530.03.919 Punto Radio bw - Fiat - EVO/530.03... · De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend…

 • Published on
  04-Jun-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld. Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie beschreven modellen om technische of commercile redenen te wijzigen.

  Wendt u voor nadere informatie tot het Fiat Servicenetwerk. Gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.

  NEDERLANDS

  I N S T R U C T I E B O E K

  F I A T P U N T O

  os Punto Ins 433x148:os Punto 20-10-09 10:16 Pagina 1

  530.03.919 NLA U T O R A D I O

  F I A T P U N T O

 • RADIO (TUNER) ..................................................................... 21Inleiding ..................................................................................... 21Golfband selecteren ................................................................ 21Voorkeuzetoetsen .................................................................. 21Laatst beluisterde station opslaan ........................................ 22Automatische afstemming ..................................................... 22Handmatige afstemming ......................................................... 22Functie AutoSTore ................................................................. 23Ontvangst van alarmberichten ............................................. 24Functie EON ............................................................................ 24Uitzendingen in stereo ........................................................... 24

  CD-SPELER ............................................................................... 25Inleiding ..................................................................................... 25CD-speler selecteren ............................................................. 25Laden/uitwerpen van de CD ................................................. 25Informatie op het display ....................................................... 26Muziekstuk selecteren............................................................. 27Muziekstukken snel vooruit-/terugspoelen ........................ 27Functie Pause ............................................................................ 27

  MP3 CD-SPELER ..................................................................... 28Inleiding ..................................................................................... 28MP3-speler ................................................................................ 28

  IINNHHOOUUDD

  INLEIDING................................................................................ 3Tips ............................................................................................. 3Technische gegevens .............................................................. 5

  SNELGIDS.................................................................................. 6Bedieningsknoppen op het stuurwiel .................................. 9Algemeen .................................................................................. 10

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN .......................................... 12Autoradio inschakelen ............................................................ 12Autoradio uitschakelen .......................................................... 12Functies Radio selecteren ...................................................... 12Functies CD-speler selecteren .............................................. 12Geheugenfunctie audiobron .................................................. 12Volumeregeling ........................................................................ 12Functie Mute/Pause ................................................................. 12Audio-instellingen .................................................................... 13Toonregeling ............................................................................ 13Balansregeling ........................................................................... 13Faderregeling ............................................................................ 14Functie Loudness ..................................................................... 14Menu ........................................................................................... 15Inbouwvoorbereiding telefoon ............................................. 19Diefstalbeveiliging ..................................................................... 20

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 1

 • Informatie op het display ....................................................... 29Volgende/vorige map selecteren op hybride discs........................................................................ 29Structuur van de mappen ...................................................... 29

  DIAGNOSE VAN STORINGEN .......................................... 30Algemeen .................................................................................. 30CD-speler ................................................................................. 30MP3-bestand lezen .................................................................. 30

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 2

 • 3

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  TIPS

  Verkeersveiligheid

  Voordat u gaat rijden, raden wij u aan omvertrouwd te raken met de verschillendefuncties van de autoradio (bijv. het opslaanvan stations).

  Ontvangstomstandigheden

  Tijdens het rijden wisselen de ont-vangstomstandigheden voortdurend. Deontvangst kan gestoord worden door deaanwezigheid van bergen, gebouwen ofbruggen, vooral als u ver verwijderd bentvan de zender waarnaar u luistert.

  BELANGRIJK Bij verkeersinformatie kanhet volume toenemen in vergelijking totde normale weergave.

  IINNLLEEIIDDIINNGG

  De autoradio is ontwikkeld volgens dekenmerkende eigenschappen van het in-terieur en heeft een geheel eigen ontwerpdat volledig is afgestemd op de vormge-ving van het dashboard.

  Hieronder zijn tips en aanwijzingen opge-nomen. Het verdient aanbeveling dezeaandachtig te lezen.

  Een te hoog volume tijdenshet rijden kan zowel uw levenals het leven van anderen in

  gevaar brengen. Wij raden u dan ookaan om het volume altijd zo te regelendat geluiden van buiten hoorbaarblijven.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 3

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  4

  SNELGIDS

  verwijder vingerafdrukken en stof vanhet CD-oppervlak met een zachte doek.Houd de CD bij de randen vast en rei-nig vanuit het midden naar de randen;

  gebruik voor het schoonmaken nooitchemische producten (bijv. antistatischesprays of thinner) omdat hierdoor hetoppervlak van de CD kan worden be-schadigd;

  berg na het beluisteren de CDs weerop in hun doosjes om beschadiging vande CDs te voorkomen;

  stel de CDs niet langdurig bloot directzonlicht, aan hoge temperaturen of aanvocht;

  plak geen stickers op het CD-oppervlaken schrijf nooit met een pen of potloodop het weergaveoppervlak van de CD;

  gebruik geen CDs met krassen, bar-sten of vervormingen enz. Het gebruikvan dergelijke CDs kan storingen ofschade veroorzaken;

  voor een optimale weergave raden wijaan originele CDs te gebruiken. Eengoede werking is niet gegarandeerd bijhet gebruik van een CD-R/RW die opeen afwijkend formaat is beschrevenen/of een maximum capaciteit heeftgroter dan 650 MB;

  gebruik geen in de handel verkrijgbarebeschermfolies voor CDs of CDs metstabilisatoren enz., omdat deze kunnenvastlopen in het inwendige mechanismeen de CD kunnen beschadigen;

  Voorzorgsmaatregelen enonderhoud

  Maak het frontpaneel alleen met een zach-te en antistatische doek schoon. Schoon-maak- en glansmiddelen kunnen het frontbeschadigen.

  CD

  Vuil, krassen of vervormingen kunnensprongen in de geluidsweergave van deCD tot gevolg hebben en hebben een ne-gatieve invloed op de geluidskwaliteit.Voor een perfecte weergave geven wij ude volgende tips:

  gebruik alleen CDs met het merkte-ken:

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 4

 • 5

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  De CD-speler kan de meeste in de han-del verkrijgbare compressiesystemenlezen (bijv.: LAME, BLADE, XING,FRAUNHOFER), maar door de verde-re ontwikkeling van dergelijke syste-men, kan het lezen van alle compres-sieformaten niet worden gegarandeerd.

  als u CDs gebruikt die beschermd zijntegen kopiren, kan het enkele secon-den duren voordat de CD wordt weer-gegeven. Bovendien kan niet gegaran-deerd worden dat de CD-speler elkebeveiligde CD weergeeft. Als een CDbeveiligd is tegen kopiren, wat meest-al in kleine letters of moeilijk leesbaarop het etiket van de CD is vermeld, danwordt dat aangegeven door opschriftenzoals COPY CONTROL, COPYPROTECTED, THIS CD CANNOTBE PLAYED ON A PC/MAC, of doorsymbolen zoals:

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Uitrustingsniveau Base-audio

  Luidsprekers voor

  2 tweeters 38 mm op de sierpanelenvan de binnenhandgrepen;

  2 mid-woofer luidsprekers 165 mmop de portierframes

  Luidsprekers achter

  2 full-range luidsprekers 130 mm opde zijpanelen achter (3-deursuitvoerin-gen) of op de portierframes (5-deurs-uitvoeringen)

  Uitrustingsniveau uitgebreideaudio (MP3)

  Luidsprekers voor

  2 tweeters 38 mm op de sierpanelenvan de binnenhandgrepen;

  2 mid-woofer luidsprekers 165 mmop de portierframes

  Luidsprekers achter

  2 full-range luidsprekers 130 mm opde zijpanelen achter (3-deursuitvoerin-gen) of op de portierframes (5-deurs-uitvoeringen)

  Uitrustingsniveau Hifi-audio(voor bepaalde uitvoeringen/markten)

  Luidsprekers voor

  2 tweeters op de sierpanelen van debinnenhandgrepen;

  2 mid-woofer luidsprekers 165 mmop de portierframes

  Luidsprekers achter

  2 full-range luidsprekers 130 mm opde zijpanelen achter (3-deursuitvoerin-gen) of op de portierframes (5-deurs-uitvoeringen)

  1 Box sub-woofer in de bagageruimte(rechts)

  1 multikanaals-audioversterker onderhet dashboard (passagierszijde).

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 5

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  6

  SNELGIDS

  SSNNEELLGGIIDDSS

  Toets

  FM AS

  AM

  MEDIA

  ALGEMENE FUNCTIES

  Inschakelen

  Uitschakelen

  Audiobron selecteren: radio FM1, FM2, FM Autostore

  Audiobron selecteren: radio MW1, MW2

  Audiobron selecteren CD-speler/Media Player (alleen met Blue&Me)

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Toets even ingedrukt houden

  Toets kort opeenvolgend indrukken

  Toets kort opeenvolgend indrukken

  Toets kort opeenvolgend indrukken

  F0U0524m

  g ON/OFF

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 6

 • 7

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  Toets

  1 2 3 4 5 6

  FUNCTIES RADIO

  Radiostation zoeken: Automatisch zoeken Handmatig zoeken

  Huidige radiostation opslaan

  Opgeslagen station oproepen

  Wijze

  Automatisch zoeken: toets of indrukken (even ingedrukt houden voor snel vooruitzoeken)Handmatig zoeken: toets of indrukken (even ingedrukt houden voor snel vooruitzoeken)

  Preset/geheugentoetsen van 1 tot 6 even ingedrukt houden

  Preset/geheugentoetsen van 1 tot 6 kort indrukken.

  Toets

  MUTE

  AUDIO-SYSTEEM

  MENU

  ALGEMENE FUNCTIES

  Volume in-/uitschakelen (Mute/Pause)

  Audio-instellingen: lage tonen (BASS), hoge tonen (TREBLE), balans links / rechts (BALANCE), balans voor / achter (FADER)

  Regeling van geavanceerde functies

  Volumeregeling

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Menu inschakelen: toets kort indrukkenType regeling selecteren: toets of indrukkenWaarden instellen: toets of indrukken

  Menu inschakelen: toets kort indrukkenType regeling selecteren: toets of indrukkenWaarden instellen: toets of indrukken

  Knop links-/rechtsom draaien

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 7

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  8

  SNELGIDS

  Toets

  EJECT

  FUNCTIES CD-SPELER

  CD uitwerpen

  Vorig/volgend muziekstuk weergeven

  Muziekstuk snel vooruit-/achteruitspoelen

  Vorige/volgende map weergeven (bij MP3-CD)

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Toets of kort indrukken

  Toets of even ingedrukt houden

  Toets of kort indrukken

  Toets

  FUNCTIES Media Player(alleen met BlueMe)

  Vorige/volgende map/artiest/genre/album selecteren afhankelijk van de ingeschakelde keuzemogelijkheid

  Vorig/volgend muziekstuk weergeven

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Toets kort indrukken

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 8

 • 9

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  BEDIENINGSKNOPPEN OP HETSTUURWIEL (voor bepaalde uitvoeringen/markten)

  F0U0518m

  Toets

  &

  +SRC

  FUNCTIE

  In-/uitschakelen van AudioMute (bij ingeschakelde radio) of Pauze-functie (MP3-speler of Media Player(alleen met BlueMe)

  Volume verhogen

  Volume verlagen

  Selecteren van golfband (FM1, FM2, FMT, FMA,MW1, MW2) en keuze audiobron (Radio - CD - MP3of Media Player (alleen met BlueMe)

  Radio: voorkeuzestation (van 1 tot 6) oproepen CD/MP3-CD: volgend muziekstuk selecteren

  Radio: voorkeuzestation (van 6 tot 1) oproepen CD/MP3-CD: vorig muziekstuk selecteren

  Wijze

  Toets kort indrukken

  Toets indrukken

  Toets indrukken

  Toets indrukken

  Toets indrukken

  Toets indrukken

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 9

 • INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  10

  SNELGIDS

  FM Multipath detector.

  handmatig opslaan van 30 stations: 18op de FM-golfband (6 op FM1, 6 opFM2, 6 op FMT) en 12 op de MW-golf-band;

  automatisch opslaan (functie AUTO-STORE) van 6 stations op de be-treffende FM-band;

  functie SPEED VOLUME: snelheids-afhankelijke volumeregeling;

  automatische stereo/mono-weergave.

  CD-speler

  CD direct selecteren

  Muziekstuk selecteren (vooruit/achteruit);

  Muziekstukken snel vooruit-/terug-spoelen;

  Functie CD Display: weergave CD-naam/verstreken speelduur vanaf hetbegin van het muziekstuk;

  Lezen audio-CD, CD-R en CD-RW.

  ALGEMEEN

  De autoradio heeft de volgende functies:

  Radio

  PLL-tuner voor de golfbandenFM/AM/MW;

  RDS (Radio Data System) met TA (ver-keersinformatie) - TP (verkeerspro-grammas) - EON (Enhanced OtherNetwork) - REG (regionale program-mas);

  AF: zoeken naar alternatieve frequen-ties in RDS;

  voorbereid op ontvangst van alarmbe-richten;

  automatisch/handmatig afstemmen;

  Op een multimedia-CDstaan naast audiotracks ookgegevens geregistreerd. Hetafspelen van dit type CDs

  kan piepgeluiden op een zodanigvolume opleveren, dat niet alleen deverkeersveiligheid in gevaar komt,maar waardoor ook de eindversterkeren de luidsprekers beschadigd kunnenworden.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 10

 • 11

  INLEIDING

  FUNCTIES EN INSTELLINGEN

  RADIO

  CD-SPELER

  MP3 CD-SPELER

  SNELGIDS

  Audiosysteem

  Functie Mute/Pause;

  Functie Soft Mute;

  Functie Loudness;

  Grafische 7-bandsequalizer;

  Gescheiden regeling bassen/hoge tonen;

  Balansregeling kanalen rechts/links.

  MP3 CD-speler

  Functie MP3-Info (ID3-TAG);

  Map (vorige/volgende) selecteren;

  Muziekstuk selecteren (vooruit/achter-uit);

  Muziekstukken snel vooruit-/terug-spoelen;

  Functie MP3 Display: weergave map-naam, ID3-TAG informatie, verstrekenspeelduur vanaf het begin van het mu-ziekstuk, bestandsnaam;

  Lezen van audio- of gegevens-CD, CD-R en CD-RW.

  Media Player (alleen met Blue&Me)

  Zie voor de werking van de Media Playerhet supplement Blue&Me.

  530.03.919 Punto Radio bw 4-11-09 15:51 Pagina 11

 • INLEIDING

  FU...