2016 değişen had ve tutarlar

 • Published on
  25-Jul-2016

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vergi Usul Kanununda yer alan ve 2015 ylnda uygulanan tutarlarn ve hadlerin, 2015 yl iin %5,58 (be virgl elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden deerleme orannda artrlmas suretiyle belirlenen ve 2015 Aralk aynda yaynlanan baz tebli ve Bakanlar Kurulu Kararlar ile belirlenen, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan baz tutarlar ve hadler ekte bilgilerinize sunulmutur.

Transcript

 • 2016 DEKLKLER

  NSZ

  213 sayl Vergi Usul Kanununun Mkerrer 414 nc maddesinin nc fkrasnda, Bu Kanunda yer alan maktu

  hadler ile asgari ve azami miktarlar belirtilmi olan para ile denecek ceza miktarlar, her yl bir nceki yla ilikin

  olarak bu Kanun uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanr. Bu ekilde

  hesaplanan maktu had ve miktarlarn yzde 5 ini amayan kesirler dikkate alnmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle

  tespit edilen had ve miktarlar yarsna kadar artrmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katna kadar artrmaya

  veya yarsna kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir. hkm yer almaktadr.

  Bu hkm gz nne alnarak, Vergi Usul Kanununda yer alan ve 2015 ylnda uygulanan tutarlarn ve hadlerin,

  2015 yl iin %5,58 (be virgl elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden deerleme orannda artrlmas suretiyle

  belirlenen ve 2015 Aralk aynda yaynlanan baz tebli ve Bakanlar Kurulu Kararlar ile belirlenen, 1/1/2016

  tarihinden itibaren uygulanacak olan baz tutarlar ve hadler ekte bilgilerinize sunulmutur.

  smail ENGN

  S.M.Mali Mavir Bamsz Deneti

  ismail@ortakmusavir.com

 • NDEKLER_______________________________________

  1 TAHSLAT VE DEMELERDE TEVSK ZORUNLU HAD 7.000.-TL YE DRLD 1 Ayn Gnde Ayn Kii veya Kurumlarla Yaplan lemler 1 Ksm Ksm Yaplan Tahsilat ve demeler 1 Kapsamda Olmayan Tahsilat ve demeler 1 Ceza Uygulamas

  1 NDRML ORANLI KDV DE ADE KONUSU YAPILAMAYACAK TUTAR 20.600.TL OLARAK BELRLEND

  2 MAKTU ZEL LETM VERGS TUTARI 1/1/2016 TARHNDEN TBAREN 46.-TL OLARAK UYGULANACAKTIR

  2 2016 YILI MOTORLU TAITLAR VERGS TARFES 2 Motorlu Tatlar Vergisi Tarifeleri 3 deme Zamanlar 3 Daha az MTV demenin yolu

  3 2016 YILI EVRE TEMZLK VERGS TUTARLARI 4 Konutlara Ait evre Temizlik Vergisi 4 yerleri ve Dier ekilde Kullanlan Binalara Ait evre Temizlik Vergisi 4 Bykehir Belediyeleri Dndaki Belediyelerde Uygulanacak evre Temizlik Vergisi 4 Bykehir Belediyelerinde Uygulanacak evre Temizlik Vergisi

  4 2016 YILI VERASET VE NTKAL VERGS STSNA HADLER 5 2016 YILI DAMGA VERGS TUTARLARI

  7 2016 YILI BNA, ARSA VE ARAZ VERGS DEERLER LE ASGAR LDE ARSA VE ARAZ METREKARE BRM DEERLERNN HESABINDA UYGULANACAK ORANIN BELRLENMES

  7 2015 Yl ve nceki Yllarda Mkellef Olanlarn 2016 Ylna Ait Emlak Vergi Deerlerinin Hesab 7 2016 Yl tibaryla Mkellef Olacaklarn Emlak Vergi Deerlerinin Tespiti

  7 2016 YILI HARLAR

  26 2016 TAKVM YILINDA UYGULANACAK GELR VERGS KANUNUNDA YERALAN STSNA HAD VE TUTARLARI

  26 Gayrimenkul sermaye iratlarnda uygulanan istisna tutar 27 Hizmet erbabna iyeri veya iyerinin mtemilat dnda kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle salanan

  menfaatlere ilikin istisna tutar 27 Engellilik indirimi tutarlar 27 Deer art kazanlarna ilikin istisna tutar 27 Arzi kazanlara ilikin istisna tutar 28 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarna ilikin beyanname verme snr 28 Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alnan tarife

  28 VERG USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2016 DAN TBAREN GEERL OLMAK ZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

  28 Fatura kullanma mecburiyeti 28 Dorudan gider yazlabilecek demirba ve petemallklar

  28 YURTDIINA PARA GTRLMES LE LGL SINIRLAR VE BEYAN YKMLLKLER 29 ASGAR CRET 29 Asgari cretin net hesab ve iverene maliyeti

  29 ASGAR GEM NDRM TUTARLARI 30 VERG CEZALARI 30 Fatura vermeme ve almamann cezas 30 Levha bulundurma veya asma zorunluluuna uyulmamas 30 Muhasebe standartlarna uyulmamas 30 Verginin zamannda tahakkuk ettirilmemesi veya denmemesi 31 Usulszlk cezalar 31 Tahsilat ve demelerini bankalar zerinden yapmayanlara uygulanacak ceza 31 Dier baz fiiller nedeniyle kesilecek cezalar

 • zmir, 0232 484 36 27 www.ortakmusavir.com

  S.M.Mali Mavir smail ENGN

  1

  TAHSLAT VE DEMELERDE TEVSK ZORUNLU HAD 7.000.-TL YE DRLD Bilindii zere tevsik zorunluluu kapsamnda olanlarn, kendi aralarnda ve tevsik zorunluluu kapsamnda olmayanlarla yapacaklar, 8.000.-TL nin zerindeki deme/tahsilatlarn arac finansal kurumlar aracl ile yapmalar gerekmektedir. Bu defa 24.12.2015 tarihinde Resmi Gazetede yaynlanan 459 sayl VUK genel teblii ile bu had 1.1.2016 tarihinden itibaren geerli olmak zere 7.000.-TL ye drlmtr. 7.000.-TL lik haddin hesabnda aadaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

  Ayn Gnde Ayn Kii veya Kurumlarla Yaplan lemler: Ayn gnde ayn kii veya kurumlarla yaplan ilemlerin toplam tutarnn 7.000.-TL yi amas durumunda, ilemlerin her biri ilem baznda belirlenen haddin altnda kalsa bile, at ilemden itibaren ileme konu tahsilat ve demelerin de arac finansal kurumlar araclyla yaplmas zorunludur. rnek: Tevsik zorunluluu kapsamnda olan (A) A.., ayn gn ierisinde (B) Ltd. ti.nden srasyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarnda ayr ayr mal almlar gerekletirmitir. Tevsik zorunluluu kapsamnda olan (A) A..nin (B) Ltd. ti.nden ayn gnde yapt mal almlar toplam 3.500 TLlik almla 7.000 TLlik haddi atndan, son iki ileme ait tahsilat ve demelerin tevsik zorunluluu kapsamnda arac finansal kurumlar kanalyla yaplmas gerekmektedir. Sz konusu tahsilat ve demelerde tevsik zorunluluuna uyulmamas durumunda (A) A.. ile (B) Ltd. ti.ne ayr ayr ceza uygulanacaktr.

  Ksm Ksm Yaplan Tahsilat ve demeler: Tahsilat ve demeye konu ilem tutarnn tevsik zorunluluu kapsamnda 7.000.-TL yi amas halinde, bedelin farkl tarihlerde ksm ksm denmesinde ilemin toplam tutar dikkate alnacak ve her bir tahsilat ve deme, tevsik zorunluluu kapsamnda arac finansal kurumlar kanalyla gerekletirilecektir. Sz konusu tahsilat ve demelerde tevsik zorunluluuna uyulmamas durumunda serbest meslek erbab (C) ile (D) A..ye ayr ayr ceza uygulanacaktr.

  Kapsamda Olmayan Tahsilat ve demeler: Tapu sicil mdrlklerinde gerekletirilen ilemler karlnda yaplan tahsilat ve demeler ile Noterlerde gerekletirilen ilemler karlnda yaplan tahsilat ve demelerin finans kurulular araclyla yaplmas zorunlu deildir.

  Ceza Uygulamas Tahsilat ve demelerin arac finansal kurumlar kanalyla yaplmas zorunluluuna uyulmamas durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilecektir.

  NDRML ORANLI KDV DE ADE KONUSU YAPILAMAYACAK TUTAR 20.600.TL

  OLARAK BELRLEND 25.12.2015 tarih ve 4 nolu Katma Deer Vergisi Genel Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna

  DairTebli ile 2016 ylnda indirimli orana tabi ilemlerden doan Katma Deer Vergisi; iade istemlerinde bu ilemler nedeniyle yklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Deer Vergisi tutarnn iade konusu yaplamayacak ksm 20.600.-TL olarak belirlenmi bulunmaktadr.

 • zmir, 0232 484 36 27 www.ortakmusavir.com

  S.M.Mali Mavir smail ENGN

  2

  MAKTU ZEL LETM VERGS TUTARI 1/1/2016 TARHNDEN TBAREN 46.-TL OLARAK UYGULANACAKTIR Mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde alnan 44.-TL zel iletiim vergisi tutar 1/1/2016 tarihinden itibaren 46.-TL ya ykseltilmitir.

  2016 YILI MOTORLU TAITLAR VERGS TARFES Motorlu Tatlar Vergisi kanunu gerei, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu tatlarn vergilendirilmesine ilikin, (I), (II) ve (IV) sayl tarifeler aadaki gibidir:

  Motorlu Tatlar Vergisi Tarifeleri A. (I) Sayl Motorlu Tatlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptkat, arazi tatlar ve benzerleri ile motosikletler aadaki (I) sayl tarifeye gre vergilendirilir.

  (I) Sayl Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm)

  Tatlarn Yalar le denecek Yllk Vergi Tutar (TL)

  1 3 ya 4 6 ya 7 11 ya 12 15 ya 16 ve yukar ya

  1-Otomobil, kaptkat, arazi tatlar ve benzerleri 1300 cm ve aas 623,00 434,00 243,00 184,00 66,00 1301 1600 cm e kadar 997,00 748,00 434,00 307,00 118,00 1601 1800 cm e kadar 1.760,00 1.376,00 810,00 495,00 192,00 1801 2000 cm e kadar 2.772,00 2.136,00 1.255,00 748,00 295,00 2001 2500 cm e kadar 4.158,00 3.019,00 1.886,00 1.127,00 446,00 2501 3000 cm e kadar 5.797,00 5.043,00 3.151,00 1.696,00 623,00 3001 3500 cm e kadar 8.828,00 7.943,00 4.785,00 2.389,00 877,00 3501 4000 cm e kadar 13.880,00 11.985,00 7.059,00 3.151,00 1.255,00 4001 cm ve yukars 22.716,00 17.035,00 10.089,00 4.535,00 1.760,00 2-Motosikletler 100 - 250 cm e kadar 118,00 89,00 66,00 42,00 17,00 251 - 650 cm e kadar 243,00 184,00 118,00 66,00 42,00 651 - 1200 cm e kadar 623,00 371,00 184,00 118,00 66,00 1201 cm ve yukars 1.508,00 997,00 623,00 495,00 243,00

  B. (II) Sayl Motorlu Tatlar Vergisi Tarifesi (I) sayl tarifede yazl tatlar dnda kalan motorlu kara tatlar, aadaki (II) sayl tarifeye gre vergilendirilir.

  (II) Sayl Tarife

  Tat Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Arlk

  Tatlarn Yalar ile denecek Yllk Vergi Tutar (TL) 1 6 ya 7 15 ya 16 ve yukar ya

  1) Minibs 748,00 495,00 243,00 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm ve aas 997,00 623,00 371,00 1901 cm ve yukars 1.508,00 997,00 623,00 3) Otobs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kiiye kadar 1.886,00 1.127,00 495,00

 • zmir, 0232 484 36 27 www.ortakmusavir.com

  S.M.Mali Mavir smail ENGN

  3

  26 35 kiiye kadar 2.262,00 1.886,00 748,00 36 45 kiiye kadar 2.517,00 2.136,00 997,00 46 kii ve yukars 3.019,00 2.517,00 1.508,00 4) Kamyonet, kamyon, ekici ve benzerleri (Azami Toplam Arlk) 1.500 kga kadar 672,00 446,00 220,00 1.501 - 3.500 kga kadar 1.357,00 787,00 446,00 3.501 - 5.000 kga kadar 2.037,00 1.696,00 672,00 5.001 10.000 kga kadar 2.262,00 1.922,00 902,00 10.001 20.000 kga kadar 2.717,00 2.262,00 1.357,00 20.001 kg ve yukars 3.399,00 2.717,00 1.580,00

  C. (IV) Sayl Motorlu Tatlar Vergisi Tarifesi Uak ve helikopterler (Trkkuu, Trk Hava Kurumuna ait olanlar hari) aadaki (IV) sayl tarifeye gre vergilendirilir. (IV) Sayl Tarife

  Tat Cinsi ve Azami Kalk Arl Tatlarn Yalar le denecek Yllk Vergi Tutar (TL) 1 3 ya 4 5 ya 6 10 ya 11 ve yukar ya

  Uak ve helikopterler 1.150 kga kadar 1