ใส่เหรียญสาหรับเล่นเกมใน Game Corner เมืองคินเซ็ทสึ (แลกด ้วยHarbor Mail) Contest Pass บัตรสาหรับเข ้าประกวดโปเกมอน อาคารประกวดโปเกมอนเมืองชิดาเคะ(ภาคRuby/Sapphire) Devon Goods สินค ้าทีจะส่งให ้ Capt.Stern ่ Rusturf Tunnel Devon Scope ใช ้ส่องโปเกมอนทีมองไม่เห็น ่ ได ้จาก Steven ทีถนน120 ่ Go-goggles ใช ้สาหรับเดินในทะเลทราย เมืองฟูเอน หลังจากชนะยิม4 Good Rod เบ็ดสาหรับตกโปเกมอนน้ าได ้ดีกว่า Old Rod ถนน118 Itemfinder ใช ้หาไอเท็มทีมองด ้วยตาเปล่าไม่เห็น ่ ถนน110 หลังจากชนะคูแข่ง ่ Letter จดหมายสาหรับส่งให ้ Steven Devon Corp. Mach Bike จักรยานแบบเร็ว เมือขีตรงจะเร็วขึนเรือยๆ ่ ่ ้ ่ ร ้านจักรยานเมืองคินเซ็ทสึ Meteorite อุกาบาตจากอวกาศ มีพลังลึกลับซ่อนอยู่ Mt.Chimney หลังจากชนะหัวหน ้าแก๊งค์ Old Rod เบ็ดสาหรับตกโปเกมอนน้ า เมืองมูโระ Pokeblock Case ใช ้ใส่Pokeblock ทีปั่นได ้ ่ อาคารประกวดโปเกมอนเมืองไคนะ(ภาคRuby/Sapphire), อาคารประกวดโปเกมอนเมืองมินาโมะ(ภาคEmerald) Red Orb ใช ้ควบคุมพลังงานโปเกมอนโบราณ Mt.Pyre (ภาคRuby) Rm.1 Key ใช ้เปิ ดห ้องที1ในเรืออับปาง ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Rm.2 Key ใช ้เปิ ดห ้องที2ในเรืออับปาง ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Rm.4 Key ใช ้เปิ ดห ้องที4ในเรืออับปาง ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Rm.6 Key ใช ้เปิ ดห ้องที6ในเรืออับปาง ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Root Fossil ฟอสซิลของโปเกมอน Lileep ทะเลทราย(ภาคRuby/Sapphire), หอคอยลวงตากลางทะเลทราย/บ ้านผู ้คลังไคล ้ฟอสซิล(ภาคEmerald) ่ S.S.Ticket ตัวสาหรับขึนเรือ SS Tidal ๋ ้ ได ้จากNormanหลังจบลีค Scanner สามารถแลกกับ Deepseatooth หรือ Deepseascale ทีทาเรือเมืองไคนะได ้ ่ ่ เรืออับปาง(ดาน้ า) Soot Sack ถุงสาหรับใส่เถ ้าภูเขาไฟเมือเดินบนพืนหญ ้าทีปกคลุ มด ้วยเถ ้าภูเขาไฟ ่ ้ ่ ถนน113 บ ้านทาแก ้ว Storage Key ใช ้เปิ ดห ้องทีทม ี TM13 บนเรืออับปาง ่ ี่ เรืออับปาง Super Rod เบ็ดสาหรับตกโปเกมอนน้ าได ้ดีกว่า Good Rod เมืองโทคุซาเนะ (บ ้านทีอยูหลังสถานีอวกาศ) ่ ่ Wailmer Pail บัวรดน้ าสาหรับรดน้ าเบอร์รทปลูก ี่ ี่ ถนน104 ร ้านขายดอกไม ้ Eon Ticket ตัวเรือไปเกาะทางใต ้ (Southern Island) ๋ แจกตามงานของนินเทนโด Mystic Ticket ตัวเรือไป Navel Cavern (เกาะลับ8) ๋ แจกตามงานของนินเทนโด Aurora Ticket ตัวเรือไป Birth Island (เกาะลับ9) ๋ แจกตามงานของนินเทนโด Magmar Symbol ไอเท็มสาหรับเข ้าฐานลับแก๊งค์แม็กม่า Mt.Pyre (ภาคEmerald) Old Sea Chart ตัวเรือไป World’s Edge Island ๋ แจกตามงานของนินเทนโด
Fly UP