2 NP Novi Sad 2

 • View
  15

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • 1NEURALNO INENJERSTVO

  Dejan Popovi, dbp@etf.rs

  Lajdenska boca: skladite velike koliine elektriciteta

  Leyden University, Holandija(1742 )

  Benjamin FranklinAmeriki politiar i pronalaza. I on je otkrio Lajdensku bocu

  (1770)

 • 2Peter Christian AbildgaardLekar i naunik, osniva Kraljevske veterinarske kole (1773) je poeo da primenjuje Leidensku bocu za aktivaciju senzorno-motornih mehanizama

  104 godine pre nego to je Thomas Edison otkrio elektrinu svetiljku!

  Luigi Galvaniitalijanski lekar koji je otkrio ivotinjski elektricitet

  (1780)

 • 3Guillaume Benjamin Amand Duchenne de Boulogne

  francuski neurolog koji je razvio izmeu ostalog i elektrini osmeh

  (1872)

  Duchenne de Boulogne, kraj XIX veka

 • 4Edwin R. Davis, (1890):

  ELEKTRINA STOLICA

  John A. Hopps, (1950):

  PACEMAKER

  elija

 • 5elijska membrana

  "Bioloki sloj" koji odvaja eliju od ekstracelularne tenosti nazivamo elijska membrana ili elijska opna.

  unutranjost

  spoljanjost

  Osnovnesupstance kojeine elijskumembranu su:

  masti (lipidi) i

  belanevine(proteini).

  ematski prikazstrukture biolokemembrane.

  elijska membrana

 • 6Ravnoteni potencijal elijePrimer neurona:Um=- 70mVEK=-81 mVUm-EK=11mV

  ENa=85 mV

  Um-ENa=-155mV

  Akcioni potencijal

  Akcioni potencijal (AP) ima 3 faze: (B) depolarizacija, (C) repolarizacija, (D) hiperpolarizacija.

  (A) Ravnoteni potencijal

  stimulus

 • 7Akcioni potencijal

  Primena negativnih impulsa dovodi do hiperpolarizacije(-1,-2,3...).

  Akcioni potencijal (AP) pri promeni amplitude aktivacionog napona (struje).

  Primena malih pozitivnihimpulsa ne dovodi do akcionog potencijala (+1,+2, +3, +4)

  Primena dovoljno velikognapona dovodi do depolarizacije, tj. akcionog potencijala (+5...).

  Kronaksija (I-T kriva) definie potrebnu koliinu elektriciteta za generisanje akcionog potencijala

  T [s]0

  I [mA]

  20

  50

  10

  30

  40

  60

  70

  0 10 20 30 40 50 TC

  IB

  IB - struja reobaze, TC - kronaksija

  BBC I

  TITI + 2

 • 8Osnove morfologije/fiziologije nervnog sistema

  Morfologija nervne elije

 • 9Ljudski organizam objedinjuje oko 1012 elija, a one se mogu podeliti na do 10000 tipova.

  elije se mogu podeliti po sledeim karakteristikama:

  1) mehanizmu kojim stvaraju relativno stereotipne signale;

  2) nainu na koji su povezane;

  3) oblicima veza koje rezultuju razliitim ponaanjima; i

  4) nainom na koji se menja njihovo ponaanje.

  Kahalov (Raymond Y Cajal) princip specifinosti povezivanja elija:

  1) ne postoji kontinualnost citoplazme izmeu nervnih elija,

  2) nervne elije ne grade "sluajnu" neuralnu mreu; i

  3) svaka elija ima specifine i precizne veze, inei kontakte samo sa nekim nervnim elijama, ali ne sa ostalima.

 • 10

  Duina presinaptikog dela elije je velika, i moe da bude vie od 1metar.

  Popreni presek aksona je u opsegu od 2 m do 20 m, a prenik some oko 50 m.

  Jedan neuron moe da ostvari sinaptike veze i sa 1000 drugih neurona.

  NEURON

  SINAPSA

 • 11

  Osnovne karakteristike1. Soma neurona sadri jedro. 2. Some nervnih elija su blizu centralnog nervnog

  sistema i zatiene su kotanim sistemom.3. Aksoni prenose impulse od some, a dendriti

  prenose signale ka somi.4. Sinapse su mesta prenosa signala (jednosmerno)

  sa elije ne eliju.5. Neurotransmiter prenosi signal preko sinapse, a

  posle prenosa nestaje (posle delovanja hemijskih inaktivatora).

  Akcioni potencijal prenos du aksona

 • 12

  Akcioni potencijal

  xU

  r1-=ii

  i

  xU

  r1=

  xi-=i 2

  2

  i

  im

  )U-(Ug+)U-(Ug+

  )U-(Ug+tUC=

  xU

  2R

  eeNaNa

  KK2

  2

  Akcioni potencijal

  tU

  v1=

  xU

  2

  2

  22

  2

 • 13

  Uloga centralnog nervnog sistema (CNS) je da skenira, evaluira (uporeuje sa memorisanim informacijama), i procesira informacije primljene od perifernih senzornih nerava i da generie eferentne impulse, pa se moe rei da on ima integracionu i koordiniuu funkciju.

  Centralni nervni sistem ine mozak i kimena modina.

  FUNKCIONALNA ULOGA

  Mozak i kimena modina su zatieni meningama (vieslojnom opnom), a zatim kotanim sistemom (lobanja / kimeni prljenovi).

  Povrinski sloj telencephalona - cortex se deli na renjeve: frontalni, parietalni, okcipitalni i temporalni.

  Dve hemisfere su povezane za corpus callosum.

  FUNKCIONALNA ULOGA

 • 14

  Ljudski CNS prima veliki broj informacija (109 bit/s), a samo mali deo se svesno registruje (10 do 100 bit/s).

  Ostale informacije se procesiraju podsvesno, ili se ne procesiraju uopte. Ljudski organizam je u stanju da proizvodi oko 10 bit/s informacija.

  Radi poreenja pomenuemo da jedna televizijska slika ima oko 10 bit/s, ili itanje jedne stranice teksta za 20 sekundi odgovara prijemu od oko 50 bit/s.

  FUNKCIONALNA ULOGA

  ORGANIZACIJA NERVNOG SISTEMA: CENTRALNI (CNS) I PERIFERNI NERVNI SISTEM (PNS)

 • 15

  FUNKCIONALNE CELINE CNS-a

  MORFOLOGIJA

 • 16

  SPECIFICIRANOST STRUKTURA U MOZGU

  MORFOLOGIJA: KIMENA MODINA + PNS

 • 17

  Kimena modina je organ na kome se ostvaruje veza perifernih nerava sa CNS-om. Modina slui i kao prenosilac i integratorinformacija

  Periferni nervni sistem se ponekada naziva i spinalni nervni sistem. Spinalni nervni sistem je funkcionalno organizovan u oblik koji je odgovaran za reflekse.

 • 18

  Kortikalni refleks

  Postoji shvatanje da kimena modina u sebi sadri i mehanizam koji se naziva centralni generator ritma (central pattern generator - CPG), ijom modulacijom se dobijaju funkcionalni pokreti koji rezultuju vanim funkcijama kao to je naprimer lokomocija.

 • 19

  Osnove morfologije/fiziologije miinog sistema

 • 20

  NERVNO-MIINA SINAPSA

  Motorna jedinica

 • 21

 • 22

  EMATSKI PRIKAZ MEHANIZMA KONTRAKCIJE

  Prenos akcionog potencijala sa motornog nerva na motornu jedinicu miia izaziva kontakt izmeu jednog broja miozinskih glavica i aktinskih vlakana, koje prati obrtanje miozinskihglavica. To rezultuje skraenjem sarkomera, tj. miia.

  ematski prikaz miine kontrakcije

 • 23

  KONTRAKCIONA SILA SARKOMERA

  AKCIONI POTENCIJALI I MIINI ODGOVOR ZA SRANI MII

 • 24

  AKCIONI POTENCIJALI I MIINI ODGOVORI ZA GLATKE MIIE

  AKCIONI POTENCIJALI I MIINI ODGOVORI ZA POPRENO-PRUGASTE MIIE

 • 25

  Miino pobuivanje

  Razliite miine jedinice u istom miiu imaju razliite pragove pobuivanja, i razvijaju razliite sile.

  SILA U FUNKCIJI RELATIVNE DUINE MIIA (desno), I UESTANOSTI POBUIVANJA (levo)

 • 26

  Miina sila u funkciji duine i brzine skraivanja

  OSNOVNI PRINCIP RADA NEURALNIH PROTEZA:

  GENERISANJE AKCIONIH POTENCIJALA PRIMENOM ELEKTRINE STIMULACIJE(povrinske elektrode, implantibilne elektrode)

  GENERISANJE AKCIONIH POTENCIJALA PRIMENOM PROMENLJIVOG MAGNETSKOG POLJA

  GENERISANJE AKCIONIH POTENCIJALA PRIMENOM DRUGIH ENERGETSKIH IZVORA (akupunktura, akupresura, ultrazvuk, itd.)

 • 27

  f = 1/IPI (impulsa u sekundi) uestanost stimulacije

  T (10 s 10 ms), f = 1 100 imp/s, I = 10 A 150 mA (1 mV 300 V)

  a) Monofazna stimulacija

  b) monofazna kompenzovana stimulacija

  c) Monofazna stimulacija

  d) Bifazna stimulacija

 • 28

  i(t)u(t)

  i(t) u(t)

  t [s] t [s]

  t [s] t [s]

  BA

  Oblik napona (A) i struje (B) (donji paneli) pri pobudi strujnim (A), odnosno naponskim (B) (gornji paneli) izvorom

  Princip primene elektrine stimulacije za pobudu senzorno-motornih sistema.

  Aktivna elektroda je katoda.

  Elektroda je pretvara struje jona (u spoljnom sistemu) i struje jona u organizmu.

 • 29

  Lokalizacija (selektivnost) elektrine stimulacije

  Kriva pobuivanja (recruitment curve)

 • 30

  MIINMA SILA ZAVIZI OD UESTANOSTI POBUIVANJA

  ODGOVOR NA POJEDINAAN IMPULS: TRZAJ (TWITCH)

  ODGOVOR KOD KOG SE NE VIVI PULSIRANJE: FUZIONA KONTRAKCIJA

  MAKSIMALNI ODGOVOR: TETANIZACIJA

  Uestanost aktivacija miinih elija (bioloka) je mala.

  Mii se zamara ako su miine elije aktivirane sa veim uestanostima.

 • 31

  Miina sila prati sa kanjenjem akcioni potencijal. Inenjerskom terminologijiom miina sila je izlaz iz filtra propusnika niskih uestanosti na impulsnu pobudu.

  Kanenje je trajanja 30 do 50 ms, a trajanje sile na pojedini impuls reda 50 do 100 ms (zavisi od miinih vlakana)

  Sonda u obliku broja 8Dva TMS ureaja i sonda u obliku torusa

  Magnetska aktivacija nervnih elija

  NAVIGAIONI SISTEM

 • 32

  oblik namotaja(stimulacione sonde)

  poloaj i orijentacijanamotaja u odnosu nakortikalnu strukturu

  elektrina provodnoststimulisanih struktura

  Oblik indukovanog elektrinog polja

  Pri primeni TMSa se danas sve ee primenjuje navigacioni ureaj: Navigacioni sistem koristei snimke (MRI) i sistem senzora omoguava ponovljivo pozicioniranje sonde u odnosu na kortikalne strukture.