2. Khoa hoc lam giau

 • Published on
  17-Feb-2018

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  1/78

  Khoa hc lm giu

  BI 1: B MT CA S GIU C

  Ti ao ch! m"# $ %# &g'(i giu c) #*o&g +hi ,h-& l.& &h/& loi

  $&g #*o&g c0&h &gho 2)i3

  Hng triu ngi ang s dng lut hp dn thnh cng trong

  cuc sng. i!u " #hng c$n l %& 't. ()n c*ng c" th h+c c,chs dng lut hp dn )t -c nhng i!u ' '/nh h0ng 'ong

  'un trong i. " c" th l ti!n %)c1 t/nh 23u ha2 h)nh ph4c. 5u2

  nhi3n1 trong lo)t %i n21 ch4ng ta ch6 tp trung %n 7! c,ch t)o ra s8

  d th9a 7! ti!n %)c c*ng nh s8 giu c".

  Ti ao li #4, #*u&g 5o 56& 27 #i7& 8c3

  5i!n t8 th:n #hng tt c*ng #hng ;u. n c?ng1 ti!n ch6 l 't

  lo)i ph@ng tin. 5rong thi gian gAn :21 h+c 7! nhng Bu2 lut t)o

  ra ti!n C trD thnh 't nhu cAu Buan tr+ng i 7Ei nhi!u ngi tr3n

  th> giEi.

  FhGo s,t 't nh"' II ngi %t #J1 # t9 #hi h+ %Kt Au #hDi

  nghip cho tEi LI nM' sau1 #hi h+ >n tuNi ngh6 hu1 %)n sO th2P

  Qh6 I ngi du2 nht trD n3n giu c"

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  2/78

  IL ngi -c G' %Go 7! ti ch&nh

  IR ngi ti>p tc phGi l' 7ic du h+ #hng 'ong 'un

  ST ngi ch>t trEc #hi ngh6 hu

  RL ngi c$n l)i ch>t trong cGnh n- nAn1 ph, sGn U phGi sng

  ph thuc 7o c,c #hoGn tr- cp ;C hi1 s8 gi4p V cWa h+

  hng1 %)n %X1 c,c BuY t9 thin 7Ei 'Zc sng &t [i.

  9 #h&h c;&g< =9 #h6# 8i

  :2 l con s thng #3 D \Y. ]hAn c$n l)i cWa th> giEi1 ^c %it l D

  c,c nEc ang ph,t trin1 t/nh tr)ng n2 th' ch& c$n t_i t h@n.

  >i7u g? 2@ lm cho 9 & #* && +hDc 8iE#3

  Q" nhng triu ph4 c" tr/nh h+c 7n cao1 nhng c*ng c" nhngtriu ph4 &t h+c.

  Q" nhng triu ph4 sinh ra trong giu c"1 nhng c*ng c" nhng triu

  ph4 ;ut th:n t9 tAng lEp nghXo #h"1 th' ch& l 7 gia c.

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  3/78

  Q" nhng triu ph4 lEn l3n D c,c nEc ph,t trin1 nhng c*ng c"

  nhng triu ph4 sinh ra D c,c Buc gia "i nghXo.

  Q" nhng ngi th- sa ng nEc trD thnh triu ph41 nhng c*ng

  c" nhng %,c s` ch>t trong "i nghXo.

  Fhng c" 't Bu2 chun chung no cho nhng ngi giu1 ngo)i tr9

  't i!u b eHf5

  Fh&g &g'(i giu #*& #hH gi.i 27u hiu 5 54& J&g &h&g

  Lu lu4# ca lu4# h6, JN& 5o cu"c $&g ca ch%&h hO

  Q,c triu ph4 !u hiu r0ng s8 giu c" tr3n tr,i t lun W A2 7

  d th9a cho tt cG '+i ngi1 chZ #hng cAn phGi tranh ginh 't

  't U 't c$n. 5t cG ch4ng ta !u c" th trD n3n giu c".

  eh:n lo)i cAn h+c c,ch #hai th,c Bu2 tr/nh t du2 4ng Kn hp

  dn s8 giu c"

  Khoa hc lm giu 2@ 2'Pc Q J&g 8i #6# c0 &h&g &g'(i

  giu c) 5 +h;& &goa& #*& #*Di 26# Lua h&g #hH +R &a

  c&g c) #h #* #h&h +iH& #hc ca 8&O

  Fh'&g #*'.c #i&< B& h@ #*0 l(i c/u hi auV

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  4/78

  B& &ghW #hH &o 57 X giu c)3

  ()n sO #hng th sng 't cuc i th8c s8 A2 W 7 thnh cng

  n>u %)n #hng giu c". giGi ph"ng t:' h_n 7 ph,t trin ti nMng1

  %)n cAn s dng rt nhi!u thZ 7 %)n #hng th c" -c nhng thZ

  " n>u #hng c" ti!n 'ua.

  B& &ghW &h' #hH &o 57 2i7u 2)3

  ehi!u ngi cG' th2 #hng thoGi ',i #hi ! cp >n 7n ! ti!n

  %)c. HC2 nhE r0ng cG' gi,c phGn ,nh nhn thZc 7 t du2 n0' s:u

  trong con ngi %)n. e>u cG' th2 #hng thoGi ',i 7Ei su2 ngh`

  r0ng %)n ;Zng ,ng trD n3n giu c"1 ch6 @n giGn l do n" c$n ;a l)

  7Ei %)n. Qh4ng ti sO gi4p %)n l' Bun 7Ei su2 ngh` ".

  ()n c" nhn th2 r0ng nhng ngi giu c" !u rt thoGi ',i #hi n"i

  7! 7n ! ti!n %)c

  B& 2a&g h6, JN& ha 2a&g &gY& c0& #i7& 8c 8'.c 5o cu"c

  $&g ca 8&3

  ()n c" th8c s8 cAn >n #hoa h+c l' giu

  HC2 th l' %i tp sau.

  >D&h J6u 5o ; ,hZ hP, 5.i 8&:

  5i 'ong 'un cuc sng cWa ti giu c" 7 phong ph4 h@n.

  5i th&ch #i>' -c nhi!u ti!n h@n na.

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  5/78

  5i 'un chu cp nhi!u h@n cho gia /nh ti.

  5i th6nh thoGng lo lKng 7! 7n ! ti!n %)c

  5i l' 7ic rt chM' ch6 nhng cha %ao gi )t -c 'Zc thu

  nhp nh 'ong 'un.

  5i 'ong 'un rt nhi!u thZ trong i nhng #hng th )t

  -c.

  egoi ngh! nghip hin t)i1 ti #hng c$n ngu_n thu nhp no#h,c.

  B/ gi( h@ #'&g #'P&gV

  HC2 tDng t-ng %)n c" th s dng nhng su2 ngh` cWa %)n

  a ra Bu2>t jnh k #hng 't ch4t do d8 U %Di 7/ %)n %i>t r rng

  r0ng r0ng '/nh 'un D :u 7 n3n l' g/..

  HC2 tDng t-ng %)n c" th t)o d8ng cuc i nh %)n h0ng '@

  Ec.

  HC2 tDng t-ng hng ngn ngi -c hDng l-i t9 s,ng t)o cWa

  %)n k 't cun s,ch1 't t,c ph' ngh thut ha2 't doanh

  nghip.

  HC2 tDng t-ng %)n t)o ra nhng 7ic l'1 tha2 Ni cuc sng1 sGn

  ;ut ra nhng sGn ph' ' l)i l-i &ch cho nh:n lo)i.

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  6/78

  HC2 tDng t-ng %)n ging nh 't ng+n Xn 'ang l)i s8 s,ng

  sut 7 gi,c ng cho cng _ng cWa %)n.

  mia /nh %)n sO -c hDng nhng l-i &ch g/ ()n c" Gnh hDng

  tEi nhng ai ()n t/' #i>' i!u g/ tha2 Ni th> giEi n2 ()n

  -c nhE >n nh th> no #hi %)n Bua i ()n sO hEng dn

  nhng ai

  \t c:u h[i lEn nht U>i7u g? [ #* #h&h J6u 6& ca 8& #*o&g

  #hH gi.i &3

  Kh;&g ,h0i ch! l #i7& 8c \ 2) c]& l ch/& giD #*^ ca 8&O

  Sc m&h #i7m _& #*o&g 8&

  B& #hXc X l ai3

  eh/n 7o %Gn th:n 7 %)n sO nhn th2 r0ng %)n -c l' n3n t9 rt

  nhi!u ph:n t. ehng ph:n t l)i -c t)o n3n t9 nhng ngu23n t.e>u nh/n nhn s:u ;a h@n na1 nhng ngu23n t l)i -c t)o %Di

  nhng h)t proton1 nutron 7 lctron k nhng h)t c@ %Gn t@ng t,c

  tho 't jnh lut nht jnh.

  )n 7t -c t)o n3n t9 nMng l-ng cWa 7* tr. 5rong " c" cG %)n.

  ()n l nMng l-ng dEi d)ng 7t cht. Ho^c tho l thu2>t 7! '^t

  t:' linh U %)n l t:' h_n %3n trong 't c@ th 7t cht U 't phAn t

  cWa Qh4a tri.

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  7/78

  HC2 t)' thi Bu3n i nhng #h,i ni' tn gi,o cWa Qh4a tri trong

  gi:2 l,t. HC2 ngh` Qh4a tri nh 't th8c th %ao h' ton % nMng

  l-ng cWa 7* tr U thZ nMng l-ng C t)o n3n 7)n 7t. \t tGng ,

  trng nh th 't t`nh 7t1 nhng %3n trong n" l hng t c,c ngu23nt chZa 8ng nMng l-ng ang t,c ng Bua l)i li3n tc. 5Gng ,

  hon ton l 't d)ng nMng l-ng 7 7n ng k tr)ng th,i 7ng

  chKc 7 t`nh ch6 l c,i ' %)n nh/n th2.

  e>u 7)n 7t -c t)o n3n t9 nMng l-ng 7* tr 7 ch4ng ta g+i nMng

  l-ng n2 l Qh4a tri1 ho^c cao h@n na l q thZc U 72 %)n C l

  't phAn cWa Qh4a tri. Q*ng ging nh '+i tGng ,1 '+i loi 7t1

  th8c 7t 7 '+i hnh tinh 7 c,c 7/ tinh t4 trong #hng gian.

  ()n c*ng 721 hon ton l

  't d)ng nMng l-ng k nhng ch6 #h,c 't i!u du2 nht. ()n c"

  thZc 7! %Gn th:n '/nh. Qh&nh s8 thZc -c cWa %Gn th:n n21 #hi

  -c jnh hEng1 sO cho ph=p %)n i!u #hin l8a ch+n nhngtrGi nghi' ' %)n 'un1 a %)n 7o th> giEi cWa ri3ng '/nh.

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  8/78

  ehng g/ %)n ngh` >n1 %)n sO t)o ra. 5 du2 l th8c th i!u

  %)n ngh` >n1 d? tt ha2 ;u k %)n c*ng sO t)o ra trong th> giEi th8c

  cWa %)n.

  5t cG ch4ng ta !u l' 7ic 7Ei 't nMng l-ng 7 h)n. Qh4ng ta

  !u jnh hEng cho %Gn th:n %0ng nhng ph=p tKc ging nhau. \t

  trong s " l lut hp dn. (t cZ nhng g/ %)n ngh` >n k %)n sO

  thu h4t 7o cuc sng cWa '/nh.

  ut hp dn lun lun 7n ng. ()n #hng %ao gi c" th tr,nh

  #h[i n". ()n ang hp dn tt cG nhng g/ >n 7Ei cuc sng cWa%)n. Fhi %)n C nK' -c Bu2 lut n2 k %)n hiu -c i!u %& 't

  k 7 %:2 gi %)n c" th i!u #hin h4t 7o cuc sng cWa '/nh

  nhng i!u ' %)n 'ong 'un.

  Qh4ng ta sO trD thnh ngi nh ch4ng ta ngh`.

  `@ #X hi m?&hV B& #h'(&g &ghW 2H& 2i7u g?3

  :2 th8c s8 l 't 7n ! %Di ging nh hAu h>t '+i ngi1 su2

  ngh` thng trj trong Au "c cWa %)n thng l nhng ni lo lKng1 s-

  hCi ho^c nhng g/ ' %)n ang thi>u ht.

  CDi 8N hiE& #hXc

  5rong cun Fhoa h+c l' giuv1 wallac 7i>tP ()n sD hu nMng l8ct8 nhi3n 7n c" su2 ngh` 7! i!u %)n 'un ngh`. ehng 'un

  su2 ngh` 7-t l3n tr3n th8c t)i $i h[i %)n phGi n l8cv.

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  9/78

  i!u wattls 'un n"i D :2 lP Fhi %)n ngh` d8a tho nhng g/

  nh/n th2 ;ung Buanh 7 nhng #>t BuG ' %)n ang c" th/ tht

  @n giGn. ehng n>u %)n 'ong 'un tho,t ra #h[i t/nh tr)ng th8c

  t)i1 th/ nh th> #hng W. i!u tt xp sO #hng ;G2 ra1 #hi ' %)n#hng th tDng t-ng nNi '+i chu2n sO tha2 Ni th> no.

  ()n phGi %i>t c,ch t du2 7-t l3n tr3n th8c t)i. " l c,ch ngh`

  hiu BuG. wallac wattls 7i>tP \un t du2 #hng ph thuc 7o

  nhng s8c 7ic ang diyn ra trong th8c t)i l 't 7ic rt #h" #hMn

  7 $i h[i ti3u tn nhi!u nMng l-ng h@n %t cZ cng 7ic no #h,c.

  ehng " l 7ic hon ton c" th th8c hin -cv.

  ega2 t9 #hi c$n nh[1 c" lO li t du2 cWa ch4ng ta C sE' -c lp

  tr/nhv. & d in h/nh l 7ic nhn phi>u ,nh gi, D trng tiu h+c.

  Qh4ng ta Bun 7Ei 7ic ch6 nh/n 7o nhng thZ h)ng tr3n phi>u ,nh

  gi, zt du2 tho c,i %)n nh/n th2{1 h@n l tp trung 7o thZ h)ng '

  ch4ng ta 'ong 'un. Qh4ng ta Bun #>t BuG i!u #hin su2 ngh`

  tha2 7/ ng-c l)i zsu2 ngh` Bu2 jnh #>t BuG{

  e>u %)n cZ 'Ci ngh` 7! c,c #hoGn n-1 %)n sO cng n- nAn ch_ng

  cht. e>u %)n cZ 'Ci lo lKng 7! sZc #h[1 %nh tt1 i!u " sO ch6

  #hi>n %)n cng ' 2>u h@n.

  |u2 ngh` cWa ch4ng ta lun lun #i' so,t #>t BuG. / th>1 tho,t

  ra #h[i c,i %2 hin t)iv1 ch4ng ta cAn tp trung hon ton 7o

  nhng #>t BuG FH}Q (~5 7Ei nhng g/ '/nh ang c"

  >/ ch%&h l lc #hoD# *a +hi cDi 8N hiE& #hXc 5 #o JX&g m"#

  #'b&g lai ho& #o& m.iO

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  10/78

  `@ ch( 2Pi 8i hc #iH, #hoO Ch&g #a 2a&g 2i #*& m"# h&h

  #*?&h 5; cZ&g #h 5^O

  Bi d:

  (i>n t du2 thnh th8c t>

  b,' chju tr,ch nhi' 7Ei t/nh tr)ng hin t)i cWa %)n.

  5ho,t ra #h[i Q,i %2 hin th8cv

  BI d:Te u &ghW #.i #hXc #H

  fu4# h6, JN& ch^u #*Dch &hiEm 57 co& &g'(i hiE& #i ca 8&

  5rong %i h+c s 1 ch4ng ti C giGi th&ch r0ng1 %)n #hng @n

  thuAn l 't 7t th hu c@. (Gn th ct li cWa %)n 'ang t&nh cht

  t:' linh 7 %)n c" #hG nMng thu h4t nhng i!u '/nh Buan t:' ch4

  7o trong cuc sng.

  6& 27 l ch V

  t &t ngi trong s ch4ng ta nhn ra -c sZc ')nh ti!' tng t9

  %3n trong cWa '/nh. H+ '$ '' %Ec i trong cuc sng1 N li cho

  2>u t %3n ngoi nh n- nAn c,c 'i Buan h ti3u c8c thi>u c@

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  11/78

  hi 7 #hng h! thZc -c sZc ')nh ' h+ ang sD hu k 't

  thZ sZc ')nh c" th ;oa2 chu2n t/nh h/nh hin t)i.

  Mt v thnh y tn knh ca n - Vivekananda cch y hn 100 nm

  v t!"#c $ %i&i thch !'t hay v ()*n i+m n,y

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  12/78

  ()n |~ ]H\. " l thng ip ch&nh cWa th,nh i7#ananda.

  Q:u h[i lEn lP

  fm #hH &o 2 ch&g #a 8# 2-u 2'a 80& #h/& *a +hi #?&h c0&h

  hiE& #i 5 chi&h ,hc X giu c) m #a 2a&g #ho 2uji3

  fu4# h6, JN&

  bEi :2 l lp lun cWa (o% ]roctor 7! ut hp dnP

  5t cG ch4ng ta !u l' 7ic 7Ei 't sZc ')nh 7 tn. Qh4ng ta ch6

  )o %Gn th:n thng Bua c,c Bu2 lut ging nhau. Q,c Bu2 lut t8

  nhi3n cWa 7* tr c" ch&nh ;,c cao. / th>1 ch4ng ta #hng g^p #h"

  #hMn #hi ch> t)o ra tu 7* tr gi ngi l3n '^t trMng t&nh to,n thi

  i' h) c,nh ch&nh ;,c >n t9ng gi:2

  (t cZ n@i no %)n D U fn 1 ustralia1 e aland1 |toc#ho'1

  ondon1 \ontral1 ha2 e or# k ch4ng ta !u l' 7ic 7Ei 'tsZc ')nh. \t Bu2 lut. " l lut hp dn

  B% m4# l lu4# h6, JN&k

  5t cG '+i thZ >n 7Ei cuc sng cWa %)n l do %)n hp dn ch4ng.

  Qh4ng %j hp dn %0ng nhng h/nh Gnh %)n lu gi trong Au. " l

  c,i nhng i!u %)n ang ngh`. ()n sO hp dn %t cZ i!u g/ ;ut

  hin trong Au.

  gi4p %)n hiu 7! lut hp dn1 trEc h>t hC2 c?ng ch4ng ti

  nghi3n cZu 't Bu2 lut t@ng t8 k ut chu2n ng. i t-ng

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  13/78

  chju Gnh hDng cWa lut chu2n ng l (f5 Q 5H m chu2n

  ng. 5t cG '+i thZ1 t9 nh[ nht nh ngu23n t1 ph:n t tEi nhng

  #hu nh ch+c tri1 c*ng !u c" s8 chu2n ng nMng l-ng #hng

  ng9ng. eh/n nhng t$a nh #ia c" th rt 7ng chCi1 #hng h! la2ng. ehng th8c cht1 #&nh 7 th=p l nMng l-ng trong tr)ng th,i

  chu2n ng #hng ng9ng.

  Ch&g #a $&g #*o&g m"# 2i J'b&g ca X chu& 2"&gk

  Q,i ch4ng ta h+c -c t9 %i h+c n2 lP trong 'i con ngi c" 't

  ngu_n sZc ')nh Bu2!n nMng1 lEn h@n %t cZ trng h-p1 t/nh hungno ;ung Buanh %)n k %)n c" Bu2!n t8 do su2 ngh`. su2 ngh` 2

  c" 7ai tr$ jnh hEng1 i!u ng sZc ')nh a %)n tEi nhng i!u

  %)n ch+n trong cuc i.

  5u2 nhi3n1 :2 l i!u %)n cAn phGi hiu

  `6, JN& 5; #hc 5 h6, JN& #X giDc

  (t cZ thZ g/ %)n ngh` >n k d? tt ha2 ;u k %)n c*ng sO hp dn

  n" 7o trong cuc sng.

  Hp dn 7 thZc l i!u ;G2 ra #hi ch4ng ta cho nhng su2 ngh`

  thi>u #i' so,t cWa '/nh t8 do ho)t ng.

  o lKng 7! 7ic tho,t #h[i n- nAn k 7 " c*ng l c,i %)n hp dn kn- nhi!u h@n

  o lKng 7! tuNi t,c k 7 %)n sO %Kt Au cG' nhn r rt du hiu cWa

  tuNi gi.

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  14/78

  o lKng liu anh 2c 2 c" 23u %)n k %)n ang l' 'i Buan h

  cWa '/nh trD n3n ;u i.

  5t cG nhng lo lKng sO ch6 #hi>n nhng i!u %)n #hng 'un ti>n

  l)i gAn 7Ei %)n.

  o lKng 7 r_i %)n sO phGi hi ti>c.

  i!u n2 ngh c" 7 s- hCi '+i su2 ngh` 7 thZc sO hp dn

  nhng i!u %)n ngh` 7o trong cuc sng cWa %)n.

  5h> nhng1 9ng lo lKng1 %Di 't Bu, tr/nh ng-c l)i 7n lun t_nt)i.

  \oi su2 ngh` t&ch c8c1 7ui 71 l)c Buan !u gi4p %)n hp dn nhng

  i!u tt xp ' %)n ngh` 7o cuc sng.

  bEi :2 l cng thZc ' ch4ng ti 'un c,c %)n hiu

  q ngh`a cWa cng thZc n2 l1 su2 ngh` song hnh 7Ei 2>u t cG'

  ;4c sO t)o ra l8c hp dn.

  QG' ;4c c" sZc ')nh lEn lao. egh` 7! 't 'c ti3u ' %)n ch6th2 thinh th&ch sO #hng th gi4p %)n nhanh ch"ng 7! &ch.

  ehng1 #hi ngh` 7! 't 'c ti3u1 %)n 7 c?ng Bu2>t t:'1 hM' hD1

  %)n sO phMng phMng 7! &ch 7Ei nhng ni!' 7ui cho "n. (:2 gi1

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  15/78

  hC2 %N sung sZc ')nh cho nhng su2 ngh` cWa %)n1 7 7n dng %i

  %Gn lut hp dn.

  e>u su2 ngh` l c ; a %)n 7! &ch1 th/ cG' ;4c ch&nh l nhi3n

  liu gi4p du2 tr/ ho)t ng cWa ng c@.

  \t tin 7ui l1 nhng su2 ngh` t&ch c8c thng c" Bu2!n nMng h@n

  nhi!u so 7Ei nhng su2 ngh` ti3u c8c.

  / th>1 hp dn nhng i!u tt xp c*ng thng dy h@n l hp dn

  nhng i!u t_i t.

  `@ &h4& #*Dch &hiEm 5.i cu"c $&g hiE& #i ca m?&h< &Hu

  +h;&g< 8& [ +h;&g #h #ha 2jik

  e>u lut hp dn @n giGn nh 721 72 t)i sao l)i #hng c" nhi!u

  ngi giu1 t)i sao %ao ngi 'Ci cZ %0ng l$ng 7Ei nhng g/ '/nh

  ang c"

  HAu h>t '+i ngi !u #hng c" thZc chju tr,ch nhi' 7Ei #>t BuG

  hin t)i. H+ th8c t:' tin r0ng1 ngu23n nh:n dn tEi t/nh tr)ng hin

  na2 cWa h+ l 7/ nhng 2>u t %3n ngoi1 #h,ch Buan ' h+ #hng

  c" #hG nMng #hng ch>1 #i' so,t.

  HAu h>t '+i ngi !u #hng thZc 7! c,c Bu2 lut. ()n hp dn

  7o trong cuc sng tt cG nhng g/ n0' trong su2 ngh` 7 cG' ;4ccWa %)n.

  (in ph,p ch/a #h"a 7n dng 4ng Kn lut hp dn ch&nh l

  hiu r0ng1 %)n phGi chju tr,ch nhi' II 7! tt cG '+i thZ C 7

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  16/78

  ang diyn ra cuc sng cWa %)n. 'Zc no " k 7 thZc ha2 t8

  gi,c1 %)n c*ng C hp dn '+i thZ t9 con ngi1 ngh! nghip1

  tDng1 %nh tt1 ni!' 7ui1 au En 7o cuc sng cWa '/nh.

  i!u n2 a tEi 't s c:u h[i th4 7j nhng ngi l n)n nh:n

  cWa hnh 7i ti ph)' ha2 chi>n tranh c*ng hp dn nhng thZ nh

  72 7o cuc sng cWa '/nh Q:u l li l em k nhng ch4ng ta

  sO thGo lun 7n ! n2 chi ti>t trong %i h+c s S.

  Khi 8& &h4& *a *&g< 8& l &g'(i lm && cu"c $&g ca

  ch%&h 8&< 8& [ #h6< 8& c) c m&h 2 #ha 2jicu"c $&g 6 #ho h'.&g m 8& mu$&O

  5hng thng ch4ng ta cZ th> giEi %3n ngoi i!u #hin th> giEi

  %3n trong cWa '/nh.

  Qh4ng ta phGi Go chi!u l)i. |u2 ngh` Bu2 jnh c,i ch4ng ta hp dn

  Qh4ng ta phGi th> giEi %3n trong ch6 )o th> giEi %3n ngoi

  fm #hH &o 2 54& J&g lu4# h6, JN& ,hZ hP, 5.i lPi %ch ca

  8&3

  HC2 nh/n nhn 7 ,nh gi, #h,ch Buan nhng #>t BuG %)n C )t

  -c trong cuc sng 7 t8 trG li nhng c:u h[i sau trong AuP

  ehng 'i Buan h cWa %)n ra sao

  ()n ang 23u

  ()n %X cWa %)n th> no

  Q,ch %)n n"i chu2n 7Ei c,c thnh 7i3n trong gia /nh

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  17/78

  5hu nhp cWa %)n

  |8 nghip cWa %)n

  |Zc #h[ cWa %)n

  ()n emH sao 7! h/nh th cWa '/nh

  e>u %)n #hng th&ch nhng #>t BuG hin t)i cWa '/nh1 %)n cAn phGi

  tha2 Ni su2 ngh`. " l tt cG nhng g/ ch4ng ti 'un n"i 7Ei %)n

  7! lut hp dn.

  * tr 7 c?ng # lut. Fhng c" c,i g/ ;G2 ra 't c,ch ngu nhi3n.

  ehng h/nh Gnh %)n lu gi trong Au nga2 lp tZc sO t)o thnh l8chp dn i!u ch6nh nhng #>t BuG cWa %)n trong cuc sng.

  ()n l 't cc na' ch:' %i>t thD 7 %i>t su2 ngh`. Fhi %)n +c %i

  7i>t n21 s8 7t1 i!u #in1 c,c t/nh hung 7 con ngi ' %)n %i>t1

  th' ch& nhng ngi %)n cha %i>t k nh 't %inh on ang

  ti>nv 7! ph&a %)n1 gi4p %)n hin th8c h"a nhng h/nh Gnh trong Au.

  ()n c" 'un nhng %inh on n2 gi4p V %)n #hng

 • 7/23/2019 2. Khoa hoc lam giau

  18/78

  \i ng21 hC2 dnh ra &t ph4t #i' so,t nhng su2 ngh` trong Au

  ()n ang ngh` c,i g/ ()n cG' th2 ra sao e>u %)n ang cG'

  gi,c tho c,ch ' %)n #hng...