2 Rph Tatabahasa Kssr

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 2 Rph Tatabahasa Kssr

  1/27

  1

  Rancangan Pengajaran Harian [RPH](Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1: Pendekatan Komunikatif

  Mata Pelajaran: Bahasa MalaysiaTahun: 1 KreatifBil Murid: 34 orangTarikh /Hari:Masa: 8.10 .10 !agiTe"a : Kesihatan danKebersihanTajuk : !agu "#angun Pagi$

  %TA&'AR' KA&'&)A& %TA&'AR' P*+#*!A,ARA&

  #.1 Me"aha"i dan "enggunakan golongan

  kata dengan $etul "engikut konteks.

  #.1.1 +emahamidan menggunakankata nama am

  -ang mudahdengan $etul "engikut konteks.

  %$jekti&: Pada akhir !roses !engajaran dan !e"$elajaran ini' "urid da!at:

  i. Menye$ut sekurang(kurangnya li"a dari!ada tujuh !erkataan kata na"a a" konkrit yang

  terda!at dala" lirik lagu $ertajuk Bangun Pagi dengan $etul.

  ii. Menja)a$ sekurang(kurangnya tujuh dari!ada se"$ilan soalan tentang lirik lagu $ertajuk BangunPagi dengan "enggunakan kata na"a a" konkrit dengan $etul.

  %istem #ahasa

  Tata$ahasa: "or&ologi ( kata na"a a" konkrit

  *osa kata : !utik ka!as

  Pengisian Kuriku/um (*/emen +erentas Kuriku/um

  +l"u : P,*' -ains

  ilai Murni : *e$ersihan &iikal dan "ental

  Pendidikan la" -ekitar : $ertanggungja)a$ terhada! ke$ersihan diri dan !ersekitaran Teknologi Maklu"at dan *o"unikasi : Belajar "elalui TM*

  *reatitii : Pergerakan kreati& ( +"aginasi dan isualisasi ' "en2i!ta lirik lagu

  le"en *eusaha)anan

  * 1: 1.4 aya kreatiiti dan inoasi : "e"erhati dengan $ertujuan dan "enghasilkan$anyak idea

  * 5: 5.5 Menganalisis dan "enyatakan ke$aikan/ke$urukan sesuatu* #: #.1 Prinsi! tanggungja)a$ sosial : "enjaga !ersekitaran

  Kepe/bagain Kaedah dan teknik [%trategi]

  *B : "enghu$ung kait dengan !engala"an' se$a$ aki$at "enjaga ke$ersihan gigi dan "uka

  *P : er$al linguistik' intra!ersonal dan kinestatik

  B6B : "engu"!ul "aklu"at dan "e"!roses "aklu"at tentang lirik lagu

  Pe"$elajaran kontekstual: "enghu$ung kait dengan a"alan ke$ersihan dala" kehidu!an

  seharian.

  Pe"$elajaran konstruktiis"e

 • 7/25/2019 2 Rph Tatabahasa Kssr

  2/27

  2

  #ahan #antu +engajar

  ,enis #i/angan

  1 *o"!uter ri$a 1

  5 76 1

  3 7irik lagu :Bangun !agi 184 ra&ik !eta !e"ikiran : 6arta !el$agai alir 1

  # Beg kertas 1

  9 Model anak !atung' kerusi dan "eja 1

  a"$ar keadaan gigi yang rosak' "uka yang 2o"ot 1

  8 7e"$aran kerja !e"ulihan #

  Borang rekod !enilaiani. Pe"erhatian "enge2a" kata na"a a" konkritii. *ui kata na"a a" konkrit lagu $angun Pagi

  11

  Pengetahuan %edia Ada: Murid $iasa "enga"alkan ke$ersihan diri dala" kehidu!an seharian "erekaBahasa;.

  !angkah0+asa si pe/ajaran Akti2iti PdP 3atatan

  nduksi%et(4 minit

  %oa/an

  1. a"akan $enda($endayang di!egang dan dilihatdi dala" $eg kertas.

  ,angkaan ja5apan

  o nak !atung

  o Model kerusi

  o Model "eja

  3iri

  Perkaitan o$jek dengan tajukdan isi !elajaran.a"a(na"a o$jek yang $olehdisentuh dan dilihat.

  Be$era!a orang "urid di"inta

  "enyentuh dan "enekao$jek yang terda!at di dala"$eg kertas.

  uru "enge"ukakan soalan

  untuk "en2ungkil 2iri o$jek.

  uru "enghu$ungkaitkan

  ja)a!an "urid dengan isi!elajaran !ada hari ini.

  ##+

  Bahan "aujud

  ="odel>

  K#

  Menghu$ung

  kaiit

  #3#

  Me"!roses"aklu"at

  Pembe/ajaranKontekstua/

  Menghu$ungkait

  kan dengan!engala"andala" kehidu!an

  !angkah 1(16 minit *ata na"a a" konkrit

  Akti2iti 1

  Murid di!erdengarkan raka"an

  lagu Bangun Pagi

  Murid("urid di"inta

  "enyanyikan lagu

  ##+

  Teks lagu

  Bangun Pagi

  ?aka"an lagu

  76

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/D:%5C%5CUsers%5C%5CM%20Kamroldin%5C%5CDocuments%5C%5Clagu%20Bangun%20Pagihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/D:%5C%5CUsers%5C%5CM%20Kamroldin%5C%5CDocuments%5C%5Clagu%20Bangun%20Pagi
 • 7/25/2019 2 Rph Tatabahasa Kssr

  3/27

  3

  !agu: #angun Pagi

  Bangun !agi'

  osok gigi'6u2i "uka'Pakai $aju'

  -ikat ra"$ut'Pakai kasut'%tak 2ergas'ke sekolah.

  Peta Pel$agai lir

  nggota $adan yang lain,angkaan ja)a!an

  1. Telinga5. Mata3. *uku

  4. ?a"$ut#. ,ari

  $erdasarkan seni kata yangdi!a!arkan $ersa"a(sa"adengan guru.

  Murid di"inta "elakukan

  gerak kreatifsa"$il $ernyanyi.

  uru "e"a!arkan !eta 2arta

  alir !el$agai di!a!arkan

  uru $ersoal ja)a$ tentang

  se$a$ aki$at "enjagake$ersihan gigi dan "uka$erdasarkan !a!aran ga"$ar.

  Murid di$i"$ing "e"$uat

  kesi"!ulan akan ke!entingan"enjaga ke$ersihan.

  Murid di"inta "enyatakananggota $adan yang lain yang!erlu dijaga ke$ersihan.

  Peta 2arta alir

  !el$agai

  a"$ar keadaan

  gigi yang rosakdan "uka yangkotor

  K#

  se$a$ aki$at

  Teknik

  Pe"erhatianTunjuk 2ara

  Pergerakan kreati&

  KP

  +ntra!ersonal

  @er$al linguistik

  *inestatik

  &i/ai +urni

  *e$ersihan &iikal

  Pembe/ajaarn

  kontekstua/ Menghu$ungkaitk

  an denganke$ersihan diri

  *K

  * 5: 5.5

  !angkah 7( 14 minit

  *ata na"a a" konkrit

  !irik !agu: #angun Pagi

  Bangun !agi'

  osok gigi'6u2i "uka'Pakai $aju.

  -ikat ra"$ut'Pakai kasut'

  Badan $ersih'ke sekolah.

  7irik lagu

  Akti2iti i

  uru "engedarkan seni kata

  lagu =$er!asangan>

  Murid("urid di"inta

  "enggarisi dan "enye$ut!erkataan yang "enunjukkano$jek yang da!at disentuh ataudi!egang dan dilihat$erdasarkan lirik lagu.

  Murid di"inta "e"$erikan

  2ontoh kata na"a a" konkrit$erdasarkan o$jek yang ada di

  ###

  7irik lagu

  Pendekatan

  +ndukti&

  Teknik

  yanyian

  Penyoalan

  KP

  +ntra!ersonal

  @er$al linguistik

  aki$atse$a$

  osok

  gigi

 • 7/25/2019 2 Rph Tatabahasa Kssr

  4/27

  4

  ="engandungi kata na"a a"konkrit>

  -a!u lantai'6u2i tingka!'-usun "eja'

  dan kerusi'Bilik $ersih'%tak 2ergas'

  uru ti$a'Ba2a $uku.

  *ata na"a a" konkrit :o$jek di dala" $ilik darjah

  dala" kelas.

  Akti2iti ii

  uru "e"ilih $e$era!a

  !erkataan yang dise$ut oleh

  "urid.

  Murid di$i"$ing untuk

  "enya"$ung rangka! ketigalirik lagu dengan 2ara "e"ilihkata kerja yang sesuai untuk"enjaga ke$ersihan setia!o$jek.

  uru "e"a!arkan rangka!

  kee"!at.

  Murid dan guru "enyanyikan

  lagu sa"$il "elakukan gerakkreati& yang sesuai dengan"aksud lagu.

  &i/ai +urni

  *e$ersihan &iikal

  dan "entalPA%

  Bertanggungja)a

  $

  *K

  *1: 1.4

  * #: #.1

  Peni/aian objektif

  Pe"erhatian

  =le"$aran kerja :kata na"a a"akonkrit yangdigarisi dan

  dise$ut> dala"seni kata lagu.

  !angkah 8( 74 minit

  *ata a"a " konkrit

  %oa/an kui9 #angun Pagi3ontoh:

  1. -etia! hujung "inggusaya "engeti! anggotaini su!aya kotoran tidakada di $a)ahnya.

  -ia!a sayaA5. -ele!as $er"ain di luarkelas anggota $adanyang !erlu di$ersihkanialah ..... .

  3. Putik kapassesuaidigunakan untuk"e"$ersihkan saya.-ia!a sayaA

  4. -a!ulah saya setia! !agisu!aya kelas anda tidak$erha$uk. -ia!a sayaA

  ,angkaan ja5apan kui9

  i. kakiii. kukuiii. tangani. ra"$ut. telinga

  i. kerusiii. "ejaiii. tingka!

  Akti2iti i

  1.uru "e"!a"erkan ga"$artu$uh kanak(kanak danga"$ar $ilik darjah

  5. uru "engadakan kui katana"a a" konkrit "engikutku"!ulan untuk tujuan

  !enilaian.

  Murid dikehendaki

  "enja)a$ "enggunakankata na"a a" konkrit

  Murid "enja)a$ dala"

  te"!oh 30 saat -atu set kad !erkataan

  anggota $adan dan

  !eralatan kelas di$erikan

  ke!ada setia! ku"!ulan. -etia! orang ahli

  "enda!at satu kad

  !erkataan. Murid di"inta "ena"!al

  kad !erkataan !adaanggota $adan dan!eralatan kelas yang !erludijaga ke$ersihan$erdasarkan soalan kui.

  Pe"enang !erta"a'

  ##+

  a"$ar kanak(

  kanak

  a"$ar $ahan

  !e"$ersih

  *ad !erkataan

  anggota

  tu$uh dan

  !eralatan/o$jek

  $ilik darjah Borang !enilaian

  rakan se$aya.

 • 7/25/2019 2 Rph Tatabahasa Kssr

  5/27

  5

  i. lantai

  ,angkaan ja5apanpenga-aan

  i. kaki ( sa$unii. ra"$ut (sya"!uiii. gigi ( u$at gigii. lantai ( !enya!u. tingka! ( kain

  ,angkaan ja5apanpemu/ihan

  i. "ataii. kakiiii. "ejai. $uku

  . gigi2i. "uka

  kedua dan ketigaditentukan $erdasarkan

  ju"lah "arkah.

  Akti2iti iiPenga-aan

  1. Murid di"inta "ena"akan$ahan($ahan yang digunakanuntuk "e"$ersihkan anggota$adan

  5. Murid di"inta "enyesuaikan$ahan yang digunakan"e"$ersihkan anggota $adandengan anggota $adan$erdasarkan ga"$ar $ahan!e"$ersih dala" le"$arankerja.

  3. Murid "enulis na"a $ahan

  !e"$ersih dala" le"$arankerja.

  Pemu/ihan+embaca dan mengeja k2 k21. Melengka!kan !etak kosong

  untuk "e"$ina kata na"a a"konkrit.

  KP

  @er$al 7inguistik

  +ntra!ersonal

  *K* 1: 1.10

  Peni/aian objektifPe"erhatian : Borang!enilaian skor=kui>

  !embaran kerjaakti2iti pemu/ihan

  Penutup4 minit

  *ogniti&

  ?u"usan isi !elajaran%$jek yang $oleh dilihat dandi!egang : di luar $ilik darjah

  *e!entingan "enjagake$ersihan diri dan

  !ersekitaran = $ilik darjah>

  -osial :Pujian atas usaha dankejayaan.

  Murid di"inta "enye$ut

  kata na"a a" yang telahdi!elajari dan 2iri katana"a a" konkrit.

  Murid di"inta "e"$eri

  satu 2ontoh kata na"a a"konkrit yang terda!at di

  dala" $ag sekolah.

  uru "e"$eri !ujian atas

  sika! "urid "enjagake$ersihan diri dan!ersekitaran