5335-12_STYL domu a bytu 5-2012

  • Published on
    04-Dec-2014

  • View
    197

  • Download
    0

DESCRIPTION

tl domu a bytu, magazn o modernom bvan

Transcript

RELAXOddych v objat tepla a prrodytedroveern tradciedecember 2012058588001428457ZDRAV BVANIE ATEPLO DOMOVAINTERVIEWKristnadecember 2012 www.styldomuabytu.skINTERIRKpea, kuchyainpircie atrendyOsvetlenie domu a bytuTrendy vo vykurovanNzkoenergetick domEkologick a zdrav bvanie1,33 / ronk XVI .PrlohaVIZITKRFIRIEMDvakrt toko vnimonosti.Veakrt menej spotrebyPrka s automatickm dvkovanm i-Dos a suika so samoistiacim kondenztoromViac informci na www.komunal- energy.skalebo na linke QProgram je uren pre zamestnancov spolonost a organizci odoberajcich elektrinu alebo plyn od spolonostiKomunal Energy, s.r.o.QZamestnancom tchto partnerov ponka spolonos Komunal Energy, s.r.o. vemi vhodn podmienky, ktor mu by prezentovan ako beneft poskytnut zamestnvateomQVaka nzkym cenm spolonosti Komunal Energy, s.r.o. uetrilo mnostvo friem i domcnost nemal fnann iastkyza dodvku elektriny aplynuQV spoluprci so spolonosou Komunal Energy, s.r.o. zskava frma a jej zamestnanci percentulne spory a alie mnostvo vhod a bonusovVhody pre firmy a organizcie:QPozitvne oslovenie zamestnancov s vhodnou ponukouQZaisten spor pre svojich zamestnancov a ich rodinnch prslunkovQBudovanie imidu frmy starajcej sa o svojich zamestnancovQZava na dodvku energi pri odbere viac zamestnancov od spolonosti Komunal Energy, s.r.o.tandardn ponuka:Qspora na dodvke elektrick energie a zemnho plynuQNezvzn vpoet sporyQiadne aktivan i deaktivan poplatkyQSpolonos Komunal Energy, s.r.o. zaist vetky nleitosti zmeny dodvatea za klientovQPrehadn fakturciaQZkazncky portl s prehadnmi informciami o odberepecilna ponuka programovBENEFIT ZAMESTNANCI:QVhodnejie ceny elektriny a plynu pre zamestnancov spolupracujcich friemQGarancia cenyQTechnick asistencia s plnenm a 400 Eur zadarmoQPoukka na nkup vobchodnom reazci TESCO v hodnote a 20 EurProgram BENEFIT ZAMESTNANCIViac informci na www.komunal- energy.skalebo na linke Spolonos Komunal Energy, s.r.o. ponka svojim zkaznkom vhodn technick asistenciu asistenn sluby poskytujce nepretrit pomoc v prpade nhlych zvad a havri.V prpade, e v priestoroch frmy, organizcie i bytovho drustva djde k technickej zvade i havrii, je prostrednctvom linkytechnickejasistenciezaistenodstrneniepriny.AsistennlinkaKomunalEnergy,s.r.o.jevprevdzke24hodn denne 7 dn v tdni.Poistn udalosti, na ktor sa technick asistencia vzahuje:QTechnick havria (porucha technickho zariadenia)QZablokovanie dver (z dvodu straty i zlomenho ka, pokodenie vloky zmku alebo z dvodu zabuchnutia ka)Technick asistencia zahruje zaistenie aprchod remeselnka, prce pozostvajce v zisten priny havrie vedce kjej odstrneniu, drobn materil pouit na opravu.Plnenie Technickej asistencie je a do vky 220 Eur na jednu udalos. Celkov poskytovan ron limit je 800 Eur.POISTN PLNENIETechnick asistencia limity poistnho plneniazemn platnosSRCelkov ron limit poistnho plnenia800 Technick havriaprjazd dodvatea sluieb na miesto havrieNOzsah pecialistu intalatra zsah pecialistu elektrikrazsah pecialistu krenra200 zsah pecialistu plynrazsah pecialistu sklenraistenie kanalizcipouit drobn materil20 Zmoncke slubyprjazd dodvatea sluieb na miesto havrieNOotvorenie hlavnch vchodovch dver80 pouit drobn materil20 Technick asistencia je realizovan prostrednctvom zmluvnho partnera - poisovne AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.Technick asistenciaeditorialVianoce. Sviatky pokoja aradosti. Najdlhie vono celho roka, ak teda nepotame letn dovolenku, na ktor sa niektor zns ani nedostan. Na druhej strane vzdoba u od novembra, zveselch vianonch pes-niiek sa stan neustlym panm dookola odrhovaky, vobchodoch sa musme prediera masami ud, zfalo snaiacimi sa vymyslie zas nejak originlny darek na posledn chvu anaa vianon nlada nastolen poma-ly zaiatkom novembra sbliacimi sa Vianocami upad. Rozmali ste niekedy nad tm ak by to bolo ma zaiatkom decembra vetky dareky kpen, domov cel generlne vyupratovan avy sa pekne po prci zatvorte doma, pustte si neja-k dobr hudbu, alebo prjemn lm, uvarte si horcu okoldu, alebo varen vnko auvate si ten sprvny vianon pokojZnie to lkavo, e? Ale o by to bolo za dareky ak by neboli vybojovan napoli obchoku spoltuctom protiv-nkov, ktor si tie myslia, e je to ten prav prezent pre konkrtneho lena rodiny? Mono aj tento spsob prpravy na Vianoce m nieo do seba, hoci by sme to asi vivote nepripustili aneust-le na to freme. Ak patrte do prvej, poda mjho nzoru mizncej skupiny ud, i druhej, stresujcej sa a do poslednho okam-iku, poksime sa Vm navodi aspo chvkov pocit, e sa mete zaobera niem inm ako Vianocami. Trendy, trendy, trendy. Tie pre Vs pravidelne objavujeme. Tak ako sa menia tie vobliekan, nezaostvaj ani tie vbvan. Tentoraz sme sa peciali-zovali na efektvne zdrav vykurovanie, kuchyne akpene anezabudli sme ani na osvetlenie. Okrem toho sme stihli vyspoveda aj ndejn slovensk spe-vku Kristnu. Zaujali sme Vs?Tak si teda dajte tak desamintov pauzu vloven vianonch darekov apuste sa do tania.Vesel predvianon obdobie Vm elVaa redakciaeditorialinteririnterirOsvetlenieSvietidlo netradin dizajnov ksok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122iarivku za iarivku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Ke tmav apochmrne priestory zaplav denn svetlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 128KuchyaChyby kuchynskch liniek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130Vinotka, ako na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138www.styldomuabytu.skTrendy, inpircie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86Originlny darek pre kad prleitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88tlov doplnok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Kpea inpircie atrendyKpe vrytme Charlestonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92Slasti astrasti panelkovch kpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94Koncepcia kpen pre domcnosti ihotely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97Kvalita ukryt pod povrchom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100Predstenov intalan systmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102Zima bez baktri, alebo stop plesniam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104Nao si dva pozor pri vbere krovacej malty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108Podlahy, podlahov krytinyTepl, zvukotesn avodotesn podlaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118Koberce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1205 t l d o mu a b y t uobsahZdrav bvanie a teplo domovaVizitkov prloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163tmadecember 2012Sen na ostrove Guadeloupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Zimn zhrada relaxujte vobjat prrody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Vianoce klop na dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Strechy, stren krytinyCementobetnov stren krytiny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66Oceov stren krytina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68Rekontrukcie striech rodinnch domov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Zelen strecha roku 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72relax, exterirrelax, exterirInpircie a trendyZdrav bvanie ateplo domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Teplo domovaVykurovanie vzornom uhle spornosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Ako uetri na vykurovan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Kompaktn kozubov stavebnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Oceov kotly na tuh paliv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Podpora zvyovania energetickej efektvnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Diakov monitoring technolgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Vhody temperovanch plch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Slnen kolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Tepeln erpadl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Inteligentn podlahov vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44Pohodln akvalitn rieenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47Zdrav, ekologick anzkoenergetick bvanieEkologick bvanie vnzkoenergetickch domoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48Zvstavby priatestvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56Stavebn kontrukcia nzkoenergetickch budov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Okn, okenn systmyDoprajte si teplo aatmosfru domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Okn pre pasvne anzkoenergetick domy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Kristna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwzdrav bvanie ateplo domovaZima je obdobm krtkych dn adlhch veerov,vhodn to as na pokojn relax asnvanie,ke vdomcej pohode vyhriateho domu i bytusi meme naplno uva pekn azdrav bvanie.A o75 % niie nklady na prpravu teplej vody avznamn znenie celoronch nkladov na krenie mono dosiahnu so solrnymi systmami. Kee ich obstarvacia cena je pomerne vysok, investcia do slnenej energie mnohch ud odrdza. Obnoviten zdroje energie vak nie s ahostajn znake Vaillant. Hoci tt vsasnosti dotcie na kpu solrnych systmov pozastavil, Vaillant ich aj naalej poskytuje. Ato do konca roka 2012. Dotcie na solrne systmy sa poskytuj okamite, ato bez dlhho akania abez iadosti. Sta, ak si zkaznk do konca roka zaobstar ktorkovek solrnu zostavu znaky Vaillant aautomaticky na u zska dot-ciu vprslunej vke. Na kad ploch solrny kolektor sa vzahuje dotcia 200 eur, na kad trubicov kolektor sa poskytuje dotcia vo vke 400 eur, hovor Jarmila Kltilov, marketingov manarka Vaillant Group Slovakia, s. r. o. Ak si naprklad zkaznk zakpi Solrnu zostavu 3 spiatimi trubicovmi kolektormi, prinle mu dotcia vo vke a 2 000 eur. Solrne zostavy pre kadhoOptimlnu prpravu teplej vody riei beztlakov solrny systm auroSTEPplus so pecilne vyvinutm serpentnovm plochm kolektorom, ktor pracuje na princpe drain-back. Sdrain-back systmom sa mono vyhn probl-mom sprehrievanm systmu poas stagnanej doby, protimrazovou ochra-nou kolektorov atie plneniu systmu solrnou kvapalinou, ktorou je zostava naplnen u priamo vo vrobe. Keko-logickej azrove cenovo vhodnej prprave teplej vody slia Solrna zostava 1 sdvomi plochmi kolektormi alebo Solrna zostava 2 sdvomi vku-ovmi trubicovmi kolektormi. Oohrev teplej vody sa star bivalentn solrny zsobnk sobjemom 300l. Ani t najn-ronej zkaznci svou spotrebou teplej vody sa tak nemusia obva jej rchleho minutia, dopa J. Kltilov. Dotciu poskytuje znaka Vaillant aj naSolrnu zostavu 3, ktor tvoria vku-ov trubicov alebo ploch kolektory atrivalentn akumulan zsobnk. Okrem ohrevu teplej vody inne sli aj na podporu vykurovania domcnosti. Solrne zostavy Vaillant sa vyznauj tlovm dizajnom, apreto harmonicky zapadn doakhokovek interiru. Silvia NeuronFoto: VaillantVaillant poskytuje dotcie na solrne systmywww.vaillant.skzdrav bvanie a teplo domovatrendy, inpiracie, trh12 t l d o mu a b y t uwww.primalex.skve ipovrchov ochranu. Je idelna aj pre renovcie nterov.Primalex jednovrstvov farba 2v1 sa predva vdeviatich odtieoch. Kdispo-zcii je v0,75 a2,5 l baleniach, priom aplikcia farby sa odpora vdvoch a troch vrstvch.Zuzana JanoveFoto: Primalexvinteriri aj exteriri. Zbradlia, rebrky, zrubne dver, i ploty si vyaduj pouitie tvrdej amechanicky odolnejej farby. Bez zkladov farba 2v1 im navye poskytne vysok antikorznu azro-Preczna prprava podkladu, pouitie zkladnej antikorznej farby ansledn nter vhodnou krycou farbou. Klasick anron postup, ktor doke mno-hch odradi. Nov syntetick farba Primalex poskytuje komfort spojenia antikorzneho zkladu avrchnej kry-cej farby do jednho nteru.Farba je uren pre povrchy ako elezo, oce, liatina ahlink, rovnako Natieranie oceovch zbradl, eleznch plotov i zrubn dver je op onieo jednoduchie. Uah vm ho novinka od spolonosti PrimalexJednovrstvov farba 2v1, ktor vsebe kombinuje zkladn aj vrchn farbu. Tto tvrd amechanicky odoln farba je zrukou, e aj nron povrchy bud chrnendokonale.Jednovrstvov farba 2v1,jednoduch aspoahliv nter pre nron povrchyzdrav bvanie a teplo domovatrendy, inpiracie, trh13 t l d o mu a b y t uHasii maj vposlednch tdoch pln ruky prce. Poet poiarov poas tohtoronej vykurovacej sezny je oraz vy. Ohe sa postaral u onejedno neastie. Spsobil znan kody namajetku, niektorm rodinm vzal dokonca strechu nad hlavou. Za vinou poiarov vak nestoj prroda, ale udsk nezodpovednos. Nezodpovednos pri vbere materilu kozubovej vloky, dymovodu alebo komna.Informcie ovyhorench domoch vdsledku zlho stavu spalinovej cesty sa kadm dom mnoia. Vemi ma prekvapuje, ak s udia kdrbe svojich komnov aspotrebiov nezod-povedn. Vina znich chpe, e vaute treba pravidelne meni olej, inak me djs kpokodeniu motora. Znezn-mej priny vak nechpu, e rovnako aj komn adymovod treba pravidelne udriava aisti, zdrazuje Daniel Hlavik, sdny znalec azakladate rmy na istenie komnov. Zavolajte kominraPrin vzniku poiarov je niekoko. Za najastejiu znich povauje pn Hlavik snahu domcich kutilov osamostatn stavbu komna, priom netuia, ak normy avyhlky treba pri tom dodra. Pod neastia spsoben ohom sa vak podpisuj aj neisten komny i zle napojen vykurovacie spotrebie na tuh palivo. Nekvalitn komn je rizikovm telesom rodinnho domu. Pri spaovan tuhho paliva toti unikaj do komna splen zvyky vpodobe sadz, ktor sa usdzaj nastench komna amu kedykovek zaa horie. Sta nnos sadz vhrbke 3milimetre ariziko vznietenia sa vrazne zvyuje. Akhokovek nebezpe-enstva sa mono vyvarova pravidel-nmi prehliadkami komna odbornou rmou. Poda zkona toti za tech-nick stav komna zodpoved vlastnk objektu. Komny pripojen nakozuby alebo spotrebie na tuh palivo stepelnm vkonom do 50 kW treba kontrolova 3-krt do roka. Uvedomel majitelia dvaj komn pravidelne isti akontrolova kominrovi, m sa nielen vyvaruj neprjemnost, ale aj prpadnej poistnej udalosti. udia si vak myslia, e istenie komna zvldnu aj sami. Zosobnej sksenosti viem, e mnoh znich sa poplili ana neisten komn doplatili, dopa D. Hlavik. Dlhm vhanm sa mono ahko pripravi ostrechu nad hlavou. Cena za istenie komna sa toti scenou vyhorenho domu i udskho ivota ned porovna. Dodriavanie vzdialenosti komna od horavch ltokSpaom poiaru bva okrem neistench komnov aj nedodranie vzdialenost horavch ltok akontruk-ci od pla komna alebo palivovho spotrebia. Minimlne vzdialenosti dre-vench kontrukci od povrchu kom-novho pla aod prieduchu komna uruje vrobca komnovho telesa. Poda vyhlky ministerstva vntra . 401/2007 Z. z. mus by vzdialenos telesa komna od drevench kontruk-ci minimlne 50mm. Priestor medzi komnom ahoravou plochou mus by trvale dobre odvetrvan, zdraz-uje Maro Plko, technick riadite spolonosti Schiedel Slovensko, s. r. o. Rovnako aj podlahy zhoravch mate-rilov pod istiacimi otvormi treba chr-ni nehoravmi materilmi. Kad nov komnov teleso mus schvli aspusti do prevdzky revzny technik komnov avykona preskanie komna.Modern komny s odolnejieModern komnov systmy skva-litnou vlokou doku proti detruk-nm inkom spaln bojova. Kvalitn amotov rra doke odola tep-lotnm okom ateplotm, ktor s blzke teplotm pri vyhoren sadz. M dlhiu ivotnos amono ju vyuva pri kren plynnmi, kvapalnmi, ale aj tuhmi palivami. hovor MaroPlko, technick riadite spolonosti Schiedel Slovensko,s. r. o. Modern komnov systmy sa oproti klasickm muro-vanm komnom vyznauj aj vou tesnosou proti vlhkosti aich tesn kontrukn rieenie zrove brni niku energi aeliminuje tepeln mosty. Pri obstarvan komna je preto potrebn hadie nielen na nklady, ale predovetkm na schopnosti komna. Overen skkami, nielen deklarovan dodvateom predajcom.Silvia NeuronFoto: Key Communications, SchiedelAlarmujci poet poiarovzdrav bvanie a teplo domovatrendy, inpiracie, trh14 t l d o mu a b y t uPredstavte si zkladov dosku, ktor spa tieto poiadavky:zabrni tvoreniu tepelnch mostov atm tvoreniu plesn i vlhnutiu vstenchzabezpe aby teplo ostalo vstavbe aneunikalo cez zkladov psy znemon prstup pdnej vlhkosti, aby sa kvaej stavbe dostalateplo zo slnench lov dotkaj-cich sa podlahy vm akumuluje audr-uje vinteririvprpade drevostavby vm vletnch mesiacoch pomha pri prehrievanje odoln voi toxickmu plynu radnu, ktor vprpade prenikaniu dostavby me spsobi zdravotn problmydoke dobre prenies akkovek zaaenie stavby do pdyvaka nej pri vrchnej stavbe odpadne niekoko procesov atak vm etr asainvestcieje ohadupln kprrodeTo vetko je mon so systmom zakladania na sklopenovom granu-lteTechnopor.Takto zklady nerobia len sta-biln apevn podklad pre stavbu, ale maj vsebe ukryt schopnos stavbu vborne izolova od chladu, vlhkosti aradnu. Preto meme hovori otechnologicky najefektvnejom spsobe zaloenia stavby avraznom urchlen vstavby.Vaka tomuto spsobu zaloenia stavby vm na vrchnej stavbe odpadne www.ecozaklady.skniekoko etp, o vm uetr nancie aas. Tento spsob je vhodn pre zalo-enie akejkovek stavby na akchkovek miestach avakomkovek terne.ECO ZKLADYInteligentne rieen zklady pre vau stavbu1.) Pda 2.) Geotextlia 3.) Technopor sklopenov granult 4.) Dren5.)Betnovzkladov doska 6.) Izolcia sokla 7.) Stena 8.) Vonkajia izolcia steny9.)Kroajov izolcia 10. ) Podlahov systmSLOVENSK VHRADNDOVOZCA PREzdrav bvanie a teplo domovatrendy, inpiracie, trh15 t l d o mu a b y t uwww.penove-sklo.comPenov sklo TECHNOPORSpoahliv a ekologick tepelnoizolanstavebn materil odvetrvajci zemsk radnSklo + vzduch = sklopenov granultEvolcia voblasti izolanch hmtSklopenov granult TECHNOpor je vysoko tepelne izolan, za pohl-cujci trk vyroben zo starho recyk-lovanho skla. Ide otepelnoizolan stavebn prvok najastejie aplikovan pod zkladov dosky. Spja vek mnostvo pozitvnych stavebnch vlast-nost, ktorch kombinciou sa neme pochvli ani jedna dosia znma stavebnoizolan hmota. Sklopenov granult TECHNOpor spja fyziklne vlastnosti skla avzduchu. Patr knaj-ekologickejm izolanm hmotm aelektrick prd na vrobu pochdza zvodnch elektrrn. Vyrba sa poda noriem ISO 9001 a14001.Sklopenov granult TECHNOpor je idelny pod zkladov dosku pre nz-koenergetick apasvne domy adle-itm prvkom pre zniovanie nkladov na energie. Je to vysoko zaaiten sta-vebn materil, ktor me by inne pouit aj vrmci akho pozemnho stavitestva napr. vrmci viacpodla-nch obytnch apriemyselnch budov. Je vemi inne pouiten na sanan prce arekontrukcie podlh vstarch domoch achalupch. Naodvetranie avysuovanie starch sakrlnych stavieb apamiatkovch priestorov. Vhodn je tie pri stavbch portovch objektov, na ploch strechy anesmieme zabudn ani na stavby ciest.Penov sklo je stavebn hmota:vysoko tepelnoizolan (hodnota Lambda vo vone sypanom stave je 0,06 avzhutnenom 0,09)mrazuvzdorn, ktor je mon zabu-dova priamo bez dodatonch zate-povacch systmovzhutniten aztohoto dvodu je mon ju priamo zabudovva napohlcovanie zae 50 t/m2ahk (pribline 170 kg/m3) m odahuje zkladov pdu (pri mok-rch pdach zlepuje vztlak)suzavretmi prmi (neviae iadnu vodu aizoluje aj za vlhka aj za sucha)vone sypan aj zhutnen poskytu-jcu idelny nsypov zklad pre drennehorav vtriede A1 (vprpade poiaru neuvouje iadne kodliv plyny ani pary)ako 100% recyklovan ekologick vrobok zo starho skla anorganic-kho pvoduodoln voi kyselinm, zsadm, plesniam, baktrim, roztoom, chro-bkom aj hlodavcomtrvalo odoln voi starnutiu (poas svojej ivotnosti je to stavebn hmota neprchav, ktor nestrca vy-ie spomnan vlastnosti)vporovnan skonkurennmi mate-rilmi dosahuje vrazne lepiu nosnos, ie doke spoahlivejie prenies za am tie lepie tepel-noizolan vlastnostiSpolonos TECHNOpor, ktorej domovskm mestom je Krems an der Donau vRaksku, si dala za cie ohlsi vaka tomuto vynikajcemu vrobku plne nov epochu voblasti izolanch hmt. Je povaovan za priekopnka voblasti alieho rozvoja tejto ino-vatvnej izolanej hmotysklopeno-vho granultu.Vtka pozn po per, dom po kridleKvalitustrechyastrenejkrytinyrozpozn naprvpohadkad.Staaksazameria-tenavlastnos,ktorvrobcoviaoznauj akostlofarebnos.Zdravrozumhovor, eakjekrytinastlofarebn,nemalaby svoj odtie a intenzitu farby nikdy zme-ni. Ako je potom mon, e na niektorch strechchsostlofarebnoukrytinousa poaseobjavujkvrnyabledmiesta? Taktosasprvajpredovetkmbetnov aplechovkrytiny,ktorchfarebnprava vzniknananmvrstvyfarbyaleboplastu na povrch, prpadne primieanm farebnch pigmentovdobetnovejzmesi.Povrchov vrstvascevytvorpoadovanfarbu,ale kedesamaniejestabilnanavyenieje dostatone previazan s materilom krytiny, asom opr a farba vybledne. Plenkridlaponkaprvotriednufareb-nstlosvetkchodtieovapovrchovch pravpoascelejsvojejminimlne80-ro-nejivotnosti.Tradinetehlovozafarben kridlamnemennprrodnfarbuplenej hliny,pretoejevyrobenzosuroviny,ktor sastabilizovalapoasobdobiaasi4milird rokov. Konen a trval odtie tzv. prrodnej ervenejeurenobsahomoxiduelezav surovine a teplotou pri vpale. Hlad povrch airiufarebnkluponkaengobovanie a glazrovanie. Pri tchto povrchovch pra-vch sa pred vpalom, poda poadovanho konenhoodtieukrytiny,nananavysu-en kridlu zmes lu a oxidov kovov. Pri gla-zrovan aj oxid kremka, ktor vytvor leskl sklovit vrstvu. Poas vpalu sa engoba a gla-zra neoddelitene zatavia do kridly a vytvo-riakonenfarebnodtie,ktorjeodoln proti vetkm nstrahm poasia a okolitho prostredia (usadzovanie prachu, piny, sadz, machov a vtieho trusu). Rozdiel medzi po-vrchovmi pravami je ten, e engoba je mat-n,apololesklaglazrajeleskl.Tmav faky a kvrny, ktor mete njs na niekto-rchstarchplenchkridlch,spsobuje zva hrdza splaven daom z neudriava-nchahrdzavejcichprestupov(hromozvo-dy,antny,oplechovanie).Tentoproblm jednoduchoodstrnitevolbouvhodnho prsluenstva z ulachtilch kovov, ktor tan-dardne ponkaj vrobcovia plenej krytiny.Ak s aie vhody plenej krytiny?Jedinenouvlastnosoukeramikyjeodol-nosvoikyslmazsaditmltkam obsiahnutchvatmosfre.Agresvneltky prtomnvovzdunenarajpovrchani truktru a nemaj vplyv ani na jej farebn odtie. Plen kridla je samozrejme oh-ovzdorn a nehorav.amkritriomtrvcnostiplenejkrytiny jejejschopnosodolvateplotnmzme-nm, t.j. mrazuvzdornos. Mineralogickm a granulometrickm zloe-nm lu a jeho technologickm spracovanm vytvrame keramick vzbu kridly s riade-nou orientciou zn, a najvhodnejm polo-merom prov (medin prov) keramickho repu, ktor spolu uruj mrazuvzdornos a teda ivotnos plenej krytiny bez ohadu na jej nasiakavos. I s vou nasiakavos-ou je keramick rep mrazuvzdorn. Provitkeramickrepaktvnedcha, prepavodnparu,ahkosavysa a pritom je nepresiakav.Keramickkrytinatiesprostredkvapocit tepla,prjemnejklmyazdravotnejnez-vadnosti. Tento pocit nie je zaloen len na vzahu loveka k prrodnmu materilu - hli-ne,alemajrelnyzkladvofyziklnych hodnotch spomnanho materilu. V zime sa dobre udr teplo v podstrenom priestore,vletenaopakplenkrytina chrni objekt pred prehriatm.Poasivotnostiplenejkrytinyjemon kridlyviacnsobnepoui,atakmaj znovupredajn hodnotu.lovek m kabt, strecha krytinuRozdiel je v tom, e strecha si svoj kabt ne-men tak asto ako lovek a navye drba menej kvalitnej strechy je drah. A tak tre-ba njs odoln materil s dlhou zrukou a ete dlhou ivotnosou, ktor vydr vetky vonkajieagresvnevplyvypoasia.Poviete si,niahie.NaSlovenskujedostatokv-robcov,ktorponkajmnostvodobrch rieenpreikmstrechy.Alejetonaozaj tak?Niesmnohinformcielenreklam-nmahom?Vekadvtksisvojeperie chvli! Tak ako potom zisti, ktor materil je najvhodnej?Kde sa skrva pravda Ku koncovmu zkaznkovi sa asto dosta-nnepresn,baaskresleninformciei uoplenejakoioinchkrytinch.Deje satakinaprieknariadeniamzoZkona 634/1992Zboochranespotrebitea,kto-rprikazujehovoriovrobkochpravdivo a plne. V praxi sa potom stretvame s in-vestormi, ktor si svoju nov strechu nevybe-raj na zklade prednost a kvality tej ktorej strenej krytiny, ale na zklade zavdzajcej reklamy.Reklamy,doktorejniektorvrob-covia investuj nemal nann prostriedky zskan z rozdielu medzi nadsadenou cenou vrobkov a vemi nzkymi vrobnmi nklad-mi. Zorientova sa v reklamnej sieti nekom-pletnchprpadnezavdzajcichdajovje vemiak,navyeaksmnohodbornci (pokrvai, projektanti) nanne motivovan odpora hlavne betnov krytinu.Ptajte sa, ptajte sa, ptajte saAkositedavytvorikompletnobraz?Z-kladnm pravidlom pri vbere kvalitnej stre-chy je pta sa a zskava informcie. Ptaj-tesanavlastnostikrytiny,najejivotnos a hlavne na ivotnos povrchovch prav, na ich odolnos voi poveternostnm a chemic-km vplyvom, na drbu, na hospodrnos i na to, ak zskate zruky a na o sa spom-nan zruky vzahuj. Preverujte!Asiajvyshlastestm,ela-boratrnetestynestaia.Kevmniekto povie, e kridla vydr 100 rokov, nech vm uke,akotakkridlavyzer.Ketvrdia, e kridla nezmen svoj odtie alebo farbu, nechajte si ukza aspo 15-ron strechu, i je tomu naozaj tak. VTondachusmepresveden,eplen kridlajeidelnymmaterilompreikm strechu. Keramika je 100%-ne prrodn ma-teril odskan tiscroiami. V praxi sa stre-tvame so kridlami starmi niekoko stovk rokov,ktoretestleplniasvojufunkciu astlemajkrsnufarbu.Pretojekera-mickstrenkrytinacelosvetovonajob-benejmmaterilomprerieenieikmch striech vo vetkch nadmorskch vkach.Dobr strecha, na ktor si nemuste poia Technologickaenergeticknronosv-robykeramickejkrytinydonedvnaradila tento produkt medzi cenovo nedostupn Podobudovannovchautomatizovanch velkokapacitnchvrobnchliniektouale neplat.Tondachvsastnostiponkanie-kokomodelovvcenovejkategriibetno-vch i dokonca plechovch krytn. Ak k tm-to cenm prirtate budce nklady potrebn na drbu betnovej i plechovej strechy, je bezdrbovkeramickkrytinanajracionl-nejm rieenm pre kad ikm strechu.Chystme sa stava dom a rozhodujeme sa aj o streche. Preto chodme po okol a vmame si farby a druhy strenej krytiny. Chcem si vybra strechu, ktor dlho vydr, ale aj zostane po cel as pekn. Prekvapil ns toti rozlin vzhlad striech. Niektor s dokonca fakat, oarpan, farba vyblednut a to napriek tomu, e dom vyzer by zachoval. Ako mme nau budcu strechu ochrni pred podobnm osudom? Ak materil si mme vybra, aby farba zostala stle rovnak?Ke kridlu, tak plen!prierez povrchu engobovanej (farebnej) keramickej kridlyHLBOKO ZATAVEN VRSTVA ENGOBYVIDITEN AS ENGOBY, GLAZRYKERAMICK REPwww.tondach. sknov povrchov prava kridielnovpovrchov prava kridielwww.tondach.skzdrav bvanie a teplo domovatrendy, inpircie, trh18 t l d o mu a b y t uMontovanie novch prieok astropov je udalos, ktor dlhodobo ovplyvn estetiku vaich priestorov. i u ide odomce alebo pracovn prostredie, rove realizcie ovplyvuje to, ako sa vpriestoroch ctite vy, aaj to,ako psobia na ostatnch. Preto je vemi dleit, aby ste pri montovan vyuili kvalitn materily. Rigips vm teraz ponka sadrokartnov dosku 4PROfesional, ktor nastavuje nov tandard kvality voblasti sadrokartnovej vstavby.4PROfesional je viditene lepia doska, ktor zjednoduuje proces mon-tovania azrove zlepuje estetiku prieok astropov. Kom kjej spechu je jedinen technolgia splotench hrn, zktorej vyplva hne niekoko vhod.Vprvom rade, sploten PRO hrany vm umonia dosiahnu dokonal rovnos povrchu voblastiach spojov medzi doskami. Ben sadrokartnov dosky obyajne vyaduj nnos tmelu, ktor vynieva nad spojmi a tie s asto viditen najm v osvetlench priestoroch. Pomocou splotench hrn nadoskch 4PROfesional sa tomuto d vyhntmel vypln iba priestor porove dosky arovnos celho povrchu tm nebude naruen. Rozdiel vidie okamite.Najcitlivejie na viditenos nerov-nost s prieky astropy vdobre presvetlench interiroch, kde zle na estetike priestoru. Pokia zvaujete mont prieok alebo stropov vobyt-nch priestoroch, nkupnch centrch, portovch objektoch, kolch, apod., rozhodne vm odporame vyui dosky 4PROfesional.Sploten PRO hrany tie zdvojnso-buj pevnos spojov apredchdzaj ich predasnmu prasknutiu. Laboratrne testy ukzali, e spoje dosiek 4PROfesional vydria tlak a 560 N/m, zatia o ben zrezan hrana prask u pri sile 266 N/m. Dosky 4PROfesional tak zaruuj maximlnu pevnos adlhodob ivotnos spojov.Samotn montovanie je rchlejie aefektvnejie sdoskami 4PROfesional. Na bench sadrokartnovch doskch skolmmi hranami musia by okraje najskr rune zrezan do tvaru V, o me aj sksenm pracovnkom zabra vea asu. Pri pouit 4PROfesional sa d tento krok preskoi, o vm uspor a 20 % asu zcelho montovania. as dokonenia sa d ete skrti pou-itm samolepiacej vstunej psky. Tto pska je kompatibiln sdoskami 4PROfesional, ale ned sa poui pri tandardnch zrezanch hranch.Vneposlednom rade, dosky 4PROfesional etria materil. Mnostvo tmelu potrebn na zatmelenie spojov je vyie pri bench sadrokartnovch doskch ako pri doskch so pecilnymi PRO hranami. Jednoduchos zatmelenia tchto hrn znamen, e sa mont d spravi rchlejie aistejie.Aby ste predili chybnej intalcii dosiek 4PROfesional, nezabudnite na systmov prstup, lebo iba tak vm garantujeme kvalitn vsledok. Kontrukcie s testovan a bezpen len s pouitm znakovch Rigips prvkov (dosky, RigiProly, tmely, prsluenstvo). Nechajte si poradi od odbornkov spolonosti Rigips. Obchodno-technick poradcovia s vm plne kdispozcii vo vetkch krajskch mestch na Slovensku.Dfame, e pri vbere materilov na svoju prestavbu urobte t sprvnu vobu avyuijete vetky vhody, ktor vm systm 4PROfesional ponka.Rigips 4PROfesionalwww.rigips.skzdrav bvanie a teplo domovavykurovanie20 t l d o mu a b y t uSrastcimi nkladmi na energie vyuvan pri vykurovan hlavne rodinnch domov, astejie s vdy dopyty, aj vahy vtom zmysle, ktor krenie je nkladovo spornejie. asto nie je na to jednoznan odpove. Kad pochopitene chce vykurova menej nkladovo, atak sa domha pravdy ospornom vykurovan. Najastejie ide oto dozvedie sa, ktor vykurovanie je zhadiska spornosti efektvnejie medzi dvoma klasickmi energetickmi zdrojmi, ie pri porovnan elektrickho aplynovho vykurovania.Pri pohade na celkov nklady dochdza asto kuritmu pochy-beniu, zmieuje sa kuvedenej tme popredn osloven esk odbornk aporadca Ing. Rodan Michlk. iastka za spotrebu elektrickej energie ujednot-livch rodinnch domov sa vpodstate prli neli. Zobrazuje sa vnej jednak poet lenov domcnosti asasne pouvanie rznych potov elektrickch spotrebiov. Nezohaduje sa vnej ale skutonos, e menej ako 50 % domov vykurovanch plynom nepouva na varenie svoj zdroj tepla, teda plyn, ale elektrick spork. Plynov trbu na peenie nepouva prakticky nikto. Pri klasickom plynovom vykurovan s vdaje za krenie, pri porovnan splynovm podlahovm vykurovanm, evidentne vyie. To dokazuje spor-nos podlahovho vykurovania, pretoe ide ovekoplon zdroj nzkotepel-nho slavho tepla. Pre dosiahnutie tepelnho komfortu, porovnatenho napr. sraditorovm vykurovanm, posta vkon krenia o2a 3 stupne ni. Navye podlahovm vykurovanm dosiahneme sasne vhodnejie rozlo-enie teploty vmiestnosti ansledne obmedzenie prdenia vzduchu. Vykonali sme prieskum efektvnosti vykurovania poda jednotlivch zdrojov apouitch vykurovacch zariaden oslovenm niekokch majiteov vybra-nch rodinnch domov. Vsledky testo-vania nm potvrdili a prekvapivo nzke celkov prevdzkov nklady pri plne elektrikovanch domoch, ktor boli vykurovan podlahovm vykurovanm. Nanzkych nkladoch sa podiea jednak spornos podlahovho vykurovania atie absencia pravidelnch zrunch apozrunch revzi plynovch kotlov, ktor s asto spojen spotrebou vmeny raditorov, apod. Elektrick podlahov vykurovanie oproti tomu pracuje vpodstate bez nrokov na drbu. Vaka dokonalej regulcii elektrickho zdroja je mon pomocou inteligentnch termostatov nasta-vi jednu poadovan akontantn teplotu. Regultory sovstavanmi mikroprocesormi si potom samy uria, kedy maj vykurovac systm zapn, aby bola dosiahnut poadovan teplota vnastavenom ase, teda pri optimlnych anajekonomickejch pre-vdzkovch podmienkach. Cel systm podlahovho vykurovania m ivotnos podlahy, do ktorej bol intalovan.Vykurovaniezdrav bvanie a teplo domovavykurovanie21 t l d o mu a b y t uvzornom uhle spornostiInvestin acelkov nklady na vykurovanieObstarvacie nklady maj nemal lohu pri rozhodovan pre konkrtny druh vykurovania. Ceny jednotlivch spsobov vykurovania potvrdzuj obecn pravidlo, e elektrick vykuro-vanie vychdza bezkonkurenne ako najlacnejie. Druhm najlacnejm je tzv. klasick vykurovanie, ie vykuro-vanie plynom vkombincii sraditormi. Najvie nann zaaenie pre inves-tora predstavuje podlahov vykurova-nie plynov.Pri porovnan investinch apre-vdzkovch nkladov plynovho vykurovania raditormi splynovm podlahovm vykurovanm je zrejm, e kvyrovnaniu nkladov dochdza pribline po 5 rokoch prevdzky, tvrd op pecializovan poradca Ing. Rodan Michlk. To znamen, e vyie obsta-rvacie investin nklady pri podlaho-vom plynovom vykurovan bud kom-penzovan pri porovnan splynovm raditorovm spsobom zap rokov pouvania. Od tejto chvle bud cel-kov nklady jasne hovori vprospech plynovho podlahovho vykurovania. Vprpade elektrickho vykurovania s dosahovan najpriaznivejie vsledky voboch prpadoch, ie ako vase investinho obstarvania, tak poas jeho prevdzkovania.Je teda zrejm, e elektrick podla-hov vykurovanie je plne porovnaten splynovm, adokonca pri posudzovan celkovch nkladov naspotrebu ener-gie vdanom objekte, je vpomere ceny akvality, i komfortu pre konenho uvatea priaznivejie ako in druh energie. Dvodom priaznivch vsled-zdrav bvanie a teplo domovavykurovanie22 t l d o mu a b y t ukov plne elektrikovanch domov je na prvom mieste intalcia vemi spornho vykurovacieho systmu aprakticky najdokonalejia regulcia, o me umocni nzka sadzba elektric-kej energie pre pouvanie ostatnch elektrickch spotrebiov.Rrkov podlahov vykurovanieSystmy rrkovho podlahovho vykurovania funguj na zklade nzkych teplt povrchu podlahy. Za idelne sa povauje vykurovanie stakm ver-tiklnym rozlenm teplt po celej ploche miestnost, ke voblasti hlavy stojaceho loveka je teplota vzduchu pribline o24 C niia ako pri jeho nohch. Na rozdiel od konveknho spsobu vykurovania je vytvoren rovnomernos povrchovch teplt vhorizontlnom smere. Povrchov teplota vykurovanej plochy mus by pomerne nzka (pri stropnom vykuro-van 4045 C, pri stenovom 5560 C, pri podlahovom 2530 C).Zdvodu vysokho podielu ener-getickho slania rrkovho podlaho-vho vykurovania sa pocit komfortu dostav pri vrazne nich teplotch vmiestnosti, objasuje slovensk pecializovan poradca vodbore Pavol Blcha. Vmiestnostiach preto mono zni teplotu o1 a 2 C, o umon ron sporu energie 10 a 19 %. Tto hodnota spornosti sa zvyuje vmiestnostiach svysokmi stropmi a na25 %. Napriek tomu, e nzkoteplotn podlahov vykurovanie je zhadiska investinej nronosti vyie o20a 30 %, je progresvnym spsobom vykurovania srelnou cenovou nvratnosou. Na zklade vysokho tepelnho vkonu pri nich teplotch naprvode sa d podlahov vykurovanie, o. i. idelne kombinova splynovmi kotlami, tepelnmi er-padlami alebo slnenmi kolektormi. Vmiestnostiach dochdza kminiml-nej cirkulcii prachu ajeho emitcii. Preto nzkoteplotn podlahov vyku-rovanie privtaj alergici. Prednosou podlahovho vykurovania je tie jeho ivotnos. Pri prevdzkovej teplote 70 C atlaku 5,2 bar m ivotnos a 56 rokov. Kee pri podlahovom vyku-rovan teplota nepresiahne 45 C atlak 3bar, jeho ivotnos sa niekokon-sobne zvyuje. Jednm zhlavnch kri-tri ivotnosti je kvalita vykurovacej rrky, ktor je zabetnovan vpoteri.Pri tepelno-technickom vpote pod-lahovho vykurovania je nevyhnutn zohadni odpor pri veden tepla pod-zdrav bvanie a teplo domovavykurovanie23 t l d o mu a b y t unezvislch tdi s nklady napre-vdzku vykurovania elektrickm pod-lahovm krenm avodnm vyrovnan pri pouvan krenia 12hodn denne. Pri menom asovom vyuit je vhod-nejie elektrick podlahov vykurova-nie, pri vyom ase prce vykurovanie ako 12hodn denne je ekonomickejie podlahov krenie vodn.Mgr. Jaroslav BartlFoto: Duratherm, Devi, Kovotherm, Slovensk energetika, Eco Prom, Sapholahovou krytinou, nezvisle oddruhu atruktry, vykazova maximlnu hodnotu R = 015m2 K/W. Podlahov krytiny zdrevench parkiet s pre podlahov vykurovanie rovnocenne pouiten. Treba vak pota stvor-bou kr. Minerlne podlahov krytiny, naprklad kame alebo keramick podlahov krytiny, s pre podlahov vykurovanie najvhodnejie. Podlahy zplastov s vzsade tie vhodn. Odpora sa vak lepenie plastovch podlahovch krytn. Textiln podlahov krytiny (koberec) by sa mali za elom dosiahnutia lepieho prestupu tepla vdy lepi. Hrbka koberca by nemala presiahnu 10mm. Kobercov krytiny by mali ma nazadnej strane oznaenie vhodn pre podlahov vykurovanie.Zkladom vhodnch vykurovacch podlahovch systmov s plastov rrky, ktor sa zalej do zkladnej betnovej dosky. Najdleitejm fakto-rom je pritom kvalita rrok. pikov modern materily maj vysok odol-nos proti tlaku ateplote, absoltnu odolnos proti korzii ainne tlmia hluk vrozvodoch. Materily bene vyskytujce sa na trhu doku zarui dlh ivotnos. pikou vmateriloch je polybutn, m vysok odolnos anastench rrok sa zneho neus-dzaj neistoty.Podlahov krenie mono vzsade rozdeli na elektrick, vktorom ohrev zabezpeuje elektrick drt, avodn. Vposlednch rokoch sa trend jasne prikla vprospech vodovodnch sys-tmov napojench na plynov kotol. Dvod je jednoduch; vcelej Eurpe je zemn plyn lacnej ako elektrina. Poda zdrav bvanie a teplo domovavykurovanie24 t l d o mu a b y t uDoby nzkych cien energi s u dvno zabudnutou minulosou. Dnes mus kad rodina vemi dobre zvaova, ako minimalizova spotrebu energie vdomcnosti. Dobrou sprvou je, e voblasti vykurovania aohrevu vody sa stle d njs zaujmav spora. tepla zvodnej pary, ktor sa nachdza vspalinch, Je to vemi ikovn, pretoe vyuvate teplo, ktor by inak uletelo komnom. Wolf prina kondenzan techniku voviacerch typoch poda elania zkaznka. Do rodinnch domov s vhodn zvesn kondenzan kotly CGB, vemi komfortn s stacionrne kondenzan centrly sintegrovanm vrstvovm zsobnkom teplej vody CGS alebo kompaktn zvesn kondenzan centrly CGW, ktor s vhodn aj dointeriru. Napriek malm rozmerom doke CGW pohodlne pokry potreby vykurovania aohrevu vodu pre cel rodinu. Treou monosou znenia nkladov ponka modern akomfortn regulcia, ktor je tandardnou sasou konden-zanch kotlov Wolf. Oproti starm plynovm kotlom, kde cel regulcia pozostvala iba zprepnaa Zapnut/Vypnut, je vkotloch Wolf ekviter-mick regulcia, ktor riadi univerzlny ovldac modul BM. Ekvitermick regu-lcia plynulo men vkon vykurovania poda vonkajej teploty azabezpeuje maximlne sporn prevdzku presne poda aktulneho poasia pri trvalej teplotnej pohode vinteriri. tvrtou monosou je kombincia kondenzanho kotla Wolf snzko-teplotnm vykurovanm. Idelny sys-tm, ktor maximlne vyuije monosti kondenzanho kotla, je podlahov alebo stenov vykurovanie srrkami gabotherm hetta. Tajomstvo sa skrva vo vemi nzkej teplote vykurovacej vody, ktor vstupuje do systmu. Nzkoteplotn systmy gabotherm Ako uetri na vykurovan?Preo etri?ijeme vdobe, ktor poznauje neustle zdraovanie prakticky vet-kho, potravinami zanajc aener-giami koniac. Celkov situciu navye zhoruje ekonomick neistota aobavy zbudcnosti. Rodiny musia eliminova vetky zbyton vdavky avprpade, e sa rozhodn pre rieenie bvania, u dopredu musia podrobne zvaova nielen okamit nklady na vstavbu alebo rekontrukciu, ale aj dlhodob prevdzkov nklady, ktor sa bud vznamnou mierou podiea na ich mesanch vdavkoch.Ako uetri na vykurovan?Je viacero monosti, ako zni potrebu energie vdomcnosti. Pokia vak nechcete s do drastickch opat-ren ako je zmena nvykov (menej ast sprchovanie, vykurovanie na niiu tep-lotu, minimlne vetranie apod.), mali by ste uvaova nad pravou vykurova-cieho systmu.Prvou monosou s pravy vedce kminimalizcii energetickch strt vdomcnosti. Nov vstavba m vhodu vtom, e sporn technolgie boli uplatnen u pri vstavbe. Starie domcnosti toto astie nemali. Preto je dobr uvaova nad zateplenm budovy anad vmenou starch okien za nov kvalitnejie.Druhou monosou je optimalizova zdroj vykurovania vdomcnosti. Pokia mte naintalovan star nekonden-zan kotol sprietokovm ohrevom vody, vymete ho. Kondenzan kotol znaky Wolf CGB naprklad sozsob-nkovm ohrievaom vody CSW vm doke poskytn komfortnejie sluby za vrazne lepch podmienok. Kondenzan kotly Wolf vedia zska a 20 % tepla navye oproti nekon-denzanmu kotlu vaka vyuitiu Zvesn kondenzan kotol Wolf CGB.www.kkh.skpracuj pri mrazivch doch steplotou vykurovacej vody okolo 45 C, priom voda vracajca sa sp do kotla m teplotu pod 40 C, vaka omu kotol vborne kondenzuje. Podlahov vykurovanie srrkami gabotherm hetta vak znamen nielen sporu. Teplo pri tomto type vykurovania prichdza od nh, o je nielen prjemn ale aj zdrav. Podlahov vykurovanie navye nevri prach aje vhodn pre alergikov.Piatou monosou je riaden vetranie srekuperciou tepla. Najvie niky tepla nastvaj pri vetran. Ak vzime otvorte okno, teplo, ktor ste prcne vyrobili, jednoducho unikne, aj ke ste intalovali drah sporn okn osaden hoci aj trojitm sklom. Vponuke znaky Wolf je vetracia arekuperan jednotka CWL, ktor okrem toho, e zabez-pe celoron vetranie bez hluku aprachu zulice asieok proti hmyzu na oknch, doke vyui a 95 % tepla zodv-dzanho vzduchu. iestu monos ponka vyuitie solrneho systmu. Napriek veobecnmu nzoru, e solr vzime nefunguje, poas slnench zimnch dn doke vhodne zvolen sys-tm efektvne ohrieva pitn vodu. Znaka Wolf ponka solrne zostavy skolektormi TopSon, ktor spolu so solr-nym ohrievaom vody SEM zabezpeia maximlne vyuitie slnenho svitu aj vzime aete viac znia nklady navyku-rovanie aohrev vody.Znaka Wolf ponka irok monosti, ako uetri. Samozrejme, kad znich vyaduje vstupn nklady. Viac ako inde tu plat znme Skpy dvakrt kpi. Pokia budete investova dosystmov znaky Wolf, vaou odmenou bud nzke prevdzkov nklady, nemeck kva-lita aspoahlivos ahlavne vaa dlhoron spokojnos.Exkluzvneminicenybez obmedzen!Akciov ceny zostv Wolfa gabotherm v platnostia do 31. decembra 2012Garantujeme cenudo konca roka!K K H spol. s r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislavatel.: 02/4820 0802, e-mail: kkh@kkh.sk, www.kkh.skViac informci na www.kkh.sk/predajna-akcia-2012alebo u vekoobchodnch partnerov spolonosti K K H.Stacionrna kondenzan centrla Wolf CGS.zdrav bvanie a teplo domovavykurovanie26 t l d o mu a b y t uPre tohtoron seznu pripravila firma HAAS + SOHN Rukov nov kozubov stavebnicu. Kompaktn model Adonis je naozajstn majster vspore miesta ahod sa vborne aj do mench obvacch priestorov. Kozubov zostava si Vs zska vaka modernmu, priamoiaremu dizajnu, smaltovanm dvierkam, monosti individulneho vyfarbenia ainovatvnej vykurovacej technike.a m dlh ivotnos jednotlivch dielov. Adonis, vybaven spaovacou komorou patentovanou technolgiou Clean Technology, pracuje isto, efek-tvne asporne so stupom innosti minimlne 82 %. Kozub sexternm prvodom vzduchu sa obzvl dobre hod do nzkoenergetickch domov. Kukozubovej stavebnici je mon kpi aj box na drevo.Model: ADONISMiery vcm: 151/145/75 (v//h)Dodanie aj vo variante so zsobnkom na drevoPrevdzka nezvisl na izbovom vzdu-chu (extern prvod vzduchu)Stupe innosti: 82 %Spaovacia komora pre dreven klty a do 45 cm dkyNov, kompaktn kozubov stavebnica ADONISKontaktHAAS+SOHN Rukov, s. r. o. SNP 474, 408 01 Rumburk, Rtel.: +420/412332 353fax: +420/412332345e-mail: odbyt@haassohn.comwww.haassohn-rukov.cz/skADONISkozubov stavebnica nezvisl navzduchu vmiestnosti voformte Flatscreen (ploch steny) Modern, priamoiary design akom-paktn mieryto vetko vystihuje Adonis. 151cm vysok kozubov stavebnica vplochom formte sa hod do kadho obvacieho priestoru. Teplo kumulujci odahen betn sa uAdonisa dodva bezfarebn aponka tak o najv priestor pre osobn vkusKozub me by natret akou-kovek farbou, ktor sa najlepie hod kzariadeniu atlu bvania kadho zkaznka. Adonis pritom boduje kvalitnmi smaltovanmi dvierkami Kozubovej vloky, ktor zvrazuj prjemn pohad na praskajci ohe. Postarala sa oto osveden smaltova-cia technolgia rmy HAAS + SOHN pre perfektn lesk, jednoduch is-tenie, je odoln iproti pokriabaniu, Krbov kamna AVOLA Krbov kamna ARCTIC 12 s vmnkemDESIGN (+) INOVACE (+) KVALITAwww.haassohn-rukov.cz/skHAAS+SOHN Rukov, s. r. o.SNP 474, 408 01 Rumburk, Rtel.: +420/412332 353fax: +420/412332 345e-mail: odbyt@haassohn.comzdrav bvanie a teplo domovavykurovanie28 t l d o mu a b y t uSnadchdzajcim obdobm sa ponka otzka, kedy je t najvhodnejia doba prejs nanov modernej spsob vykurovania. Tak, ktor by naplnil predstavy oautomatickom, cenovo dostupnom kren.Predstavujeme vm niektor znaich noviniek.Oceov kotly na tuh paliv H 4EKO s uren pre spaovanie dreva ahnedho uhlia pri runom prikladan alebo drevnch peliet opriemere 68mm vautomatickom reime. Vkonov rozsah pri oceovch kot-loch H 4EKO je od 12 do 50kW pri runom prikladan a224kW vauto-matickej prevdzke.Kotly s vybaven vstavanou chla-diacou slukou amono ich poui vsystmoch so samotianm intenm obehom vykurovacej vody.Palivo: drevo, hned uhlie Vkon: 16,520kWPrednosti kotlov H4EKO:Ekologick prevdzkanajvyia emisn trieda triUniktny predohrev primrneho asekundrneho vzduchuHrbka plechu kotla 5mmZruka 5 rokov na kotlov telesoVek nsypn achtaVemi jednoduch obsluha adrbaVek prikladac otvor kotlaModern aelegantn vzhadLiatinov posuvn rotyRegultor ahu zaisujci automa-tick regulciu vkonuZabudovan chladiaca slukaSpoahliv regulan azabezpeova-cie prvkyZvitov prruby pre ahk mont kotlaMonos pouitia peletovho horka pre automatick prevdzku kotlaOceov kotly H 4EKOzdrav bvanie a teplo domovavykurovanie29 t l d o mu a b y t uEkologick kotly na pelety radu BLACK STAR s uren pre spaovanie drevnch peliet spriemerom 68mm. Automatick aekologick prevdzku kotlov BLACK STAR spolu sminiml-nymi nrokmi na obsluhu rad kotly BLACK STAR medzi najlepie peletov kotly na trhu. Vkonov rada 240kW uspokoj poiadavky na vykurovanie mench istrednch objektov.Kotly rady BLACK STAR dosahuj innos a 93 % amedzi ich prednosti patria mal rozmery anzka hmotnos.Palivo:dreven pelety spriemerom 6 a 8mmVkon: 240kW Automatick zapaovanie Nzka spotreba elektrickej energie Mal rozmery ahmotnos kotlaVber zvkonovch radov 10kW, 20kW, 30kW, 40kWPrednosti peletovch kotlov BLACK STAR innos a 93 % Plne automatick prevdzkaKompaktn nsypkamal nroky napriestor Modern dizajnsporn aekologick charakter vyku-rovaniaJednoduch drba aistenie kotla Ovldanie pomocou PCMonos umiestni hork zavej alebo pravej strany kotla Antikorov horkPeletov kotly BLACK STAR KOMPAKTVrobca R:OPOP, spol. sr. o.Zaovsk 750, 757 01 Valask MeziTel.: +420/571 675 589E-mail: sales@opop.czObchodn zastpenie SR: OPOP Slovakia, s. r. o.Teplrensk 17, 971 01 PrievidzaTel.: +421/465/426347E-mail: opopsk@tn.psg.skInternet: www.opop.cz30 t l d o mu a b y t uzdrav bvanie a teplo domovavykurovanieNeinvestin fond EkoFond, ktor zriadil SPP, poskytuje u 5 rokov, nenvratn finann prostriedky na rzne projekty nepodnikateskch subjektov, ktorch cieom je zlepenie energetickej hospodrnosti budov, zvyovanie energetickej efektvnosti aochrana ivotnho prostredia.Grantov programy EkoFondu prklad konkrtnej podporyzvyovania energetickej efektvnosti na SlovenskuRovnako ako samotn krok zriade-nia neinvestinho fondu ajeho nan-covania je ojedinelm anetandardnm krokom vrmci celho podnikates-kho prostredia na Slovensku, tak aj aktivity fondu sa realizuj inovatvnym, na Slovensku netradinm spsobom.Grantov schmy maj tandardi-zovan procesy vberu, administrcie amonitoringu iadost. Trojstupov rozhodovac mechanizmus je zade-novan tak, aby sa predilo subjektv-nemu hodnoteniu iadost. Podmienky zskania nannho prspevku vrtane kritri hodnotenia s zverejnen nawww.ekofond.sk. Rovnako s zverej-ovan aj vsledky hodnotenia. Vrmci grantovch schm okrem nannch prspevkov poskytujeme metodick aodborn podporu iadateom pri tvorbe projektov aformou posdenia projektov vprocese ich hodnotenia im poskytujeme sptn vzbu, dleit pre sprvne nastavenie akorektn rea-lizciu projektov.EkoFond si poas obdobia svojej existencie vytvoril pecick know-how voblasti grantovch progra-movkde je samotnmi iadatemi uvdzan nzka rove administratv-nych nrokov svisiacich so spraco-vanm projektov aiadost azrove postup aspsob hodnotenia projektov aposkytovania nannch prspevkov vgrantoch zabezpeuje podporu len obsahovo dobrch projektov adosaho-vanie skutonch, verikovanch spor energie.Grantov programy EkoFonduProgram 01 Kogenercia atrigene-rcia na bze zemnho plynu podpora projektov zameranch na implement-ciu progresvnych technolgi kombino-vanej vroby elektrickej energie, tepla achladu na bze zemnho plynu. Doteraz boli podporen dva pro-jekty projekt STU BAkogene-ran jednotka velovom zariaden Gabkovo aprojekt intalcie kogene-ranch jednotiek vbudove plavrne zdrav bvanie a teplo domovavykurovanie3xvi ac SPPorZ sk aj t espo l ua 7 300 eurn an k upaut an ast l aen zemn pl yn CNGvpar t n er sk o mpr oj ek t eKPTESI TERAZNOVAUTONAAZ SKAJTE: skvel zavu pri kpe novho auta priamo od predajcu a do 5 300 eur grantov prspevok od EkoFondu 2000 eur sporu nkladov na palivo poas celho obdobia jazdenia a 40 %Partneri projektu SPP a EkoFondu:Ponuka plat pre fyzick osoby domcnosti. Termny uzvierok na predklada-nie iadost s vdy k 15. du v mesiaci. Grantov prspevok sa poskytne prvm 50 zujemcom.Viac informci o partnerskom projekte njdete na www.ekofond.sk a www.spp.sk, na webstrnkach partnerov projektu a na ich predajnch miestach. EkoFond zrove poskytuje podobn grantov prspevky na CNG aut aj pre prvnick osoby. Viac na www.ekofond.sk.mestskej asti Koice vcelkovej hod-note vye 180 tisc eur. Program 02 Zlepenie energetickej hospodrnosti budovpodpora pro-jektov na zlepovanie energetickch vlastnost budov prostrednctvom zateplenia obvodovch stien, vmeny okien avyregulovania tepelnej sstavy. Vrmci tejto schmy sme celkovo za obdobie 20082012 zaregistrovali 494 iadost apodporili 129 projektov vcelkovej hodnote 4,7 mil. eur. Medzi podporenmi projektmi sa nachdzaj projekty zatepovania avmeny okien budov materskch, zkladnch aj stred-nch kl i obecnch radov aobec-nch budov. Program 03 Podpora intal-cie plynovch tepelnch erpadiel (PT)je novinkou vportfliu fondu aplynule nadvzuje na doteraz EkoFondom poskytovan podporu na intalciu inovatvnych technolgi na bze zemnho plynu. Na podporu pribline dvadsiatich PT vylenil EkoFond vtomto programe sumu 400 000 eur. Cieom programu je podpori o najrozsiahlejiu intalciu PT, ktor s ekologickejm rieenm vykurovania achladenia budov snz-kymi prevdzkovmi nkladmi azvi informovanos verejnosti otejto tech-nolgii ajej ekonomickch aekologic-kch vhodch.Program 04 Zavdzanie novch progresvnych technolgi na bze zemnho plynupodpora projektov zameranch na aplikovan vskum avvoj progresvnych technolgi nabze zemnho plynu ana pod-poru pilotnch projektov ich imple-mentcie. Vprograme bolo zatia podporench 7projektov vcelkovej hodnote 617 000eur. Medzi spene zrealizovan projekty patr naprklad pilotn intalcia plynovho tepelnho erpadla na Slovenskuvhistorickej budove radnice vTrnave alebo vvoj monitorovacieho systmu na sledova-nie statickej bezpenosti anavovho pokodenia plynovch potrubnch sys-tmov, ato vsasnom stave prepravy prevdzkovania, pri plnovanom zv-en kompresnch pomerov, resp. pri zavdzan novch technolgi dopravy avyuitia plynu, ktor zrealizovala STU Bratislava avtomto obdob je u vyuvan nakompresorovej stanici voVekchKapuanoch.Program 05 Podpora rozvoja vyuitia alternatvneho motorovho paliva CNG (stlaen zemn plyn) vslovenskej dopravepodpora aktivt zameranch na zvenie vyuitia CNG na pohon vozidiel vcelkovej vke 259 541eur. Podporovan s nepodnika-tesk prvnick osobyobce, stredn koly, obianske zdruenia aneziskov organizcie aod roku 2011 s podpo-rovan aj fyzick osoby, nepodnikatelia. Doteraz bol podporen nkup 51 vozi-diel spohonom na CNG.Termny uzvierok predkladania pro-jektov ako aj podmienky poskytovania nannch prostriedkov s zverejnen na www.ekofond.sk.zdrav bvanie a teplo domovavykurovanie32 t l d o mu a b y t uMajite konvektora sa tak me popi nielen krsnym, do kadho interiru vynikajco vhodnm nezvy-ajnm vykurovacm panelom, ale aj tm, e vaka digitlnemu ovldaniu avynikajcej innosti panelu ADAX NEO dostva zaruene jednu znajeko-nomickejch alternatv medzi dnenmi vykurovacmi panelmi.Na svoju prevdzku vyuva tradi-nch 230 Vsieovho naptia. Vovyku-rovacom paneli je pecilna kovov vykurovacia vloka, ktor neerav vlkno pri vysokch teplotch, vaka omu je spotreba elektrickho naptia niia pribline otretinu oproti vyku-rovacm systmom pouvajcim era-viacu pirlu.Zabudovan digitlny termostat priebene kontroluje teplotu vo vyku-rovanej miestnosti, m je zaruen efektvna spotreba energie. Volitene mete nastavi dvojak teplotu (kom-fortn asporn), tieto parametre mete meni vakchkovek fzach da, m mete uetri hoci aj 25 % energie.S pouiten vade tam, kde je kdispozcii elektrick naptie. S odpo-ran do bytov, domov, obchodnch priestorov acht. Svojim dizajnom ich mono prirovna kplochm raditorom, ale vovea modernejom atenom preveden. Najvou vhodou systmu je, e nie je potrebn pomoc odbornka pri monti, jednoducho sa konvek-tory priskrutkuj na stenu azapoja sa doelektrickej zsuvky. Pri vybudovan vho vykurovacieho systmu uetrte znan as investci. Rozmery panelovKonvektory ADAX NEO sa vyrbaj sjednotnou vkou panelov 37cm, ale vprpade, e nie je vyhovujca 37cm vka, je mon si ich objedna sv-kou 20cm vovyhotoveniach 600 W, 800W, 1 000W a 1200 W. Panely svkou 20cm s odporan pre pouitie pod parapet. Hrbka panelov je len 200mm aponamontovan na stenu odstvaj od steny len 9cm.Nastavenie teplotyOvldacie prvkytlaidl sa nachdzaj na boku konvektora. Prostrednctvom tlaidiel si mete nastavi komfortn asporn tem-perovaciu teplotu, as adni vtdni. Naele panelu vpravom hornom rohu sa nachdza digitlny zobrazova nasta-vench hodnt.ADAX NEO predstavuje najnov vvoj vo svete elektrickch konvektorov. Technick aestetick obsah odzrkaduje vysok rove kandinvskej precznosti, na zklade ktorej vznikol originlny produkt zrk svetoznmych nvrhrov od HAREUDE-DESIGNMILLU. Dkazom oho je aj vhra ceny Nrskych dizajnrov (Norks Designard) vroku 2008.Vykurovacia technika ADAX NEO!zdrav bvanie a teplo domovavykurovanie33 t l d o mu a b y t uADAX NEO elektrick konvektory s kdispozcii vnsledovnch tyroch fareb-nch verzich: biela, strieborn, erven, iernaPreo sa rozhodn pre vykurovacie panely ADAXNEO?ALebo vade tam, kde je kdispozcii elektrick naptie, je mon vybudo-va krenie za jeden de!ALebo sa nemuste obva stle sa zvyujcich nkladov za plyn!ALebo krenie pomocou panelov je ist, bezpen, spoahliv ajedno-ducho sa obsluhuje!ALebo vae star krenie si mete sami jednoducho sminimlnymi nkladmi vymeni!ALebo si dokete vybudova vykuro-vanie nie len vo vaom byte, ale aj vpecickch podmienkach na cha-lupe, i chate!ALebo nepotrebujete toko nan-nch prostriedkov, oproti cene zastredn krenie zskate vborn rieenie za tretinu nkladov!ALebo nepotrebuj pravideln servis azvltnu drbu!Na o mme dva pozor pri intalcii?Dbajte na to, aby panely neboli pripojen do elektrickej siete aneboli pod elektrickm naptm, zapojte ich a ponaintalovan apo pretan si nvodu na pouitie.Ako ich upevni nastenu?Najjednoduchie spsoby:ADo steny ztehl: 8mm hmodinky + skrutkyADo steny zbetnu: 6mm hmo-dinky + skrutkyASadro-kartnov stena: hmodinky dosadro-kartnu + skrutkyADreven steny: skrutky do dreva 3,550mm.TYPY PANELOV ADAX NEOkonvektory svkou 37cmTypvkondka prdov zaWmm ANP 04 KDT 400 474 1,7NP 06 KDT 600 589 2,0NP 08 KDT 800 704 3,5NP 10 KDT 1 000 762 4,3NP 12 KDT 1 200 934 5,2NP 14 KDT 1 400 1 049 6,0NP 20 KDT 2 000 1 394 8,5TYPY PANELOV ADAX NEOkonvektory svkou 20cmTypvkondka prdov zaWmm ANL 06 KDT 600 870 2,0NL 08 KDT 800 1 050 3,5NL 10 KDT 1 000 1 280 4,3NL 12 KDT 1 200 1 450 5,2INTER AUDIO, s. r. o.predaja-showroomMiACool storepitlska 2905 (budova Origo)945 01 KomrnoMobil: +421/905/884 677, 915/654 110E-mail: info@adaxneo.skwww.adaxneo.skzdrav bvanie a teplo domovavykurovanie34 t l d o mu a b y t uKad bytov dom, ktor obsahuje zdroj tepla, teda najastejie plynov kotolu alebo tepeln erpadlo, vyaduje pravideln kontrolu aservis. Ben prax je, e systm dochdza pravidelne kontrolova zakolen sused, ktor vprpade poruchy vol servisn firmu. Vmnohch prpadoch si ale drustv, alebo SVJ sprjemuj ivot: ich kotolne s monitorovan na diaku, take servisn organizcia sa oporuche dozvie skr, ne sa vpadok sta prejavi nakomforte obyvateaalebo dokonca ne vplyvom poruchy vznikn alie kody. Pozrime sa, ako tak systm pre diakov monitoring vyzer.o je pri technolgiiVkotolni alebo strojovni je roz-vdza, ktor obsahuje regultory (taktie procesn stanice, podstanice), ktor snmaj signly zosnmaov aalch vstupov aspracuj ich vregu-lanch algoritmoch. Tu sa odohrva napr. sledovanie hladn, dopanie, regulcia oderpvania kondenztu, ekvitermn regulcia, riadenie kotlov at. Vstupnmi signlmi s riaden tzv. akn leny, teda erpadl, ventily, klapky, ktor potom technologick proces ovplyvuj. alej sa pomocou displeja aklvesnice alebo ovlda-ov nastavuj vntorn premenn systmupoadovan hodnoty, ekvi-termn krivky, alarmov medze, asov programy at.Podstanice mu by u zvroby pevne naprogramovan pre nejak regulan lohu anastavuj sa unich len parametre. Vtomto prpade je treba presne dodra odporuen zapojenie atechnologick schmy, inak regulcia nemus fungova sprvne. Vprpadoch, ktor nemono tan-dardnmi aplikciami pokry (ato je vaka kreativite projektantov prevan vina intalcii), sa nasadzuje vone programovaten regulcia (direct digi-tal control, DDC, niekedy tie program-mable logic control, PLC). Tu je tvorba sofwaru plne vkompetencii technika, ktor zariadenie programuje auvdza do prevdzky. Pre diakov monitoring je ale potrebn sprstupni nameran avypotan hodnoty nejakej vyej rovnina dispeing. Tam sa iadne automatick riadenie neodohrva, hoci aj tu, na centrle, mu by vnie-ktorch prpadoch riadiace algoritmy pouitnaprklad pri regulcii tlaku vsieti diakovho vykurovania. Prevdzkov dispeingNa dispeingu sa vinou tak-tie zhromauj historick dta, teda meran hodnoty vzorkovan vase, naprklad kadch 5 mint. Zaznamenvaj sa ialarmy audalosti, ku ktorm vsystme dochdza. Tieto zznamy s dleit, jednak pre rchlu diagnostiku aodstraovanie porch arieenie bezpenostnch situcii, jednak pre dlhodob optimalizciu sys-tmu, ktor by mala vies ksporm energie apreden ivotnosti kompo-nentov.Pomocou riadiacej stanice (ateda prehadu otechnolgich aich porov-nvanie) by mal prevdzkovate mimo inho dosahova spory energie. Navzdory marketingovm textom vletkoch dodvatea systmu vak bohuia plat, e akokovek dobre vybaven stanica strojrozmernou ani-movanou grakou at. je len nstrojom vrukch dispeera alebo energetika ajedine vprpade, e je sprvne pou-van, me prinies sprvny efekt. Pri optimalizcii chodu budovy toti vdy hadme kompromis medzi komfortom avkou nkladov, azatia megajouly alebo eur s objektvnymi jednotkami, mieru komfortu pouvatea alebo prevdzkovate hodnot sm. Drustvo alebo SVJ obvykle vyaduje spoahliv dodvku TUV abehom vykurovacej sezny vhodne nastavenej vykurovacej krivkypri zsahoch do vykurovacieho systmu alebo stavebnch pravch (izolcia) by mal projektant prepota tepeln straty apoda toho zmeni parametre regulcie, vrtane prpad-nho hydronickho vyvenia systmu. KomunikciaMedzi podstanicami adispeingom je samozrejme komunikan linka, po ktorej sa dta prenaj. Skr sa vyu-valo telefnne spojenie, dnes u prak-ticky len GSM alebo Internet. Pouit technolgia zvis na miestnych pod-mienkach, pouitom systme, elaniam investora apoiadavkch na rchlos aspoahlivos prenosu. Vhodou je, ak m objekt centrlne sieov rozvody, potom nebva problm intalova al-iu zsuvku avyui stvajcu konek-tivitu. Pri pripojen sGSM modemom je nutn skontrolova, i je vkotolni signl (miestnos bva vsuterne).Vemi dleitm bodom je nastavenie siete tak, aby dispeing mohol navia-za skotolou spojenie. To zariauje poskytovate pripojenia. Pokia nie je mon poskytn verejn pevn IPadresu alebo aspo namapova niektor porty, musme zvoli systm, ktor sm doke vytvori spojenie nadispeing alebo na tzv. komuni-kan proxy server, ktor sli ako prepojovac lnok medzi kotolou adispeingom. Kotola potom nadv-zuje iba odchdzajce spojenie, take bezpenos siete zvonkajku nie je ohrozennie je nutn povoova spojenie zInternetu dovntra miestnej siete. Pre spojenie je pouit protokol http na TCP porte 80, take komuni-ktor sa zhadiska rewallu tvri ako ben pota, prezerajci si webov strnky. Na servery s potom dta vyhodnocovan apri splnen danch podmienok (nzky tlak, teplota mimo medze, zopnut alarmov kontakt at.) je vyslan SMS sprva alebo e-mail vopred denovanm prjemcom. Spoahlivos je tu zaruen pravidelnou kontrolou spojenia: pokia sa komuni-ktor nehlsi po dlhiu ne denovan Diakov monitoring technolgi cez internetzdrav bvanie a teplo domovavykurovanie35 t l d o mu a b y t udobu, je tie vyslan alarmov hlsenie. Tmto spsobom sa dodvate me dozvedie omonch komplikcich skr, ne jeho zkaznci. Niekedy sa vyuvaj aj siete VPNvybra vhodn spsob komunikcie pome dodvate rieen, ktor najlepie vie, o jeho sys-tm doke alebo nedoke.Zkazncky prstupasto je ale poadovan, aby ktech-nolgii mali prstup okrem servisnej rmy aj obyvatelia domujednak pre informciu, e je vetko vporiadku, jed-nak aj pre monos sledova spotreby apoda toho upravi svoje chovanie alebo poiada ozmenu nastaven systmu. Tento prstup prebieha cez webov prehliada, ato bu na webov server dispeingu, alebo priamo dokomunikanej jednotky vkotolni cez vntorn sie domu. Samozrejme je mon nastavi aj prstup zvonku, take ktokovek si me teda zdovolenky skontrolova, i u mu doma zaala vykurovacia sezna alebo i letn odstvka teplej vody skonila poda plnu.Pouvanie tandardnch technolgi, medzi ne webov prstup patr, prina pre projektovanie aintalciu znan zjednoduenie, na druh stranu ale zvyuje bezpenostn rizikaj toto je treba ma na pamti adodvate mus by schopn tieto aspekty zhodnoti anavrhn primeran rieenie, ktor zaist rozumn mieru zabezpeenia.Hardware asoftwareAko teda tak procesn stanica vyzer? Me sa jedna orzne pr-pady:Regulcia kotolne alebo T u vyie popsan schopnosti m, alebo je mon doplni pridanm komunika-nej karty i podobnho rozhrania. Problm me nasta na dispeingu, ktor mus spravova viacej objektov, ktor nie s vdy vybaven regul-ciou od jednho vrobcu. Regulcia komunikciu po sieti neumouje. Potom je niekedy mon poui podstanicu naprogra-movan ako komunikan prevodnk, teda zariadenie, ktor vyta dta zregultora avysiela ich na sieti azrove me sli aj ako webov server. Prevodnk predstavuje rdovo niie nklady, ne vmena regulcie. Zrove sochranou investcii je vho-dou to, e regultory rznych vrob-cov sa na dispeingu tvria rovnako, pretoe prevodnk ich dta prevedie na jednotn komunikan protokol.Ujednoduchch zariaden alebo tam, kde regulcia neumon komu-nikova, sa sprevodnkom pouij vstupn moduly pre meranie teplt, tlakov azber havarijnch aprevdz-kovch signlov. Jestvujce zariade-nie sa tak oblo komunikatvnym systmom, ktor len paralelne odpo-ta dleit veliiny aprevdza ich na webov server alebo na dispeing.Pri rekontrukcii kotolne sa dopod-stanice vytvor regulan sofware, ktor jednak riadi kotolu, jednak zaisuje prenos dt na dispeing. Podstanica je doplnen prslunm potom vstupnch avstupnch modulov aplne preber funkcie pvodnho regultora.Technicky pokroil stanice obsa-huj rozhranie pre integrciu alch systmov. Jedn sa obvykle osriov linku, na ktor je napojen zbernica smerami tepla avody (M-Bus) alebo al technologick celok (chladenie, regulcia kotle, klimatizan systm VRV, osvetlenie, spotreby energi, bez-penostn centrla) bu pomocou niektorho tandardnho protokolu (Modbus, BACnet) alebo remnm protokolom (naprklad Buderus, Saia, Landis & Gyr aal). Vhodou takho rieenia je zjednotenie hodnt zvia-cerch systmov na jednu riadiacu stanicuspolon ovldanie, zznam hodnt aprenos na dispeing, niekedy sa dta zintegrovanho systmu pou-vaj aj pre optimalizciu vroby tepla, chladu at. Vsledkom je vyia infor-movanos uvateov, lepie podmienky pre servis zariaden aspory energi. Ing. Jan VidimDomat Control System, s.r.o.derncka 11851 01 BratislavaTel.: 02/2064 8965E-mail: jan.vidim@domat.czwww.domat.skSchma komunikcie pomocou proxy serveru.Procesn stanica regultor swebovm serverom.Webov rozhranie pre zkaznkov siete vmennkovch stanc velkoviciach.Uponor bezdrtov termostat T-75 s displejomTermostatzobrazujeizbovanastaventeplotu.Nastavenieteplotysa vykonvapomocoutlaidiel+/-naprednejastitermostatu.Snma zachytva teplotu vzduchu v miestnosti, vyarovanie tepla povrchov okolo a inch zdrojov tepla a chladu.DEM komponenty regulcie idelne prispsobiten, ahko ovldatenVyia efektivita, viac komfortu, menej nkladov:Revolun individulna izbov regulcias Dynamic Energy Managementom (DEM)Efektvny a jednoduch energetick management pomocou inteligentnej regulcie BlueComfort od UponorVea vhod, vysok komfort-^z do 12/ potencilu setrenia enerqie vaka vyssej efektivite-Nie je potrebn uanulne hydraulick vyrequlovanie (nepotrebujete pouzvat rozdelovae s prietokouerui ! )-Lepsia distribcia tepla-Presnejsia a rchlejsia requlcia. az do 25/ rchlejs reakn as v porovnan s ostatnui requlciaui-Jednoduch obsluha a instalcia-Zueny vo vykurovacch okruhoch (ich velkostiach) bez potreby prepotu s uozn (nepotrebujete potat prednastavenia na jednotlivch okruhoch)-Prpadn zuena podlahy (napr. dlazba na parkety) neu vplyv na systu-Jednoduch vyriesenie prpadnch probluov - zaslanie SMS sprvy pri poruche-Moznost SMS kouunikcievrazn vhody Uponor LLMS 8lueCouort" oslovujeue vsetkch. ktor dbaj o prostredie v ktorou zij a zrove si chc uzvat kouort a ekonouick vhody.Znaka 8lueCouort" oznauje vsetky nase produkty a systuy. ktor koubinuj vysoko enerqeticky-eektvne technolqie s unkciaui ktor poskytn prospech a klud na dusi. Prve preto. 8lueCouort" je nasa odpove na neustle zvysujce sa ceny. zvysujce sa povedouie obyvatelov o ekolqii a vsiu potrebu pre lepsie zivotn prostredie.Uz dnes podlahov vykurovanie a chladenie od spolonosti Uponor je podstatne viac eektvnejsie ako klasick konvenn vykurovacie a chladiace systuy. S revolunou LLM technolqiou teraz ponkaue jedinen inovciu pre vsetkch. ktor chc usetrit este viac s ich slavu vykurovanu a slavu chladenu - az do 12/ nkladov za enerqiu.vporovnanskonvennuirdiovuiizbovuirequlciaui.hydraulickvyrequlovaniepodlahovhovykurovaniavrozdelovaiuzviacniejepotrebn. Systudokzepreuietnutdynauikujednotlivchokruhovdocelkovhosprvaniasasystuu.usausetrspounanch12/enerqie.priousaeste vyleps kouort. Ukreu toho. nov requlcia ponka unozstvo novch unkci.vsledkou je uniktna inovcia. ktorej vhody uozu vyuzit uzvatelia douov. instalatri. projektantipri riesen requlcie v novostavbch. alebo pri rekonstrukcich.1onajlepsiezovsetkho:vporovnansinuidruhuirenovcie.akonapr.zatepleniebudov.celkovrekonstrukcia.alebosolrnyvykurovacsystu. investcia do Uponor individulnej rdiovej requlcie s Lynauic Lnerqy Manaqeuentou vykazuje az trojnsobne rchlejsiu nvratnost!Uponor CubP. orqanizan zlozkavajnorsk 105831 04 8ratislava1: +421-2-32 111 300 l: +421-2-32 111 301w: www.uponor.skL: ino-slovakiauponor.skFunkca automatckeho vyregu|ovanaAz do 12 potenc|a|u setren|a energ|e vdaka vvssej elekt|v|teN|e je potrebne manua|ne hvdrau||cke vvregu|ovan|ePvch|a a jednoducha |nsta|ac|aKva||tnejs|a regu|ac|a |zbovej tep|otvvvss| komlortKomtortne nastavenePvch|ejs| reakcnv casZabran| och|aden|u tepe|nvch p|ch kv|| a|ternat|vnvm zdrojom tep|a v m|estnost| Setr| energ|u pr| opatovnom vvkurovan|Dagnostka systemuMon|toruje vvkon vvkurovan|a/ch|aden|a v svstemeAutomat|ckv h|as| prekrocen|e/pok|es tep|otv Jednoducha detekc|a prob|emu - chvbove h|asen|eFunkca kontro|y mestnostJednoducha kontro|a lunkc|e kazdeho |zboveho termostatuJednoducha akt|vac|a lunkc|e kontro|v m|estnost| na |nterlace.Na pozadane tunkca bypassu mestnostMoznost pouz|t jednu m|estnost ako bvpassOpt|ma||zac|a c|nnost| svstemov ktore pozaduju m|n|ma|nv pr|etok, napr. tepe|ne cerpad|a - t.j. zabezpecen|e sta|eho pr|etoku $M$ modu| Komponent na poz|adan|e Mon|toruje aktua|nu s|tuac|u v relerencnejm|estnost| Akt|vac|a a deakt|vac|a ut|moveho rez|mu cez SMSzdrav bvanie a teplo domovavykurovanie38 t l d o mu a b y t uPodlahov vykurovanie vnovostavbch je na prosto benou zleitosou. Ale ivstarch nehnutenostiach sa dodatone intaluje stle astejie. Pri rozhodovan otom, i star dom podlahovm vykurovanm vybavi, hraj dleit lohu dva dvody. Za prv: vrazne niia teplota na prvode uplonho vykurovania, atm znan spory energie. Za druh: slav teplo vytvrajce tuln, prjemn klmu. Ipri renovcich sa d podlahov alebo stenov vykurovanie intalova bez problmov. Ale prve medzi tmi, ktor orenovci uvauj, panuje voi tomuto novmu spsobu vykurovania ete vek neistota. Vnasledujcom pribliujeme iba niekoko vhod, ktor tento spsob vykurovania ponkaj.V komfort bvaniaObzvl vkpeni, ale ivmiestnos-tiach so studenmi kamennmi podla-hami alebo dlabou je prjemn chodi naboso, pokia s dobre temperovan. To je vhoda, ktor ocenia nielen eny!Rovnomern temperovanieKad to pozn, vykurovanie be na maximum, vjednom kte miestnosti je strane horco, vinom stle chladno. Alebo: nohy s studen, napriek tomu mte pocit, e je vlastne prli teplo. Vinu nesie nedostaton horizontlna avertiklna distribcia tepla. Modern systmy plonho vykurovania, ako s systmy Fonterra spolonosti Viega, vykuruj podlahu aprpadne steny alebo stropy rovnomerne aspodstatne niou konvekciou vzduchu. Vsledkom je idelny teplotn prol vcelej miest-nosti.Via vonos pri rozvrhovan zariaden, ato ivo vemi malch miestnostiach.Predovetkm vmalch priestoroch avmiestnostiach so skosenmi stre-chami ns neobmedzuj vykurovacie teles, nakoko meme pri zariaovan interiru popusti uzdu svojej fantzie. Taktie pri plnovan kpene akuchyne bvaj vykurovacie teles na stench asto obmedzenm. Systmy podlaho-vho vykurovania, ako s systmy Fonterra spolonosti Viega, temperuj miestnos, bez toho aby ste ju videli, ato tak, e teplo prenaj rovno-merne podlahami, stropmi astenami. Vsledkom je dostatok miesta pre nbytok aete viac monost pre indi-vidulne zariadenie priestoru. Aokrem toho to plat vzsade iupodlahovho vykurovania, e mte von vber podlahovch krytn.Menej alergenov cirkulujcich vo vzduchuAlergici vedia, e m menej vzduchu napr. vykurovacie teles zvria, tm menej alergenov vo vzduchu cirkuluje. Tm maj menie obtiae. Apretoe by sa udia salergiou na pe aprach vdomcnosti mali pokia mono vzda kobercov, ponka podlahov vyku-rovanie ibez kobercov tuln teplo namiesto studenej podlahy.Minimalizcia tvorby plesnVstudench ktoch alebo voken-nch paletch dochdza vplyvom tepelnch mostov krchlej tvorbe plesn. Uzdravho loveka mu ichspry, ktor sa uvouj, vyvolva alergie. Ualergikov navye zhoruj pr-znaky. Vykurovanm vekch plch, ako napr. podlahy, je mon zni teplotn rozdiely vmiestnosti. Aktvne sa tak predchdza tvorbe plesn.EkonomickosKlasick vykurovacie teles vyaduj teplotu na vstupe 70 C. Vodu, ktor sa dostva do vykurovacieho systmu, je tak nutn ohria minimlne na 70 C. Vporovnan stm pracuje podlahov vykurovanie pri rovnakomkomforte bvania steplotami prvodu iba 35 C. D sa tak uetri a 20 % primrnej energie. Upodlahovho vykurovania zpravidla sta niia teplota miest-nosti kdosiahnutiu optimlneho pocitu tepelnej pohody. Znenie teploty vmiestnosti o2 C (napr. na 20 C namiesto 22 C) pritom navye znamen sporu energie cca 10 a 12 % za rok.Lepia klma vmiestnostiVina ud sa cti prjemne pri teplote vmiestnosti od 20 do 22 C. Prekvapiv je ale to, e optimlny pocit pohodlia sa uplonho vykurovania dostavuje u pri teplote, ktor je vprie-Vhody temperovanch plch 39 t l d o mu a b y t umere o2 C niia. Je to spsoben sla-vm teplom, vrazne menm pohybom vzduchu aoptimlnym rozvrstvenm teplt. Upodlahovho vykurovania sa teplo prena rovnomerne cez cel plochu podlahy. Teplo sa rozvrstvuje rovnomerne. Nedochdza kprehrieva-niu vblzkosti vykurovacch telies ani ku vzniku studench plch. Teplotn rozdiel vo vke hlavy anh je vrazne ni.Systmy slavho plonho vykuro-vania umouj rovnomern horizon-tlne avertiklne vyarovanie tepla domiestnosti. Rozdiely teplt vo vke hlavy anh, medzi vonkajou avntor-nou stenou s pritom tak nzke, e ju takmer nepostrehnete. Vsledkom je prjemn atuln teplo.Komfortn rieenie: pri plonom vykurovan sa teplo vmiestnosti roz-ptyuje rovnomerne. Slav teplo, ktor lovek vnma ako omnoho prjemnejie ne teplo vyarovan vykurovacmi Viega s.r.o.J. Korty 12CZ-710 00Slezsk OstravaTel.: +420 595 054 933Fax: +420 595 054 162info@viega.czwww.viega.cztelesami, navye umouje navoli niiu teplotu vmiestnosti. To prina sporu energi.Vkpeni mono pri renovcii vi-nou postupova vemi rchlo. Pomocou systmu Fonterra Reno spolonosti Viega ktemperovaniu plch mono modernizciu previes jednoduchie, isto apritom rchlo.zdrav bvanie a teplo domovavykurovanie40 t l d o mu a b y t uNajv slovensk vrobca slnench kolektorov spolonos THERMO/SOLAR zo iaru nad Hronom ponka naprpravu teplej vody cenovo avkonovo optimalizovan solrne zostavy sdvomi kolektormi as200-litrovm zsobnkom, bez monte za cca 2 400 . Tieto s uren pre rodinn dom s23osobami. Pre vie 45-lenn rodiny s vhodn solrne zostavy stromi kolektormi a300-litrovm zsobnkom, bez monte vcene cca 3 000 . Takto solrne zostavy uetria majiteovi cca 60 a 70 % zronej spotreby energie naprpravu teplej vody.Pri solrnej podpore vykurovania je u nevyhnutn zhotovi projekt, ktor zohadn tepeln straty budovy atyp vykurovacieho systmu. Ak s vbudove vysok straty tepla, tak solrna pod-pora vykurovania nie je ekonomicky vhodn abudovu treba najskr zatep-li. Efektvnos solrnej podpory vyku-rovania vrazne zvia nzkoteplotn vykurovacie systmy (podlahov, ste-nov). Pre kolektory idelny je ohrev bazna vktorom sa zitkuj letn prebytky solrneho tepla azrove sa sprjemn apredi kpacia sezna.Investova do spor energi je jeden znajlepch anajistejch spsobov zhodnotenia peaz. Dleit je vak kvalita, hlavne dlhovekos solrneho zariadenia.Dlh ivotnos solrneho systmu je zkladnm predpokladom jeho ekono-mickej efektvnosti. Spotali sme, e ak solrny systm so 6m2 slnench kolektorov uetr svojmu majiteovi vporovnan selektrickm bojlerom vprvom roku vyuvania 300EUR, tak pri 3% ronom raste cien energi uetr jeho majite za 30 rokov vyuvania na nkladoch za energie 14 013EUR avprpade 5% rastu a 20 113EUR. Pri cene okolo 3 000EUR za kom-pletn solrny systm (bez monte) sa svojmu majiteovi niekokonsobne vrti ato aj bez ttnej dotcie. Iba mlo vrobcov slnench kolektorov nasvete sa vak me preukza vpraxi overenou 30-ronou ivotnos-ou svojich vrobkov.Slnen kolektory sa oplatia aj bez dotcieTHERMO/SOLAR iar, s.r.o.Na vartike 14965 01iar nad HronomTel.: 045/601 60 80-84E-mail: obchod@thermosolar.skwww.thermosolar.sk zdrav bvanie a teplo domovavykurovanieTepeln erpadl Zubadan sa vpraxi osvedili vbornmi prevdzkovmi vlastnosami, spoahlivosou a vysokm vykurovacm vkonom aj pri vemi nzkych teplotch. Celkovo je naSlovensku vprevdzke viac ako 400 tepelnch erpadiel Zubadan. Jednotky Zubadan sa intaluj nielen vrodinnch domoch, ale aj vobianskej vstavbe apriemyselnch objektoch.Tepeln erpadl Zubadan potvrdzuj svoje vnimon prevdzkov vlastnostiPri intalcii vrodinnch domoch sa vonkajie jednotky Zubadan zapjaj vsys-tme vzduchvoda spouitm vntornho modulu Ecodan. Vntorn modul obsahuje vetky potrebn komponenty pre vykurova-nie vrtane vstavanho antikorovho zsob-nka teplej vody. Zpraktickho hadiska nie je teda potrebn iadny al priestor pre technolgiu. Vea rodinnch domov sa vaka takmuto spsobu vykurovania stalo nezvislmi od foslnych palv adosahuje vemi nzke prevdzkov nklady. Napr. vRD pri Brezne klesli po intalci T Zubadan prevdzkov nklady na 1/3 pvodnch nkladov. Hlavnm predpokladom spory je nzkoteplotn systm spodlahovm vyku-rovanm.Vkomernej sfre sa tepeln erpadl Zubadan vzapojen vzduch-vzduch teia oraz vej popularite ato hlavne pri rie-en vykurovania achladenia nebytovch priestorov jednm zariadenm. Vtakomto prpade sa jednotky Zubadan zapjaj sprslunou klimatizanou jednotkou. Pre mnoho administratvnych budov je takto systm jedinm zdrojom vykurovania achla-denia. Typickm prkladom takejto intalcie je administratvna budova vPoprade, kde zariadenia spoahlivo pracovali aj pod -25 C. Ron prevdzkov nklady pre celoron vykurovanie aintenzvne chladenie vzha-dom kvekmu preskleniu aploche podla-ia vo vmere cca 300 m2, predstavovali pribline 1 000. Vemi rchlu nvratnos dosahuj tep. erpadl tam, kde bol ako pvodn zdroj pouvan elektrokotol. Vkostole vPovaskej Bystrici takto klesli nklady za elektrinu oviac ako 2/3. alie intalcie takchto systmov s naprklad vDunajskej Strede , Komrne, Koiciach. Porokoch prevdzky sa potvrdili nzke prevdzkov nklady avysok komfort pre-vdzky takchto systmov.Takto systm vykurovania je prevdz-kovo vemi efektvny adynamick, vzhadom ktomu, e ide oteplovzdun vykurovanie achladenie. Prevdzkovate ocen tieto vhody hlavne pri preruovanej prevdzke aoptovnej poiadavke nadosiahnutie poadovanej teploty vpriestore. Tieto sys-tmy s obzvl vhodn pre budovy ako tnescentr, sklady, portov haly, kostoly, autoservisy at.ZubadanSystm pre vykurovanie achladenie vaich priestorovBKB CentrumBKB-Centrum, 930 12 Ohrady 254/19Tel: 031-5585 307, Fax: 031-5585 307, Mobil: 0908 814 811E-Mail: kocsis@bkb.sk, info@bkb.skwww:www.bkb.skKRENIEPLYNVODAREVZIEPREDAJ A MONTvykurovacia technikasolrna technikarozvody vodykanalizciaplynofikciazdravotechnikazavlaovacia technikapodlahov kreniestenov krenieREVZIAplynov zariadeniaprpojkyplynofikcia budovSERVISplynov kotlyzdrav bvanie a teplo domovavykurovanie44 t l d o mu a b y t uPodlahov kblov vykurovanie Raychem ri teplo od podlahy. Preto meme ma vizbe occa 23 C niiu teplotu pri zachovan prjemnho komfortu. Tto niia teplota nm prinesie occa. 15 % niie prevdzkov nklady vporovnan sinmi vykurovacmi systmami.Systm je regulovan inteligentnmi termostatmi, ktor zabezpeuj teplo vtedy ke ho presne potrebujete ake je nastaven vtdennom programe.itky pre klienta spora energi Prjemn pocit tepla Bez drbov systm Elegantn amodern dizajn Bezpen aspoahliv systm Jednoduch nastavenie ovldaniaKomplexn systm od renomovanej spo-lonostiTepl dlaba do kpeni, kuchNie je ni prjemnejie ako stupi bosou nohou na prjemne tepl dlabu vdomove, alebo vhotely. To zabezpe extrmne tenk vykurovacia roho selektronickm aprogramovatenm termostatomsystm Raychem.itky pre klienta Hrejiv prebudenie Neviditen komfortZvyujeme ivotn rove za min. inves-tciuNetreba utiera dlabu po kpan, vyschne samaJe vhodn pre kad nov, alebo renovo-van kpeu vdome, alebo vhoteliKomplexn systm od renomovanej spo-lonostiOchrana vjazdov do gar, schodov achodnkov systmom RaychemSystm Raychem stri bezpenos von-kajch plch plne automaticky 24hodn denne vpriebehu celho roku. U pri dopade prvej vloky snehu systm rozpozn nebezpeenstvo azana plochy chrni.itky pre klienta Predchdza razom Bezdrbov systm Nzke prevdzkov nklady Modern systm hodn 21. storoia Bezpen plochy bez adu asnehuBezprcny systm, vetko sa riadi auto-matickyKomplexn systm od renomovanej spo-lonostiOchrana odkvapov pred snehom anebezpenmi cencmiKomplexn systm Raychem selektrickm vykurovacm kblom predstavuje vzimnch podmienkach spoahliv ochranu pred pokodenm adom asnehom. Umouje hladk odtok vody aroztpa-jceho sa snehu aadu. Sasne zamedzuje vzniku nebezpench adovch cencov aprevisov. Chrni stren krytiny, odkvapy aodtokov trubky pred zhromaovanm snehu apsobeniu zamzajcej vody.itky pre klienta Chrnime budovy aud Systm nevyaduje iadnu drbuNzku spotrebu zabezpeuje automatick regulciaUdruje von cesty pre roztpajci sa sneh aad Nehroz nebezpeenstvo zaplnenie odkva-pov adom avznik cencovKomplexn systm od renomovanej spo-lonostiOchrana potrubia pred zamrznutmVoda poteie ivmnusovch teplo-tchdomy, kancelrie, fabriky. Chrnime potrubie pred pokodenm atm predch-dzame opravm.itky pre klienta sporn prevdzka Jednoduch archla intalciaSpoahlivos preveren dlhoronou pra-xouMonos intalcie vo vntri aj na vonkaj-ej strane trubky Samoregulan kble vmnohch prpa-doch nevyaduj termostat Komplexn systm od renomovanej spo-lonostiUdriavanie teplej vody vpotrub domov apanelkovch stpakch,Tepl voda vkohtiku vodovodu zvyuje komfort bvania anavye etr prevdzkov nklady vporovnan scirkulciou vody sekundrnym rozvodom pomocou erpadla.Inteligentn podlahov vykurovanie aochrann systmy RaychemBratislava: 0948/520 173Zhorie: 0948/393 521Zpadoslovensk kraj: 0948/521 397Stredoslovensk kraj: 0948/ 521395Vchodoslovensk kraj: 0948/521 394www.RaychemPodlahoveKurenie.skSTACHEMA Bratislava, a. s.900 41 Rovinka 411tel.: +421/2/45 98 55 00-2|fax: +421/2/45 98 53 19e-mail: sbv@stachema.skZvyovanmnkladovna energiemnahz nsh|adaj |acnejiezdrajevykuravania. Jednauz manastnhradyje vykuravaniedrevam,briketami a pe|etkami,pauitmkrbavch kach|,sparkava krbavch v|aiek.V a(c||je(a|(|uc|(c.|r(c|.c(c/||(c|d(u|c. a .]|c|c.e(|u|ac||.pc(|c..|c||c.a|e|c|(|c.c||ac||cd (e(crc.a(c|.(c|cc..||c(dca|uj|((c.]c|cce//O a/|ce(|e pa|( .]|c.uje red/|((cd(r (c(rr. O|e|| je uja(| | ca|.a(|a (a d|/aj( |(|e||c( rcde|] raj p(|e/c( (a c|e. .e|c .]|u(c.a(|cp(|e|c(ua ce(u.)ed|e||.a|]|e.]|(a(d(u| pc|(e||a|upc.a||. p(edaj(| cd|c((e/da|(rpe(c(|cr.||c( .r pc(ad a.|e pc(|(u pc|(e|| pcda .a|c| p(ed|.. pc|ada.|e| a |a|.a|]pa|pa(are|(eda(|cp(|e|c(u.|de|udepcu.a(. )ed(cu /|(ad|(c| pc|c(c| /ac|e(ajc|c| a u .|ac a|c 2O (c|c. p(edajcr|c||c.(c||c.jeajpc|c(c||\E|US/c|||(]. Ve||] u.ede( pc|(e||e | re|e /a|p| p(|arc .a(cra(|e|cc| ||\E|US . |||(e.Rucr|e(|u.B(a|||a.ea|e|c T(e((e.||e. |(a(c||c.c| p(e.d/|ac| .P(|e.|d/|. Pc|c.e a |a(||(e. A| (er|e pc(u|e |ad(e /|c||c r|e|. c|(|e a (a pec|a||/c.a( c|c|cd] c e|e/|a(|.cr adcrc|r|pc|(e|ar|.||c(/c|uje.e|cc|c|cd||\E|US a|e|cp(c|(ed(c|.cre|e||(c(|c||cc|c|cduWWW.||(e|u.|.Pod|a oho vyberme?Potrebo vkoo\ee/||ujeu(|.e(/|(ep(a.|d|cp(e.pce|.|c(u/a(|ade(|a(a .]|u(c.a(|e. V|c( /.| cd p|cc|] p(|e|c(u aje|c /a|ep|e(|a.\ap(||adjed(a|w|a(c.(8oO|ca|/|.c/(are(p(||||(e 5Ow/r3. Prk|ad:Primiestnasti150m3,/10x6x2,5m/budep|ati150mx 50 w= 7500w a|eba 7,5kw. ha vyhriatie danej miestnasti s patrebn kach|e svkanam 7 8kw.hrevnas je uva|nen tep|a vzniknut sp|enm 1 kg pa|iva.0m vcia hustata pa|iva, tm d|hie har. Preta je ide|ne pa|iva tvrd dreva /dub, buk/8eg0|c|a kach|Pr|mroyvzd0ch-pcd(c|cr.je|cc|.c(e(|ejepc|(e|(p(| pcd|u(c.a( (a p(|up ./duc|u. pc 8 r|(|ac| pc (c/|c(e( je rc( |c u/a.(|e.$ek0odroyvzd0ch-|dedc||e(c|(||aa ||| dcp|e(|u (ep|e(c|p|](c.-ru|]c|.c(e(.a|]pac.acp(cce p(e||e|a| dc |c(ca. Terc||oy vzd0ch - || p(e pc|]| ./duc|u /.(|c((ej |(a(] ||a (a d.|e(|ac| c|(||a. 0dpc(a a. a|] |c| c|.c(e(.A|] pc|(e|| dc|(e |u(cc.a| apa| pcadc.a( pa(are|(e je (u|(. p(a.|de|(e ||| ||c. p(a.|de|(e ||| |cr(. p(a.|de|(e ||| (c|. dcd(|a.a pc|](] /(.cdu (a c||u|u. .]|u(c.ap(edpa(rpa||.cr/uc|r/.10 dobrch rd |upuj|e.(c|c|.||c(a.rp|a je|cu|||c..|a|(c|| paj .ae p(ed|a.]. A| .r (|ec (|e je /(c/ur||e(.pc(a|e a - p(edde|e ||ara(|u. Pcu.aj|e |e( uc| pa||.c. pa||.c c|a|cr .cd] |(e.]ue( u|e( (a .|c(e .|c /a(|ade(|a. Za(|ade(|e/|ac||e.pc(|.|(|c..|c|a/ud(uj|e. ||c|e ad(|e .e(uj|e /(a( pc/c((c. |cr(.||c(je| /a(|ade(|up(|pcje(ru|].d]p(|e|e(e .c(. p(e c|(|u|c|u ./duc|u 'O0BR\ TAH' ap(a.|de|(e (e./c.a(. Za|ep|||e.cjp(|]|c|(ep..]|u(c.a(p(|e|c(.p(e|ce.e||] dajea |ec|(|c|pcdr|e(|]p|a||ap(e(c(rcuu/a|.c(e( p(|e|c(. P(ed|(|a|c|cu|p(e|aj|ed||ad(e(.cd(ac||u|u a|(|a|c|u. |(|a|c|u /a(|ade(|a /.e(|e cd|c((|c.|. Zpa||] a|( p(c|(|ed|] .||ace pcd|u(c.a(r | u.d/a(r /a(|ade( dc c|cdu (epa|(|a dc (| decr Pcu.aj|ep(|ue(|.ca dcp|(|](ara(|pu|c|u-ua||e| p(cu a|(|||e ./|ad .]|u(c.a(c| p(|e|c(c.. A| (|ec (epa .ae p(ed|a.] - p(|e. pc(adre .r. (jdere (aj|ep|e (|ee(|e p(c||ru. P(epce| je c(|e(|a(. (a |a(da(d((e/a|ep|e( (cd|(( dcr 18O r2 c|]|(ej p|cc|].Ako oaj|acoej|e kr| ? *0r0h pa||va0r|eotao roo spotreba8oo ok|ady oa kreo|e|ektr|oa - ak0m0|ao apr|amo vhrevo.. `o .' !'` EP|yo .. ` 3!`!4 E0h||e .. o |. o! E|ektr|oa - tepe|o erpad|o .. .' 'o E0revo .. ! 34o E...akoj edobr evt eple...ZZZNLQHNXVVNzdrav bvanie a teplo domovavykurovanie komnyKee mont komnovho systmu by mala by vsasnosti ibudcnosti samozrejmosou, firma STADREKO vrobca zmkovej dlaby, alovacch tvrnic astropnch systmov ponka stavebnkom najlacnej komnov systm.Firma STADREKO vznikla vroku 1991, kedy zaala svrobou kvarobe-tnovch tvrnic. Vroku 2003 sa rma transformovala na STADREKO, s. r. o., apremiestnila sa do novch priesto-rov, kde zaala vyrba aj alovacie debniace tvrnice. Vzhadom na dopyt aj po inch betnovch vrobkoch sa vroku 2008 vo rme rozril vrobn sortiment ozmkov dlabu rznych tvarov ansledne aj ocertikovan komnov systmy so amotovmi vlo-kami rznych priemerov.Vsasnosti vyrba aj montovan elezobetnov stropn systm, ktor pozostva zo stropnch nosnkov abetnovch stropnch vloiek.Komnov systm STADREKO zaru-uje bezpen odvdzanie spaln, ktor vznikaj pri horen. Hlavnou funkciou komna je vytvori optimlny ah pre horenie aodvedenie dymovch splodn zbudovy. Hladk steny amotovch tvaroviek spaj tieto poiadavky, ie podporuj avytvraj vborn ah komna. M dokonal tepelnoizolan vlastnosti, vborn odvetranie izolcie, vysok kvalitu amotovch vloiek, ktor zaruuje odolnos proti vlhkosti, korzii avyhoreniu.Firma STADREKO ponka komny vrznych vyhotoveniach spriemerom 160, 180, 200mm, ktor uspokoja zkaznka technickmi parametrami, kvalitou, jednoduchou vstavbou avbornou cenou. Komnovm sys-tmom STADREKO mono vykurova akmkovek typom paliva pevnm, kvapalnm, plynnm.Vponuke s cel zostavy komnov rznych vok, jednokomnov aj dvojkomnov, ktor sa daj ubo-vone skombinova. Zostava sa sklad zkomnovch tvrnic, amotovch vloiek, pripojenia sopcha vuhloch 90 (kukotlu na pevn palivo) alebo 45 (ku kozubovej vloke), tvarovky naistenie plechovch dvierok, lepidla naamot, krycej betnovej dosky, antikorovho knusu so striekou aizolcie perlit alebo minerlnej vaty. Ponuka obsahuje aj nadstren okrasn segmenty, ktor svojim vzhadom imi-tuj tehlu. Mont komna je rchla ajednoduch.Pri kpe ubovonej zostavy kom-novho systmu rma STADREKO zabezpe dopravu po celom Slovensku. Vporovnan sinmi komnovmi sys-tmami ponka vemi zaujmav ceny, o urite pote hlavne malch staveb-nkov.Pohodln akvalitn rieenie za dobr cenuponka certikovan komnov systmChcete i vzdravom prostred avspokojnosti?www.STADREKO.SKKomnov systm STADREKO je vhodn pre vetky druhy paliva pevn, kvapaln aplynnqdokonal tepelnoizolan vlastnostiqvborn odvetrania izolcieqvysok kvalita amotovch vloiekqvhodn pre vetky druhy palv qrchla asporn montqdobr cenaqdoprava na miesto ureniaKontakt: tel.: 0908/111 696, 043/538 13 07, e-mail: stradreko@stadreko.sk, www.stadreko.skkomn 8 mpriem. 200492 komn 8 mpriem. 160446 zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy48 t l d o mu a b y t uStava ekologicky je najm vsasnosti, ke sa oraz astejie zvyuj ceny vetkch druhov energie, naozaj trendy. Bez ohadu na to, zaberaj vostatnch rokoch vznamn miesto varchitektre rodinnch domov ekologick, i nzkoenergetick domy, ktor prinaj nielen sporu energie, ale aj nov netradin materily, ako napr. hlina, drevo, slama, tehly zneplenej hliny, i recyklovan, resp. materily zobnovitench zdrojov. Ich vyuvanie, plus etrenie energiou aochrana ivotnho prostredia s aktulnymi trendmi, ktor u dnes smeruj kekologickmu bvaniu budcnosti.vrobu elektrickej energie aj in zariadenia, ako je kotol, t. j. zariadenie, ktorho zdrojom je okolit prostredieslnko, voda, zem avzduch. Zkladom NED je vyuvanie energi aj inm spsobom, ako je kla-sick vykurovanie, aich sas-ou zvykn by napr. tepeln erpadlo navykurovanie, solrne panely na ohrev vody, tepelnoizolan trojskl, foto-voltaick lnky na vrobu elektriny at. Vstavba tchto domov sa preto tie zvykne oriento-va poda svetovch strn, aby sa o najvhodnejie vyuili tepeln zisky zoslnench lov azamedzilo sa stratm zosevernej strany. Tto orien-tcia nie je podmienkou, ale predo-vetkm vhodou, ktomu treba prir-ta umiestnenie domu aj sohadom na miestnu klmu, tern avegetciu, ale tie vyuitie slnenej energie pomocou pasvnych solrnych prvkov asyst-mov, ako s vek june orientovan okn, zimn zhrady, stenov systmy, premenliv proti slnen ochrana bvanievnzkoenergetickch domochEkologickNzkoenergetick dom (NED) sa pre-zentuje optimlnym obytnm komfortom, kvalitou stavebnch kontrukci, energe-tickou anannou spornosou aochra-nou ivotnho pros-tredia. To znamen, e umiestnenm na pozemku, pou-itmi materilmi, spsobom vstavby avykurovacm syst-mom sa minimalizuj prevdzkov nklady, ako aj nepriazniv vplyv naivotn prostredie. NED vyu-va navrobu tepla, ohrev vody, prp. zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy49 t l d o mu a b y t ualetn tepeln ochrana proti prehrie-vaniu domu. Poda odbornkov je NED spornm domom, ktor m ron spotrebu tepla na vykurovanie pod 50kWh na meter tvorcov, napr. pri rozlohe 100m2 to rone predstavuje maximlne 5tisc kWh. Tak nzku spotrebu energie je mon dosiah-nu u kvalit-nm nvrhom budovy, ktor mus by dobre tepelne izolovan, ponc ste-nami, strechou apodlahami akoniac oknami sminimlnou priepustnosou. Pre porovnanie, priemern rodinn dom spotrebuje zarok asi 20tisc kWh energie, ktor je potrebn napokrytie elek-triny atepla. Investcia dostavby NED je vak asi o15 % vyia ako dokla-sickho domu. Hoci NED etr energiu anklady na vykurovanie, neetr na pohodl obyvateov. Vzhadom na dobr izolciu s steny vetkch priestorov rovnako tepl, o podstatne prispieva kvysokej rovni komfortu bvania. Rovnako neobauje vysue-nm vzduchom ahorcimi vykurova-cmi telesami, vemi dle-itmi prvkami NED s toti izolcie avetranie. Pouitm kva-litnej izolcie je mon eli-minova vplyv tzv. tepelnch mostov, kadia obvykle unik zdomu teplo avznikaj zbyton tepeln straty. Ide najm oprechody medzi oknom aste-nou, dverami astenou, strechou astenou, napojenie prahov, para-petov apod. Aby sa znili tepeln straty treba tie zaisti maximlnu vzduchotesnos domu, ale aj sprvne vetranie. Vetra otvo-renm oknom je ale nehospodrne, kvli zbytone unikajcemu teplu. zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy50 t l d o mu a b y t uRieenm je vyuitie tzv. rekuperanej jednotky, spojenm 2 v1, teda vetrania avykurovania. Vetranie srekuperciou tepla ovplyvuje predovetkm dobr kvalitu vntornho ovzduia asporu energie. VNED sa tak najmenej 75 % zodpadovho vzduchu zska sp cez vmennk tepla. Rekupercia je vlastne monos ako ma vdome vdy erstv vzduch apritom najmeniu stratu energi, priom jej princp je vodo-vzdvan tepla jednoduchou vmenou medzi odpadovm aprivdzanm vzduchom tak, e sa nezmieaj. To znamen, e prvod aodvdzanie vzduchu m samostatn potrubie, ktor prechdza cez doskov vmennk tepla, prpadne sa vyuva systm rra vrre. Potrubie je mon vies vzemi, m sa systm stva ete viac efektv-nej. Pre nzkoenergetick domy s tie samozrejmosou vysoko inn aetriace spotrebie, ako chladnika, mraznika, spork, prka asvietidl, ako aj etrenie energie pomocou cen-trlneho vypnaa energie, napr. pri odchode zdomu. Vypna je naintalo-van tak, e nech vchode iba chlad-niku smraznikou atepeln erpadlo, potrebn na ohrev vody avykurovanie, prp. in zariadenia.Pasvne bvanieSta si predstavi tie najvie nroky na pohodu bvania, teda prjemn tep-lotu vzime ivlete, iadne teplotn roz-diely medzi stenami aovzdum, stly pocit erstvho vzduchu, ale bez prie-vanu aako ereniku na torte pekn kpku peaz za uetren vykurovanie vzime anepotrebn ochladzovanie vlete. Tto predstava je vlastne realitou vpodobe vylepench nzkoenergetic-kch, teda pasvnych domov. Po cel rok zabezpeuj prjemn vntorn prostre-die, bez pouitia klasickho vykurova-cieho systmu aoproti benm domom spotrebuj o85 a 90percent menej energie (navykurovanie za rok na1m2 obytnej plochy spotrebuj 15 kWh). Vaka vzduchotesnmu obalu domu, bez tepelnch mostov aneustleho vetrania zostvaj such abez neporu-enej kontrukcie. Nzov pasvny dom vychdza zprincpu vyuvania pasvnych tepelnch ziskov vdome. Ide oextern zisky zoslnenho iarenia, ktor prechdzaj cez okn aintern zisky ztepla, ktor vyaruj obyvatelia domu aspotrebie. Pasvny dom m vemi kvalitn tepeln izolcie, atak tieto zisky neunikaj von avinou postaia na zabezpeenie vntornej teploty po vykurovacej sezne. Hlavnm princpom pasvneho domu je optimalizcia zk-ladnch prvkov, akmi s tvar budovy, orientcia na svetov strany, obvodov steny, vplne otvorov, ventilan sys-tm. Optimalizciu tchto prvkov je mon dosiahnu stav, ke pasvny dom nepotrebuje konvenn vykurovac sys-tm. alm princpom je minimalizova-nie tepelnch strt, ktor sa prestupom daj redukova kvalitnejou izolciou obvodovch stien avplou otvorov astraty ventilciou zasa pomocou vzdu-chotesnho uzatvorenia budovy. Na kva-Varchitektre sa op zaal pouva tradin materil drevo, vyznaujci sa vbornmi tepelnoizolanmi vlastnosami.zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy51 t l d o mu a b y t ulitu vntornho prostredia vak m zsadn vplyv erstv vzduch. Na distri-bciu erstvho vzduchu atepla sa pou-va vntorn vetranie sintalovanou jednotkou pre sptn zskavanie tepla zodpadovho vzduchu (rekuperciou) aintalovanm prdavnm zariadenm na ohrev erstvho vzduchu vobdob vemi nzkych vonkajch teplt. Na vykrenie miestnosti splochou 20m2 si potom pasvny dom vysta sprkonom 200W, ktor zodpoved dvom 100W iarov-km.Modern aekologick materilyVarchitektre sa op zaal pou-va tradin materil drevo, i u ide odreven fasdy, interirov prvky, vonkajie terasy alebo nosn kontruk-ciu stavieb aje hlavnm stavebnm materilom pri nzkoenergetickch, resp. pasvnych domoch adrevostav-bch. Drevostavby s NED svbor-nmi tepelnoizolanmi vlastnosami, navykurovanie ktorch sa spotrebuje a o30 % menej energie ako pri vykurovan klasickho murovanho domu. Drevo je skvel tepeln izolant, vlete vdome udriava chlad avzime zasa teplo, reguluje vlhkos, tzn. e dcha. Steny vlhkos bu absorbuj, alebo naopak uvouj, vzvislosti na okolitch podmienkach. Drevo sa tie nenabja statickou elektrinou, atak sa vmiestnostiach nevri prach, veobecne vytvra tuln, zdrav atmosfru bvania azrove loveka posva knvratu kprrode. Vsas-nosti zana drevu robi spolonos aj al prrodn materilhlina, ako ekologick, zdravotne nekodn aahko dostupn prrodn materil. Hlinen domy, shrubmi mrmi psobia harmo-nicky upokojujco, postaven znep-lench hlinench tehl, priom by hlina mala idelne obsahova 20 % lu, 45 % piesku azvyok jemnej trk aprach. Vzhadom na to, e neplen tehla m meniu pevnos ako plen, vhodn je skr ako vplov murivo, napr. pri drevostavbch. Neplen hlina m vysok ivotnos (aj 100 rokov), ktor sa merne predluje ivzhadom na nov, vemi kvalitn stavebn materily. Pri neplench tehlch je energetick nronos vrazne niia ako pri klasic-kch stavebnch materiloch, pretoe pri stavbe znich sa spotrebuje 25 a 40-krt menej energie. Modern ekolo-gick stavebn materily teda vznikaj zprrodnch surovn atakou techno-lgiou vroby, ktor je ohadupln kivotnmu prostrediu. Patr knim aj biely probetn, asto vyuvan prve na stavbu nzkoenergetickch domov, vktorch prispieva ktvorbe optimlnej vntornej mikroklmy. Probetn pri-rodzene reguluje vlhkos vzduchu tm, e iastone absorbuje vemi vysok vlhkos vinteriri azrove ju uvouje sp do vysuenho vzduchu. Pritom na stench nedochdza ku kondenzcii vodnej pary, ktor je zvyajne zkladom tvorenia plesn. Biely probetn je ekologick stavebn materil zprrod-nch surovn. Vpenec, kremiit piesok avoda sa vpresnch formch pre-mieavaj sminimlnym mnostvom (okolo 1 promile) hlinkovho prku, zsluhou ktorho sa vzmesi chemic-kou reakciou vytvoria miniatrne pry, ktor sa naplnia vzduchom, m pro-betn nadobda svoje charakteristick vlastnosti. Ekologicky aj vinteriri Hlina ako ekologick stavebn mate-ril sa d ikovne vyui aj pri prave interiru, napr. na omietky, pokia sa vyrob zlovej hliny, sprimieanm piesku apridanm slamy i konope. Samotnou hlinou by sme asi ako dokzali omieta steny, pretoe pri schnut dostva trhliny aodpadva zosteny. Preto sa do zmesi pridva piesok sfunkciou plniva aslama, resp. konope zasa akejsi armovacej mrieky proti vzniku trhln vomietke. Vnz-koenergetickch domoch s vinou vntorn prieky vymurovan znep-lench tehl aomietnut hlinenmi omietkami, ktor sa tieuj tzv. kaze-novmi farbami, vyznaujce sa dobrou priepustnosou vodnch pr. Medzi naj-obbenejie interirov materily patr nesporne drevo, najm tzv. termodrevo sa u dlhodobo osveduje na vntorn obklady stien astropov, na podlahy inbytok. Ide odrevo, ktor prelo vemi ekologickou ajednoduchou zoachovacou pravou, teda pecil-nym procesom tepelnho spracovania dreva, zaloenm na princpe vyuitia pary atepla. Podstatn je uneho zlepenie tepelnoizolanch vlastnost, zven trvanlivos aodolnos, napr. voi hnilobe avode. Tepelne upraven drevo m uachtil vzhad shreji-vmi farebnmi odtiemi od okrovej pohned, priom plat, e m vyia teplota, tm tmavie drevo.Ekomaterily adizajn nbytkuirok uplatnenie vmodernom inte-riri dnes nachdzaj tak ekologick materily ako umel kame, sklo, sklo-Umel kame je ekologick avyznauje sa vysokou pevnosou aodolnosou voi mechanickmu pokodeniu.zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy52 t l d o mu a b y t unapr. imitciu granitu. Vinteriri sa tieto dosky vyuvaj ako kontrukn prvok vmnostve architektonickch kompozci. Dekorakryl zasa pred-stavuje modern alternatvu skla pri vrobe nbytku, ktor vyzer tlovo apriam jedinene. Ide oekologicky ist materil, ktor nekod zdra-viu, apreto sa pouva vobytnch priestoroch, kde vytvra komfortn prostredie pre prcu ioddych. Dekorakryl je ra alebo translu-centn doska smatnm, i lesklm povrchom, ktor bva jednovrstvov zhotoven liatm, alebo viacvrstvov vyroben lisovanm amedzi jednotli-vmi vrstvami s vakrylovom spojive dekoratvne vplne, napr. kamienky i rastliny. Vyrba sa vrznych farbch, rozmeroch ihrbkach. Dekorakrylt, pecilny syntetick materil zakry-ltovch ivc, m oproti obyajnmu sklu niekoko vhodje ah, pevnej aodoln voi teplotnm vkyvom. Vinterirovom dizajne sa vyuva najm na obklad stien, prieok, stpov, stropov, na dizajnov pravu schodsk, dver, sprchovacch ktov,barovch pultov avemi tlovo psob aj na nbytku.Ekologick prstup sa zana uplat-ova takmer vade, ainak tomu nie je ani vnbytkrstve, preto sa odpora krytalick dosky, alebo zmesi dreva aPVC, resp. ivice. Umel kame sa okrem inho vyznauje vysokou pevnosou, odolnosou voi mecha-nickmu pokodeniu, je umvaten aprepa paru. Vrobky ztohto ekologickho materilu imituj akko-vek prrodn materil relifnym vyho-tovenm atruktrou. Vinteriri sa vyuva pri lenen vekch priestorov, na kozuby aobklady stien istropov. Sklo sa zarauje medzi recyklovaten odpad ariadenou tepelnou expoz-ciou poas tzv. sintrcie sa sklenen drvina men na kompaktn materil. Navrobu sklokrytalickch dosiek sa pouva sklo apiesok sdenovanm zloenm atruktrou. Dosky sa daj aj kolorova akombinciami fareb-nch komponentov mono vytvori Ratanov nbytok m elegantn dizajn avhodne zapadne doubovonho priestoru.Bambus je plne ekologick materil, vyznaujci sa materilovou tvrdosou avysokou odolnosou.zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy53 t l d o mu a b y t urzna, napr. kartnov police udria rovnak nosnos ako dreven nbytok. Na stolike, i taburetke sa sed nielen pohodlne, ale aj bez rizika, lebo udria hmotnos a do 150kg. Samozrejme, e to zvis od technologickho postupu pri vrobe toho ktorho kusu sedacieho nbytku. Nbytok zkartnu je ahk, trval avysoko variabiln, o mu zaruuje uplatnenie vkadej domcnosti, kde zmaj ekologicky.Mgr. Gabriela SekerkovFoto: KKH, Drevodom Rajec, Khrs, Evergreen, Lama, archv redakcievoli nbytok vyroben zo starho, alebo recyklovanho i prrodnho materilu, napr. ratanu abambusu. Ratanov nbytok patr vsasnosti ktm obbenejm variantom pri zariaovan interiru, ktor meme vaka elegantnmu dizajnu umiestni prakticky do vetkch miestnost bytu idomu. Vhodne zapadne do minima-listicky, ale aj klasicky ladenho obyt-nho priestoru, i u vo forme solitru alebo nbytkovej zostavy adoke obohati obvaciu izbu, splu i zimn zhradu. Sedacie spravy, kde je rata-nov vplet kombinovan sprrodnou koou, mohutne psobiace pohovky alebo ratanom opleten stojat lampy sa unapohad zarauj do luxusu snajvyou kvalitou. Bambus je fantas-tick ekologick materil ana rozdiel od prunho aohybnho ratanu, vak vemi tvrd, ateda aj menej ohybn. Jedno vak maj spolon, ratanov ibambusov nbytok vna do domc-nosti zvan prrody, harmnie iexotiky. Podobne ako ratan, aj bambus sa dobre kombinuje sinmi druhmi nbytku avaka vysokej odolnosti voi vlhkosti vzduchu je vhodnm nbytkom aj dozimnej zhrady, kpene i kuchyne. Bambusov sedaky, kresl, postele, skrine, stoly, stoliky, i lavice vak preij nie jednu generciu majiteov, apritom sa nezniia. Zo tiepanho bambusu sa napr. zhotovuj ivplne do paravnov, tienidl nalampy, rolety na okn, alzie, rohoe na obklady stien, ale aj mnostvo rznych bytovch doplnkov. Bambusov nbytok sa zara-uje do kategrie tzv. zelenho nbytku prve preto, e sa pri jeho vrobe pou-vaj isto prrodn materily. Apropo, bambus nie je drevina, hoci sa dizajnom podob na drevo, ale rastlina, rchlo dorastajca a do40m vky, apreto patr kobnovitenm zdrojom. Aj lo-zoa nbytku zmasvneho dreva sa zaklad na ekolgii. Modern nbytok zmasvu m dve zkladn podoby, bu jednoduch tvary vminimalistickom duchu, alebo klasick dizajn spovr-chovou pravou imitujci tak trendov materily avzory. Vhodou masvneho dreva je okrem ekologickho charakteru izdravotn nekodnos avysok kva-lita. Nbytok zmasvu psob vkusne adizajnovo, m vynikajce absorpn schopnosti, vmiestnosti pomha udra sprvnu vlhkos ana dreve sa neusadzuj baktrie ani prach. Masvne drevo je jeden znajpevnejch materi-lov, vyznaujci sa vbornou kvalitou adlhou ivotnosou.Inteligentnou, zdravou, originlnou aekologickou alternatvou je kart-nov nbytok. Kee sa technolgia vroby stle posva dopredu, je vni-mon tm, e 70 % materilu najeho vrobu je recyklovanch azrove sa po vyroben nbytku zaruuje jeho 99% recyklovatenos. Kartnov nbytok je novm ekologickm pr-nosom pre zdrav spsob ivota aje plne funkn ako hociktor in druh nbytku. Technolgia jeho vroby spova vlepen kartnovho papiera, priom lepenm viac vrstiev vznik pevn kontrukcia uritej hrbky, ktor mus spa urit normu. Zkartnu sa takto vyrbaj stoliky, jedlensk, konferenn ipracovn stoly, kresl, policov systmy, pohovky, skladacie postele, vitrny, skrinky, taburetky apod. Pritom kartnov nbytok nie je iadne bko, pretoe znesie a prekvapujcu za. Nosnos je vak Nbytok zmasvneho dreva me by vyhotoven vminimalistickom duchu alebo vklasickom dizajne. zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy54 t l d o mu a b y t uAko jedna zprvch zaviedla dosvojho tandardu termovzne meranie stavieb ameranie vzduchovej neprievzdunosti tzv. blower-door test, aby dokzala ete lepie vyladi zloit detaily stavby apreukza klientom kvalitu vykonanho diela.Kuspokojeniu potrieb koncovho zkaznka ponka rma Ecomodula typov projekty nzkoenergetickch rodinnch domov, avie postavi aj indi-vidulne projekty vnzkoenergetickom ipasvnom tandarde. Rodinn domy pasvneho tandardu rma postavila naprklad vo Franczsku, vovajiarsku, ale aj vJunch echch.Vemi iadanm variantom bvania jenzkoenergetick rodinn dom, kto-rho vstavba trv p a es tdov od prevzatia zkladov. Tu je mon vybera zo irokej kly typovch projektov rodinnch domov. Zrove je mon zvoli si mieru dokonenia, odhrubej stavby cez dom na dokon-enie a po dom na k poda priania anannch monost investora. Vneposlednom rade je mon si vybra medzi difzne-otvorenou alebo difzne-uzatvorenou skladbou stien azvoli sisystm vykurovania.Ak hadte variabilitu azrove kva-litu, me by pre vs rieenm katalg prednastavench monost vpodobe rodinnho domu POP.Ide onzkoenergetick dom zdifzne otvorench vekoplonch panelov. Sendviov panely sa vyrobia priemy-selne na vrobnej linke, m sa dosiahne vysokej presnosti akvality. Ide teda oprincp priemyselnej, potaom ria-denej tandardizcia, ktor umouje riei poiadavky kadho investora. Nastavenisku s panely montovan tak, e dom je pod strechou u do druhho da odzaatia stavby.Investor me vybera zneuveri-tenho mnostva prednastavench monost, naprklad pokia ide ovekos domu, sklon strechy, farby fasd alebo palubkovho obloenia, variant okien aokenc, farebnch dekorov interiro-vch prvkov alebo vntornch dispoz-ci. Je tie mon zaa bva na przem dokonenom na k avybavenie poschodia ukonenho hrubou stav-bou odloi a na neskr. Dom je tie mon prispsobi potrebm starch alebo menej pohyblivch osb.Na przem sa nachdza kuchya, vek obvacia izba sjedlou, spla, kpea, WC atechnick miestnos. Naposchod mu by a 4 izby adruh kpea sWC.Sasou domu je tepeln erpadlo znaky Rotex/Daikin, rekuperan jed-notka znaky Zehnder, systm chytrej domcnosti znaky Insight Home ahi-tech prprava. Medzi doplnky domu patr terasa, zimn zhrada, gar, zhradn opa. Spotrebou menej ako 50kWh/m2/rok s domy POP takmer na jednej tvrtine energetickej nro-nosti upodobne vekch stavieb.Aby boli domy od Ecomoduly o naje-konomickejie, s vybaven systmom inHome od spolonosti Insight Home, ktor riadi vykurovanie arekuperciu, osvetlenie, tienenie, meranie energe-tickej bilancie, zabezpeovac systm avzdialen prstup. inHome na zklade sprvania obyvateov ameteorologic-kch podmienok nastavuje optimlne reimy vykurovania, chladenia, tienenia arekupercie. Obyvatelia mu ovlda Firma Ecomodula psob na eskom a slovenskom trhu sdrevostavbami u 12 rokov atm sa rad knajstarm anajsksenejm firmm vodbore. Spolonos Ecomodulas. r. o.zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy55 t l d o mu a b y t usvoj dom zchytrch telefnov, tabletov alebo osobnch potaov nielen doma, ale aj odkiakovek, kde s pripojen kinternetu. Vetko je zaloen nain-teligentnom rozvdzai, ktor dodva spolonos SUP-TECHNIK, spol. sr.o. Ten obsahuje riadiacu jednotku, sp-nacie ameracie aktory, stmievae abinrne vstupy, ktor dodva spolo-nosTeco, a.s. alej obsahuje zabezpe-ovac systm Paradox, aktvne prvky potaovej siete aWiFi access point.Rodinn domy Ecomodula s vhodn aj pre rezidenn projekty. Sta si zvo-li vhodn typy domov aich vybavenie tak, aby celok zodpovedal danej loka-lite azmerom investora.Ecomodula postavila tie mnoho vch komernch, nebytovch aobianskych projektov vechch, voFranczsku avKaribiku. Hotely, rekrean stredisk, skromn ordi-ncie, kancelrie pre menie rmy, opltenie vrobnch hl, to vetko patr dogalrie realizovanch pro-jektov. Za realizciu materskej klky vMarinskych Lzniach zskala pre-stne ocenenie Dreven stavba SR roka 2011.Ecomodulas. r. o.Za Pazdernou 1498397 01 Psekesk republikaKontaktn centrum R:Tel.: +420 728 717 389+420 775 223 046E-mail: obchod@ecomodula.comwww.ecomodula.comV partner pre bytov, komern iobianske projektyVariant domu POP s balknmi naoboch stranch a sklonom strechy 40 spresahom tak, aby sa hodil do horskho prostredia.SavojskoPasvny dom sronou spotrebou menej ako 15 kWh/m2 za rok. Pre porovnanie: ben rodinn dom stavan v90. rokoch 20. storoia m spotrebu okolo 200 kWh/m2 za rok anovostavby stavan poda platnej legislatvy by mali ma spotrebu do150 kWh/m2 za rok.Dom m celkov itkov plochu 234 m2, vntorn dispozcie: 7 + 1. Prsluenstvo: terasa, zastreenie pergoly, pred okenn rolety, centrlny vysva, vstavan skrine, podpivnienie.zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy56 t l d o mu a b y t uMe uzavrie priatestvo, na cel ivot, stavite srealiztorom poas Vstavby jednho domu? no, ak sa stavia takm spsobom, ktor nezni Nervy zastnench. Rchlos, presnos, flexibilita. Toto s parametre, Ktor inpirovali aj juraja droppu navstavbu domu sahkou Kontrukciou, ktor vm teraz predstavme.spsobov vstavby vybral hotov dom EnergyFriend Home.Pri vbere zavilo aj to, aby bola vstavba rchla, exibiln, otvoren knovm technolgim, aby sa zaobe-rala osadzovanm alternatvneho kre-nia ako aj uitm obnovitenej energie. Taktie, aby samotn vrobn technika dbala na ochranu ivotnho prostredia ajej zabudovanie na stavbe bolo bez dlhodobho pouvania akej staveb-nej mechanizcie.Sptali sme sa pna Juraja Droppu, preo si vybral tto technolgiu aako je spokojn so svojm sasnm ivotnm priestorom na slovenskom stavebnom trhu.Ako prde lovek, ktormu je blzka ochrana ivotnho prostredia, kroz-Stavite Juraj Droppa je u desa-roia aktvnym astnkom dobro-vonch organizci venujcich sa ochrane ivotnho prostredia. Aj preto si spomedzi energeticky spornch hodnutiu, opustiac stron stavbr-ske tradcie, kpi si budovu sahkou kontrukciou?lovek, vedom si ochrany ivotnho prostredia, plnuje na prevdzkovch nkladoch, produkcii CO2 etri. Vie, e cena energie stpa, preto sa poksi ovstavbu takho domu, ktorho prevdzka je o najmenej nanne nron. alej je dleit aj to, e vroba energie je vdy spojen spro-dukciou kodlivch ltok. Energia najviac etrn vivotnmu prostrediu je t, ktor ani netreba vyrobi. Stavba nech je tak, e svojou izolciou, pou-itm o najmenej energie vie vlete aj vzime zabezpei vhodn klmu. Technolgia Energy Friend Home toto spa. Je sporn na prevdzke, ale aj stavebnom procese.Zvstavby priatestvozdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy57 t l d o mu a b y t uAk je alie hadisko, ktor by ste vyzdvihli pri vstavbe budovy sah-kou kontrukciou?Investor mus preskma aj pred-nosti zvolenej technolgie vstavby, vzahujcej sa na jeho stavbu. Ak mm mal pozemok, nemem na umiest-ni pdorysom rozahl dom. Klasick budova ztehl alebo betnu m irok vonkajie steny. Ubudov sahkou kon-trukciou je vntorn priestor znane v tm, e steny nezaberaj priestor, pretoe statika aj tepeln izolcie sa dopaj. Vpodstate, realizcia tej istej stavby m v vntorn obytn priestor.U sa naskyt len otzka, preo ste sa rozhodli azvolili si technolgiu domu soceovou kontrukciou?Vbec nie jedno, i rchlo postaven dom m dreven alebo oceov kon-trukciu. Vprpade drevenej kontruk-cie je evidentn, e sa dom postav dsledkom vrubu stromov, o pri bezohadnom hospodren vlesoch pokodzuje ivotn prostredie. Drevo Parametre tepelnej izolcie hoto-vch domov Energy Friends Home s navysokej rovni, energetick zaradenie budov je A+, ktor s prevdzkovaten sminimlnou peanou investciou. Nad rmec toho, e svoje domy ponkame svnimonmi technickmi para-metrami, je mon do nich zabudo-va najmodernejie tepelnoizolan materily atechnologick pros-triedky ako rekupertor, geoter-mick tepeln erpadlo alebo mon-t slnenej batrie akolektorov.m svoju osobitn ivotnos, mu ho napadn kodcovia, treba ho oetrova chemikliami, ochraova pred ohom. Znova sa zaauje ivotn prostredie aj vo vntri domu. Pre oceov nosn skelet domu plat, e vprpade hoto-vho domu sa pohadom ned posdi, i jeho nosn kontrukcia je dreven alebo oceov, prpadne je ztehl alebo betnu.Samozrejme, rchlos je tie jed-nm zfaktorov pri vstavbe. Ako toto vidte zpohadu dodvateskej stavebnej rmy?To, e si postavme svoj vlastn dom, je jednou znaich najvch ivotnch vziev. Vbec nie je jedno, zaak as bude dom postaven. Stavba sp-sobuje stres. Ak sa dom d postavi zadvatri mesiace, lovek to ahie znesie. Hovorme oase jednho ro-nho obdobia, o s 34 mesiace. D sa stava rchlo, cieavedome amdro apretoe m minimum mokrch pro-cesov, nie je toko zvisl od ronho obdobia.Aj v dom bol postaven za jedno ron obdobie? no, dom bol postaven prve zajedno ron obdobie. Zaali sme ho stava 1. mja akoncom leta sme sa mohli aj nasahova.Posledn otzka: Ako ste spo-kojn so stavbou? Ako ste spokojn svsledkom?Keby som nebol spokojn, teraz by som tu nestl. Vemi rd poviem auk-em kadmu, e touto cestou vieme spravi nieo aj pre nae ivotn pro-stredie apopritom meme i vtech-nicky dobre zabezpeenej, spoahlivo fungujcej budove.Veka Plast, s.r.o.EnergyFriendHomeSlovensk zastpenie:www.vekaplast.skMaarsk zastpenie:www.kp.huMobil:+421/948/009 446+421/905/617 093+36/20 4444 424zdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy58 t l d o mu a b y t uPri zrode stavebnho systmu ATA BAUSYSTEM stla mylienka ponknu investorom tak rieenie tepelnotechnickej kvality obalu stavby, aby ich prevdzkov naklady na vykurovanie boli minimlne.Znme stavebn systmy sa trpia srznymi kritickm detailmi ariee-niami, ako s tepeln mosty, nedos-taton paropriepustnos, problmy sunikanm difznej vody do tepelnch izolcii, ale aj napr. svekm mno-stvom tzv. zabudovanej vody vstavbe, ktor sa vemi dlho (a 23 roky) vyvetrva zkontrukci. Patr semtak-tie dlh as realizcie prc.Vetky tieto neduhy odstrauje kon-trukn systm ATA BAUSYSTEM, ktorho zklad tvor kontrukcia zpozinkovanho plechutzv. C aUproly 150/45m. Tieto sa zaskrut-kuj do skeletu, ktor je statick pos-den avytvor kostru domu. Do kostry domu patr aj nosn kontrukcia stro-pov zIaprolov U 200/45 snosnos-ou a 300kg/m2. Zmontovan skelet je pripevnen do kontrukcie zkladovej dosky oceovmi kotvami kadch 25cm, atak je dom dokonale upevnen.Priestorov tuhos skeletu domu je rieen zavetrenm tzv. ondrejskmi krmi vkadej stene aprieke domu, kee aj tieto s sasou skeletu. Dvern otvory aokenn otvory maj po obvode dvojit stojky, atak s dostatone tuh, aby nedochdzalo kdeformcim.Po zmontovan skeletu sa tento zo strany interiru oplti doskami STYRCON 120 mm a zo stranyexte-riru STYRCON 150 mm. Materil STYRCON je vlastne tepeln izolcia, ktor sa vyrba na Slovensku. Priestor medzi doskami sa zaleje termobe-tnomtepelnou izolciou hrbky 150mm, pretoe takto irok medzera, ktor tvor stojka C prolu. Kontrukcia obvodovho pla je teda tvoren tepelnou izolciou hrubou 420mm bez tepelnch mostov, lebo aj strop je vypl-nen termobetnom, vrchn nosn as stropu je zoceovej sieoviny arozn-acieho betnu hrbky cca 5cm. Kontrukcia krovu je taktie rieen systmom C aUprolov, kde sa tie pouije opltenie zvntornej strany doskami STYRCON 80 mm, zo strany exteriru STYRCON v hrbke 50 mm. Hrbka THEROBETON-om vyplnenej kontrukcie je 200 mm, t.j. celkov hrbka hotovej krovovej kontrukcie je 330 mm. Plocha strechy sa vypln termobetnom ansledn skladba hyd-roizolcie (flie, latovanie, kridla) je vdy individulne rieen poda elania zkaznka atypu kridly.Stavebn kontrukcia nzkoenergetickch budovzdrav bvanie a teplo domovanzkoenergetick alternatvy59 t l d o mu a b y t uPovrchov prava oplovacch dosiek je presne tak, ako sa pouva pri zatepovacch systmoch, stavebn lepidlo, vstun sieka aznova vrstva stavenho lepidla. Konen povrchov prava stien zinteriru me by obkla-dom, omietkou srznou truktrou alebo aj sadrovmi stierkami.Zo strany exteriru je to mon tan-dardnmi tenkovrstvmi difzne otvo-renmi omietkami, ako sa pouvaj pri zatepovacch systmoch.Intalcie vody, elektriny, slaboprdu, napr. antny kblovky i prpojky inter-netu sa musia realizova pred konenou povrchovou pravou vdrkach vn-tornho opltenia, ktor sa vyplnia tepelnoizolanou penou. Nehoravos stavby je alou vhodou tohto sys-tmu vstavby RD.Zavesenie obrazov, skriniek, kuchyn-skej linky je rieen tandardnou vrtuovou rozperkou (hmodinkou) alebo za pomoci chemickej kotvy. Referenn stavba tohto systmu naSlovensku bola postaven za 4mesiace (rodina sa po tomto ase do domu sahovala), atak aj rchlos vstavby je alm benetom, ktor zs-kate. Najvm je vak vysok tepelno-izolan kvalita steny U= 0,142W/m2K.alej sem patria nzke nklady navykurovanie. Vreferennom dome to predstavovalo 20/mesiac, nzke nklady na vykurovanie s aj dvodu dokonale izolovanej zkladovej dosky 30cm termobetnu. Dokonale tepelne zaizolovan dom sa urite oplat.o je vak nezanedbaten, je aj cena domu. Vtomto smere je kontrukn systmATA BAUSYSTEM porov-naten sklasickmi technolgiami vstavby.Skladba stropu:1.Povrchov materil (dlaba, parketa)2. Estrich poter3. Sie na rozloenie zae4. Liaty polystyrn-betn5. Kontrukcia z 15 cm hrubej pozinkovanej ocele6. Polystyrn-betn v tabukchATA Bau, s. r. o.Mobil: 0948/464564E-mail: atabau@atabau.skwww.atabau.skStyrcon, s. r. o.Hlavn 71, 951 73 JelenecMobil: 0905/540855, 0905/714980, E-mail: styrcon@styrcon.skwww.styrcon.skzdrav bvanie a teplo domovaokn, okenn systmy60 t l d o mu a b y t uSpolonos Noves okn, a.s., vspoluprci shlavnm dodvateom plastovho profilovho systmu Aluplast zaradila do vroby nov profil zradu energeticky spornch okennch kontrukci.IDEAL 8000 Classic je prolov sys-tm shbkou 85mm, inovovankla-sick dizajn rmu akrdla, tri vyme-niten tesnenia, monos zasklenia izolanm trojsklom splastovm di-tannm rmikom, sinite prechodu tepla Uf=1,0W/(m2.K). Celkov hbka a6-komorov prol so stredovm tesnenm zaisuj optimlnu tepeln ochranu aupokojujce ticho. Eleganciu aexkluzivitu okna zaruuje hlinkov opltenie tzv. klip vo farbch RAL. Hlinkov vroba na vzostupeSpolonos Noves okn,a.s., m vnimon postavenie medzi slovens-kmi TOP rmami na vrobu hlinko-vch kontrukci. Divzia hlinkovch kontrukci pracuje navznamnch projektoch nadregionlnej rovne, ktor svojim architektonickm, kon-truknm afunknm rieenm patria medzi skvosty novodobej vstavby naSlovensku.Desiatky stavieb, na ktor naa rma dodva hlinkov okn, dvere, zostavy zasklench stien, fasdne kontrukcie at. posvaj rmu Noves okn,a.s., medzi rmy srozvinutou vrobou hli-nkovch kontrukci. Stavebn boom ostatnch rokov vspojitosti snovodo-bou architektrou spsobil enormn dopyt povonch vrobnch kapacitch spracovateov hlinkovch stavebnch systmov. Pre zvenie vrobnch kapact sme vroku 2010 postavili nov vrobn halu, ktor spa vetky kritria najmodernejieho pracoviska svyuitm progresvnych parametrov navetkch stupoch vrobnho procesu. Celkovo tto investcia stla 280tisc EUR. Dvodom investcie bol rapdny vzostup zujmu klientov oprmiov okn advere znaky Noves ansledn nrast objemu vroby hlinkovch kontrukci. Tie vsas-nosti produkujeme pre cel holding HasauGROUP. Inovcie zaznamenal aj strojov park budcej vroby, kam pri-budli strojn zariadenia svetoznmych znaiek. Dnes sa meme pochvli realizciou vysoko nkladovch pro-jektov, ako je vstavba vubovch priestorov ilinskej Univerzity, dos-tavba budovy Vchodoslovenskho stavu srdcovocievnych chorb vareli FNLP vKoiciach, obytn arel Titus pri eleznej studienke vBratislave, rekon-trukcia Bratislavskho hradu, dostavba lieebnho komplexu Hviezdoslav natrbskom Plese. Zaktivt vostat-nom ase stoja za zmienku prce naPolyfunkom objekte Mnek pod Brdy pri Prahe, PO Excalibur Znojmo, rekontrukcia VUB P.Bystrica, rekon-trukcia nemocnica Star ubova, VVOJ Martin, Nemocnica Martin, Kninica Martin, Polyfunkn objekt PBPEHAES Preov.Snahou Spolonosti Noves je podie-a sa na komplexnch inovatvnych rieeniach, ktor znamenaj pre nau rmu vzvu amonos dokza kvality produktu iudskho potencilu.Doprajte si teplo aatmosfru domovasnovm pro lom Ideal 8000NOVES okn, a. s.Radlinskho 24052 01 Spisk Nov VesInfolinka: 0800 111712E-mail: o ce@noves.skwww.noves.skinovan systm odvdzania vody zkontrukcierovnak druh izolanej vloky vokennom krdle aokennom rmeirok sortiment pouitenho kovanianter kontrukcie: tretej genercie najkvalitnejou prkovou farbouimitcia drevench truktrvetky ntery (vrtane prmorskch oblast) maj zruku 15rokov as Qualicoat certikovanmodern aelegantn dizajn nlneho vrobku so pikovmi tepelno-izola-nmi vlastnosami NOV PROFILOV SYSTM PRE OKN ADVERE STARPRINAMESVETLOPRMIOV OKN A DVERE www.noves.sksporn Uw = 0,83 W/m2K s izolanm 3-sklom a rmekom SWISSPACERBezpen a stabiln Biele aj farebnElegantn a komfortnzdrav bvanie a teplo domovaokn, okenn systmy62 t l d o mu a b y t uSasn trendy vo vstavbe domov s charakterizovan poiadavkami na nzku spotrebu energi. Preto sa do pozornosti dostvaj nzkoenergetick apasvne stavby, ktor maj nzku alebo extrmne nzku spotrebu tepla. Aby boli straty energie o najniie, samozrejme pri zachovan prjemnej tepelnej pohody, je potrebn stratm tepla o najinnejie brni.ist lnie plastovho prolu EforteOkrem silnej vrstvy tepelnej izolcie obvodovch stien astrenej kontrukcie s dleitou sasou nzkoenergetickch domov apasvnych stavieb okenn adve-rov vplne, ktor vrazne zniuj tepeln straty. Kee spolonos Hesta, s. r. o., Preov patr kpoprednm vrobcom okien, neustle sleduje modern trendy vstaveb-nctve aarchitektre. Sna sa prichdza na trh svrobkami, ktorch vetky komponenty musia spa najnronejie energetick poiadavky.Vroku 2011 Hesta na trh splastovmi oknami priniesla okno Eforte, ktor vo svojej triede predstavuje piku. Vnimonos pro-lu je dan jeho vvojom. Nemeck ininieri zospolonosti Inoutic ho vyvjali viac ako 2 roky, aby dosiahli idelny pomer itko-vch vlastnost avslednho Uf (sinite prechodu tepla rmu). Nasadenie pri vvoji prolu plastovho okna Eforte umonilo bez prdavnch izolanch prvkov dosiahnu skvel vsledokUf=0,95 W/m2K. Je to dan jeho kontrukciou, zmesou aumiest-nenm komory pre oceov vstuhy. Len vaka tmto parametrom m plastov prol so tandardnou oceovou vstuhou tak priazniv Uf.Ak do tohto plastovho okna pouijeme trojsklo sUg=0,6 W/m2K (sinite pre-chodu tepla skla), o je pre trojsklo tan-dard, dosiahneme vsledn Uw=0,8 W/m2K (sinite prechodu tepla okna). Aby sme takto sinite mohli dosiahnu, podmien-kou je pri izolanom trojskle poui tepl ditann rmik. Je potrebn si uvedomi, e sklo tvor viac ako 80 % plochy plastovho okna apreto tepelno-izolan vlastnosti skla s nanajv dleit. tandardn ditann rmik zhlinka m vo vzahu kparametrom trojskla nevhodn izolan vlastnosti. Preto sa knemu pou-vaj tepl ditann rmiky, ktor s kom-binciou plastu aantikora, alebo s tvoren kompozitnm materilom. Plastov tepl rmik eliminuje zven tepeln vodivos na okraji skla atm zniuje riziko rosenia okien na okrajoch skiel.Okrem ditannho rmika je alm fak-torom ovplyvujcim vlastnosti plastovch okien solrny faktor g. Ten hovor otom, koko tepelnej energie prepa sklo do inte-riru. Vprpade pasvnych domov musme hovori otepelnch ziskoch zo slnka, ktor nm umouj vek presklen plochy. Je dleit dodra podmienku, aby sklo malo o najvyiu hodnotu g. tandardn trojsklo m g pribline 0,5, avak existuj aj pecilne trojskl, kde g=0,6. Prve tieto trojskl so zvenm g s najvhodnejie pre pouitie dopasvnych domov.Eforte nastavuje nov vyie limity pre energeticky inn prolov systmy. M es komr, nov prdavn tesnenie vzask-lievacej polodrke atri celoobvodov tesnenia pre maximlnu tepeln izolciu. Pri stavebnej hbke 84mm anzkej pohadovej vke 120mm psob isto aharmonicky jednoducho.Hlinkov systm Star navek presklen plochySystm Eforte umouje vyrba ako plastov okno, tak aj dvere vpasvnom tandarde. Existuje vak rozmerov limit. Zplastu je mon vyrobi vek mnostvo kombincifarebnch, rozmerovch, kon-truknch. No pri sasnom stave archi-tektry, ktor vyaduje rozsiahle presklen plochy avek rozmery stavebnch otvorov, nie je mon plastov vrobky poui vade.Preto Hesta pre pasvne anzkoenerge-tick domy ponka hlinkov okn advere. Hlink umouje vyrba okenn adve-rov kontrukcie vekch rozmerov, o je vslade spotrebami sasnej architektry. Hlinkov systm uren pre nzkoenerge-tick apasvne domy, ktor Hesta zaradila do vroby vtomto roku je prolov systm Star zAliplastu.Hesta vyrba plastov ahlinkov okn pre pasvne anzkoenergetick domyVysoko izolan prol Star so stavebnou hbkou 90mm m jednoduch aahk modern technick dizajn. Systm obsahuje pecilne vloky doprolov, ktor zlepuj tepelno-izolan vlastnosti anastavili hod-notu Uf u od 0,6 W/m2K. Preruen tepeln most zhadiska zlepenia vlastnost m pecilnu kontrukciu aje preruovan via-cermi komorami. Niektor komory s vypl-nen izolanmi vlokami apod sklom je pecilna izolcia, ktor zabrauje prechodu tepla. Prol obsahuje mnostvo prvkov, ktor vsbore umouj dosiahnu vyie tepelno-izolan vlastnosti pre pasvny dom.Kombincia plastu ahlinkaHlinkov aplastov okn advere zHesty je mon kombinova. Maj jednoduch dizajny, ktor na jednej budove bud tvori architektonick celok. Vemi dleit je okolnos, e Hesta je vybaven vlastnou laminovacou linkou, ktor garantuje spoah-liv aplikciu rovnako farebnch dekorov nahlinkov aj plastov vrobky. Meme teda poveda, e sasn vrobn program Hesty je nastaven tak, aby spal tri hlavn vhodyokn advere pre pasvne domy, ich kombincia vhlinkovom ajplastovom vyhotoven amonos polaminovania vjed-nej farbe.EforteNajspornejie okno na trhuKomplexn kla produktov poda ekonomickch a energetickch poiadaviek zkaznkaOKN a dvere66 t l d o mu a b y t uvdska firma na vrobu cementobetnovch strench krytn Benders zmesteka Endsvra je predstavitekou spenho rodinnho podniku.Histria vzniku rmy siaha a doroku 1960, ke pn Karl-Erik Bender zakpil niekoko strojov na vrobu betnovej kridly asniekokmi spo-lupracovnkmi ju zaal vyrba. Boli to prv skromn zaiatky dnenho spe-nho koncernu.Aj dnes meme njs Bendersovcov vmieste ich rodiska, kde stoja sasn vrobn haly. Pn Karl-Erik Bender je dnes predsedom predstavenstva, jeho syn Ove konateom azrove riadite-om koncernu. Vcentre obchodnho zujmu spolonosti je nielen zemie vdska, ale aj Eurpy, atak ke vroku 1993 mali monos zakpi vrobn priestory vNemecku, rozhodli sa expandova svrobkom aj do Eurpy.Vroku 1993 bola zaloen ich samostatn nemeck dcrska spolo-nos Benders Dachstein GmbH, ktor sa spoiatku venovala len produkcii strench krytn. Vvoj vak ukzal, e vobchode sa tvor v zisk, atak postupom asu zaala aj nemeck as rmy spene obchodova vsegmente strench krytn. Vsledkom neustle rastceho dopytu bolo, e spolonos otvorila vmji roku 1998 nov haly na vrobu novch tvarov betnovch strench krytn. Uvedenie betnovch kridiel natrh sa ukzalo ako rozhodu-jci krok vhistrii spolonosti Benders Nemecko, ktor len umocnil jej posta-venie natrhu.Stren krytiny distribuovan r-mou Benders Dachstein GmbH maj prslun certikty, ktor poaduj stavebn zkony SRN apodliehaj predpsanm nemeckm obchodnm kritrim.Spolonos Benders umouje vber zo tyroch foriem strench krytn: Benders Palema S, Mecklenburger, TypSaCarisma.Uveden krytiny sa lia nielen dizaj-nom, ale aj farebne aaj so svojou povr-chovou pravou. Vetky stren krytinyBenders s hbkovo prefarben prslunm odtieom u od zklad-nho materilu. Na kad povrch je nsledne nanesen pecilne vyvinut farba (Benderit), ktor zabezpe nielen farebn stlos krytiny, ale zvi aj jej ivotnos. Farebn vyhotovenie Candor sa vyznauje vysoko lesklou povrcho-vou vrstvou. Candor predstavuje zvl odoln farbu svylepenou konzisten-ciou. Stren krytina Briliant je upra-vovan pomocou lisovanch kovovch pigmentov, ktor jej zaisuj nielen zvltnu farebnos pri dopade svetla, ale aj zven odolnos, atm jedi-nenos medzi betnovmi krytinami natrhu. Sortiment produktov obsahuje aj jednotliv prsluenstv: hreben, krajov krytina, protisnehov zbrana, odvetrvacia aprestupov kridla.alie daje ouvedench vrob-koch s dostupn na naej domovskej strnke www.benders.se, kde njdete cel produktov program, podrobn zobrazenie aopis dostupnosti organi-zcie nielen vNemecku, ale aj vsused-nch krajinch.Centr pre dodvanie je mon njs pri priamej odboke na dia-nici smerom BerlinRostock, ako aj StettinLbeck. Sdlo zvodu sa nachdza vmeste Kritzkow/Laage, ktor je zrove aj centrom pre dod-vanie tovaru nanemeck, baltick, vchodoeurpsky astredoeurpsky trh. alie extern sklady s vStrausbergu pri Berlne, vMutzschen pri Leipzigu, vLnnen pri Essene, vHavixbeck pri Mnsteri avKutenholze pri Stade/Hamburg, ktor podporuj rozren zvody slogistikou hne namieste. Aj nae slovensk zastpe-nie spolupracuje stmito logistickmi centrami. Priama spoluprca umouje nekomplikovan archle vybavenie objednvok.WK-STAVpredva krytiny BendersDistribtor pre Slovensk republiku:WK-stav, spol.s r. o.E-mail: wkstav@wkstav.skwww.strechybenders.skwww.wkstav.skDist ribt or pre Slovensk republiku:WK-st av, s. r. o., Z. Kodlya 779/9, 924 01 Galant at el./ f ax: 031/701 27 16, e-mail: wkst av@wkst av.sk w w w.bender s.skwww.ruukkistrechy.sk68 t l d o mu a b y t uzdrav bvanie a teplo domovastrechy, stren krytinySasn ponuka strench krytn naslovenskom trhu je naozaj bohat, i u sa to tka materilov, technolgi, cenovch relci apod. Zkaznk, ktor sa rozhoduje pre kpu strenej krytiny nanov dom alebo ho ak vmena starej krytiny na starom objekte, to dnes naozaj nem ahk. Samozrejme, cenov rove tchto materilov je vemi nzka, apreto pre mnohch zkaznkov naozaj lkav. Boli vak zaznamenan desiatky prpadov, kedy tento lacn materil pod vplyvom V iarenia po krtkej dobe nerovno-merne aextrmne vybledol, vhorch prpadoch sa zaala lakoplastov vrstva dokonca odlupova. Nehovoriac oproblmoch pri monti, kedy zmky pri tchto lacnch strench krytinch nezapadaj do seba tak ako by mali, o m vkonenom dsledku vemi negatvny dopad aj na optick strnku namontovanej strechy. plnou samozrejmosou vponuke spolonosti Ruukki je aj bohat airok kla prsluenstva adoplnkov, bez ktorch sa vlastne stren krytina ned aplikova. Vetky plechov doplnky aprsluenstvo je vyroben zrovna-kho materilu ako samotn krytina. Vprpadoch, kedy je tvar strechy vemi atypick aponkan prsluenstvo nie je mon poui, spolonos Ruukki ponka vtakchto prpadoch tabuov plech, samozrejme op zrovnakho materilu arovnakej kvality ako stren proly, zktorho je potom mon aj priamo na stavbe vyrobi potrebn prvok. Tabuov plechy slakoplastovou povrchovou pravou sa asto pouvaj na vrobu rznych doplnkov aj kinm strenm krytinm, i u betnovm, alebo plenm. Samozrejmosou vponuke spolo-nosti Ruukki je aj kompletn odkvapov systm, ktor sa vyrba prve vu spomnanej najkvalitnejej povrchovej prave, Pural. Rovnako ako stren kry-sa rozhoduje pre kpu oceovej stre-nej krytiny, t najdleitejia. Na slo-venskom trhu sa vposlednch rokoch toti objavilo mnostvo vrobcov alebo dovozcov lacnch oceovch strench krytn ktor sa na prv pohad takmer vbec neodliuj od kvalitnch stre-nch krytn spolonosti Ruukki. Ale je to naozaj len na prv pohad. Kvalita oceovho jadra plechu, hrbka vrstvy zinku, hrbka povrchovej pravy, s nielen pre laika, ale bez pecilnych meracch prstrojov aj pre odbornka vemi ako denovaten apreto medzi verejnosou, najm tou laickou, panuje nzor, ve plech ako plech tiny, aj odkvapov systm je vyrban vniekokch farebnch prevedeniach, ktor boli zvolen po niekokoronom sledovan zujmu zo strany zkaznkov. To vak neznamen, e tm sa zujem spolonosti ospokojnos zkaznka kon. Opravom opaku sved aj sku-tonos, e prednedvnom bola farebn kla strench krytn, doplnkov aodk-vapovho systmu doplnen na zklade zujmu spotrebiteov oalie farebn odtiene: okoldovo hned, bakla-nov avnovo erven.Spolonos sa rovnako sna upta pozornos zkaznkov aj rozirovanm produktovej rady svojich vrobkov. Prve takto rieenie ponka pre zujemcov okpu strenej krytiny fnska spolonos Ruukki, ktor je naSlovensku od roku 1998. Je u veobecne znme, e tto spolonos vstpila na slovensk trh pod znakou Rannila. Po niekokch rokoch vak dolo kzjednoteniu nzvu vetkch znaiek, ktor patrili pod koncern Rautaruukki vo Fnsku, preto samoz-rejme aj spolonos Rannila zmenila svoj nzov aod roku 2005 psob naSlovensku pod znakou Ruukki Slovakia. Spolonos Ruukki je vrobcom oce-ovch strench krytn slakoplastovou povrchovou pravou. Oceov stren krytina sa vyznauje naozaj nzkou hmotnosou vporovnan sbetnovmi alebo plenmi kridlami arovnako na rozdiel od tchto stre-nch krytn m nulov nasiakavos vlhkosti. Vyrba sa na mieru, presne poda projektu strechy, resp. poda poiadaviek zkaznka. Vemi dleit je povrchov prava plechu. Tto me tvori leskl polyester, mierne matn Purex, alebo najkvalitnejia povrchov prava Pural, vmatnom preveden.Spolonos Ruukki sa me pochvli tm, e ako jedin vrobca oceovch strench krytn vlastn na vrobu povr-chovej pravy Pural matt patent, o ju kvalitatvne vrazne odliuje od vet-kch inch vrobcov podobnch stre-nch krytn. Tto povrchov prava m hrbku a 50 mikrnov aspolonos nau poskytuje a 50-ron zruku na prehrdzavenie a20-ron zruku nafarebn stlos. Prve tto skuto-nos by mala by pre zkaznka, ktor Pred niekokmi mesiacmi zaradila do svojho vrobnho programu malofor-mtov krytinu pod nzvom Finnera, ktorej vhodou je okrem zaujmavho vzhadu aj ahk manipulcia aprevoz (krytinu je mon na stavbu prepravi aj vbatoinovom priestore osobnho motorovho vozidla).Zaiatkom roku 2011 prila spolo-nos Ruukki na trh splnou novinkou apredstavila verejnosti celkom nov tvar strenej krytiny, ktor aj napriek tomu, e m svoj pvod na chladnom fnskom severe, vyvolva svojim tva-rom predstavu slnenho stredomor-skho reginu. Nov krytina, ktor m netradin vzhad, nesie aj rovnako naslovensk pomery netradin nzov. Vrobca ju pomenoval ADAMANTE. Bude sa vyrba vtej najkvalitnejej povrchovej prave, Pural matn. Aj cena novho vrobku bude pre zu-jemcov prjemnm prekvapenm, nap-riek jej naozaj exkluzvnemu vzhadu avysokokvalitnej povrchovej prave, je na slovensk pomery naozaj prijaten apreto dostupn irokmu okruhu zkaznkov.Oceov stren krytina Ruukki chladn sever prina pocit stredomorskch lovNov stren krytinaRUUKKI FINNERA TMwww.ruukkistrechy.skNov inovatvny dizajnSpolonos Ruukki m vo svojej ponuke nov model, ktor na slovenskom trhu z hadiska dizajnu nem konkurenciu. Je to modulrna stren krytina Ruukki Finnera. Revolun ohyb prednej hrany maximalizuje odolnos voi poveternostnm vplyvom a vytvra asne celistv povrch strechy, aj ke sa jedn o modulrny stren systm. Strecha je zloen z maloformtovch abln. Ohnutie prednej hrany vytvra ndhern ukonenie strechy, dokonca aj pri pouit menieho formtu plechu. To znamen, e zskate najvyiu kvalitu v rmci balka, pripravenho u na sklade.Viac informci na www.ruukkistrechy.ske-mail: ruukki.slovakia@ruukki.comBezplatn poradenstvoPoradca pre strechy: 0800 11 66 55 A na telefnnych slachZpad SR: 0905 286 791Stred SR: 0907 970 026Vchod SR: 0907 922 527Ruukki Express Prievidza: Priemyseln 12, 971 01 PrievidzaTel.: 0915 291 242, 0915 291 241peter.suba@ruukkiexpress.comRuukki Express Vlkovce 919 23 Vlkovce 413, (4km od Trnavy)Tel.: 0917 164 621, 0917 164 622milan.benkovic@ruukkiexpress.comzdrav bvanie a teplo domovastrechy, stren krytiny70 t l d o mu a b y t uOkrem toho sa spolonos Europartner Consulting, s.r.o., zaober obchodnou arealitnou innos-ou. Europartner Consulting, s.r.o., zabezpeuje predaj projektovej doku-mentcie rodinnch domov, stavebnmi rekontrukciami aopravami vidieckych domov na trval bvanie alebo na rekrean ely. Vtejto oblasti bola nadviazan zmluvn spoluprca sreno-movanm vrobcom asfaltovch ind-lov: ICOPAL, a.s., trovo.striech rodinnch domovRekontrukcie striech rodinnch domovSpolonos Europartner Consulting, s. r. o., ktor sa zaober realizciou pozemnch stavieb, je zameran nastavbu rodinnch domov zdatabzy projeknej kancelrie Archipelag, tie odstraovanm systmovch porch panelovch bytovch domov azatepovanm systmom EDISON. (www.europartnerconsulting.sk).zdrav bvanie a teplo domovastrechy, stren krytiny71 t l d o mu a b y t usuroviny pri vrobe, poskytuje zruku kvality namateril vtrvan 10 rokov. Spolonos Europartner Consulting, s.r.o., zase garantuje mont iba svykolenmi pracovnkmi.Jednou zviacerch vekch vhod je aj monos pokldky novej krytiny ICOPAL 3D na pvodn krytinu. Krytina ICOPAL 3D je teda idelna na rekon-trukcie striech starch domov. Nov strecha bude tich, teda inne tlm bubnovania daa.Krytinu ICOPAL 3D mono poui naikmch strechch so sklonom od 12 do85 stupov.Mont je jednoduch archla.Spolonos Europartner Consulting, s.r.o., zabezpe zujemcom zamera-nie, vypracovanie kvalikovanej cenovej ponuky, poradenstvo technick aj nan-n zdarma.Vlastnos Jednotka HodnotaHrbka mm 4,2 5 %Hmotnos, informatvna kg/m25,0rka pozdneho okraja mm 100Maximlna sila ahu, pozdne/priene N/5cm 1 100/1 100 ( 200)anos, pozdne/priene% 4,0/4,0Ohybnos pri nzkych teplotch, max. C - 15Odolnos proti teeniu pri zv. teplotch, min. C+ 100Vodotesnos pri 10 kPa/24h _ vyhovujeReakcia na namhanie vonkajm ohom _ BROOF(t1)Reakcia na ohe _ trieda ETeplota spracovatenosti C +5 +30Dka a rka kota m 10 1Poet kotov napalete kus 16Plocha na palete m2160Hmotnos kota, informatvna kg/kot 50Europartner Consulting, s.r.o.Podjavorinskej 83, P.O.Box 114984 01 LuenecTel.: 0915/214 767, 0948/415 157E-mail: europartnerconsultingsro@gmail.comwww.europartnerconsulting.skVek oakvania s vo vyuvan asfaltovej krytiny ICOPAL 3D, ktor sa u spene vyuva na pokrva-nie ikmch striech. Ide ouniktnu, ahk, hydroizolan stren krytinu svemi zaujmavmi prednosami. Tto krytina sa vyrba vrznych fareb-nch odtieoch, je posypan zrnitm posypom zvrchnej strany ato tak, e vytvra priestorov dojem rz-nych typov krytn. Vrobca vzhadom navysokokvalitn vstupn zabudovan Technick parametrezdrav bvanie a teplo domovastrechy, stren krytiny72 t l d o mu a b y t uREKLAMN PREZENTACEV roce 2008 bylo nutn v lznch Griesbach dkladnopravitpokozenoustechu lzeskhodomu. Takstenterasaspo-jen s bistrem prosakovala. Tm projektant a realiztor vyuil tto pleitosti a z nut-nosti udlal pednost. Promnil nevzhlednou a nefunkn stechu v zelenou ozu, do n se vchz pmo z lzesk kavrny.Pibudovnzelenstechykombinovali projektantiarealiztoi3systmyrmy Optigreensystm Naturdach(prodn stecha) Gartendach(stenzahrada) a Verkehrsdach (provozn stecha). Sten zahradu vyprojektovali tak, aby vysok stav-ba nebyla pli zatena. Na sten zahrad lzeskhodomujsoupouityvcevrstv konstrukcesvyuitmplastovchdren OptigreentypFKD40,filtrantextilie Optigreentyp105,extenzivnhosubstr-tu(typE)aintenzivnhosubstrt(typi). Na konstrukci typu provozn stecha jsou vyuitynopovdrennpanelyFKD10 a odpovdajc vrstvy trku, do kterch je osazena dlaba, devn mola a zabudov-ny vodn prvky.Dnes na zahrad lzeskho domu v Gries-bachu rozkvtaj trvalky, hlavn tam ovem von levandule. Penosn lehk dlc stny obrstaj pnouc deviny, ve tech jezrkch vytvoenchzesklennchvlkenodr zeenvodnhladinaoblohu,kterse zdtakblzko!Cestikyzdevnchrot avroubendevnmiobkladyspojuj vtipnrozmstnadrobnmtrkem vysypan odpovadla s lavikami, lehtky a slunenky. V tchto zkoutch odpovaj vevolnchchvlchlzethost,ktesi sten zahradu zamilovali.OZA PLN POHODY NA VZN ZELEN STEE ROKU 2012astncivronhosetknlenodbornhosdruenOzelennbudov(FBB-Fachvereinigung Bauwerksbegrnung) vyhlsili letos v noru 2012 na svm shromdn sten zahradu v lznch Griesbachu za Zelenou stechu roku 2012. Investorem rekonstrukce sten plochy o rozloze 1200 m2, kter se dostalo pocty stt se Zelenou stechou roku 2012, byly Lzn Griesbach.Zelenou stechu vyprojektovalo studio G + 2S Landschaftsarchitekten - Garnhartner + Schober + Sprl z Deggendorfu a architektonick studio Helmuta Witzlingera z Vilshofenu. Projekt realizovala firma Roth Garten-und Landschaftsbau z Frstenzellu.LZN BAD GRIESBACHzdrav bvanie a teplo domovastrechy, stren krytiny73 t l d o mu a b y t uRozhodnutvyutnutnouopravuvadn stechykvybudovnstenzahradyse lznm vyplc:t Sten zahrada chrn konstrukci stechy budovypedpehtmaextrmnmi povtrnostnmi jevy, jako jsou na pklad vichice i krupobit.t Zele na sten zahrad ochlazuje a zvlh-uje vzduch, a tak zabrauje ven pole-tavho prachu v ovzdu.t Zelenou stechu doporuuj i vodohospo-di, protoe souasn poas pin zm-nu srkovch pomr a m dl astj jsou siln pvalov det. Zelen stecha je schopna sten zadret a akumulovat deovouvoduazpomalitodtokpeby-tenvody.Vechvli,kdydeovvoda odtkzmnohazpevnnchpovrch souasn,jejakkolizpomalenodtoku astmspojenodlehenkanalizan st vtan. Lzn Griesbach dnes tedy nabzej hostm nov klidn a pvabn msto, kde uprosted zelen v tichu a v relativnm soukrom mo-hounvtvncilznpmovjejichstedu odpovat, meditovat, snt. To vechno pece patkpocitublahaajeneocenitelnm zdrojem dobr nlady. A ta pece tak l.Fachvereinigung Bauwerksbegrnung e.V. (FBB)Kanalstrae 2, 66130 Saarbrckeninfo@fbb.dewww.fbb.dezdrav bvanie a teplo domovaizolcie, izolan systmy74 t l d o mu a b y t uPrrodn izolan materily u nie s slovenskm stavebnkom neznme. Celulza, konope, drevovlkno, ovia vlna apodobn materily ponkaj monos poui skutone prrodn stavebn materil.Poznte izolciu Thermooc?Celulzov izolcia Thermooc patr medzi tzv. fkan izolan materily, intaluje sa pomocou pecilnych stro-jov do pripravench kontrukci striech, stropov, podlh astien. Vaka svojim vynikajcim izolanm vlastnostiam avspojen sdokonalou technikou spra-covania predstavuje Thermooc sku-tone inteligentn vobu zateplenia.Pouitie izolcie ThermoocPri modernch nzkoenergetickch apasvnych stavbch sa pouva Thermooc ako tepeln azvukov izolcia striech, stropov afasd resp. stien drevostavieb. Pri tepelnej sancii starch objektov je najastejie dopl-nenie izolcie vtrmovch stropoch, dvojplovch strechch azatepovan fasd. Nov izolcia Thermooc je 100% bez boritanovVrobca izolcie Thermooc neus-tle pracuje na vylepovan vlastnost svojich vrobkov. Vsvislosti snovm eurpskym nariadenm oobmedzen predaja vrobkov obsahujcich soli bru, platnm od 1.6.2012, vyvinul acertikoval nov, podstatne vylep-en izolciu.Nov celulzov izolcia Thermooc je 100% bez boritanov, vyroben ztriedenho novinovho papiera apatentovanej zmesi minerlnych sol. Vaka novej technolgii vroby celulzovho vlkna m tepeln izo-lcia Thermooc vborn parametre poiarnej odolnosti a v porovnan spodobnmi izolciami najniiu hod-notu zosadavosti a tm aj niiu spot-rebu materilu.Tepelno izolan parametre: sinite tepelnej vodivosti = 0,039 mern tepeln kapacita c=1,95 kJ/kg.K nzky difzny odpor = 12 trieda horavosti B-s2, d0schopnos regulcie aredistribcie vlhkosti odolnos voi plesniam ahubm eurpsky atest ETA 05/0186koecient odporu prdenia r = 6,1 kPa s/m2Fkan celulzov izolcia Thermooc je kvalitn aekologick rie-enie pre zateplenie nzkoenergetickch apasvnych domov, izolcie striech, stropov astien. Pouva sa v25 eurp-skych krajinch.Certikovan aplikan rmy THERMOFLOC: Bratislava, Detva, Gabkovo, Hol , Koice, Luenec, Nitra, PovaskBystrica, Ruomberok, Tren n, Poprad, Liptovsky Mikul , Moldava nad Bodvou. Viac informci zskate na www.thermooc.eu THERMOFLOC, s.r.o., Hydinrska 4/7, 949 01 Nitra, tel.: 0915/412 231, e-mail:info@thermooc.eu Vyia kvalita medzi prrodnmi izolanmi materilmi nov celulzov izolcia Thermooc je 100% bez boritanov!zdrav bvanie a teplo domovaizolcie, izolan systmy76 t l d o mu a b y t uJednm zmaterilov pre kompletn zateplenie domu, ktor sa vaka svojm nespornm vhodm vposlednej dobe m alej viac dostva dopovedomia architektov, projektantov, developerov idrobnch investorov astavebnkov, je striekan penov izolcia. Jej vhodou je, e sa dostane prakticky vade. Eliminuje tak tepeln mosty avytvra svisl izolan aochrann vrstvu.Striekan penov izolcie s niekokoz-lokov peny aplikovan pecilnou techno-lgiou do stavebnch kontrukcii zaelom zabrnenia prestupu tepla i chladu doizo-lovanho objektu stavebnej kontrukcie. Tieto izolcie podstatne zlepuj kvalitu vntornho prostredia azvyuj tandard bvania. Dokonalo odhluuj izolovan priestory abrnia preniku kodlivn zvon-kajieho prostredia. Striekan penov izo-lcie doku dokonalo abezkonkurenne nahradi stvajce aznme izolan mate-rily zvaty, papieru alebo polystyrnu. Striekan PUR izolcie aochrann ntery chytro, lacnejie ahlavne dokonale nahra-dzuj istvajce znme stren vrstvy, akmi s spdov polystyrny aasfaltov psy i flie. Vytvraj monolitick celok atm zrove eliminuj vznik tepelnch mostov vspojoch atie ast zatekanie dostrenej kontrukcie.Nie je pena ako penaAj vtomto prpade plat, e nie je strie-kan izolcia ako striekan izolcia. Kvalita sa pozn u pred samotnou aplikciouje to podobn ako pri vbere auta. Zaujmajte sa, od akho vrobcu pochdza, i je tento vrobca znmy, koko desaro sa zaober vvojom, vrobou zmes, zktorch sa aplikuje samotn izolcia. Je tie dobr vedie, kde vade asakm efektom sa u konkrtna izolcia od konkrtnej che-miky aplikovala, ak zruky vm vrobca garantuje ai je vbec schopn zvzkom vyplvajcich zozruky dodra. alm kritriom, poda ktorho sa kvalitn vrobca tie pozn, je skutonos, koko druhov pien aochrannch nstrekov apliktorom dodva. Je to vemi dleit, pretoeike vm niektor aplikan rmy bud tvrdi nieo in, faktom je, e nie kadou penou sa d izolova vetko.Pre kad prpad sa mus vybra sprvny druh penovej izolcie. Niektor rmy, ako naprklad Honter www.honter.eu, disponuj viacermi druhmi pien, preto doku prak-ticky uspokoji kadho stavebnka odzkla-dov a pokomn. Ponkaj naprklad hyd-roizolciu pouvan proti vode azemnej vlhkosti, alej zvisl alebo vodorovn izol-ciu. Niektor peny zatepuj aodhluuj, in sa daj aplikova dopodkrovia ain navonkajie steny domov aplne in zase nastrechy ako cel dokonal stren sys-tm isochrannm nstrekom, at.Vyadujte certikty atestySkutone kvalitn peny sa poznaj tie poda dokumentov, poda platnch certi-ktov, atestov avsledkov funknosti. Vneposlednom rade tie poda toho, i s certikty aatesty napsan vnaom jazyku. Nezriedka sa mete stretn spr-padom, ke niektor rmy klam aspolie-haj sa naneznalos zkaznkadeklaruj vcudzom jazyku certikty plne odnie-oho inho. Neoddelitenou podmienkou kvalitnho fungovania penovej izolcie je kvalitn prca ud, ktor ju aplikuj. Odporame preto vyuva certikovan rmy, odporan aprekolen priamo vrobcom zmesi.o to je Foam-Lok?Foam-Lok od spolonosti LaPolla je polotuh netoxick izolan hmota vpodobe peny, nanan striekanm pecil-nou technolgiou, ktor pln funkciu vzdu-chovej izolcie, zaisuje odolnos proti vetru autesnenie dutn vstench astropoch. Sklad sa zmilinov drobnch komrok, ktor s vyplnen vzduchom azaruuj trval anemenn ochranu pred prenikanm vzduchu alebo atmosfrickej vlhkosti. Vaka tomu neprenikne do interiru cez steny stu-den vzduch, ale ani horci avlhk vzduch vletnch mesiacoch. Tak isto sa zohriaty vzduch zinteriru nedostane do stien, kde by mohol zaa kondenzova. Foam-Lok neobsahuje iadne materily altky uvou-jce kodliv plyny (na rozdiel od lacnejch kpi, ktor sa uns tie predvaj aapli-kuj). Dodva sa vtyroch variantoch poda druhu pouitia, me ma bu uzatvoren (Foam-Lok 2000, 2800), alebo otvoren (Foam-Lok 500) truktru buniek.Uzatvoren truktra buniekUzatvoren truktra penovej izolcie sa sklad zmilinov miniatrnych uzatvore-nch buniek, ktor tvoria vysoko efektvnu tepeln, vzduchov azvukov bariru, maj vynikajcu odolnos voi vode achemickm ltkam. alou nespornou vhodou uzat-vorenej truktry je jej tuhos apevnos. Uzatvoren truktru m napr. striekan penov izolcia Foam-Lok 2000 svbor-nou hodnotou sinitea tepelnej vodivosti 0,0206 W/mK. Hmotnos je pribline 41 kg/m3, Stren systm Foam-Lok 2800 shmotnosou 45,8 kg/m3.Otvoren truktra buniekOtvoren truktra peny m meniu hustotu, vaka tomu je menia spotreba apreto je to lacnej variant. Je vynikajcou vobou do suchho prostredia atam, kde nie je kladen draz na mal hrbku izol-cie. Mal objemov hmotnos menej zaa-uje kontrukciu. Striekan penov izolcia Foam-Lok 500 sotvorenou truktrou buniek vi 8,41 kg/m3, sinite tepelnej vodivosti je 0,0346 W/mK. alou vznam-nou charakteristikou s jej vynikajce zvu-kovoizolan vlastnosti. Pozor na zloenieDvodov, preo ptra zoho je izo-lan pena vyroben, je mnoho. Niektor peny mu ete pouva akoby nadvadla kodliv freny. alej mu obsahova kar-cinognne ltky alebo ltky vysoko horav, ktor nespaj stavebn normy. Ztohto dvodu je preto tak dleit pta sa napr-slun certikty aosvedenia.Vhody penovej striekanej izolcie Foam-LokPenov izolcia eliminuje tepeln mosty avytvra svisl ochrann vrstvu, Foam-Lok vytvor penov zmok abrni tak prdeniu vzduchu atm iochladzo-vaniu i ohrievaniu stavebnej kontrukcie. Striekan penov izolcia sa vyrba vrz-nych variantoch orozdielnych fyziklnych vlastnostiach. Foam-Lok www.honter.eu zaizoluje izloit stavebn kontrukcie adokonalo prine kpodkladu. Jej najvou vhodou s trvalo nemenn tepeln izo-lan parametre pocel ivotnos objektu. etr a 70 % nkladov navykurovanie i klimatizciu stavieb.Investcia, ktor sa nielen zaplat itrvalo zarba peniazeAKRYLTOV OCHRANN NTRST KANI ZOLACEKad stavba sa me sta nzkoenergetickm domomNzkoenergetick dom je stavba, kde je teplotn komfort dosiahnut zrove snzkymi pre-vdzkovmi nkladmi. Kad stavba, i u nov alebo rekontruovan sa me sta nzkoenerge-tickm domom.Zkladn princpyStavba, ktor sp a kritri nzkoenergetickho domu je typick nasledovnmi parametrami: vemi dobre izolovan oblka budovy, maximlne vyuitie slnench ziskov avntornch ziskov tepla, vemi dobr rove vzduchovej prievzdunosti kontrukcie vzduchotesnosti n50 < 1/hod.vemi kvalitn vntorn ovzduie, ktor poskytuje riaden vetranie sinnou rekuperciou.Kritrium nzkoenergetickho domu je splnen, ak:Celkov mern ron potreba tepla je niia ako 50 kWh/m2/rok itkovej plochy.EGAL, a. s.M. Rzusa 13 | 984 01 Luenec | tel.: +421 47 43 331 23fax: +421 47 45 131 91 | mobil: +421 905 915 931e-mail: egal@egal.sk | www.egal.skAko riei techniku vnzkoenergetickom domeJe viac monost ako riei techniku vnzkoenergetickom dome. Dleit je uvedomi si, e zniovanie prevdzkovch nkladov je mon okrem hlavnch princpov, tie vhodnm vberom technic-kch zariaden vdome. Vemi vhodnm rieenm je tepeln er-padlo ako zdroj tepla. Kvalitn tepeln erpadlo zhodnot vstupn elektrick energiu pribline 5-nsobne. Na samotn efektvnos rieenia stepelnm erpadlom m vplyv najm vstupn teplota zdroja primrneho okruhu avstupn teplota do vykurovacieho okruhu. alej je vemi dleit vkonov slo tepelnho erpadla avyspelos riadiacej jednotky (viac informci njdete vsekcii Tepeln erpadl). Vetranie srekuperciou tepla, je alm rieenm pri zniovan nkladov, kvalitn vetracia jednotka pracuje sinnosou rekupercie min. 80 %. Zrove zabezpe, e je vdome vdy kvalitn erstv vzduch. Pri uritch rieeniach, ke je tepeln strata vdome menej ako 4 kW, me by vetrac systm steplovzdunm vykurovanm jedinm vykurovacm systmom (viac informci njdete vsekcii Vetracie jednotky).StavbaNzkoenergetick dom je mon postavi zkadho bene pou-vanho kontruknho materilu. Dleit je dodra pecifick poiadavky avysok kvalitu vstavby.zdrav bvanie a teplo domovafasdy, fasdne systmy78 t l d o mu a b y t uVlknocement je idelny stavebn materil sliaci ako ochrann vonkaj pl budov. Vynlez vlknocementu pochdza zroku 1900 od eskho rodka zOlomouca Ludwika Hatscheka. Suroviny priatesk kivotnmu prostrediu ako cement, mlet vpenec, voda, vzduch avlkna, cementov zmes stabilizuj avaka ich kombincie vznik nehorav stavebn materil vhodn pre kad typ budovy akejkovek vky.Vlknocement spja stavebno-tech-nick vlastnosti, ako s pevnos, stlos alebo odolnos voi poveternostnm vplyvom, sahkou spracovatenos-ou, hospodrnosou aekologickou bezpenosou. Odolva mrazu, teplu, vlhku, ohu, korzii, hnilobe arozkladu. Udruje si tvarov stlos aprrodn vzhad. M nekonen monosti vyu-itia, je variabilnna vber je irok kla farieb, monos vytvrania vzorov aobrazcov na fasde iubovonho pravouhlho formtovania.Vaka tmto funknm vlastnostiam si vlknocement nachdza stle viu popularitu medzi architektmi, projek-tantmi avneposlednej rade iukonco-vho spotrebitea.Vlknocementov fasdne dosky EternitOkrem tradinch systmov povr-chovch prav fasd ponkame pri stavbe arekontrukcii domu aliu monosvlknocementov fasdne dosky. Dodvaj stavbe nov, modern vzhad aich variabilita sa rovnako tak dobre me vyui aj pri rekontruk-cii budov so sasnm zachovanm pvodnho vzhadu. Vsledn fasda je vkadom prpade vemi odoln achrni stavbu nadlh dobu. Dosky sa daj poui aj ako obklady soklov, Vlknocementprrodn materil vsystme prevetrvanch fasdna podhady, vplne balknov atie vinteriri. Samotn doska me ma prrodn farbu materilu, ktor sa nsledne vovrobe povrchovo farebne oetruje alebo je prefarben vsamot-nej hmote dosky. Fasdne dosky mu tvori samostatn fasdu obvodovho pla budovy bez tepelnej izolcie alebo vkombincii sminerlnou izol-ciou kotvenou do obvodovho muriva. Vlknocementov fasdne dosky je mon kotvi na rmov proly zhli-nka, pozinkovanho plechu, antikoru ale aj dreva.Medzi novou apvodnou fasdou, prpadne medzi fasdnymi doskami atepelnou izolciou sa vytvor vzdu-chov medzeratakto fasdu naz-vame prevetrvanou.Vhody systmu prevetrvanch fasdMedzi vhody prevetrvanch syst-mov patr:najvyia innos zhadiska odv-dzania skondenzovanej vodnej paryodvetrvan vzduchov medzera odvdza prpadn vlhkos azachovva tak uvaovan hodnotu tepelnho odporu tepelnej izolcie,zniovanie vlhkosti muriva pomocou vzduchovej medzery,zvyuje akustick nepriezvunos obvodovej kontrukcie, najm vkom-bincii so vzduchovou medzerou aminerlnou vlnou (apochopitene pri pouit zodpovedajcich okien) me vrazne zni hlukov za vointeriri objektu,pouitenos ivo vlhkch prevdzkach,obklad ako povrchov prava m dlh ivotnos,systm je mon montova vkadom ronom obdob,vprpade potreby je mon jedno-duch demont avmena pokode-nho prvku,dodaton opravy na budove (napr. vmena okien) sa mu vykona bez pokodenia fasdy (obklad sa demon-tuje apo vykonan prav sa op namontuje),jedn sa obezdrbov fasdu, vsasnosti u aj smonosou ochrany proti antigra ti (Pictura, Natura PRO zprodukcie Eternit AG), pomerne nzka plon hmotnos.Vlknocementov fasdne dosky ETERNIT predstavuj 5typov vekoformtovch dosiek (3 100mm1 250mm) virokej kle farieb, m poskytuj takmer neobme-dzen monosti pri rieen modernej fasdy pre rzne typy multifunknch budov arodinnch domov. Jedinenou doskou, je fasdna doska NATURA PRO. Je to tvrd vlknoce-mentov doska (EN 12467) prefar-ben vcelom priereze, sakryltovm povrchom vytvorenm pri vrobe samotnej dosky aplikciou pecil-nej flie zahorca. Tto technolgia vroby umouje da fasdnej doske a zdrav bvanie a teplo domovafasdy, fasdne systmy37farebnch odtieov bez toho, aby sa potlaila prirodzen aesteticky cenn truktra vlknocementu. Vlknocement sa tak nehr na in materily, ale aj pri vobe farebnho odtiea koreponduj-ceho skonceptom stavby si zachovva svoju podstatu. Vemi cennou devzou dosky NATURA PRO je monos povr-chovej pravy proti gra ti.Obdobnou fasdnou doskou je ETER-COLOR, ktor je prefarben vcelom priereze v8farebnch vyho-toveniach. Technolgiou brsenia povrchu sa truktra vlknocementu ete zvrazuje, m fasdna doska ETER-COLOR doke reektova najednotliv fzy da, zskame tm jedinen efekt tzv. ivej fasdy.Tri typy dosiek (Pictura, Textura, Operal) s povrchovo upraven akryl-tovou glazrou vytvrdzovanou UV ia-renm. astou aplikciou dosiek Textura je ich vyuitie na balknov dosky, ato vaka certiktu na tzv. mkk atvrd prieraz.Modern technolgie rieenia pre-vetrvanch fasd umouj zsadnm spsobom meni architektonick vraz novostavieb ale aj rekontrukci star-ch budov. Prispievaj kestetickmu formovaniu naich miest aobc, zvyuj ivotnos a morlnu hodnotu budov Vo veobecnosti plat, e vaka vlastnostiam vlknocementu savkon-trukcii prevetrvanch fasdnych systmovnajm vzduchovej medzere zabezpeujcej neustlu cirkulciu vzduchu, je ivotnos takchto fasd bez naruenia ich estetickej afunknej hodnoty niekoko desiatok rokov. EBM Co., s. r. o., Ing. David Hahn aIng.Martin Fabianwww.ebmco.skavrazne zniuj prevdzkov nklady realizovanch stavieb. Podstatnm prvkom tchto prevetrvanch fasd s kvalitn aesteticky praliv fasdne dosky.Spolonos EBM Co., s. r. o., je 100% len belgickho koncernu ETEX Group, ktor patr keurpskym ldrom vo vvoji avrobe fasdnych dosiek nielen na bze vlknocementu ale iplenej keramiky.PRAKTICK ESTETIKA ODVETRANCH FASDEBMCo., s.r .o., t r ova 155, SK-949 01 Ni t r a, www.ebmco.sk ker ami ck obkl ady CREATON TONALITY a vl knocement ov dosky ETERNITzdrav bvanie a teplo domovafasdy, fasdne systmy80 t l d o mu a b y t uHovor sa, e fasda d stavbe rodinnho domu tvr, atak jej farebnosti, ale aj spracovaniu avberu materilu, zktorho ju vytvorme, musme venova patrin pozornos. Fasda je extrmne namhan klimatickmi zmenami (slnko, mrz, d), take jej zloenie amaterily, zktorch ju vyhotovujeme, musia dlhodobo odolva zmenm poasia.Na slovensk trh priniesla rma STUCCO Construction zoSpiskejStarej Vsi dve novinky pre vonkajie povrchov pravy fasd. Ide omateril zprodukcie franczskej spolonosti Parexlanko, a.s., ktor patr knajvm svetovm vrobcom fasd-nych produktov. Konen povrchov prava fasd stavieb sa realizuje dvoma spsobmi. Prvm je vyhotovenie vonkajch mine-rlnych omietok tandardnmi techno-lgiami omietania adruhm je pouitie kontaktnch zatepovacch systmov, na ktor sa nanesie tenk vrstva povr-chovej pravy (akryl, silikt, silikn).Predstavujeme omietkyParexlankozdrav bvanie a teplo domovafasdy, fasdne systmy81 t l d o mu a b y t uMedzi klasick omietkov systmy patr systm Monrex GF, ktor je mon poui pri vetkch technol-gich murovania ztvrnicovch blokov. Podmienkou je vak rovinnos povrchov a, samozrejme, pouitie sprvnej muro-vacej technolgie odporuenej vrob-com tvrnic. Omietac systm sa nana na povrch bez tzv. prednstreku ajeho dvojvrstvov spracovanie vkonenej hrbke cca 15 mm umouje vytvorenie rznych truktr vzhadu. Mono si spomeniete aj na star brizolit, ktor sa robil hladen aj kraban. Presne toto umouje konen povrchov prava Monorex GF, ato a vtyroch ukono-vacch dizajnovch vrazoch. Hladen pongiou, jemne kraban a po ak truktrovan povrchy napodobujce historick rustiklne omietky. Vysok paropriepustnos je zaru-en pouvanm surovn, zktorch sa omietka nanan rune aj strojovo sklad. Omietka je farben vo svojej truktre a v48 odtieoch. Strojn nananie omietky je vemi efektvne, pretoe sa d zajednu smenu vykona vek mnostvo prce, pretoe hladenie vrstiev omietok je vemi prjemn vaka pouitm prsadm, ktor zlepuj spracovatenos. Systm, ktor sa pouva na tepel-noizolan dosky, ako s polystyrn, minerlna vlna apod., prezentujeme pod nzvom EHI GF. Je to minerlna omietka, ktor sa nana strojovo, ato na lepiacu zmes nanesenm na zate-povacie dosky, ktor je tie od rmy Parexlanko. Hrbka omietky mus by vyroben zminerlov nacementovej bze, m dosahuje vysok ivotnos astlos farebnosti odtieov.Vhody EHI GF omietky voi syntetickej omietke (akryl, silikt, silikn, minerl):je nanan hrubia vrstva, m dosa-huje lepefekt krytia nerovnosti podkladupevnejia aodolnejia voi pokode-niutyri mon dizajnov zakoneniavysok difzia (paropriepustnos)rchle opracovanie systmu, strojov nananielep vzhad aelegantn odtiene farebnostiPraktick sksenosti svyie spom-nanmi vrobkami m rma overen aj TSS arma STUCCO Construction dr oprvnenielicenciu na zhotovo-vanie vonkajch zatepovacch syst-mov.Obnovte si svoje bvanie sporne aza prijaten ceny. Ponkame rieenia pre kad typ budovy od panelku porodinn dom.STUCCO Construction, s.r.o.trova 234/139 061 01 Spisk Star Vesmobil: +421/910/940 461www.stucco-construction.skzdrav bvanie a teplo domovaekologick alternatvy82 t l d o mu a b y t uKe pr, vy etrtetzv. potravinrska drah pitn voda. Vyuvanm apouvanm daovej vody meme zni jej spotrebu viac ako 50 %. Odborne zachyten auskladnen daov voda je vyhovujca napr. na splachovanie WC, pranie, upratovanie, umvanie ut, polievanie zhrady Zavedenm systmu stoky amiestnym uskladnenm daovej vody sa riei aj problm jej odvedenia pri vekch leja-koch, pretoe kanly odpadovch vd nie s zaaen.Zavedenie systmu avyuvanie da-ovej vody prina osoh aspory nie len pre malch pouvateov jednotlivcov, ale je to zaujmav projekt aj pre mest aobce. Kvalitn daov vodaVsledky vskumov aaj sksenosti zpraxe dokazuj, e pri vyhovujcich pod-mienkach uskladnenia, kvalita daovej vody spa poadovan kritria. Je krit-Uiton systmDaov voda odveden, preltro-van auskladnen vzsobnku sa d vborne vyuva nielen vdomcnosti ale vkadom prostred, kde nie je potrebn ovo ist bez pachu, karbontov aje to tzv. mkk voda.Ochrana ivotnho prostredia ahospodrnosTakto zskan mkk voda nevyaduje pouvanie prkov na zmkovanie acel-kov znenie mnostva istiacich pros-triedkov aprkov.Rieenia pre budcnosSystm zvedenia auskladnenia da-ovej vody HYDRO-KING je kompletn uzavret stavebn systm, intalcia kto-rho vm zabezpe komfortn pouvanie avyuvanie daovej vody kdekovek. FilterDo ltra je daov voda odveden zo strechy mechanickou cestou. Potom je potrebn ju preisti pre ben pou-vanie pomocou ltra (typy HK WFF100, HK WFF150, HK WFF300 s adhzne, ako zabezpei vdy dostatok vody asasne uetri?odpove je jednoduch alogick schopnos amonos vyuva daov vodu. ma daov vodu znamen hospodri rozumne, o meme dosiahnu prostrednctvom technolgie asystmu hydro-king.1. Filter daovej vody2. Prvod na zavedenie pitnej vody3. Cisterna zsobnk daovej vody4. Regultor prpojky (mierni prtok vody)5. Sifn regulujci pretekanie vody6. Prpojka do kanlu7. erpadlo istej vody splavkom8.pecilne erpadlo na zvyovanie tlaku daovej vody9. HYDRO-MAT sstavazdrav bvanie a teplo domovaekologick alternatvy83 t l d o mu a b y t uvriv ltre aHK-SZ300 je typ sitkovho ltra). Filtre sa montuj predovetkm do podlaia, ale je mon ich umiestni aj do tzv. technickho priestoru. Vodorovne veden daov voda sa sstred avedie cez potrubie, kde sa pred prchodom do cisterny (zsobovaa) preltruje. Nehrdzavejca oceov kontrukcia ltranho zariadenie je vyhotoven s0,28mm priepustnosou. Tm sa zaru-uje preistenie vody pre pouitie nie len na splachovanie WC, ale aj pre potreby upratovania apranie vprke. Pre menej nron pouvanie preltrovanej dao-vej vody je mon pouva lter sprie-pustnosou 0,44 mm. Filtran domek, poklop, kolesov uzver a50 cm zven siastka sa vyrba spolypropylnu. Sada ltrov HKWFF je jedin na trhu, ktor je schopn (len) so 4% stratou vody auto-maticky preltrova zostrechy odtekajcu daov vodu96 % preltrovanej vody odvdza dozsobnka cisterny. Poklop je pecilne vyvinut na 30t za, pri dodr-an predpisov (DIN 1072, SLW30).Cisterna na skladovanieHYDRO-KING-om vyvinut cisterny slia na uskladnenie daovej vody. Vyrbaj sa zPP platn zvranm, vyhovujcim ohnutm apotrebnou pevnosou. Zabudovvaj sa do zeme naelezobetnov zklad. Zabezpeen s proti zplavm apoda miestnych podmienok upevnen nsypom hr-dzou. Prtokregultor prpojky sif-nom zabezpeuje mierny prietok vody doodtoku. Vyhotovuj sa poda potreby 110, alebo 125 otvorom. Poklop je ume-lohmotn, pochdzny, 2 isten, telesko-picky nastaviten. Cisterna je ahko pre-nosn (max.180 kg) sdlhou ivotnosou.NINFASUB ponorn erpadloJe sas systmu. Jeho lohou je, uskladnen daov vodu po ltrci, pre-na zcisterny na zsobovanie domc-nosti, prpadne zabezpei jej potrebu pri dome avzhrade.Pozostva znasvacieho abonho pripojenia jednm vntornm zvitom anasvacou jednotkou namontovanou vzne istej vody (motor jednof-zov 230V P1= 1,0 kW, 4,1 Aspotreba elektriny). M vmontovan chrnie motorovch zvitov proti prehrievaniu a20melektrickm kblom.HYDRO-MAT komplexPoda potreby zabezpeuj dolievanie zsoby pitnej vody vprpade dlhieho obdobia bez zrok, kedy me hladina vody klesn na minimum. Vtedy otvor sieov magnetick ventil adopln ch-bajcu minimlnu hladinu vody. Spa normu DIN 1989, ktor zabezpeuje oddelenie hladiny daovej vody od pit-nej. Akcti podtlak, automaticky zapna erpadlo a nsledne po zastaven prdu sa vypna. Mera hladiny vody Hydrostatickou hladinovou sondou meria vcisterne aktulnu hladinu vody aprepnaom prena asignalizuje natla-komer, ktor ruikou uke napercentu-lnej kle stupe vodnej hladiny. Cena obyajnej pitnej vody sa neustle zvyuje. Anie je to spsoben iba cenotvorbou vodrenskch spo-lonosti, ktor nm fakturuj vodn aston, ale svoj podiel na neustle zvy-ujcej cene vody m aj jej nedostatok. Niektor obce adokonca aj mest tento problm u dverne poznaj.Hydrotrading, s. r. o.Priena 1535/35, 924 01 Galantatel./fax: 00421 31 780 80 98mobil 00 421 903 215 649e-mail: info-sk@hydroking.euwww.hydroking.euAKCIA!ZA PRAV RUNE VYRBAN TEHLOV PSIKYTERAZ NAJNIIA CENAtel. .: 0905 512 682 sdlo firmy: Kalnick cesta 1/822934 01 Levice www.fajansa.sk e-mail: fajansa@stonline.skFAJANSAvroba keramiky, umelho kamea a tehlovch psikovinterirKoniec roka sa nesie vznamen zimy asviatkov pokoja a mieruaako kad rok, op nastva vhodn as,doma, v kruhu rodiny alebo dobrch priateov,preciova naplno pozitvnu energiu, o sla z nho interiru.pvodn rad pvodn rad nov prvky nov prvok LE BON rozrila kolekciu kpelovho nbytku LIGHT a SPACESinterirtrendy, inpircie, trh86 t l d o mu a b y t uNaastie aj tento typ podlh slvi svoj nvrat vpodobe recyklovanho gatanu znaky QuickStep Perspective Wide. Jeho typick farbu atuln vzhad je vemi ak prehliadnu. 25-ron zruku, patent proti pokria-baniu azmok Uniclic, ktor uah akkovek mont. Zadovte si aj vy podlahy, ktor odraj v ivotn tl apostoje. Najm ak ide onaozaj dizajnov apre-pracovan lamely. Ak ste vdy tili ponovch podlahch, ktor naprv pohad vyzeraj ako dedistvo po prarodioch, nemuste u alej ha-da. Znaka QuickStep toti skbila modern technolgie azruky kvality do jedinench povrchov ala vintage. Praskliny, diery po ervotooch alebo klincoch sa stan vaou dennou sas-ou azrove dodvaj doskm vysok autenticitu. Povedali by ste, e priam nanerozoznanie od originlu. Dosky odrajce atmosfru starch amasv-nych lakovanch podlh s pre skuto-nch milovnkov jedinenej truktry ahbky dreva. Aj napriek svojmu vin-tage vzhadu maj podlahy QuickStep Marcela DaniovFoto: Quick-StepGatan vstaronovom atewww.quick-step.comGatan patril vminulosti kvemi vyhadvanmu typu dreva najm pre jeho tvrnos, stabilitu atvrdos. Vemi originlne kusy takchto podlh si mete vimn vstarch vidieckych domoch alebo starch priemyselneumeleckch ateliroch.ady LIGHT aSPACES jsme rozili onov prvky pedevm ztoho dvodu, abychom dali naim zkaznkm anci vybrat si pesn takov nbytek, jak jim vyhovuje. Stm souvis isjednocen povrchovch pro-veden utchto ad, dky ktermu se mo-nost kombinac nbytku znan roziuje, hovor oinovcich kolekci LIGHT aSPACES RenNovk, majite spolonosti Le bon.Eva Moravcov, Foto: Le bonLightSpacesspolonos Le bon doplnila rady LIGHT aSPACES onov prvky. Uprvej znich pribudne stl pre umvadlo na dosku apolicov systm so zsuvkou pre kpeov doplnky, udruhej skria sposuvnmi dvierkami, tie pre umvadlo poloen na doske. Naviac s obe rady dostupn vtotonch povrchovch vyhotoveniach apreto je mon ich prvky ubovone kombinova.www.lebon.cztrendy, inpircie, trh87 t l d o mu a b y t uMedzi p najlepch patr aj nvrh Contentment Jany Krmrovej zAkadmie vtvarnch umen adizajnu vBratislave, ktor obsadil 4. miestoVminulom roku sa tie vyhral esk zstupca, ato Vclav Mlyn zVUP vPrahe so svojm nvrhom YGO.www.Heimtextil.messefrankfurt.comTereza Zelenkovfoto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jean-Luc Valentin, Happy Materials Magdalna Vojtekov sa stala vazkou tudentskej sae Young Contract Creations Award 2012: Upholstery. Heimtextil je najv anajvznamnej medzinrodn vetrh bytovho textilu atextilu pre verejn sektor. Je meradlom kvality textilnho dizajnu atrendov textilnho priemyslu vcelej rke tohto odboru.Sasou sprievodnho programu medzinrodnho textil-nho vetrhu Heimtextil vo Frankfurte nad Mohanom je u tradine tudentsk sa Young Contract Creations Award 2012: Upholstery. Tohtoron 5. ronk sae smottom odpoinok bol zameran na nvrh multifunknho al-nenho nbytku urenho naodpoinok vobytnch, ale aj verejnch priestoroch.Vkonkurencii 60 nvrhov z13vysokch kl vyhodnotila odborn porota ako najlep nvrh MagdalnyVojtekovej zpraskej VUP snvrhom Relax and Swing.Porota ocenila predovetkm univerzlnos, ktor sedaka Relax and Swing poskytuje. Je mon na nej sedie i lea, navye me by vaka integrovanm karabnam zavesen vone dopriestoru aby pouvan ako hojdaka. Tm sa skvele hod naprklad pre modern kpele alebo hotelov lobby. Otvory vslukch ponkaj praktick lon priestor.Aj 3. miesto obsadila tudentka zeskej republiky, ato Iveta Havelkov zUniverzity Hradec Krlov so svojm nvr-hom Span.Vo Span videla porota skvel komunikan typ nbytku pre dvoch, teda predovetkm pre pry. Usporiadanm dopolkruhu sdvanstimi vankmi je Span idelny na pouitie naprklad vkpeoch. Porotcovia ocenili aj tyri praktick lon vreck.Heimtextil 2012Mgdalna VojtekovSpanContentmentRelax and Swinginterirtrendy, inpircie, trh88 t l d o mu a b y t uRezbrstvo je umeleck innos, ktor vyuva drevo na to, aby zachytila vjavy zo ivota, krsu historickch pamiatok, i metaforicky znzornila podstatu pre loveka ivotne dleitch javov. Vrezbrstve sa snbi krsna jednoduchos dreva, ktor bolo na Slovensku odjakiva najobbenejm materilom na umeleck stvrovanie, sjeho prirodzenou rznorodosou. Vrobky zdreva dodvaj miestnostiam pocit tepla atulnosti apsobia vslade sostatnm vybavenm Vho domova. Vianoce sa blia avy zase neviete, o kpiZd sa vm, e zo sveta sa vytratila originalitaNechcete kupova al vtvor psovej vrobyChcete, aby boli vae dareky osobn ajedinen ?Darek, ktor je zrove jedinen originl, pote kadho aurite ho obdarovan ocen viac ako tovar zobchodu. Vytudovan umeleck rez-br, pre ktorho sa tdium stalo kon-kom, vm me ozvltni akkovek sviatky avhodne zakomponovan rez-brske vrobky urite jedinenm sp-sobom zvraznia atmosfru kadho interiru domu, chalupy i bytu. Venuje sa vrobe relifov, dekorci, plastk sprrodnmi motvmi, i osobitm zn-zorneniam na praktickch predmetoch do domcnosti. Okrem vlastnch mot-vov autora je aj osobit monos expe-rimentovania so zhmotnenm Vaich predstv aide. Tak, aby sa konen produkt stal vam obbenm ajedi-nenm interirovm prvkom. Richard Maruin E-mail: rmarusin@gmail.comTel.: 0905 685 257 www.sosnerezby.webnode.skOriginlny hodnotn darek pre kad prleitosTRIBYT, s. r. o.A. Rudnaya 21010 01 ilinaGPS:4912'46.29"N, 1844'26.51"Etel./fax: +421/41/72 32 551mobil: 0908/931 936e-mail: tribyt@tribyt.skwww.tribyt.skOtvracie hodiny:PoPia: 9.00 18.00So: 9.00 12.00Vyhotovenie:dyha / masv buk alebo dubbuk prrodnbuk na ereubuk na orechdub prrodndub na koakdub na wengedub na orechARENAKupn na zavu 10 % od 1. 10. do 30. 12. 2012interirsplaVoktbri zaznelo naposledy: Vtame Vs vnovom ASKU!Vakavysokmu nasadeniuvetkch ztmu spolonosti ASKO sa podarilo zrekontruova aotvori vnovom poda novho tlu akonceptu vobdob 10-tich mesiacov vetkch 17 predajn na Slovensku aj vechch.Od tohto termnu slvia vetky predajne vrmci vekej marketingovej kampane na Slovenskuajv echchspolonesosvojimizkaznkmia prinajstlealie aalie zavy azaujmav ponuky pre vetkch svojich zkaznkov.Aako sa ASKO zmenilo? Apreo vbec?Zvujeme arozirujeme ponuku mdnych aj klasickch sedacch sprav, spln, obvacchizieb.Novotouje,esmezaradiliajvekponukudetskchiziebpre malch, ale aj vch kolkov. Oddelenie bytovch doplnkov, svietidiel aj kobercov sa rozrast onov trendy pre vetkch, pribliuje novinky marketingov riaditeka Lenka Dominikov. Predajne ASKO nbytok sa vrazne zmodernizovali aponkaj ir akvalitnej sortiment, ne na ak boli zkaznci zvyknut. Ide oradiklne zme-ny, kedy po prestavbch zostali len rovnak nzvy predajn aich umiestnenie, vetko jesasounovejremnejpolitiky,ponkazkaznkomprehadnejieobchodn priestorya atraktvnejsortiment,naviacsanmdarskracovadodacietermny a znsobovaskladovzsobyniektorchvrobkovdoplujeDominikov.Pres-tavby sviseli so zmenou majiteov siete. Od polovice roku 2011 spolonos ASKO nbytok zskala nemeck podnikov skupina Porta.Ale pre lepiu predstavu, len mal report kprestavbm ako takm.Vrmci prestavieb ASKO nbytok predajn sa spotrebovalo:Zaovch kobercov = ca. 74.500 m = ca. 1.250 roliek, pre lepiu predstavu, plocha rovnak ako 9 futbalovch ihrsk veda seba Lepidl pre koberce = ca. 29.770 kg= ca. 29 tonSadrokartnovch= ca. 21.600 ks= 56.200 m, pokia by sme ich vyskladali veda seba, tak by vytvorili stenu dlh ca.46 kmTapety = ca. 12.150 roliek= ca. 60.750 mFarby = 4.800 kg=ca. 19.200 m Dekoranch knh = 44.200 ksNOV17 na jeden ah ZVLDLI SME TO!irok vber rok, dekorov amaterilovMonos objednania elektrospotrebiov adrezovvvvvvrrrrrttttttaaaaannnnnneeeee zzzzzzrrrrrruuuuukkkkkyyyyyyZZZaaapppooojjjeeennniiieee ppprrrpppooojjjoookkkel el el elek ek k ek ektr tr tr tros os os oos spo po po po p tr tr ttr treb eb eb eb eb e i i i i iov ov ov ov ov o aaaa vvvvod od od od odyyyyy333DDD ppplllnnnooovvvaaannniiieeekkkkkuuuuuucccccchhhhhhOTVOREN 7 DN VTDNIwww.asko.sk3D PLNOVANIE KUCHMODERN DESIGNPONUKA PRE VETKCHPrte si naplnova svoju nov kuchyu snaimi predajcami, radi vm pripravme 3D nkres vaej novej kuchyne edosiek na priekyMAKING ROOMS NPADY PRE KAD PRIESTORviac informci na www.arte-m.de alebo www.asko.skNAVTVTE NS NA NAICH PREDAJNIACHOd 26.11. do 9.12. zskate zavu 30 % na vetok sortiment Arte MObjednajte si n katalg na www.asko.skOC Galria Bratislavsk 5, 949 01 Nitra | NC Tesco Bel 6469, Trenianska Turn, 913 21 Trenn |Shopping Palace Zlat Piesky Cesta na Senec II. 17072/2B, 821 04 Bratislava NC Prievidza Nedoersk cesta III. 1282/3, 971 01 Prievidza | NC Bigbox Svitsk cesta 3, 058 01 Poprad | OC Cassovia Alejov 4/A (Pri Prachrni), 040 11 Koice | Family Center P. Hostinskho 4869/7, 979 01 Rimavsk Sobota30% ZIMNPECILinterirkpea92 t l d o mu a b y t uSasn minimalistick trend vo vybaven kpen napluje predstavy o funknom i esteticky istom priestore, zrove vak dnen zkaznci hadaj pre svoju kpeu nieo zvltneho aneobvyklho. Kpev rytme CharlestonuAk nm to rozmery kpene dovolia, tm pravm vyzdvihnutm pre u bude solitrna vaa, a to nielen originlnym tvarom, ale aj farbou.Nemus sa jedna iba o designovo stroh, a funkcionalisticky porost vau, ktor bude nasledova ostatn vybavenie kpene. Tvarovo jednoduch nbytok jasne oiv vaa organickch, rozhbanch, a netradinch lni. Vak tie jej meno je Charleston, nzov prepoian od legendrneho tanca dvadsiatych rokov minulho storoia, kedy cel svet snadenm tancoval a radoval sa znovho ivota. Jej vrobca, rma Polysan naviac pripravila pre svojich zkaznkov nov lahdku vpodobe originlneho farebnho prevedenia elegantn kombincia bielej a iernej, ktorej neodol iaden milovnk klasiky. Charleston kadho zaujme naprv pohad svojou vraznou lniou hornho okraja vane, celkovm, prjemne oblm tvarom a velkorysmi proporciami neomylne lka kponoreniu sa do horceho kpea. Jej objemn vntorn priestor poskytuje mnoho miesta pre luxusn kpe. Ako solitern vaa potrebuje pre svoje vyznenie dostaton odstup odostanho vybavenia kpene, o to viac, rozhodneme sa zvoli netandardn farebn prevedenie. Vau Charleston poskytuje jej vrobca nielen vklasickej bielej, ale tie vo farbe ervenej, mahagn a bahama, a to po celej ploche vane alebo iba na jej vonkajej strane. Pre vetky farebn varianty je mon zvoli osadenie podstavcov, tvarov nohy vbielej, chrmovej alebo bronzovej farbe. Pre dokonal celok je potrebn zvoli kCharlestonu t prav vaov batriu vrobca odpora batriu Antea, ktor svojimi klasickmi tvarmi kohtikov a ovldacch ventilov nenech nikoho na pochybch. Tie jej farebnm prevedenm zladte vodovodn batrie scelou vaouAntea je vponuke vpreveden chrm, kombincia chrm/zlato alebo bronz, ktor psob ozajstnm dojmom platiny. Charleston sbatriou Antea vytvor skvel pr, ktor vau kpeu rozhbe velegantnom rytme retro tlu strochou nostalgie.interirkpea93 t l d o mu a b y t u93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 993 93 93 93 993 93 93 933 93 3 93 93 3 93 93 33 93 3 93 93 3333 t t t t t t t ttt t t t tt t t t ttttttttt t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lll dddddddddddddddddddddddd o m ooo m o m o m o m o m o m o m o m o m m oo m o m m o m oooo uuuuuuuuuuuuuuu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bb y b y b y b y b y b y b y b y b y b y b y bb y b y b y bbb y yyyyyy b yyyyyyyyyy t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u tt u t u t uuuuuuuuu tt uuu tt uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuKad kpea je originl, kto chce vak s ete alej, me svou kpeu vyzdobi naozaj osobitm detailom, ktor nenjde u iadneho prbuznho i kamarta.Shorcou novinkou prichdza natrh spolonos Sapho Hydro & Air: elektronick ovldanie hydromas-neho systmu bez tlaidiel S TOUCH, jeho design si mete vymyslie sami. Neoslovuj vs vrobcom navrhnut symboly na ovldacom paneli? Zdaj sa vm prli univerzlne, nudn aneosobn? Potom svoj kreatvny nvrh jednoducho vytlate na akko-vek samolepiacu fliu, ato na benej domcej laserovej tlaiarni. Ake vs vbudcnosti vzhad omrz, ni vm nebrni vytlai si nov symboly. Tie umiestnenie ovldacieho panelu si mete zvoli ubovone kdekovek naploche hydromasnej vane. Systm beztlatkovho ovldania domcej hydromase S TOUCH spov vkombinci samolepiacej flie svyobrazenmi tlatkami navani asnmaom, ktor je umiestnen plne mimo priestor kpania, teda zvonku akryltovej vane, svoje miesto me njs tie inde, naprklad pod obklado-vmi dladicami. Vaka bezdrtovmu systmu odpad pri intalcii snmaa nutnos vta glazru vane. Snma je diakovo ovldan priloenm prstu kniektormu zo symbolov, udsk ruka tak vbec neprde do styku sosamotnmi elektronickmi prvkami, ovldanie je preto absoltne bezpen. Tie samotn snmae s mimo rizika nebezpeia, i u mechanickho poko-denia i znienia spsobenho vodou. Urite ocente i bezproblmov a ahk drbu vaka tomu, e ovldanie vovani sa sklad zo samolepiacej flie, hrubej iba 0,3 mm, mete knej pri upratovan pristupova plne rovnako ako kpovrchu celej akryltovej vane. Beztlaidlov ovldanie S TOUCH vm tak sprjemn kad chvku str-ven vkpeni. Cena (vtane DPH) za beztlaid-lov ovldanie S-Touch vkombincii sosystmom: Whirlpool cca 1 366, Airpool cca 1 366, Combipool cca 2 007.Miroslav lechtaFoto: Sapho Hydro & AirInfo: www.hydromasaze.czTrendy a trhDoprajte hydromasisvoj osobitn vrazStrasti aslasti panelkovch kpenMal panelkov kpea je benou realitou sdlisk ana rekontrukciu ak cel rada znich. Poda architekta adizajnra Michala Jank vnmaj Slovci kpeu stle ako itkov priestor askladisko vec na upratovanie anie ako obytn as bytu. Navye, ke u sa rozhodn pre zmenu , volia rovnak priestorov rieenia.Pripomyslennapanelkovkpeusimnohoudpredstav mal priestor, do ktorho sa s akosami vojde aj to zkladn, o majite bytu potrebuje. Napriek tomu, e to tak na prv pohad nevyzer, poskytuj tieto priestory nemal monosti a je mon v nich uskutoni radu zmien. Spolone s architektom a dizajn-romMichalomJanksmepoodhalilinajastejierozhodnutia, pred ktormi majitelia bytov stoja pri rekontrukcii a zariaovan panelkovej kpene.Kpea a samostatn wcudia sa asto domnievaj, e spojenie kpene s toaletou prine-sie viac miesta. To je sce pravda, ale strca tm dve steny, inak povedanjednuprieku,naktorjemonumiestniskrinky avytvorialielonpriestory,upozorujeMichalJank.Na miestnosstoaletouastozabdameaneuvedomujemesijej skuton monosti. Naopak ju zalome metlou, vedrom alebo almi pomckami na upratovanie a z toalety sa stva skladisko. Z tohto dvodu je wc veobecne vnman ako najhorie miesto v byte. Vysok skrinky mu priestor doplni a poskytn alie monosti, kam v byte umiestni kpeov drobnosti. Prepoje-niemiestnostjenajviacnepraktickvochvli,kevbytebva poetnejia rodina. Rann zstupy pred jednou miestnosou ns presvedia o tom, e spojenie nie je astnm rieenm. Kedy naopak wc s kpeou prepoji? Kprepojeniusapriklamvprpade,edomiestnostivenovanej toalete nie je mon umiestni umvadielko. Tm toti strca samo-statn miestnos svoj zmysel, uvdza Michal Jank.Domalchmiestnostjedleitvybrasprvnytypaveko-swc.PodaarchitektapreferujSlovcikvlijednoduchej drbezvesntypywc,ktorpredstavujtrendovaist vybavenie. Ndrka na splachovanie je umiestnen v stene za nm a k ich upevneniu sa vyuvaj znakov predstenov sys-tmy,uktorchjezaruendostatonpevnosbezvekch nrokov na nosnos steny. Vo vobe zvesnch wc sa Slovci lia odUSAaRuska,kdedvajprednosplnekapotovanmtoale-tm, dopluje architekt.Umvadl, zrkadl a osvetlenieRohovumvadlneprinajsporumiesta,akosimnohoud mysl,naopakobmedzujprstup,neposkytnodkladaciuplochu a zabrnia prpadnmu umiestneniu skrinky. Omnoho lepou vo-bou s asymetrick umvadl, uvdza Michal Jank. Asymetrick umvadl ahko zapadn aj do najmenej kpene a pritom po-skytn dostatok odkladacej plochy vaka netradine umiestne-nej vodovodnej batrii. ahko pod nich umiestnite skrinku, m vytvorte alie miesto na istiace prostriedky alebo kpeov potreby.Prvkrt vhistrii prichdza Jika splne kapotovanm wc vsrii Tigo. Toaleta sspornm splachovanm andrkou 3 / 4,5l disponuje alou plastovou vntornou ndrkou proti zaroseniu akondenzcii vlhkosti. Umvadl srie Tigo shbkou 37 cm poskytn vaka asymetrickmu tvaru dostatok odkladacieho aj umvacieho priestoru. Strasti aslasti panelkovch kpenMal panelkov kpea je benou realitou sdlisk ana rekontrukciu ak cel rada znich. Mal panelkov kpea je benou realitou sdlisk ana rekontrukciu ak cel rada znich.Poda architekta adizajnra Michala Jank vnmaj Slovci kpeu stle ako itkov priestor Poda architekta adizajnra Michala Jank vnmaj Slovci kpeu stle ako itkov priestoraskladisko vec na upratovanie anie ako obytn as bytu. Navye, ke u sa rozhodn pre askladisko vec na upratovanie anie ako obytn as bytu. Navye, ke u sa rozhodn prezmenu , volia rovnak priestorov rieenia. zmenu , volia rovnak priestorov rieenia.Pripomyslennapanelkovkpeusimnohoudpredstav mal priestor, do ktorho sa s akosami vojde aj to zkladn, o majite bytu potrebuje. Napriek tomu, e to tak na prv pohad nevyzer, poskytuj tieto priestory nemal monosti a je mon v nich uskutoni radu zmien. Spolone s architektom a dizajn-romMichalomJanksmepoodhalilinajastejierozhodnutia, pred ktormi majitelia bytov stoja pri rekontrukcii a zariaovan panelkovej kpene.Kpea a samostatn wc Kpea a samostatn wcudia sa asto domnievaj, e spojenie kpene s toaletou prine-sie viac miesta. To je sce pravda, ale strca tm dve steny, inak povedanjednuprieku,naktorjemonumiestniskrinkyavytvorialielonpriestory,upozorujeMichalJank.Na miestnosstoaletouastozabdameaneuvedomujemesijejskuton monosti. Naopak ju zalome metlou, vedrom alebo almi pomckami na upratovanie a z toalety sa stva skladisko.Z tohto dvodu je wc veobecne vnman ako najhorie miestov byte. Vysok skrinky mu priestor doplni a poskytn alie monosti, kam v byte umiestni kpeov drobnosti. Prepoje-niemiestnostjenajviacnepraktickvochvli,kevbytebvapoetnejia rodina. Rann zstupy pred jednou miestnosou nspresvedia o tom, e spojenie nie je astnm rieenm.Kedy naopak wc s kpeou prepoji? Kedy naopak wc s kpeou prepoji?Kprepojeniusapriklamvprpade,edomiestnostivenovanej toalete nie je mon umiestni umvadielko. Tm toti strca samo-statn miestnos svoj zmysel, uvdza Michal Jank.Domalchmiestnostjedleitvybrasprvnytypaveko-swc.PodaarchitektapreferujSlovcikvlijednoduchej drbezvesntypywc,ktorpredstavujtrendovaist vybavenie. Ndrka na splachovanie je umiestnen v stene za nm a k ich upevneniu sa vyuvaj znakov predstenov sys-tmy,uktorchjezaruendostatonpevnosbezvekch nrokov na nosnos steny. Vo vobe zvesnch wc sa Slovci lia odUSAaRuska,kdedvajprednosplnekapotovanmtoale-tm, dopluje architekt. Umvadl, zrkadl a osvetlenie Umvadl, zrkadl a osvetlenieRohovumvadlneprinajsporumiesta,akosimnohoud mysl,naopakobmedzujprstup,neposkytnodkladaciuplochu a zabrnia prpadnmu umiestneniu skrinky. Omnoho lepou vo-bou s asymetrick umvadl, uvdza Michal Jank. Asymetrick umvadl ahko zapadn aj do najmenej kpene a pritom po-skytn dostatok odkladacej plochy vaka netradine umiestne-nej vodovodnej batrii. ahko pod nich umiestnite skrinku, m vytvorte alie miesto na istiace prostriedky alebo kpeov potreby.Prvkrt vhistriiprichdza Jika splne kapotovanm wc vsrii Tigo. Toaleta sspornmsplachovanm andrkou 3 / 4,5ldisponuje alou plastovou vntornou ndrkou protizaroseniu akondenzcii vlhkosti.Umvadl srie Tigo shbkou 37 cm poskytn vaka asymetrickmu tvaru dostatok odkladacieho aj umvacieho priestoru. interirkpeawww.jika.skvekoobchod + maloobchod:Vajnorsk 134/A, Bratislava, tel.: 02/494 91 611, 02/494 91 617kpeov tdio:Zelinrska 4, Bratislava, tel./fax: 02/555 68 67696maloobchod:Jurigovo nm. 7, Bratislava Karlova Ves, tel./fax: 02/654 27 862e-mail: dea@dea.sk | www.dea.skinterirkpea96 t l d o mu a b y t uPalace od rmy Laufen je vo vet-kch smeroch klasick umvadlo poa-dovan zo strany hotelov anvrhrov kpen, ktor oceuj ist dizajnov krivky amonos zkazkovej pravy rozmerov. Nvrhr Andreas Dimitriadis (tdio Platinumdesign) zo Stuttgartu teraz posunul dizajnov jazyk Palace ete okus alej. Znovho dizajnu kolekcie Palace vyaruje presnos ais-totaateda ijednoduch modernos. Ako vysvetuje Andreas Dimitriadis: Palace oslovuje uvatea po strnke emci ifunknosti, pretoe vaka svojim jemnm uhladenm povrchom, dostatku odkladacch priestorov anenronej drbe je zhmotnenm prvetivosti pre pouvateov. Praktickm ioptickm vrcholom tejto kolekcie s vekoryso poat umvadl. Ponkaj sa vtyroch r-kachpri dvoch najvch verzich iako dvojumvadl. Pri vetkch verzich zaujme rozmern misa orga-nicky vytvarovan vhranatom bloku keramiky, ktor plne hladko nadv-zuje na priestrann poliku. Umvadl mono rozmerovo upravi priamo uvrobcu, priom orezanie je mon dokonca ivdiagonlnom smereto je idelne rieenie pre dizajnov hote-lov iskromn kpeneatam, kde si stavite i architekt praje zachova autentick vzhad keramiky. Pred vypaovanm keramiky pri vrobe je mon hrany rezu opatri keramickm krytom tak, aby nebolo vidie iadne spojetto technick inovcia op potvrdzuje dokonal remeseln pre-vedenie vajiarskeho pecialistu na kpene Laufen. Pozornos pta irok ps zpochrmovanho kovu (prvok naprianie), ktor sli ako driak na runk aopticky reektuje krivky pouit na elnej partii umvadla. Na prianie mono umvadl vybavi izabu-dovanm dvkovaom tekutho mydla. Laufen rozril svoju kolekciu Palace iotri jednoduch umvadl ajedno umvadielko, aby ete posunul hra-nice monost pri nvrhu skromnch kpen. Rozliujcim rysom je op PALACE, PREMYSLENKolekcia PALACE firmy Laufen spja nadasov dizajn smaximlnou funknosounvrhr Andreas Dimitriadis (tdio Platinumdesign) prepracoval zkladn koncepciu klasickho umvadla Palace aaplikoval na nej modern dizajnov jazyk, zatia o Laufen doplnil alie umvadl, klozety, bidety, nbytok, batrie aprsluenstvo. Nov vek umvadlo zkolekcie Palace zskalo prestne ocenenie za vynikajci dizajn Red Dot Award 2011.interirkpea97 t l d o mu a b y t uhladk prechod medzi misou apovr-chom tvorcovho prvku, oby nostal-gick motv pripomnajci umvadl skr bene pouvan vmnohch domcnostiach. Kee s umvadl naklonen smerom dozadu, zskavaj mliko terick vzhad, skoro ako by sa vznali pred samotnou stenou. Pokia by ste ich zastavali do nbytku, viditen by zostal iba zky elegantn prok keramiky. Umvadl sa na pria-nie dodvaj scelm alebo polovinm stojanom achrmovm driakom na runk. Na prianie sa ponkaj ium-vadl bez prepadovho otvoru.Kpeov rad dopa zvesn klo-zet sspornm splachovanm 4,5/3l, zvesn bidet astojac kombi klozet, stojac klozet astojac bidet. Nov dizajnov jazyk je tu op vyjadren vpodobe jemne zakrivench ms. Povrchy keramiky s tlov, jemn asasne zbaven akchkovek otvo-KONCEPCIA KPEN PRE DOMCNOSTIIHOTELY rov, ostrch hrn i spojov, ktor by priahovali neistoty, pretoe vetky intalan prvky s skryt. Khygienic-kej istote klozetu prispieva iuzavret vntorn okraj.Vdokonalej harmnii sradom Palace je kolekcia nbytku Case navrhnut vnadasovom minimalistickom dizajne, ktor op vziiel zpera Andreasa Dimitriadisa. Nbytok sa tandardne ponka vbielom vyhotoven, prpadne vdekore vpennho nebo antracito-vho duba. Za prplatok je kdispozcii 38 alch farieb. Vponuke s ivzha-dovo zladen zrkadl so zabudovanm osvetlenm. Laufen vyvinul nov keramick poliky uren predovetkm pre hotelov kpene. Dodvaj sa vrov-nakch rozmeroch ako vek umvadl aumouj ahk mont iorezanie napoadovan rozmer. Poliky thleho aelegantnho vzhadu ponkaj vea odkladacieho priestoru pod umvad-lom avyznauj sa vemi jednoduchou drbou. Rad Palace mono rovnako kombi-nova skolekciou batri Curveprime. Batrie, ktor rovnako navrhol dizajnr Andreas Dimitriadis, svojimi tlovo tvarovanmi vvodmi optimlne lad skeramickmi prvkami. Vybera je mon ztroch typov umvadlovch batri: nadasovo elegantnej pkovej zmieavacej batrie, batrie ovlda-nej dvoma pkami alebo modernho zvesnho modelu sakcentom na architektru. Vetky tri verzie sa na prianie ponkaj ivpreveden sotvo-renm prdom vody. Vysoko kvalitn kolekciu batri zavruj vzhadovo zladen sprchov avaov zmieava-cie batrie stermostatickou funkciou nasporu vody. Batria CurveprimeZmieavacia umvadlov batriaVybera je mon ztroch typov um-vadlovch batri: nadasovo elegantnej pkovej zmieavacej batrie, batrie ovldanej dvoma pkami alebo moder-nho zvesnho modelu sakcentom na architektru. Vetky tri verzie sa na prianie ponkaj ivpreveden sotvore-nm tokom vody. Sprchov avaov zmieavacie batrieKolekciu dopaj sprchov avaov zmieavacie batrie vkompatibilnom dizajne. Pouva sa tu dmyseln ter-mostatick technolgia, ktor me uetri a 40 percent vody. Zrove chrni pred oparenm, zvl udet. Inteligentn technolgia znamen pohodln anekonene jemn nastave-nie teploty archlosti prietoku vody. Kvli bezpenosti je limit nastaven na38 C. Nastavenie vyej teploty alebo prietoku vody je mon iba vtedy, ke uvate vedome stla tlaidlo. Nbytok CaseVdokonalej harmnii sradom Palace je kolekcia nbytku Case navrhnut vnadasovom minimalistickom dizajne, ktor Andreas Dimitriadis op posunul okus alej.Kolekcia Case zaha skrinky pod umvadlo sdvierkami alebo zsuvkami, rovnako tak ako stredn avysok skrinky. Nbytok sa tandardne ponka vbielom preveden, prpadne vdekore vpennho alebo antracitovho duba. Za prplatok je kdispozcii 38 alch farieb. Vponuke s ivzhadovo zladen zrkadl so zabudovanm osvetlenm. ivotn tl/dizajnPalace je klasickou reedciou zportflia vrobcu Laufen. Nvrhr interirkpea98 t l d o mu a b y t uAndreas Dimitriadis (tdio Platinumdesign) prepracoval zkladn koncepciu existujcej keramiky Palace aaplikoval nau modern dizaj-nov jazyk. Zkladom je pravouhl pultmajesttny keramick prvok navonok vystupujci ako neoddeliten sas architektry aako protivha umvadlov misa vekorysch rozme-rov hladko vymodelovan zmasv-neho pultu. Vsledkom jenesmierne jemn, takmer ligrnsk usporiadanie. Zhladkch prechodov satu stva cha-rakteristick prvok: nech usa poze-rme na prechod medzi uhladenm psom ubiehajcim pozd prednej hrany umvadla acez misu, alebo pre-chod medzi misou apovrchom tvor-covho prvku, saby nostalgick motv pripomnajci umvadla skr bene pouvan vmnohch domcnostiach. Pozornos upta iirok ps zpochr-movanho kovu (prvok na prianie), ktor sli ako driak na runk opticky odrajci jemn krivky pouit pri umvadle. Nov vek umvadlo zkolekcie Palace zskalo prestne ocenenie za vynikajci dizajn RED DOT AWARD 2011.Povrchov prava LCC (Laufen Clean Coat)Zvl vkpeniach citlivo vnmame nevzhadn muhy, krky odpiny iusaden vodn kame, ktor spo-ahlivo odpud kadho hosa. Pokia neistoty vyaduj pravideln pozor-nos pracovnkov pri upratovan, ich odstraovanie me by idos nkladn. Kee kpeov keramika vzvislosti na spsobe pouvania podlieha rznemu stupu opotrebenia, Laufen vrmci nronho vskumu vyvinul povrchov pravu LCC (Laufen Clean Coat). LCC sa vemi dmyselnm spsobom nana na keramiku apotom sa natavuje pri reduknom plen pri teplote 1 200 C, aby bola zaisten opti-mlna povrchov ochrana pred opotre-benm. Vaka pecickm vlastnostiam prrodnho minerlu dochdza kzata-veniu itch najmench prov kera-mickej glazry. Povrch LCC vykazuje hrubos vrazne pod 0,01 m. Tto pokrokov povrchov prava keramiky je teda bezmla dvakrt hladia ne ben povrch. Na vnimone hladkom povrchu nemaj astice neistt, vodn kame, mastnota ani baktrie prakticky iadnu ancu amono ich jednoducho zmy prdom vody. To jedobr sprva ipre prrodu, pretoe pri upratovan je mon pouva omnoho menej istiacich prostriedkov. Vaka hydrolo-vm vlastnostiam LCC je tie zaisten omnoho lepie rozptlenie istiaceho prostriedku, ateda jeho vyia innos. Vnimone tvrdmu atrvanlivmu povrchu nemu kodi dokonca ani vemi agresvne istidla. Vypaovan glazra LCC odolva prakticky vetkm chemickm ltkam. alou vhodou povrchovej pravy LCC je schopnos uchova si prirodzen krsu adoko-nal belos keramiky po mnoho rokovvyzer stle sviea aiariv. LCC je preto zrukou trvalej hodnoty ivprpade kpeovej keramiky vysta-venej vemi intenzvnemu pouvaniu. Nov vek umvadlo zkolekcie Palace zskalo prestne ocenenie za vynikajci dizajn Red Dot Award 2011HEARTMADE.HANDFI NI SHED.Kpene LAUFEN s preslven vajiarskou precznosou a vysokou kvalitou vyhotovenia.V kombincii s vraznm citom pre detail prinaj do naich ivotov vnimon kolekcie:LAUFEN palace, dizajn platinumdesigninterirkpea100 t l d o mu a b y t usasn ponuka obkladov adlaieb je naozaj pestr. dizajnri aj vtejto oblasti finlnej pravy povrchov vinteriri aexteriri urobili kus prce adoviedli ju kestetickm vinm. pod vetkou dizajnrskou krsou vak treba vidie aj technick atechnologick dokonalos. bez kvalitnch produktov atechnolgi aj tm najkrajm povrchom hroz strata kvality. investciu do krsnej akvalitnej dlaby i obkladu by preto mal sprevdza sprvny vber produktov naprpravu podkladu, lepenie obkladov adlaby ansledn krovanie.Pod dlabou aj pod obkladomProdukty pre realizciu obkladov adlaieb s podstatnm momentom kvality nlnych prav povrchov. Nevyhnutnm predpokladom pre ich kladenie a,samozrejme, pre perfektn vsledok je pevn, nosn adosta-tone rovn podklad, ktor dosiah-neme pouitm vyrovnvacch stierok. Podlahy asteny, ktor s vystaven priamej odstrekujcej vode, musia by zrove aj bezpene odizolovan. Vysokokvalitn obklady adlaby nespo-etnch farieb, vzorov, rozmerov i materilov neklad kreativite nijak hra-nice. Dleit je vak vybra si sprvny typ lepiacej malty tak, aby bola garan-tovan stlos akrsa navea rokov. Pri lepen keramickch obkladov adlaieb maj profesionlne lepiace malty nielen garantova pevnos, exibilitu aprina-vos, ale maj by sasou systmo-vho rieenia, ktor dlhodobo zaruuje dokonalos vsledku.krovanie vtrendovch farbchObzvl dleit funkciu pri obkla-dan m krovanie. Predstavuje spojo-vac lnok azrove vznamn prvok stvrnenia obkladu, ktorsasne ponka ochranu aistotu. Sprvnou kombinciou obkladu akrovacch hmt vtrendovch farbch meme vytvori naj-rznejie priestorov psobenie obkladu. Spru-nou, vodoodpudivou aantibakterilnou krovacou zmesou zabezpeme obkla-danm plochm krsu aistotu na vea rokov. Optimlny doplnok kkrovacej hmote predstavuje trvalo elastick sili-knov tmel, ktor je uren nauzavre-tie dilatanch aspojovacch kr rz-nych materilov vmiestach sostlym mechanickm zaaenm.Baumit Baumacolje systm osvede-nch, vysoko kvalit-nch produktov, ktor prina estetick, bez-pen ajednoducho reali-zovaten rieenie pre kad kpeu, balkn i terasu. Realizcia obkladov adlaieb je teraz hraka, nezle na tom, i staviate nov dom alebo rekontruujete byt. Rozhodnite sa pre originl Baumit systm.KVALITAUKRYTpod povrchomN tip: Perfektn vsledok aistota trvcnosti. Baumacol PremiumFuge je prun, vodoodpudiv aantibakterilna such k-rovacia zmes, ktor ponka spoahliv adlhodob rieenie pre v interir aj exte-rir. Je jednoducho archlo spracovaten, vpraktickom 2- a5-kg balen. Navber mte 24novch farebnch odtieov, ktor ladia ku kadmu obkladu.oooobbbbbkkkkkkllllllaaaaaaddddddyyyyyy aaaaaa ddddddlllllllaaaaaabbbbbbyyyyyyMylienky s budcnosou.Systm preobklady a dlabyBaumacolBaumacolBaumacol PremiumFuge perfektn vsledok a istota trvcnostiPrun, vodeodpudiv a antibakterilna such krovacia zmes Baumacol PremiumFugeponka spoahliv a dlhodob rieenie pre v interir aj exterir. Jednoduch a rchle spracovanie, 24 novch farebnch odtieov, ktor ladia ku kadmu keramickmu obkladu.Praktick balenie v 2 a 5 kg vedrch.Baumit Baumacol systmov rieenie v osvedenej Baumit kvalite.Ven istotaBaumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51interirkpea102 t l d o mu a b y t uNedostatok priestoru trpi nejednho majitea panelovho bytu. Sspornejm usporiadanm kpen aWC si ahko poradia predstenov intalan systmy od tradinho eskho vrobcu sanitrnej technikyfirmy ALCAPLAST. Tieto nosn kovov kontrukcie slia na uchytenie zvesnch WC, umvadiel, bidetov apisorov, m ikovne vyriei problm aj svemi malm priestorom aplnia zrove aj funkciu estetick.Predstenov intalan systmy odrmy ALCAPLAST sa vyrbaj vniekokch verzich itch na mieru dokadho typu kpene i WC. Maj vysok itkov hodnotu, prepraco-van dizajn, nadtandardn komfort pouvania avneposlednom rade vyni-kaj jednoduchosou pri intalcii.Elegantn rieenie pre sadrokartnov priekyKontrukcia rmu Sdromodul A101/1200 onzkej hmotnosti zabez-peuje ukotvenie ksamostatnej sad-rokartnovej prieke i nosnej stene suchou intalciou. Vaka vhodne zvolenm pouitm prolom nosnho rmu je zaruen dostaton tuhos apevnos kontrukcie (EN 400kg) anie je treba iadnych alch vystuu-jcich ani kotviacich prvkov.Domov intalcia u nie je prekkouVprpade intalcie rmu vmieste bytovho jadra je najlepm rieenm Jdromodul A102/1200, ktor je pecilnou modikciou Sdromodulu A101 urenou prve pre ukotvenie pred odpady, vodovodn rrky apod. Aj tto kontrukcia je samonosn anepotre-buje teda iadne alie prdavn kotve-nie i vystuenie.Aj pre netandardn priestory mme rieenieAk nastane situcia, kedy nie je mon zabudova vkpeni i na WC tandardn predstenov inta-lan systm, je elegantnm rieenm Sdromodul Slim vkombincii skry-tom Slimbox zumelho mramoru. Tto kontrukcia vyaduje iba minimlnu stavebn prpravu, je tu monos vyui-tia existujceho pripojenia na odpad azostvaj zachovan vetky vhody zvesnho WC.Neoddelitenou sasou predsteno-vho intalanho systmu je ovldacie tlaidlo, ktor je zrove krytom pre prstup do ndrky. Firma ALCAPLAST ponka pestr klu dizajnovch WC tlaidiel vrznych povrchovch vyhoto-veniach do rzne rieench priestorov. Tlaidl s farebne stle adlhodobo odoln voi istiacim prostriedkom.Vhody predstenovch intalanch systmov odrmy ALCAPLASTNdrka zjednho kusu zprunho materilu je odoln proti zmenm teploty azaruuje dlh ivotnos. Intalciu kontrukcie zvldne bez problmov jedna osoba.Perfektn armatry zaisuj dlho-dob funknos aj pri usadeninch vodnho kamea.irok vber dizajnovch WC tla-idiel, ktor plnia navye funkciu prstupu do ndrky bez potreby demonte kontrukcie.Kryt servisnho otvoru pre muro-vanie je mono ubovone oreza kustene, po dobu monte zabra-uje padaniu neistt do ndrky.Polystyrnov vpl medzi kontruk-ciou andrkou zabrauje roseniu apln funkciu zvukovej izolcie.Predstenov intalan systmy od rmy ALCAPLASTwww.alcaplast.skwww.alcaplast.skVo svojom ivle!Podlahov aby a znen podlahov abyVhody podlahovch abov Alcavysok prietok vody (60 l/min)dokonale istiten sifnnzka stavebn vka (55 mm)25 rokov zruka komplexn ponuka technickho rieeniarieenie na mieru do 30 dn25ROKOV ZRUKA5,5 cm10 cm 7 cm8,5 cm3 cmAPZ APZ Low ZNEN PODLAHOV ABY APZ LOW S NZKOU STAVEBNOU VKOUZabudovanm podlahovho abu do sprchovho kta dosiahnete harmonick priestorov a vkov usporiadanie Vaej kpene s drazom na bezbarirov prechod z mokrej do suchej asti.Podlahov aby ALCA s prispsoben najvym nrokom na zabudovanie.Ponkan minimlna stavebn vka abov ALCA je od 55 mm do 85 mm. Vka 55mm je vhodn pre rekontrukcie domov, kde je zky profl betnovej vrstvy podlahy. Vka 85 mm je vhodn pre novostavby, v ktorch sa u pri projektovan kpene pota so zabudovanm abu.interirkpea104 t l d o mu a b y t uAk chceme i vzdravom prostred ajvzime, je potrebn skontrolova, i doma na stench, vkpeni alebo narznych predmetoch nemme plesne! Prve vdychovanie spr plesn me nm anaim deom spsobi mnoho neprjemnch zdravotnch problmov. Kde sa vyskytuj aako sa ich zbavme?Ako nm mu ukodi?Zatia o vina organizmov ksvojmu ivotu potrebuje svetlo, plesne nie. Dokonca ani kyslk. Dleit je pre nich ale vlhkos. Idelne je tak prostredie, kde sa teplota pohybuje medzi 18 a 28 C spH 57. Ale nielen vtakch podmienkach doke vprie-behu 5dn zjednej spry vznikn al-ia miliarda novch spr.o maj najradej?Plesne s schopn rs na vetkch materiloch. Rozmnouj aroziruj sa vtrusmi, tzv. sprami. Tieto sa vzduchom doku prena na vek vzdialenosti aich vdychovanie asto ucitlivejch jedincov vyvolva prie-dukov astmu alebo alergick nd-chu. Okrem toho plesne taktie do ovzduia uvouj prchav ltky (napr. ketny, aldehydy, estery apod.), ktor mu spsobi boles hlavy, drdi oi apokodi sliznicu dchacch ciest. Nie zriedka sa tie objavuje podrde-nie pokoky. Vdychovanie prchavch ltok aspr zplesn je vemi nebez-pen ipre tehotn eny, pretoe sa negatvne me podpsa na vvine plodu. Vbytoch adomoch sa plesne najas-tejie vyskytuj na stench, tapetch, podlahovch krytinch, na dladiciach i vsprach medzi nimi, vnimkou nie je ani nbytok. Na povrchu vntornch stien sa plesne spoiatku prejavuj ako stmavnut azavlhnut miesta, vkone-nej fze mu by a ierne. Okrem toho mu ma plesne podobu taktie rznych farebnch porastovnapr. biele, zelen, lt, tmavo modr alebo siv a ierne.Vskyt plesn je dsledkom zvenej vlhkosti vzduchu vbyte/dome alebo me by prejavom rznych staveb-nch zvad (napr. zatekanie daovej vody, nevhodne zateplen objekt). alm dvodom me by havria (napr. prasknut vodn potrubie, vyto-pen susedia apod.) Najastejm zdrojom zvenho vskytu vlhkosti vbyte/dome je ale sm lovek ajeho chovanie. Varenie, pranie asuenie bielizne, sprchovanie sato vetko s innosti pri ktorch vznik vodn para. Pokia vdanch priestoroch nedochdza kdostatonej cirkulcii vzduchu, vodn para sa na stench, podlahe alebo nbytku zraz avsiakne sa. Aprve tak vznik ivn pda pre plesne. Dleit je preto vbyte/dome dostatone vetra audr-ova teplotu aspo 20 C. Miestnosti bez okien (napr. komora) avstavan skrine do stien je dobr zabezpei vetracm systmom. Vprpade kuchyne akpene by to mala by samozrej-mos. Pokia je prinou vskytu plesn vbyte/dome nejak zo stavebnch bez baktri, ZIMAinterirkpea105 t l d o mu a b y t ualebo stop plesniam!!!zvad, je nutn odstrni nielen plese ale o najskr prve dan stavebn zvadu, inak sa opakovanmu vskytu plesne vbyte/dome nevyhnete. Ako vyriei?Vprpade, e sa vo vaom byte/dome plese objavila len vdsledku vyej koncentrcie vlhkosti vo vzdu-chu anezasahuje vek miesto, mete juodstrni svojpomocnenapr. bez-STACHEMA Bratislava, a.s.900 41 Rovinka 411tel.: +421/2/45 98 55 00-2fax: +421/2/45 98 53 19e-mail: sbv@stachema.skwww.stachema.skako napadnut plochy tak cel priestor. Miestnos nechme 24 hodn uzavret aa potom vetrme. Postup opaku-jeme za 23mesiace poda toho, ako mme vmiestnosti vhodn podmienky pre optovn ras plesn.Ako vskytu plesn vdomcnosti predchdza?1)dleit je cirkulcia vzduchu vbyte/dome, ktor prispieva krchlejiemu prirodzenmu vysuovaniu priestoru. Vetrme preto asto adostatone intenzvne. Miestnosti bez okien aspo zabezpeme vetracm syst-mom,2)taktie dodrujeme sprvnu teplotu vbyte/dome. Pokia s priestory mlo vetran anaviac mlo vykuro-van, s priamo vhodnm miestom pre plesne,3)vmiestnostiach dbme ina udro-vanie idelnej vlhkosti. Rozhodne by nemala presiahnu 60 %. Vlhkos vzduchu vbyte/dome by sa mala pohybova medzi 3050 %.4)predchdza plesniam sa d taktie pravidelnm adkladnm upratova-nm aastm vyhadzovanm odpad-kovho koa. Pravidelne tie odmra-zujeme, umvame adezinkujeme chladniku amrazniku,5) pri rodinnch domoch by sme mali pravidelne kontrolova stav strenej krytiny (kli zatekaniu daovej vody), funknos odkvapu adao-vch zvodov,6) dleit je ipravideln kontrola rozvodov akanalizcie. Zabudn bysme urite nemali ani na kontrolu strednho vykurovania (kvli niku vlhkosti voblasti kohtika), 7) nbytok neumiestujeme plne kustenm, ale cca aspo 5cm od nich. Tm je umonen, aby okolo nich prdil vzduch, 8) alie opatrenia predstavuj rzne preventvne prpravky, ktor sa pri-dvaj do nterovch hmt, farieb apod. Vhodn je napr. Fungisan Super, ktor sa pridva do vodou rieditench maliarskych ntero-vch hmt ainch minerlnych stavebnch materilov. Aplikova ich mono ako vbytovch tak inebytovch priestoroch. innou ochranou pred plesami zaisuje ivmiestnostiach sextrmnymi chlrovm protiplesovm prpravkom Fungispray Super. Jeho obrovskou vhodou je, e nezapcha, nebieli postriekan tkaniny i farebn plochy anezpsobuje alergick reakcie ako prpravky obsahujce chlr. Naviac je schvlen pre pouitie ivpotravi-nrskych prevdzkach. inne psob nielen vinteriri, ale tie vexteri-rimono ho poui teda aj narzne porzne stavebn materily ako s steny, omietky, betn, drevo, strechy zeternitu apod. Prvm krokom pre likvidciu plesn vinteriry aexteriry je prevedenie nteru alebo nstreku napadnutho materilu vysoko innm prostried-kom Fungispray Super. Takto preve-denou dezinfekciou usmrtme plesne. Plese sa pred aplikciou neodstrauje, aby sa nerozptlili do okolia zdraviu kodliv vtrusy. Dezinfekcia miest napadnutch plesami sa vykonva za mokra. Po pouit prpravku aase psobenia cca 60mint nasleduje mechanick oista napadnutho miesta. Tu vykonvame jedine za mokra pomocou vlhkej tkaniny nasiaknutej dezinfeknm prpravkom, aby sme nerozpraovali anevdychovali nebez-pen mikroskopick iastoky plesn. Mechanick istenie musme uskutoni do maximlnej hbky. Pri silnom napad-nut plesou je nutn postup opako-va. Pokia s napadnut rozsiahlejie priestory (obytn miestnosti, pivnice, sklady apod.), cel miestnos vystrie-kame tak, aby jemn aerosol presiakol podmienkamiako napr. vvarovne, provne at.9)na chalupu vm posta ilacnej variant Fungispray, ktor je zalo-en na bze aktvneho chlru am ibieliace inky. Silne zaplesnen plochy odstrni rovnakch spso-bom ako jeho bezchlrov brat avy mete poaplikcii jednoducho zabuchn dvere akedykovek ods. Tip pre vs:Fungispray Super, Fungispray aFungisan dostanete zakpi vovetkch pobokch rmy STACHEMA Bratislava, a.s., ataktie vetky dostupn informcie njdete inawww.stachema.sk Funknos a farebnos pre vetky vae poiadavkykrovacie malty Mapei: najlep vber do akhokovek prostredia. Kompletn produktov rad cementovch a epoxidovch krovacch mlt na vpl kr v interiri aj v exteriri. Vhodn pri krovan vetkch obkladovch prvkov z keramiky, kamea i mozaiky.Farebn krovacie malty Mapeiwww.mapei.skinterirkpea108 t l d o mu a b y t uKeramick obkladov prvky asklenen mozaika s najobbenejmi povrchovmi pravami vnaich domovoch. Vidie ich skoro vkadej modernej kpeni, sprchovacom kte alebo vbazne. Vaka svojim vlastnostiam, rznym formtom, farebnosti aestetickmu prevedeniu sa vynmaj aj nazstench pri kuchynskch linkch ana pracovnch doskch. Vetky tieto priestory s vysoko namhan vodou avlhkosou. Vprvom rade s vak nron na hygienick poiadavky aistotu. Bez kvalitne vyplnench kr medziobkladovmi prvkami nikdy nedosiahnete absoltnu spokojnos scelkovm vsledkom.Atraktvny metalick vsasnosti zaznamenva architektonick boom. Idelne dopa sklenen mozaiku i obklad adlabu skovovm vzhadom. Kombincia skla apolotransparentnej vplne kry vytvra dokonal, nad-asov vzhad kpene, sprchovacieho kta, kuchyne, i dokonca baznu. Pouitie tohto vrobku umouje aj prienik svetla zpodkladu, pretoe sa pouva aj pri lepen apolotranspa-rentn farba tejto vlastnosti napomha.Cementov krovacie maltyHlavnou vhodou cementovch k-rovacch mlt je jednoduchie spracova-nie, ktor isto zvldne kad obklada. Vaka technolgii DropEffect, kro-vacia malta Ultracolor Plus dosahuje najniiu nasiakavos spomedzi ostat-nch na trhu dostupnch vrobkov vhodnch na tento el. Vrazne zniuje pohlcovanie povrchovej vody azaruuje tak najlepiu odolnos vslednej kry proti tvorbe plesn azneisteniu. Ako jedin obsahuje technolgiu BioBlock, ktor zabrauje tvorbe abujneniu rznych druhov plesn vo vlhkom pro-stred. almi vhodami pri aplikci tchto vrobkov s vemi krtky as akania pred nlnym doistenm obkla-dovch prvkov aurchlenie asu uvede-nia priestoru doplnej prevdzky. Vaka irokej kle odtieov krova-cch mlt od spolonosti Mapei mete zvrazni vnimonos vzhadu kera-mickho obkladu,dlaby isklenenej mozaiky vkpeni, sprchovacom kte, saune alebo vbazne. Nenechajte si jedinen atmosfru pokazi vberom nevhodnej krovacej malty. Pre viac uitonch informci kon-taktujte technick servis Mapei alebo navtvte strnkyNa o si dva pozor pri vbere krovacej malty?Kvalitn vyplnenie kr medzi nale-penmi obkladovmi prvkami je nevy-hnutn nielen zdekoranho, ale najm zfunknho hadiska. Ovobe vhodnej krovacej malty by preto nemal rozhodova len farebn odtie. Ve, kto by u len chcel ma vo vlastnej domcnosti kry zneisten neprjem-nmi iernymi plesami? Nikto zns by sa tie urite nechcel tei zfarby kry vysnvanho odtieu iba prv dni. Pohad na takto nedotiahnut detaily pokaz dojem aj ztej najmodernejej anajprepracovanejej kpene. No apri predstave nannch prostriedkoch investovanch do realizcie obkladov sa nedokonal kry javia ako ozajstn non mora.Pozornos preto treba venova najm vberu vhodnej krovacej malty. Draz treba kls najm na vlastnosti, akmi s naprklad zven vodoodolnos, znen nasiakavos, odolnos proti zachytvaniu neistt astlofarebnos. Urite ich ocente.Spolonos Mapei odpora na vpl pevnch kr vpriestoroch svlhkou prevdzkou pouva malty na bze reaktvnych ivc (epoxidov) alebo malty sobsahom pecilnych hydraulic-kch spojv. Oba druhy spaj spom-nan vlastnosti. Kad znich m svoje prednosti. Epoxidov krovacie maltyEpoxidov krovaciu maltu Kerapoxy ocen aj ten najnronej investor. Prce pri krovan mus vtomto prpade realizova iba sksen pracovnk. Vaka inovovanej receptre aodporuenmu nradiu sa vraznm spsobom zlepila spracovatenos materilu, apreto jeho aplikciu hravo zvldne kad zrun majster.Ak je prca pri krovan preveden preczne, budete so krami vyplne-nmi Kerapoxy jednoznane spokojn. Povytvrdnut je povrch krovacej hmoty hladk anenasiakav, vaka omu spa prsne poiadavky na vodo-odolnos, hygienu astlofarebnos. kry s odoln aj proti agresvnym che-mickm vplyvom. Maj vrazne men sklon ku pineniu sa i vzniku plesn. Vzhadom na vemi jednoduch drbu je Kerapoxy vemi vhodn naaplikciu do exponovanch miest, vktorch dochdza kzneisteniu, naprklad vblz-kosti topnkovnkov, zdver, vstupoch dobytov, okolo mydelniek aumvadiel vkpeniach avblzkosti pracovnch avarnch plch vkuchyniach. Pridan hodnotu takchto kr ocenia aj maji-telia tvornohch milikov, ktor si nevedia predstavi pobyt doma bez nich. Prpadn nehody vzniknut na podlahe mono bez problmov isti avaka nulovej nasiakavosti achemickej odol-nosti nevznik ani neprjemn zpach.Kerapoxy designAk tite po atraktvnom aluxus-nom vzhade, urite vs zaujme k-rovacia hmota Kerapoxy design (15farieb) sprmesou farebnch glit-terov MapeGlitter (zlat, strieborn ana objednvku alch 22 farieb). interirinpircie a trendy110 t l d o mu a b y t uBezdotykov spotrebie sa vcelom svete stvaj benou sasou domcnost, kancelri, retaurci. Prvou lastovikou naSlovensku s vrobky znaky Helpmation. Bezdotykov koe s praktickm pomocnkom vdomcnosti alebo napracovisku, ale zrove plnia aj funkciu tlovho bytovho doplnku snadasovm dizajnom. Vyroben s zkvalitnch antikoro materilov, vniekokch vekostiach, tvaroch aobjemoch.Praktick mal bezdotykov koe do kpene i natoaletu, ale aj pre kancelriu akuchyu.Najviac baktri sa vdomcnosti vyskytuje prve na toalete i vkpeni. Bezdotykov koe ponkaj efektvny spsob ako zni vskyt baktri i u doma alebo vkancelrii. Spotrebie vyuvaj infraerven senzory, ktor zabezpeuj bezdotykov chod pro-duktu. K automaticky otvor poklop pre vhodenie odpadu avy sa nemuste koa dotka rukou. Sta sa pribli navzdialenos 20cm od snmaa sakmkovek odpadom apoklop sa automaticky otvor. Zatvorenie koa vaka patentovanmu Helpmation senzoru je taktie automatick, atak naVaich rukch neostane iadna baktria. Vrecko na odpad je diskrtne ukryt vovntri koa.Bezdotykov k ozdob kad miestnos.Vaka modernmu dizajnu, pikovej nerezovej oceli aiernemu ABS plastu sa koe stvaj doplnkom kadej miest-nosti. Koe Helpmation s ponkan vobjemoch od 5 litrov a do 80litrov, vrtane dvojkomorovho koa na trie-den odpad.Nzka spotreba amonos pouitia adaptra.Bezdotykov koe Helpmation vaka patentovanmu mikroipu vydria pracova nepretrite a es mesiacov. Vkooch s pouit batrie typu AA, C, D poda vekosti koa. Pri vybranch modeloch je mon k napja pomo-cou adaptra.Vhody bezdotykovch koov Helpmation:1.100% bezdotykov prevdzka pomo-cou senzora.2.Znenie vskytu baktri vaka bez-dotykovmu otvraniu.3.Vrobky s zprvotriednej nehrdza-vejcej ocele apoklop zkvalitnho ABS plastu alebo antikoru. Odoln kontrukcia zaru ahk istenie aochranu pred korziou.4.Nzka spotreba energie apatento-van mikroip.5.Silent Systemtich chod.6.Poistn kruh na uchytenie vrecka naodpad skryt vo vntri koa.Vyskajte n nov bezdotykov k au nebudete chcie in!tlov doplnok alebo odpadkov k? Oboje!Bezdotykov domcnosmenej baktri, viac pohodliaTERE, s. r. o.Staromlynsk 55821 06 BratislavaTel.: 02/455 266 01Mobil: 0917/225 441www.tere.skCleanMate QQ-2CleanMate QQ-2LT16024020024 2400UV dezinfekciaRobotick vysvae CleanMate vyuvaj UV dezinfekn lampu na nienie roztoov a baktri na podlahe.Mal vkaIba 9 cm ploch dizajn robotickho vysvaa CleanMate umon upratovanie vade pod nbytkom.Plnova upratovaniaTdenn plnova upratovania. CleanMate QQ-2LT me pracova kad de v in as.Rchle nabjanieRobotick vysvae CleanMate sa vemi rchlo nabjaj. Nabjanie batrie trv len 3 hodiny.Priestor pre vuVysvae CleanMate maj priestor pre umiestnenie tuhej vne, ktor pri upratovan prjemne prevonia miestnos.Jednoduch a inn upratovanie Vaich podlh9 cm3 h.TERE s.r.o. (vhradn dovozca pre Slovensko)Mobil: 0917 225441E-mail: tere@tere.skwww.tere.skStaromlynsk 55 821 06 BratislavaTel.: 02/455 266 01CleanMate QQ-13-fzov systm upratovania (vysva, zamet a dezinfkuje)po skonen prce sa automaticky napoj do nabjacej zkladnepatentovan upratovac systm zaist dokonal upratanie bench podlh v domcnostiachzabudovan senzory zabrnia pdu zo schodovmonos vyuitia tdennho plnovania upratovania3-fzov systm upratovania (vysva, zamet a dezinfkuje)po skonen prce sa automaticky napoj do nabjacej zkladnepatentovan upratovac systm zaist dokonal upratanie bench podlh v domcnostiachzabudovan senzory zabrnia pdu zo schodov3-fzov systm upratovania (vysva, zamet a dezinfkuje)patentovan upratovac systm zaist dokonal upratanie bench podlh v domcnostiachzabudovan senzory zabrnia pdu zo schodov2Q-1 1-222LTnia Pohodlie a komfort na WC pre vae deti a cel rodinu!Rodinn WC doska Toaletn trner s integrovanmdetskm sedtkom sli celej rodine U iadnystres a trauma z kakania pre vae deti!Rodiia pozor! Pomcka pre vykonvanie detskejhygieny!Robustn WC doska je vaka thermoplastuduroplast extrmne odoln voi pokodeniu! Nemeck znmka kvality TVInfo: 0948/880 680e-mail: mamitnsro@gmail.comWC doska je hygienickejiavaka bezprovitmu povrchu!zava 10 % platdo 31.12.2012interirinpircie a trendy112 t l d o mu a b y t uKuka INNER s vloenou listelou Kuka BLADEleskl chrmKuka BLOCK splochou hranatou rozetou, antikoroKuka MOMImatn chrmKuka VISION FL splochou guatou rozetouKuka LEAFleskl chrmSpolonos TWIN pripravuje u 20 rokov ucelen ponuku kovania pre vetky typy interirov odbytu, i rodinnho domu a po namhan interiry vkancelrskych apriemyslovch prevdzkach.Dokonal slad interiru sdverami zaisuj kuky splochmi rozetami, ktor prakticky splvaj spovrchom dver. Individualitu interiru je mon tvori pouitm plochej, hranatej, tak iguatej rozety. Kadopdne tieto kuky dopluj modern iklasick interiry. Pozornos vyaduje napr. kovanie BLOCK splochou hranatou rozetou alebo kuka VISION FL splo-chou guatou rozetou.Vsvislosti svybavenm modernho dizajnu interiru musme spomen dizajnov rad QUATRO LINE, ktor vyvolva vkadom mnoho predstav afantzie. Rozlin tvary kuiek na hranatch rozetch napomhaj kvytvoreniu skutone modernho interiru. Knovinkm tejto rady, ktor spolonos TWIN predstavila na staveb-nom vetrhu IBF 2012, patria tvarov skvosty BLADE, MOMI atie LEAF.Tento fakt podtrhuje skutonos, e irok sortimentn ponuka znaky TWIN umouje vybra sido inte-riru kovanie, ktor bude lahodi oku vkadom jeho detaile. Do niektorch druhov kovania dokonca sa daj vkla-da materily, ktor s pouit bu nasamotnch dverch alebo vich bez-prostrednej blzkosti. Prkladom me by kovanie INNER, ktor po vloen listely tvor efektn celok sokolitm materilom.asne vinteriri psobia rovnak tvary kuiek zanc vstupnmi dve-rami, cez dvere vntorn, okenn kuky aalie doplnky. Sortiment kovania TWIN tak poskytuje zkaz-nkom takmer neobmedzen mo-nosti kombincii jednotlivch prvkov. Vhodnm vberom kovania psob potom interir ako harmonick apri-tom originlny celok.Kovanm znaky TWIN si udia army dotvraj svoj interir. Znaka TWIN ponka kompletn sortiment dvernho aokennho kovania vrtane svisiacich produktov. Ako s naprk-lad kovania na sklo, dvern zatvrae, zvesy azadlabacie zmky, mecha-nizmus pre inovatvne obojstrann otvranie dver ERGON avea alch doplnkov kdverm aoknm.Vaka rke svojej ponuky je spolo-nos TWIN pecialistom pre dodvky kvalitnho dvernho aokennho kovania ato po strnke perfektnho fungovania, tak ipo strnke skvelho anadasovho dizajnu.Pvodn funkcia kuky, ktor bola spjan shladkm ovldanm dvier, je dnes stle viac povaovan za dizajnov prvok. Stva sa doslova perkom dvier, ktor podtrhuje celkov tl interiru.20 rokov splnench elan so znakou TWINSo znakou TWIN prichdza atypick anadtandardn rieenie na mieru Tak vyberajte dominanty dvier sospolonosou TWIN anechajte sa inpirova irokou ponukou na www.twinkovania.sk awww.lacnekovania.sk!interirinpircie a trendy114 t l d o mu a b y t uinteririnpircie a trendySynchropr od luxusnho dreva nerozoznteSynchropr modern luxus inpirovan prrodouInpirujte sa trendovm luxusom z kolekcie TREND INSPIRATION+ Predaja NitraCintornska 13Telefn: +421/911/225 544E-mail: nitra@interiorplus.sk+ Predaja Hlohoveculica SNP 12 (vo Dvore)Telefn: +421/911/880 554E-mail: hlohovec@interiorplus.skSynchropr je novinkou medzi HPL povrchmi na slovenskom trhu. Svojou hlbokou truktrou oklame aj oko znalca, pretoe dokonale kopruje textru a od povrchu prrodnho dreva je na nerozoznanie. Vmu interiru dod punc luxusu a nezameniten autentickos masvu i dyhy. Doprajte si novinku, ktor spln aj tie najnronejie poiadavky.+ Predaja Zlat Moravce A. Hlinku 26Telefn: +421/910/225 531E-mail: zm@interiorplus.sk+ Predaja VrbleSdlisko Lky 1318Telefn: +421/911/880 553E-mail: vrable@interiorplus.sk+ Predaja LeviceI. Krasku 8Telefn: +421/911/225 531E-mail: levice@interiorplus.skZruka5rokovwww.interiorplus.skTeraz zkazncke karty s vraznmi zavami pre lenov www.tempo-kondela.sk www.tempo-kondela.skalebo navtvte siemaloobchodnch predajn Tempo-Kondelae-shop:e-shop:V obbenV obbenNBYTOK27149novinka!MICADOCLBK 11 CLBK 15 CLBK 13 CLBK 16CALIBRA komodyinterirpodlahy, podlahov krytiny118 t l d o mu a b y t uQuick-Step je u dlho dleitou inovatvnou znakou urujcou trend. Polamintovch podlahch aparketch prichdza pecialista na podlahy znovu sdokonalmi podlahovmi radami vrchnch podlahovch dosiek: Livyn. Preo je Quick-Step Livyn jedinenm rieenm? Vinylov podlahy smaximlnou odolnosou proti pokrabaniu s 100% vodotesn! Kpene akuchyne sdrevenm vzhadom? Spodlahami Quick-Step Livyn iadny problm. Vaka elegantnmu formtu dosiek, uniktnym dekorom, vhodnm povr-chovm truktram ainovatvnemu spracovaniu hrn sa dizajn dreva opti-mlne presad. Nov podlahy Quick-Step vytvraj tepl atmosfru apriamo vyzvaj ktomu, aby ste po nich chodili bos. Vaka tomu, e pohlcuj hluk, si okrem toho mete uvat svoju nov podlahu plne vpokoji. Vsledkom je kolekcia komfortnch podlh na pikovej rovni spremys-lenm avyvenm farebnm rieenm Tepl, zvukotesnavodotesn podlaha?interirpodlahy, podlahov krytiny119 t l d o mu a b y t uvjednotlivch dizajnoch, truktrou zdrazujcou charakter dosiek adr-kami zvrazujcimi formt dosiek aposilujcimi poadovan vzhad drevenho dekoru. Podlahy sa vyrbaj virokej kle 15 dizajnov, zktorch si kad me vybra poda svojej chuti, farebnosti adreva. Preo podlahu Quick-Step Livyn?Odoln proti oderu amaximlne odoln proti opotrebovaniu. Tto podlaha vydr inrazy.100% vode odoln. Livyn je rada vyroben zplastu, aje preto 100% vodeodoln. Podlahy Livyn s vhodn ipre kpene akuchyne. Pohodln. Vrobky Livyn dvaj pocit nielen pohodlnej ateplej podlahy, ale s prjemn ina chdzu bosmi nohami! Zvukotesn. Pri kontakte spodlahou pri chdzi vs neobauj neprjemn zvuky. To poskytuje komfort tichej chdze po podlahe. Odpudzuje prach aneistoty, je antibakterilna avyaduje nen-ron drbu. Podlaha Livyn m celkom uzavret povrch aje opatren PUfliou, ktor neprepa neistoty akvrny. Kva, ovocn avy alebo marmelda: to vetko sa d zotrie anezanechva stopy. Na drbu podlahy mete pouva nau sadu produktov urench pre drbu nami ponkanch podlh, ktorch pouitie je vemi jednoduch. Sadu tvor driak mopu snastavitenou rkou, pracia utierka zmikrovlkna aistiaci pros-triedok Quick-Step Clean. Podlaha Livyn je dobrm vodiom tepla, apreto je idelna pre podla-hov krenie alebo chladenie.100% zhodn rieenie. Pre kad podlahu Livyn m Quick-Step lity svhodnou truktrou dreva. Rovnako farba astupe lesklosti lt s celkom zladen spodlahovmi dielmi. Lity Livyn s rovnako ako podlahov diely vodeodoln amaj ochrann vrstvu proti pokrabaniu. Vynikajce rieenie pre renovciu. Podlahy Livyn s tenk, maj hrbku 24 mm as taktie poddajn, take ich mete bez problmov naintalo-va na existujcu podlahu shladkou podlahovou krytinou. Tak uetrte vea asu, prachu aprce sodstrao-vanm starej podlahy.To je Quick-Step Livyn!www.quick-step.cominterirpodlahy, podlahov krytiny120 t l d o mu a b y t uKazak Exklusiv zPakistanu: cca. 180120 cm, krkov aramenov vlna, 100% prrodn farby. Cena predtm 3 319, cena teraz 829.Viac info: www.globalkoberce.skKaschmir Ghom Exklusiv zIndie: cca. 240170 cm, hodvb na bavlne. Cena predtm 7 199 , cena teraz 1 799.Viac info: www.globalkoberce.skPri prenjme, i kpe bytu alebo domu, hadme miesto, kde sa budeme cti prjemne apohodlne. Samotn byt alebo dom, nm ale tento pocit nemus prinies. Popri vbere sprvnej lokality, dostupnosti, priestorovho rozmiest-nenia, vybavenia apod., je tlov avkusn zariadenie interiru rovnako dleitm faktorom, vaka ktormu sa vo svojom vysnvanom domove ctime ako voze pokoja.Dolaovaniu detailov vinterirI treba venova vek pozornos, ide predsa on komfort, pohodlie apocit domova. Npadov ako sa pohra spriestorom adoplnkami mme mnoho, no pri skrovan interiru plat zlat porekadlo menej je viac, dvojnsobne. Ak sa takpovediac odtrh-neme zreaze, vytvorme si namiesto ozy pokoja, len vstavu navzjom neladiacich gov. Pri vbere podlh, nbytku, farieb pouitch pri maovan stien apod., musme dba na vzjomn harmniu afarebn zladenos, o me predsta-vova poriadne vek problm.Idelnym rieenm ako farebne pre-poji ataktie zladi jednotliv prvky Snahou kadho zns pri zariaovan bytu, i domu je vytvori miesto vnaom ivote, kde sa budeme cti prjemne, uvolnene, oddchneme si anaerpme nov sily. Postupne hadme adopame veci, ktor nm prinaj rados avyten pocit domova. Hadme malikosti, ale aj ksky, ktor ns vystihuj aodraj n vkus. tlov, rune viazan koberec, i u vorientlnom alebo modernom vzore doke n interir ztulni aspestri, no zrove nieo prezradi aj onaej osobnosti.interirpodlahy, podlahov krytiny121 t l d o mu a b y t uHereke Exklusiv zny: cca. 350250 cm, hodvb na hodvbe, jednouzlkov vzba. Cena predtm: 16 019, cena teraz 3 989Viac info: www.globalkoberce.skNepal Original zNeplu: cca. 200140 cm, vlna na bavlne. Cena predtm 1 539, cena teraz 379.Viac info: www.globalkoberce.skLoribaft Royal: cca. 16090 cm, vysokohorsk krkov vlna na bavlne. Cena predtm 2 579, cena teraz 639.Viac info: www.globalkoberce.skKOBERCE GLOBAL, s.r.o. Vajnorsk 127/E, 831 03 BratislavaTel.: 02/44 45 30 25E-mail: info@globalkoberce.skwww.globalkoberce.skponuke vzorov afarieb, me by pre vs jedinm limitom vaa fantzia. Mysme pre vs takto miesto nali.Vnovootvorenej predajni spo-lonosti KOBERCE GLOBAL naVajnorskej.127/E vBratislave nj-dete irok vber dizajnovch, moder-nch aorientlnych rune viazanch interiru avdchnu nmu prbytku originlny tl je vhodne zvolen kobe-rec. Jemnejou farebnosou avzorom, mme nbytok apriestor vkusne dopl-ni adoladi. Vraznejie farebn kom-bincie abohat vzor nech vynikn koberec, ktor sa vpriestore stane dominantnejm avypln nm przdne miesto. Pri dostatone irokej kobercov vyrbanch zvlny ahodvbu. Koberce s dovan priamo zkrajn ich pvodu, ako napr. Irn, Pakistan, Afganistan, India, Nepl apod., o zaru-uje kvalitu ajedinenos runej prce kadho koberca.Predaja spolonosti KOBERCE GLOBAL je otvoren druhmesiac asvoje koberce pre-dva za vemi prijaten uvdzacie ceny. Dlhoron sksenosti spredajom exkluzvnych orientlnych kobercov, prinaj zkaznkom kom-fort vpodobe prjemnho prostredia aatmosfry, ako aj profesionlneho poradenstva pri vbere ankupe zoirokho mnostva rune viazanch kobercov. Za zmienku stoj urite aj roz-voz kobercov vrmci celho Slovenska zadarmo amonos zapoia si koberce na skku domov, kde mte najlepiu monos posdi, ktor zorigi-nlnych kskov je pre vs ten prav.Predaju mete navtvi poas otvracch hodn, ktor s prisp-soben pre maximlne pohodlie zkaznkov, ato: v pondeloksobota od 10.0018.00, nedea asviatky 10.0016.00.Aj do vaej domcnosti me teraz zavta pikov dizajn. Inovatvny vzhad svietidiel Philips ocenili odbornci prestnymi cenami iFProductDesignAward ared dot DesignAward. Zskali taktie cenu Design Plus vrmci Light + Building 2012, ktor oceuje produkty kombinujce inovatvny dizajn, energetick innos atrvalo udraten rieenia. Svietidlonetradin dizajnov ksokinterir osvetlenietrendy, inpircie, trh122 t l d o mu a b y t uLirioBalanzaSria stojacch istolovch svietidiel Balanza zaujme vberom materilov, modernmi tvarmi aproporciami, ktor predstavuj nov variciu na klasick svietidl. Archeotypov tienidlo lmp Balanza je odpoveou dvadsiateho prvho storoia na tradin tl. ikmo montovan kovov tienidlo lampy le navrchu thleho jednofarebnho stojanu, m vytvra ptav dizajn aj pri zachovan vynikajcich svetelnch vlastnost. Matn farby dodvaj jedno-duchmu kovu hbku. Vetky technick detaily s ukryt vo vntri svietidla, o ete umocuje minimalistick dizajn. Tento rad svietidiel zskal prestne zlat ocenenie iFGoldAward iocene-nie reddot. LirioCieloZvesn svietidlo Cielo prekvap nielen svojou kreativitou, ale aj sosti-kovanosou. Zatia, o na prv pohad sa me zda, e ide otradin kovov lampy, pri bliom pohade zistte, e vntro zvesnho svietidla je przdne. Zd sa, e vom chba iarovka. T je nahraden LED didami ukrytmi po obvode tienidla. Pevn vonkajia forma kontrastuje so pikovmi technol-giami vo vntornej asti svietidla. To je lemovan integrovanmi LED didami, ktor dodvaj svetlo celej truktre. Spojenie nadasovho dizajnu snajmo-dernejmi technolgiami tak vytvra elegantn aprekvapujci prvok miest-nosti. Bez LED technolgie by takto efekt nebol mon. Aj vaka tejto tech-nolgii zskalo zvesn svietidlo Cielo ocenenie Design Plus vrmci Light + Building 2012.LirioTrelomeSvietidlo Trelome je stelesnenm prmiovho LED osvetlenia. Je idel-nym doplnkom kuchyne alebo jedlne. Tenk svietidlo Trelome, ktorho nzov znamen vtalianine tri vrchy, je tvorentroma pohyblivmi pologuami spustenmi zo stropnho zvesu, ktor sa jednoducho montuje aj nastavuje. Sotonmi pologuami svietidla sa d narba ako sreektormi. Vaka nim sikvalitne osvetlte vetky potrebn spotrebie, pracovn plochu alebo vek jedlensk stl. pecilna optika vytvra presne umiesten prd svetla, ktor zabrauje oslneniu. Svietidlo Trelome bolo aj vaka high-end spore energie aoriginlnemu zvesnmu dizajnu ocenen cenou IFProductDesignAward.LirioNickKnacko mete spravi sjednoduchou rovnou lniou? Zska maximum smini-mom nkladov azdrojov! Svietidlo NickKnack tvor jednoduch priama lnia, ktor sa d ohba aposkytuje tak mnoho zbavnch monost. Nastavi sa d a do 16-tich rznych polh ame tak sli na priame inepriame osvetlenie. Minimalistick dizajn sa hod predovetkm do modernch interirov avaka veselm farbm osviei kad miestnos. redakcia tlFoto: PhilipsSpolonos Osram m vponuke modern ajednoduch rieenie pre kadhoprv LED nhradu za 75W iarovkuOSRAM LED SUPERSTAR CLASSIC A320.Nariadenie Eurpskej nie opostupnom vyraovan energeticky nespornch iaroviek je vplnom prde. Tento rok vyradenie ak pos-ledn skupinu klasickch iaroviek. Tto vznamn zmena na trhu sve-telnch zdrojov sa dotka kadho spotrebitea ame by do istej miery mtca. Zmena na trhu svetelnch zdro-jov predstavuje pre spotrebiteov prleitos urobi si jasno vpon-kanch alternatvach azame-ra sa na skutone modern aefektvne rieenia, vysvetuje Tom Balko, aplikan ininier spolonosti Osram.OSRAM LED SUPERSTAR CLASSIC A320 predstavuje modern, efektvnu anavye vysoko sporn nhradu zaklasick 75W iarovku. Naa SUPERSTAR dosa-huje toti a 80% sporu energie pri ivotnosti a 30rokov. Zkaznk by si mal uvedomi, e vyie obstarvacie nklady pri kpe svetelnho zdroja sa mu vrtia vkvalite produktu ajeho dlhoronej ivotnosti. udovo povedan: raz zainvestujete amte 30 rokov pokoj, vysvetuje Tom Balko. Samozrejmosou je atraktvna tepl biela farba svetla, ktor je stmievaten navine stmievaov. SUPERSTAR u samotnm tva-rom pripomna klasick iarovky, take ani svojm dizajnom vbec nemtie zkaznka. Tto LEDka prina 100% svetlo bez one-skorenia.Zkaznk had jednoduch rieenie, ktor spa tieto poia-davky: okamit svetlo ako pri klasickej iarovkelen toko svetla ako zklasickej ia-rovkylen tak prjemn svetlo ako zklasic-kej iarovky monos stmievania ako pri klasickej iarovke etrenie vdavkov na elektrick energiu do rodinnho rozpotu.OSRAM LED SUPERSTAR CLASSIC A320 spa vetky uveden poia-davky akee svojimi parametrami hravo nahrdza 40, 60 aaj 75-wattov klasick iarovku, predstavuje pre zkaz-nka komplexn, efektvne adlhodob rieenie, dodva Tom Balko.Odporan maloobchodn cena OSRAM LED SUPERSTAR CLASSIC A320 je cca 49 .Mgr. Petra StolrikovFoto: OsramUrobte si vponuke nhrad za klasick iarovky jasno! www.osram.skinterir osvetlenietrendy, inpircie, trh123 t l d o mu a b y t uSpolonos Schneider Electric prichdza na slovensk trh splnou novinkou, vypnami radu M-Elegance vdrevenom vyhotoven. Vylepenie radu M-Elegance sa dotklo aj srdca vypnaov, teda strojeka vo vntri zariadenia. Dreven vyhotovenie spolu snovm strojekom rob zvypnaa skuton klenot vaej steny.Nov podoba sortimentu M-Elegance je reakciou na poiadavku architektov dotiahnu vzhad interirov do tch najmench detailov aprinies jednoduchos, jemnos aatraktivitu aj do segmentu vypnaov. Dreven M-Elegance povzna vypna nadle-it prvok interirovho dizajnu adointeriru prina dotyk prrody. Drevo m za lohu vytvra vinte-riri pocit tepla, istoty abezpeia. Prve tak psob aj nov rad vypnaov M-Elegance, ktor pritom spa tie najp-rsnejie poiadavky na kvalitu poui-tho materilu. Dostupn s tyri vari-cie, priom ani jednej nechba dreven kresba i prirodzen vzhad. Vybra si mete zo svetlej bukovej, tmavej viovej, i tmavej orechovej varianty. Zaujmavosou je variant cudzokrajnho dreva wenge.Rad M-Elegance sa od bench vyp-naov odliuje nielen pouitmi mate-rilmi, ale aj vylepenm strojekom. Po mnohch rokoch preli strojeky vraznou zmenou, ktor ocenia najm intalatri. Tm sa zrchli azjednodu ich prca,priom bude bezpenejia ako doposia. Rmiky M-Elegance, samoz-rejme, nie s len pre ben vypnae alebo zsuvky. Vponuke njdete viac ne 175 funkci ako stmievae, detektory pohybu alebo termostaty.Peter Blaeka Foto: Schneider ElectricDotknite sa prrodywww.schneider-electric.comSVTIDLA''\/\\'|`\/|\/\ |\ |`|C| . -'JJ .J s'J.- -..' s-' .J- -- .J .J- J. JJ.J J.J'J .J ..- s|.-' .J. . JJ'JJ .J JJ.J s|.-' .J.J s-|s JsJ .sJ.J'~J. s.J' sJ|s . c]/ .. J /.. '/' ]/ .] /.. '/' ]/ .]]C /.. c.c /.. / J'~JJ'~J.J'~J.S NMI SE VDY ROZSV T TE!interirosvetlenieOp to mme jednoduchie. Pri vmene starch iariviek za nov meme vyui monos sptnho odberu, ktor nm ponka novelizovan podoba zkona. Predajcovi, od ktorho si kupujeme nov sveteln zdroj, meme odovzda star iarivku, a on sa postaro jej ekologick likvidciu. Tto sluba je bezplatn.V sasnosti je platn novela Zkona o odpadoch, na zklade kto-rej s predajcovia svetelnch zdrojov povinn zabezpei ich sptn odber. Znamen to monos vrti star nefunkn iarivku pri kpe novej. Tto monos me vyuva kad oban.Plat pri tom pravidlo kus za kus. Star vrobok musme do predajne prinies kompletn. V prpade, e vrobok kompletn nebude, predajca alebo distribtor me odmietnu jeho prevzatie.Separovan zber a ekologick lik-vidcia osvetovacch zariaden nie je samoelnou aktivitou, ale procesom, do ktorho sa postupne zapja vina krajn sveta. Je to naa anca pozitvne ovplyvni prostredie v ktorom ijeme, mieru zaaenia prrody aovzduia. Kvalitu nho ivota meme u vblzkej budcnosti ovplyvni pre-dovetkm vlastnm zodpovednm konanm.Viac informci ako aj zoznam zber-nch miest a miest sptnho odberu njdete na strnke www.ekolamp.sk.POCETZBERNCH MIESTSTLE RASTIEiarivky avbojky, ktor pouvate vo svojich domovoch ana pracoviskch, obsahuj nebezpec n ltky. Ak ich odhodte do benho komunlneho - odpadu, pokodzujete svoje (nae spoloc n) ivotn prostredie.Mte vak aj in monost.Separovanm zberom iariviek chrnite ivotn prostredieviac informci njdete nawww.ekolamp.skPOSVIETME SI NA EKOLGIUiarivku za iarivkuTel./fax: +420 481 622 566Tel./fax: +420 481 622 632www.elitebohemia.cze-mail: obchod@elitebohemia.czELITE BOHEMIA, 513 01 SEMILYCzech Republic, EuropeExclusiveBohemian Chandeliersinterirosvetlenie128 t l d o mu a b y t uOriginlne svetlovody tento rok oslvili u 21 rokov svojej existencie vrodinnch akomernch stavbch po celom svete. Aj na Slovensku sa tieto vrobky stali populrnymi, aoraz astejie sa zaleuj do novch, ale aj existujcich stavieb.Ich prnosy pre pouvatea s zrejm. Zkaznci oceuj monos realizcie zmeny interiru prostrednc-tvom dennho svetla, in sa zameriavaj nadosiahnutie dostatonho dennho svetla pre zrakov apsychick pohodu. Vdsledku neustleho zvyovania energetickch nkladov, mnostvo pouvateov svetlovodov kladne hodnot sporu nkladov, zskan zmenou umelho osvetlenia za denn. Zniovanie energetickch nkladov je spojen aj so zniovanm emisi CO2 vovzdu, ateda neustly boj tohto storoia ozlepenie globlnych pod-mienok pre ivot nazemi. Pre dizajnPrvotnou mylienkou pri tvorbe originlneho svetlovodu je naplnenie poiadaviek zkaznka na tvorbu interi-rovho dizajnu. Rozohra hru dennho svetla vmiestnostiach, ktor sa nach-dzaj vstrede stavby, je bez vedenia dennho svetla nemon.Ke tmav apochmrne priestory zaplav denn svetlointerirosvetlenie129 t l d o mu a b y t uAj pre tieto prpady nai inovtori vyvinuli materil Spectralight Innity snajdokonalejm vedenm dennho svetla. Dosiahnu dostatone inn vedenie dennho svetla vo zvislej, aj vodorovnej polohe na dlh vzdialenosti (a 40 metrov) bolo mon, a pozdo-konalen vsledkov 21-ronej prce vo vvoji avrobe naich produktov. Nie nhodou tento odrazov materil nenjdete vinom odvetv vroby aprie-myslu.Ako vplva na zkaznka slnkom zaplaven kuchya, ako vynikne den-nm svetlom presvetlen schodisko, to zisujeme po kadej intalcii svetlo-vodov. Tmav apochmrne priestory, zrel na prestavbu, po presvetlen dennm svetlom ovaj aich pouva-telia otvraj nov dimenziu priestoru vosvojom interiri.Tvori dizajn interiru bez vznam-nho podielu dennho osvetlenia zna-men neodkry skuton tvary ahod-noty tohto priestoru.Pre zdrav ivotn tlZdravie loveka vrazne ovplyv-uje jeho psychiku astanovuje cesty jeho alieho vvoja. Denn osvetlenie je vznamnm faktorom vplvajcim nazdravie loveka. Pridennom osvetlen nehovorme iba odostatonch luxoch na prcu, i tanie, ale musme sa zamyslie aj nad dostatonm nabudenm den-nm svetlom. Interirov priestory, ktor s ovplyvovan prirodzenm osvetlenm, smeniacou sa intenzitou akvalitou dennho svetla, s nielen prirodzen pre oko loveka, ale aj pre jeho duevn pohodu.Interir domcnosti, pre loveka ijceho zdravm ivotnm tlom, nie je iba nocahrou, ale aj miestom pre ivot.Pre plnohodnotn naplnenie vaich aktivtSvetlovody privdzaj dostatok dennho svetla pre vetky oddy-chov aportov aktivity vrodinnch domoch. Napaj dennm svetlom kninicu, posilovu, ale aj detsk izbu. Sprjemuj prcu vkuchyni adod-vaj eleganciu jedlenskmu priestoru. Dodvaj pocit avu domova vade tam, kde je to potrebn.Pre alie genercieo pri kpe originlneho svetlo-vodu robme pre alie genercie? Poukazujeme naim deom na cestu ako rozumne spori, ako zniova CO2 vovzdu priamym zniovanm spo-treby elektrickej energie. Pre inovciuOriginlne svetlovody u pred dvadsiatimi rokmi boli oznaen zapokrokov vrobky svysokm pr-nosom pre dizajn azdravie loveka. Dnes po celosvetovch sksenostiach sprivdzanm dennho svetla tmito zariadeniami meme poveda, e pr-nos naich vvojrov atechnikov pre technick pokrok je nezanedbaten. Nae inovatvne vrobky ovplyvuj myslenie odbornej aj laickej verejnosti apoukazuj na sprvnu cestu voblasti dennho presvetlenia. Pre sporuPri nvrhu originlneho svetlovodu sa nezabudlo ani na jeho ekonomick strnku. Model nvratnosti takejto investcie mus zaha zohadnenie priamych energetickch spor pri vyuit dennho osvetlenia. almi sporami takchto rieen s vo vyuit vbornch tepelno-izolanch vlast-nost svetlovodov avneposlednom rade vrazn prnos pre kvalitu vyko-nvanej prce, alebo u spomnanch oddychovch aktivt.Sola System Slovakia, s.r.o.Borekova 34821 06BratislavaInfolinka: 0903/200 555www.solatube.skinterirkuchya130 t l d o mu a b y t uAk ste si mysleli, e obehnutm niekokch kuchynskch tdi aporovnanm zskanch informcii djdete kjasnmu vazoviidelnej kuchynskej linke, potom ste na omyle! Niektor chyby nemte ancu sami odhali pomeme vm!Aby zteenia sa na nov kuchyu nakoniec nebol smtok, pripravili sme pre vs spolu sodbornkmi zoblasti nbytkrstva prehad najzsadnejch chb kuchynskch liniek, vlastne nbytku veobecne.lep celkov vzhadmasvny tl. Bude zaisten via pevnos vo vzahu kpntom aaliemu kovaniu.2. Sila nbytkovch dvierokaj hrbka dvierok, ktor s vystaven st-lej nmahe aulmu pohybu, by mala by 18 mm, op je mon stretn sa aj s16 mm. Vyia hrbka umouje tie voli zo irieho spektra frzova-niaako do plochy dvierok, tak io sa tka hrn.3. Spojenie skriniek zostavyvedeli ste, e kvalitu kuchynskej linky spoz-Dvans rd pre vber kuchynevieme na o si da pozor!1. Nedostaton sila korpusutan-dardn hrbka korpusu je ueskch dodvateov 18 mm. Stretn sa vak meme aj siba 16mm hrbkou. Preo voli silnej variant? Kuchya bude ma nte poda spojenia skriniek zapomoci spojovacch skrutiek? Akobjavte iba skrutky, chote sistm sve-domm okuchynsk tdio alej Spojovacie skrutky s estetick, pevn ahlavnepri demonti aoptovnom zostaven kuchyne neponite korpus!4. Mont jedenkrt nane-istovrte kuchynsk linku, akvm domov prde vjednom vekom balkunezmontovan. Profesionlny vrobca kuch vami toti vau objed-nan linku najprv zloia vo svojej prevdzke tzv. naneisto, aby odstrnil Chyby kuchynskch liniek,ktor sami neodhalte!Spojenie korpusu nbytkarskou skrutkou.interirkuchya131 t l d o mu a b y t uprpadn chyby, aa potom ju prde intalova kvm domov. Kuchyne dod-van vdemontovanom stave zvyuj riziko problmu smontou iasov nronos. Samozrejme vetko vo v neprospech aza vae peniaze.5. Prav uhlyznie to ako samozrej-mos, ale nie je! Po monti kuchynskej linky musia by vetky uhly kolm aspoje rovn, bez presahov. To je znmka kvalitnho spracovania. Objavili ste kry anerovnostiokamite linku reklamujte!6. Presklen dvierka so silikno-vm tesnenmanikdy zaistenie pomocou hikov! Sklo je vo dvierkach tandardne zasvan do polodrky apotom utesnen proti vypadnu-tiu pomocou siliknovho tesnenia. Variant, kedy sklo vo dvierkach dria spomnan hiky, neberte! Sklenen vpl takto uchyten sa asto uvouje, sklo zvu adochdza aj kusadzovaniu neistt amastnoty do tchto medzier.7. Poet povrchovch pravkva-litn vrobca vm ponkne a takmer sto dekorov, niekde sa vs bud snai uhran obyajnou desiatkou Ak vm daj vtdiu navber tie zdekorov zadnch strn dvierok, u ho neop-ajte, to toti skutone doke uspoko-ji kad vkus adizajnov poiadavku.8. Voba smeru rokov pravy povrchovsa tka najm drevode-korov. Nebojte sa hovori dosmeru rokov drevavodorovne alebo zvisle, na nbytkovch plochch. Tam, kde kuchyu vedia robi, vm vjdu vstrety vopanom prpade sa toti mete doka neprjemnho prekvape-nia, kedy vm pol dvierok prde sdeko-rom vo zvislom apol vo vodorovnom smere.9. Monos kombinovazabehan vrobcovia, ktor maj sprodukciou kuchynskch liniek sksenosti adlho-ron prax, vm umonia aporadia skombinciou dekorov dreva, lesku, matu, farby vrmci jednej kuchynskej linky. Nebude to pre nich absoltne iadny problm.10. Vcene linky tandardne je: prprava, spracovanie, materil, prce asamozrejme mont vyrobenej linky. Vezmite nohy na plecia, ak vm niekde ponknu vzklade iba korpus sdvier-kami, ale bez pracovnej dosky, kovania, monte! Cena je vtchto prpadoch lkav, avak zaha iba minimum zkuchynskej linky, vetko alie si prikupujete! Verte, e cena sa potom vyplh vemi, vemi vysoko.11. Atypick rozmery bez pri-rkypretoe nie je kad priestor poda pravtka anedisponuje rovna-kmi rozmermi, s atypick miery kuchynskej linky plnou benosou. Prplatky za individulne miery nbytku dokuchyne? Poobzerajte sa radej inde, tam, kde vm vetko urobia bez prplatku.12. Zameranie kuchyneke sa rozhodnete investova do kuchynskej linky, mus ovs by dobre postaran! Ato od vberu, po mont ahlavne spomnan krokzameranie priestoru azistenie potrebnch rozmerov pre objednanie linky. Nenechajte sa otto slubu ochudobni! Prprava nvrhu odbytovho dizajnra je ukvalitnch interirovch tdi u samozrejmosou.Naich dvans rd pre vber kuchyn-skej linky je mon pohodlne aplikova aj naakkovek in nbytok. Skste si tieto rady zapamta pre v al alebo prve plnovan nkup, naprklad prve novej kuchyne. Martina Rychetsk vspoluprci sospolonosou TracheaFoto: TracheaSpojenie korpusu obyajnou skrutkou.Nesprvne uchytenie skla plastovmi chytmi. Sprvne uchytenie skla siliknovou litou v polodrke.Porovnajte nau ponuku s konkurenciou!... ale o robi,ke kvalitn kuchynes teraz tak lacn!A navye Oresi terazvracia ete viac peaz.alie viac na www.oresi.skKuchya Samoa akciov cena od 253 za bm (s DPH).52x12xinterirkuchya134 t l d o mu a b y t uAk sa radi pochvlite jednoduchm, ale krsnym amodernm predmetom, ktor roziari kad kuchyu, urite neprehliadnite nov produkt spolonosti SodaStream. T sa spojila so svetoznmym dizajnrom Yvesom Bharom, aby pre u navrhol nov produktov lniu Source. Prstroje charakterizuj elegantn krivky ajednoduch ovldanie. Yves Bhar skmal kad jednotliv as systmu SodaStream, atak sa mu podarilo skombinova funknos snad-asovou eleganciou avytvori prstroj, ktor pote priaznivcov istch moder-nch lni.Monolitick tvar SodaStream Source vynik nielen efektvnosou, ale pre-dovetkm neobvyklm vyhotovenm. Text afoto: SodaStreamInfo:www.sodastream.skwww.facebook.com/SodaStream.SlovakiaSodaStream Sourceelegantn domci systmna vrobu sdyModern vzhad prstroja oiv vau kuchyu astane sa jej neoddelitenm doplnkom. Pre idelne zalenenie dopriestoru si mete zvoli bielu, iernu, modr aleboerven farbu.Sasou je aj elegantn faa, ktor umiestnite vemi jednoducho: sta ju iba zasun do vrobnka. tlovo pod-svieten LED displej vm uke proces aintenzitu stenia pripravovanho npoja.Vaka prstroju si kad len domc-nosti vychutn sviei perliv npoj prip-raven za niekoko mint zpitnej vody zvodovodu. Uetrte aj za nkup, pre-toe jedin faa SodaStream pohodlne zvldne tri roky opakovanho pou-vania avy tak nemuste kpi pribline 2 000 plastovch ia. Zrove sa cel vaa rodina bude sprva ekologicky.www.sodastream.skSodaStream Source inpirovanjednoduchosou a krsou dizajnu.NovinkySPOLONOS TESCOMA VYDVA - PRI PRLEITOSTI OSLV DVADSIATYCH NARODENN - UNIKTNU KOLEKCIU PRODUKTOV V ELITNEJ LNII PRESIDENT. Prekvapiv detaily v hlavnej loheNastaviten univerzlnakrabka PRESIDENTPre pravkov aj avkov!Univerzlna krabka s nastavitenou hrb-kou upky je vynikajca na istenie vet-kch obyajnch druhov zeleniny a ovocia. Umouje istenie zeleniny smerom k sebe aj od seba, pretoe je obojstrann -vhodn pre pravkov aj avkov. Vyroben je z prvotriednej nehrdzavejcej ocele a odolnho plastu. POZOR! Nevhodn na umvanie v umvake riadu.Lis na cesnak PRESIDENT s isttkomLisovanie sme doviedli k dokonalosti!Lis na cesnak PRESIDENT je vynikajcim pomocnkom vaka ahkmu lisovaniu cesnaku a aj jednoduchmu a rchlemu vyisteniu lisu.Je masvny a dostatone odoln, pretoe je vyroben z odolnej zliatiny uachtilch kovov. S-asou lisu na cesnak PRESIDENT je pecilne dvojdielne isttko, ktor je uloen v rukovti lisu. Lis je vhodn aj do umvaky riadu.Nastaviten krja na syr PRESIDENTPltkuje na milimeter presne!Krja na syr PRESIDENT je vynika-jcim pomocnkom v domcnosti. Optimlne mete nastavi hrbku pltku (od 1 4 mm) vetkch obvyklch druhov tvrdch syrov. Vyroben je z prvotriednej nehrdza-vejcej ocele a odolnho plastu. Krja na syr je navye vybaven uniktnym valekom, ktor plne odstrauje lepenie syra na krja. POZOR! Nevhodn na umvanie v umvake riadu.Otvrac vykrajova jablnch jadrovnkov PRESIDENT Zbavte sa jadrovnkov bez dotyku!Vykrajova jablnch jadrovnkov PRESIDENT je nenahraditen vaka ahkmu vykrajovaniu jadrovnkov z jabk a vekch hruiek. Vykrajova m masvnu rukov, ktor je zkladom pre jeho komfortn pouitie. Vykrajo-va netla do ruky ani pri odstraovan jadrovnkov z extra vekch alebo tvrdch plodov. Vhodn do umvaky riadu.TOP produkty PRESIDENT od spolocnosti Tescoma 10_2012 62interirkuchya136 t l d o mu a b y t uOtvra na vno a korunkov uzvery PRESIDENTZvaz nad kadou faou!Otvra PRESIDENT na vno a korunkov uzvery je vynikajci na ahk otvranie vetkch obvyklch typov vnovch flia. Vybaven je kvalitnou dostatone dlhou vvrtkou, vaka ktorej ahko otvorte aj luxusn vna s vemi dlhmi korkami. Otvra je vyroben z odolnej zliatiny uachtilch kovov. POZOR! Nevhodn na umvanie v umvake riadu.Servrovac prbor/kliete na alt PRESIDENTPremieajte a servrujte!Servrovac prbor/kliete s vynikajce na prpravu altov a ich podva-nie. Pri premieavan pouvajte obidva nerezov diely prboru samos-tatne. Pri servrovan ich spojte prunou koncovkou a pouvajte ako kliete. Servrovac prbor je vyroben z prvotriednej nehrdzavejcej ocele a odolnho prunho plastu. Vhodn do umvaky riadu.Nerezov mydlo PRESIDENTNedrdi pokoku a napriek tomu zbav pachu!Nerezov mydlo PRESIDENT rchlo a inne neutralizuje pach, ktor prine na ruky pri spracovan surovho msa, rb, cesnaku, cibule, aromatickch syrov. Nerezov mydlo je vyroben z prvotriednej nehrdzavejcej ocele. Odkladacia miska je z odolnho plastu. Vhodn do umvaky riadu..Elektrick mlynek na korenie/so PRESIDENTVni erstvo mletho korenia neodolte!Elektrick mlynek na korenie a aj so PRESIDENT je vynikajci na prpravu erstvo mletho korenia priamo pri stolovan, ale ajpri varen. Vyroben je z kvalitnej nehrdzavejcej ocele a odolnho plastu, s vkonnm motorom, s pr-votriednym keramickm mlecm mechanizmom, na ktorom mete nastavi hrbku mletia. Ocente aj praktick vieko na zachytvanie zvykov korenia.Multifunkn strhadlo PRESIDENT X-sharp Bezpochyby najlepie strhadlo na trhu!Strhadlo PRESIDENT X-sharp je pikov strhadlo vynikajce na strhanie vetkch obvyklch druhov zeleniny, ovocia, tvrdch syrov, ore-chov, okoldy, citrusovej kry apod. epele strhadla s mimoriadne ostr a vysoko odoln, vyroben pecilnou technolgiou z prvotriednej nehr-dzavejcej ocele. Masvna rukov je vybaven protimykovm povrchom. Vhodn do umvaky riadu.Odkstkova olv/eren PRESIDENTMal, stredn a vek kstky? Zvldne vetky!Odkstkova olv/eren PRESIDENT je vynikajci na ahk odkstkovanie malch a vekch olv, eren, vin - vetkch obvyklch vekost. Doplnen je uzatvracou poistkou pre bezpen a sporn skladovanie. Odkstkova je vyroben z odolnej zliatiny uachtilch kovov a z prvotriedneho odolnho plastu. Vhodn do umvaky riadu.63 domabyt.skVi aci nf ormci nj det enawww. t escoma. sk.interirkuchya137 t l d o mu a b y t uinterirkuchya138 t l d o mu a b y t u l d o mu a b y t uSasn doba kladie stle viu za na psychiku loveka, slovo stres sa stalo sasou ivota. Aj preto je dleit vedie sprvne vypn aposkytn tak organizmu priestor naregenerciu. Aposedenie spriatemi pri pohriku dobrho vna takto monos skvele ponka...Klimatizovan vnotky patria medzi najlacnejie aaj najbenejie vnotky, ike to zaleka nemus by pravidlo. Cel chladiaca skria sa vtomto pr-pade nastavuje na jednu teplotu, ale chladenie prebieha vinou zjednho bodu apoda toho sa potom pohybuje teplota vjednotlivch astiach. Pokia je teda vnotka chladen zdola, je vnej najteplejie hore anaopak. Nadruhej strane s ale klimatizovan vnotky zvl vhodn pre dlhodob archiv-ciu vna, pretoe fae sa podchladia apotom temperuj a pred samotnm podvanm. erven abiele vno sa tak chlad pri rovnakej teplote rovnako ako vpivniciach.Vhody anevhody:+pohotovos vno je pripraven okamite na pitie,+d sa vnej uchovva niekoko dru-hov vn,+vna sa vnej daj pri sprvnej tep-lote aj dlhodobo archivova,-krtkodobo sa vnich d uskladova len jeden druh vna.Vtemperovanch vnotkach s vna pripraven na okamit konzumciu. Ak ide orzne druhy, je temperovan vnotka idelne rieenie. Vjednotli-vch znach m toti rzne teploty, vhornch okolo sedemns stupov pre erven vno, uprostred sedem a dev pre biele adole tyri a p pre umiv vna. Jednotliv vnotky na lia potom zn.Vhody anevhody:+hodia sa predovetkm na dlhodob archivovanie vna, ke nemte piv-nicu,- bvaj drahie ako klimatizovan.Jednokomorov vnotky maj podobne ako chladniky len jeden kom-presor. Vpraxi to znamen, e vnich meme nastavi len jednu teplotu, pretoe maj jedin skriu. Aj vnich sa daj chladi rzne druhy vn, ale potom muste sledova, i s temperovan alebo klimatizovan apoda toho fae vboxe rozloi. pecilnym druhom, za ktor zaplatte onieo vyie iastky azarauj sa u medzi profesionlne spotrebie, s viacznov vnotky. Tie sce maj tie len jednu skriu, ale s skontruovan tak, e vkadej polici sa d zvl nastavi optimlna teplota.Dvojkomorov vnotky sa hodia do domcnosti, kde sa asto chlad viac druhov vna, pretoe naprklad niektor lenovia rodiny maj radej erven ain biele aspolu si zase radi daj tro-chu ampanskho. Takto vitrny maj dve alebo viac oddelench skr, zosta-vench bu nad sebou, alebo veda seba (ako pri americkch chladnikch) adva kompresory. Vaka nm sa tep-lota vkadej asti nastavuje osobitne.Kpou vnotky sa vae nov dlho-dob dobrodrustvo svnom len zana, ale aby ste si ho uili, dvajte pozor na nasledujce. Vdy sledujte hlunos vnotky, pokste sa vidie ju niekde vchode. m niia hlunos, tm lepie. Skste aspo porovna poet decibelov schladnikou, aby ste mali relnu predstavu. alm dleitm bodom s vibrcie. Pokia toti vnotka vibruje, prebdza to vovne neiaduce biochemick procesy, ktor ho za chvu plne znehodnotia. Vina vnotk m preto antivibran systm, ktor tento problm vyrieil. Akbudete ma vnotku vizbe, optajte sa na monos vypn osvetlenie, prpadne LED didu, aby ste ju podvoch doch nemuseli prelepova iernou lepiacou pskou. Potom u sta len sledova vna aich dozrievanie.Eva SiminskFoto: archv redakcieVnotka ako na to Kuchynsk drezy, batrie, odsvae pr, systmy triedenia odpadu a vstavan spotrebie.www.franke.sk Vstavan rra a plynov varn doska rady Crystal White, odsva pr rady Maris.Tukov vankiky, obezita, redukn dita, diabetes, vysok krvn tlak, infarkt, vysok cholesterol, zhubn ndor...VWPLWRYUD]PLDVWRSte zvisl na cukre!asto sa stretvam s umi, kto-rnainformcieokodlivosti cukrureagujpodrdenea nedverivo. Nejes cukor sa im zd neprirodzen a hlpe. Opak je vak pravdou! udstvo predsa ilo bez cukru de-satiscerokov.Krytlovcukor lovekpozncca200rokov,priom najv rozmach nastal v poslednch 100 rokoch. Len za poslednch 30 ro-kovsasortimentsladkost,cestovn, peivaavivovchdoplnkovmno-honsobnerozril.Toho,ohobolo najmenej, je dnes najviac a s to zro-ve najpredvanejie potraviny! o myslte preo?Preo sa prve z tchtopotravnPREDVA NAJVIAC? Vina z vs vie, e cukor je jed. A pred-sa ho v nadbytonom mnostve konzu-mujete. Verte, je to preto, e po tchto potravinch idete ako hmyz po svet-le.Atotosavolzvislos!Mte nesprvnestravovacienvykya ivotn tl, oho dsledkom scivilizanchorobyako infarkt,mozgovmtvica, diabetes,kardiovaskulr-neochorenia,lipidov ochoreniaarakovina,na ktor sa denne umiera vo vemi vekom pote.Tmtochorobmsadpredsvemi ahko. Aj ke to pre niekoho me by vemiak,pretoezvislos,akoaj propagciakomernchpotravn,s prli siln.Ing. Ivan Gallo (vkonn riadite Norbi Update)Ing. Ivan GalloNM NA VAOM ZDRAV ZLE!lo lrrkt, STA LENIVOTN TL! Celflozofanaejspolonostim jedin cie otvori uom oi a aj ta-kmtospsobomdvihnvarovn prst a printi vinu z vs k zamys-leniu.Vetkyuvedenchorobystakmer bezvnimieksprevdzannesprv-nymistravovacminvykmianedo-statkom pohybu. Zara vs to? Roz-mate nad tm? Hadte rieenie?A viete vbec,o hadte?Na svete neexistuje tak strava, ktor byspaovalatukyaleboalkalizovala organizmus.Vetkydity szalo- enna o b me - dzovana h l a do - van.Pravdajelenje-di n: s c hud-n e telenod toho,o nezjete!E x i s t u -jevak Toto je to, o hadte. Toto je to, o potrebujete!POTRAVINRSKE VROBKYPRE ZDRAV IVOTN TLSie predajn naPODNIKAJTEPPPPPPPPOOOOOOOODDDDDDDDDNNNNNNNNNNIIIIIIIIIKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAJJJJJJJJTTTTTTTEEEEEEEEEO V ZDRAVOMVVVVVVVVV ZZZZZZZZDDDDDDDRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAVVVVVVVVVOOOOOOOOMMMMMMMMMMIVOTNOM TLE! IIIIIIIVVVVVVVVVOOOOOOOTTTTTTTNNNNNNNNNNOOOOOOOOMMMMMMMMMMTTTTTTTLLLLLLLEEEEEEEEE!!!!!!!INKYOVERENspaoganizmus.Vetkyzalo- enb me - dzovanl a do - van.Pravdajelendi n: s c hn e teletohonezjE xjePPPPOOtvorte si aj vy predaju Norbi Update! Bliie info na franchise@update.sktakstrava,priktorejsanemuste obmedzova,odktorejbudetena-stenanebudetemusieneustle uspokojovasvojnekonen,umelo generovanhlad.Takstrava,ktor podporujemetabolizmustelesnho tuku,ktorvszbavneodolaten-ho pocitu po makrten, ktor menej prekysujevaetelo,atovetkotak, evmzabezpevetkyvivov hodnotyapotrebyvhoorganiz-mu.Jednoduchobudetejesdobr achutnjedl,atolenpreto,aby stesiuspokojilienergetickpotreby aniepreto,abysteuhasilinekone-nhlad.Eteasinepoznterozdiel?! Jemepreto,abysmeili,neijeme preto, aby sme jedli!TotovetkodokuNorbiUpda-tepotravinysoznenmobsahom sacharidov,bezpridanhocukruas vymobsahombielkovnavlkni-ny! Je to jednoducho neuveriten.Vye 75% mrt je spsobench nesprvnymi stravovacmi n-vykmianedostatonmpohybominfarkt,mozgovpor-ka, diabetes cukrovka II. typu, krnatenie ciev, vysok krvn tlak,vysokhladinacholesterolu,rakovinaavetkyostatn pridruen choroby. interirspla143 t l d o mu a b y t uPonuka splovho nbytku na slovenskom trhu prudko prevyuje dopyt. Ako si sprvne vybra ztejto zplavy? Na tto otzku sme sa snaili njs odpove. Ak by sme sa riadili iba reklamou, nemuselo by to dopadn dobre. Aj ke poda reklamnch mgov reklama predva. Apred aj to, o by si za inch okolnost nenalo upotrebenie. Testovali sme slovenskch vrobcov nbytkuPostele-spalne.sk preli testom na vbornVtomto lnku sme sa zame-rali natest postel asplovho nbytku rmy Wood Service Group. Nali sme ich na webovej strnke www.postele-spalne.sk. Tento sloven-sk vrobca postel aspln je na trhu od roku 2002. Zatoto obdobie zskali tisce spokojnch zkaznkov. Vponuke maj postele asplov nbytok zo sriovej vroby svemi dobrmi cenami. Naou otzkou bolo, i prejd aj testom kvality.Prvou asou testu bolo zhodnotenie predajnho servisu. Odbornos per-sonlu bola vborn. Predajkya nm vedela sprehadom zodpoveda vetky nae otzky aaj poradi. Pdorys naej splne preniesla do potaa avytvorila 3D nvrh. Skmali sme materil, zktorho s postele aostatn nbytok vyro-ben. Materil DTD (laminovan drevotrieska) vo viacerch dekroch pochdza od rakskych aslovenskch vrobcov. Hrbkou materilu 38 mm sa tieto postele radia do kategrie vyej triedy svekou itkovou hodnotou. Tomuto faktu prispieva aj vysok hus-tota materilu. Tento je na slovenskom trhu nadtandardom.Na vetkch nbytkoch aposteliach je tandardne pouit kvalitn 2 mm ABS hrana. Jej lohou je chrni hrany nbytku. Technicky dobre rieen spoje postel aj ostatnch nbytkov zaruuj pevnos aahk skladatenos aj pre menej zrunch ud. Kad vrobca kvalitu svojich vrobkov potvrdzuje dkou zruky. Preto alia naa otzka bola, ak zruku ponka rma Wood Service Group? Prjemnm prekvapenm bola 6-ron zruka na vetky nbytky zich dielne. Spolonos dokonca vlastn aj certikty kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007.alou asou testu bol dovoz, mont aostatn sluby. Aby sme mohli tieto body zhodnoti, objednali sme si kompletn splu, teda poste, komodu, non stolky avstavan skriu. Splnili aj nau poiadavku, aby bola vstavan skria na mieru vrovna-kom dekre.Montnici jednotliv kusy vynosili knm na siedme poschodie. Mont prebehla vemi dobre. Vpriebehu doobedia boli vetky kusy kompletne Zava 10% na katalgov nbytok rmy Wood Service Groupzmontovan astli na svojom mieste. Chlapci po sebe upratali aodili.K celkovmu dobrmu dojmu znkupu vpredajni Wood Service Group prispela okrem ostatnch sluieb aj monos nkupu na spltky cez splt-kov spolonosti Quatro aCetelem.Na zver si zhodnotme celkov dojem. Firma Wood Service Group uspela vnaom teste na vborn. Vyhoveli vetkm naim poiadavkm. Splnili oakvan kvalitu. Ich plusom je tie monos vroby splovho, ale aj inho nbytku na mieru. Tohto vrobcu vm vrelo odporame. Predajne njdete v:OC Laugaricio, Trenn, 0917/805 957, laugaricio@woodservice.skHruov 906, Bzince pod Javorinou, 032/779 38 27, predajna@woodservice.skATRIUM dom nbytku, Einsteinova ul.9, Bratislava, 0917/117 437, atrium@woodservice.skwww.postele-spalne.sk, www.woodservice.skDetsk izba, jednolko 3-zsuvka, 319.Spla Lenka, poste Lenka bez lonho priestoru, 389.kupninterirschody, schoditia146 t l d o mu a b y t uSchody sbetnovm zkladom, i u vstarch alebo novch domoch, tvoria najpevnej zklad rokmi overen anajviac pouvan. No aj pevn zklad me by asto problmov. Pri naich realizcich obkladov na takto betnov monolit sa veakrt stretvame hlavne ustarch domoch snerovnomernou vkou stupnc. Unovostavieb je to prevane prv stupe nzky aposledn vysok. Za takto chyby mu zl prepoty vok, ale najastejie sa to prejav udodatonho navenia poterov zdvodu podlahovho vykurovania, ktor bolo opomenut pri vytvran betnovho zkladu. Tieto nedostatky musme eliminova pri realizcii obkladu. Naa spolonos kdnenmu du ponka dva druhy obkladov. S to obklady spovrchom prrodnej dyhy znaich acudzokrajnch drevn. Tto vroba je chrnen eurpskym paten-tom aocenen na tohtoronom vetrhu Nbytok aBvanie vNitre. Druhou monosou s obklady spovrchom HPL lamintu (vysokotlak lamint). Jadro obkladov tvor kontrukn doska MDF, ktor je tvarovo stla. Prve preto s nae obklady vhodn do novostavieb. Ich vhodu je, e nepracuj ani pri zme-nch vo vykurovacom obdob. Preto meme vyrobi podesty (odpovadl) zjednho kusa bez toho aby sa na om prejavila tvarov nestlos, ako je to naprklad uplnho masvu i krovke zlepenho dreva. Kvalitu vrobku potvrdili skky kvality vskobni Lignotesting, a.s., Bratislava.Ako sa rozhodn pre dan typ obkladu. Vdnenej dobe prevane rozhoduje cena. Vroba obkladov zprrodnej dyhy je nronejia na spracovanie acenu navyuj aj kvalitn povrchov pravy. Pokia sa dokeme pri rozhodovan prenies cez cenu malo by nm by Obkladyna schody betnovzkladjasn o oakvame od danho scho-diska. Ak nedte dopusti na prrodn drevo avo svojom dome mte dreven okn, podlahy advere, vae rozhodnu-Povrch prrodn dha americk orech.Povrch HPL (vysokotlakov lamint).interirschody, schoditiatie je jednoznan. Obklady na schody bud spovrchom drevenm. Vhodou je teplej povrch ako uHPL povrchovej prave. Nevhodou je drahia drba. Obklady zdreva, makasaru, palisandra, teaku i naich drevn: orecha, erene i krovskej dreviny dubu, bud ozdo-bou vho domu po dlh roky.Obklady spovrchom HPL s vernou imitciou dreva aponkaj aj mnostvo vhod. Prvou je u spomenut cena. Tvrdos je vyia ako upovrchovch pravch zprrodnho dreva, o ocenia najm majitelia domcich milikov. Povrchy s odoln proti chemickm neistotm avode. Oproti drevu s svetlostle. Pokia mte vbyte plva-jce podlahy zlamintu, tak obklady spovrchom HPL s vhodn prve pre vae schodisko.Kad lovek je jedinen, in. elm vm, aby ste boli vrmci vaich mo-nost pri vbere obkladu na schody kreatvny aslobodn.Emil Lskakonate spolonosti Miseco, s.r.o.o je dyha? Dyha sa zskava porezom alebo krjanm znajlepch anajzdravch kusoch kmea. Mnoh vzcne dreviny s predvan na drabch. Ocene rozhoduje druh dreviny, farba akresba dreva. Takto draby sa konaj aj na Slovensku. Pred asom bol takto vydraen kme Javora okovho. Cena: 5 000 za kme. Tento bol porezan na dyhu, ktor bola uren na vrobu drevenho obkladu interiru lietadla.Dyha je to najlepie zdreva.Miseco, s. r. o.059 37 tla 142Slovensk republikaTel.: +421/905/902 544E-mail: miseco@miseco.skwww.miseco.skVroba obkladovch dielcov naschody znaich acudzokrajnch drevn. Slovensk vrobok chrnen eurpskym patentom. Vrobok ocenen cenou vetrhu: Nbytok abvanie Nitra 2012 Miseco, s. r. o.Tel.: +421/0905/902544E-mail: miseco@miseco.skwww.miseco.skPovrch HPL (vysokotlakov lamint).interirschody, schoditia148 t l d o mu a b y t uHNEVTE SA NA VAE SCHODY?Mme rieenia!Vhodn aj pre panelky aj rodinn domy!S efektvnym adostupnm riee-nm pre architektonick bariry. Rieia problm lepej mobility pre seniorov, vozkrov, mamy skokmi, i menej mobilnch ud.Znaich produktov: Schodiskov vahy asedaky ikm schodiskov ploinyZvisl vahov ploiny (aj poloka-bny bez ohradenia drhy) SchodolezyZdvihky: pojazdn, nstenn, baz-nov, stropn systmy Rzne pomckyNaa spolonos funguje na slo-venskom trhu u 15 rokov. Dodvame kvalitn zariadenia, ktor oceuj u tiscky klientov po celom Slovensku. Zabezpeujeme cel dodvku od bez-platnho zamerania, poradenstva pri vbere vhodnho zdvhacieho zariade-nia, ponuky, dodvky, monte, zru-nho aj pozrunho servisu.Poradme vm, ako zska prspevok a do95 % zceny, do vky a 11617,88 EURIntalcie naich zariaden mete vidie aj na radoch, kolch, bankch aj rznych domovoch acentrch.Mme vlastnch kontrukt-rov, zariadenia meme vyrba aj namieru pre atypick miesta intal-cie, i poda vaich poiadaviek.Vyuite nae bezplatn zamerania, poradenstvo a vyhotovenia ponk.Zdvhacie zariadenia apomckypre imobiln osobySPIG, s. r. o.tudentsk 12960 01 Zvolentel.: 045/5330 300, 5400 388e-mail: spig@spig.skwww.spig.skwww.vytahyaplosiny.skZvisl ploina s ohradenm. Pojazdn zdvihk. Schodolez Climber.Sedaka HomeGlide.relax, exterirKoniec roka aVianoce ponkaj pohody adobrho jedla as,naopak zima i d nepraje nam snahm vonku by,ale pokia na jar nechceme ma neprimerane v ps,port, bazn alebo sauna s vhodn voba ako telo i ego vyladi.relax, exteririnpircie a trendy150 t l d o mu a b y t uMajitelia vily snzvom Paradise, ktor sa nachdza na brehu Karibskho mora vblzkosti mesta Saint-Franois, mysleli nabudcich njomnkov milujcich krsne veci amaterily avytvorili pre nich naozaj luxusn ubytovanietyri izby svlastnmi kpeami, priestrann obvacia izba, ndhern kuchya svhadom na lagnu, jedle, ale aj bazn, ktor je od lagny vzdia-len iba 5 m, vetko (nbytok, sprchy, stoly, at.) bolo navrhnut avyroben zDuPont Corian scieom dosiahnu maximlny komfort aprestny dizajnTento materil pokrva dokonca ischodisko vedce do prvho poscho-dia ato sa vaka nemu vemi ahko udruje ist. Pre docielenie vizulnej jednoty priestoru kuchyne aobvacej izby, ktor s navzjom prepojen, bola ztohto materilu vyroben tie pracovn doska, drez aj vetky dvere vstavanch skr azsuviek. Vkpe-niach je zDuPont Corian zhotoven sprchov vanika, steny sprchy, rovnako ako umvadlo akpeov nbytok.Pripraven pozrie sa na ostrov Guadeloupe?Sen na prenjom na ostrove Guadelouperelax, exteririnpircie a trendy151 t l d o mu a b y t uNielen krsa aist vzhad, ale aj praktick dvody boli rozhodujce pre pouitie DuPont Corian. S nimi predovetkm jeho stlos, odolnos anenronos na drbu.Naozajstn majstrovsk ksok pred-stavuje bazn, ktor je prvm svojho druhu. Vzhadom na minimlne zmeny teplt nie je jeho pouvanie vpriebehu ronch obdob nijako obmedzen.Spolonos ACM, certikovan spra-covate DuPont Corian, navye mate-ril pre tieto ely testovala ahadala adekvtne rieenie realizcie. Vetko prsluenstvo bazna bolo upraven tak, aby bola zaisten jeho bezchybn funknos.DuPontFoto: www.villa-lagon-guadeloupe.com www.dupont.comwww.villa-lagon-guadeloupe.comKpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice, Slovensk republika,tel: +421/46/51 16 3632, fax: +421/46/54 30 026, e-mail: info@kupele-bojnice.sk, www.kupele-bojnice.skponkame: Tdenn avkendov kpen pobytyRedukno-ozdravn pobytyAmbulantn liebuKpen liebu pacientov zdravotnch poisovnKomplexn balneoterapiu svyuitm termlnej vody aklasickch procedrWellnessLieebn procedrybalneoterapia: kpanie v 3 hypertermlnych,3 rehabilitanch a v 2 vonkajch baznoch, vodolieba vpodvodnch masnych vaniach, vperlikch, vuhliitch vaniach, Whirlpool vaniach a vrivch kpeoch, hydrokineziterapia a ktske streky. lieebn telesn vchova: individulna askupinov rehabilitcia, mechanoterapiareflexn lieba: mase (klasick, reexn, vibran, podvodn), manipulan lieba, akupunktrateplolieba: parafangov, parafnov a raelinov zbaly a obklady, solux, diatermiaelektrolieba: vetky vsasnosti pouvan typysvetlolieba: solux, polarizovan svetlo, solriumKyslkov terapiaKpele Bojnice, a. s.Zkladom kpenej lieby je lieiv hydrogn-uhliitanovo-sranov avpnikovo-horkov termlna voda steplotou 2852 C, ktor sli naliebu chorb pohybovho strojenstva, nervovho systmu, obliiek amoovchciest, enskch chorb a chorb z povolania.relax, exterirzimn zhrada154 t l d o mu a b y t uRelaxovanie vprrode pozitvne vplva navae zdravie, duevn stav, zmieruje stres aupokojuje. No o stm, ke leto je nenvratne pre aexterirov teploty sa pomaly, ale isto pribliuj knule? Vtakomto prpade je idelne vychutna si tajomstv zimnej zhrady, ktor me by zasklenm salnom, magickou domcou zhradou alebo slnenou jedlou pod holm nebom. Jej vhodou je nielen rozrenie itkovej plochy vho domu, ale ipresvetlenie interiru. Niet pochb, e to m pozitvny vplyv na vau nladu astane sa obbenm miestom vho odpoinku, odkia mete pozorova krsy okolitej prrody, uva si ticho apokoj prrody, pozorova sveteln krsy da inoci alebo zmeny ronho obdobia.Kontrukn rieeniePoas projektovania zimnej zhrady je potrebn zaa vberom jej tvaru, vhodnho umiestnenia amaterilov, zakch bude vyroben. Mus by adekvtne utesnen, tepl avetran. Jednou znajdleitejch otzok poas navrhovania zimnej zhrady je dsledn prprava jej kontrukcie.Zimn zhrada mus by skontru-ovan zvysokokvalitnch materilov ako naprklad hlink, ktor je odoln proti nepriaznivmu vplyvu pove-ternostnch podmienok ako vietor, sneh alebo siln dade. Bon prvky montovan medzi stpmi mu by vyhotoven vubovonom systme, rovnako zplastu, ako aj hlinka. Pri zimnej zhrade s dleit nielen dokonale vypracovan kontrukn rieenia, ale aj dokonal vzor, preto nai kontruktri klad vek draz Zimn zhradarelax, exterirzimn zhrada155 t l d o mu a b y t urelaxujte vobjat prrodynavypracovanie detailov, uviedol PeterGrock, obchodn manar spo-lonosti Oknoplast.Sklen plochyVber vhodnch skiel je pri stavbe zimnej zhrady obzvl dleit. Nielene musia zaisova primeran tepeln izolciu rovnako vlete, ako aj vzime, ale musia spa bezpenostn podmienky azrove musia by odoln voi vysokmu zaaeniunaprklad aj nporu snehu. Nam zkaznkom odporame vyui izolan skl sbezpenostnm sklom askoecientmi prestupu tepla, slnenej energie asvetla prispsobe-nmi ich individulnym nrokom. Je dleit pripomen, e vhodnm vbe-rom skiel prispejeme kudraniu tepla vmiestnosti po cel rok avlete zabr-nime jej nadmernmu prehrievaniu. Nvratnos investciSprvne navrhnut askontruovan zimn zhrada pln lohu miestnosti, vktorej sa zhromauje teplo pre cel dom ame prispie kzneniu spotreby energie. Navye, investovan prostriedky nsledne maj nvratnos aj po dlhom ase. Nie je to len zsluha vysokej kvality zasklenia, ale najm patentovanch hlinkovch prolov sprimeranou tepelnou izolciou. Zimn zhrady mu by vyrban virokej palete farebnch odtieov alebo renolitovch fli imituj-cich drevo. Kontrukcie vponuke Oknoplast vznikaj na bze systmov umoujcich vytvranie rznorodch truktr amaj monos spjania sokennmi adverovmi systmami zponuky spolonosti. Vyznauj sa jednoduchosou monte apouva-nia, ako aj irokm rozsahom uplatne-nia. Plnovanie rekontrukcie sa stane zbavou ahrou, ktor absolvujete ssmevom na tvri,.Peter GrockFoto: Oknoplastrelax, exterirvianon sviatky156 t l d o mu a b y t uVstredoveku boli vianon sviatky oslavou nvratu Slnka, pretoe sa pozimnom slnovrate 21. decembra op predluje dka da. Kresansk cirkev vak tieto oslavy oznaila zapohansk, v4.storo ich nahradila oslavou narodenia Pna aodvtedy sa Vianoce povauj zakresansk sviatok. Vsasnosti slvia Vianoce nielen kresania, ale aj udia nevyznvajci nijak nboenstvo astali sa tak skr rodinnm ako nboenskm sviatkom, nesci sa vznamen pokoja, pohody, spolupatrinosti lenov rodiny aslvnostnej atmosfry.kapustnica, den klobsa, makov opekance sladen medom, peen obltky, orechy, zemiaky skapustou, strukoviny adomca plenka varen scukrom, vanilkou, klinekom, ko-ricou acitrnovou krou. Na stole musela horie lojov svieka alea chlieb iminca, aby bolo vdome vet-kho dostatok. Predvianon obdobie sa zanalo u koncom novembra, poKatarne, odkedy nastal adventn pst, trvajci tyri tdne a do Vianoc. Poas neho boli zakzan spolon zbavy, svadby anesmelo sa ani tan-cova. Prvm zimnm sviatkom bol 6. decembra Mikul, ktor chodil po dedine adeom rozdval orechy, jablk aneposlunm zasa cesnak, ierne uhlie, i zemiak. Na de Lucie 13.decembra sa vminulosti dievat zahaovali do bielych postench pla-chiet ashusacm krdlom chodili zpr-bytkov vyha zlch duchov. Poas tedrej veere bolo zvykom priene prereza jabko avyta zneho osud Magick tradcie azvykyNa Slovensku predstavuj Vianoce vnimon sviatky aich oslava sa ete idnes spja smnohmi trad-ciami azvykmi, ale ako sa hovor, in krajin mrav. Veobecne s vak slovensk zvyky vemi star. Pri tedrej veeri muselo by, napr. pri slvnostne pripravenom stole miesto pre nhod-nho pocestnho, nesmela chba Vianoce klop nadvererelax, exterirvianon sviatky157 t l d o mu a b y t ustradciami inovmi trendmirodiny. Ak bola vstrede hviezda zjad-rovnka zdrav azreten, mohli sa vetci tei na vborn azdrav rok, erviv vak predpovedala chorobu, neastie asmtok. Lskali sa aj ore-chy, ktorch zdrav jadr symbolizovali pevn zdravie, aierne,zoschnut boli predzvesou nejakej choroby. SVianocami sa spja imed, ktor sa dval do kolov, na stl pri tedrej veeri anatieral sa na obltku, o pretrvalo dodnes. tedroveern hos-tina sa vdy zanala prpitkom vnom, plenkou i domcim vajcovm likrom, dnes ich u niekde nahrdza ampan-sk. Potom sa podval chlieb alebo vianoka scesnakom, pretoe sa verilo, e jedenie cesnaku zabezpe rodine zdravie po cel budci rok. Dnes chlieb nahradili obltky smedom acesnakom. Potom sa, podobne ako vminulosti, podva kapustnica,vniektorch rodi-nch varila aete var oovicov, fazu-ov ihrachov polievka. Najastejm hlavnm chodom je vypran kapor azemiakov alt. Samozrejme, e menu sa vreginoch men nielen poda tradci ale aj chut.Trendy dekorcieAk s tohtoron vianon trendy, in farby avakom tle sa bud pre-zentova Vianoce 2012? Tak na to sa snail da odpove u koncom janura frankfurtsk vetrh dizajnu, na ktorom sa dostali na svetlo sveta aj najnov-ie trendy vianonch dekorci pre tento rok. Predovetkm sa bud nies vduchu snehovej ndielky, tzn., e snehom bud pokryt aj stromek i adventn vence. Okrem motvu trblieta-vho umelho snehu sa bude objavova aj efekt zmrznutch kvapiek vody najm na sklenench ozdobch, vetvikch stromekov, vianonch vencoch aal-ch dekorcich. Vianon dekorcie na stromek avianon stl sa znovu vracaj ku klasickm tvarom, akmi s napr. gule, hviezdy, anjeli, ale iprrodn motvyvetviky, lstky, kvety. Vjed-noduchosti je krsa, m sa riadi itoh-toron vianon tl ist nevinnos, pretoe je vemi svetl, jemn, krehk, bez zbytonch prkras. Vemi vraznm prvkom je hra svetla apastelovch farieb, podiarknut sklom, ale aj por-celnom i keramikou. Nejde ovrazn tl, lebo typickmi farbami s prrodn biela, mentolovo zelen, pastelov zele-nomodr asiv. Vprotiklade je velvet tl, predsta-vujci dokonal luxus. Napriek tomu ide ovemi elegantn tl, kde sa stretne tmavoalov sindigovou, prp. nmornckou modrou, gatanovo hnedou, dymovo sivou agra-tovou erou. Dotretice je mon da prednos oko-ldovm vianonm sviat-kom, pretoe symboli-zuj prjemn teplo, tul-nos avu domova. okoldov Vianoce pri-naj farby plenho zlata, tmavoer-venej sjemnm tehlovm ndychom, bronz, okol-dov hned i okrov. Ani tu nebud chba kovov prvky, prrodn drevo (skrou ibez) arzne tex-try.Ako zabali darekVianon darek by mal zauja nielen obsahom, ale aj obalom. Preto sa nemono uspokoji len sbenm balia-cim papierom, stukou amenovkou. Zkladom pekne zabalenho viano-nho dareka je prekvapujco jednofa-rebn baliaci papier, na ktorom vynikn npadn stuhy amale. Okrem be-nho balenia darekov mete vyska katuky rznych vekost, ktor sta ozdobi drobnmi ozdbkami. Pomerne zloit bva balenie darekov neob-vyklch tvarov anie vdy sa ich podar zabali tak, aby sa neprezradil ete pred rozbalenm. Preto takto darek netreba nasilu schovva, len ho jemne ozdobi. Ak nhodou nestihnete darek kpi achcete darova peniaze, bankovky skryte do novej peaenky alebo medzi listy zaujma-vej knihy. Zabalen dareky ozdobte rznymi doplnkami ako s vetviky smreka i borovice, ko-rica, zvoneky, such kvety, usuen pltky pomarana alebo grepu, snehov vloky alebo grky anjelikov, ktor s vtomto roku in. Ak by vm doli npady, darek vlote do vianonej darekovej taky apreviate irokou jednofarebnou stuhou.Hit VianocPopri novch farbch s hitom tohto-ronch Vianoc inov typy vianonch stromekov vtvare ihlanu, vyroben zeiny alebo prtia aobalen ltkou, na ktor sta pripevni mal ozdoby asveteln reaz. Nechajte sa teda inpi-rova apreite vesel Vianoce.Gabriela SekerkovFoto: Lavender, archv redakcie ptn tl, kde sa strrrret et et tne ne ne neindigovou, prp. modrou, gatanov ov ovooo vo sivou agraaa---Do Do Do tttre re r tice je ddno no no n s s s ok ok oko-nm sviat-ymboli-, tm tm tmmav av avoer-m tehlov v v vmmmnz, okollll- - - -ok ok ok oo ro ro ro rov. An AA i bbba a a kkkkovov dddr dd evo arzne tex- darekrek by mal bsahom, ale to sa nemonoben nnnm balia-stuko ko ko kouuuu a me me me mennno nn vkouuuu.. pp nettr t eba nna n silu sssschovva, len hoz ooo do do do obi bb . AAAkkk nhodou nestihdarek kk kkkpi achcete darpeni niaz aa e,, bban n ankovky sno no nove ve v jjj pe pe pe p a a aenmmedz dzi listyyy zvej kn kn kn k ih ih hy. yy ZZZadarozdrzdavsm mmrekbbbo b rovvvri ri i ri rica ca ca, zzzzsu uch chusu u u en een e ppppppo p maran n n naaaa al al aleegggr g epu, ssssne eeehovalebo grky aktor s s s s vv tttom om om oo tin. Akk bbbbyyyy v v v vmmmm ddddnpa padddy d , da da da darek ekk vdo do do ddo vvvvvia ia ia iiano no no oon nej ej dddar ar arta ta ta tak k kyyyyy apreev e ia at t t t eeeje je eddn dd of fffar ar a eb eb b e no oouuu st stHit VianocPo opr pr pr riiii nnov ch farbch s hitorelax, exteririnterview158 t l d o mu a b y t uKristnkineprv hudobn spechy sa spjaj svydanm prvho singlu vroku 2007Som Tvoja.Vnovembri 2008 vyiel jej prvdebutov album Etevham. Prezentovala Slovensko aj nasai EUROVISION SONG CONTEST 2010 vOslo. Pri prleitosti konania MSvadovom hokeji 2011 naSlovensku naspievala oficilnu piese ampiontu Life is aGame. Vumeleckej drhe je vhodou, ktor posva umelca ku vrcholom, ke m za seboukvalitn tmtandem pri tvorbe textov,KamilPeteraj aMartinKavuli, ktor doke Kristnke uipiesne na mieru, anepochybne dobr kapelu. SKristnkou Pelkovou, MarianomKavuliom astarmbratom hudobnkom Martinom Kavuliom sme si dohodli stretnutie vprekrsnom Moovskom katieli. Bol postavenv18. storo achtickou rodinou Rvaiovcov vrokokovo-klasicistickom slohu, preiel rekontrukciami a podnen podobu sbezbarirovm prstupom. Dvere nmotvorilsm pn riadite PatrickBagoa aochotne ns previedol priestormisvadobne vyzdobenho katiea, kde si Kristnka pred fotografom, pnom M. Doricom, aj zapzovala. Pozaujmavom stretnut adebate sme odchdzali arozlili sa krtko pred polnocou.Atu sme si pripravili aj n rozhovor atak pome na mal spove.Vroku 2006 Kristnka spene ukonila hudobno dra-matick odbor na konzervatriu vKoiciach aprv otzka padla na tto tmu.Vytudovala som herectvo, no zatia som si zahrala len vkolskch hrch ako Snehulienka asedem trpasl-kov, kde som hrala lku. Potom som si zahrala monolg AnnyKareninovej avmaturitnom anadstavbovom ronku matku aj opit enu. Take, bola to celkom sranda. Mala som vbornho profesora Rberta Sudika arada by som sa op kherectvu vrtila, pretoe mi to aj tak troku chba abavilo ma to. Je to vemi pekn atvoriv prca.Kristnka koncertuje po celom bvalom eskoslovensku na festivaloch ahudobnch akcich. To s spechy nielen uslovenskch, ale aj eskch fanikov, m ich dok-etetak nadchn?Ja mm obrovsk rados, e sa mi podarilo prerazi okrem Slovenska, aj vechch aurite za to mu moje piesne, ktor sa uom pia. Momentlne vystupujem viac veskej republike ako doma. Aprve sa chystm veskej republike na svoje prv turn, no apo novom roku by som chcela reali-zova koncerty aj tu na Slovensku.Vroku 2009 as vrebrku IFPInajhrvanejie piesne, dokonca ste sa udomcnili aj unaich susedov nahudobnch staniciach,bol to prjemn pocit?no, moje skladby sa dostali medzi ud naozaj prirodzenou cestou. Najviac skladba Horehronie, ktor bola veskom IFPI neuveritench viac ako 100 tdov. Zd sa, e tto pesnika je spenejia vechch ako na Slovensku.Kristnarelax, exteririnterview159 t l d o mu a b y t uspen mlad spevkaVnovom klipe Viem, lebo viem vs divk vid, ako sa vozte vlimuzne Waldemara Matuku, o je vlastne obsahomklipu?Je to prbehdievaa, ktor zailo u viackrt sklamanie vlske. Teraz je zo vetkch trpen vylieen,chce by single auva si slobodu. Chalan, sktorm trvi leto, sa jej pi acti sa pri om dobre. Ale nepripust si ho ktelu, pretoe cti, e by sa op skla-mala. Apreto snm zostva len ako kamartka.Vybrali ste si za partnerovspo-lutvorcov,profesionlovzeskej republiky Toma Kasalu aMichala NavrtilaJe to tm mladch talentovanch ud, maj za sebou spen klipy, ktor sa mi vemi pia. Na zklade nich som ich oslovila. Spoluprca bola vemi dobr aklip sa vydaril.Mte nov, vporad tret album,vidie pri vs sam osobnosti, naprklad pri krste novho albumu vjli sm pn hitmaker VaoPatejdl si zaiel do Prahy, kde sa krstilo novCD, apreo prve vPrahe?Rozmala som, e koho by som chcela aVaa Patejdla ja povaujem zahitmakera, vbornho, citlivho spevka avemi dobrho loveka. Som vemi rada, e prijal moje pozvanie, pretoe je vemi zaneprzdnen. Bolo to naozaj skvel. Krst sa konal vPrahe, pretoe ho organizoval esk univerzal apri krste mi odovzdali zlat platu zapredaj albumu Vsieti a mm.Kde ste ho nahrvali?Toilo sa v Prahe dva dni, ztoho jeden vTiiciach pri jazere adruh de na skromnom letisku.V letn reggae hit pochdza znovho albumu, Viem, lebo viem. Autorsk tandem Martin Kavuli aKamil Peteraj vm uili skladby na mieru. Ako sa vm spolupracuje stvorcami textovVborne. Je to mj tm, ktor si vim.Pracova na novom CD urite nie je prca na jeden mesiac za ak obdobie sa vm ho podarilo pripravi anahra? Je to nakoniec tmov prca, ako juhodnotteAlbum som nahrvala rok. Bola to pekn aaj nron prca. Pesniky sme mali uroben au sme sa len dohodli, ktor pjdu na album azaalo sa nanich pracova.U s mylienky aj pre alnov? Skr nov npady. Mm teraz cel-kom tvoriv obdobie. Skr chcem nov rila. Sjednou chlapenskou skupi-nou nastrihalaaposlala e-mailom video.m sa t fanikovia nedo-ku zavai, bolo to zaujmav video?Ide ovemi populrnu kapelu One Direction, mlad chlapensk kapela anejak ich fanik im spravil video-klip na ich pesniku aich zbery spojil sozbermi mjho videoklipu Pri Oltri. Nevedela som otom dokia mi nepos-lala moja fanynka toto video na mj facebook. Poteilo ma to.Kristnka chcela by herekou, ako sa na to dvate sptne?piesne apotom sa uvid, kedy vydme al album, i albumov doba dovtedy potrv.Spevka roka veskej repub-likeudelenie ceny od stanice TV ko Bol to pre ma obrovsk zitok, ke som si ila prebera prvkrt cenu zaspevku roka aete veskej republike. Je to hlavne vaka mojim piesam, ktor maj vechch naozaj spech.Dotal som sa zvaej strnky viac zaujmavch informci: nakolekcii fotogra vyzer ako zdoby esdesiatych rokov, retro look jej pristane akoby vypadla zdvnej doby priahuje vs tto mda?Ja som sa bavila na sebe, ke som sa videla vtchto retro atch, ale sfot-kami som vemi spokojn amm na to vborn ohlasy. Tto mda nedominuje vmojom atnku, ale m urite svoje aro.Prjemn prekvapenie od jednej faniky, ako ste sa sama vyjad-Ako som u spomnala, rada by som sa ktomu vrtila. Mm sen zahra si vnejakej peknej rozprvke alebo vdob-rom lme.ivotn tl je aj ostravovan, vyjadrili ste savjednom asopise mm rados, ke sa zdravo stravu-jem. o nesmie chba vo vaom stravovacom reime? Pitn reim, ten je pre ma dleit. Snam sa zdravo stravova, no obas si dm aj ja nieo nezdrav, ale len zriedka.Je pravda, e ste svoje 25. narodeniny oslvili heslom portom kzdraviu?relax, exteririnterview160 t l d o mu a b y t uno. Oslvila som ich srodinou nachate na Domai, kde som si skoila aj na vodn bicykel.Ku ktormu zo portov najviac in klinujeteNajlepie mi ide behanie, arada pozerm na hokej akrasokoruovanie.Keby ste mohli vyrazi kmoru, kam by ste sa chceli pozrie?Pia sa mi Maledivy aThajsko.Kto alebo o vm zaruene zdvihne nladu?Dobr pesnika, moji fanikovia, n psk. Ke mm von as, tak ho vyu-vam na oddych, na varenie, na stretnu-tie spriatemi arodinou, na wellness alebo tanie dobrej knihy.Ako by ste charakterizovali sam seba?To by omne mal poveda niekto in, ale sksim to. Viem, e som citliv, na niektor veci a prli. Okrem toho som trpezliv, uenliv. Som zasnvan, vniv, usmievav aneustle spievam.Chcete raz ma vek rodinu?Tim po vlastnej rodine ame by aj via. Len nech sme zdrav.Na Kristnku som sa pri osobnom stretnut pripravil aj troku in,sksil som ju otestovaotzkami zo sveta Kristninch pesniiekbez premania sokamitou odpoveou.Je jablko vae obben ovocie?no, patr medzi moje obben ovocie.Aktor jedlo je vae najobbenejie?Momentlne losos na bylinkovom masle so zeleninovm altom.Naozaj s najkrajie stromy naHorehron?Samozrejme. Ke to Kamil Peteraj tak pekne napsal, tak by to tak malo by.Povaujete svoj ivot za hru?Obas prevam situcie, ktor mi hru pripomnaj.Oom najradej snvate?Osamch peknch veciach.Kedy najastejie vhate?Ke si rno vyberm, o si obleiem.Ak je vaa najsilnejia zbra, ako chyti mua do siete?Pohad do o asmev.Z nahrvania spenho klipu Viem, lebo viem.relax, exteririnterview161 t l d o mu a b y t uCyril BahurinskFoto: Marin Kavuli, Zdenk mida, Patrik Ratajsk, ubo pirkoKontakt: www.kristinamusic.sk,www.facebook.com/kristinapelakovaV song pre ak chvle?Piese Ai seu te pego od Michaela Tela. Je to energick bomba.Kedy budete st pri oltri?Dfam, e oskoro!Rchlo test dopadol na jedna!Smeasopis, ktor je omoder-nom bvan, ned mi nepoloi vm ajktejto tmepr otzok.Ako si predstavujete idelny dom, i radej byt?Vsasnosti je pre ns idelne bvanie vbyte. Som rada, e som dostala tak monos aspolu smojou rodinou meme bva vbyte, ktor je pre ns postaujci. Ale ako v-ina, aj ja snvam otom, e poskon-en kariry si spolu smanelom postavme dom, ktor bude spa vetky nae snyKtor farbu uprednostujete aje pre vs aj upokojujca? Farby rada striedam, ale najviac ma ukuduje zelen farba alebo farba pr-rodnho dreva.Ak mte postoj, respektve relne vyuvate vdobytky dom-ceho relaxu, saunatness, bazn, vrivka aako ete relaxujete? Doprajete si naprklad po koncertnej nre mas? Zboujem mase asauny. Vinou si po nronom vkendedoprajem klasick mas alebo reexn mas chodidiel. Teraz vzime zanem navte-vova aj sauny. U sa na to tem.o pre vs znamen kuchya? Rada varte, resp. o najradej? Potrpte si na elektrospotrebie? Ktor znich pouvate najastejie apreoKuchya je pre ma miestom, kde relaxujem. Vemi rada varm pre svoju rodinu apriateov. Najobbenejie jedl s bor ajedl zrb. Najastejie pripravujem jedl vparnej rre, pretoe potom s chutn azdrav.Mte, alebo plnujete ma zhradu? Oslovuje vs prca na zhradnom dizajne, alebo skr zhradu vnmate ako miesto na prjemn grilovanie spriatemiZhradu teraz nemme, kee bvame vbyte. Je to vak jeden zmojich snov aje to miesto, kde rada budem trvi svoj von as. Mm svoje predstavy, ktor sa budem snai vnej zrealizova ato aj dizajnovo. Bude to miesto, kde sa rada budem stretva sosvojimi blzkymi, ale aj miesto, ktor mi prinesie relax arados.Srdene pozdravujem itateov tlu domu abytu aelm prjemn bvanie apohodu vskrom. Vaa Kristna Vaa KKIMPRESUMRONK XVI.december 2012Zdrav bvanie a teplo domovaVydavateNrodn 18, 010 01 ilinaRiadite projektuIng. Jozef Maruin e-mail: marusin@kj.skRedakciaDaniela Slotov e-mail: styl@kj.skMgr. Richard Mokr Ing. arch. Jana FitzovPhDr. Doc. Ing. Pavol BarnayNa sle spolupracovali Cyril Bahurinsk Mgr. Jaroslav Bartl Peter Blaeka Marcela Daniov Zuzana Janove Diana Maruinov Richard Maruin Eva Moravcov Silvia Neron Martina RychetskGabriela Sekerkov Eva SiminskMgr. Petra Stolrikov Miroslav lechta Tereza ZelenkovJazykov korektraBc. Daniela UrcovReklama ainzerciaKONTAKT/JUVEN, s. r. o.Nrodn 18 010 01 ilinatel.: 041/562 66 84 fax: 041/562 38 51e-mail: styl@kj.skVedci inzercie: 0901/705 313Bratislava: 0902/818 088Nitra: 0907/818 078ilina: 0907/877 828Sadzba, retu, scanBrick 103, 010 01 ilinatel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.skwww.reklamnyservis.skTlaGEORGBajzova 11, 010 01 ilina RozirujeMediaprint Kapa, erpacie stanice PHMa loklni distribtoriAdresa pre zasielanie korepondencieRedakcia TL KONTAKT/JUVEN, s. r. o.Nrodn 18, 010 01 ilinawww.kj.skISSN 13358901Registran slo EV 3341/09Jednotliv lnky vyjadruj nzory autorov anemusia by vdy toton so stanoviskom vydavatestva aredakcie. Redakcia nezodpoved zaobsah inzercie. Nevy ia da n rukopisy aobrazov materil nevraciame. Ko provanie, znovupublikovanie alebo rozirovanie ktorejkovek asti asopisu sa povouje vhrad ne spsomnm shlasom vydavatea.foto na oblke: Haas & Sohn Podhadov svietidlLED reektoryLED iarovkystavby realizcia interir TZBSTAVBY REALIZCIA, MATERILYSTAVBY / INTERIRINTERIR / TZBKatalgov projekty rodinnch domov spolonosti ARCHIPELAG, s. r. o. vhradn zastpenie pre SlovenskoPoradensk innosKomplexn ininierska innosStavebno-obchodn spolonos ArchipelagKomplexn obnova azatepovanie bytovch domov materilmi systmu EDISONNzov rmy: EUROPARTNER CONSULTING, s. r. o. stavebno-obchodn spolonosAdresa: Podjavorinskej 83P.O.Box 114984 01 LuenecMobil: 0915/214 767, 0948/415 157E-mail: europartnerconsultingsro@gmail.comInternet: www.europartnerconsulting.skOchrana drevaBaznov chmiaProtiplesov prpravkyDezinfekn a istiace prpravkyFarby, omietkoviny a pecilne nteryNzov rmy: STACHEMA Bratislava, a. s. Adresa: Rovinka 411900 41 RovinkaTel.: 02/45 98 55 00-2Fax: 02/45 98 53 19Mobil: 0905/470 178E-mail: sbv@stachema.skInternet: www.stachema.skObchodn astavebn innosZatepovacie afasdne prce PAREXLANKOOmietanieSanan prceProfesionlne bezplatn poradenstvoNzov rmy: STUCCO CONSTRUCTION, s. r. o. Adresa: trova 234/139061 01 Spisk Star VesTel.: 052/41 81 136Fax: 052/41 81 137Mobil: 0910/940461, 0915/880 650E-mail:stucco@stucco-construction.skInternet: www.stucco-construction.skVroba plenej krytiny, 33-ron zrukairok ponuka rezanch aahanch kridiel rznych druhov pre ikm strechyNzov rmy:TONDACH SLOVENSKO, s.r. o. Adresa: eleznin 53900 31 StupavaTel./fax: 02/62 25 06 25Internet: www.tondach.skKolektvny systm zabezpeujci zber anakladanie selektroodpadom zo svetelnch zdrojov a svietidielNzov rmy: EKOLAMP SlovakiaZdruenie vrobcov adistribtorov svetelnej technikyAdresa: Tureck ul. 37940 01 Nov ZmkyTel.: 035/644 54 45 - 8Fax: 035/644 82 12E-mail: ekolamp@ekolamp.skInternet: www.ekolamp.sk Meranie a regulcia Riadenie a monitorovanie FVENzov rmy: DOMAT CONTROL SYSTEM, s. r. o. Adresa: derncka 11851 01 BratislavaTel.: 02/20 64 89 65E-mail: kristina.vytrisalova@domat.skInternet: www.domat.skVroba apredaj kozubovch pec, kozubovch pec svmennkom, kozubovch vloiek astavebncNzov rmy:HAAS+SOHN RUKOV, s. r. o. Adresa: SNP 474408 01 RumburkTel.: +420/412332 353Fax: +420/412332 345E-mail: odbyt@haassohn.comInternet: www.haassohn-rukov.cz Elektrick vykurovacie panely ADAX NEO z NrskaNzov rmy: INTER AUDIO, s. r. o. Adresa: Ndvorie Eurpy 3672/38945 01 KomrnoFax: 02/45 52 40 36Tel. o ce:0915/654 110Mobil: 0905/884677E-mail:info@interaudio.sk, info@adaxneo.skInternet: www.adaxneo.skwww.interaudio.skTZB sluby relax, exterir TZBSLUBYPredaj kotlov na tuh paliv drevo, uhliePredaj automatickch kotlov na pelety WOODYPredaj doplnkovho sortimentu kachle na drevo, na uhlie; kpeov ohrieva vody LK-100, Z100Obchodn zastpenie SRNzov rmy: OPOP Slovakia, s. r. o. Adresa: Teplrensk 17971 01 PrievidzaTel.: 046/542 63 47Fax: 046/542 63 47Mobil: 0903/452 566E-mail: opopsk@tn.psg.skInternet: www.opop.czVrobca RNzov rmy: OPOP, spol. s r. o.Adresa: Zaovsk 750757 01 Valask MeziTel.: +420/571 675 589E-mail: sales@opop.czNajvia komern univerzlna poisova na Slovensku Nzov rmy: Allianz Slovensk poisova, a. s.Adresa: Dostojevskho rad 4815 74 BratislavaInfolinka: 0800 122 222Modr tel.:0850 122 222E-mail: allianzsp@allianzsp.skInternet: www.allianzsp.skBajzova 11, 010 01 ilinaTel.: 041 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91Fax: 041 763 26 77Mob.: 0905 427 402e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.skwww.kniharstvogeorg.sk predtlaov prprava CTP do formtu B1 tla do formtu B1 plnofarebn asopisy leporel, brory, prospekty, kalendre slovnky, zloenky, hospod. tlaoviny mkk a tuh vzby V1 V9 exkluzvna vzba, run itie vario pirla vysekvanie, dierovanie, znanie lakovanie, laminovanieZabezpeenie dodvky elektriny aplynu pre koncovch zkaznkov typu domcnos armyEnergetick poradenstvoZkazncky servisNzov rmy: KOMUNAL ENERGY, s. r. o. Adresa: M. R. tefnika 3570/129 010 01 ilinaSlovak RepublikTel.: +421/41/562 84 00, 516 67 16Fax: +421/41/541 08 89Zkazncka linka: 0850 122 333E-mail: komunal.energy@komunal-energy.skInternet: www.komunal-energy.skNAJEKONOMICKEJIE KOMNYNA SLOVENSKUZloen komny so amotovmi vlokami na odvodspaln z pevnch, kvapalncha plynnch palv s antikorovmi vlokami na odvodspaln z kondenzanch kotlov (turbokotlov)Leteck 37 (letisko), 052 01 Spisk Nov Vestel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.skvroba avvoj potrubnch systmovdomov apriemyseln podlahov vykurovanierozvody vody avykurovaniastropn chladeniaNzov rmy: UPONOR GmbH organizan zloka Adresa: Vajnorsk 105831 04 BratislavaTel.: 02/3211 1300, 1, 2Fax: 02/3211 1301E-mail: info-slovakia@uponor.comInternet: www.uponor.sk...odteraz aj v MARTINE!Suany, RuomberokJilemnickeho ulicaKINEKUS(bvala BILLA)Vrtky, ilinaUveden ceny s koncov vrtane 20% DPH a s garantovan ... ..- . |.' . -... ..-.- .-.-.- `!` '-.. .. ...-.. '.....' .. 'RVWXSQRVWRYDUXPHE\QDREMHGQYNX '...|- ... .. .'.|.. .'|- / |'...- .'... .-.. -.....-. posuvn rotohniska letn alebo zimn prevdzka vysok vkon mohutn kontrukciaNAHRAD KOTOL AJ SPORK!SPORK S VMENNKOM TEPLA ALFA TERM 20vkon: 5-8 kW + vmennk 10-17 kW, rozmery: 85 x 90 x 60om, dymovod: o 145 mm, zadn, bon a horn, hmotnos: 170 kg, pa||vo: drevo, uh||e, rozmer ohn|ska: 26/45 x 27 x 41 om, |nnos: 74 %, prs|uenstvo: p|eoh h|bok, sma|tovan, rot,letn zimn prevdzka1.199,-SPORK TRENDvkon: 7,5 kW, rozmery: 86 x 89 x 42 om, dymovod: o 120 mm, bon, hmotnos: 96 kg, pa||vo: drevo, |nnos: 60 %, prs|uenstvo: p|eoh do rry na peen|e, s pok|opom, presk|en dvierka ohniska389,-KACHLE FIKOTERMvkon: 5 kW,rozmery: 88,5 x 28,5 x 32om, dymovod: o 120 om, zadn, hmotnos:58 kg,palivo: drevo, uhlie,rozmer ohniska: 56 x 18 x 23om, |nnos: 78 %139,-KRBOV KACHLESTARvkon: 6 kW, rozmery:80x41x34 om, dymovod:o 150 mm, vrohn, pa||vo: drevo, hmotnos: 48 kg189,- s poklopom presklen rra s teplomeromSPORK R- 46 DE LUXEvkon: 5 kW, rozmery: 85 x 92 x 57 om, dymovod: o 120 mm, bon, hmotnos: 105 kg, pa||vo: drevo, rozmer ohn|ska: 21 x 17 x 40 om, |nnos: 74 %359,-KRBOV KACHLE ELITAvkon: 6 kW, rozmery:87x46x44 om, dymovod: o 120 mm, vrohn, pa||vo: drevo, hmotnos: 80 kg, oton rot ohn|ska,s varnou p|atou pre monos prpravy jed| 259,-KRBOV NRADIEKLASIK 4 ks + stojan,komb|no|a kov - nerez, lopatka, met||ka, kut, k||ete, vka 65 cm19,99NOAp|eohov, rozmer 50x40x60 om, na drevo, dekor tepan33,-KOTLINA SMALTOVAN 60 Lvkon: 5 kW, priemer 500 mm, dymovod o 120mm, vrtane 60 | kot|a - s pokrievkou, palivo: drevo, slovensk vrobok169,-kA80 k0M0drten, rrkov, priemer, zvit M1260 mm, na zvit M12 za 1,60 eur150 mm, na zvit M12 za 2,70 eur160 mm, na zvit M12 za 2,59 eur180 mm, na zvit M12 za 2,99 eurod 1,607,90DVIERKA NA KOMNp|eohov, zk|adn nter farbou, otvranie na skrutku, 36 x 20 cmod 6,30A0$A0 A kA80KOMNOVDRTENTOENdka3 m za 6,30 ERdka5 m za 8,70 ERdka7 m za 10,99 ERNRA TESNIACAna sporky, kaoh|e, nehorav mater||, b|e|a, dka 2 m6x6mm za 2,70eur8x8mm za 3,49 eur10x10mm za 3,99eurod 2,70289,-08IA0 00 EUROpr|emer va|oa: 32 om, objem: 65 ||trov, dymovod: o110mm, hmotnos: 36 kg, vka 130cm, palivo: drevo, sprcha a batr|a v oene, sma|tovan plech, amotFLIA REFLEXNrka 70cm, hrbka 2 mm za raditor, spora energie1,13 /bm$A0 F0F0LAELEKTRICKs hadicou, vkon 1200W, v|aoe|ov - aj na hrub ne|stoty - d|e|a, stavba, monos dokpen|a nhradnho f|tranho vreoka a f|tra47,-18,-$A0 F0F0LAvysva popo|a s had|oou,p|eoh, vka 29 om, o 28 om, na sat|e popo|a z kaoh| pomooou bytovho a|ebo |nho e|ektr|okho vysvaa, tento mode| vysvaa popo|a nepotrebujeskyRADITOR OLEJOVPlynul regulcia zvyovania a zn|ovan|a tep|oty. Tr| stupne vyhrievania pomocou nastav|tenho vkonu - 750 W, 1250 W,2000 W, 9 rebier49,99aremarket IILIAKamenn 4, 041 /777 77 77za@kinekus.skaremarket 80Soblahovsk 3161, arel COOP Jednoty032/ 640 12 95, tn@kinekus.skaremarket 80I0M880kBystrick cesta 2159044 /435 39 10, rk@kinekus.skaremarket 88AI$LAA PETRAlKAFedinova 14, 02 /638 11 447ba@kinekus.skkinekus F8II0IA, frauchisova predajahoreu 11 ivedla JU8T PlAYpd@kinekus.sk, 046 /54 14 412kinekus F000, frauchisova predaja0kruu 174G/74. pri C8 8lovuaftinfo.pu@kinekus.sk, 042/ 471 03 03 -5kinekus MA8I, frauchisova predajaJilemuickho ulica io]val Billaveduci.mt@kinekus.sk, 0907 999 600+08FA0IASTANICA PHM+08FA0IASTANICA PHM32,99KRBOV NRADIEHADES4 d|e|ne + stojan, na nerezovom stojane so sklenenou podstavou 18x18 cm, vka 65 cmbord|erneZOHREJTE SA LACNEJIEwww.kinekus.sk