494601.Dualni Porez Na Dohodak

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/9/2019 494601.Dualni Porez Na Dohodak

  1/14

  Helena BlaiInes Zaharija

  DUALNI POREZ NA DOHODAK:TO SE DOHODILO SA NORDIJSKIM ZEMLJAMAI GDJE JE HRVATSKA?

  SAETAKRad predstavlja pregled teorijskih utemeljenja i suvremene prakse dualnog poreza na dohodak.Usporedna analiza obuhvaa primjenu u nordijskim zemljama, te osvrt na ostale zemlje koje imajuelemente dualnosti. Analizira se kompatibilnost dualnog poreza na dohodak u nordijskim zemljama

  s izvornim modelom dualnog poreza na dohodak, te stupanj primjene elemenata modela u ostalimzemljama.Ukazuje se i na elemente dualnosti u sadanjem hrvatskom poreznom sustavu, te mogui razvojsustava upravo u smjeru dualnosti.

  Kljune rijei: dualni porez na dohodak, dohodak od rada, dohodak od kapitala, nordijskedrave, Hrvatska

  1.

  UVOD

  Mogui odgovor kritiarima klasinog poreza na dohodak, koji zahtijevaju njegovusupstituciju osobnim porezom na potronju je upravo dvojni ili dualni porez na dohodak, kaonovi modalitet oporezivanja pozicioniran izmeu dva navedena polarizirana koncepta.Korifej financijskog prava i financijske znanosti u Hrvatskoj prof. Boidar Jeli jedan je od

  prvih naih teoretiara koji je sustavno prikazao i razradio ovaj model (Jeli, Jeli, 1998:119 121).

  Ovaj rad, nastao na temeljima uvaenog prethodnika, nastoji istraiti to se dogodilo saprimjenom poreza na dohodak u nordijskim zemljama, koliko su one danas vjerne izravnome

  modelu, to je sa primjenom elemenata navedenog koncepta u ostalim zemljama, te kako seovdje moe pozicionirati Hrvatska.

  Nakon Uvoda, u drugom se dijelu rada izlau pojmovne i teorijske odrednice dualnog porezana dohodak i njegove temeljne znaajke. Trei dio predstavlja usporednu analizu dualnog

  poreza na dohodak u nordijskim zemljama, dok etvrti nastoji sintetizirati elemente dualnogoporezivanja u ostalim zemljama. Posljednji dio se bavi elementima dualnog oporezivanja imogunou njegove primjene u Hrvatskoj.

 • 8/9/2019 494601.Dualni Porez Na Dohodak

  2/14

  2. POJAM I ZNAAJKE DUALNOG POREZA NA DOHODAK

  Dualni porez na dohodak su krajem osamdesetih i poetkom devedesetih godina uvelenordijske drave Danska, vedska, Norveka i Finska. To je sustav cedularnog oporezivanja1koji ukupni dohodak dijeli na dohodak od rada i dohodak od kapitala, te ih tretira kao razliite

  porezne osnovice (Eggert i Genser, 2005: 43). U ovom poreznom sustavu rije dohodak neoznaava samo dohodak fizikih osoba nego i dohodak odnosno dobit korporacija -trgovakih drutava. Dualni porez na dohodak je svojevrsni sustavni hibridni oblik izmeukoncepta dohotka (S-H-S dohotka), koji isto oporezuje sve dohotke i koncepta potronje i toalternativnog modela, koji ne oporezuje uope dohotke od kapitala. Za razliku od oba modela,dualni porez na dohodak ima ujednaeno blae oporezivanje svih dohodaka od kapitala(Blai, 2006: 105).

  Prva drava koja je primijenila varijantu dualnog poreza na dohodak bila je Danska. Smatra seda je profesor Niels Christian Nielsen prva osoba koja je 1980. godine predloila da se porez

  na (ukupni) dohodak zamijeni porezom kojim e se primjenom proporcionalne stope u visinistope poreza na dobit oporezivati svi prihodi od kapitala, kombinirano s progresivnimoporezivanjem dijela dohotka poreznog obveznika koji potjee iz drugih izvora (Jeli, Jeli,1998: 120). Dok Danska nije uspjela konzistentno primijeniti dualni porez na dohodak,

  Norveka, vedska i Finska uvele su isto proporcionalno oporezivanje dohotka od kapitalapo stopi koja je jednaka stopi poreza na dobit.

  U Danskoj, Finskoj i vedskoj granine stope poreza na dohodak od kapitala prije poreznereforme bile su iste kao i granine stope poreza na dohodak od rada. Norveka se ve prije

  porezne reforme iz 1992. bila pomaknula prema nioj gornjoj graninoj stopi poreza nadohodak od kapitala.

  Prije provedenih reformi osobe koje su ostvarivale visok dohodak mogle su znaajno smanjitisvoje porezne obveze kroz pravo odbitka plaanja kamata od dohotka, a veliki udio privatnetednje bio je usmjeren u porezno povlatenu imovinu kao to su stan u kojem ivi vlasnik irauni mirovinske tednje ili u imovinu koja stvara nisko oporezovane ili porezno izuzetekapitalne dobitke. Kao posljedica navedenog, efektivna porezna stopa na neke oblike dohotkaod kapitala esto je bila mnogo nia od nominalne porezne stope.

  Stoga su nordijske drave napustile progresivno oporezivanje dohotka od kapitala jer sepokazalo da progresivni porezi na dohodak od kapitala nisu efikasno sredstvo redistribucijedohotka te mogu dovesti do kontraproduktivnih uinaka. Osnovne karakteristike istog

  dualnog poreza na dohodak su (Blai, 2006: 94-96; Cnossen, 2000: 182-183; Eggert iGenser, 2002: 43; Genser, 2006: 276-277; Genser i Reutter, 2007: 6-7; Zee, 2005: 228-229;OECD, 2006: 75-76):

  Cijeli se dohodak (i dobit poduzea/ korporacija) dijeli na dohodak od kapitala idohodak od rada. Dohodak od kapitala obuhvaa kamate, dividende, kapitalnedobitke, rente, dohodak od autorskih prava (od steene imovine) i dobit poslovanja.Dohodak od rada obuhvaa nadnice i plae (ukljuujui vrijednost pripisanih uslugarada samostalno zaposlenoga), mirovine i potpore od socijalnog osiguranja, redovite

  beneficije uz plau i dohodak od autorskog prava koji nije ukljuen u dohodak od

  1

  Sustav oporezivanja u kojemu se dohodak iz razliitih izvora oporezuje odvojeno, pa se razliitim poreznimstopama oporezuje dobit, plae i nadnice, dohodak od vrijednosnih papira, kamata, dividendi itd.

 • 8/9/2019 494601.Dualni Porez Na Dohodak

  3/14

  kapitala. U nordijskom poreznom zakonu, dohodak poreznog obveznika koji nepotjee od kapitala nego iz drugih izvora definiran je terminom individualnidohodak (personal income) u Danskoj i Norvekoj ili terminom dohodak poosnovi rada (earned income) u vedskoj i Finskoj.

  Stopa poreza na dohodak od kapitala ujednaena je kako bi se sprijeila porezna

  arbitraa i umjerena s obzirom na visoku pokretljivost kapitala. Stope poreza nadohodak od rada progresivne su radi pravednosti i openito vie od stope na dohodakod kapitala zbog slabije pokretljivosti rada, ali ne toliko visoke da bi potaknulesamostalno zaposlene da prikau dohodak od rada kao dohodak od kapitala. U istommodelu stopa poreza na dobit jednaka je stopi na ostale dohotke od kapitala i najniojmarginalnoj stopi poreza na dohodaka od rada.

  Dohodak od kapitala i dohodak od rada mogu se oporezovati potpuno odvojeno. Isti seuinak postie ako se dva oblika dohotka zajedniki oporezuju po stopi poreza nadohodak od kapitala koja je jednaka najnioj graninoj stopi poreza na dohodak odrada. Kasnije bi bruto dohodak od rada2 bio oporezovan dodatnim progresivnimstopama.

  Element indirektne progresije predstavljaju osobni odbici koje se odbijaju od dohotkaod rada, odnosno od zajednikog dohotka od rada i kapitala ako se najprije oporezujuzajedniki po istoj stopi. Nema ope preporuke da li treba dozvoliti da se osobniodbici odbiju od dohotka od kapitala kada osoba ne ostvaruje dohodak od rada.

  Ovaj porezni sustav preuzeo je od sintetikog poreza na dohodak princip neto povratajer se obje porezne osnovice (dohodak od kapitala i dohodak od rada) umanjuju zaizdatke vezane uz stjecanje dohotka.

  Postoje dvije mogunosti za gubitke temeljem dohotka od kapitala: Gubici temeljem dohotka od kapitala odbiju se od pozitivnog dohotka od rada

  (element sintetikog poreza na dohodak), ime se umanjuje porezna osnovica

  dohotka od rada. Ovo je mogue u situaciji kada se dohodak od kapitala i radazajedniki oporezuju. Iznos smanjenja poreza jednak je umnoku iznosa gubitkai granine stope poreza na dohodak od rada po kojoj bi navedeni dohodak odrada bio oporezovan da nije dolo do odbijanja poreznog gubitka.

  Porezni kredit koji se odbija od porezne obveze poreza na dohodak od radajednak je prebijanju gubitaka izraunatog pomou stope prvog razreda poreza nadohodak od rada ime nije umanjena progresivnost oporezivanja dohotka odrada. Neiskoriteni iznos kredita moe se prenijeti unaprijed ili unatrag i odbitiod buduih ili prolih poreznih obveza.

  Ekonomsko dvostruko oporezivanje u potpunosti se izbjegava tj. ukida. Dvostrukooporezivanje rasporeene dobiti izbjegnuto je kroz sustav pune imputacije temeljem

  kojeg porez na dobit koju poduzee plaa na svoju raspodijeljenu dobit pripisujedioniarima, kojima je omogueno da taj pripisani porez odbiju od svoje obvezeporeza na dohodak za isplaene dividende. Alternativno, ali ekvivalentno, dvostrukooporezivanje moe se izbjei izuzimanjem dohotka od dividendi na razini dioniara.Dvostruko oporezivanje zadranih dobiti na razini kompanije povezano soporezivanjem realiziranih kapitalnih dobitaka na razini dioniara izbjegnuto je jer sedioniarima dozvoljava da prilikom izrauna oporezive kapitalne dobiti uveajuosnovicu svojih dionica za iznos neto zadrane dobiti poduzea (proporcionalnonjihovu udjelu).

  Oporezivanje dohotka od kapitala samo jednom moe biti osigurano putem poreza naodbitku ili poreza na izvoru poduzea ili nekog drugog subjekta koje isplauje razliite

  2Bez umanjenja za razliite izdatke nune za stjecanje dohotka te olakice u obliku odbitka od osnovice.

 • 8/9/2019 494601.Dualni Porez Na Dohodak

  4/14

  dohotke od kapitala. U naelu, stope poreza po odbitku ili poreza na izvoru poduzeatrebaju biti postavljene na razini stope poreza na dobit. Ove stope mogu predstavljatikonanu poreznu obvezu za dohodak od kapitala ako je dohodak od kapitalaoporezovan odvojeno od dohotka od rada i ne primjenjuje se nijedna osnovna olakica.

  Dohodak od poslovanja koji su zaradili vlasnici poduzea koji u rade u svom

  poduzeu (poduzee s jednim vlasnikom, partnerstvo, samozaposleni) je sloendohodak koji se sastoji od kapitala koji je vlasnik investirao u svoje poduzee i od radaako vlasnik radi u svojem poduzeu. Stoga dohodak od poslovanja treba podije