500 Câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    2.565

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>500 CU HI TRC NGHIM C BN V CHNG KHON V TH TRNG CHNG KHON Cu 1: Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng: a. Li sut c nh b. Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty c. c quyn bu c ti i hi c ng d. Li sut t vn m mnh u t vo cng ty Cu 2: Nh u t mua 10 tri phiu c mnh gi 100 USD, c li sut danh ngha 6%/nm vi gi 900 USD. Vy hng nm nh u t s nhn c tin li l: a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500 USD Cu 3: C phiu qu: a. c chia c tc. b. L loi c phiu c pht hnh v c t chc pht hnh mua li trn th trng. c. Ngi s hu c quyn biu quyt. d. L mt phn c phiu cha c php pht hnh. Cu 4: Cc cu no sau y ng vi th trng s cp a. Lm tng lng vn u t cho nn kinh t b. Lm tng lng tin trong lu thng. c. Khng lm tng lng tin trong lu thng. d. Gi pht hnh do quan h cung cu quyt nh Cu 5: Th trng th cp a. L ni cc doanh nghip hy ng vn trung v di hn thng qua vic pht hnh c phiu v tri phiu. b. L ni mua bn cc loi chng khon km cht lng c. L ni mua bn cc chng khon a pht hnh d. L th trng chng khon km pht trin Cu 6: Hnh thc bo lnh m trong cc nh bo lnh pht hnh cam kt s mua ton b chng khon ca t chc pht hnh cho d h c th bn ht hay khng c gi l: a. Bo lnh tt c hoc khng b. Bo lnh vi c gng ti a</p> <p>c. Bo lnh vi cam kt chc chn. d. Bo lnh vi hn mc ti thiu Cu 7: i vi cng chng u t, ti liu no quan trng nht trong h s ng k pht hnh ra cng chng: a. Bn sao giy php thnh lp v ng k kinh doanh b. Danh sch v s yu l lch thnh vin Hi ng Qun Tr v Ban Gim c. c. n xin php pht hnh. d. Bn co bch Cu 8: Trt t u tin lnh theo phng thc khp lnh l: a. Thi gian, gi, s lng b. Gi, thi gian, s lng c. S lng, thi gian, gi d. Thi gian, s lng, gi Cu 9: Lnh gii hn l lnh: a. c u tin thc hin trc cc loi lnh khc b. c thc hin ti mc gi m ngi t lnh ch nh c. c thc hin ti mc gi khp lnh d. Ngi t bn v ngi t mua u c u tin ging nhau. Cu 10: Lnh dng bn c a ra a. Vi gi cao hn gi th trng hin hnh b. Vi gi thp hn gi th trng hin hnh c. Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh d. Ngay ti gi tr trng hin hnh. Cu 11: L do no sau y ng vi bn khng chng khon: a. Ngn chn s thua l b. Hng li t st gi chng khon c. Hng li t vic tng gi chng khon d. Hn ch ri ro Cu 12: Cc ch tiu no sau y khng phi l ch tiu ca phn tch c bn: a. Cc ch tiu phn nh kh nng sinh li ca cng ty b. Cc ch tiu phn nh kh nng thanh ton ca cng ty</p> <p>c. T s P/E d. Ch s gi ca th trng chng khon Cu 13: Giao dch theo phng php khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi i vi nhng c phiu c mc gi t 50.000 ng n 99.500 ng l: a. 100 b. 200 c. 300 d. 500 Cu 14: ng X va bn 100 c phiu ca cng ty A vi gi 40 USD/c phiu. ng ta mua c phiu mt nm trc y vi gi 30 USD/c phiu, nm va qua ng ta c nhn c tc 2 USD/c phiu. Vy thu nhp trc thu ca ng t 100 c phiu A l: a. 1000 USD b. 1200 USD c. 1300 USD d. Tt c u sai Cu 15: Mnh gi tri phiu pht hnh ra cng chng Vit Nam l: a. Ti thiu l 100.000 ng v bi s ca 100.000ng b. 100.000 ng c. 10.000 ng d. 200.000 ng Cu 16: Nu mt tri phiu c bn vi gi thp hn mnh gi th: a. Li sut hin hnh ca tri phiu &lt; li sut danh ngha ca tri phiu b. Li sut hin hnh ca tri phiu = li sut danh ngha ca tri phiu c. Li sut hin hnh ca tri phiu &gt; li sut danh ngha ca tri phiu d. Khng c c s so snh Cu 17: Nh pht hnh nh pht hnh 2 loi tri phiu: tri phiu X c thi hn 5 nm v tri phiu Y c thi hn 20 nm. Nh vy, nh pht hnh phi nh mc li sut cho 2 tri phiu trn nh th no? a. Li sut tri phiu X &gt; li sut tri phiu Y b. Li sut tri phiu X = li sut tri phiu Y c. Li sut tri phiu X &lt; li sut tri phiu Y d. Cn ty trng hp c th.</p> <p>Cu 18: Ngi bn khng chng khon thc hin hnh ng bn khng khi h d on gi ca c phiu: a. Tng ln b. Gim i c. Khng thay i d. Khng cu no ng. Cu 19: Gi s c phiu A c gi ng ca phin giao dch trc l: 101.000 ng, theo quy ch giao dch th trng chng khon Vit Nam hin nay, mc gi no s l mc t lnh hp l trong cc mc gi sau: a. 101.500 ng b. 100.000 ng c. 106.050 ng d. 95.000 ng Cu 20: Lnh dng mua c a ra: a. Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh b. Vi gi thp hn gi th trng hin hnh c. Vi gi cao hn gi th trng hin hnh d. Ngay ti gi th trng hin hnh. Cu 21: Th trng vn l th trng giao dch. a. Cc cng c ti chnh ngn hn b. Cc cng c ti chnh trung v di hn c. K phiu d. Tin t Cu 22: Th trng chng khon l mt b phn ca: a. Th trng tn dng b. Th trng lin ngn hng c. Th trng vn d. Th trng m Cu 23: Thng d vn pht sinh khi: a. Cng ty lm n c li b. Chnh lch gi khi pht hnh c phiu mi c. Tt c cc trng hp trn.</p> <p>Cu 24: Cng ty c phn bt buc phi c a. C phiu ph thng b. C phiu u i c. Tri phiu cng ty d. Tt c cc loi chng khon trn Cu 25: Qu u t chng khon dng m l qu: a. C chng ch c nim yt trn th trng chng khon b. Lin tc pht hnh chng ch qu c. Khng mua li chng ch qu d. Ch pht hnh chng ch qu mt ln Cu 26: Qu u t chng khon dng ng l qu: a. Pht hnh chng ch qu nhiu ln b. C th c nim yt chng ch qu trn th trng chng khon c. c quyn mua li chng ch qu t nh u t d. c quyn pht hnh b sung ra cng chng Cu 27: Mc ch phn bit pht hnh ring l v pht hnh ra cng chng l: a. d dng qun l b. bo v cng chng u t c. thu ph pht hnh d. d dng huy ng vn Cu 28: Nm N, Cng ty ABC c thu nhp rng l 800 triu ng, s c phiu pht hnh l 600.000 c phiu, c phiu qu l 40.000, khng c c phiu u i. Hi ng qun tr quyt nh tr 560 triu c tc. Nh vy mi c phiu c tr c tc l: a. 1500 b. 2000 c. 1000 d. 1300 Cu 29: Trong trng hp ph sn, gii th doanh nghip, cc c ng s: a. L ch n chung b. Mt ton b s tin u t c. c u tin tr li c phn gp trc</p> <p>d. L ngi cui cng c thanh ton Cu 30: Khi ph sn, gii th cng ty, ngi nm gi tri phiu s c hon tr: a. Trc cc khon vay c th chp v cc khon phi tr b. Trc thu c. Sau cc khon vay c th chp v cc khon phi tr d. Trc cc c ng nm gi c phiu u i v c phiu ph thng Cu 31: Mt trong nhng iu kin pht hnh c phiu ln u ra cng chng Vit Nam l: a. C vn ti thiu l 10 t VND, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k phi c li. b. C vn ti thiu l 10 t USD, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k pht hnh phi c li. c. C vn ti thiu l 5 t VND, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k phi c li. d. C vn ti thiu l 5 t VND, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k pht hnh phi c li. Cu 32: T l nm gi ti a ca nh u t nc ngoi i vi c phiu ca mt t chc nim yt c quy nh theo php lut Vit Nam l: a. 25% tng s c phiu b. 49% tng s c phiu c. 30% tng s c phiu d. 27% tng s c phiu Cu 33: Mt trong nhng iu kin nim yt tri phiu doanh nghip l: a. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 10 t VND tr ln. b. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh xin php nim yt t 5 t VND tr ln. c. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VND tr ln. d. Khng cu no ng. Cu 34: Qu u t chng khon theo quy nh ca Vit Nam l qu: a. u t ti thiu 40% gi tr ti sn ca qu vo chng khon. b. u t ti thiu 50% gi tr ti sn ca qu vo chng khon c. u t ti thiu 60% gi tr ti sn ca qu vo chng khon. d. u t ti thiu 70% gi tr ti sn ca qu vo chng khon. Cu 35: T chc pht hnh phi hon thnh vic phn phi c phiu trong vng: nc c vn iu l gp ti thi im nc, doanh nghip t nhn c vn iu</p> <p>a. 60 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc. b. 70 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc. c. 80 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc. d. 90 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc. Cu 36: Hi ng qun tr, Ban gim c, Ban kim sot ca Cng ty nim yt phi nm gi. a. t nht 20% vn c phn ca Cng ty. b. t nht 20% vn c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt. c. t nht 50% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt. d. t nht 30% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt. Cu 37: T chc pht hnh, t chc nim yt cng b bo co ti chnh nm trn: a. 3 s bo lin tip ca mt t bo b. 4 s bo lin tip ca mt t bo c. 5 s bo lin tip ca mt t bo d. 6 s bo lin tip ca mt t bo Cu 38: T chc pht hnh, t chc nim yt phi cng b thng tin bt thng trong thi gian: a. 10 ting k t khi s kin xy ra b. 24 ting k t khi s kin xy ra c. 30 ting k t khi s kin xy ra d. 14 ting k t khi s kin xy ra Cu 39: Ngi hnh ngh kinh doanh chng khon c: a. c t do mua, bn c phiu mi ni. b. Ch c m ti khon giao dch cho mnh ti cng ty chng khon ni c. S hu khng hn ch s c phiu biu quyt ca mt t chc pht hnh d. Lm gim c mt cng ty nim yt. Cu 40: Giao dch theo phng php khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi i vi nhng c phiu c mc gi di 50.000ng l a. 100 b. 200 c. 300 d. 500 lm vic.</p> <p>Cu 41: Doanh nghip nh nc c phn ha thc hin bn u gi c phiu ln u ra cng chng bt buc phi thc hin u gi qua trung tm giao dch chng khon nu khi lng c phn bn ra cng chng c gi tr: a. 10 t ng tr ln b. T 1 n 10 t c. 5 t ng tr ln d. Ty doanh nghip c mun thc hin u gi qua trung tm hay khng Cu 42: Khi nh u t mua c phn qua u gi ti Trung tm Giao dch Chng khon H Ni, nh u t phi t cc: a. 10% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im b. 15% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im c. 5% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im d. Khng phi t cc. Cu 43: Khi thc hin bn c phn ca doanh nghip nh nc, c ng chin lc c php mua: a. Ti a 20% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh qun. b. Ti a 25% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh qun. c. Ti a 25% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh qun. c. Ti a 20% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh qun. Cu 44: Bin dao ng gi trn th trng chng khon Vit Nam do: a. B trng B ti chnh quy nh. b. Ch tch y ban Chng khon Nh nc quy nh. c. Thng c Ngn hng Nh nc quy nh d. Gim c Trung tm Giao dch Chng khon quy nh Cu 45: i tng cng b thng tin th trng chng khon gm: a. T chc pht hnh, t chc nim yt. b. T chc pht hnh, t chc nim yt, cng ty qun l qu. c. T chc pht hnh, t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon. d. T chc pht hnh, t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon, trung tm giao dch. Cu 46: Ti mt thi im nht nh, nu tt c cc tri phiu c th chuyn i u c tri ch i thnh c phiu ph thng th: a. EPS tng b. EPS khng b nh hng</p> <p>c. EPS gim d. P/E b nh hng cn EPS khng b nh hng Cu 47: Hi ng qun tr, Ban gim c, Ban kim sot ca cng ty nim yt phi nm gi: a. t nht 20% vn c phn ca Cng ty b. t nht 20% vn c phn trong vng 3 nm k t ngy nim yt c. t nht 50% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt d. t nht 30% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim Cu 48: Vic phn phi c phiu nim yt phi: a. Theo gi bn c xc nh trong bn co bch ng k vi y ban Chng khon Nh nc b. Theo gi tha thun vi nh u t. c. Theo gi th trng qua u gi. d. Theo gi u i do Hi ng qun tr ca cng ty pht hnh quyt nh. Cu 49: Th trng ti chnh l ni huy ng vn: a. Ngn hn. b. Trung hn. c. Di hn d. Ngn hn, trung hn v di hn Cu 50: Nh u t t lnh mua bn chng khon nim yt ti: a. y ban Chng khon b. Trung tm Giao dch chng khon c. Cng ty chng khon. Cu 51: Hnh thc bo lnh pht hnh trong t pht hnh s b hy b nu ton b chng khon khng bn c ht, gi l: a. Bo lnh vi cam kt chc chn b. Bo lnh vi c gng ti a. c. Bo lnh tt c hoc khng d. Tt c cc hnh thc trn. Cu 52: Trong cc nhn nh sau y, nhn nh no sai v th trng chng khon th cp. a) Th trng th cp l ni giao dch cc chng khon km phm cht b) Th trng th cp to tnh thanh khon cho cc c phiu ang lu hnh.</p> <p>c) Th trng th cp to cho ngi s hu chng khon c hi rt vn u t ca h. d) Th trng th cp to cho mi ngi u t c hi c cu li danh mc u t ca mnh. Cu 53: C ng s hu c phiu u i c tc Vit Nam c quyn: I. Nhn c tc vi mc u i. II.Tham d v biu quyt tt c cc vn thuc thm quyn ca i hi ng c ng. III. Khi cng ty gii th, c nhn li mt phn ti sn tng ng vi s c phn gp vo cng ty. IV. c nhn c tc u i nh li sut tri phiu k c khi cng ty lm n thua l. a. I b. I v II c. I v III d. Chi IV e. I. III. IV f. Tt c Cu 54: Cng ty XYZ c 10.000 c phiu ang lu hnh v tuyn b tr c tc bng c phiu vi mc 30%. Khch hng ca bn c 100 c phiu XYZ. Sau khi nhn c tc bng c phiu, t l s hu c phn ca ng ta trong cng ty XYZ l bao nhiu? a. 1% b. 1.3% c. 1.5% d. 1.1% Cu 55: Vic ng k lu k chng khon ti TTGDCK c thc hin bi: a) Ngi s hu chng khon b) T chc pht hnh c) T chc bo lnh pht hnh d) Thnh vin lu k Cu 56: Cng ty SAM c php pht hnh 7.000.000 c phiu theo iu l cng ty. Cng ty pht hnh c 6.000.000 c phiu, trong c 1.000.000 c phiu ngn qu. Vy Cng ty SAM c bao nhiu c phiu ang lu hnh? a. 7.000.000 c phiu b. 6.000.000 c phiu c. 5.000.000 c phiu</p> <p>d. 4.000.000 c phiu e. 3.000.000 c phiu c. Tiu chun giao dch; d. C ch xc lp gi; Phng n: I. II. III. IV. V. a, b v c; a, b, c v d; b, c v d; c v d; Ch c.</p> <p>Cu 57: giao dch chng khon nim yt ti Trung tm giao dch chng khon cn phi c cc bc: I. Trung tm giao dch chng khon thc hn ghp lnh v thng bo kt qu giao dch cho cng ty chng khon. II. Nh u t m ti khon, t lnh mua bn chng khon. III. Cng ty chng khon nhp lnh vo h thng giao dch ca Trung tm. IV. Nh u t nhn c chng khon (nu l ngi mua) hoc tin (nu l ngi bn) trn ti khon ca mnh ti Cng ty chng khon sau 3 ngy lm vic k t ngy mua bn. V. Cng ty chng khon thng bo kt qu giao dch cho nh u t. Anh (ch) hy ch ra trnh t cc bc giao dch chng khon theo cc phng n sau: a. I, II, III, IV, V b. I, III, V, II, IV c. II, I, V, IV, III d. II, III, I, V, IV e. Khng c phng n no ng. Cu 58: S lnh ca c phiu XXX vi gi ng ca trc l 30,5 nh sau: Mua 1.100 (H) 500 (A) 300 (C) 600 (D) 500 (G) Gi 30,9 30,8 30,6 30,5 30,4 30,3 Bn 200 (B) 500 (I) 1000 (E) 700 (F) -</p> <p>ATO</p> <p>500 (J)</p> <p>Hy xc nh gi v khi lng giao dch: 30.5,1000CP Cu 59: Gi s gi ng ca ca chng khon A trong phin giao dch trc l 10200 ng, n v yt gi l 100 ng, bin dao ng gi l 2%. Cc mc gi m nh u t c th t lnh trong phin giao dch ti l: a. 9998, 10998, 10608 b. 9900, 10000, 10100, 10300, 10300 c. 9900, 1000, 10100, 10500, 10600 d. 1000, 10100, 10200, 10300, 10400 c. Khng phng n no ng. Cu 60: Phin ng ca tun n ca th trng chng khon Vit Nam, VN.Index l 237,78 im, tng 2,64 im so vi phin ng ca tun n-1, tc l mc tng tng ng vi: a. 1,12% b. 1,11% c. 1% d. 1,2% Cu 61: i vi cc doanh nghip nh nc c phn ha v nim yt ngay trn th trng chng khon, iu kin nim yt c phiu no sau y s c gim nh: a) Vn iu l b) Thi gian hot ng c li c) Thi gian cam kt nm gi c phiu ca thnh vin Hi ng qun tr, Ban Gim c, Ban kim sot. d) T l nm gi ca cc c ng ngoi t chc pht hnh Cu 62: Tr c tc bng c phiu, s lm: a. Lm tng quyn li theo t l ca c ng trong cng ty. b. Khng lm thay i t l quyn li ca c ng c. Lm gim quyn li theo t l ca c ng trong cng ty d. Khng c cu no ng. Cu 63: Nu khi nim Gi tr ti sn rng ca qu (NAV) v cch xc nh Gi tr ti sn rng ca chng ch u t ca qu (NAVCPCC1). Gi s mt qu c cc khon mc nh sau: n v tnh: ng</p> <p>1. Tin mt v cc cng c ti chnh tng ng tin mt: 1.500.000.000 2. Cc c phiu nm gi v th gi: Tn c phiu S lng R AGF SGH HAP 200.000 100.000 50.000 20.000 16.000 42.000 51.000 22.500 Th gi 29.000 39.500</p> <p>GMD 80.000 BBC 180.000</p> <p>3. Tng n:</p> <p>3.020.000.000</p> <p>Hy xc nh gi tr ti sn rng ca qu v gi tr ti sn rng ca mi c phn ca qu nu tng s c phn hin ang lu hnh ca qu l 1 triu c phn. Gi tr ti sn rng ca qu:18.000.000.000.Gi tr ti sn rng ca 1 CP l:18.000 Cu 64: Chc nng th trng chng khon th cp ca Trung tm giao dch chng khon c th hin, bi: a. u gi c phn doanh nghip nh nc c phn ha; b. u thu tri phiu Chnh ph v cc ti sn chnh; c. Giao dch chng khon nim yt/ng k giao dch. Cu 65: Mi gii chng khon l mt nghip v kinh doanh chng khon, trong mt cng ty chng khon i din cho khch hng tin hnh giao dch chng khon thng qua: a) C ch giao dch ti S giao dch chng khon hoc th trng OTC, trong S giao dch CK / Th trng OTC cng chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch vi khch hng. b) C ch giao dch ti S giao dch trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch . c) C ch giao dch ti th trng...</p>