300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý Luận Chính Trị 101-200

  • Published on
    14-Oct-2015

  • View
    38

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 1/20</p><p>101. QHSX tc ng km hm s pht trin LLSX khi</p><p>a - QHSX ph hp LLSX </p><p>b - QHSX lc hu hn so vi LLSX </p><p>c - QHSX tin b hn so vi LLSX </p><p>d - C b v c </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>102. Trong x hi c phn bit v i khng giai cp, quy lut no gi vai tr l ng lc thc</p><p>y s pht trin ca x hi?</p><p>a - Quy lut u tranh giai cp </p><p>b - Quy lut c s h tng quyt nh kin trc thng tng </p><p>c - Quy lut tn ti x hi quyt nh thc x hi </p><p>d - Quy lut mu thun </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>103. V.I.Lnin vit: u tranh ca mt b phn nhn dn ny chng li mt b phn khc,</p><p>cuc u tranh ca qun chng b tc ht quyn, b p bc v lao ng chng bn c c</p><p>quyn, c li, bn p bc v n bm, cuc u tranh ca nhng ngi cng nhn lm thu</p><p>hay nhng ngi v sn chng nhng ngi hu sn hay giai cp t sn. l cuc u</p><p>tranh g?</p><p>a - u tranh kinh t </p><p>b - u tranh chnh tr </p><p>c - u tranh dn tc </p><p>d - u tranh giai cp </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>104. Nh nc u tin trong lch s l kiu nh nc no?</p><p>a - Nh nc phong kin </p><p>b - Nh nc ch n </p><p>c - Nh nc t sn </p><p>d - Nh nc v sn </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>105. Kiu nh nc no sau y c V.I.Lnin gi l nh nc na nh nc?</p><p>a - Nh nc ch n </p><p>b - Nh nc phong kin </p><p>c - Nh nc t sn </p><p>d - Nh nc x hi ch ngha </p><p>[HUI.VN] P N - D</p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 2/20</p><p>106. Phm tr no ni ln s sp xp, mi quan h v c ch vn hnh ca cc b phn, cc</p><p>yu t trong mt hnh thi kinh t x hi nht nh?</p><p>a - Cu trc x hi </p><p>b - Cu trc giai cp </p><p>c - C s h tng </p><p>d - Kin trc thng tng </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>107. Lch s x hi loi ngi tng xut hin nhng lo cu trc x hi no?</p><p>a - Cu trc x hi phi giai cp </p><p>b - Cu trc x hi c giai cp </p><p>c - C a v b ng </p><p>d - C a v b sai </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>108. Quan h s hu c trng trong nhng x hi c cu trc phi giai cp?</p><p>a - Quan h s hu t nhn </p><p>b - Quan h s hu c th </p><p>c - Quan h s hu tp th </p><p>d - Tt c cc cu u sai </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>109. Quan h s hu c trng trong nhng x hi c cu trc c giai cp?</p><p>a - Quan h s hu t nhn </p><p>b - Quan h s hu x hi </p><p>c - Quan h s hu tp th </p><p>d - Tt c cc cu u sai </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>110. Hnh thc u tin ca u tranh giai cp ca giai cp cng nhn khi cha ginh c</p><p>chnh quyn?</p><p>a - u tranh chnh tr </p><p>b - u tranh kinh t </p><p>c - u tranh v trang </p><p>d - u tranh t tng </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>111. Trong cc c trng sau dn tc, c trng no l quan trng nht?</p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 3/20</p><p>a - Chung mt hnh thi kinh t x hi </p><p>b - Chung sng trn mt lnh th </p><p>c - Chung mt ngn ng </p><p>d - Chung mt nn vn ha </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>112. Mu thun i khng gia cc giai cp l do:</p><p>a - S khc nhau v t tng, li sng </p><p>b - S i lp v li ch c bn li ch kinh t </p><p>c - S khc nhau gia giu v ngho </p><p>d - S khc nhau v mc thu nhp </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>113. Vai tr ca u tranh giai cp trong lch s nhn loi?</p><p>a - L ng lc c bn ca s pht trin x hi </p><p>b - L mt ng lc quan trng ca s pht trin x hi trong cc x hi c giai cp </p><p>c - Thay th cc hnh thi kinh t x hi t thp n cao </p><p>d - Lt ch thng tr ca giai cp thng tr </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>114. Ni dung c bn v trc tip xy dng gia nh Vit Nam hin nay l g?</p><p>a - Pht trin kinh t x hi </p><p>b - Nng cao trnh dn tr cho nhn dn lao ng </p><p>c - Xy dng gia nh no m, bnh ng tin b v hnh phc </p><p>d - Gii phng ngi ph n </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>115. Chn cu ng: Ngun gc ca s hnh thnh v phn chia giai cp trong x hi l do:</p><p>a - Sc tc </p><p>b - Ti nng </p><p>c - Tn gio </p><p>d - Kinh t </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>116. Chn cu ng:</p><p>a - C s trc tip hnh thnh v phn chia giai cp trong x hi l do: </p><p>b - Chin tranh ca cc b lc </p><p>c - Ca ci trong x hi ngy cng nhiu </p><p>d - Chim ot t liu sn xut ca cng thnh ring </p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 4/20</p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>117. Khi nim no sau y c dung ch mt cng ng ngi n nh c hnh thnh</p><p>trong lch s trong mt lnh th nht nh, c chung mi lien h v kinh t, ngn ng v mt nn</p><p>vn ha?</p><p>a - B lc </p><p>b - Dn tc </p><p>c - Quc gia </p><p>d - B lc </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>118. Trong mt quc gia a dn tc th vn g cn gii quyt c coi l c ngha c bn</p><p>nht thc hin quyn bnh ng gia cc dn tc?</p><p>a - Ban hnh h thng hin php v php lut v quyn bnh ng gia cc dn tc </p><p>b - Chng t tng phn bit chng tc, k th chia r dn tc </p><p>c - Nng cao trnh dn tr, vn ha cho ng bo </p><p>d - Xa b dn s chnh lch v mi mt gia cc dn tc do lch s li </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>119. c trng ni bt trong quan h gia cc dn tc nc ta?</p><p>a - L s phn b an xen nhau, khng mt dn tc no c lnh th ring </p><p>b - L s on kt dn tc, ha hp dn tc trong mt cng ng thng nht </p><p>c - L c s chnh lch v trnh pht trin KTXH gia cc dn tc </p><p>d - L cc dn tc c bn sc vn ha ring, a dng, phong ph </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>120. Cc th lc th nh s dng chin lc din bin ha bnh chng ph s nghip xy</p><p>dng T quc x hi ch ngha ca nhn dn ta trn phng din no?</p><p>a - Kinh t, chnh tr x hi </p><p>b - Vn ha, t tng </p><p>c - o c, li sng </p><p>d - C a, b, c u ng </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>121. Nc ta c bao nhiu dn tc cng nhau chung sng?</p><p>a - 49 </p><p>b - 52 </p><p>c - 54 </p><p>d - 56 </p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 5/20</p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>122. Hin nay cc dn tc t ngi nc ta c dn s chim t l bao nhiu phn trm s dn</p><p>c nc:</p><p>a - 15% </p><p>b - 16% </p><p>c - 13% </p><p>d - 17% </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>123. Gia nh l g?</p><p>a - L mt trong nhng hnh thc t chc c bn trong i sng cng ng ca con ngi </p><p>b - Mt thit ch vn ha x hi c th </p><p>c - c hnh thnh, tn ti v pht trin trn quan h hn nhn, quan h huyt thng, quan h</p><p>nui dng v gio dc gia cc thnh vin </p><p>d - Bao gm a, b, c </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>124. Hn nhn tin b da trn c s no?</p><p>a - Tnh yu </p><p>b - Hn nhn 1 v 1 chng </p><p>c - T nguyn </p><p>d - C a, b, c </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>125. Quan h no c coi l quan h c bn nht trong gia nh?</p><p>a - Quan h hn nhn </p><p>b - Quan h hn nhn v huyt thng </p><p>c - Quan h qun t trong mt khng gian sinh tn </p><p>d - Quan h nui dng </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>126. Chc nng no c coi l chc nng c bn v ring c ca gia nh?</p><p>a - Ti sn xut con ngi </p><p>b - Gio dc gia nh </p><p>c - T chc i sng gia nh </p><p>d - Tha mn tm sinh l </p><p>[HUI.VN] P N - A</p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 6/20</p><p>126. Trong Lun cng v Phbch, Mc vit: Trong tnh hin thc ca n, bn cht con</p><p>ngi l tng ha []. Hy in vo ch trng hon thin cu trn.</p><p>a - Nhng quan h sn xut </p><p>b - Nhng quan h x hi </p><p>c - Nhng quan h giao tip </p><p>d - Nhng quan h giai cp </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>128. Khi ni v con ngi, ch ngha McLnin cho rng: con ngi l mt [] sinh hc x</p><p>hi. Hy in vo ch trng hon thin cu trn.</p><p>a - C th </p><p>b - Thc th </p><p>c - Tp hp hai mt </p><p>d - Sinh vt </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>129. Phm tr no ni ln t hp thi , thuc tnh ring trong quan h hnh ng ca tng</p><p>ngi vi gii t nhin, vi x hi v bn thn?</p><p>a - C th </p><p>b - Thc th </p><p>c - Nhn cch </p><p>d - T cch </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>130. Bn cht con ngi c quyt nh bi:</p><p>a - Cc mi quan h x hi </p><p>b - Gio dc ca gia nh v nh trng </p><p>c - N lc ca mi c nhn </p><p>d - Hon cnh x hi </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>131. Cu trc nhn cch bao gm:</p><p>a - Th gii quan ca c nhn </p><p>b - Tm hn </p><p>c - Nng lc v phm cht x hi </p><p>d - Gm c a, b, c </p><p>[HUI.VN] P N - D</p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 7/20</p><p>132. Ch ngha McLnin quan nim v con ngi nh th no?</p><p>a - L thc th t nhin </p><p>b - L ch th ci to hon cnh </p><p>c - L thc th x hi </p><p>d - C a, b ,c </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>133. Con ngi pht trin v hon thin mnh ch yu da trn yu t no?</p><p>a - Pht trin kinh t x hi </p><p>b - u tranh giai cp </p><p>c - Lao ng sn xut </p><p>d - C 3 cu trn u sai </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>134. Con ngi XHCN bao gm nhng con ngi no t XH no?</p><p>a - T XHTB </p><p>b - C trong XHTB v XH XHCN </p><p>c - Trong XH XHCN </p><p>d - T XH c li v sinh ra trong XH mi </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>135. La chn [HUI.VN] P N ng. Quan h gia c nhn v tp th c xy dng trn</p><p>c s no?</p><p>a - S thch </p><p>b - Li ch </p><p>c - Ngh nghip </p><p>d - Thi quen </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>136. Cc Mc v hnh thi thc no l thuc phin ca nhn dn?</p><p>a - Chnh tr </p><p>b - o c </p><p>c - Tn gio </p><p>d - Khoa hc </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>137. Hin nay nc ta cn tn ti t tng trng nam khinh n, bn cho bit iu th</p><p>hin tnh cht g ca thc x hi</p><p>a - Tnh bo th </p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 8/20</p><p>b - Tnh vt trc </p><p>c - Tnh k tha </p><p>d - Tnh c lp </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>138. Hnh thi thc no phn nh i sng chnh tr ca x hi?</p><p>a - Chnh tr </p><p>b - o c </p><p>c - Tn gio </p><p>d - Khoa hc </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>139. Hnh thi thc no phn nh ton b cc t tng, quan im ca mt giai cp, l s</p><p>phn nh mt php l trong i sng x hi?</p><p>a - Chnh tr </p><p>b - o c </p><p>c - Php quyn </p><p>d - Khoa hc </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>140. Hnh thi thc no phn nh th gii mt cch chn thc nhm gii phng con ngi</p><p>thot khi ngu mui, a con ngi lm ch t nhin, x hi v bn than?</p><p>a - Chnh tr </p><p>b - o c </p><p>c - Php quyn </p><p>d - Khoa hc </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>141. Hnh thi thc no phn nh i lp vi thc khoa hc, l s phn nh ln ngc tn</p><p>ti x hi, phn nh sai lm, xuyn tc hin thc, dn con ngi n long tin o tng vo cc</p><p>lc lng siu nhin?</p><p>a - Chnh tr </p><p>b - Tn gio </p><p>c - Php quyn </p><p>d - Khoa hc </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>142. La chn phng n ng v vai tr ca tn ti x hi trong quan h bin chng vi </p><p>thc x hi.</p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 9/20</p><p>a - thc x hi l s phn nh tn ti x hi, ph thuc vo tn ti x hi </p><p>b - Tn ti x hi quyt nh s bin i thc x hi. Khi tn ti x hi thay i th ton b</p><p>cc yu t cu thnh thc x hi bin i theo cng tn ti x hi </p><p>c - Tn ti x hi c vai tr quyt nh i vi cc hnh thi thc x hi mt cch n gin trc</p><p>tip khng qua cc khu trung gian </p><p>d - thc x hi hon ton ph thuc mt cch th ng vo tn ti x hi </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>143. Theo quan im trit hc ca McLnin, la chn phng n ng v c im h t</p><p>tng.</p><p>a - H t tng l h thng nhng quan im, h thng ha, khi qut ha thnh l lun, thnh</p><p>cc hc thuyt chnh tr x hi phn nh li ch ca mt giai cp nht nh </p><p>b - Tt c h t tng u l h t tng khoa hc </p><p>c - Trong x hi c giai cp th ch c h t tng biu hin tnh giai cp ca thc x hi </p><p>d - H t tng khng nh hng n s pht trin ca khoa hc. H t tng ra i trc tip</p><p>t tm l x hi, l s c ng ca tm l x hi </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>144. La chn phng n ng theo quan im trit hc McLnin v c im tm l x hi.</p><p>a - Tm l x hi l s phn nh gin tip c tnh t pht thng ghi li nhng mt b ngoi tn</p><p>ti x hi. </p><p>b - Tm l x hi l s phn nh mang tnh kinh nghim, yu t tr tu an xen yu t tnh cm </p><p>c - Tm l x hi mang tnh phong ph v phc tp, nhng khng tun theo cc quy lut tm l </p><p>d - Tm l x hi khng c vai tr quan trng trong thc x hi </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>145. M u thi i hin nay c nh bng s kin lch s quan trng no?</p><p>a - Cch mng t sn Php 1789 </p><p>b - Cng x Pari 1871 </p><p>c - Cch mng thng Mi Nga 1917 </p><p>d - Kt thc chin tranh th gii th II 1945 </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>146. C s khoa hc xc nh v phn chia thi i l g?</p><p>a - S thay th ln nhau ca cc ch chnh tr x hi </p><p>b - S thay th ln nhau gia cc nn vn minh </p><p>c - S thay th ln nhau gia cc kiu quan h sn xut </p><p>d - S thay th ln nhau gia cc hnh thi kinh t x hi </p><p>[HUI.VN] P N - D</p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 10/20</p><p>147. Thi i mi thi k qu ln CNXH trn phm vi ton th gii, bt u t:</p><p>a - T CM thng II nm 1917 </p><p>b - T sau CM thng 10 nm 1917 thnh cng </p><p>c - T khi bt u thc hin chnh sch kinh t mi (NEP) 1921 </p><p>d - T sau khi Lin X kt thc thi k qu </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>148. Ni dung c bn ca thi i ngy nay l:</p><p>a - Thi i qu ln ch ngha t bn </p><p>b - Thi i xy dng ch ngha x hi </p><p>c - Thi i qu t ch ngha t bn ln ch ngha x hi trn phm vi ton th gii </p><p>d - Tt c u sai </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>149. Thi i ngy nay c chia lm my giai on:</p><p>a - Mt </p><p>b - Hai </p><p>c - Ba </p><p>d - Bn </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>150. Phm tr no dng ch s phn k lch s x hi, phn bit nhng nc thang pht trin</p><p>ca x hi loi ngi?</p><p>a - Thi i </p><p>b - Phng thc sn xut </p><p>c - Hnh thi kinh t x hi </p><p>d - Tt c u ng </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>151. Giai on th hai ca thi i ngy nay bt u v kt thc trong khong thi gian no?</p><p>a - T nhng nm 1970 n cui nhng nm 1980 </p><p>b - Sau 1945 n u nhng nm 1970 </p><p>c - T nm 1917 1945 </p><p>d - u nhng nm 1990 n nay </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>152. Giai on th ba ca thi i ngy nay bt u v kt thc trong khon thi gian no?</p><p>a - Nhng nm 1970 n cui nhng nm 1980 </p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 11/20</p><p>b - Sau nm 1945 n u nhng nm 1970 </p><p>c - 1917 1945 </p><p>d - u nhng nm 1990 n nay </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>153. c trng c bn ca giai on th hai ca thi i ngy nay l:</p><p>a - Giai on t ph vi thng li ca CMT10 Nga lm xut hin mt nc XHCN u tin</p><p>trn th gii </p><p>b - Ch ngha x hi pht trin t mt nc tr thnh h thng hin thc trn th gii </p><p>c - Giai on khng hong ca ch ngha x hi </p><p>d - Giai on phc hi ca ch ngha x hi </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>154. c trng c bn ca giai on th nht ca thi i ngy nay l:</p><p>a - Giai on t ph vi thng li ca CMT10 Nga lm xut hin mt nc XHCN u tin</p><p>trn th gii </p><p>b - Ch ngha x hi pht trin t mt nc tr thnh h thng hin thc trn th gii </p><p>c - Giai on khng hong ca ch ngha x hi </p><p>d - Giai on phc hi ca ch ngha x hi </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>155. Trong thi i ngy nay, hin tng no l nguyn nhn c bn gy ra nhng bin i bt</p><p>thng ca kh hu ton cu?</p><p>a - nhim mi trng </p><p>b - Bng n dn s </p><p>c - Suy thoi sinh thi </p><p>d - Bao gm a, b, c </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>156. S sp ca ch ch ngha x hi Lin X v ng u va qua nh hng n</p><p>tnh cht v ni dung ca thi i ngy nay nh th no?</p><p>a - Tnh cht v ni dung ca thi i ngy nay c thay i </p><p>b - Tnh cht v ni dung ca thi i ngy nay khng thay i </p><p>c - Tnh cht ca thi i ngy nay c thay i </p><p>d - Ni dung ca thi i ngy nay c thay i </p><p>[HUI.VN] P N - B</p><p>157. Tnh cht ca thi i ngy nay l:</p><p>a - Thi k qu t CNTB ln CNXH trn phm vi ton th gii </p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 12/20</p><p>b - Thi k xy dng nhng tin kinh t, chnh tr, vn ha, x hi cho CNXH </p><p>c - Din ra cuc u tranh gay go, quyt lit gia CNXH v CNTB trn phm vi ton th gii </p><p>d - Giai cp cng nhn v nhn dn lao ng tin hnh u tranh ginh chnh quyn i ln xy</p><p>dng CNXH </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>158. Nguyn nhn no dn n s sp ca CNXH Lin X v ng u?</p><p>a - Quan nim v vn dng khng ng n v CNXH </p><p>b - Nhng sai lm ca ng v ca nhng ngi lnh o cp cao nht CS Lin X </p><p>c - S chng ph ca ch ngha quc v cc th lc th ch bng Din bin ha bnh </p><p>d - C a, b, c </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>159. Trong nhng mu thun c bn ca thi i hin nay, mu thun no ni bt, xuyn sut</p><p>thi i mang tnh ton cu:</p><p>a - Mu thun gia tnh cht x hi ha ca lc lng sn xut vi quan h sn xut t hu v</p><p>t liu sn xut </p><p>b - Mu thun gia cc nc ang pht trin v pht trin </p><p>c - Mu thun dn tc </p><p>d - Mu thun gia cc nc t bn vi nhau </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>160. C s vt cht k thut ca ch ngha t bn l g?</p><p>a - Cng trng th cng </p><p>b - Cuc cch mng cng nghip </p><p>c - Nn i cng nghip c kh </p><p>d - Trnh sn xut my mc, c kh ha </p><p>[HUI.VN] P N - C</p><p>161. Phn gi tr di ra ngoi gi tr hang ha sc lao ng trong nn sn xut t bn ch ngha</p><p>gi l g?</p><p>a - Li nhun </p><p>b - Chi ph sn xut </p><p>c - Chi ph lu thng </p><p>d - Gi tr thng d </p><p>[HUI.VN] P N - D</p><p>162. Phng thc sn xut TBCN c nhng giai on no?</p><p>a - CNTB t do cnh tranh v CNTB c quyn </p></li><li><p>19/05/2013 300 Cu hi trc nghim L Lun Chnh Tr ( C p n )</p><p>forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 13/20</p><p>b - CNTB hin i v CNTB c quyn </p><p>c - CNTB hin i v CNTB t do cnh tranh </p><p>d - CNTB ngy nay v CNTB c quyn </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>163. Xut khu t bn l:</p><p>a - u t trc tip ra nc ngoi </p><p>b - Cho nc ngoi vay </p><p>c - Mang hang ha ra bn nc ngoi thc hin gi tr </p><p>d - C a v b </p><p>[HUI.VN] P N - A</p><p>164. Trong thi k CNTB c quyn:</p><p>a - Mu thun gia gia...</p></li></ul>