2011-08-22 Pradaxa och RELY Frågor och för blodpropp och om blodet blir för tunt ökar risken för…

 • Published on
  01-Aug-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Pressmaterial

  FrgorochsvaromPradaxa&RELY

  Vadrblodfrtunnandelkemedel?

  Blodfrtunnandelkemedelrpreparatsomgesfrattfrebygga

  blodpropp,isynnerhetvidhftochknledsoperationer,ochstrokesom

  enfljdavfrmaksflimmer.Frdessapatienterrfrebyggande

  behandlingnumerarutinmenblodfrtunnandelkemedelgesocksvid

  andratillstnddriskenfrblodproppbedmsvarakad.Exempelp

  blodfrtunnandepreparatrWaran,heparinochsalicylsyra.Ettannat

  namnfrblodfrtunnandeochblodproppsfrebyggandelkemedelr

  antikoagulantia.

  VadrPradaxaochhurfungerardet?

  Pradaxarenskalladtrombinhmmare.Enblodproppbestravblodsom

  koagulerat,levratsig.Blodetsfrmgaattlevrasigochbildaenpropp

  (tromb)styrsavenzymettrombin.Dettastimulerarbildandetavfibrin,ett

  svrlsligtproteinvarsuppgiftrattvvasammanblodplttarna

  (trombocyterna)tillenpropp.Pradaxabinderdirekttilltrombin.Drmed

  blockerasaktiveringenavblodplttarnaochomvandlingenfrnfibrintill

  fibrinogen.DenaktivasubstanseniPradaxardabigatran.

  VadrPradaxagodkntfr?

  Pradaxargodkntfrattfrebyggadelsblodproppochstrokevid

  frmaksflimmer,delsblodproppvidhftochknledsoperationer.

  Vadrfrmaksflimmer?

  Minst180000svenskarberknashafrmaksflimmervilketrden

  vanligasterytmrubbningenihjrtat.Tillstndetkarmedstigandelder.Av

  personerver80rberknasungefrvartiondehafrmaksflimmer.

 • Frmaksflimmerorsakasavelektriskastrningaridenaktivitetsomstyr

  hjrtatssammandragningar.Rrelsernabliroregelbundnaochhjrtats

  frmgaattpumpablodetfrsmras.Devanligastesymtomenratt

  hjrtatslrflerslagnnormaltochattpulsenblirsnabbochoregelbunden.

  Andrateckenkanvaratrtthet,yrselochhjrtklappning.Avde180000

  somharfrmaksflimmeranserSocialstyrelsenatt168000raktuellafr

  blodfrtunnandebehandling.

  Varfrkanmanfstrokepgrundavfrmaksflimmer?

  Strningarnaihjrtatsrytmgratthjrtatsfrmakintefrmrdraihopsig

  tillrckligtfratthelttmmaspblod.Detinnebrattendelavblodetstr

  still,frtjockasochkanbildaklumpar(koagel).Dessablodklumparkan

  frasmedblodetupptillhjrnandrdetfastnarsomenpropp.

  Hurmngafrstrokepgrundavfrmaksflimmer?

  Avdeomkring30000svenskarsomdrabbasavstrokevarjerberknas

  omkring6000fdetsomenfljdavfrmaksflimmer.Riskenrupptillsju

  gngerhgrejmfrtmednormalbefolkningen.Mellan15och20procent

  avdemsomfrstrokedrinomenmnad.Olikaformeravblodproppr

  denvanligasteorsakentillstrokemed85procentavfallen.Devriga

  orsakasavhjrnbldning.

  Kanstrokepgrundavfrmaksflimmerfrebyggas?

  Personermedfrmaksflimmersamtytterligareenriskfaktor(som

  exempelvishgtblodtryck,diabetes,ellerhglder)skaalltidbehandlas

  medblodfrtunnandelkemedelifrebyggandesyfte.

  VadskiljerPradaxafrnandrablodfrtunnandepreparat?

  DetmestanvndalkemedletfrattfrebyggablodpropprWaran

  (warfarin).DetrettbeprvatocheffektivtlkemedelochiSverige

  behandlasomkring70000personeromret.Behandlingenkrverdock

  noggranndoseringochregelbundenkontroll.Omblodetblirfrtjocktkar

 • riskenfrblodproppochomblodetblirfrtuntkarriskenfrbldningar.

  EffektenavWarankanockspverkasavvadmanterochandra

  lkemedel.Reaktionernavarierarmellanmnniskorochvenhosden

  enskildeindividen.Drfrfinnssrskildamottagningardrpatientersom

  behandlasmedWaranmstegpregelbundenkontroll.Pradaxagessom

  fastdoseringocheffektenrfrutsgbar.TillskillnadmotWarankrvs

  ingenregelbundenkontrollavbehandlingen.Pradaxasamverkarhellerinte

  medfdaochbarailitengradmedandralkemedel.Ingetannat

  lkemedelharistudiervisatbttreresultatfrattfrebyggastrokehos

  patientermedfrmaksflimmer.

  HurgesPradaxa?

  Pradaxatassomentablett2gngeromdagen.

  VilkastudieromfrmaksflimmerochstrokehargjortsmedPradaxa?

  FlerastudierhargjortsmedPradaxa.Denhittillsstrstastudiesomgjorts

  omfrmaksflimmerochstrokerRELYmedver18000patienter,

  driblandpatientervid13svenskasjukhus.Studienleddesavden

  vrldsledandeexpertenLarsWallentin,professorikardiologivid

  AkademiskasjukhusetiUppsala.Patienternafickfrebyggandebehandling

  medantingenPradaxaellerWaran.Syftetvarattjmfrafrekomstenav

  strokeochblodproppirespektivegrupp.Patienternahadeisnitt

  behandlatsitvrmedminstettrsuppfljning.

  VadvisaderesultatenavRELYstudien?

  JmfrtmedWaranvisadestudienattPradaxa:

  Viddoseringmed150mg:

  Minskaderiskenfrstrokepgrundavblodproppmed35procent.

  Minskaderiskenfrstrokepgrundavhjrnbldningmed74

  procent

  Minskaderiskenfrintrakraniellabldningarmed59procent

  Minskaderiskenfrandralivshotandebldningarmed20procent

 • Viddoseringmed110mg:

  Minskaderiskenfrandralivshotandebldningarmed33procent.

  Minskaderiskenfrstorabldningarmed20procent.

  Minskaderiskenfrintrakraniellabldningarmed70procent

  Dettardebstaresultatensomngotlkemedelkunnatvisafratt

  frebyggastrokehospatientermedfrmaksflimmer

  Vadinnebrdetipraktiken?

  Omstudiensresultatomsattesikliniskverklighetskulledetinnebraatt

  behandlingmedPradaxaskullekunnafrebygga3000fallavstrokeom

  dagenihelavrldenjmfrtmedWaran.ISverigeskulle300fallavstroke

  rligenkunnafrebyggasmedsammaberkningar.

  venriskenfrhjrnbldningminskade

  Hjrnbldningrdenmestfruktadekomplikationvidbehandlingmed

  blodfrtunnandelkemedel.EnligtdensvenskehuvudprvarenLars

  WallentinrdetmestslenderesultatetfrnRELYjustdenkraftigt

  minskaderiskenfrhjrnbldningsamtidigtmeddenminskaderiskenfr

  blodproppihjrnan.DetrenavsevrdfrbttringjmfrtmedWaran

  ochkommerattledatillenheltndradlivsfringfrpatienternasom

  kommerattslippakontrollerochintelngreblirbundnatillvrden,anser

  LarsWallentin.

  VilkaandrastudierhargjortsmedPradaxa

  FrutomRELYstudienharstudierinomfljandeomrdenpbrjatseller

  avslutats:

  Primrpreventionavvenstromboembolism

  Sekundrpreventionavvenstromboembolism

  Akutbehandlingavvenstromboembolism

 • Frebyggandeavstrokevidfrmaksflimmer

  Sekundrpreventionavkardiovaskulrahndelserhospatienter

  medakutkranskrlssjukdom(hjrtinfarkt)

  VilkabiverkningarharPradaxa?

  Allbehandlingmedlkemedelmedfrvissriskfrbiverkningarvenom

  allaintebehverfdem.EftersomPradaxarettblodfrtunnande

  lkemedelhardeflestabiverkningarsambandmedsymtomsom

  blmrkenellerbldningar.Ikliniskastudierharsllsyntafallavstrreeller

  allvarligabldningarrapporterats.Devanligastebesvrsomrapporterats

  rbesvrfrnmagen.

  FinnsdetandrastudiermedPradaxa?

  RELYrenavflerastudieriettomfattandeforskningsprogrammedtotalt

  38000patienterdrmanittapgendeelleravslutadedelstudier

  underskereffektochskerhethosPradaxajmfrtmed

  standardbehandlingfrattfrebyggablodpropp.

  rPradaxakostnadseffektivt?

  BehandlingmedPradaxarvlskostnadseffektivtsombehandlingmed

  Waranfrattfrebyggastrokevidfrmaksflimmer.Detvisarenanalys

  sombyggerpdenstoraRELYstudien.Resultatenrsrskilttydligafr

  patientermedfrmaksflimmersomockshaandrariskfaktorersomhgt

  blodtryck,diabetes,hjrtsviktellerrver75r.

  Frmerinformationkontakta:

  MariaEklindCervenka,medicinskrdgivareBoehringerIngelheim

  Telefon:087212180eller0708582180

  epost:maria.eklind_cervenka@boehringeringelheim.com

  20110622MEC

Recommended

View more >