2000V4.08 08-11-06 10.55 Sida 21 C-vitamin för ?· och Näringslära för högskolan(NH) från 2006.…

  • Published on
    13-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Skrbjugg r C-vitaminets ursprungli-ga bristsjukdom. Redan r 1227 gavGilbertus de Aguilla rdet att sjmnp lngre btfrder skulle ha med sig ett fr-rd av frukt och grnsaker fr att undvikaskrbjugg. r 1601 visade kapten JamesLancaster att tre teskedar citronsaft dagligenrddar sjmn frn skrbjugg. Alla sjmnp Lancasters frsksskepp verlevde med-an 40 procent av besttningen p de tre kon-trollskeppen avled i skrbjugg. James Lind(171694) visade i en kontrollerad studieatt citrusfrukter botade skrbjugg hos sj-mn. Studien utfrdes 146 r efter Lancas-ters underskning. Det tog ytterligare 48 rinnan dagligt intag av citrusfrukter infrdesi engelska flottan och skrbjugg frsvann. </p><p>Skrbjugg beskrivs vanligen som engeneraliserad och livshotande sjukdom ihela kroppen. Irwin Stone (1907-84) ochLinus Pauling (1901-94) menade att bristp askorbinsyra kan ge sjukdom lokalt ienskilda vvnader, som till exempel vid athe-roskleros i artrernas krlvggar. </p><p>De flesta dggdjur bildar askorbinsyraAskorbinsyra bildas i fyra enzymatiska stegfrn glukos. Mnniskans frfder frloradefr ungefr 40 miljoner r sedan frmganatt bilda askorbinsyra. Apor, marsvin, enindisk fladdermus, fiskar, mnga fglar ochinsekter kan inte producera egen askorbin-syra. Fr de flesta djur har detta inte under-skts. </p><p>Rttan kan till exempel ka sin egenpro-duktion av askorbinsyra med tre gnger vidstress eller infektion. Geten och ngra andradjur kan ka egenproduktionen med minsttio gnger. Detta r endast studerat fr fdjurarter. Olika djurs produktion av askor-binsyra motsvarar med hnsyn till vikt 215gram/dygn fr mnniskor. Men vilkenmngd C-vitamin vi behver r oskert. </p><p>C-vitaminniver i kroppenEn frisk mnniska har 12 gram askorbin-syra i kroppen [1]. Mindre n 300 mg inne-br risk fr skrbjugg [2]. Koncentrationenr hgre i binjurar, gon, hjrna och vitablodkroppar. Vita blodkroppar har mer ntio gnger hgre koncentration av askor-binsyra n omgivande vvnad. Vid hgre</p><p>intag av C-vitamin frkortas halveringsti-den i blod till mindre n en timme. Tillskottmed snabb absorption av C-vitamin som tasen gng per dag kar blodkoncentrationenunder ngra f timmar. Intravenst givet C-vitamin kan ge upp till 70 gnger hgre kon-centration i blodplasma n oral tillfrsel.Men detta toppvrde sjunker ocks snabbtefter att tillfrseln upphrt [3]. Jmfrelsemellan peroral och intravens behandlingspeciellt med hnsyn till cancer diskuterasocks i en aktuell artikel [4]</p><p>C-vitamin viktigt fr kroppsfunktioner C-vitamin r en antioxidant med antiin-flammatorisk effekt som dessutom kar kv-veoxid (NO), har viss blodtryckssnkandeeffekt vid hypertoni, snker hgt kolesterol,stder endotelfunktionen, strker immun-frsvaret och vad som krvs fr syntes av pro-teiner. Utifrn detta r det naturligt attunderska vilken betydelse askorbinsyrakan ha vid olika sjukdomstillstnd. </p><p>Glukos och andra sockermolekyler kon-kurrerar med C-vitamin om samma trans-portmekanism in i cellen. Hg konsumtionav socker och andra kolhydrater motverkarC-vitamins funktioner. Att man i forskningp C-vitamin vanligen ej kontrollerat frsockerintaget kan ha orsakat att studier medC-vitamintillgg ej varit framgngsrika.</p><p>Forskning om C-vitamin vid sjukdomAlbert Szent-Gyrgyi (1893-1986) isolera-de 1928 C-vitamin och fick sedan Nobel-priset 1937. Under 1930-talet visade ClausW Jungeblut (1897-1976) att askorbinsyrainaktiverade poliovirus hos rhesusapor [5]inaktiverade difteritoxin samt hade visseffekt mot stelkrampstoxin hos marsvin.</p><p>Frederick R Klenner (190784) var denfrste lkaren som betonade att det krvs sto-ra doser av C-vitamin fr att f effekt vid sjuk-domsbehandling. Framfrallt behandladehan infektionssjukdomar inklusi-ve polio, men ven MS. Hananvnde ibland s mycket som100 gram (intravenst + peroralt)frdelat p 24 timmar. Klennerpublicerade drygt 20 vetenskapli-ga rapporter [6]. </p><p>Irwin Stone brjade forska p</p><p>C-vitamin 1932 och hade senare stor inver-kan p Linus Paulings intresse fr C-vita-min. 1972 publicerade Stone en bok [7] somrefererade forskningen om askorbinsyransbetydelse vid infektioner, cancer, hjrt-krl-sjukdom, inflammation, reumatism, allergi,gonsjukdomar, magsr, njursjukdom, dia-betes, frgiftning, sr, frakturer, intensiv-vrd, psykiska sjukdomar, stress, rkning,graviditet och ldrande. </p><p>ka dosen tills magen sger ifrnRobert F Cathcart (1932-2007) var orto-pedkirurg och konstruerade en vlkndhftprotes. Inspirerad av Pauling brjadehan ta C-vitamin som hjlpte mot hans egnaluftvgsinfektioner. Under drygt 35 rbehandlade han 30.000 patienter med hgadoser askorbinsyra. 1981 beskrev han attpatienter med sjukdom ofta tlde hgredoser peroralt C-vitamin utan att f diarr[8,9]. Nr kroppen vid sjukdom och stressbehver mer askorbinsyra s absorberashgre andel C-vitamin n fr friska indivi-der som fr mer diarr och dessutom utsn-drar mer C-vitamin i urinen vid tillfrsel ihgre dos. </p><p>Vad lrs i Sverige ut om C-vitamin?I Sverige finns tv bcker som anvnds inomhgskoleutbildningarna. Det r NordicNutrition Recommendations 2004 (NNR)och Nringslra fr hgskolan (NH) frn2006. Det kan vara intressant att se av vadsom hittills beskrivits i denna artikel somocks medtagits i dessa tv bcker: 1) attskrbjugg r C-vitamins ursprungliga brist-sjukdom terfinns i NNR och NH, 2) attde flesta dggdjur syntetiserar egen askor-binsyra str i NH men inte i NNR, 3) attdjur under stress bildar mer askorbat finnsinte nmnt i ngon av bckerna, 4) om C-vitaminets niver i kroppsvvnader finns endel information i bde NNR och NH, 5) C-vitamins betydelse och behov vid sjukdomdiskuteras kortfattat i NNR, men ej i NH,6) om konkurrensen mellan C-vitamin ochglukos fr man inget veta i NNR eller NH,</p><p>212000-Talets Vetenskap 4/2008</p><p>C- vitamin fr prevention och behandlingI denna artikel fster verlkare Bo H. Jonsson uppmrksamheten p fle-ra aspekter rrande C-vitamin (askorbinsyra eller askorbat). Dessa brvara av intresse bde fr hlso- och sjukvrden och fr allmnheten. </p><p>Citronen en klassisk klla tillC-vitamin</p><p>Ortomolekylr medicin:</p><p>2000V4.08 08-11-06 10.55 Sida 21</p></li><li><p>22 2000-Talets Vetenskap 4/2008</p><p>7) forskning om C-vitaminbehandling vidsjukdom beskrivs ngot i NH, men nstaninte alls i NNR, och 8) begreppet titratingto bowel tolerance och dess implikationernmns verhuvudtaget inte i NNR ellerNH.</p><p>Fr att f vet mer om vad C-vitaminverkligen r fr vi se oss om i andra rikt-ningar, bland annat genom att ta del avforskningens originalpublikationer. Att pdet viset ska information r helt centralt ievidensbaserad medicins ursprungsbetydel-se till skillnad frn auktoritetsbaserad medi-cin som fortfarande 2008 har en ofrtjntstark stllning. </p><p>De tre omrden som Pauling frmstgnade sitt intresse fr C-vitamin gllerinfektioner, cancer och hjrt-krlsjukdom.Han publicerade bcker om C-vitamin vidfrkylning och influensa.</p><p>C-vitamin vid infektionerEn noggrann genomgng av C-vitaminsbetydelse vid infektioner har gjorts av Tho-mas Levy [10]. Cochrane publicerade 2007den senaste versionen av sin systematiskaversikt av C-vitamin och frkylning [11].Deras sammanfattning r att vitamin C ihga doser har en preventiv effekt som r sobetydlig att det inte kan rekommenderas.Steve Hickey har i flera texter kritiseratCochrane-gruppens metodologi. Hanmenar att man baserat versikten p socialoch epidemiologisk medicinsk forskningutan biologisk frstelse fr askorbats spe-cifika biologiska effekter. Det innebr attman grundar sig p studier med inadekvat</p><p>dosering (t ex lga doser en gng per dygn).Man har ocks uteslutit framgngsrika stu-dier med argumentet att kontrollgrupp sak-nats. Men effekterna i ngra av dessa studi-er har varit stora och upprepats i oberoen-de studier. Slutligen har frfattarna extra-polerat och generaliserat sin slutsatser bort-om redovisade data, speciellt i sina pressre-leaser [12]. </p><p>C-vitamin vid cancer Den skotske kirurgen Ewan Cameron(192291) inledde 1971 ett samarbete medPauling. Till patienter med ej behandlings-bar cancer gav han 10 gram C-vitamin dag-ligen. Patienterna fick C-vitamin dagligen.Patienterna fick C-vitamin intravenst defrsta tio dagarna, drefter peroralt restenav livet. Patienterna fick frlngd verlev-nad jmfrt med kontrollgruppen [13,14].Cameron observerade ocks att hga doserav C-vitamin var smrtstillande och under-lttade avgiftning frn opiater s att patien-terna slapp abstinenssymptom. Frn Mayo-kliniken publicerades senare tv negativastudier. Man gav tio gram C-vitamin pero-ralt dagligen i 2,5 mnader [15,16]. Att stu-dierna hade helt olika design nmnde maninte, men detta har senare ppekats i fleraartiklar [17]. P senare r har ett antal arti-klar publicerats som talar fr att C-vitaminintravenst i hga doser br kunna varaintressant i cancerbehandling. Askorbinsy-ra r toxiskt fr flera typer av cancerceller.Mest diskuterad hypotes r att C-vitaminbildar vteperoxid som r toxiskt fr can-cerceller [18]. Hga doser av askorbat mot-</p><p>verkar ocks glukos som cancerceller frodasp. Kanske r det ocks betyelsefullt att C-vitamin motverkar mikroorganismer somkan bidra till tumrsjukdom.</p><p>C-vitamin vid hjrt-krlsjukdomPauling menade att C-vitamin i hga doserskule kunna motverka atheroskleros ochhjrt-krlsjukdom. En del fallstudier stderdenna hypotes, men randomiserade kon-trollstudier har inte gjorts [19]. S sm-ningom breddade Pauling sina nringsre-kommendationer med vitaminer, mineraleroch aminosyror som lysin vid kardiovasku-lr sjukdom.</p><p>P senare r har det publicerats flera ver-sikter om myter och kontroverser kringaskorbinsyra, bde mer vetenskapliga [20]och mer populrt skrivna [21]. </p><p>Bo H Jonsson, med dr, verlkare</p><p>bo.jonsson@ki.se</p><p>1. Kallner A, et al. Steady-state turnover and bodypool of ascorbic acid in man. Am J Clin Nutr1979;32:530-9.2. Baker EM, et al. Metabolism of 14C- and 3H-labeled L-ascorbic acid in human scurvy. Am JClin Nutr 1971;24:444-54.3. Padayatty SJ, et al. Vitamin C pharmacokine-tics: implications for oral and intravenous use.Ann Intern Med 2004;140:533-7.4. Duconge J. Pharmacokinetics of vitamin C:insights into the oral and intravenous administra-tion of ascorbate. PR Health Sci J 2008;27:7-19.5. Jungeblut CW. Inactivation of poliomyelitisvirus by crystalline vitamin C. J Exper Med1935;62:517-21.6. Smith LH (editor). Clinical guide to the use ofvitamin C. Life Science Press, Tacoma;1988.7. Stone I. The healing factor. Vitamin C againstdisease; 1972.8. Cathcart RF. The method of determining pro-per doses of vitamin C for the treatment of dise-</p><p>ase by titrating to bowel tolerance. J OrthomolPsychiatry 1981;10:125-32.9. Cathcart RF. Vitamin C, titrating to bowel tole-rance, anascorbemia and acute induved scurvy.Med Hypotheses 1981;7:1359-76.10. Levy TE. Vitamin C, infectious diseases andtoxins. Curing the incurable; 2002.11. Douglas RM, et al. Vitamin C for preventingand treating the common cold (review). Cochra-ne Database Syst Rev 2007;(3):CD000980.12. Hickey S, et al. Vitamin C and the commoncold. J Ortomol Med 2008;23:77-82.13. Cameron E. Supplemental ascorbate in thesupportive treatment of cancer: Prolongation ofsurvival times in terminal human cancer. PNAS1976;73:3685-9.14. Cameron E. Supplemental ascorbate in thesupportive treatment of cancer: revaluation ofprolongation of survival times in terminal humancancer. PNAS 1978;75:4538-42.15. Creagan ET. Failure of high-dose vitamin C(ascorbic acid) therapy to benefit patients withadvanced cancer. A controlled trial. NEJM</p><p>1979;301:687-90.16. Moertel CG. High-dose vitamin C versus pla-cebo in the treatment of patients whith advancedcancer who have had no prior chemotherapy. Arandomized double-blind comparison. NEJM1985;312:137-41.17. Padayatty SJ. Reevaluation of ascorbate incancer treatment: emerging evidence, openminds and serendipity. J Am Coll Nutr2000;19:423-5.18. Frei B, Lawson S. Vitamin C and cancer revi-sited. PNAS 2008;105:11037-8.19. Fonorow O. Practising medicine without alicense? The story of Linus Pauling therapy forheart disease; 2008.20. Hickey S, Roberts H. Ascorbate. The scien-ce of vitamin C. Morrisville, NC: Lulu Press;2004.21. Hickey S, Saul AW. Vitamin C: The real story,the remarkable and controversial healing factor.Basic Health Publications; 2008.</p><p>Av ovanstende referenser kan fljande ter-finnas gratis p internet: 1-8, 11, 13, 14, 17</p><p>Referenser</p><p>2000V4.08 08-11-06 10.55 Sida 22</p></li></ul>

Recommended

View more >