??2016-05-22hanh chinh Nha nuac, oan vi s1,1'nghi~p, doanh ... thanh phn, dan tQc, ngh~ nghi~p. Tac gia CLlam6i Y tuang d1,1'thi co th~ la ca nhan ho?c t~p th~. M6i tac gia co th~ dv thi 111 ... ' J ngay thang nam20 . Tac gia(ho~c d~i ...

  • Published on
    27-Apr-2018

  • View
    213

  • Download
    1

Transcript

TONG LIEN DOAN LAO DONG VNLIEN DoAN LAO DONGTiNH BA RIA - VUNG TAuCONG HOA XA HOI CHi; NGHiA VIET l\IAM. . .DQc'l~p - T\I' do - H~nh phucS6: (162/LDLD Ba Ria - Viing Tau, ngay 21 thang 7 niim 2015VIv trien khai CUQc thi Y nrong Khoa hocva ccng nghe tinh BR-VT l~n I narn 2015.Kinh gui: ,- LDLD huyen, thanh pho;- CD nzanh dia phuong va tuona duonz:I::> I::> ~ ;::"- CDCS true thuoc CD Trung uong tren dia ban tinh"Can cir K& hoach hanh dong 56 83/KH-TU ngay 9/12/2013 cua Tinh LIYBR- VT thirc hien Nghi quyet HQi nghi In thir 6 Ban Chap hanh Trung uongkhoa XI v~ phat trien khoa hQC va cong nghe phuc V\1 sir nghiep cong nghiephoa, hien dai hoa o~t nuoc; ngay 22/5/2015 Uy ban N11an dan tinh BR- VT coQuyet dinh 56 1076/QD-BTC v~ viec ban hanh Th~ I CUQc thi Y tuong KhoahQC va Cong nghe tinh BR- VT In I nam 20 15. Nh~m muc dich khuyen khich,tIII. HO SO mr THI1--16so dir thi gorn 02 bo, dircc danh may va trinh bay r6 rang (tren gi~yA4), khong tay xoa, bao gom:- Phi~udang ky du thi (Phu luc I);- Thuyet minh Y tuong (P1W IIfC II);- San pharn, cac mo hinh, ban ve, phim anh ... kern thea (neu co).Mdu h6 So' du thi va thong tin chi ti~t khac duoc dang tai tren Website:http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn va www.congdoanbrvt.org.vn.LlI"U j..: Cuoc thi khong b~t buoc h6 so du thi phai kern thea san pharn, cac1110 hinh, ban ve, phim anh ...Tuy nhien, neu tac gia co giri kern thea h6 so du thid&rninh hoa thi cAn duoc ChLIthich 1'5 rang.IV. NOt>VANH~N HO soI. Dja di~m ti~p nh~n h& so':- So' Khoa hoc va Cong ngh~ tinh BR- VT- Dia chi: Trung tam Hanh chinh - Chinh tri tinh BR-VTS6 198 dUCYl1gB?ch Dang, thanh ph6 Ba Ria, tinh BR- VT- Dien thoai: 064.3727340. Fax: 064.38535572. Thoi gian nh~n h&so': f)~n h~t ngay 30/10/2015.1--16so co th~ gui trvc ti~p lla~c gLri qua duang buu di~n (thu baa dam).Ngay thang ghi tren d~u cua bu'U di~n nai gU'i duQ'c tinh la ngay n(>p h6 so dllthi. H6 so d~r thi duQ'c ti~p nh~n, xem xet, lUll tru' nhu tai li~u m~t cho tai ngayeong b6 k~t qua Cu(>c thi. Ban T6 chtrc se khong haan l?i h6 so cha nguai dl,Ithi.Ngoai bia h6 sO' cAn ghi 1'6: H6 sa d~l'thi Cuc thi Y lLl'CmgKhoa h9C &Cong ngh nhdm bao m4t thong tin.V. GIAI THUONG vA MOT s6 NOI DUNG LIEN QUAN DENKET QUA cuOc THIGiai thLl'OngCuc thi co t6i da: 55 gilzi, trang do g6m:- 06 Giai Nh~t, m6i giai tri gia 12.000.000d;- 10 Gicii Nhi, m6i giai tri gia 8.000.000d;- 15 Giai Ba, m6i giai tri gia 5.000.000d;- 24 Giai Khuy~n khich, m6i gicii tri gia 2.000.000d.Cac Y ti.rang d(:ltgiai duQ'c t~ng Gi~y khen cua Ban T6 chuc CU9Cthi.Nhu'ng Y tuang d(:ltgiai duQ'c So' Khoa hQCva Cong ngh~ xem xet h6 trQ',huang d~n d~ ti~p tlfc hoan thi~n tra thanh nhi~m VIf Khoa hQc va Cong ngh~c~p tinh thea qui dinh hi~n hanh.Vi~c n(>p h6 so Y tuang tham gia Cu(>c thi khong thay th~ cho vi~c dang.ky bao h9 sa hu'u tri tu~ thea phap lu~t hi~n hanh. Nhfrng Y tu?,ng d?t giai, cokha nang lmg dlfng va co gia tri thuang m(:licao se duQ'c Ban To chtrc CU9Cthihuang d~n dang ky bao hQ quyen sa hiru tri tue.tai CI,lCSa hiru tri tue tnroc ngay._.trao giai CUQcthi.Y nrong dir thi duoc Uy ban Nhan dan tinh Iva chon, phe duyet tro thanhnhiern vu khoa hoc va cong nghe c~p tinh thi t6 chirc, ca nhan la tac gia Y tuongduoc xet uu tien giao lam chu tri, chu nhiern, nhiem V\I khoa hoc va cong ngheva duoc khen thuong theo qui dinh.Day la mot trong cac nQi dung cua phong trao thi dua "Lao dong gioi, laodong sang tao" do LDL8 tinh phat dong. Do do d~ nghi cac L8LD huyen, thanhpho; Cong doan nganh va tuong duong nhanh chong trien khai, tuyen truyenpho bien rong rai dS thu hut dong dao CNVCLD tham du.NIQikho lilian, vuong mac d~ nghi phan anh kip thai v~ LDLD tinh (qua'Ban Chinh sach - Phap iu?t, 81 064.3858367) ho?c 1hucmg tr\l'c Ban 16 chlrcCUQethi - Sa khoa hQc va Cong ngh~ tinh BR-VT (D1 064.3727340) .. ,v-/, .,--No'inh(II1:('Y- Nlnr tren:- UBND tinh;- So' KH & CN tinh:- Tlnrcmg tqrc LDLD tinh:- LUll: YT. Ban CS-PL.TM. BAN TI-UfONG VlJJ;.:P~,....(IiJ TICH THUONG TRl/CNouy~n Nooc Thuo'noo b. 0..,.)t: Ph .....l .....c ICONG HOA XA HOI CHD NGHIA VIET NAM. . .DQc I~p - T\I' do - H~nh phllcPHIEU DANG KY DV THICu(>c thi Y tu'(mg Khoa hoc va Cong ngh~ tin h BR-VTln I Dam 2015Kinh gui: Ban T6 chirc CUQc thi Y nrong KH&CN tinh BR-VT narn 2015.A. Tac gia du thi (ca nhan, t6 chirc) .Trinh dQ chuyen mon: : .H9C ham, hoc vi (neu co): .Ngay, thang, narn sinh: Quoc tich: Nam/Nir). .Chirc vu, chirc danh, nghe nghiep: .Dan vi cong tac, h9C tap: .Di~n thoai: Di dong: Fax: E-maiI: ..Dia chi lien h~: .la tac gia (hoac dai dien cho cac tac gia) cua Y tirong du thi (ten Y tuong):...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B J-]A srr kern theo Phi~u dang ky d., thi, gAm:1. Ban thuyet minh Y tuong Khoa h9C va Cong nghe D2. Mo hinh, hien v~t, san pham m~u ... (neu co) DC. Danh sach cac d6ng tac gia (neu co): Chung toi co ten duoi day la dong tacgia cua y nrong KH&CN du thi cung thea thuan vS phan dong gop cua tungnguoi, ky ten cam kSt m9i quySn 19i co lien quan dugc tinh thea phn tram dong, b ;.._gop, ao gom:So HQ va ten Gi6i Nam Nai cong UIC, % dong Chll'c danh KyTT tinh sinh hQc t?P gop tenTo, (chung tOI) cam doan Y tuang KH&CN n01 tren Ia do toi (chung toi)nghien Clru, sang t:;tora va cac tai Ii~u gU'i kern Ia hoan toan phu hgp v6i ban g6crna toi (chung toi) dang giu. T6i (chung toi) cam kSt khong vi ph:;tm quySn So'huu tri tu~ cua bAt cu ai. NSu sai toi (chung toi) xin chiu hoan toan trach nhi~m'" J ngay thang nam 20 .Tac gia(ho~c d~i di~n nhom tac gia)(Ky va ghi r5 hQ, ten).4BAN THUYET MINH Y TUO'NG KH&CNTham dl,l'CUQcthi Y tuo'ng Khoa hoc va Cong ngh~tinh BR- VT lfin tlni' I nam 2015Ten y tuong KH&CN du thi: ghi nhu trong phieu du thiTac gia Y tuong KH&CN ..........................................................................................................................Mf)t sa g(J'iy xlly dung biin thuy;t minh Y tutrng dIJ-'thi:1. Co' so' d~ xuflt Y tU'o'ngKH&CN:SI,l' c~n thiSt tri~n khai Y tuong KH&CN, qua trinh hinh thanh va rnuc tieudat duoc cua Y tuong: Thuc trang hien nay trong hoat dong KH&CN, qua trinhquan ly, san xu~t kinh doanh ...(g~n voi Y tuong KH&CN dS xuat) dang diSn ranhu thS nao. Phan tich, danh gia cac kSt qua nghien cuu, giai phap da co lienquan dSn y tuong KH&CN dS xuat. Nhirng v~n dS tim tai, c~n khac phuc va giaiquyet, Thuc hien y tuong se dat diroc rnuc tieu gi? San pham cu thS ra sao?- D6i tuqng va ph?m vi ap d\lng: y tuang KH&CN dS xu~t duqc ap dVngcho cac d6i tuqng nao? Ph?m vi ap dVng?- Can Cll'dS xu~t Y tuang KH&CN: Can Cll'phap ly, kinh nghi~m thvc tiSn;tieu chu~n, quy chuAn... d~ d~unbao sv dung d~n, tin c~y CllaY tuang.2. NQi dung Y tu'o'ng KH&CN:- Neu r5 nhfrng nQidung Y tuang dS d?t duQ'cm\lc tieu dS ra;- Nhung diSu ki~n va cac buoc triSn khai th\l'c hi~n Y tuang Iidung nao?3. Danh gia kha nang tri~n khai va dl,l'ki~n k~t qua d~t dU'KH&CN dS xu~t voi diSu ki~n thvc tiSn t?i dia phuong? (co sa v~t ch~t, ngu6nnhan Ivc, kinh phi triSn khai thvc hi~n, diSu ki~n d~c diSm tv nhien, van hoa, xah(>i,moi truang ...).- Nhli'ng lqi lch kinh tS (kinh tS, xa hQi, moi truang".:) clla Y tuangKH&CN mang l?i. C~n so sanh, tinh toan thong qua cac ChI tieu dinh tinh vadinh IU9'l1g(nSu co) truoc va sau thvc hi~n Y tuang KH&CN.4. D~ xufit, khuy~n ngh!:DS xu~t, khuySn nghi C\lthS d6i voi t6 chuc, ca nhan lien quan d6i v6i vi~ctriSn khai Y tuang KH&CN .... ... ... ... ... ... ... ....., ngay........ thimg ......nam 20....Tac ghi(ho~c d~i di~n nhom tac gia)(K;, va ghi r5 hQ, ten)5

Recommended

View more >