2011 sd4-23 - building schools for the future

 • Published on
  11-Apr-2017

 • View
  241

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Building Schools for the Future: ervaringen uit Engeland

 • ITekst en fotos Hidde Benedictus

  n Nederland zijn de afgelopen jaren enkele ervarin-

  gen opgedaan met PPS en DBFMO (Design, Build, Fi-

  nance, Maintain, Operate). Ook ICSadviseurs neemt

  deze vormen mee in de overwegingen binnen een

  breed spectrum aan mogelijkheden voor contract- en

  financieringsvormen. Voor de advisering, ontwik-

  keling en innovatie is input nodig vanuit ervaringen

  met deze vormen. In dat kader heeft ICSadviseurs

  deelgenomen aan kennisuitwisseling met Engeland,

  waar afgelopen jaar een intensieve evaluatie heeft

  plaatsgevonden.

  In Engeland is in 2005 het ambitieuze programma

  Building Schools for the Future gestart. Doel van

  dit programma was om in vijftien jaar tijd 3.500

  schoolgebouwen (vrijwel elk schoolgebouw in het

  voortgezet onderwijs) te vernieuwen of te voorzien

  van vervangende huisvesting. Elk onderwijsgebouw

  moest kwalitatief op orde worden gebracht, maar

  ook moest het programma een impuls geven aan de

  kwaliteit en innovatie in het onderwijs. Het gehele

  programma zou een tijdsbestek van 15 jaar beslaan,

  waarbij per jaar (de zogenaamde waves) een aantal

  gemeenten aangewezen zouden worden om voor hun

  regio een programma te ontwikkelen.

  Toegepaste vormIn plaats van grote investeringen door overheden, is

  gekozen voor het betrekken van private partijen om

  in samenwerkingsverbanden (consortia) de plan-

  nen te ontwikkelen. Elke gemeente bracht al haar

  projecten samen in n PPS (Publiek Private Samen-

  werking). Dit was nodig om voldoende schaalgrootte

  en daarmee de beste schaalvoordelen te bereiken. De

  meest toegepaste vorm van PPS

  in Engeland betrof de zoge-

  naamde PFI (Public Finance

  Initiative) constructie, waarbij

  een contract werd afgesloten

  voor investering door een con-

  sortium met afname gedurende

  een bepaalde periode (veelal 25

  jaar) door de lokale overheid.

  De ontwikkelaar werd daarbij

  naast de investering ook verant-

  woordelijk voor het onderhoud

  en de exploitatie (vergelijkbaar

  met een DBFMO constructie). Voorstanders voor PPS

  in Engeland geven aan dat het private kapitaal meer

  mogelijk gemaakt heeft dan zonder de PPS construc-

  ties mogelijk zou zijn geweest. Tegenstanders doen

  de PPS constructies af als kostbaar en inflexibel, een

  aftappen van belastinggeld en ontwijken van strenge

  investeringsregels.

  PraktijkervaringenIn een aantal regios is het programma tot uitvoering

  gekomen en zijn de resultaten inmiddels zichtbaar.

  Dit betreft onder meer de regios West Sussex en

  Manchester. In deze twee regios heeft ICSadviseurs

  projecten bezocht en met de betrokkenen gesproken.

  Enkele in het oog springende uitspraken:

  Architect: Voor de betrokken aannemers waren er

  weinig incentives om van elk project iets bijzonders

  te maken. Voor de PR van een aannemer is het genoeg

  om van n school een vlaggenschip te maken, aan

  de andere gebouwen uit de PPS werd veelal duidelijk

  minder aandacht besteed. Het gevolg hiervan is dat

  er een groot aantal weinig zeggende en weinig inspir-

  erende gebouwen ontwikkeld zijn.

  Lokale overheid: De bundeling van verschillende

  projecten had tot doel een interessante massa te

  creren. In werkelijkheid sloten we daarmee veel con-

  currentie uit. Slechts enkele grote aannemers kwa-

  men nog in aanmerking. We zijn er niet van overtuigd

  dat we uiteindelijk de beste prijs hebben gekregen.

  Schoolleider: Het gebouw kent enkele aangewezen

  plekken waar we iets aan de muur mogen hangen. Als

  we elders bijvoorbeeld een schilderij ophangen, dan

  is de volgende dag het schilderij weg, het gat gedicht

  en de muur overgeschilderd. Op de mat vinden we

  de factuur van de aannemer voor het herstel van de

  muur. Dat is het belangrijkste nadeel van de PFI: de

  aannemer is verantwoordelijk voor het onderhoud

  van het gebouw en is contractueel gebonden het

  gebouw na 25 jaar zo goed als nieuw over te dragen

  aan de gemeente.

  Schoolleider: We zijn zeer te spreken over het

  nieuwe gebouw. Zonder private middelen hadden

  wij nog jaren in een oude en afgeschreven voorzien-

  VijfjaarnadestartvanhetambitieuzeplanBuildingSchoolsfortheFuture,waarindevernieuwingvan3.500schoolgebouweninEngelandwasvoorzien,heeftdeBritseoverheidrecenteenintensieveevaluatiegehoudenvanderesultatenenervaringenmetondermeerPubliekPrivateSamenwerking(PPS).DitartikelgaatinopdelessendiedeBritseoverheidheeftgeleerd.

  maart 2011schooldomein 55

  TyGoddard,directeurvandeBritischCouncil

  ofSchoolEnvironments(BCSE):Veelgeldis

  verkeerdterechtgekomen.Aannemershebben

  flinkverdiend,architectenblevenachterende

  scholenhebbendezelfdegebouwengekregen

  alszealtijdalhadden.HetnieuweBritseka-

  binetheeftinmiddelsaangekondigdhetbeleid

  aantewillenpassenenzoveelmogelijkgeld

  zodichtmogelijkbijdefront-linetebrengen:

  hetonderwijszelf.

 • ing gezeten. Bovendien kan ik mij als schoolleider

  door de PFI constructie helemaal aan het onderwijs

  wijden: naar het gebouw heb ik in het geheel geen

  omkijken, dat is de verantwoordelijkheid van de

  ontwikkelaar.

  Kernpunten evaluatieDe Britse Overheid heeft het programma inmiddels

  stopgezet. Aanleidingen waren ingrijpende bezui-

  nigingsmaatregelen en tegenvallende resultaten die

  diverse evaluaties (waaronder een algemene evalu-

  atie over PPS constructies in maart 2010) lieten zien:

  Het BSF programma ging vanaf de start gepaard met

  forse overschrijdingen. Per saldo bleek het pro-

  gramma financieel ongunstig te zijn. Er zijn twijfels

  ontstaan of de PPS constructies daadwerkelijk meer

  waarde voor het zelfde geld opleveren dan bijvoor-

  beeld investeren tegen de geldende financieringslas-

  ten door de overheid zelf.

  Het programma ging gepaard met veel bureaucratie

  als gevolg van de grote complexiteit van de proce-

  dures. Dit kostte veel geld, waardoor uiteindelijk

  minder geld daadwerkelijk aan de schoolgebouwen

  zelf besteed werd. De kosten die in de initiatief- en

  definitiefase werden besteed lagen bij de PFI con-

  tracten gemiddeld 20% tot soms zelfs 220% boven

  de kosten van de initiatief- en definitiefase van de

  traditionele aanbestedingen. Ook duurde het tot

  stand komen van PFI contracten langer doordat het

  niet alleen de realisatie, maar ook de financiering,

  het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen

  betreft. Gemiddeld duurde het drie jaar voordat een

  aannemer gecontracteerd was. Van de 200 scholen

  die in 2008 gerealiseerd hadden moeten zijn, waren

  er slechts 35 daadwerkelijk in 2008 opgeleverd.

  De kwaliteit van de huisvesting viel tegen. Bovendien

  kwam er zeer weinig terecht van de beoogde moder-

  nisering en innovatie van de onderwijsomgeving. De

  verklaring is dat er in de voorfase veel aandacht uit

  gaat naar het inkaderen van het project gericht op het

  afbakenen van aansprakelijkheden en voorkomen

  van risicos. Dit creerde een barrire voor innovatie:

  aan innovatie werd te weinig tijd besteed en innovatie

  werd te vaak als grote onzekerheid en daarmee als

  risico - gezien in het traject.

  Positief nieuws is er ook: In PFI constructies is de

  ontwikkelaar gedurende een lange periode veelal 25

  jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Hierdoor

  is deze aangemoedigd veel aandacht te besteden aan

  duurzame en onderhoudsvrije materialen.

  De evaluatie vormde een belangrijk thema op the

  Building Better Schools Conference in november

  2010. Lord Knight, tot voor kort minister van onderwijs

  van de Engelse overheid, bevestigde de tegenvallende

  resultaten maar benadrukte de goede resultaten die er

  wel degelijk zijn. Veel van de kritiekpunten geven aan-

  leiding tot aanpassing en bijstelling van de procedures

  waardoor deze tot betere resultaten leiden.

  De situatie in Engeland is een andere dan in Neder-

  land. Waar in Engeland PPS en DBFMO bijna als van-

  zelfsprekend werden toegepast, nemen wij hier deze

  constructie mee als n van de vele mogelijkheden.

  Lang niet elk project is geschikt voor een PPS, bij ie-

  der project wordt gekozen voor de optie die duidelijk

  de meeste toegevoegde waarde oplevert (best value

  for money). Hier nemen we niet het gebouw, maar

  de opdrachtgever en gebruiker als vertrekpunt. De

  contracten in Nederland zijn inmiddels gevolueerd.

  Meer helderheid en transparantie in de besteding van

  de gelden en de aansprakelijkheden en risicos in de

  contracten is een belangrijke aanpassing. Hierdoor

  zijn contracten eenvoudiger, beter door de markt

  herkenbaar en kan eenvoudiger en tegen lagere

  tarieven worden ingeschreven.

  Vanuit Nederland is onder meer ICSadviseurs betrokken geweest

  bij deze uitwisselingen. Voor meer informatie kunt u contact

  opnemen met Hidde Benedictus: 06 22573604 of

  hbenedictus@icsadviseurs.nl.

  maart 2011schooldomein 57

  Het programma ging gepaard met veel bureaucratie als gevolg van de grote complexiteit van de procedures.

Recommended

View more >