2012-4 Teataja

 • View
  233

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1993. aastast on Veeteede Ameti vlissuhete ja info osakond vlja andnud brori Veeteede Ameti Teataja, kus avaldatakse ldkohustuslikud ja merendusringkondadele huvipakkuvad materjalid: Eesti Vabariigi merendusalased seadused, Vabariigi Valitsuse, majandus- ja kommunikatsiooniministri sellealased mrused ning Veeteede Ameti ksk- ja ringkirjad ning muu avaldamisele kuuluv teave, samuti IMO, IHO, IALA materjalid.

Transcript

 • VEETEEDE AMETI TEATAJA 2012/4

  Meresidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine............................................... 1Ringkiri Sadama registriandmete digitaliseerimine ........................................................ 2Ringkiri Mereturvalisuse thustamiseks tkeele mramine ........................................ 3Veeteede Amet 2012........................................................................................................... 4igusaktide muudatused..................................................................................................... 9Eesti laevaregistrid / Estonian Ship Registers .................................................................. 13Vastastikuse mistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks Lnemerel ........ 20Merendusterminoloogia .................................................................................................... 27Uudised vlisallikatest ...................................................................................................... 30Veeteede Ameti vljastatud tunnustamisotsused .............................................................. 37IMO teated ........................................................................................................................ 39

 • 1Meresidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine

  Veeteede Ameti peadirektori kskkirjaga tunnistatakse kehtetuks jrgmised meresidu-diplomid ja -tunnistused:1) Gomin, Alekseile 27.05.2011. a vljastatud 3000 kW ja suurema peamasinate

  koguvimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomi nr MM 000684;2) Laktionov, Pyotrile 20.12.2002. a vljastatud vahimadruse tunnistuse nr AD 002543;3) Rozhin, Yuryle 18.03.2005. a vljastatud vahimadruse tunnistuse nr AD 002810;4) Juursalu, Mihkel 21.04.2003. a vljastatud madruse tunnistuse nr AC 004512;5) Krasnopjorov, Evgenile 03.07.2009. a vljastatud madruse tunnistuse nr AC 005691;6) Roolaid, Laurile 26.11.2009. a vljastatud madruse tunnistuse nr AC 005755;7) Vinogradov, Mihhailile 14.06.2007. a vljastatud motoristi tunnistuse nr MC 002288;8) Laktionov, Pyotrile 02.07.2012. a vljastatud laevakoka tunnistuse nr LK 000738.

 • 2Ringkiri Sadama registriandmete digitaliseerimine

  Ringkiri: 19.02.2013 nr 5-1-7/556Sadama registriandmete digitaliseerimine

  Lp sadamapidaja01.01.2013 hakkas kehtima uus sadamaregistri pidamise phimrus. Mrus kohustasregistri volitatud ttlejat Veeteede Ametit, thtajaks 15.01.2013, registriandmedelektroonilisse andmebaasi kandma. Kesolevaks ajaks on andmed sisestatud, kuidtoimub veel andmebaasi hendamine portaaliga Eesti.ee ja samas ka ID kaardigaregistrisse sisenemise vimaluse loomine Riigi Infossteemi Ameti poolt. Kigilesadamaregistris sadamapidajatena mrgitud fsilistele isikutele ning juriidiliste isikuteseaduslikele esindajatele luuakse automaatne ligips registrikeskkonnale. Juhul, kuisadamapidaja seaduslik esindaja soovib registri kasutajaks nimetada teisi isikuid, saab taseda teha registrikeskkonnas prast talle portaali Eesti.ee kaudu ligipsu loomist vienne seda, saates kasutaja nime ja isikukoodi elektronposti aadressilesadamaregister@vta.ee. Samas palume meid teavitada ka elektroonilise registrikeskkonnakasutajate koolitusvajadusest. Teavitada palume hiljemalt 01. mrtsiks 2013.a.Sadama kohta elektroonilisse andmebaasi kantud andmed ei muutu veebilehelwww.sadamaregister.ee nhtavaks enne, kui vastava sadama pidaja on registrikannetkontrollinud, vajadusel seda korrigeerinud ning registripidajale kande igsust kinnitanud.Lugupidamisega/allkirjastatud digitaalselt/Ren SirolMeresiduohutuse teenistuse juhataja peadirektori asetitja

  KIK VEETEEDE AMETI RINGKIRJAD ON KTTESAADAVAD VEEBILEHEL:http://www.vta.ee/atp/index.php?id=2537

 • 3Ringkiri Mereturvalisuse thustamiseks tkeele mramine

  Ringkiri: 18.02.2013 nr 5-1-7/527Mereturvalisuse thustamiseks tkeele mramineKehtib Eesti lippu kandvatele laevadele, millele laienevad rahvusvahelise laeva jasadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusestmerel koos parandustega ja Euroopa Parlamendi ja Komisjoni mruse (E) nr 725/2004nuded.Vttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Komisjoni mruse (E) nr 725/2004 artikli 3.1phimtteid ning eesmrgiga thustada ISPS koodeksi A osa rakendamist, annabVeeteede Amet (VA) jrgmised juhised:

  mereturvalisuse thustamise meetmena vib reeder mrata tkeeleks ISPSkoodeksi mistes inglise keele;

  ISPS tkeel peab olema stestatud laeva turvaplaanis;Kui tkeel ISPS koodeksi mistes ei ole inglise keel, rakenduvad jtkuvalt ISPSkoodeksi A osa punktide 9.4 ja 10.2 nuded ning laeva turvaplaan ja mereturvalisusetoimingute sissekanded peavad olema tlgitud inglise, prantsuse vi hispaania keelde.

  Lugupidamisega

  Ren SirolMeresiduohutuse teenistuse juhataja peadirektori asetitja

  KIK VEETEEDE AMETI RINGKIRJAD ON KTTESAADAVAD VEEBILEHEL:http://www.vta.ee/atp/index.php?id=2537

 • 4Veeteede Amet 2012

  LaevakontrollVeeteede Ameti inspektorid kontrollisid 2012. aastal Eesti riigilippu kandvaid laevu 211korral, neist 183 olid tehnilised levaatused ja 28 pistelised kontrollid. Kahel korral peetilaevad kinni. Kokku tehti Eesti riigilippu kandvatele laevadele 457 ettekirjutust,ettekirjutuseta lppes 88 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja side valdkonnas.Trahviti hte kaptenit.Vlissadamates (Paris MOU Pariisi vastastikuse mistmise memorandum laevakontrollikohta regioonis) kontrolliti Eesti riigilippu kandvaid laevu 25 korral (kontrolliti 18laeva). Laevu kinni ei peetud. Kokku tehti 16 ettekirjutust ja ilma ettekirjutusteta lbitikontroll 19 korral. Eesti on hetkel Paris MOU valges nimekirjas.Eesti sadamaid klastanud vlisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliti 2012. aastal 175korral. Kinni peeti ainult ks laev Vene lipu all sitev svendaja ESTRAND.Kokku tehti vlisriigi lippu kandvatele laevadele 150 ettekirjutust, ettekirjutusteta lppes119 kontrolli. Enim puudusi esines navigatsiooni ja tuleohutuse valdkonnas. Septembris,oktoobris ja novembris leidis aset laevade tuletrjessteemide kontsentreeritud kontrollikampaania.VikelaevadVeeteede Ameti vike- ja siseveelaevade osakonna inspektorid teostasid 2012. aastal 378vikelaevade, 613 alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja 18 siseveelaevade tehnilistlevaatust. Kokku kontrollisid vike- ja siseveelaevade osakonna inspektorid reidide japisteliste kontrollide kigus 214 alust, mille kigus avastati 46 rikkumist. Enamastipiirduti suulise hoiatusega. Hoiatustrahve vormistati heksal juhul ja he joobejuhtumimenetlemine anti le Politsei- ja Piirivalveametile.LaevannetusedMerennetuste juurdluse ja meresiduohutuse arenduse osakond registreeris 2012. aastal17 juhtumit, nendest laevannetusi 10:

  1) raskeid laevannetusi 1;2) kergeid laevannetusi 4;3) ohtlikke juhtumeid 3;4) juurdlus lpetamata (vikelaev) 1.

 • 5Juureldi 9 juhtumit:1) ML VESTA kerge laevannetus, phjapuude Kelnase sadamast vljumisel

  (lipuriik Eesti);2) ML REET raske laevannetus, peamasina ja reduktori vahelise siduri purunemine

  (lipuriik Eesti);3) ML EVA-316 kerge laevannetus, kontakt teise laevaga jmurdetde kigus

  (lipuriik Eesti);4) ML AHTO-29 kerge laevannetus, phjapuude Nasva sadamas (lipuriik Eesti);5) vikelaev CANDY, merevee lekkimine mootoriruumi ja uppumine (lipuriik

  Eesti);6) ML RISTNA kerge laevannetus, tuvastati peamasina rike. Remonditd teostati

  lesidul laevapere jul (lipuriik Eesti);7) ML STAR ja ML MARIELLA, ohtlik juhtum, COLREGi reeglite rikkumine

  sissesidul Helsingi Lnesadamasse (lipuriik Eesti ja Soome);8) ML STAR ja ML EURODAM, ohtlik juhtum, ebapiisav laevadevaheline

  kommunikatsioon Helsingi Lnesadamast vljumisel (lipuriik Eesti ja Holland);9) ML STAR ja ML NORDLANDIA, ohtlik juhtum, laevale edastatud

  informatsiooni valesti mistmine ja ebapiisav laevadevaheline kommunikatsioonHelsingi Lnesadamast vljumisel (lipuriik Eesti ja Soome).

  Sadamate jrelevalveSadamate jrelevalve osakond viis 2012. aastal lbi 29 sadamarajatise turvalevaatustturvalisuse tunnistustele kehtivusmrgete tegemiseks ja/vi turvalisuse tunnistustevljastamiseks. Koosklastamiseks esitatud sadamarajatiste ja sadamate turvaplaanidemuudatusi vaadati lbi 15 korral. Atesteeriti 3 sadama ja/vi sadamarajatise turvalemat.Samuti viidi lbi 3 sadama erakorraline ja 1 sadama korraline veeliikluse ohutuse alanelevaatus. Atesteeriti 3 sadamakaptenit.Meremeeste diplomeerimineMeremeeste diplomeerimise ja registri broo vljastas 2012. aastal 648 laeva juhtkonnameresidudiplomit ja -kutsetunnistust; 1366 reakoosseisu kutsetunnistust; 1788 diplomikinnituslehte; 5 siseveelaeva laevajuhi diplomit ja madruse tunnistust; 1901 kursuseOhutusalane phikoolitus tunnistust; 12 VTS (laevaliiklusteenindus) operaatoriteenistusraamatut ja kinnituslehte; 30 vlisriikide meresidudiplomite kinnituslehte.Lootsi kutseeksami sooritas 20 lootsi ja lootsitasidu loa eksami 23 laevajuhti. Vljastati19 lootsi kutsetunnistust ja 23 lootsitasidu luba. Riigilivu on kvalifikatsioonieksamisooritamise ja diplomite ning tunnistuste vljastamise eest laekunud 28 833,71 eurot.Laevaregister ja sadamaregisterVeeteede Ameti laeva- ja sadamaregistri osakond peab arvestust Eesti laevaregistritessekantud laevade kohta, mille jrgi on Eesti laevaregistrisse kantud 318 merelaeva, neist 16kaubalaeva, 19 reisilaeva, 83 tehnilist ja abilaeva, 109 kalalaeva, 91 lbusidu- jahuvilaeva. Siseveelaevu on registrisse kantud kokku 30, millest 2 kaubalaeva, 6reisilaeva, 7 tehnilist- ja abilaeva, 14 kalalaeva ning 1 lbusudu- ja huvilaev. Ehitatavatelaevade registrisse on kantud 24 teisaldatavat ja ehitatavat laeva, laevapereta prahitud

 • 6laevade registrisse 14 laeva, riigihalduslesandeid titvate laevade registrisse 53 laeva.Kokku oli 2012. aasta lpuks Eesti laevaregistritesse kantud 439 laeva.Riiklikus sadamaregistris registreeriti 2012. aastal 12 uut sadamat. Aasta lpuks oliregistris 76 sadamat j