(1986) PDF: TULISAN BG 1986

 • Published on
  28-Mar-2016

 • View
  223

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kumpulan tulisan Bambang Gunawan yang dibuat pada tahun 1986.

Transcript

 • BISA

  | 'E [ ,UK I 3 - "Per tanyaan i n l l dh y .nq . lmbu l

  Xonpu re r 1936n . ja rah 'AXU TAHU' , dan paherannyaHd .zuk | . 3e re l ab ra ta kepa la

  sddd . lah babHa adn p . .q rann . n g o l a h q a i b a . a r a ! n . l ! f i s . sebe lum Lru penu l l e( t l sa ) ke lo rpok p rograh ap l l kas i va l ru p ro .J rdn o lahpr . .ess . r ) , 0 l ah Anqka (sp readsber )(Da taba3e) . l (1n i ada p .o .J rnh ke l ya i tu o lah canbdr (CrdJ ls ) .

  l l a ! apa yansXPs Jaka r ta da r r ! ! sa i I l a r Xonpu te rUn l ve rsL tas l nd .nsL3 menbe rLknn banydk pe la l a ran un i ! k k l t n

  bah ,a 'Pe nqq unaan konPu te rp rak t l s ha rus dLn ! l aL se jak

  hudah d i kuasa i . eka l l p l n D i i n ta rayang nunqk l n a rau xu ra .g Denddpd .

  J ? r 1 d d . p d d d L l d l r L q r I d d p d b 4 4 r l t o i .' t oo l ' b .nan fad r Lu j udn k .nun l kas i

  'Hendd r r ya dL a i a i b .heah .n l e l anq rahunpe la j a ran kompu te . se jd j d r dnsdn pe ld j d .an baca1990 r i ngga l ! ( ch ra t ) r ahu . r aq1 , baqa lnana

  d l BPX Jaba . XPS Jaka rL3

  Apa keun tunqan kohpu ie . 3eba .a1 o l a t haupu !

  Pc r ta rd , kohpu .e . dapa t d l pe .qunakand ihapue dan pada pe .nu laan dapa t

  haL i n i Je l asl dea l , r t l . i p dapa r d l bdPus a tau

  konpu te . ca .an ra yakn 1dengan nenan fda t kan i enu yang .e . . ed ra i ! sa l n ra ' undo ' , ' e rase 'atau "c lea r ec 'een" , I ehud lan l u , r a dapa t heo , rhapu : 9ahba .

  a .93 lnana f enqgunaknn konpu t . r 3ebaqa l a l a t a rau rd lal ukL : ? Pe rangka t l qnak (eo f r r a re ) . l a l am t . hpu t . rnu l3 r be rke rbanq 3e jak pc r ru l aanun ruk sebuah

  2oo p l kse l pe r , 1 p l l l ha t r t a l na . Sa . r ! n l k l ! ddap3L nenggunaka ! ca rd ECA (Enhan . , . d c raph l . Ad .p .e . ) ya .qbe rn i l a i 300 -950 do l l d r da r henqqa iba .

  r 43o p i kse l / sc reen a tau 30 t i t i k15 kenungk l nan p l l l han ,n .na .

 • X.dc ! , daLah r ! nska r pdk . r - pak . . p fog r rn yanqkonpu te . suda l i i enga rah keFada

  p .ngqunaan pe r in tdh -pe . i n tah yanq eeo lah nenqa .ahba lk denqan va laupun p .oq rah yanq ada

  nengha3 i l kan l uk i san de . :9 . t r 9 . . das i nada (pe .bed ian.eca .a b . . t 5hap da r l qe lap ke seba l l knya ) S .p . r r l cd lkea rah i t u sudah re rdapa t -dapa td l kn tnknn i9n ! ] i f i h kepad^ ' . nqq t rn :nnFenadasa rnya t a r i kan

  x . r l ga , j us r f upada k . i p u L e r - k o r p u t e r Pc r . pe r t I r ee . l u3 l dan p i l j han r . . na va .q

  ada hen u po l a -p . l ar i ebe rdpa pe luk l s

  p1ba !a I ke . ranp r r an

  Pada penu .up pape .nya D f Boedh iba r rono henu l i skan sbb :depan ke te .ba tasan da tan penqunaan kohpu t r pa3 tL

  bakd l d l d ta5 l ddn dasya faka . k t i a Juqa baka l l cb j h hendapa tk :n

  Naka sud rb Pa .a Pend id i k u r t uknen l k l r kan kenungk l t r an p .nggunaan p fo9 rah -p ro l r ah n . l uk l 3 deagankonpu . . . d i pe Lbaqa i b i dans keq ia tan

  anak -anak m .upun gene .as j hud r ununnya , r anpa s i kap

  Baga lnana k i n j d i BPX Jaba . ? Tdhu . 1936 ada l rhrdb un d i nana c l l h seko lah -

  K i r . l uq . dap . r

  se r i l dn j l r dn 10 i ds r ) . Juqa dapa tpada saa r sudah lenuh dan menquL ' k

  : n5p i l as , a tau ' hood ' ,

  ' " . o . o r d " '

  l a l n , P .oq ra rada lah DP HALO o leh penu l l s . B i l a ada ya .q

  daDa . hem i . r a . opynya T .n !u 5 .1aun ruk Fenqqunnkan

  r l u n g r i i r r c , a h l . l o s " L e ! , 1 ! l r , iI l n . nh . y . : . pe r r i

 • xPs Jak f , r ta No . 05 Thn . x l l lt u l !3an penu l l s dcnsan ludu l Pener inaan lu r ld

  s e k d L I d . l a i

  DAN

  E} II }I I 'I''A KP3

  -K in i r tnsg3 l nenqe t i k "Do JAM ,te r rsL , kenud ian renqe t i k -Do JA! 'n jdnYa juqa r . r j s i . 'sedans sebenarn /a seharusnya te r tu l

  i ad *a r j an

  JAM" naka sese ra j d r i a3 l j dnte r t 3 r , ke i ud l anre janYa l usa t e r i s i . "Pupdnyd i c l ahd l t l k 'Do HE , 'A " Le .ap ! ydnq d l t t k 0O . IA l1 ' .

  Pada ha I anan

  ien r )e .b . r k ! kesa lahan -kssaLahan d i . t as , aqa r3updya t l dak t e ru l anq l ag l l a l n ka l I ? . cd rd ya rq t r ad l r l on . l3dd lah ne i l n t 3 r l k b . k . r l a l eb l l i t eL i t j , kanud lan

  k . r j : r va khusoskesa lahan -kesa l ahaoya .q reb rh denqan nenan faa tk .n! n n 9 ! l l L i . T - n i u s r r a r l r i n ln n r l r - ndn ! l

  i d j d f a .us m .n .a . ir aka p .kc r j aan

  peke f l aan yanq dan n , "n Je muhka .

  Apakah And ; d i a tas ? Tenru 5a jasa iu ba .L r h i l ang , t i dak

  5a la (n i r aLnYa d iba ,ah' \ hd . r r " ny "ncn r \o I ' d L .

  r a tusan ka l i nak . pckc . J .an t e . sebu r sudah be rubahp .ke .1aan yanq i enbosankan dan m .n jenuhkdn . '

 • F, " . l aks i Be . l rapke r j . an 3eha r I - ha r ii a l a l ah Rc . i t a r : e . sebu r , r c l ahkompu te r , xebe ru l an l e . i s kohpu .e .

  rda lah i en ' s van9IB ! kompa : i beL P .oq . cn rydpoo

  s r rua5 rnya d .n r k ran naka r l nbu l l ahba l k ke t l ka

  Xemud la . kd rd .qa rd lh l L l k l oL .h (P3 J r k r r r r . s i l r 3d t r

  hd l - ha ] ya .q h r l a f edaks ikembaL i ka ranqan re r s .bu r ke L . y f .

  menambah ka l i i a t pek rJ33n / an !kd .eoc beq i ru Pe r l u r epo t

  ka ransdn . e r sebu . r en lad l . l dak m . .a . l k l r g l . B i l a ka ran . ranre . s .bq r r ,A l i h d r i , . r t r l u i o l , . f f edaks l r t r r r t . , 1n ! r t da tah i r l i l nh

  d im jn i a da tanqun tuk d l r ua t da la i 5a lah sa tu .omor d l copy ke da lan

  dLsk . t kosonquLdng kd .anqan-k ! ranqa

  kesa lahan t l k sepe r tL y3ns d l s t am l . l eh penu l i .d i d t as dapa t d i h j nda r i .

  Apakah has lh ada ca ra ydnq l r s l ? - Ten ru sn laada ya l t u pakaL ' r 0DEM' . P .n ! l Ls pasanq ! oDE ! d l r ud ib , r edaks l

  d i (an io : xPs Jaka r ta danH00Ex d i pe rce takan .

  pada pesa 'a tHoDEt t i n i ka .anqan da rL konpu te . dLp lndahkan k .

  Jaka r ra j ugd ke pe . ce r : ka t r . P rak t i sdoP" ' " '

  " d

 • nenyue :hk :n , haL i n i

  XOMPUTEFI

  } 'ANIJS I ? \

  Beke f l a dengan

  t3hbah susah" . Apak :h be t ra . ( konPu re ' j u ' r akaLau ! ! r a b i ea n .man r r r r - r : dndya

  Apakah rekanBenn r L KaL f , u t en t ! . 1 n l i dakka ta - ka ta 5epe r r I

  Ada : , . o fdnq : ' x . q , konpu te r l n ! r i dakLucu seka t i , ucapan l n l sdnpd i

  k i ana r , konpu t - " . d i a hanya nes in. Nu ru r d r d !

  p .d . n .ous cnya .konpu ie . dan yanq menquasa i manu5 id Beberapa

  La lu d .L .n 3c . i r . (Ps Jaka . ! ld i r u l i s . Leh D i3 t ) . . ka r r : ' I ( aL3 t

  k .npu te . d f , pa t be .p i k i . sepe . t i 3d .L .h r anda yangba i k , Te raP ibe rbahaya ' . Apa a . r t nys ? . Ha ius ia be .p i k i r sepe . ! r kohpu te .be ra . r i hanus ia i r u t i dak men i l i ) r i

  dapa i b , . . p i k i . be rp l k i . sePe . t 'konpu te r be .a . r t ha rus ia j t u t l dak hen iL , k l dayn i n i 5 l a t1 l ka .ennkonpu te r r Ldak dapa i b . r i n i s i a tL ! send i r i . f i anu :Ld bc rp ' kL r

  l i u r i dak ' e ' 1 l r k ' dc r . l qdaLnq ln L3hu ka redd kohp ! re r t i dakxdkd pen ! I i jbe .p i k i r sepe r r L konp ! re r , a ta !y ins ke .Ja ryadapa r d l ka r . knn hah ,a t i d i k r an !e l J 5c fe r rL L r !

  ba i l i Paka irepe . . i i t u t , i sa .epo i dengadqa l i . m in rd f d5 ! l , r ds i n ! ,

  Be .dasa .kanbaqa imandkdh : ebd l knya d l n i l l \ i

 • ddaLah p .n r i ng daLan b .La la .t l ddk akan i a rah Ha lau d l coba d tdu d i pe .na inkan seq l l a apa run

  "synrar Er .or "a tau yanq 5e len ' s .kepua5 .n y . r g d i pe .oL . l r sansa t d i l updka . . f . l aLu ica ra l n l l ah penu l r s banyak be la j a r t e i a r ! ka re ra beq ! t un : y l kny i seh i r qqa pe r l nh . l r i u i u l r r 3 r ; k -3n3 ! d r r un ; l i ,

  S l kap l n l d l p . r l ukan

  hanus 1 : . De n ' ra .

  M .ka j anqant r -e rna i . k .hFu t r

  k . . en . ne l i ha t . l a l . h n .eya . . k . i beq r r t r i en t . i ! . ny . ku .eus -

  ' r d n { d l d r k c l : um. nun t u t un tuk d lpuask .n .

  S lkap beran l ' enc .ba a tau t idak taku t !n iuk berbua t 3a lah

  I l c l akukan pe . . obaan send l r l nenadg ne ibe r l kan. , ; r s .ndr f i l e rap i wak tu /anq banyak . ranl . na , Ja lan ba l l . l . l ah ba . i

  3 . ra .ekcn y rngbe .ka ia : 'Pus inq baca buku ' . uau ha lu a rau r j ' l a k

  tuge b . . . anya a rau h rn i a d ra l a . I an o l eh o ran r l a l nb . l d j a . 5 e k d r d r q i d d l d f r i i ! k

  ba.us te .9an .unqp ln ia r me la lu l buku , k r ta j .qu oupo . p : . t " .

  ' r ' ' " 1 ' l ' r L d " o

  beker la cenq .n L , . k . f j r ' r edqa t r

  D d "

  h . . 6 l " 1 , 6 / "

 • KOt,P U TER

  t d d i . 1 . \ 3 ,

  KP3 Ja ta . ra . (e i r ka ada p . . t anya f ,ni n l se .a .a b . . su .au pe r ! 115 be rka ta ya i r ! i ng l n

  n : ! l ad i qu .ukonpu te r 3 .danq l u l us da f i ku r sus i i u sa la r t dak pe .nah . e . l ad iCe r i t anya be . J i n l . 3 - " t eL ih sa tu buLan n .ng rku t rpenu l i 5 ha rus be ranqkd t ke F j r opa se lana 5a iu bu lan Jad i b0Losku r :u5 konpd i . . s . l a i a sa tu da . i E ropa re rnya raada r . 5 i l ng dan da lah t . 3 t l nq l . l r l dok ada sa iu . o i L tun ya rgdapa t penuL i5 da . i pada . i dak l u l us u i i an akh i . ,da r t pada na lu , maka Leb lb t i d l k nengundu rkan d i . i saJa aL i as . l . opou t . l akn h l t ads lah uanq t l 9a p u I c h . I t i u . u p I a h s ' 4b i s i L

  M! . i d Bn . , d i

  c l p l l i h ? Yans ne r3 : i k l a l dh ada 4H ! r Ln ra ru i n i ue r j e l an , r

  t , e rakb i r n /dr ranq ban Yak C i . r nakan s .b i n , r qa

  k . i puLe r yanq d rd ! lPb jh . o . . k d l ka ra ran" t Ldak b3 .an l '

  T l ba_ tLba t l i bu t t ah t de un ruk ren , radak .nkh u3 u3n ya p . . g .am ao rd : i i . s l apar /ang j a . l r qu ru L ldak p 'A rn .hI t u l dh yanq j ad i su ru . Fe rad , k . q nau d l a l a .t i dak punya 5e . r , I i k r r ku r sus ko ipu t . r I Ha3 l l nva

  d lbua t den r tan o rd5 rd r , n r r ! 1cn rap . rdLbua r denqan ! J . . ds i a . b i bkan l i po ran keuangan l uaa dLbu3 r denqdal , i o r . l s ta r . Mak I uh lah

  r l o rd3 ta r . vanq r u .u ada lahh "neeJ , d l dn ao ' d5 r r ' t . l . na r ' i n r r L : . r : 1 " :

  " . l " l ab l i da r b s t rne .qh i t unq . l l akad lgu t raka ! ka l ku ta t . r . Aneh f , qqak , b r \ r r l . p . . an ra l i . i t 'mp ! r . .i . t ap : men ru iLahnyd pd r : i i r : a l kuLa t . . .bdhHr denqan konp ! t . r ade lnh l auh l . b l h . . p i r d i rl - " b l h r udah da rah ha r J !mrah hen tuh lah , h l t uns

 • Dua bu lan kehud id . yd i r u r r n l a l c r i . i b . .d , l dn lu t k ;n

  l dn ju tan da r l o . . ds .a r , b i i s . ny .

  i l a t a l ( e t i ka c i ce ia r

  Ada f a l ynng r l r i n i . Se f i e l u rn !La i den93 t r ua lLm. .9e , d l L r ' { u \aa d l s rus l l . b l r ,BLoa ( yan9 d l n l l l r . l o l . h eo .ds . i . . T . . . vd r3

  f r : : ! 5 l i l ! , aa (: "Kan , beLum d ia i a . i n 1 " . J iwab rn

  ln l . u rd . / .r um.h . Apekah senu .nyn ha .u3 d l . l a . kan ? .t e5d rn rd 5a ja , y . nq p . t ok -no \o \ sn t . , : j : any t rt .m t r i r : h i , ; t r i ] 1 .1 I l a .1 p in . ra lann t r 1n1 ! i t r ! 11 - ' r r . l ' ! r I ea ad i,

  ( dua ) me rh .de dd rd r me r . r d j d .s rn t i n i penu l i s r . pada ne rb .d , -

  i enqa ja r l an mensa ld rka r l d : : q ! , . 1 . k! . k r k s i l i . A l a3ann j / a

  dd " ) "h j " I l c ! I q l L l e l d1 , rdr .ekok in o leh o ran . r ta in , Senarkah pendapa t ln l

  Pakru u l j . ohanya .

 • DAN

  PF]NER I MAAN

  3a ja yans bL : rE3d Y rk sek rL i ,

  pe rke ibsnqan ydns nenYenaDqkansend r r i . ca r i t an t , a b .q i nL .

  Un tuk member l kd r pe l r ydn Y i i .t u r nu f t d nakn d tbu i r k i r t r d , i l' u r l d densaop rn l t l r P rB nend ;p r t l a t ah 5 .a l . n . . r n . r t , r r ! . 1d . ! enqe t i k d i

  ud tuk C ipe rbaLk l , TLPr_F r . T . t rP ir ac ,n r bas i 17 5ekoL rb (ada 3 TXX . i an 9b3 . ! ) adaLah pek - . r l n i n yans

  a in ran r935

  tahun s j r t ank .ma juan ka re na

  ! e i b u d r k d n j a d H a Id r p d r j u e d .

  u n L u k p e r r . i u i n o f a n q t r a n u r - d t l P

  su ruh k . f pu ie rny3 : f , l a yanqi u I a : 1ah Lu rak k ! r l k b l k i n

  ne ibua t I adva l

  l aka t i nbu l l ab p f t a t r yddn . l a l an d i r i p . nu l l sne Lakukan p .ke r l r dn 1 /anq

  te rab h . I ak uk r . poke r j aan

  fe re f lnn r r . . :e b r rnenyen inqksr d .n

  j dn ra r ! s l ,ne j dnyd j ! qa. ran ! t r a mu r i dre f sebu r s ud ih i 3d - .

  f E J A " h a t r 5 , - 9 e . a I ] e n b n q ' r r

  5 n i I r d v a l

  B lsa b l k l n 3 . ' . l f , l L be rhas r lJAH dd:: l,iEJA

  P s l r i . L i g i . j I r . i q f i i 3 3k d r e o d p e ' e r j d a n

  b r l a d i k . r j akant i dak b i s r i enqe r j akan

  k r ren i nenbu r l hkan 6aka l ad l l upaca . rnya . Te rnya ra Jusd be rhs5 l t p .og r i i s ra i l 5 r l kbahkan s t rhp r irama ' IASTER T tR I E ' l usadensan p . r i n , - ah 'D0 0ETA( ' nak r M :s re r T i b l .s . se r r d i . e .ak . l eh p r i r i e r , pe,u t s n - ' r s r r r i

 • v3nq r r . l ak t aL3h ne i i . i kn /a t ! ' j 3 ' L , ; d r

  Penbang !n rn 3 . t . l f h re I ' . 5a ioc rhL t ; nqan; , , . . y ; . er " . - . , r

  " ! . . k " . . I dban .

  nas l h m ' rYe ta ' ' r knnka l i haka peke rJ3dn

  b . rub3h hen lad i peke . Jddn yad . i dan ne . lFhuhkanb i sa re r l dq rnkan Fe ke r l aan t e r se ! ! r

  l ( e j . d l an d r kohp l . ks l eh t ransun rn re r i ad i padd ha r l s i b tu , i akap3 la h i r i sePan l i ng ha r Li , e r co ra " . - p . . co t ' . . . x t t 1ka fMB l ds l d l r i n t u Res r p i da ha r li , " nLn , p ;nuL ! s 5udah punv i ssn la .a ba ru B iLd r "ma ' i n du luse t i ap h ;nqe . l k k f , t d ! IND ha rus menge t l k : . banva l iF , I ,N ,D nnka d , P ln ru Re : i cuk...