500 câu hỏi trắc nghiệm về Chứng Khoán

  • Published on
    13-Nov-2015

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

500 cu hi trc nghim v Chng Khon(p n in m)

Transcript

<p>500 CU HI TRC NGHIM C BN V CHNG KHON V TH TRNG CHNG KHON</p> <p>Cu 1: Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng:</p> <p>a. Li sut c nh</p> <p>b. Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty</p> <p>c. c quyn bu c ti i hi c ng</p> <p>d. Li sut t vn m mnh u t vo cng ty</p> <p>Cu 2: Nh u t mua 10 tri phiu c mnh gi 100 USD, c li sut danh ngha 6%/nm vi gi 900 USD. Vy hng nm nh u t s nhn c tin li l:</p> <p>a. 60 USD</p> <p>b. 600 USD</p> <p>c. 570 USD</p> <p>d. 500 USD </p> <p>Cu 3: C phiu qu:</p> <p>a. c chia c tc.</p> <p>b. L loi c phiu c pht hnh v c t chc pht hnh mua li trn th trng.</p> <p>c. Ngi s hu c quyn biu quyt.</p> <p>d. L mt phn c phiu cha c php pht hnh.</p> <p>Cu 4: Cc cu no sau y ng vi th trng s cpa. Lm tng lng vn u t cho nn kinh t </p> <p>b. Lm tng lng tin trong lu thng.</p> <p>c. Khng lm tng lng tin trong lu thng.</p> <p>d. Gi pht hnh do quan h cung cu quyt nh</p> <p>Cu 5: Th trng th cp</p> <p>a. L ni cc doanh nghip hy ng vn trung v di hn thng qua vic pht hnh c phiu v tri phiu.</p> <p>b. L ni mua bn cc loi chng khon km cht lng </p> <p>c. L ni mua bn cc chng khon a pht hnh</p> <p>d. L th trng chng khon km pht trin </p> <p>Cu 6: Hnh thc bo lnh m trong cc nh bo lnh pht hnh cam kt s mua ton b chng khon ca t chc pht hnh cho d h c th bn ht hay khng c gi l:</p> <p>a. Bo lnh tt c hoc khng </p> <p>b. Bo lnh vi c gng ti a</p> <p>c. Bo lnh vi cam kt chc chn.</p> <p>d. Bo lnh vi hn mc ti thiu</p> <p>Cu 7: i vi cng chng u t, ti liu no quan trng nht trong h s ng k pht hnh ra cng chng:</p> <p>a. Bn sao giy php thnh lp v ng k kinh doanh </p> <p>b. Danh sch v s yu l lch thnh vin Hi ng Qun Tr v Ban Gim c.</p> <p>c. n xin php pht hnh.</p> <p>d. Bn co bch</p> <p>Cu 8: Trt t u tin lnh theo phng thc khp lnh l:</p> <p>a. Thi gian, gi, s lng</p> <p>b. Gi, thi gian, s lng</p> <p>c. S lng, thi gian, gi</p> <p>d. Thi gian, s lng, gi</p> <p>Cu 9: Lnh gii hn l lnh:</p> <p>a. c u tin thc hin trc cc loi lnh khc</p> <p>b. c thc hin ti mc gi m ngi t lnh ch nh</p> <p>c. c thc hin ti mc gi khp lnh</p> <p>d. Ngi t bn v ngi t mua u c u tin ging nhau.</p> <p>Cu 10: Lnh dng bn c a ra</p> <p>a. Vi gi cao hn gi th trng hin hnh</p> <p>b. Vi gi thp hn gi th trng hin hnh</p> <p>c. Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh</p> <p>d. Ngay ti gi tr trng hin hnh.</p> <p>Cu 11: L do no sau y ng vi bn khng chng khon:</p> <p>a. Ngn chn s thua lb. Hng li t st gi chng khon</p> <p>c. Hng li t vic tng gi chng khon</p> <p>d. Hn ch ri ro</p> <p>Cu 12: Cc ch tiu no sau y khng phi l ch tiu ca phn tch c bn:</p> <p>a. Cc ch tiu phn nh kh nng sinh li ca cng ty</p> <p>b. Cc ch tiu phn nh kh nng thanh ton ca cng ty</p> <p>c. T s P/E</p> <p>d. Ch s gi ca th trng chng khon</p> <p>Cu 13: Giao dch theo phng php khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi i vi nhng c phiu c mc gi t 50.000 ng n 99.500 ng l:</p> <p>a. 100</p> <p>b. 200</p> <p>c. 300d. 500</p> <p>Cu 14: ng X va bn 100 c phiu ca cng ty A vi gi 40 USD/c phiu. ng ta mua c phiu mt nm trc y vi gi 30 USD/c phiu, nm va qua ng ta c nhn c tc 2 USD/c phiu. Vy thu nhp trc thu ca ng t 100 c phiu A l:</p> <p>a. 1000 USD b. 1200 USD </p> <p>c. 1300 USD </p> <p>d. Tt c u sai</p> <p>Cu 15: Mnh gi tri phiu pht hnh ra cng chng Vit Nam l:a. Ti thiu l 100.000 ng v bi s ca 100.000ng</p> <p>b. 100.000 ng</p> <p>c. 10.000 ng</p> <p>d. 200.000 ng</p> <p>Cu 16: Nu mt tri phiu c bn vi gi thp hn mnh gi th:a. Li sut hin hnh ca tri phiu &lt; li sut danh ngha ca tri phiu</p> <p>b. Li sut hin hnh ca tri phiu = li sut danh ngha ca tri phiu</p> <p>c. Li sut hin hnh ca tri phiu &gt; li sut danh ngha ca tri phiu</p> <p>d. Khng c c s so snh</p> <p>Cu 17: Nh pht hnh nh pht hnh 2 loi tri phiu: tri phiu X c thi hn 5 nm v tri phiu Y c thi hn 20 nm. Nh vy, nh pht hnh phi nh mc li sut cho 2 tri phiu trn nh th no?</p> <p>a. Li sut tri phiu X &gt; li sut tri phiu Y</p> <p>b. Li sut tri phiu X = li sut tri phiu Yc. Li sut tri phiu X &lt; li sut tri phiu Y</p> <p>d. Cn ty trng hp c th.</p> <p>Cu 18: Ngi bn khng chng khon thc hin hnh ng bn khng khi h d on gi ca c phiu:</p> <p>a. Tng ln</p> <p>b. Gim i</p> <p>c. Khng thay i</p> <p>d. Khng cu no ng.</p> <p>Cu 19: Gi s c phiu A c gi ng ca phin giao dch trc l: 101.000 ng, theo quy ch giao dch th trng chng khon Vit Nam hin nay, mc gi no s l mc t lnh hp l trong cc mc gi sau:</p> <p>a. 101.500 ng</p> <p>b. 100.000 ng</p> <p>c. 106.050 ng</p> <p>d. 95.000 ng</p> <p>Cu 20: Lnh dng mua c a ra:</p> <p>a. Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh</p> <p>b. Vi gi thp hn gi th trng hin hnh</p> <p>c. Vi gi cao hn gi th trng hin hnh</p> <p>d. Ngay ti gi th trng hin hnh.</p> <p>Cu 21: Th trng vn l th trng giao dch.</p> <p>a. Cc cng c ti chnh ngn hnb. Cc cng c ti chnh trung v di hn</p> <p>c. K phiu</p> <p>d. Tin t</p> <p>Cu 22: Th trng chng khon l mt b phn ca:</p> <p>a. Th trng tn dng</p> <p>b. Th trng lin ngn hng</p> <p>c. Th trng vn</p> <p>d. Th trng m</p> <p>Cu 23: Thng d vn pht sinh khi:</p> <p>a. Cng ty lm n c li</p> <p>b. Chnh lch gi khi pht hnh c phiu mi</p> <p>c. Tt c cc trng hp trn.</p> <p>Cu 24: Cng ty c phn bt buc phi c</p> <p>a. C phiu ph thng</p> <p>b. C phiu u i</p> <p>c. Tri phiu cng ty</p> <p>d. Tt c cc loi chng khon trn</p> <p>Cu 25: Qu u t chng khon dng m l qu:</p> <p>a. C chng ch c nim yt trn th trng chng khonb. Lin tc pht hnh chng ch qu</p> <p>c. Khng mua li chng ch qu</p> <p>d. Ch pht hnh chng ch qu mt ln</p> <p>Cu 26: Qu u t chng khon dng ng l qu:</p> <p>a. Pht hnh chng ch qu nhiu ln</p> <p>b. C th c nim yt chng ch qu trn th trng chng khon</p> <p>c. c quyn mua li chng ch qu t nh u t</p> <p>d. c quyn pht hnh b sung ra cng chng</p> <p>Cu 27: Mc ch phn bit pht hnh ring l v pht hnh ra cng chng l:</p> <p>a. d dng qun l </p> <p>b. bo v cng chng u t</p> <p>c. thu ph pht hnh</p> <p>d. d dng huy ng vn</p> <p>Cu 28: Nm N, Cng ty ABC c thu nhp rng l 800 triu ng, s c phiu pht hnh l 600.000 c phiu, c phiu qu l 40.000, khng c c phiu u i. Hi ng qun tr quyt nh tr 560 triu c tc. Nh vy mi c phiu c tr c tc l:</p> <p>a. 1500 </p> <p>b. 2000 </p> <p>c. 1000 </p> <p>d. 1300 </p> <p>Cu 29: Trong trng hp ph sn, gii th doanh nghip, cc c ng s:</p> <p>a. L ch n chung</p> <p>b. Mt ton b s tin u t</p> <p>c. c u tin tr li c phn gp trc</p> <p>d. L ngi cui cng c thanh ton</p> <p>Cu 30: Khi ph sn, gii th cng ty, ngi nm gi tri phiu s c hon tr:</p> <p>a. Trc cc khon vay c th chp v cc khon phi tr</p> <p>b. Trc thu</p> <p>c. Sau cc khon vay c th chp v cc khon phi tr</p> <p>d. Trc cc c ng nm gi c phiu u i v c phiu ph thng</p> <p>Cu 31: Mt trong nhng iu kin pht hnh c phiu ln u ra cng chng Vit Nam l:</p> <p>a. C vn ti thiu l 10 t VND, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k phi c li.</p> <p>b. C vn ti thiu l 10 t USD, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k pht hnh phi c li.</p> <p>c. C vn ti thiu l 5 t VND, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k phi c li.</p> <p>d. C vn ti thiu l 5 t VND, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k pht hnh phi c li.</p> <p>Cu 32: T l nm gi ti a ca nh u t nc ngoi i vi c phiu ca mt t chc nim yt c quy nh theo php lut Vit Nam l:</p> <p>a. 25% tng s c phiu</p> <p>b. 49% tng s c phiu</p> <p>c. 30% tng s c phiu</p> <p>d. 27% tng s c phiu</p> <p>Cu 33: Mt trong nhng iu kin nim yt tri phiu doanh nghip l:</p> <p>a. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 10 t VND tr ln.</p> <p>b. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VND tr ln.</p> <p>c. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc, doanh nghip t nhn c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VND tr ln.</p> <p>d. Khng cu no ng.</p> <p>Cu 34: Qu u t chng khon theo quy nh ca Vit Nam l qu:</p> <p>a. u t ti thiu 40% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.</p> <p>b. u t ti thiu 50% gi tr ti sn ca qu vo chng khon</p> <p>c. u t ti thiu 60% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.</p> <p>d. u t ti thiu 70% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.</p> <p>Cu 35: T chc pht hnh phi hon thnh vic phn phi c phiu trong vng:</p> <p>a. 60 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.</p> <p>b. 70 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.</p> <p>c. 80 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.</p> <p>d. 90 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.</p> <p>Cu 36: Hi ng qun tr, Ban gim c, Ban kim sot ca Cng ty nim yt phi nm gi.</p> <p>a. t nht 20% vn c phn ca Cng ty.</p> <p>b. t nht 20% vn c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.</p> <p>c. t nht 50% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.</p> <p>d. t nht 30% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.</p> <p>Cu 37: T chc pht hnh, t chc nim yt cng b bo co ti chnh nm trn:a. 3 s bo lin tip ca mt t bo</p> <p>b. 4 s bo lin tip ca mt t bo</p> <p>c. 5 s bo lin tip ca mt t bo</p> <p>d. 6 s bo lin tip ca mt t bo</p> <p>Cu 38: T chc pht hnh, t chc nim yt phi cng b thng tin bt thng trong thi gian:</p> <p>a. 10 ting k t khi s kin xy ra</p> <p>b. 24 ting k t khi s kin xy ra</p> <p>c. 30 ting k t khi s kin xy ra</p> <p>d. 14 ting k t khi s kin xy ra</p> <p>Cu 39: Ngi hnh ngh kinh doanh chng khon c:</p> <p>a. c t do mua, bn c phiu mi ni.</p> <p>b. Ch c m ti khon giao dch cho mnh ti cng ty chng khon ni lm vic.</p> <p>c. S hu khng hn ch s c phiu biu quyt ca mt t chc pht hnh</p> <p>d. Lm gim c mt cng ty nim yt.</p> <p>Cu 40: Giao dch theo phng php khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi i vi nhng c phiu c mc gi di 50.000ng l</p> <p>a. 100 </p> <p>b. 200 </p> <p>c. 300 </p> <p>d. 500 </p> <p>Cu 41: Doanh nghip nh nc c phn ha thc hin bn u gi c phiu ln u ra cng chng bt buc phi thc hin u gi qua trung tm giao dch chng khon nu khi lng c phn bn ra cng chng c gi tr:</p> <p>a. 10 t ng tr ln</p> <p>b. T 1 n 10 t</p> <p>c. 5 t ng tr ln</p> <p>d. Ty doanh nghip c mun thc hin u gi qua trung tm hay khng </p> <p>Cu 42: Khi nh u t mua c phn qua u gi ti Trung tm Giao dch Chng khon H Ni, nh u t phi t cc:</p> <p>a. 10% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im</p> <p>b. 15% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im</p> <p>c. 5% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im</p> <p>d. Khng phi t cc.</p> <p>Cu 43: Khi thc hin bn c phn ca doanh nghip nh nc, c ng chin lc c php mua:</p> <p>a. Ti a 20% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh qun.</p> <p>b. Ti a 25% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh qun.</p> <p>c. Ti a 25% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh qun.</p> <p>c. Ti a 20% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh qun.</p> <p>Cu 44: Bin dao ng gi trn th trng chng khon Vit Nam do:</p> <p>a. B trng B ti chnh quy nh.</p> <p>b. Ch tch y ban Chng khon Nh nc quy nh.</p> <p>c. Thng c Ngn hng Nh nc quy nh</p> <p>d. Gim c Trung tm Giao dch Chng khon quy nh</p> <p>Cu 45: i tng cng b thng tin th trng chng khon gm:</p> <p>a. T chc pht hnh, t chc nim yt.</p> <p>b. T chc pht hnh, t chc nim yt, cng ty qun l qu.</p> <p>c. T chc pht hnh, t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon.</p> <p>d. T chc pht hnh, t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon, trung tm giao dch.</p> <p>Cu 46: Ti mt thi im nht nh, nu tt c cc tri phiu c th chuyn i u c tri ch i thnh c phiu ph thng th:</p> <p>a. EPS tng</p> <p>b. EPS khng b nh hng </p> <p>c. EPS gim</p> <p>d. P/E b nh hng cn EPS khng b nh hng </p> <p>Cu 47: Hi ng qun tr, Ban gim c, Ban kim sot ca cng ty nim yt phi nm gi:</p> <p>a. t nht 20% vn c phn ca Cng ty</p> <p>b. t nht 20% vn c phn trong vng 3 nm k t ngy nim yt</p> <p>c. t nht 50% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt</p> <p>d. t nht 30% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim </p> <p>Cu 48: Vic phn phi c phiu nim yt phi:</p> <p>a. Theo gi bn c xc nh trong bn co bch ng k vi y ban Chng khon Nh nc </p> <p>b. Theo gi tha thun vi nh u t.</p> <p>c. Theo gi th trng qua u gi.</p> <p>d. Theo gi u i do Hi ng qun tr ca cng ty pht hnh quyt nh.</p> <p>Cu 49: Th trng ti chnh l ni huy ng vn:</p> <p>a. Ngn hn.</p> <p>b. Trung hn.</p> <p>c. Di hn</p> <p>d. Ngn hn, trung hn v di hn</p> <p>Cu 50: Nh u t t lnh mua bn chng khon nim yt ti:</p> <p>a. y ban Chng khon</p> <p>b. Trung tm Giao dch chng khon</p> <p>c. Cng ty chng khon.</p> <p>Cu 51: Hnh thc bo lnh pht hnh trong t pht hnh s b hy b nu ton b chng khon khng bn c ht, gi l:</p> <p>a. Bo lnh vi cam kt chc chn</p> <p>b. Bo lnh vi c gng ti a.</p> <p>c. Bo lnh tt c hoc khng </p> <p>d. Tt c cc hnh thc trn.</p> <p>Cu 52: Trong cc nhn nh sau y, nhn nh no sai v th trng chng khon th cp.</p> <p>a) Th trng th cp l ni giao dch cc chng khon km phm cht </p> <p>b) Th trng th cp to tnh thanh khon cho cc c phiu ang lu hnh.</p> <p>c) Th trng th cp to cho ngi s hu chng khon c hi rt vn u t ca h.</p> <p>d) Th trng th cp to cho mi ngi u t c hi c cu li danh mc u t ca mnh.</p> <p>Cu 53: C ng s hu c phiu u i c tc Vit Nam c quyn:</p> <p>I. Nhn c tc vi mc u i.</p> <p>II.Tham d v biu quyt tt c cc vn thuc thm quyn ca i hi ng c ng.</p> <p>III. Khi cng ty gii th, c nhn li mt phn ti sn tng ng vi s c phn gp vo cng ty.</p> <p>IV. c nhn c tc u i nh li sut tri phiu k c khi cng ty lm n thua l.</p> <p>a. I</p> <p>b. I v II</p> <p>c. I v III</p> <p>d. Chi IV</p> <p>e. I. III. IV</p> <p>f. Tt c</p> <p>Cu 54: Cng ty XYZ c 10.000 c phiu ang lu hnh v tuyn b tr c tc bng c phiu vi mc 30%. Khch hng ca bn c 100 c phiu XYZ. Sau khi nhn c tc bng c phiu, t l s hu c phn ca ng ta trong cng ty XYZ l bao nhiu?</p> <p>a. 1%</p> <p>b. 1.3%</p> <p>c. 1.5%</p> <p>d. 1.1%</p> <p>Cu 55: Vic ng k lu k chng khon ti TTGDCK c thc hin bi:</p> <p>a) Ngi s hu chng khon</p> <p>b) T chc pht hnh</p> <p>c) T chc bo lnh pht hnh</p> <p>d) Thnh vin lu k</p> <p>Cu 56: Cng ty SAM c php pht hnh 7.000.000 c phiu theo iu l cng ty. Cng ty pht hnh c 6.000.000 c phiu, trong c 1.000.000 c phiu ngn qu. Vy Cng ty SAM c bao nhiu c phiu ang lu hnh?</p> <p>a. 7.000.000 c phiu</p> <p>b. 6.000.000 c phiu</p> <p>c. 5.000.000 c phiu</p> <p>d. 4.000.000 c phiu</p> <p>e. 3.000.000 c phiu</p> <p>c. Tiu chun giao dch;</p> <p>d. C ch xc lp gi;</p> <p>Phng n:</p> <p>I.</p> <p>a, b v c;</p> <p>II.</p> <p>a, b, c v d;</p> <p>III.b, c v d;</p> <p>IV.c v d;</p> <p>V. Ch c.</p> <p>Cu 57: giao dch chng khon nim yt ti Trung tm giao dch chng khon cn phi c cc bc:</p> <p>I. Trung tm giao dch chng khon thc hn ghp lnh v thng bo kt qu giao dch cho cng ty chng khon.</p> <p>II. Nh u t m ti khon, t lnh mua bn chng khon.</p> <p>III. Cng ty chng khon nhp lnh vo h thng giao dch ca Trung tm.</p> <p>IV. Nh u t nhn c chng khon (nu l ngi mua) hoc tin (nu l ngi bn) trn ti khon ca mnh ti Cng ty chng khon sau 3 ngy lm vic k t ngy mua bn.</p> <p>V. Cng ty chng khon thng bo kt qu giao dch cho nh u t.</p> <p>Anh (ch) hy ch ra trnh t cc bc giao dch chng khon theo cc phng n sau:</p> <p>a. I, II, III, IV, V</p> <p>b. I, III, V, II, IV</p> <p>c. II, I, V, IV, III</p> <p>d. II, III, I, V, IV</p> <p>e. Khng c phng n no ng.</p> <p>Cu 58: S lnh ca c phiu XXX vi gi ng ca trc l 30,5 nh sau:</p> <p>MuaGiBn</p> <p>1.100 (H)30,9200 (B)</p> <p>500 (A)30,8-</p> <p>300 (C)30,6500 (I)</p> <p>-30,51000 (E)</p> <p>600 (D)30,4700 (F)</p> <p>500 (G)30,3-</p> <p>ATO500 (J)</p> <p>Hy xc nh gi v khi lng giao dch: 30.5,1000CPCu 59: Gi s gi ng ca ca chng khon A trong phin giao dch trc l 10200 ng, n v yt gi l 100 ng, bin dao ng gi l 2%. Cc mc gi m nh u t c th t lnh trong phin giao dch ti l:</p> <p>a. 9998, 10998, 10608</p> <p>b. 9900, 10000, 10100, 10300, 10300</p> <p>c. 9900, 1000, 10100, 10500, 10600</p> <p>d. 1000, 10100, 10200, 10300, 10400</p> <p>c. Khng phng n no ng.</p> <p>Cu 60: Phin ng ca tun n ca th trng chng khon Vit Nam, VN.Index l 237,78 im, tng 2,64 im so vi phin ng ca tun n-1, tc l mc tng tng ng vi:</p> <p>a. 1,12%</p> <p>b. 1,11%</p> <p>c. 1%</p> <p>d. 1,2%</p> <p>Cu 61: i vi cc doanh nghip nh nc c phn ha v nim yt ngay trn th trng chng khon, iu kin nim yt c phiu no sau y s c gim nh:</p> <p>a) Vn iu l</p> <p>b) Thi gian hot ng c li</p> <p>c) Thi gian cam kt nm gi c phiu ca thnh vin Hi ng qun tr, Ban Gim c, Ban kim sot.</p> <p>d) T l nm gi ca cc c ng ngoi t chc pht hnh</p> <p>Cu 62: Tr c tc bng c phiu, s lm:</p> <p>a. Lm tng quyn li theo t l ca c ng trong cng ty.</p> <p>b. Khng lm thay i t l quyn li ca c ng</p> <p>c. Lm gim quyn li theo t l ca c ng trong cng ty</p> <p>d. Khng c cu no ng.</p> <p>Cu 63: Nu khi nim Gi tr ti sn rng ca qu (NAV) v cch xc nh Gi tr ti sn rng ca chng ch u t ca qu (NAVCPCC1).</p> <p>Gi s mt qu c cc khon mc nh sau:</p> <p>n v tnh: ng</p> <p>1. Tin mt v cc cng c ti chnh tng ng tin mt: 1.500.000.000</p> <p>2. Cc c phiu nm gi v th gi:</p> <p>Tn c phiuS lngTh gi</p> <p>R200.000</p> <p>2...</p>