2016 2016 Contas Anuais Contas Anuais - Inicio - Axencia ...acis. Anuais ACIS 2016.pdf · 540, 541,…

  • Published on
    09-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>2016 Contas Anuais</p><p>2016</p><p>Cont</p><p>as A</p><p>nuai</p><p>s</p></li><li><p>Contido</p><p>I. BALANCE DE SITUACIN A 31/12 1</p><p>II. CONTA DO RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIAL 5</p><p>III. ESTADO DE LIQUIDACIN DO ORZAMENTO 9</p><p>III.1. LIQUIDACIN DO ESTADO DE GASTOS 11III.1.1. LIQUIDACIN DO ORZAMENTO DE GASTOS </p><p>(CRDITOS PRESUPOSTARIOS - OBRIGAS RECOECIDAS - REMANENTES DE CRDITO) 13</p><p>III.1.1.1. RESUMO XERAL POR CAPTULOS 15</p><p>III.1.1.2. RESUMO POR CAPTULOS - ARTIGOS 19</p><p>III.1.1.3. INFORMACIN POR SECCINS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS 25</p><p>III.1.2. DESENVOLVEMENTO DOS PAGAMENTOS PRESUPOSTOS (PAGAMENTOS PROPOSTOS - PAGAMENTOS ORDENADOS - PAGAMENTOS REALIZADOS) 31</p><p>III.1.2.1. RESUMO XERAL POR CAPTULOS 33</p><p>III.1.2.2. RESUMO POR CAPTULOS - ARTIGOS 37</p><p>III.1.2.3. INFORMACIN POR SECCINS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS 43</p><p>III.2. LIQUIDACIN DO ESTADO DE INGRESOS 49III.2.1. LIQUIDACIN DO ORZAMENTO DE INGRESOS </p><p>(PREVISINS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOECIDOS) 51</p><p>III.2.2. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE XESTIN 61</p><p>III.2.2.1. DEREITOS RECOECIDOS 63</p><p>III.2.2.2. DEREITOS CANCELADOS 73</p><p>III.3. RESULTADO DA LIQUIDACIN 83</p><p>IV. MEMORIA 87</p><p>IV.1. ORGANIZACIN 89</p><p>IV.2. ESTADO OPERATIVO 93</p><p>IV.3. INFORMACIN DE CARCTER FINANCEIRO 97</p><p>IV.4. INFORMACIN SOBRE A EXECUCIN DO GASTO PBLICO 105</p><p>IV.5. INFORMACIN SOBRE A EXECUCIN DO INGRESO PBLICO 149</p><p>IV.6. GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO 169</p><p>IV.7. INFORMACIN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO 173</p><p>Contas anuais</p></li><li><p>IV.8. OUTRA INFORMACIN 179</p><p>Contas anuais</p></li><li><p>Contas anuais</p><p>I. BALANCE DE SITUACIN A 31/12</p></li><li><p>A.G</p><p>. XES</p><p>TI</p><p>N D</p><p>O C</p><p>O</p><p>ECEM</p><p>ENT</p><p>O E</p><p>N S</p><p>A</p><p>DE </p><p>BALA</p><p>NC</p><p>E D</p><p>ata:</p><p> 31/</p><p>12/2</p><p>016 </p><p> N CTAS. </p><p>ACTIVO </p><p>31/12/2016 </p><p>31/12/2015 </p><p> A</p><p>) IN</p><p>MO</p><p>BILI</p><p>ZA</p><p>DO</p><p> 2.</p><p>015.</p><p>271,</p><p>470,</p><p>00 </p><p>I. In</p><p>vest</p><p>imen</p><p>tos </p><p>dest</p><p>inad</p><p>os a</p><p>o us</p><p>o xe</p><p>ral </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>200 </p><p>1. T</p><p>erre</p><p>os e</p><p> ben</p><p>s na</p><p>tura</p><p>is 0,</p><p>000,</p><p>0020</p><p>1 2.</p><p> Infra</p><p>estr</p><p>utur</p><p>as e</p><p> ben</p><p>s de</p><p>stin</p><p>ados</p><p> ao </p><p>uso </p><p>xera</p><p>l 0,</p><p>000,</p><p>0020</p><p>8 3.</p><p> Ben</p><p>s do</p><p> Pat</p><p>rimon</p><p>io h</p><p>istr</p><p>ico,</p><p> art</p><p>stic</p><p>o e </p><p>cultu</p><p>ral </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> II. </p><p>Inm</p><p>obiliz</p><p>aci</p><p>ns in</p><p>mat</p><p>eria</p><p>is 0,</p><p>000,</p><p>0021</p><p>0 1.</p><p> Gas</p><p>tos </p><p>de in</p><p>vest</p><p>igac</p><p>in </p><p>e de</p><p>senv</p><p>olve</p><p>men</p><p>to </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>212 </p><p>2. P</p><p>ropi</p><p>edad</p><p>e in</p><p>dust</p><p>rial </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>215 </p><p>3. A</p><p>plic</p><p>aci</p><p>ns in</p><p>form</p><p>tic</p><p>as </p><p>10.4</p><p>40,0</p><p>00,</p><p>0021</p><p>6 4.</p><p> Pro</p><p>pied</p><p>ade </p><p>inte</p><p>lect</p><p>ual </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>217 </p><p>5. D</p><p>erei</p><p>tos </p><p>sobr</p><p>e be</p><p>ns e</p><p>n r</p><p>xim</p><p>e de</p><p> arr</p><p>enda</p><p>men</p><p>to fi</p><p>nanc</p><p>eiro</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>0021</p><p>9 6.</p><p> Out</p><p>ro in</p><p>mob</p><p>ilizad</p><p>o in</p><p>mat</p><p>eria</p><p>l 0,</p><p>000,</p><p>00(2</p><p>81) </p><p>7. A</p><p>mor</p><p>tizac</p><p>ins</p><p> -1</p><p>0.44</p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> III</p><p>. Inm</p><p>obiliz</p><p>aci</p><p>ns m</p><p>ater</p><p>iais </p><p>2.01</p><p>5.27</p><p>1,47</p><p>0,00</p><p>220,</p><p> 221</p><p> 1.</p><p> Ter</p><p>reos</p><p> e c</p><p>onst</p><p>ruci</p><p>ns </p><p>2.89</p><p>1.21</p><p>4,58</p><p>0,00</p><p>223 </p><p>2. In</p><p>stal</p><p>aci</p><p>ns t</p><p>cni</p><p>cas, </p><p>maq</p><p>uina</p><p>ria e</p><p> ferr</p><p>amen</p><p>tas </p><p>193.</p><p>830,</p><p>170,</p><p>0022</p><p>6 3.</p><p> Mob</p><p>iliario</p><p> 24</p><p>6.82</p><p>5,19</p><p>0,00</p><p>227,</p><p> 228</p><p>, 229</p><p> 4.</p><p> Out</p><p>ro i</p><p>nmob</p><p>ilizad</p><p>o 26</p><p>2.25</p><p>3,77</p><p>0,00</p><p>(282</p><p>) 5.</p><p> Am</p><p>ortiz</p><p>aci</p><p>ns </p><p>-1.5</p><p>78.8</p><p>52,2</p><p>40,</p><p>0023</p><p> IV</p><p>. Inv</p><p>estim</p><p>ento</p><p>s xe</p><p>stio</p><p>nado</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>V. In</p><p>vest</p><p>imen</p><p>tos </p><p>finan</p><p>ceiro</p><p>s pe</p><p>rman</p><p>ente</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>0025</p><p>0, 2</p><p>51, 2</p><p>56 </p><p>1. C</p><p>arte</p><p>ira d</p><p>e va</p><p>lore</p><p>s a </p><p>long</p><p>o pr</p><p>azo </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>252,</p><p> 253</p><p>, 257</p><p> 2.</p><p> Out</p><p>ros </p><p>inve</p><p>stim</p><p>ento</p><p>s e </p><p>crd</p><p>itos </p><p>a lo</p><p>ngo </p><p>praz</p><p>o 0,</p><p>000,</p><p>0026</p><p>0, 2</p><p>65 </p><p>3. F</p><p>ianz</p><p>as e</p><p> dep</p><p>sito</p><p>s co</p><p>nstit</p><p>udo</p><p>s a </p><p>long</p><p>o pr</p><p>azo </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>(297</p><p>) 4.</p><p> Pro</p><p>visi</p><p>ns </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>27 </p><p>B) G</p><p>AST</p><p>OS </p><p>A D</p><p>ISTR</p><p>IBU</p><p>R E</p><p>N V</p><p>ARI</p><p>OS </p><p>EXER</p><p>CIC</p><p>IOS </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> C</p><p>) A</p><p>CT</p><p>IVO</p><p> CIR</p><p>CU</p><p>LAN</p><p>TE </p><p>914.</p><p>851,</p><p>630,</p><p>00 </p><p>I. Ex</p><p>isten</p><p>cias </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>30 </p><p>1. C</p><p>omer</p><p>ciai</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>0031</p><p>, 32 </p><p>2. M</p><p>ater</p><p>ias </p><p>prim</p><p>as e</p><p> out</p><p>ros </p><p>apro</p><p>visio</p><p>nam</p><p>ento</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>0033</p><p>, 34 </p><p>3. P</p><p>rodu</p><p>tos </p><p>en c</p><p>urso</p><p> e s</p><p>emite</p><p>rmin</p><p>ados</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>0035</p><p> 4.</p><p> Pro</p><p>duto</p><p>s te</p><p>rmin</p><p>ados</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>0036</p><p> 5.</p><p> Sub</p><p>prod</p><p>utos</p><p>, res</p><p>iduo</p><p>s e </p><p>mat</p><p>eria</p><p>is re</p><p>cupe</p><p>rado</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00(3</p><p>9) </p><p>6. P</p><p>rovi</p><p>sins</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>II. D</p><p>ebed</p><p>ores</p><p> 61</p><p>8.42</p><p>0,69</p><p>0,00</p><p>43 </p><p>1. D</p><p>ebed</p><p>ores</p><p> orz</p><p>amen</p><p>tario</p><p>s 61</p><p>8.42</p><p>0,69</p><p>0,00</p><p>44 </p><p>2. D</p><p>ebed</p><p>ores</p><p> non</p><p> orz</p><p>amen</p><p>tario</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00</p><p>45 </p><p>3. D</p><p>ebed</p><p>ores</p><p> por</p><p> adm</p><p>inist</p><p>raci</p><p>n d</p><p>e re</p><p>curs</p><p>os p</p><p>or c</p><p>onta</p><p> dou</p><p>tros</p><p> en</p><p>tes </p><p>pbl</p><p>icos</p><p>. 0,</p><p>000,</p><p>00</p><p>470,</p><p> 471</p><p>, 472</p><p> 4.</p><p> Adm</p><p>inist</p><p>raci</p><p>ns </p><p>Pbl</p><p>icas</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>0055</p><p>0, 5</p><p>55, 5</p><p>58 </p><p>5. O</p><p>utro</p><p>s de</p><p>bedo</p><p>res </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>(490</p><p>) 6.</p><p> Pro</p><p>visi</p><p>ns </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> III</p><p>. Inv</p><p>estim</p><p>ento</p><p>s fin</p><p>ance</p><p>iros </p><p>tem</p><p>pora</p><p>is 60</p><p>,00</p><p>0,00</p><p>540,</p><p> 541</p><p>, 546</p><p>, (54</p><p>9) </p><p>1. C</p><p>arte</p><p>ira d</p><p>e va</p><p>lore</p><p>s a </p><p>curt</p><p>o pr</p><p>azo </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>542,</p><p> 543</p><p>, 544</p><p>, 54</p><p>5, 5</p><p>47, 5</p><p>48 </p><p>2. O</p><p>utro</p><p>s in</p><p>vest</p><p>imen</p><p>tos </p><p>e cr</p><p>dito</p><p>s a </p><p>curt</p><p>o pr</p><p>azo </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>565,</p><p> 566</p><p> 3.</p><p> Fia</p><p>nzas</p><p> e d</p><p>eps</p><p>itos </p><p>cons</p><p>titu</p><p>dos </p><p>a cu</p><p>rto </p><p>praz</p><p>o 60</p><p>,00</p><p>0,00</p><p>(597</p><p>), (5</p><p>98) </p><p>4. P</p><p>rovi</p><p>sins</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>0057</p><p> IV</p><p>. Tes</p><p>oure</p><p>ra </p><p>296.</p><p>370,</p><p>940,</p><p>0048</p><p>0, 5</p><p>80 </p><p>V. A</p><p>xust</p><p>es p</p><p>or p</p><p>erio</p><p>dific</p><p>aci</p><p>n 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>TO</p><p>TA</p><p>L X</p><p>ERA</p><p>L (A</p><p>+B+</p><p>C) </p><p>2.93</p><p>0.12</p><p>3,10</p><p>0,00</p><p> N CTAS. </p><p>PASIVO </p><p>31/12/2016 </p><p>31/12/2015 </p><p> A</p><p>) FO</p><p>ND</p><p>OS </p><p>PRO</p><p>PIO</p><p>S 2.</p><p>767.</p><p>021,</p><p>180,</p><p>00 </p><p> I. </p><p>Patri</p><p>mon</p><p>io </p><p>2.46</p><p>0.21</p><p>3,03</p><p>0,00</p><p> 10</p><p>0 1.</p><p> Pat</p><p>rimon</p><p>io </p><p>2.46</p><p>0.21</p><p>3,03</p><p>0,00</p><p> 10</p><p>1 2.</p><p> Pat</p><p>rimon</p><p>io r</p><p>ecib</p><p>ido </p><p>en a</p><p>dscr</p><p>ici</p><p>n 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>103 </p><p>3. P</p><p>atrim</p><p>onio</p><p> rec</p><p>ibid</p><p>o en</p><p> ces</p><p>in </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> (1</p><p>07) </p><p>4. P</p><p>atrim</p><p>onio</p><p> ent</p><p>rega</p><p>do e</p><p>n ad</p><p>scric</p><p>in </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> (1</p><p>08) </p><p>5. P</p><p>atrim</p><p>onio</p><p> ent</p><p>rega</p><p>do e</p><p>n ce</p><p>sin </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> (1</p><p>09) </p><p>6. P</p><p>atrim</p><p>onio</p><p> ent</p><p>rega</p><p>do a</p><p>o us</p><p>o xe</p><p>ral </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 11</p><p> II. </p><p>Rese</p><p>rvas</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p> III</p><p>. Res</p><p>ulta</p><p>dos </p><p>de e</p><p>xerc</p><p>icios</p><p> ant</p><p>erio</p><p>res </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 12</p><p>0 1.</p><p> Res</p><p>ulta</p><p>dos </p><p>posit</p><p>ivos</p><p> de </p><p>exer</p><p>cici</p><p>os a</p><p>nter</p><p>iore</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>(121</p><p>) 2.</p><p> Res</p><p>ulta</p><p>dos </p><p>nega</p><p>tivos</p><p> de </p><p>exer</p><p>cici</p><p>os a</p><p>nter</p><p>iore</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>129 </p><p>IV. R</p><p>esul</p><p>tado</p><p>s do</p><p> exe</p><p>rcici</p><p>o 30</p><p>6.80</p><p>8,15</p><p>0,00</p><p> 14</p><p> B)</p><p> PR</p><p>OV</p><p>ISI</p><p>NS </p><p>PARA</p><p> RIS</p><p>CO</p><p>S E </p><p>GA</p><p>STO</p><p>S 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p> C</p><p>) A</p><p>CR</p><p>EDO</p><p>RES</p><p> A L</p><p>ON</p><p>GO</p><p> PR</p><p>AZ</p><p>O </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>I. Em</p><p>isin</p><p>s de</p><p> obr</p><p>igac</p><p>ins</p><p> e o</p><p>utro</p><p>s va</p><p>lore</p><p>s ne</p><p>gocia</p><p>bles</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>150 </p><p>1. O</p><p>brig</p><p>aci</p><p>ns e</p><p> bon</p><p>os </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 15</p><p>5 2.</p><p> Db</p><p>edas</p><p> rep</p><p>rese</p><p>ntad</p><p>as n</p><p>outr</p><p>os v</p><p>alor</p><p>es n</p><p>egoc</p><p>iabl</p><p>es </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 15</p><p>6 3.</p><p> Xur</p><p>os d</p><p>e ob</p><p>rigac</p><p>ins</p><p> e o</p><p>utro</p><p>s va</p><p>lore</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>158,</p><p> 159</p><p> 4.</p><p> Db</p><p>edas</p><p> en </p><p>moe</p><p>da e</p><p>stra</p><p>nxei</p><p>ra </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>II. O</p><p>utra</p><p>s d</p><p>beda</p><p>s a </p><p>long</p><p>o pr</p><p>azo </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 17</p><p>0, 1</p><p>76 </p><p>1. D</p><p>bed</p><p>as c</p><p>on e</p><p>ntid</p><p>ades</p><p> de </p><p>crd</p><p>ito </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 17</p><p>1, 1</p><p>73, 1</p><p>77 </p><p>2. O</p><p>utra</p><p>s d</p><p>beda</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>178,</p><p> 179</p><p> 3.</p><p> Db</p><p>edas</p><p> en </p><p>moe</p><p>da e</p><p>stra</p><p>nxei</p><p>ra </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 18</p><p>0, 1</p><p>85 </p><p>4. F</p><p>ianz</p><p>as e</p><p> dep</p><p>sito</p><p>s re</p><p>cibi</p><p>dos </p><p>a lo</p><p>ngo </p><p>praz</p><p>o 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>259 </p><p>III. D</p><p>esem</p><p>bolso</p><p>s pe</p><p>nden</p><p>tes </p><p>sobr</p><p>e ac</p><p>cins</p><p> non</p><p> esix</p><p>idos</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p> D</p><p>) A</p><p>CR</p><p>EDO</p><p>RES</p><p> A C</p><p>UR</p><p>TO</p><p> PR</p><p>AZ</p><p>O </p><p>163.</p><p>101,</p><p>920,</p><p>00 </p><p> I. </p><p>Emisi</p><p>ns </p><p>de o</p><p>brig</p><p>aci</p><p>ns e</p><p> out</p><p>ros </p><p>valo</p><p>res </p><p>nego</p><p>ciabl</p><p>es </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 50</p><p>0 1.</p><p> Obr</p><p>igac</p><p>ins</p><p> e b</p><p>onos</p><p> a c</p><p>urto</p><p> pra</p><p>zo </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 50</p><p>5 2.</p><p> Db</p><p>edas</p><p> rep</p><p>rese</p><p>ntad</p><p>as n</p><p>outr</p><p>os v</p><p>alor</p><p>es n</p><p>egoc</p><p>iabl</p><p>es </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 50</p><p>6 3.</p><p> Xur</p><p>os d</p><p>e ob</p><p>rigac</p><p>ins</p><p> e o</p><p>utro</p><p>s va</p><p>lore</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>508,</p><p> 509</p><p> 4.</p><p> Db</p><p>edas</p><p> en </p><p>moe</p><p>da e</p><p>stra</p><p>nxei</p><p>ra </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>II. D</p><p>bed</p><p>as c</p><p>on e</p><p>ntid</p><p>ades</p><p> de </p><p>crd</p><p>ito </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 52</p><p>0 1.</p><p> Pr</p><p>stam</p><p>os e</p><p> out</p><p>ras </p><p>dbe</p><p>das </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 52</p><p>6 2.</p><p> Db</p><p>edas</p><p> por</p><p> xur</p><p>os </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>III. A</p><p>cred</p><p>ores</p><p> 16</p><p>3.10</p><p>1,92</p><p>0,00</p><p> 40</p><p> 1.</p><p> Acr</p><p>edor</p><p>es o</p><p>rzam</p><p>enta</p><p>rios </p><p>50.1</p><p>06,1</p><p>60,</p><p>00 </p><p>41 </p><p>2. A</p><p>cred</p><p>ores</p><p> non</p><p> orz</p><p>amen</p><p>tario</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>45 </p><p>3. A</p><p>cred</p><p>ores</p><p> por</p><p> adm</p><p>inist</p><p>raci</p><p>n d</p><p>e re</p><p>curs</p><p>os p</p><p>or c</p><p>onta</p><p> dou</p><p>tros</p><p> en</p><p>tes </p><p>pbl</p><p>icos</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>475,</p><p> 476</p><p>, 477</p><p> 4.</p><p> Adm</p><p>inist</p><p>raci</p><p>ns </p><p>Pbl</p><p>icas</p><p> 11</p><p>2.99</p><p>5,76</p><p>0,00</p><p> 52</p><p>1, 5</p><p>23, 5</p><p>27, 5</p><p>28, </p><p>529,</p><p> 550</p><p>, 554</p><p>, 559</p><p> 5.</p><p> Out</p><p>ros </p><p>acre</p><p>dore</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>560,</p><p> 561</p><p> 6.</p><p> Fia</p><p>nzas</p><p> e d</p><p>eps</p><p>itos </p><p>reci</p><p>bido</p><p>s a </p><p>curt</p><p>o pr</p><p>azo </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 48</p><p>5, 5</p><p>85 </p><p>IV. A</p><p>xust</p><p>es p</p><p>or p</p><p>erio</p><p>dific</p><p>aci</p><p>n 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p> T</p><p>OT</p><p>AL </p><p>XER</p><p>AL </p><p>(A+</p><p>B+C</p><p>+D</p><p>) 2.</p><p>930.</p><p>123,</p><p>100,</p><p>00 </p><p>CFF004 </p><p>CFL003</p><p>3Contas anuais BALANCE DE SITUACIN A 31/12</p></li><li><p>Contas anuais</p><p>II. CONTA DO RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIAL</p></li><li><p>A.G</p><p>. XES</p><p>TI</p><p>N D</p><p>O C</p><p>O</p><p>ECEM</p><p>ENT</p><p>O E</p><p>N S</p><p>A</p><p>DE </p><p>CO</p><p>NT</p><p>A D</p><p>O R</p><p>ESU</p><p>LTA</p><p>DO</p><p> EC</p><p>ON</p><p>M</p><p>ICO</p><p>-PA</p><p>TR</p><p>IMO</p><p>NIA</p><p>L D</p><p>ata:</p><p> 31/</p><p>12/2</p><p>016 </p><p>N CTAS. </p><p>DEBE </p><p>31/12/2016 </p><p>31/12/2015 </p><p> A</p><p>) G</p><p>AST</p><p>OS </p><p>2.49</p><p>9.54</p><p>5,18</p><p>0,00</p><p> 1.</p><p> Gas</p><p>tos </p><p>de fu</p><p>ncio</p><p>nam</p><p>ento</p><p> dos</p><p> ser</p><p>vizos</p><p> e p</p><p>rest</p><p>aci</p><p>ns s</p><p>ocia</p><p>is 2.</p><p>485.</p><p>334,</p><p>730,</p><p>00 </p><p>a) G</p><p>asto</p><p>s de</p><p> per</p><p>soal</p><p> 1.</p><p>162.</p><p>541,</p><p>790,</p><p>0064</p><p>0, 6</p><p>41 </p><p>a.1)</p><p> Sol</p><p>dos, </p><p>sala</p><p>rios </p><p>e as</p><p>imila</p><p>dos </p><p>927.</p><p>245,</p><p>430,</p><p>0064</p><p>2, 6</p><p>44 </p><p>a.2)</p><p> Car</p><p>gas </p><p>soci</p><p>ais </p><p>235.</p><p>296,</p><p>360,</p><p>0064</p><p>5 b)</p><p> Pre</p><p>stac</p><p>ins</p><p> soc</p><p>iais </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>68 </p><p>c) D</p><p>otac</p><p>ins</p><p> par</p><p>a am</p><p>ortiz</p><p>aci</p><p>ns d</p><p>e in</p><p>mob</p><p>ilizad</p><p>o 63</p><p>.794</p><p>,47</p><p>0,00</p><p> d)</p><p> Var</p><p>iaci</p><p>n d</p><p>e pr</p><p>ovisi</p><p>ns </p><p>de t</p><p>rfic</p><p>o 0,</p><p>000,</p><p>0067</p><p>5, 6</p><p>94, (</p><p>794)</p><p> d.</p><p>1) V</p><p>aria</p><p>cin</p><p> de </p><p>prov</p><p>isin</p><p>s e </p><p>perd</p><p>as d</p><p>e cr</p><p>dito</p><p>s in</p><p>cobr</p><p>able</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>e) O</p><p>utro</p><p>s ga</p><p>stos</p><p> de </p><p>xest</p><p>in </p><p>1.25</p><p>8.99</p><p>8,47</p><p>0,00</p><p>62 </p><p>e.1)</p><p> Ser</p><p>vizo</p><p>s ex</p><p>terio</p><p>res </p><p>1.25</p><p>4.33</p><p>8,85</p><p>0,00</p><p>63 </p><p>e.2)</p><p> Trib</p><p>utos</p><p> 4.</p><p>659,</p><p>620,</p><p>0067</p><p>6 e.</p><p>3) O</p><p>utro</p><p>s ga</p><p>stos</p><p> de </p><p>xest</p><p>in </p><p>corr</p><p>ente</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>f) G</p><p>asto</p><p>s fin</p><p>ance</p><p>iros </p><p>e as</p><p>imila</p><p>bles</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>0066</p><p>1, 6</p><p>62, 6</p><p>63, </p><p>665,</p><p> 669</p><p> f.1</p><p>) Po</p><p>r d</p><p>beda</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00</p><p>666,</p><p> 667</p><p> f.2</p><p>) Pe</p><p>rdas</p><p> de </p><p>inve</p><p>stim</p><p>ento</p><p>s fin</p><p>ance</p><p>iros </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>696,</p><p> 698</p><p>, 699</p><p>, (7</p><p>96), </p><p>(798</p><p>), (7</p><p>99) </p><p>g) V</p><p>aria</p><p>cin</p><p> das</p><p> pro</p><p>visi</p><p>ns d</p><p>e in</p><p>vest</p><p>imen</p><p>tos </p><p>finan</p><p>ceiro</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00</p><p>668 </p><p>h) D</p><p>ifere</p><p>ncia</p><p>s ne</p><p>gativ</p><p>as d</p><p>e ca</p><p>mbi</p><p>o 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>2. T</p><p>rans</p><p>fere</p><p>ncia</p><p>s e </p><p>subv</p><p>enci</p><p>ns </p><p>8.00</p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>650 </p><p>a) T</p><p>rans</p><p>fere</p><p>ncia</p><p>s co</p><p>rren</p><p>tes </p><p>8.00</p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>651 </p><p>b) S</p><p>ubve</p><p>nci</p><p>ns c</p><p>orre</p><p>ntes</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>0065</p><p>5 c)</p><p> Tra</p><p>nsfe</p><p>renc</p><p>ias </p><p>de c</p><p>apita</p><p>l 0,</p><p>000,</p><p>0065</p><p>6 d)</p><p> Sub</p><p>venc</p><p>ins</p><p> de </p><p>capi</p><p>tal </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p> 3.</p><p> Per</p><p>das </p><p>e ga</p><p>stos</p><p> ext</p><p>raor</p><p>dina</p><p>rios </p><p>6.21</p><p>0,45</p><p>0,00</p><p>670,</p><p> 671</p><p> a)</p><p> Per</p><p>das </p><p>proc</p><p>eden</p><p>tes </p><p>de in</p><p>mob</p><p>ilizad</p><p>o 6.</p><p>210,</p><p>450,</p><p>0067</p><p>4 b)</p><p> Per</p><p>das </p><p>por </p><p>oper</p><p>aci</p><p>ns d</p><p>e en</p><p>debe</p><p>dam</p><p>ento</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>0067</p><p>8 c)</p><p> Gas</p><p>tos </p><p>extr</p><p>aord</p><p>inar</p><p>ios </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>679 </p><p>d) G</p><p>asto</p><p>s e </p><p>perd</p><p>as d</p><p>outr</p><p>os e</p><p>xerc</p><p>icio</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p> A</p><p>FORR</p><p>O30</p><p>6.80</p><p>8,15</p><p>0,00</p><p>N CTAS. </p><p>HABER </p><p>31/12/2016 </p><p>31/12/2015 </p><p> B)</p><p> ING</p><p>RES</p><p>OS </p><p>2.80</p><p>6.35</p><p>3,33</p><p>0,00</p><p>1. In</p><p>gres</p><p>os d</p><p>e xe</p><p>sti</p><p>n or</p><p>dina</p><p>ria </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>a) In</p><p>gres</p><p>os t</p><p>ribut</p><p>ario</p><p>s 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>720 </p><p>a.1)</p><p> Impo</p><p>sto </p><p>sobr</p><p>e a </p><p>rend</p><p>a da</p><p>s pe</p><p>rsoa</p><p>s fs</p><p>icas</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>722 </p><p>a.2)</p><p> Impo</p><p>sto </p><p>sobr</p><p>e su</p><p>cesi</p><p>ns e</p><p> doa</p><p>zns</p><p> 0,</p><p>000,</p><p>00 </p><p>723 </p><p>a.3)</p><p> Impo</p><p>sto </p><p>sobr</p><p>e o </p><p>patr</p><p>imon</p><p>io </p><p>0,00</p><p>0,00</p><p>730 </p><p>a.4)</p><p> Impo</p><p>sto </p

Recommended

View more >