2.1.3. Efekti uvođenja poreza na dohodak fizičkih lica

 • Published on
  02-Feb-2017

 • View
  232

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • " "

  UNIVERSITY OF NI University Library "Nikola Tesla"

  DIGITAL REPOSITORY OF THE UNIVERSITYOF NI

  Ph.D. Theses

 • UNIVERZITET U NIU EKONOMSKI FAKULTET

  KONTROVERZE OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIKIH LICA

  -DOKTORSKA DISERTACIJA-

  Kandidat: Mentor: mr Marina orevi Dr Jadranka urovi-Todorovi

  Ni, 2008.

 • I UVOD................................................................................................................................................... 5

  II MESTO I ULOGA POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA U PORESKOM SISTEMU................................................................................................................................. 10 2.1. UVOENJE I EFEKTI UVOENJA POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA 10

  2.1.1. Poreski sistem i poreska politika ............................................................................ 10 2.1.1.2. Struktura savremenih poreskih sistema........................................................... 18

  2.1.1.2.1. Mesto poreza na dohodak fizikih lica u poreskim sistemima savremenih drava .................................................................................................................. 26

  2.1.1.2.2. Tendencije razvoja poreza na dohodak fizikih lica u savremenim poreskim sistemima............................................................................................................. 28

  2.1.1.3. Optimalan poreski sistem................................................................................ 31 2.1.2. Pojava i razvoj poreza na dohodak fizikih lica...................................................... 37

  2.1.2.1. Istorijski razvoj poreza na dohodak fizikih lica ........................................... 37 2.1.2.1.1. Subjektni porezi .......................................................................................... 38 2.1.2.1.2. Porezi na prihode ........................................................................................ 41

  2.1.2.2. Uvoenje poreza na dohodak fizikih lica ..................................................... 43 2.1.3. Efekti uvoenja poreza na dohodak fizikih lica .................................................... 47

  2.1.3.1. Efekat dohotka ............................................................................................... 48 2.1.3.2. Efekat supstitucije .......................................................................................... 49 2.1.3.3 Efekti stimulacije ........................................................................................... 54

  2.1.3.3.1. Efekti na ponudu rada................................................................................ 55 2.1.3.3.2. Efekti na tednju i investicije..................................................................... 60

  2.1.3.4. Efekti stabilizacije........................................................................................... 66 2.1.3.4.1. Efekti na nezaposlenost ............................................................................. 67 2.1.3.4.2. Efekti na inflaciju ...................................................................................... 68

  2.1.3.5. Efekti redistribucije......................................................................................... 70 2.2. SPECIFINOSTI OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIKIH LICA ....................... 76

  2.2.1. Osnovne karakteristike poreza na dohodak fizikih lica ........................................ 76 2.2.1.1. Elastinost poreza na dohodak fizikih lica i problem automatske stabilizacije ........................................................................................................................ 76 2.2.1.2. Izdanost poreza na dohodak fizikih lica ...................................................... 81

  2.2.2. Sistemi poreza na dohodak fizikih lica................................................................. 83 2.2.2.1. Analitiko (cedularno) oporezivanje............................................................... 84 2.2.2.2. Sintetiko (globalno) oporezivanje ................................................................. 84 2.2.2.3. Meovit sistem oporezivanja dohotka............................................................. 88 2.2.2.4. Faktori koji utiu na izbor adekvatnog sistema oporezivanja ......................... 89

  2.3. KONFLIKT EFIKASNOSTI I PRAVINOSTI U SISTEMU POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA............................................................................................................... 91

  2.3.1. Efikasnost i pravinost kao pretpostavke optimalnog oporezivanja........................ 91 2.3.1.1. Princip efikasnosti.......................................................................................... 92 2.3.1.2. Princip pravinosti ......................................................................................... 97

  2.3.2. Naini za reavanje konflikta izmeu principa efikasnosti i principa pravinosti u oporezivanju ....................................................................................................................... 103

  III SINTETIKO OPOREZIVANJE DOHOTKA I ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA .............................................................................. 109

  3.1. IZBOR PORESKOG OBVEZNIKA.......................................................................... 109 3.1.1. Pojedinac kao poreski obveznik poreza na dohodak fizikih lica....................... 112 3.1.2. Porodica kao obveznik poreza na dohodak fizikih lica...................................... 115

  3.1.2.1. Metod deobe dohotka.................................................................................... 118 3.1.2.2. Metod porodinih kvota ................................................................................ 119

  2

 • 3.1.2.3. Metod dvostruke poreske lestvice................................................................. 120 3.1.3. Efekti zajednikog oporezivanja dohotka fizikih lica.......................................... 122 3.1.4. Analiza relevantnih pokazatelja prilikom izbora obveznika poreza na dohodak

  fizikih lica............................................................................................................. 125 3.1.5. Poreski tretman drutva lica................................................................................. 128

  3.2. DILEME PRI ODREIVANJU IRINE OSNOVICE OPOREZIVANJA ..................... 131 3.2.1. Izbor dohotka kao izvora oporezivanja ................................................................ 134 3.2.2. Vrste prihoda koje podleu oporezivanju .......................................................... 142

  3.2.2.1. Novani prihodi ............................................................................................ 142 3.2.2.1.1. Lina primanja......................................................................................... 143 3.2.2.1.2. Prihodi od samostalnog rada.................................................................... 144 3.2.2.1.3. Prihodi od kapitala(kamata, dividenda i renta)......................................... 147 3.2.2.1.4. Ostali prihodi ............................................................................................ 150

  3.2.2.2. Kapitalni dobici............................................................................................ 151 3.2.2.3. Fringe benefits ............................................................................................. 158 3.2.2.4. Transferna primanja ...................................................................................... 160 3.2.2.5. Analiza problema imputiranog dohotka........................................................ 162

  3.3. PRIRODA PORESKIH STOPA- DILEME OKO ODABIRA................................... 166 3.3.1. Vrste poreskih stopa .............................................................................................. 166

  3.3.1.1. Proporcionalne poreske stope ...................................................................... 167 3.3.1.2. Progresivne poreske stope............................................................................. 168 3.3.1.3. Degresivne poreske stope............................................................................. 176

  3.3.2. Faktori koji utiu na izbor izmeu pojedinih vrsta poreskih stopa ....................... 178 3.3.3. Flat porezi............................................................................................................. 182

  3.4. PORESKE OLAKICE I OSLOBOENJA U SISTEMU OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIKIH LICA............................................................................................. 186 3.4.1. Standardni i nestandardni odbici od poreske osnovice poreza na dohodak fizikih

  lica ......................................................................................................................... 187 3.4.2. Utvrivanje egzistencijalnog minimuma .............................................................. 197 3.4.3. Efekti poreskih podsticaja u sistemu poreza na dohodak fizikih lica................. 199

  3.5. NEGATIVNO OPOREZIVANJE............................................................................. 203 IV OPOREZIVANJE DOHOTKA FIZIKIH LICA U SRBIJI...................................................... 210

  4.1. POJAVA POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA U SRBIJI.......................... 210 4.1.1. Istorijski razvoj poreza na dohodak fizikih lica u Srbiji ...................................... 210 4.1.2. Pokuaj uvoenja sintetikog poreza na dohodak fizikih lica u poreski sistem

  Srbije...................................................................................................................... 215 4.2. ELEMENTI POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA U SRBIJI....................... 220

  4.2.1. Poreski obveznik ................................................................................................... 221 4.2.2. Poreska osnovica .................................................................................................. 222 4.2.3. Poreska stopa ....................................................................................................... 238 4.2.5. Godinji porez na dohodak................................................................................... 247

  4.3. NEMINOVNOST UVOENJA SINTETIKOG OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIKIH LICA U PORESKI SISTEM SRBIJE ............................................................... 250 4.3.1. Ogranienja u poreskoj administraciji kao prepreka uvoenju sintetikog poreza na dohodak fizikih lica ..................................................................................................... 250 4.3.2. Informacioni sistemi kao podrka uvoenju sintetikog poreza na dohodak fizikih lica................................................................................................................................ ........................................................................................................................... 261

  V ZAKLJUAK ................................................................................................................................. 267

  3

 • 4

  VI LITERATURA................................................................................................................................ 278

 • I UVOD

  Poreski sistem predstavlja skup poreskih oblika u jednoj zemlji i njegov cilj i zadatak je da obezbedi dovoljno prihoda dravnoj blagajni, a da pri tom ne narui naela pravinosti i efikasnosti. Da bi taj zadatak bilo mogue realizovati neophodno je da njemu budu zastupljeni takvi poreski oblici koji e biti dovoljno izdani, a istovremeno i dovoljno efikasni. Jedan od takvih poreskih oblika je porez na dohodak fizikih lica, koji obezbeuje visoke prihode, jer obuhvata veliki broj poreskih obveznika i iroku poresku bazu, a takoe putem progresivnog oporezivanja i velikog broja poreskih olakica i osloboenja doprinosi obezbeenju principa pravinosti u oporezivanju.

  U ovom radu bie uinjen pokuaj razjanjavanja kontroverzi u oporezivanju dohotka fizikih lica. Prva, na koju se nailazi, tie se izbora poreskog obveznika. Neophodno je, uz uvaavanje osnovnih principa oporezivanja nainiti pravi izbor poreskog obveznika, tj. odabrati pojedinca ili porodicu. Zatim, poreska vlast nailazi na sledeu dilemu, a to je odabir poreske stope. Treba odluiti, da li poreskom sistemu konkretne drave vie odgovaraju progresivne ili proporcionalne (flat) poreske stope. Prilikom oporezivanja dohotka fizikih lica stalno prisutan konflikt izmeu principa pravinosti i efikasnosti. Poreska vlast i u ovom sluaju treba da postupi u skladu sa potrebama i preferencijama privrede. Meutim, dilema kojoj e biti posveena najvea panja u radu, odnosi se na odabir osnovice za oporezivanje. Najvei broj zemalja uzima za poresku osnovicu prilikom oporezivanja dohotka fizikih lica zbir neto prihoda iz razliitih izvora, tj. primenjuje sintetiko oporezivanje dohotka. Meutim, postoje i zemlje, koje vre oporezivanje svakog prihoda posebno, kada govorimo o porezima na pojedine vrste prihoda. U naoj zemlji, u oporezivanju dohotka primenjuje se meovita forma oporezivanja koja podrazumeva akontaciono cedularno oporezivanje pojedinih prihoda i koriktivno godinje oporezivanje ukupnog prihoda.

  Od ovako postavljenog istraivanja oekuje se : da prikae osnovne elemente, determinante i principe savremenih poreskih sistema, da ukae na poziciju poreza na dohodak fizikih lica u poreskom sistemu, da istakne vrste i intenzitet efekata koje izaziva uvoenje poreza na dohodak fizikih lica, da na osnovu analize osnovnih sistema oporezivanja dohotka utie na izbor adekvatnog sistema poreza, da prezentira prednosti i nedostatke svakog sistema oporezivanja dohotka, ponaosob, kako bi se olakao izbor najpogodnijeg sistema oporezivanja dohotka za konkretan poreski sistem, da istakne prednosti sintetikog oporezivanja nad analitikim i meovitim sistemom oporezivanja dohotka, da kritiki sagleda dosadanje sisteme oporezivanja dohotka fizikih lica u Srbiji i da ukae na znaaj uvoenja sintetikog oporezivanja dohotka u poreski sistem Srbije, koje je praviniji, efikasniji, izdaniji sistem oporezivanja i ima sposobnost stabilizacionog delovanja na privredu.

  5

 • U pravcu realizacije ovog cilja rad e biti struktuiran kroz tri celine. Prva e se baviti mestom i ulogom poreza na dohodak fizikih lica u poreskim sistemima. Drugi deo e sadrati analizu osnovnih elemenata ovog poreskog oblika i problematiku sintetikog oporezivanja, dok e u treem biti obraeno oporezivanje dohotka u Srbiji.

  U prvom delu koji nosi naziv Mesto i uloga poreza na dohodak fizikih lica u poreskom sistemu nastojae se da se pozicionira porez na dohodak fizikih lica u poreskom sistemu, i da se ukae na njegovu...