2.Grgur I. Veliki

  • Published on
    15-Oct-2015

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Povijest

Transcript

<ul><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 1/24</p><p>Izvori</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 2/24</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 3/24</p><p>Podjela izvora</p><p>Opa podjela za srednji i rani novi vijek:</p><p>1. materijalni: epigrafika i materijalna kultura</p><p>2. diplomatika graa</p><p>3. narativna vrela</p><p>Podjela vrijedi openito, ali i za crkvene izvoreranijih razdoblja</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 4/24</p><p>Materijalni</p><p> Epigrafika: natpisi na kamenu i drugimvrstim materijalima</p><p> Najpouzdaniji</p><p> esto manjak informacija (radi se o kraimtekstovima)</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 5/24</p><p>Diplomatika graa = slubenadokumentacija</p><p>Izdaju vladari Notari</p><p>Crkvene institucije</p><p>(pape, biskupi, kaptoli, samostani)</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 6/24</p><p>Kronike Anali Historiae</p><p>Vitae Knjievnost Historiografija</p><p>Narativni</p><p>izvori</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 7/24</p><p>Grgur I. Veliki(590.-604.)</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 8/24</p><p>Atribucije</p><p> Papa na razmeu antike i srednjeg vijeka</p><p> Prvi srednjovjekovni papa</p><p> Papa izmeu kontemplativnog/asketskogi aktivnog ivota</p><p> Redovnik, pisac, diplomat i moralni voa</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 9/24</p><p> Grgur I. dobiva</p><p>nadahnue od Duha</p><p>Svetog</p><p>(golub)</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 10/24</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 11/24</p><p>Politiko stanje 6. stoljee:</p><p> stalni ratni sukobi Carstva i barbara na podruje Rimskog Carstva se naseljavaju Germani veina Italije je pod vlau Ostrogota Slaveni naseljavaju Balkan</p><p> 533.: poinje Justinijanova (527.-565.) rekonkvista Nastoji vratiti izgubljene dijelove pod vlast Rimskog Carstva Poetni uspjesi, no ubrzo se nastavljaju sukobi Slubeni zavretak rata 554.</p><p> Novi upadi Germana Langobarda 568. U rujnu 569. osvajaju Milano Od 574. vladaju polovicom poluotoka, a na vlasti ostaju idua</p><p>dva stoljea</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 12/24</p><p>RimNa razmei borbi Ostrogota i Rimskog Carstva</p><p> Nakon 542. zavladala je kuga na podrujuCarstva 591. (prva godina Grgurovog pontifikata) jo uvijek</p><p>bijesni Rimom</p><p> Depopulacija Pad poljoprivredne proizvodnje</p><p> Glad Bolesti Iseljavanje plemstva (nositelj pismene kulture)</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 13/24</p><p>Socijalne promjene</p><p> Pad civilne birokracije Propast mnogih plemikih obitelji</p><p> Uspon vojske i vojnih autoriteta Uspon Crkve Crkva i vojska stjeu zemlju koju je</p><p>prethodno imalo plemstvo</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 14/24</p><p>Crkva</p><p> Biskupi esto dolaze u situaciju da su naelu gradske uprave</p><p> Preuzimaju mnoge ovlasti dotadanjearistokracije</p><p> Stvara se nova crkvena elita koja zastupagrad</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 15/24</p><p> Grgur I. VelikiPorijeklo</p><p> Roen oko 540. Iz bogate obitelji s</p><p>posjedima u Rimu i okonjega, te na Siciliji</p><p> lanovi obitelji aktivni usvjetovnom i crkvenomivotu Papa Felix III. (483.-492.)</p><p>iz te obitelji Papa Agapit (535.-536.)</p><p>moda iz iste obitelji Grgurov otac je bio</p><p>slubenik Rimske Crkve</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 16/24</p><p>Povlaenje</p><p> Grgur je osnovaosamostan sv. Andrijena brdu Celiju u Rimu,na obiteljskom imanju</p><p> Tamo se povlai uosamu i vodiredovniki asketskiivot</p><p> Na Siciliji, naobiteljskim posjedima,osniva jo 6redovnikih zajednica</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 17/24</p><p>Uspon u karijeri</p><p> Prefekt Rima 573. Tadanji papa Benedikt I. (575.-578.) ili PelagijeII. (578.-590.) ele iskoristiti njegove vjetine uvrtavaju ga meu akone rimske crkve</p><p> Godine u Konstantinopolu Bio je zastupnik (apocrisiarius) pape Pelagija II. kod</p><p>careva Tiberija i Mauricija u trajanju od 579.-587.</p><p> Gradi diplomatsku karijeru</p><p> Stjee ugledan krug poznanika: carska obitelj U Rim se vraa 585.-586. i ponovno se povlai u</p><p>samostan</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 18/24</p><p>Izbor za vrhovnog sveenika</p><p> U jesen 589. velike poplave u Rimu: javlja sekuga i glad u veljai 590. umire papa Pelagije (od kuge) Izbor pada na Grgura</p><p> U poetku averzija prema novoj funkciji elio je ostati u samostanu Nije se osjeao sposobnim za funkciju</p><p> Prihvaa ast tek nakon to je priekao potvduizbora od strane cara Mauricija</p><p> Pontifikat: rujan 590.-oujak 604.</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 19/24</p><p>Rad na irenju vjere</p><p> 596. alje misiju na podruje Engleske Radi na pokrtavanju Saksonaca</p><p> Pokrtava arijanske Langobarde Zbog toga ga se smatra zaetnikomsrednjovjekovne ideje jakog autoritarnog</p><p>pape koji iri svoju mo i na nepokrtenekrajeve</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 20/24</p><p>Politiki poloaj Izravno suoen s</p><p>konstantnim prodiranjemLangobarda</p><p> Rimski biskup zauzimaprvo mjesto kako ucrkvenoj tako i u civilnoj</p><p>upravi Opskrba vodom i</p><p>itom Briga za siromane i sl.</p><p> Papinstvo postaje jakateritorijalna sila Ima velike prihode sa</p><p>svojih imanja Papa Grgur djeluje sve</p><p>samostalnije od cara</p><p> Ugovara mir s Langobardimaneovisno o Carstvu</p><p> Grgur opskrbljuje grad itomsa Sicilije</p><p> 591.-593. Crkvenim novcempotkupljuje Langobarde kakobi ostavili Rim netaknutim</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 21/24</p><p>Zato na razmeu dvaju perioda?</p><p>Nije jo uvijek srednjovjekovni papa u pravom smislurijei</p><p> Grgur je prilikom pokrtavanja imao vjerske razloge,</p><p>a ne politike Ne eli iriti apsolutnu mo papinstva, jer nema</p><p>toliko jak poloaj S Langobardima pregovara samostalno jer se zbog</p><p>propasti civilne uprave naao kao jedini jakipredstavnik Rima Crkva jo uvijek nema monarhijski sustav</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 22/24</p><p> Jo uvijek je ovisan o Carstvu unutar kojegdjeluje: nema emancipacije papinstva od Carstva</p><p> Dok god je Istoni Rimski car imao autoritet na</p><p>Zapadu Crkva je bila o njemu ovisna veze istoka i zapada radikalno pucaju tek tijekom</p><p>7.-8. stoljea (osvajanja Arapa, slavenske seobe) Kulturalne razlike: Istono carstvo poprima</p><p>grki izgled)</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 23/24</p><p>Grgur = srednjovjekovni teolog?Autor brojnih teolokih i moralnih djela: doctor Ecclesiae</p><p>Opisuje se kao seruus seruorum Dei = sluga bojih slugu</p><p>1. Moralia: djelo temeljeno u Grgurovim govorima o Knjizi oJobu</p><p> Nastalo za boravka u Konstantinopolu</p><p>2. Liber Regulae pastoralis Nastalo za prve godine pontifikata3. Dijalozi:</p><p> Nastali oko 593.-594. II. knjiga posveena sv. Benediktu</p><p>4. Homiliae in Evangelia Nastalo u Rimu 590.-592. Propovijedi</p><p>5. Homiliae in Hiezecheliem Propovijedi 592.-593.</p><p>6. Expositio in Canticis Canticorum</p></li><li><p>5/25/2018 2.Grgur I. Veliki</p><p> 24/24</p><p>Registar pisama</p><p> Iz njegova pontifikata sauvano je vie od 850pisama</p><p> Bogatija korepondencija nego za bilo kojegranijeg pape</p><p> Slubena dokumentacija diplomatika graaScrinium</p><p> Papinski ured u kojem su nastajala pisma Klerici slubenici sastavljaju pisma Do Grgurovog vremena razvili visoku razinu</p><p>sastavljanja pisama</p></li></ul>