3B - Zakon o porezu na placu, FBiH

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    198

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

Sadraj dokumenta: - Zakon o porezu na plau (Slubene novine Federacije BiH br.26/96) str.1 - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na plau (Slubene novine Federacije BiH br.27/97) str. 7 - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na plau (Slubene novine Federacije BiH br.12/98) str.8 - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na plau (Slubene novine Federacije BiH br.29/00) str.8

ZAKON O POREZU NA PLACUI - OPCE ODREDBE Clanak 1. Ovim zakonom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije) uredjuje se oporezivanje place fizickih osoba koju ostvare po osnovu radnog odnosa, izvan radnog odnosa i od samostalnog obavljanja djelatnosti. Porez na placu (u dalje tekstu: porez) je zajednicki prihod kantonalnih - zupanijskih i opcinskih proracuna, a raspodjela sredstava uredjuje se posebnim zakonom. Clanak 2. Pod placom u smislu ovog zakona podrazumjevaju se osobna dodatna primanja koja fizicka osoba ostvari po osnovu redovnog rada, dodatna primanja koja fizicka osoba ostvari izvan redovnog rada i primanja koja fizicka osoba ostvari od samostalnog obavljanja djelatnosti. II - OBVEZNIK POREZA Clanak 3. Obveznik poreza je fizicka osoba koja ostvari placu za rad obavljen u Federaciji i izvan Federacije. Obveznik poreza je i fizicka osoba koja samostalno obavlja privrednu i profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje. Obveznik poreza je rezident Federacije. Rezident Federacije, u smislu ovog zakona, je fizicka osoba koja na teritoriji Federacije ima prebivaliste ili boraviste. Rezident je fizicka osoba koja je kao sef diplomatskog ili konzularnog predstavnistva ili kao diplomatski ili konzularni sluzbenik zaposleno u domacem diplomatskom ili konzularnom predstavnistvu u inozemstvu. Rezident Federacije je i fizicka osoba koja je upucena u inozemstvu radi obavljanja poslova za fizicku ili pravnu osobu rezidenta Federacije ili za medjunarodnu organizaciju. Obveznik poreza je i fizicka osoba - nerezident Federacije koja placu ostvari na teritoriji Federacije. III - OSNOVICA POREZA Clanak 4. Osnovica poreza je placa ostvarena za rad u Federaciji i izvan Federacije. Placa ostvarena za rad izvan Federacije je placa koju bi fizicka osoba ostvarila radom u Federaciji. Osnovica poreza nerezidenta Federacije je placa ostvarena za rad obavljen u Federaciji.

1

Clanak 5. Osnovica poreza je bruto placa umanjena za propisane doprinose za socijalno osiguranje na teret osiguranika. Porez se obracuna i naplacuje po dobitku od svakog pojedinac nog osobnog i dodatnog primanja. Clanak 6. Osobna primanja po osnovu redovnog rada obuhvacaju: 1. placu zaposlenog djelatnika; 2. placu rukovodnog djelatnika; 3. placu duznosnika; 4. placu pripravnika; 5. primanja za prekid rada koji nije prouzrokovao djelatnik; 6. primanja za vrijeme praznika u kome se po zakonu ne radi; 7. primanje za vrijeme odsustva sa posla djelatnika u vrijeme koristenja godisnjeg odmora; 8. primanja za vrijeme odsutnosti sa posla u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i dr.; 9. naknadu za vrijeme odsutnosti sa posla radi obrazovanja i strucnog osposobljavanja i prekvalifikacije djelatnika; 10. naknadu za vrijeme cekanja na posao djelatnika; 11. naknadu u slucajevima privremene sprijecenosti za rad uslijed bolesti do 30 dana; 12. primanja studenata i ucenika za rad u studentskim i djackim zadrugama i servisima. Clanak 7. Pod dodatnim primanjima u smislu ovog zakona smatraju se primanja koja fizicka osoba ostvari po osnovu redovnog rada i to: - naknada za odvojeni zivot; - naknada za rad na terenu (terenski dodatak); - regres za godisnji odmor. Dodatna primanja koje fizicka osoba ostvari izvan redovnog rada obuhvacaju: - naknade za obavljene povremene i privremene poslove (ugovor o djelu), izuzev primanja iz tocke 12. clanka 6. ovog zakona; - naknadu clanovima upravnog odbora i nadzornog odbora; - naknadu za rad sudijama porotnicima i sudijama izabranih sudova i arbitrima koji nemaju svojstvo zaposlenih u tim sudovima i arbitrazama; - naknadu u vezi sa izvrsavanjem poslova obrane, civilne zastite i zastite od elementarnih nepogoda; - primanje profesionalnih sportista; - naknadu po osnovu bavljenja sportom; - naknadu poslanicima. Clanak 8. Osnovica poreza fizicke osobe koja samostalno obavlja privrednu i profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje utvrdjuje se na nacin propisan clankom 5. stavak 1. ovog zakona, s tim da ta osnovica ne moze biti manja od prosjecne mjesecne bruto place zaposlenih u Federaciji, prema posljednjem raspolozivom podatku Zavoda za statistiku, umanjene za propisane doprinose za socijalno osiguranje na teret osiguranika. Clanak 9.

2

Ne smatraju se placom koja podlijeze placanju poreza, primanja ostvarena po osnovu: 1) posebnih propisa o pravima ratnih invalida i civilnih zrtava rata; 2) placa invalidnih osoba koje su zaposlene u preduzecu, ustanovi i radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida; 3) dodatka na djecu; 4) naknadu za vrijeme nezaposlenosti; 5) socijalne pomoci i materijalnog obezbjedjenja; 6) naknade iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade za placu; 7) pomoci u slucaju smrti radnika ili clanova uze porodice, teske invalidnosti ili dugotrajne bolesti; 8) pomoci zbog unistenja i ostecenja imovine djelatnika; 9) isplata osiguranih suma osobnog osiguranja i osiguranja imovine; 10) naknade koje upucene, odnosno osudjene osobe primaju za rad u vaspitno-popravnim, odnosno kazneno-popravnim ustanovama; 11) kamata po javnim zajmovima; 12) stipendija i kredita ucenika i studenata; 13) naknade po osnovu tjelesnog ostecenja, umanjene radne sposobnosti i naknade za pretrpljenu neimovinsku stetu; 14) otpremnine prilikom odlaska u mirovinu, otpremnine kod prestanka radnog odnosa zbog tehnoloskog ili ekonomskog viska; 15) naknade clanovima Akademije nauka i umjetnosti; 16) naknade za tehnicko-tehnoloske inovacije; 17) neisplacene place vojnika tijekom rata. IV - STOPE POREZA Clanak 10. Porez na osobna primanja iz clanka 6. ovog zakona placa se po stopi od 15%. Clanak 11. Porez na dodatna primanja iz clanka 7. stavak 1. ovog zakona isplacena iznad iznosa utvrdjenog zakonom, kolektivnim ugovorom, opcim aktom uskladjenim sa zakonom odnosno kolektivnim ugovorom, placa se po stopi od 30%. Na dodatna primanja iz redovnog rada koja nisu obuhvacena stavkom 1. ovog clanka, izuzev na dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji i inozemstvu, naknadu za prevoz na posao ili sa posla i naknadu za ishranu u toku rada, placa se porez po stopi od 50%. Porez na dodatna primanja iz clanka 7. stavak 2. ovog zakona placa se po stopi od 30%. V - PORESKI PODSTICAJI Umanjenje poreske obveze Clanak 12. Obvezniku koji izdrzava clanove svoje uze porodice, obracunati porez iz clanka 10. umanjuje se: 1) za 4% prosjecne mjesecne place, ako izdrzava jednog clana porodice; 2) za 6% prosjecne place, ako izdrzava dva ili vise clanova porodice. Clanovima uze porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se bracni drug, djeca (rodjena u braku ili van braka, usvojena ili pastorcad), roditelji, ocuh, maceha, usvojenik i usvojilac koje je obveznik poreza po zakonu duzan izdrzavati. Pod prosjecnom mjesecnom placom u smislu ovog clanka podrazumijeva se prosjecna neto placa Federacije po posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku Federacije. 3

Clanak 13. Fizickoj osobi nerezidentu koja je kao strucnjak zaposlena u preduzecu ili ustanovi-rezidentu Federacije, porez na osobna primanja umanjuje se za 30%. Poreska oslobadjanja Clanak 14. Placanja poreza na placu ostvarena za rad u stranim diplomatskim i konzularnim predstavnistvima ili medjunarodnim organizacijama, odnosno kod predstavnika ili sluzbenika takvih predstavnistava ili organizacija oslobodjeni su: 1) sefovi stranih diplomatskih misija, osoblje stranih diplomatskih misija, kao i clanovi njihovih domacinstava, ako ti clanovi domacinstava nisu drzavljani ili rezidenti Federacije; 2) sefovi stranih konzulata i konzularni funkcioneri ovlasceni da obavljaju konzularne funkcije, kao i clanovi njihovih domacinstava, ako ti clanovi domacinstava nisu drzavljani ili rezidenti Federacije; 3) funkcioneri Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija, strucnjaci tehnicke pomoci Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija; 4) funkcioneri, strucnjaci i administrativno osoblje drugih medjunarodnih organizacija, ako nisu drzavljani ili rezidenti Federacije; 5) posluga zaposlena u stranim diplomatskim ili konzularnim predstavnistvima i medjunarodnim organizacijama, kao i kod osoba iz toc. 1, 2. i 3. ovog stavka, ako nema status drzavljana ili rezidenta Federacije, i 6) pocasni konzuli stranih drzava za primanja koja dobijaju od drzave koja ih je imenovala za obavljanje konzularnih funkcija. VI - OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA PLACE OSTVARENE IZVAN FEDERACIJE Clanak 15. Ako poreski obveznik-rezident Federacije ostvari placu izvan Federacije na koju je placen porez, na racun poreza utvrdjenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza placenog izvan Federacije. Poreski kredit iz stavka 1. ovog clanka ne moze biti veci od iznosa koji bi se dobio primjenom poreske stope iz clanka 10. ovog zakona na placu ostvarenu izvan Federacije. Poreskim kreditom u smislu ovog zakona smatra se iznos za koji se umanjuje obracunati porez. VII - UTVRDJIVANJE I NAPLATA POREZA Utvrdjivanje poreza Clanak 16. Visinu poreza utvrdjuje isplatilac place u skladu sa ovim zakonom za svakog poreskog obveznika i za svaku pojedinacno isplacenu placu. Clanak 17. Olaksicu iz clanka 12. ovog zakona isplatilac ce priznati na osnovu pismene izjave poreskog obveznika o postojanju uslova za njeno priznavanje i isprave o zajednickom kucanstvu izdate od nadleznog organa. Olaksica iz stavka 1. ovog clanka priznaje se od prve naredne isplate.

4

Clanak 18. Isplatilac iz clanka 16. ovog zakona duzan je da poreskom obvezniku prilikom svake isplate izda primjerak obracuna bruto place, olaksice i iznos obustavljenih doprinosa i poreza na placu. Naplata poreza Clanak 19. Isplatilac place koji svoje financijsko poslovanje vodi kod Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), duzan je obustavljeni porez da uplati prilikom svake pojedinacne isplate place na propisani uplatni racun kod Zavoda. Zavod je duzan da obustavi isplatu placa iz stavka 1. ovog clanka, ako nije obracunat i placen porez. Isplatilac place koji svoje financijsko poslovanje ne vodi kod Zavoda, duzan je da obustavljeni porez uplati na odgovarajuci racun kod Zavoda prilikom svake pojedinacne isplate. Obveznik poreza koji samostalno obavlja djelatnost kao osnovno zanimanje, duzan je na svoju placu obracunati i uplatiti porez do sedmog u mjesecu za protekli mjesec. Obveznik poreza koji je zaposlen ili po ugovoru obavlja poslove na teritoriji Federacije kod nerezidenta Federacije duzan je na svoju placu obracunati i uplatiti porez u roku od sedam dana od dana isplate place. Obracun i uplatu poreza za obveznika koji je zaposlen, ili po ugovoru obavlja poslove na teritoriji Federacije kod nerezidenta Federacije, moze vrsiti i nerezident Federacije - isplatilac place u roku iz stavka 5. ovog clanka. Clanak 20. Obveznik koji ostvaruje placu iz inozemstva kao i obveznik koji ostvaruje placu kod diplomatskog ili konzularnog predstavnis tva strane zemlje, odnosno medjunarodne organizacije ili kod predstavnika ili sluzbenika takvog predstavnistva, odnosno organizacije koji uzivaju diplomatski imunitet, duzni su da u roku od sedam dana od dana kada su primili placu sami obracunaju i uplate porez iz clanka 10. ovog zakona, ako taj porez ne obracuna i ne uplati isplatilac place. Clanak 21. Na porez koji poreski obveznik odnosno isplatilac place nije uplatio u propisanom roku placa se kamata po stopi od 0,2% dnevno za svaki dan zakasnjenja. VIII - RASPODJELA POREZA Clanak 22. Raspodjela prihoda od poreza na placu vrsi se na nacin propisan Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji i financiranju Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 26/96). Uplaceni porez Zavod prenosi na racune korisnika ovih prihoda u skladu sa propisom iz stavka 1. ovog clanka. IX - KAZNENE ODREDBE Clanak 23. Novcanom kaznom od dvostrukog do osmorostrukog iznosa poreske obveze, za prekrsaj koji predstavlja tezu povredu federalnog propisa, kaznit ce se pravna osoba ako ne obracuna, pogresno

5

obracuna ili ne uplati porez na nacin i u rokovima propisanim ovim zakonom. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novcanom kaznom od 200 do 2.000 DEM. Clanak 24. Novcanom kaznom od 500 do 10.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj poreski obveznik gradjanin ili gradjanska pravna osoba ako ne obracuna, pogresno obracuna ili ne uplati porez na nacin i u rokovima propisanim ovim zakonom. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba u gradjanskoj pravnoj osobi novcanom kaznom od 200 do 2.000 DEM. Clanak 25. Novcanom kaznom od 200 do 1.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj obveznik poreza - gradjanin, ako ne obracuna, pogresno obracuna ili ne uplati porez na nacin i u rokovima propisanim ovim zakonom. Clanak 26. Novcana kazna iz cl. 23, 24. i 25. ovog zakona placa se u DEM ili u protuvrijednosti valute Bosne i Hercegovine po srednjem tecaju koji utvrdjuje i objavljuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan placanja. Do uspostave Centralne banke Bosne i Hercegovine utvrdjivanje valute iz stavka 1. ovog clanka obavlja Narodna banka Bosne i Hercegovine. X - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE Clanak 27. Federalni ministar financija donijet ce provedbene propise o primjeni ovog zakona u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Clanak 28. Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona bilo uredjeno oporezivanje placa na teritoriji Federacije. Clanak 29. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Mariofil Ljubic, v. r. Zamjenik predsjednika Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH Stjepan Mikic, v. r.

6

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PLACUClan 1. U Zakonu o porezu na placu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 26/96), u clanu 1. stav 2. mijenja se i glasi: "Porez na placu (u daljem tekstu: porez) je zajednicki prihod kantonalnih-zupanijskih i opcinskih budzeta, a raspodjela sredstava uredjuje se posebnim zakonom kantona - zupanije". Clan 2. U clanu 2. iza rijeci "osobna" dodaje se rijec "i". Clan 3. U clanu 3. stav 5. rijeci "Rezident je" zamjenjuje se rijecima: "Rezident Federacije je i". U stavu 6. rijec "inozemstvu" zamjenjuje se rijecju "inozemstvo". Clan 4. U clanu 7. stav 1. na kraju alineje 3. tacka se zamjenjuje tackom i zarezom i dodaju se nove alineje 4, 5. i 6. koje glase: "- dnevnica za sluzbena putovanja u zemlji i inozemstvu; - naknada za prijevoz na po...