2. Początki władzy komunistów w Polsce ?· Początki władzy komunistów w Polsce ... w wyborach…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 </p> <p>2. Pocztki wadzy komunistw w Polsce notatka </p> <p>_________________________________________________________________________________ </p> <p>PKWN Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego </p> <p>ZPP Zwizek Patriotw Polskich </p> <p>CBKP Centralne Biuro Komunistw Polskich </p> <p>KRN Krajowa Rada Narodowa </p> <p>TRJN Tymczasowy Rzd Jednoci Narodowej </p> <p>NRD Niemiecka Republika Demokratyczna </p> <p>RFN Republika Federalna Niemiec </p> <p>UPA Ukraiska Powstacza Armia </p> <p>PSZ Polskie Siy Zbrojne na Zachodzie </p> <p>WiN Wolno i Niezawiso </p> <p>NSZ Narodowe Siy Zbrojne </p> <p>NZW Narodowe Zjednoczenie Wojskowe </p> <p>MO milicja Obywatelska </p> <p>KBW Korpus Bezpieczestwa Wewntrznego </p> <p>UB Urzd Bezpieczestwa </p> <p>1. PKWN i Polska Lubelska - 1944 r. </p> <p>a) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) powsta 20.07.1944 r. w Moskwie. Ogoszono </p> <p>jego powstanie 22.07.1944 r. w Chemie Lubelskim, w pierwszym wyzwolonym na zachd od </p> <p>Bugu miecie. </p> <p>b) by to organ wadzy wykonawczej mia peni funkcj rzdu na wyzwalanych przez ZSRR terenach </p> <p>gdy PKWN nie uznawa rzdu londyskiego uznajc, e funkcjonuje on na podstawie </p> <p>faszystowskiej konstytucji konstytucji kwietniowej. </p> <p>c) skad PKWN </p> <p> dziaacze ZPP i KRN </p> <p> przewodniczcym Edward Osbka-Morawski </p> <p>d) Manifest PKWN (program) zapowiada: </p> <p> przeprowadzenie reformy rolnej bez odszkodowania chopi mieli dosta ziemi, ale jej </p> <p>waciciele nie mieli dosta odszkodowania za jej utrat, </p> <p> poszanowanie wasnoci prywatnej, </p> <p> zwrcenie dbr odebranych przez Niemcw, </p> <p> wprowadzenie ustroju demokratycznego demokracji parlamentarnej, </p> <p> zawarcie sojuszu z ZSRR. </p> <p>Manifest nie wspomina o nacjonalizacji, kolektywizacji, ani o wprowadzeniu systemu rzdw </p> <p>wzorowanym na ZSRR. </p> <p>e) Polska Lubelska okres rzdw od powoania PKWN do powoania Tymczasowego Rzdu Jednoci </p> <p>Narodowej (TRJN) w czerwcu 1945 r. </p> <p> 26.07.1944 r. PKWN przekaza Stalinowi wadz na terenach polskich w okresie dziaa </p> <p>wojennych. </p> <p> 27.07.1944 r. polsko radziecka umowa dotyczca granic. PKWN zrzek si Kresw </p> <p>Wschodnich, w zamian za ziemie, ktre uzyska na zachodzie (ziemie lece na wschd od </p> <p>Odry i Nysy uyckiej, nazywane pniej Ziemiami Odzyskanymi). </p> <p>2 </p> <p> 1.08.1944 r. siedzib PKWN sta si Lublin. Swoim zasigiem obejmowa wojewdztwa: </p> <p>lubelskie, biaostockie, Zach. cz lwowskiego, wsch. cz warszawskiego, </p> <p> przejto kontrol nad samorzdami, </p> <p> rozpoczto polityk terroru wobec przeciwnikw nowej wadzy, </p> <p> 6.09.1944 r. ogoszono reform roln, chcc zyska poparcie chopw dla nowej wadzy </p> <p>zaczto j natychmiast wprowadza w ycie. </p> <p>2. Powoanie Rzdu Tymczasowego 31.12.1944 r. </p> <p> PKWN przeksztaci si w Rzd Tymczasowy, przed konferencj w Jacie (pocztek 4.02.1945 </p> <p>r.) Stalin chcia wywrze nacisk na Churchilla i Roosevelta, ktrzy uznawali rzd londyski. </p> <p>Problem istnienie dwch rzdw. Rzd Tymczasowy uzna: ZSRR, Jugosawia, </p> <p>Czechosowacja. </p> <p> premierem Rzdu Tymczasowego zosta Edward Osbka Morawski. </p> <p>3. Powstanie nowych wadz w 1945 r. </p> <p>a) Konferencja w Jacie 4-11.02.1945 r. decyzje w sprawie wadz polskich </p> <p>Ma powsta Tymczasowy Rzd Jednoci Narodowej (TRJN) przez poszerzenie skadu Rzdu </p> <p>Tymczasowego przez demokratycznych politykw z kraju i z zagranicy. Rzd ten zostanie uznany </p> <p>przez ZSRR i aliantw zachodnich, a jego celem bdzie przeprowadzenie w jak najkrtszym czasie </p> <p>wolnych i demokratycznych wyborw. </p> <p>b) 28.06.1945 r. powsta TRJN, po rozmowach midzy Stanisawem Mikoajczykiem (byy premier </p> <p>rzdu londyskiego), a przedstawicielami polskich komunistw. Na pocztku lipca uznany przez </p> <p>USA i W. Brytani oraz ZSRR. Skad: </p> <p> premier Edward Osbka Morawski </p> <p> wicepremier minister rolnictwa Stanisaw Mikoajczyk </p> <p> wicepremier Wadysaw Gomka (PPR) </p> <p> na 21 ministerstw 17 kontrolowali komunici. </p> <p>4. Nowe granice Polski </p> <p>a) ksztat polskich granic na konferencjach Wielkiej Trjki </p> <p>Miejsce konferencji </p> <p>Data Postanowienia </p> <p>Teheran 28.11 1.12.1943 r. Granica wschodnia linia Curzona ; Lww po radzieckiej stronie. Granica zachodnia Polska powinna otrzyma Gdask, Warmi, Mazury (Prusy), ziemie na wschd od Odry lsk Opolski. Niemcy mieli zosta wysiedleni poza t granic. </p> <p>Jata 04. 11.02.1945 r. Granica wschodnia linia Curzona; doprecyzowano jej przebieg. Granica zachodnia Polska powinna otrzyma ziemie na pnocy i zachodzie; nie sprecyzowano jakie. </p> <p>Poczdam 17.07. 2.08.1945 r. Granica wschodnia linia Curzona. Granica zachodnia Polska powinna otrzyma ziemie lece na wschd od Odry i Nysy uyckiej w zarzd administracyjny do czasu zwoania konferencji pokojowej (Pomorze Zachodnie, ziemia lubuska, Dolny lsk, lsk Opolski, Grny lsk), ktra zadecyduje o przyszoci tych ziem. Do Polski powinny zosta przyczone Gdask, Warmia i Mazury. Z ziem tych miaa zosta wysiedlona ludno Niemiecka. </p> <p>3 </p> <p>b) granica z ZSRR 16.08.1945 r. polsko- radziecki ukad graniczny, zawarty midzy ZSRR, a TRJN: </p> <p> potwierdzono przebieg polskiej granicy wschodniej na linii Curzona utrata Kresw </p> <p>Wschodnich, </p> <p> sprecyzowano przebieg granicy w Prusach Wschodnich Krlewiec po stronie radzieckiej </p> <p>(dzisiejszy okrg kaliningradzki) </p> <p> 1951r. korekta granicy wschodniej Polska oddaje ZSRR cz powiatu hrubieszowskiego </p> <p>(bogat w wgiel kamienny) w zamian za Ustrzyki Dolne </p> <p>c) granica z Czechosowacj przywrcono granic sprzed 1938 r. Zaolzie wrcio do Czechosowacji. </p> <p>Po stronie polskiej pozostaa Kotlina Kodzka, Racibrz i Gubczyce. Ukad graniczny z ZSRR </p> <p>podpisano w 1958 r. </p> <p>d) granica z Niemcami: </p> <p> 1945 r. decyzje konferencji poczdamskiej, </p> <p> 1950 r. ukad w Zgorzelcu z NRD Niemcy Wschodnie uznay granic polsko niemieck, </p> <p> 1970 r. ukad w Warszawie z RFN Niemcy Zachodnie uznay granic polsko niemieck, </p> <p> 1990 r. po zjednoczeniu Niemiec podpisano polsko niemieck konwencj, ktra uznawaa </p> <p>oba wczeniejsze ukady potwierdzono granic polsko niemieck. </p> <p>5. Przesiedlenia ludnoci </p> <p>a) sytuacja demograficzna w 1945 r. </p> <p> podczas wojny zgino okoo 6 mln obywateli polskich, g. ydw i Polakw, </p> <p> ludno na Kresach Wschodnich znalaza si poza granicami; cz obywateli polskich nadal </p> <p>znajdowaa si na Syberii lub w Kazachstanie , </p> <p> na Zachodzie pozostali emigranci w przewaajcej wikszoci przedwojenna elita, </p> <p> na ziemiach przyczonych do Polski znalazo si ok. 3 mln Niemcw </p> <p>b) przesiedlenia: </p> <p> zgodnie z decyzj konferencji poczdamskiej wysiedlono ok. 3 mln Niemcw do NRD, </p> <p> do ZSRR wysiedlono ok. 500 tys. Ukraicw, 36 tys. Biaorusinw, kilkanacie tys. Litwinw, </p> <p> z Polski wyjedali ydzi obawiajcy si antysemityzmu (pogrom kielecki 1946 r.) </p> <p> do Polski powrcia cz onierzy PSZ, jecy obozw koncentracyjnych i obozw jenieckich, </p> <p> przesiedlono obywateli polskich z ZSRR - ok. 1, 5 mln osb do koca 1947 r.(nie wszystkich </p> <p>pozostao ok. 1,6 mln), </p> <p> okoo 3 mln osb z centralnej Polski przesiedlio si na tzw. Ziemie Odzyskane, </p> <p> Akcja Wisa od koca kwietnia 1947 r. do lipca 1947 r. Akcja wysiedlenia ok. 140 tys. </p> <p>Ukraicw, emkw i Bojkw z terenw poudniowo-wschodniej Polski na Pomorze, Dolny </p> <p>lsk, Warmi i Mazury. Celem byo pozbawienie UPA zaplecza oraz polonizacja tej ludnoci. </p> <p>6. Walka z opozycj </p> <p>a) 19.01.1945 r. gen. Leopold Okulicki Niedwiadek wyda rozkaz o rozwizaniu AK. Powstaa </p> <p>organizacja NIE na czele z gen. Emilem Fieldorfem Nilem. Dziaaa ona na zachd od Wisy i </p> <p>miaa charakter kadrowy (kadry oficerskie). </p> <p>b) 27.03.1945 r. NKWD aresztowao w Pruszkowie 16 przywdcw PPP (przedstawicieli </p> <p>najwaniejszych wadz i przywdcw partii politycznych) i wywiozo do Moskwy. W 18.06.1945 r. </p> <p>rozpocz si w Moskwie pokazowy proces szesnastu, w tym delegata na kraj Jana Stanisawa </p> <p>Jankowskiego czy ostatniego dowdc AK gen. Leopolda Okulickiego. Mimo kilkuletnich wyrokw </p> <p>wielu z nich nigdy nie wyszo z wizienia ywych. </p> <p>c) antykomunistyczne organizacje konspiracyjne na ziemiach polskich w 1945 r. </p> <p>(ok. 20-30 tys. onierzy we wschodniej i centralnej Polsce). organizacje: </p> <p>4 </p> <p> WiN Wolno i Niezawisow </p> <p> Delegatura Si Zbrojnych na Kraj </p> <p> NSZ Narodowe Siy Zbrojne </p> <p> NZW Narodowe Zjednoczenie Wojskowe </p> <p>Dowdcy antykomunistycznej partyzantki: </p> <p> mjr Zygmunt Szendzielorz pseudonim upaszka dowdca 5 Brygady Wileskiej AK, </p> <p> mjr Jzef Kura, pseudonim Ogie, dziaa na Podhalu. </p> <p>d) do walki z opozycj skierowano siy MO, UB i KBW. </p> <p>7. Referendum 30.06.1946 r. </p> <p>a) KRN przyja ustaw o przeprowadzeniu referendum 27.04.1946 r. Referendum miao na celu: </p> <p> wykazanie jednoci spoeczestwa i zaufania do rzdzcych wadz, </p> <p> odwleczenie terminu wyborw, </p> <p> uwyprbowanie metod politycznych, ktre chciano wykorzysta podczas wyborw. </p> <p>b) Pytania zostay zredagowane tak by uzyska na nie odpowiedzi pozytywne: </p> <p>(1) Czy jeste za zniesieniem Senatu ? </p> <p>(2) Czy jeste za utrwaleniem reform spoecznogospodarczych ? </p> <p>(3) Czy chcesz utrwalenia granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie uyckiej ? </p> <p>c) wyniki: </p> <p>Oficjalne Nieoficjalne gosy z Krakowa </p> <p>Pyt. 1 68,2% na TAK. 83,3 % na NIE </p> <p>Pyt. 2 77,3% na TAK 59% na NIE </p> <p>Pyt. 3 91,4% na TAK 70% na TAK. </p> <p>Referendum zostao sfaszowane. </p> <p>8. Wybory 19.01.1947 r. </p> <p>a) nowa ordynacja wyborcza umoliwiaa liczne naduycia i faszerstwa: </p> <p> obwodowe komisje wyborcze mogy pozbawi obywatela prawa gosu, </p> <p> w wyborach mogli kandydowa urzdnicy pastwowi, </p> <p> obwodowe komisje wyborcze powstay w jednostkach wojskowych (gosowanie na rozkaz), </p> <p> wyniki wyborw miaa ogosi tylko Komisja Centralna tylko ona miaa prawo liczy gosy. </p> <p>b) do wyborw przystpiy: </p> <p> Blok Stronnictw Demokratycznych (PPS, PPR, SL, SD) komunici startowali z 1 listy; </p> <p>mandaty mieli dzieli midzy siebie wedug z gry ustalonego klucza. </p> <p> PSL Nowe Wyzwolenie. </p> <p> PSL Mikoajczyka opozycyjne </p> <p> SP opozycyjne </p> <p>c) wyniki </p> <p>Oficjalne Nieoficjalne wyniki z Gniezna </p> <p>Blok Stronnictw Demokratycznych </p> <p>80,1% gosw PSL Mikoajczyka </p> <p> 74% gosw </p> <p>PSL Nowe Wyzwolenie </p> <p>3,5 % gosw </p> <p>PSL Mikoajczyka 10,3% gosw </p> <p>SP 4,7% </p> <p>Wyniki zostay sfaszowane. </p> <p>Nowy sejm wybra prezydenta zosta nim Bolesaw Bierut. Nowym premierem Jzef </p> <p>Cyrankiewicz. </p>

Recommended

View more >