3. Rodna ravnopravnost u ekonomiji - gov.me ? Feministika makroekonomija - trita i ekonomija nege 4. Feministika ekonomska politika i rodno budetiranje. Sesija I Feministika ekonomska metodologija i rodno

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    215

  • Download
    1

Transcript

3. Rodna ravnopravnost uekonomijiprof. dr Tatjana uriKuzmanoviCilj modula je da: Upoznati uesnike sa ulogama kojerodnost ima u ekonomiji i ekonomici; Razmotri injenice, uzroke i posledicerodne nejednakosti kroz kljunekomponente feministike razvojneekonomske analize , i Predstavi viziju sveta rodno ravnopravnihekonomija i drutava (humanijeg,pravednijeg sveta).Samit G20 mart 2009Sadraj modulajesu kljune komponente feministikerazvojne ekonomske analize: domainstvo, preduzea trite i drava.modul ima 4 teme:1. Feministika ekonomska metodologija irodnosenzibilisani indikatori2. Feministika mikroekonomijadomainstva3. Feministika makroekonomija - trita iekonomija nege4. Feministika ekonomska politika i rodnobudetiranjeSesija I Feministika ekonomska metodologija i rodnosenzibilisani indikatori - propituje:I rodni jaz u ekonomiji,II objektivnost ekonomijeIII patrijarhalnu osnovuekonomskih agenata (akterarazvoja)IV ekonomske domeneV ekonomske pokazateljeI. Rodni jaz u ekonomijiRodnost = kulturno i drutveno konstruisane razlike izmeumukaraca i ena.Rodnost se u ekonomiji izraava na tri naina, kroz:1. Strukture (segregirana trita, podela rada,diskriminacija u platama)2. Simbolizam - enskost/mukost izraena u:sklonostima(ka tehnici), motivima (ka dobroj udaji),verovanjima (ene plavue), metaforama (seksistikigovor), karakteristike poslova, plaeni/neplaeni rad,matematika/verbalna objanjenja3. Identiitet (preduzetnik rizikuje, domaica neguje ibrine)II. Objektivnost u ekonomiji ne postoji, jer ne postoji pogled koji dolaziniotkuda (Sandra Harding) Prepoznavanje neije pozicije kao naune jestepristup takozvane pozicione objektivnosti (A.Sen)III. Patrijarhalna osnovaRacionalnog ekonomskog oveka Individua je nezavisna i maksimizujesubjektivnu individualnu korist ponaanje zasnovano na navedenomshvatanju racionalnosti ( free riding, rentseeking) donosi nie drutvene koristi nadui rok.Rodnost kao kljuna analitikakategorija FE razmatra nejednakosti koje se deavajuizmeu mukaraca i ena u privatnim ijavnim sferama njihovih ekonomskihaktivnosti.Rodnost je mnogo vie od sistematskih odnosamukaraca i ena. Rodnost je, kao organizacioniprincip drutvenog ivota, odreena vrsta praksekoja je prisutna na raznim nivoima drutva(Teorija | 15. februar 2004. | D. arkov)Definisanje rodnosti u ekonomiji1.Rodnost nije homogenakategorija2. Izmeu ekonomije i rodnosti jeinteraktivan odnos3. Rodnost je i egzogena iendogena varijabla.FE kao nauna i teorijskadisciplina: Pokazuje da je nedostatak rodne analize u ekonomijipovezan sa sterotipnom interpretacijom nauke u celini. Izuava ekonomske probleme iz ire drutvene i politikeperspektive. Obogauje postojee teorijske ekonomske pristupeinterdisciplinarnoi i filozofskim pristupom. Ukljuuje etike stavove kao integralan deo ekonomskeanalize. Prihvata ljudsko (humano) blagostanje kao meru uspeha Vrednuje i ukljuuje u ekonomsku analizu neplaeni radunutar i izvan domainstva.Tradicije u Feministikoj ekonomijiFE je relativno najmlaa u odnosu na nekolikoheterodoksnih kole akonomskog miljenja.4 tradicije svojim saznanjima pruaju teorijsku,metodoloku i analitiku podrku FE:1. Drutveno ekonomska kola miljenja2. Institucionalna ekonomija3. Post-Kejnzijanska ekonomija i4. kola kapacitetaIV. Rodno senzibilisani indikatori Doprinose vidljivosti enske pozicije idimenzija rodne nejednakosti u ekonomijikao celini Omoguavaju poreenja razvojnih akteratokom vremena (npr.ko sve uestvuje urazvoju), odnosa koji se uspostavljajuizmeu rodnih nejednakosti i ekonomskograsta, ekonomskog i drutvenog razvoja(WID, GAD). su jo uvek nedovoljni, nedovoljno disagregirani.Sesija II: Feministikamikroekonomija domainstvaIzuava:- Domen porodice i domainstva- Alokaciju resursa unutar domainstva- Unitarni i pregovarake modelerasporeivanja resursa unutar domainstvaKljuni ekonomski domeni i odnosukoji u njima vladaju jesu: trite (razmena) drava (redistribucija) preduzea (razmena) i domainstva (briga, nega, pokloni)Kljuna podruja u kojima se odvijajuekonomski procesi: privatna sfera domainstva javna sfera trine ekonomijeRodna podloga u mikro imakroekonomiji1. enski rad se predpostavlja da je uvelikoelastian (obilan, dostupan)2. Sav neplaeni rad se predpostavlja damoe biti zamenjen trinim dobrima,uslugama, i3. U skladu sa principom racionalnostitrokovi i posledice staranja sezanemarujuOdnosi unutar domainstvaLica unutar domainstva mogu- da imaju zajedniki budet i da dele (pool)resurse.- biti srodnici ili ne ili kombinovano- glava domainstva Domainstvo...je mesto gde uticaj rodne ideologijeproizvodi drutveno i materijalnorazlikovanje i rodno zasnovanenejednakosti.Reprodukcija u okviru domainstvaOdvija se simultano kao reprodukcija : Bioloka Radne snage i DrutvenaReprodukcija (unutar) domainstvapredpostavlja alokaciju resursa enski rad preovlauje u procesimaobezbeivanja ovih usluga Alokacija resursa unutar domainstvajeste preduslov alokacije koja se deavakroz triteUnitarni model alokacije resursa (Gary Becker)Rasporeivanje rada unutar / izvandomainstva je zasnovano nakomparativnim prednostima svihlanova mereno oportunitetnim trokomutroenog vremenaThe feminist economist are alsosocial constructed... 1992 Gary Becker having extended thedomain of microeconomic analysis to awide range of human behaviour andinteraction, including non-marketbehaviour. Yun-Ae Yi Margaret G. Reid: Life andachievements Volume (Year): 2 (1996)Issue (Month): 3 (January) Pages: 17-36Sporni elementi unitarnog modela:1. Koncept domainstva2. Zamenljivosti rada3. Dobrovoljno deljenje resursa4. Zajednika funkcija domainstvaAltruizam je fundamentalna metodoloka nedoslednostThe neoclassical conception ofthe household...1. in both its production and consumption side,assume that preferences are formed independently2. Household labor supply is not a set of factors ofproduction that can be substituted for each otherat no cost, within and outside the household.3. Often, males and females do not pool theirresources but rather have access to differentresources, and thus different types of income,resulting in gender-specific types of expenditures4. Households members subordinate individualtastes and preferences to maximize joint utility.FE pristup domainstvu1. Nai izbori su drutveno konstruisani i nemogu se smatrati prosto naimindividualnim sklonostima.2. Logika trita se ne moe prostopreslikati na situaciju u domainstvu.pregovaranje Proces dolaenja do zajednikogdogovora u porodici je i raznovrsnopregovaranje(bargaining) izmeulanova koji imaju i sopstveni interes. Raspodela resursa i odgovornostiunutar domainstva je zasnovana nasaradnji ali i na konfliktimaSesija IIIFeministikaMakroekonomijaInstitucije su orodnjene- ...reflect and influence the institutionalcontext,- institutional norms and- asymmetrical power relations based onthe interdependence of the gender,race and class.Feministika makroekonomijaizuava:- Ekonomiju nege- Trita rada, kapitala, roba iusluga- DravuRodnoosvetljeni ekonomski tokoviobuhvataju Domainstvo i negu Vladu i trita...sa svim odnosima izmedju i unutar njih...Institucije su domainstva trita DravaImaju rodnu dimenziju... with formal rules, conventions and informalcodes of behavior that limit human autonomy: (norms and customs, laws, rights). These institutions have a gender dimensionreflecting and influencing the institutionalcontext.Bogatstvo se kreira kroz 4 nivoa:1. Privatni sektor2. Ekonomija dravnih usluga3. Economija nege (staranja)4. Neprofitni sektor /NVOOrodnjavanje makroekonomije: Uiniti vidljivim naine ne koje se strukturerodnih odnosa obnavljaju u podrujimatrgovine, finansija, usluga i meunarodnepodele rada. Pokazati da se trine operacije oslanjajuna drutvene i institucionalne norme kojeotslikavaju asimetrine odnose snagazasnovane na meuzavisnosti rodnosti,klase i raseDefinisanje staranja- alokacija oskudnih resursa (preteno rada) kojidoprinose blagostanju drugih, unutar i izvandomainstva, za rezultat nemaju uzvratnaoekivanja ni platenu nadoknadu- rad koji koji preduzimamo zbog naihsklonosti prema drugim ljudima, oseajaodgovornosti prema njima, te je ponuda radafiksna i neosetljiva na cenu.Neoliberalni konsenzus u ekonomiji- drastino ogranienje dravne regulative uekonomiji,- nova prava meunarodnog vlasnitva stranihinvestitora- podreenost nacionalnih drava multilateralnim(MA) agencijama (SB, MMF i STO) kojimadominira SAD- mere MA se irom sveta primenjuju ili krajnjomstrogou (metodom gvozdene pesnice), ili saizvesnim stepenom fleksibilnosti (metodompliane rukavice).Kljune take Vaingtonskogkonsenzusa privatizacija javnih preduzea zatita imovinskih prava deregulacija ekonomije liberalizacija trgovine, fin. tokova i unapreenje SDI obimno smanjenja poreza suzbijanja inflacije, garantovanje fin. discipline. prihvatanje rizika nezaposlenosti i stroga kontrola rada. smanjenje budetskog deficita, trokova u vojnom ijavnom sektoru i socijalnih izdatakaEkonomska globalizacijaizuavanje globalizacije se esto svodi samona ekonomsku dimenziju, a ova naneoliberalni konsenzus i pitanja:- budunosti svetske ekonomije,- razvojne politike i- uloge drave u ekonomiji.Karl Marx, Das Kapital"Vlasnici kapitala i biznisa ce kod radnikapodsticati i stimulisati potrebu da kupujunjihovu skupu robu: stanove, kuce itehnologiju, obvezujuci ih pritom da ulazeu skupe hipotekarne kredite do nivoaneizdrzivosti. I na kraju ti neplaceni dugovice izazvati bankrot banaka, koje ce moratibiti nacionalizovane, pa ce drzava ondakrenuti putem koji vodi u komunizam..."Stiven Jang Ameriki ekonomista, izvrni direktororganizacije "The Caux Round Table",meunarodne mree poslovnih lidera kojipromoviu novu kategoriju - "moralnikapitalizam", koncept koji poiva na idejipovezivanja brige za druge ljude i profita. Uloga drave u pomoi posrnulim finansijskimkompanijama?Pribliavanje socijalizmu?Da li vlada treba da nadgleda kompanije?Sesija IV: Feministika ekonomska politika irodno budetiranje Uloga drave u ekonomiji i ekonomskojpolitici Budet i rodno budetiranjeEkonomska politikaaktivnosti koje preduzima drava, putemkojih usmerava privredni rast i drutvenirazvoj.Uobiajeni ciljevi ekonomskepolitike jesu: Poeljna stopa privrednog rasta Smanjivanje stope nezaposlenosti Dostizanje ili odravanje cenovnestabilnosti Uravnoteavanje bilansa plaanja.Uobiajeni instrumenti ekonomskepolitike jesu Monetarna politika, Fiskalna politika i Spoljnotrgovinska politika.Problem prioriteta The objectives and instruments ofeconomic policy are often mutually inconflict, i.e. the achievement of one economic policyobjective usually results in the disturbanceof or the failure to realize one or moreother objectives.Ekonomska politika rodnoneutralna ili slepa?Iluzija o neutralnosti ekonomskih politika, njihovihciljeva i instrumenata (D. Elson, 1994: 33 45; N.Cagatay, 2003: 22-41; I. Palmer, 2003: 42-87).Notwithstanding the fact that those policieshave differentiated impacts on men andwomen, gender has been systematicallyignored by the analysis and formulation ofthese policies.Fiskalna politika...primer- indirektno oporezivanje- direktno oporezivanjeIndirect Gendered Effect of a Tax Increase - it has been observed that indirecttax payment affects women more than men.Women are given two possibilities in the situation where a rise in taxes oncertain goods and services leads to a rise in the prices:- to try to increase their paid working hours,- to try to increase the consumer value of the goods by putting more ofunpaid work in their individual output.- Women must increase their efforts in both casesConsumption taxes put a disproportionately higher burden on social groupswith lower earnings because, relative to other groups, they spend a largerproportion of their money on consumption (Isabella Bakker, 1994: 2-29).Rodno senzibilisana ekonomskapolitikaCiljevi:1. Promovie rodnu jednakost u svim aspektima rada iuklanjanje diskriminacije2. Promovisanje economskog i drutvenog razvojaNainiInstrumentiGender BudgetingZnaaj koncepta RBosnauje: demokratsko, efikasno i produktivnoupravljanje resursima i potencijalimanacionalne ekonomije, ili njenimsegmentima, participativnost i demokratinostprocesa odluivanja i rodnu jednakost.Pozitivni efekti RB transparentnost upravljanja javnim finansijama kreira prostore stakeholderima u nacionalnom dijalogu svest o znaaju sistema praenja i vrednovanja. pomae pristup javnim servisima pomae pravljenju drutvenih prioriteta doprinosi smanjenju siromatva. efikasnije pruanje donatorske pomoi smanjuje mogunost korupcije dosee do lokalnih nivoa upravljanja omoguava prikupljanje boljih podataka ukljuuje neplaen rad u javni diskurs ivota osnauje demokratinost zemlje.program rodnogbudetiranja naziv programa situacija u emu je problem, ta program treba darei cilj obezbediti aktivnosti izgradnja. budet kako pribaviti sredstva indikatori rodni problemi

Recommended

View more >