3 fil lm q4

  • Published on
    15-Jul-2015

  • View
    300

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1 </p><p>Kagawaran ng Edukasyon </p><p>Republika ng Pilipinas </p></li><li><p> 2 </p><p> Filipino </p><p>Kagamitan ng Mag-aaral </p><p>UNIT 4 </p><p>PAG-AARI NG PAMAHALAAN </p><p>HINDI IPINAGBIBILI </p><p>INILAAN PARA SA </p><p> Distrito/Paaralan: ____________________________ </p><p> Dibisyon: ____________________________________ </p><p> Unang Taon ng Paggamit: ___________________ </p><p> Pinagkukunan ng Pondo (pati Taon):________ </p><p>3 Baitang </p><p>Batang Pinoy Ako </p></li><li><p> 3 </p><p> BATANG PINOY AKO Ikatlong Baitang Filipino Kagamitan ng Mag-aaral Unang Edisyon, 2014 </p><p>ISBN : Paunawa hinggil sa Karapatang-Sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng </p><p>Pamhalalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan </p><p>o tanggapang naghanda at/o naglathala ng akda bago at upang magamait sa layuning </p><p>komersiyal. </p><p> Nagtataglay ng karapatang-ari ang mga akda/materyales (mga kuwento, </p><p>seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, </p><p>atbp.) na ginamit sa aklat na ito. Pinagsikapang hanapin at hilingin ang pahintulot ng mga </p><p>karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng </p><p>mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. </p><p> Inilalathala ng Kagawaran ng Edukasyon </p><p>Kalihim : Br. Armin A. Luistro, FSC </p><p>Pangalawang Kalihim : Dina S. Ocampo </p><p> Punong Tagapangasiwa: Angelika D. Jabines; Pangalawang Tagapangasiwa: </p><p> Marilou Martha E. Benisano; Manunulat: Florenda Cardinoza, Jenny-Lyn Trapane, </p><p> Amaflor Alde, Agnes G. Rolle, Josenette Brana, Ronald Ramilo, Louiegrace </p><p> Margallo, Mercelita Salazar, Aireen Ambat, Lea Agustin, Natasha Rae Natividad, </p><p> Cynthia Reyroso, Dolorosa Castro, Modesta Jaurigue. </p><p> Tagapag-ambag: Maria Hazel J. Derla, Gratcielo Chiara D. Badillo, Elgie Ariniego, </p><p> Ma. Cristina C. Garcia; Evelyn de Castro, Malou M. de Ramos, Maria Castillo-David </p><p> Konsultant: Dr. Lydia Liwanag, Ani Rosa Almario; Editor: Benilda Santos, Jomar Empaynado </p><p>Tagapagtala: Jasmin Bangisan, Aprilyn Montilla Tagaguhit : Kristel de Guzman, Kenneth </p><p>Cubol ,Michael Cajis, Jefrrey V. Cambronero, Reynaldo A. Simple Taga-anyo: Ferdinand </p><p>Bergado. </p><p>Inilimbag sa Pilipinas ng __________ </p><p>Department of Education Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address : 5th Floor Mabini, Bldg. </p><p> Meralco Avenue, Pasig City </p><p> Philippines 1600 </p><p>Telefax : 02 634- 1054 o 634- 1072 E-mail Address : imcsetd@yahoo.com </p></li><li><p> 4 </p><p>PAUNANG SALITA </p><p> Kumusta mga bata? </p><p> Sadyang isinulat at inihanda para sa iyo ang Kagamitan ng </p><p>Mag-aaral na ito. Ito ang magiging kaibigan mo sa pag-aaral ng </p><p>Filipino at magiging kasama mo at ng iyong mga </p><p>kaibigan sa pagtuklas ng mga bagong konsepto at kaalaman sa </p><p>pamamagitan ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at </p><p>pagtanaw. Ang lahat ng mga gawain na inilagay dito ay </p><p>gagawin mo sa paggabay ng iyong guro. Basahin at unawain </p><p>ang mga panuto na mababasa dito upang maging </p><p>matagumpay ka sa mga gawaing sadyang inihanda para sa iyo. </p><p> Ang mga aralin dito ay nahahati sa apat na yunit. </p><p>- Pamilya Ko, Mamahalin Ko </p><p>- Pamayanan Ko, Pagyayamanin Ko </p><p>- Bansa Ko, Ikararangal Ko </p><p>- Kakayahan Ko, Ipagmamalaki Ko </p><p>Ang bawat aralin naman ay may mga gawain </p><p>tulad ng : </p><p>Alamin Natin. Dito mo mababasa ang mga kuwento, tula, at </p><p>talata na magiging daan sa pagtalakay ng mga kasanayang </p><p>lilinangin sa bawat aralin. </p><p>Linangin Natin. Ito ay pagsasanay ng mga kakayahan </p><p>o kaalaman na tinalakay sa klase. Maaari itong isagawa nang </p><p>ikaw lamang o kasama ang iyong pangkat. </p><p>Tandaan Natin. May mababasa ka dito na mga </p><p>pangungusap na hindi kumpleto. Pupunanmo lamang ang mga </p></li><li><p> 5 </p><p>ito ng mga salita upang maipakita ang natutuhan mo sa isang </p><p>aralin. </p><p>Pagyamanin Natin. Karagdagang pagsasanay ito hinggil sa </p><p>mga natutuhan mo. </p><p>Sa paggamit ng kagamitang ito, upang ikaw ay maging </p><p>matagumpay, tandaan mo lamang na laging hintayin ang </p><p>hudyat o mga panuto na sasabihin ng iyong guro. </p><p> Sana sa paggamit mo nito, maging isa kang tunay na </p><p>Batang Pinoy na maka Diyos, makatao, makabayan at </p><p>makakalikasan. </p><p> Maligayang pag-aaral sa iyo! </p><p>MGA MAY-AKDA </p></li><li><p> 6 </p><p>TALAAN NG NILALAMAN </p><p>Yunit IV Kakayahan Ko, Ipagmamalaki Ko Aralin 31 Kakayahan Ko, Ibabahagi Ko 8 </p><p> Paggamit ng Angkop na Pagtatanong </p><p>Tungkol sa mga Tao, Bagay, Lugar at Pangyayari </p><p> Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa </p><p>Balitang Binasa </p><p>Aralin 32 Batang Pinoy ako, Matatag Ako 11 Paggamit ng Angkop na Pagtatanong </p><p>Tungkol sa mga Tao, Bagay, Lugar at Pangyayari </p><p> Pagsagot sa mga Tanong na Bakit at Paano </p><p>Aralin 33 Pilipino Ako, May Mayamang Kultura 13 Paglalarawan ng mga Bagay, tao at </p><p>Lugar sa Pamayanan </p><p> Pagbibigay ng Kahulugan ang Graph </p><p>Aralin 34 Bata Man Ako, Kaya Kong Maging Hero 16 Paglalarawan ng mga Bagay, Tao, at </p><p>Lugar sa Pamayanan </p><p> Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at </p><p>mga Bantas sa Pagsulat ng mga Salitang Natutuhan </p><p>Aralin 35 Karapatan Mo, Karapatan Ko,Pantay Tayo 18 Paggamit ng mga Salitang Kilos sa </p><p>Pag-uusap Tungkol sa Ibat ibang Gawain sa Tahanan, Paaralan at Pamayanan </p><p> Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari sa </p><p>Kuwentong Napakinggan </p><p>Aralin 36 Pamilyang Pinoy, May Pananagutan 21 Paggamit ng mga Salitang Kilos sa </p><p>Pag-uusap Tungkol sa Ibat-ibang Gawain sa Tahanan, Paaralan, at Pamayanan </p><p> Pagsunod sa Panutong May 3-4 Hakbang </p><p> Pagbibigay ng Wakas ng Binasang Kuwento </p><p>Aralin 37 Kaligtasan Ko, Kaligtasan Mo, Atin Ito 23 Paggamit nang Wasto ng Pang-abay na </p><p>Naglalarawan ng Kilos o Gawi </p><p> Pagbibigay ng Sariling Wakas sa </p><p>Napakinggang Kuwento </p><p>Aralin 38 Ang Teknolohiya at Ako 25 </p></li><li><p> 7 </p><p> Paggamit nang Wasto ng Pang-abay na </p><p>Naglalarawan ng Kilos o Gawi </p><p> Pagsasalaysay Muli ng Napakinggang </p><p>Teksto sa Tulong ng Balangkas </p><p> Pagbibigay ng Mungkahing Solusyon sa Suliraning </p><p>Nabasa sa Isang Teksto o </p><p>Napanood </p><p>Aralin 39 Pagpapaunlad ng Bansa Ko, Kaisa Ako 30 Paggamit nang Wasto ng Pang-ukol </p><p> Naibibigay ang Buod o Lagom ng </p><p>Tekstong Binasa </p><p> Pagbibigay-Kahulugan sa Graph </p><p>Aralin 40 Panatag na Buhay, Kayamanan Ko 35 Paggamit nang Wasto ng Pang-ukol </p><p> Pagsulat ng Liham Pangangalakal </p></li><li><p> 8 </p><p> Ang mga Pilipino ay yaman ng bansa. Ang kanilang </p><p>kagalingan at katalinuhan ay hindi matatawaran. </p><p>Paano nga ba magagamit ang mga regalong ito upang </p><p>makatulong sa kapwa? </p><p> Natatanging Regalo </p><p> Bawat isa sa atin, mayaman man o hindi, ay biniyayaan ng </p><p>natatanging kakayahan. Ibinigay ito sa atin bilang regalo upang </p><p>magamit sa pagtulong sa ating kapwa at sa pangangalaga ng </p><p>ating kapaligiran. At dahil nga regalo ito sa atin, nararapat </p><p>lamang na ito ay ibahagi rin natin nang libre sa ating kapwa lalo </p><p>na sa mga nangangailangan. </p><p>Ang paggamit ng ating kakayahan sa kabutihan ay hindi </p><p>lamang magdadala sa atin ng tiyak na tagumpay kundi ng </p><p>kagalakan sa ating kapwa. Tulad na lamang ng isang Pilipino na </p><p>nakilala sa kaniyang kariton klasrum. Balewala sa kaniya ang hirap ng pagtutulak ng kaniyang </p><p>kariton na punong-puno ng aklat, mapuntahan lamang at </p><p>maturuan ang mga batang hindi makapag-aral dahil </p><p>sa kahirapan. Hindi siya naging maramot sa kaalaman at </p><p>katalinuhan na sa kaniya ay iniregalo ng Maykapal. </p><p>Sana dumami ang Efren Reyes sa atin. Isang bayaning </p><p>Pilipino na tunay na maipagmamalaki. Isang Pilipino na world </p><p>class ang pangalan. </p><p> Punan ang organizer sa pamamagitan ng pagsagot sa mga </p><p>tanong na nakasulat. </p></li><li><p> 9 </p><p> Masasagot ko ang mga tanong tungkol sa binasang balita </p><p>kung ___________. </p><p>Sagutin ang mga inihandang katanungan matapos basahin </p><p>ang balitang makikita sa napiling news room. </p><p>Muling basahin ang teksto tungkol kay Efren Reyes. </p><p>Subukang gumawa ng isang tanong tungkol dito. </p><p>Sumulat ng isang tanong tungkol sa binasang teksto. </p><p>Pamagat </p><p>Sino ang </p><p>bida sa </p><p>kuwento? </p><p>Ano ang </p><p>nangyari sa </p><p>kaniya? </p><p>Bakit siya </p><p>nakilala? </p><p>Paano siya </p><p>naging bayani? </p></li><li><p> 10 </p><p>Sa pagtatanong, gumagamit ng mga salitang tulad </p><p>ng ________________. </p><p> Suriin ang mga larawan. Sa iyong notebook, sumulat ng </p><p>isang tanong para sa bawat isa. </p><p>Basahing muli ang Natatanging Regalo. Pansinin kung </p><p>paano ito isinulat. </p><p>Sa isang malinis na papel, sipiin ang isang talata sa </p><p>Natatanging Regalo na nagustuhan mo. </p><p> Sa pagsipi ng isang talata, ___________________. </p><p>Gamit ang alin mang pangkalahatang sanggunian, sumipi </p><p>ng isang talata tungkol sa isang natatanging Pilipino. Gawin ito sa </p><p>notebook. Sundan ang format na ito. </p><p>Sanggunian : ______________________ </p><p>Pahina : ______________________ </p><p>Talata : </p></li><li><p> 11 </p><p>Bakit kaya naging inspirasyon si Kano? </p><p> Ano ang katatagang ipinakita niya? </p><p>Alamin sa ating kuwento. </p><p>Kano </p><p> Sa isang bayan sa Mindoro, may isang mag-aaral na ang </p><p>pangalan ay Albastru Biglang-awa Razboinic. Tawagin na lang </p><p>natin siyang Kano. Lumaki siyang hindi man lamang naramdaman </p><p>ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Ang kaniyang </p><p>ama na isang taga-Romania ay nasa piitan dahil sa </p><p>pagkakasangkot sa isang krimen. Ang kaniya namang ina ay </p><p>hindi na nagbalik mula nang ihatid siya galing sa Italya. Tanging </p><p>ang kaniyang lola ang nagsilbing ina niya, si Lola Insyang. </p><p> Tuwing gabi, pagkatapos ng mga gawain sa bahay at sa </p><p>paaralan, agad siyang dudungaw sa kanilang bintana. Titingala </p><p>sa kalangitan at hahanapin ang kaniyang bituin. Ito ang </p><p>nagbibigay sa kaniya ng pag-asa na balang araw magkikita pa </p><p>rin sila ng kaniyang mga magulang. </p><p> Lagi niyang bukambibig, Marami po akong natanggap na biyaya.teka ponakalista po .matulog nang busog..teka posandali lang po.isahmm.mga tatlumpung beses na po..nakipanood ng telebisyon sa kabilang bayan..mga isa..dalawa.sampu po!.naligo sa ilog.halos linggo-linggo.kumain ng sorbetes.isaAy!isa..lang talaga.Ah heto.kumain ng hopya..isang daang besesyan po .nakasulat yan.pati po petsa.salamat po Titser Blu Isang araw, nagpaalam si Kano kay Titser Blu. Lilipat na sila sa </p><p>kabilang bayan. Kinuha na ng tunay na may-ari ang lupang </p><p>kinatitirikan ng kanilang munting dampa. </p></li><li><p> 12 </p><p> Paalam, Kano. Alam ko isang araw, magkikita pa rin tayo. Sa araw na iyon, alam kong ibang Kano na ang aking makikita. </p><p>Salamat sa pagiging kaibigan ko. Salamat sa pagiging inspirasyon </p><p>ko, ang sabi ni Titser Blu. </p><p>Kumpletuhin ang mga tanong batay sa kuwento ni Kano. </p><p>1. Bakit _________________? </p><p>2. Paano ________________? </p><p>Ang bakit ay sinasagot ng __________________. </p><p>Ang paano naman ay ____________________. </p><p> Sino ang iyong inspirasyon? Iguhit kung bakit at paano siya </p><p>naging inspirasyon mo. </p><p>Gamit ang organizer, sumulat ng isang tanong bago, </p><p>habang, at pagkatapos basahin ang kuwento ni Kano. </p></li><li><p> 13 </p><p>Pumili ng tatlong kaklase na sasagot sa mga isinulat na </p><p>katanungan. </p><p>Kumpletuhin ang talaan sa iyong notebook. </p><p> Ano ang isinasagot sa bawat tanong? </p><p>Tanong Sagot </p><p>Ano </p><p>Sino </p><p>Saan </p><p>Ilan </p><p>Kailan </p><p>Ano-ano </p><p>Sino-sino </p><p>Magmasid sa iyong paligid. Sumulat ng dalawang tanong </p><p>tungkol sa mga naobserbahan mo. Pasagutan ito sa isa mong </p><p>kaklase. </p><p>Kilala mo ba si Prinsipe Konstantino? Alam mo ba ang hitsura </p><p>niya? Basahin at alamin kung bakit kakaiba ang Prinsipe </p><p>Konstantino sa kuwentong ito. </p></li><li><p> 14 </p><p>Kakaibang Prinsipe Konstantino Angelika D. Jabines </p><p>Mayo 31. Ang araw na pinakahihintay ng lahat. </p><p>Aiah : Wow! Ate, ang ganda mo talaga. </p><p>Angela : Ikaw rin, ang ganda mo! </p><p>Teka, nasaan ang pakpak mo? </p><p>Aiah : Inaayos pa ni Ate Bobie. </p><p>Angela : Si Kamille, bihis na ba? </p><p>Aiah : Nagbibihis na rin. Sana paglaki ko </p><p>maging Reyna Elena rin ako katulad mo. </p><p>Angela : Hayaan mo, itatago ko ang aking korona </p><p>para may magamit ka. </p><p> Tara na, andiyan na si Nonong. Baka mahuli </p><p> tayo. Tawagin mo na sila. </p><p>Aiah : Nanay, Von, Ate Kamille, tayo na! </p><p>Nanay : Von, akin na sabi iyang pakpak ng ate mo. </p><p> Lalakad ka lang sa tabi ni Ate Angela mo. </p><p>Hindi ka isang anghel. </p><p>Nagsimula na ang prusisyon nang makarating ang lahat ng </p><p>reyna. At si Prinsipe Konstantino na nakapakpak ay buong sayang </p><p>lumakad kasama ang kaniyang Reyna Elena. </p><p>Sumulat ng isang pangungusap tungkol sa natutuhan </p><p>sa usapang binasa. </p><p>Natutuhan ko sa araling ito ang____________________. </p><p>Iguhit ang isang okasyon o pagdiriwang na hindi mo </p><p>malilimutan. Sumulat ng isang pangungusap tungkol dito. </p><p>Basahin muli ang Kakaibang Prinsipe Konstantino. Ilista ang mga salitang naglalarawan. </p></li><li><p> 15 </p><p> Pag-aralan ang larawan. Sumulat ng dalawang </p><p>pangungusap na maglalarawan ng nakikita dito. </p><p> Ang pang-uri ay ____________________. </p><p> Sa pamamagitan ng mga linya, hugis at kulay, ilarawan ang </p><p>isang okasyon sa pamayanang kinabibilangan. Gawin ito sa isang </p><p>malinis na papel. </p><p>Basahin ang Kakaibang Prinsipe Konstantino. </p><p>Sino sa mga tauhan dito ang nais mong tularan? </p><p>Sumulat ng isang pangungusap tungkol sa natutuhan </p><p>sa pictograph na ginawa ng klase. </p><p>Ang pictograph ay isang ___________________________. </p></li><li><p> 16 </p><p>Sa pamamagitan ng isang pictograph, ipakita kung ilan sa </p><p>pangkat ang nakasali na sa Santacruzan, Flores de Mayo </p><p>o sa isang reynahan. </p><p>Ang pagiging bayani ay pagtulong sa kapwa, at ang </p><p>paggawa ng kabutihan kahit walang nakatingin. Ito ay ang </p><p>pagiging handa na ibigay ang sarili para sa ibang tao. </p><p>Handa ka ba sa ganitong kabayanihan? </p><p>Kabayanihan </p><p>Ibat ibang uri ang kabayanihan, Tulad ng bulaklak, ibat ibang kulay, May mga bayaning pinararangalan, </p><p>Mayroong di-kilalay bayani ring tunay. </p><p>Mga kababayang nabuwal sa laban, </p><p>Mga magigiting, mga matatapang, </p><p>Nag-alay ng dugo at saka ng buhay, </p><p>Upang mapalaya lupang minamahal. </p><p>May mga bayani sa mga tauhan, </p><p>Bayani sapagkat ulirang magulang, </p><p>Ang turo sa anak, kabutihang-asal, </p><p>Upang sa paglaki ay maging huwaran. </p><p>May mga bayaning nasa paaralan, </p><p>Batang masunurin, masikap, magalang, </p><p>Batang malulusog, isip at katawan, </p><p>Mga mamamayan ng kinabukasan. </p></li><li><p> 17 </p><p>May mga bayaning utusan ng bayan, </p><p>Hindi pinipili ang sinisilbihan, </p><p>Sa mga sakuna ay maaasahan, </p><p>Kapag may panganib ay matatawagan. </p><p>Ang maging bayani ay hindi mahirap, </p><p>Kung pusoy malinis, marunong lumingap, Kagalingat buti siyang tinatahak, Saan mang tungkulin ay karapat-dapat. </p><p> Pumili at sumulat ng dalawang salitang magkatugma na </p><p>buhat sa tula. Dagdagan ito ng dalawa pang salitang katugma. </p><p>Magtanong sa dalawa pang kaklase upang makumpleto ang </p><p>Tanikala ng mga Magkakatugmang Salita. </p><p>Ang mga salita ay magkakatugma kung _________. </p><p> Mula sa mga salita sa Tanikala ng Magkakatugmang Salita, </p><p>pumili ng dalawa at gamitin ito sa pangungusap. </p></li><li><p> 18 </p><p>Itala ang mga salitang naglalarawan na mababasa </p><p>sa tulang Kabayanihan. </p><p>Sino ang itinuturing mong bayani ng iyong buhay? </p><p> Iguhit at ipakita kung paano siya naging bayani. Sumulat ng </p><p>isang pangungusap na naglalarawan tungkol sa iyong </p><p>iginuhit. Gawin ito sa isang malinis na papel. </p><p>Ang pang-uri ay ____________________. </p><p>Gamit ang mga p...</p></li></ul>