2. SIMPOZIJ „KORACI ZA BUDUĆNOST BEZ NASILJA – I MLADI konacni  · – prevencija nasilja u praksi ivana bo čina, josipa glavaš kaznena djela nasilja u probacijskom sustavu ... psihopatoloŠki korelati Školskog nasilja

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>2. SIMPOZIJ KORACI ZA BUDUNOST BEZ NASILJA NASILJE I MLADI" 20.11.2014., Hotel Adriatic, Opatija </p><p>8.00-9.00 Registracija </p><p>9.00-09.45 </p><p>Otvaranje Simpozija i Pozdravni </p><p>govori </p><p>Pozdravi pokrovitelja: Predstavnici Ministarstava RH PU PG Primorsko-goranska upanija Grad Rijeka Grad Opatija Sveuilite u Rijeci Medijski pokrovitelji: HRT studio Rijeka Novi List Pozdrav domaina i otvaranje Simpozija: NZZJZ PG prof.dr.sc. Vladimir Miovi, dr.med. Nastup Pjevakog zbora mladih "Josip Kaplan" </p><p>09.45-10.00 Uvod u </p><p>Simpozij </p><p>Pozdrav pokrovitelja i uvodno izlaganje: doc.dr.sc. Ivana Milas Klari, dipl.iur. - Pravobraniteljica za djecu RH </p><p>Nasilje nad djecom - jesmo li ga ozbiljno shvatili? </p><p>10.00-11.30 I. SEKCIJA ZDRAVSTVO I KOLSTVO </p><p>10.00-10.10 I. plenarno izlaganje </p><p>prim.dr.sc. Ranko Stevanovi, dr.med., zamjenik ravnatelja Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, HR </p><p>Nasilje i mladi - prevencija, uzroci i posljedice </p><p>10.10-10.20 1 prof.dr.sc. Snjeana Priji Samarija, prorektorica </p><p>Rektorat Sveuilita u Rijeci, Rijeka, HR Nasilje i pravo na ivot bez straha </p><p>10.20-10.30 2 </p><p>dr.sc. Hajrija Mujovi-Zorni, dipl.iur. i dr.sc. Marta Sjenii, dipl.iur. Institut drutvenih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, SR </p><p>Medicinsko-pravna pitanja prevencije i lijeenja posljedica nasilja nad djecom - Iskustva Srbije </p><p>10.30-10.40 3 </p><p>prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, prof.psih., ravnateljica, Tea Brezinak, mag. psih. i Ana Marija pani, mag. psih. </p><p>Poliklinika za djecu Grada Zagreba, Zagreb, HR Odrastanje u cyberprostoru: Kako zajedno vratiti sigurnost u djetinjstvo? </p><p>10.40-10.50 4 prim.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med. </p><p>Opa bolnica Karlovac, Karlovac, HR Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje u osnovnoj koli </p><p>10.50-11.00 5 mr.sc. Zlata Torbarina, prof. </p><p>Opatija - Zdravi grad, Opatija, HR Sport zatitni imbenik u suoavanju s rizinim ponaanjima djece i mladih </p><p>11.00-11.10 6 </p><p>Sandro Kresina, dr.med., dr.sc. Tatjana ulina, dr.med., Anton Milohani, dr.med., Helena Gliboti Kresina, dr.med., Nataa Draga-Zubalj, dr.med. </p><p>Nastavni zavod za javno zdravstvo PG, Rijeka, HR Nasilje adolescenata nad odraslima realnost ili fikcija </p><p>11.10-11.30 Rasprava </p><p>11.30-11.45 Pauza </p><p>11.45-13.00 II. SEKCIJA SOCIJALNA SKRB, POLICIJA I PRAVOSUE </p><p>11.45-11.55 II. plenarno izlaganje </p><p>Srebrenka anti, dipl.iur., sutkinja upanijski sud, Rijeka, HR </p><p>Sankcioniranje mladih poinitelja kaznenih djela s elementima nasilja </p><p>11.55-12.05 1 prof.dr.sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dipl.iur. </p><p>Pravni fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka, HR rtve i nasilnici: Neki aspekti mobbinga i bullyinga </p><p>12.05-12.15 2 dr.sc. Dalida Rittossa, dipl.iur. </p><p>Pravni fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka, HR Pojavni oblici maloljetnikog kriminaliteta s elementima nasilja u Republici Hrvatskoj </p><p>12.15-12.25 3 Sanja Miovi Kalanj, prof.psih., ravnateljica </p><p>Centar za socijalnu skrb Opatija Nasilje u obitelji u sustavu socijalne skrbi iskustva Centra za socijalnu skrb Opatija </p><p>12.25-12.35 4 mr.sc. Tamara akula Desnica, prof. psih. </p><p>TI, Rijeka, HR Izloenost djece viestrukom zlostavljanju </p><p>12.35-12.45 5 </p><p>Marijana uni, dipl.u., voditeljica Odjela maloljetnike delinkvencije, Paula Bogovi, psihologinja, Duka Car Drljaa, psihologinja </p><p>MUP, PU primorsko goranska Prikaz suradnje policije i organizacija civilnog drutva vezano za nasilje u obitelji </p><p>12.45-12.55 6 </p><p>Draen Magdi, dipl.ing., naelnik MUP, PU koprivniko-krievaka, PP Koprivnica i Meunarodno policijsko udruenje (IPA) Iskustva i rezultati u provoenju preventivnih aktivnosti za sprjeavanje nasilja nad </p><p>djecom putem Interneta </p><p>12.55-13.15 Rasprava </p></li><li><p>2. SIMPOZIJ KORACI ZA BUDUNOST BEZ NASILJA NASILJE I MLADI" 20.11.2014., Hotel Adriatic, Opatija </p><p>13.15-14.00 POSTER SEKCIJA </p><p>14.00-15.00 RUAK </p><p>15.00-16.30 III. SEKCIJA MEDIJI </p><p>15.00-15.10 III. plenarno izlaganje </p><p>izv.prof.dr.sc. Gordana Vilovi Fakultet politikih znanosti Sveuilita u Zagrebu, Zagreb, HR </p><p>Uloga medija u spreavanju nasilja meu mladima </p><p>15.10-15.15 1 Jasna Mataija i uenici </p><p> NE GUBI GLAVU (film) </p><p>15.15-15.25 2 Branko Miji, prof.hr. jezika i knjievnosti, novinar </p><p>Novi list, Rijeka, HR Sjeate li se Luke Ritza i Aleksandra Abramova? </p><p>15.25-15.30 3 Nataa Mesaro Grguri i uenici GLEDAJUI PREMA NEBU </p><p>(film) </p><p>15.30-15.40 4 Ivana Paradikovi, televizijska urednica, voditeljica i novinarka </p><p>NovaTV, Zagreb, HR Nasilje na televiziji: promocija ili prevencija? </p><p>15.40-15.50 5 Stjepka Popovi, univ.spec.pol. </p><p>Medicinski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka, HR Medijsko izvjetavanje o nasilju meu/nad djecom i mladima </p><p>15.50-16.00 6 Jasna timac, Rasim Karali i uenici </p><p> PITAGORIN POUAK (film) </p><p>16.00-16.10 7 doc.dr.sc. Daniela incek, prof.psih. Filozofski fakultet Osijek, Osijek, HR </p><p>Spoznaje i mogunosti prevencije nasilja preko Interneta </p><p>16.10-16.30 Rasprava </p><p>16.30-16.45 Pauza </p><p>16.45-18.15 IV. SEKCIJA CIVILNO DRUTVO </p><p>16.45-16.55 IV. plenarno izlaganje </p><p> John Crownover, MSc Youth Development CARE Iternational-Balkans, Sarajevo, BiH Angairanje mukaraca i djeaka u prevenciji nasilja: najbolja globalna praksa i pristupi utemeljeni na dokazima </p><p>16.55-17.05 1 Natko Gere, dr.med. Status M, Zagreb, HR </p><p>Prevencija nasilja u mladoj mukoj populaciji </p><p>17.05-17.15 2 mr.sc. Nataa Bijeli, prof. </p><p>CESI Centar za edukaciju, savjetovanje i istraivanje, Zagreb Prevencija nasilja u adolescentskim vezama </p><p>17.15-17.25 3 </p><p>Nataa Jeleni Herega, univ. spec. psih. sav. i Nenad Karabai, prof. soc. ped. UZOR, Rijeka, HR </p><p>Kognitivno-bihevioralni tretman usmjeren na smanjenje agresivnog ponaanja mladih - prikaz sluaja </p><p>17.25-17.35 4 Marta Beri, prof., Ivona Mende, Zoran Stevanovi </p><p>UMKI, Rijeka, HR Snaga tolerancije </p><p>17.35-17.45 5 Sanja kori, uprv.prav. </p><p>Drutvo naa djeca Opatija, Opatija, HR Oblici djejeg sudjelovanja u Opatiji - Gradu prijatelju djece </p><p>17.45-18.00 Rasprava </p><p>18.00-18.30 ZATVARANJE SIMPOZIJA </p><p>18.00-18.15 Zavrna rije </p><p>Moderator - dr.sc. Suzana Jankovi, dr.med., pomonica ravnatelja NZZJZPG </p><p>18.15-18.30 Zatvaranje simpozija </p><p>Dodjela nagrada: - najbolji poster - najbolji ueniki poster </p><p>Nastup studenata Muzike akademije Zagreb podruno odjeljenje Rijeka iz klase Olge ober 18.30 Cocktail </p></li><li><p>2. SIMPOZIJ KORACI ZA BUDUNOST BEZ NASILJA NASILJE I MLADI" 20.11.2014., Hotel Adriatic, Opatija </p><p>POSTER SEKCIJA SNAENJE KULTURE TOLERANCIJE I NENASILJA U OSNOVNOJ KOLI Ana Ani Opai, Bojana Marin PRIKAZ REZULTATA ISTRAIVANJA "OSNAIMO DJECU DA BUDU SIGURNA" Daniel Antunovi, Paula Bogovi, Duica Brankovi, Duka Car Drljaa, Nataa Jeleni Herega, Nenad Karabai, Vesna mak PREVENTIVNI PROGRAM PROCVJETAJMO Berta Bacinger Klobuari PROJEKT NASILJE NIJE OK! PREVENCIJA NASILJA U PRAKSI Ivana Boina, Josipa Glava KAZNENA DJELA NASILJA U PROBACIJSKOM SUSTAVU Goran Brki KROZ IVOT BEZ NASILJA Sinia Brlas, Miroslav Venus, Vesna erepac ISTRAIVANJE AGRESIVNOSTI DJECE I ADOLESCENATA I POVEZANOST S PERCIPIRANIM RODITELJSKIM PONAANJEM Renata Domijan, Ksenija Petelin UENICI S TEKOAMA U KOLI Davorka Dragojevi, Vedrana enjug Uarevi, Ana Wagner Jakab BULLYING U SPLITSKO-DALMATINSKOJ UPANIJI: ISTRAIVANJE U 16 GRADOVA Josipa Glava, Roberta Matkovi DJECA S INTELEKTUALNIM TEKOAMA I NASILJE Nataa Jurkovi, Nataa Tomljanovi POLITIKA ZATITE DJECE- SIGURNOST DJECE TIE SE SVIH NAS Davor Keglevi, Valentina Popovi DJEJE GRADSKO VIJEE OPATIJA Ana Kola, Petra Peloza, Ivan Tancabel ODSJEK ZA PREVENCIJU NASILJA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE PRIKAZ AKTIVNOSTI Ines Lazarevi Rukavina, Marija Karlovi, Henrietta Benevi Striehl, Iva Sorta-Bilajac Turina ZA SIGURNO I POTICAJNO OKRUENJE U KOLI Nada Lovreti, Vanja Kusturin Zuki, Morea Banievi i uenici NEKA OBILJEJA POINITELJA KAZNENIH DJELA S ELEMENTIMA NASILJA OSUENIH NA KAZNU MALOLJETNIKOG ZATVORA Ivica Luketi, Jelena Mustapi, Ana Jadrein "FERIJE SA SVRHOM'' PROGRAM PREVENCIJE NASILJA MEU DJECOM Kristina Manestar, Jasna Borbelj, Ana Vruka TKO NE DJELUJE SUDJELUJE! Barbara Maras, Nikolina Pajni, Jelena Krpan SUOAVANJE S LJUTNJOM; NE GUBI GLAVU UENIKI PROJEKT U SKLOPU PROGRAMA TRENING IVOTNIH VJETINA Jasna Mataija VOLI ME, NE VOLI ME - PREVALENCIJA NASILJA U VEZAMA MLADIH U SPLITSKO-DALMATINSKOJ UPANIJI Roberta Matkovi, Josipa Glava GLEDAJUI PREMA NEBU- PROMILJANJE O NASILJU Nataa Mesaro Grguri i uenici IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI KAO POTICAJ U RAZVIJANJU INTRINZINE MOTIVACIJE Melita Peri, Zorica Jankovi, Ivana Mijatovi, Sandra Bujai </p></li><li><p>2. SIMPOZIJ KORACI ZA BUDUNOST BEZ NASILJA NASILJE I MLADI" 20.11.2014., Hotel Adriatic, Opatija </p><p>POVEZANOST IZLOENOSTI MEDIJSKIM SADRAJIMA SA KOLSKIM USPJEHOM I RIZINIM PONAANJIMA UENIKA Ksenija Petelin, Renata Domijan PRIKAZ SLUAJA GDJE SMO ZAKAZALI? Marija Pupi-Bakra, Stela Klepac-Ersti, Petra Pupi-Bakra PRIKAZ RADIONICA IZ PROGRAMA TRENING IVOTNIH VJETINA "NENASILNO RJEAVANJE SUKOBA" Darko Rovi, Andrea Mataija-Redovi, Ksenija Petrovi-Ljubotina, Daina Udovicich Corelli, Sanja osi, Kristina Boi, Zlata Jaka ULOGA STRUNIH SURADNIKA U PREVENCIJI VRNJAKOG NASILJA U KOLI Sanja Stamenkovi, Sabina Saltovi USPJESI UENIKE ZADRUGE U SPRJEAVANJU NEELJENIH OBLIKA PONAANJA Ingrid imii FILMSKA DRUINA KREE GOLIKA Jasna timac, Rasim Karali i uenici PSIHOPATOLOKI KORELATI KOLSKOG NASILJA Dina verko Viintin ISKUSTVA I REZULTATI IZ PROVOENJA POSEBNOG ODGOJNOG POSTUPKA NA PREVENCIJI NASILJA Danijel Vasilj, Nataa Jaki NEKE SPECIFINOSTI NASILJA KOD DJECE I MLADIH U DOMOVIMA ZA DJECU Lucija Vejmelka, Marijana Majdak, Katarina Radat SKRIVENA KULTURA AGRESIJE - DJEACI NE PLAU, CURICE SE NE TUKU Nina Vela Vrabec PRIKAZ PROVEDBE PROGRAMA IVJETI ZDRAVU MLADOST Nevenka Vlah, Sandra Aneli-Bre "WEB DETEKTIVI" PROGRAM PREVENCIJE NASILJA NAD DJECOM PUTEM INTERNETA Mariana Witovsky, Tomislav Ramljak AMBASADORI TIA - DJECA RAVNOPRAVNI PARTNERI U PREVENCIJI NASILJA NAD I MEU DJECOM Tamara akula Desnica, Nataa Makarun, Ljiljana Bubni, Klaudia Segnan Bilovi, Iris Antolovi, Mirjana tampar Komjenovi TI - MODEL ZATITE DJECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA Tamara akula Desnica, Ljiljana Bubni, Nataa Makarun, Kristina Rukavina, Klaudia Segnan Bilovi, Iris Antolovi </p></li></ul>