เอกสารแห่งสภาสังคายนาวาติกันที่ ๒

  • Published on
    28-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

พระธรรมนูญ เรื่อง การเผยของพระเป็นเจ้า และ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ การแพร่ธรรมของฆราวาส เล่ม ๒

Transcript

<ul><li><p> !"#$ % &amp;'(( ) </p><p>% </p></li><li><p>NIHIL OBSTAT ROBERT RATNA BAMRUNGTRAKUL CENSOR DEPUTATIS IMPRIMATUR + CLARENCE J. DUHART C. Ss. R. EP. UDONTHANI DIE 4 SEPTEMBRIS 1968 </p></li><li><p>&amp;E () apostle = %&amp;'()* Christians = %0*1 covenant = &amp;44 doctrine = &amp;' % election = 67 gospel = 9:;&lt; (7=%0*) inspiration = ;6&gt; mystery = &amp;', *BCD6E6F New Testament = &amp;44&gt;'9 Old Testament = &amp;449 People of God = 1 Prophet = M Psalms = 6;B;&lt; Revelation = O;, , PQ; Send = 9 </p></li><li><p>Servant = )&gt;1 Tradition = &amp;'C&lt; Theme = S'&amp;D Word of God = : (GH&amp;'(() lauds = (:*1*)9 prime = (:*1 terse = (:* sext = (:*(</p></li><li><p>4 &amp;')4 7= 'X( </p><p>((</p></li><li><p>((</p></li><li><p>&amp;')4 7= g6-_1-)&gt;1Q9)&gt;1(F6 !"#$HH'!J#E</p><p>!"%K%'L! 'X(: Y. X%6'7= k`:;:%:'M(&amp; Q6M;:%:''=&gt; WS7*':(B4D(:(9(SE%D1</p></li><li><p>%:';Q6:P;'</p></li><li><p>E=;:6;</p></li><li><p>M&gt;:9 %D(Q((1%Wm)WW</p><p>0;;: (. Y\:q) ;Fm)E(( () 6B%:'W')CDFB;(g;M()9'BpDQ6Q;%D&gt;&gt;)W) g;M:Q60 '%4Q6MD90M:*9d o90=g;M0F1'DQ66%7100g</p></li><li><p>Q6(6t7O;7=19:&gt;0%:''7;'Q6%:'*Q67=EF)9100g (Y (&amp;. ^:Y\ (*. Z:Y[) ]. *'%:'17=*9)(Q;%DQ9 ('. Y^:Z^ Y:]. Z %. Yu:]-^) %:'''*:(F';g;n Q;9%D)(&gt;)%DQ6'%D;:&gt;&lt; Q6'&gt;. %:'17=P O;D**0k44Q6( lQ9(B%mE=0;</p></li><li><p>&gt;%:'0()F:6EmEF0=d EF ^. M ('</p></li><li><p>((F')CD (Z %. Y:Zu. [:Y^, \;^) '7=P;((&gt; l9:;PM l9:;%(F6):9 l9:;</p></li><li><p>%&amp;'()*Q6%7=&gt;:&gt;610;(9%'X</p></li><li><p>;1Q91(BB9*9P(BB &amp;'C%:'0'7*Q9_1. ;</p></li><li><p>Q6'0'0P;;. &gt;()('69 W((:B*(</p></li><li><p>%'X1</p></li><li><p> ;F EW1;:9 *'Qe{';:'9 :'(F9:*9 d (B9:&gt;769'F(F'; M;0c0(&amp;0cQ6)9&gt;</p><p>%'X</p></li><li><p>()0&amp;DQ6('&gt;Q9M&gt;t(</p></li><li><p>(</p></li><li><p>%:':9&amp;'C</p></li><li><p> H O ' Y\. (:QQ6*Q9%:'*'0P;%D g;;90Mp (671*0E=%D 7=%DP;(y44P:Q911*0</p></li><li><p>'BpD(F6)SEQ6'BpD Q6:0&amp;</p></li><li><p>90M: :'%:':9QPS96E6F'7%'X'9Q6)'9m9&gt;&amp;44;0' Q6&amp;44;0';0'1;Q&gt;&amp;44&gt;'9 *B:9Q'%0*(S&amp;44p&gt;'9&gt;g60*%D ( &amp;44&gt;'9 ('9Q6&amp;0&amp;44&gt;'9;: H P Q </p><p> Yf. : mE=|(&amp;BX %:';'&gt;(B%(</p></li><li><p>&gt;7&amp;44&gt;'9 C (</p></li><li><p>Q6: &gt;9:()9S)*SE0=(')CD0=EF M%:')(1'1</p></li><li><p>9*BCDQ6::'(%&amp;0g;%ESESCD&gt;6B9'%0*1*9 d Q6BQ</p><p>M9:;&lt; g;'B9')9'(</p></li><li><p>*B:9 m))((S0*)9</p><p>;%&amp;')*%D ;(</p></li><li><p>%'X%'X</p></li><li><p>''Q6S)* g;oo;0'(49MW;: &gt;(Q6%'X</p></li><li><p> X%1%:'6E6%0*F &gt;Q:9Q9%:'17= %'X</p></li><li><p>M=: %:yk&gt;yz&gt;%'X&gt;9 9&gt;'* r WP;) k`:P'9 l *9:(D'M6Q9: 19;</p></li><li><p>X: k`%D'7=9: l (B4'g) </p><p>()&gt;17%'X'9Q6:0Mp _1 (()X06*BBpQ6%0*1(B1F(BtQ967%'X</p></li><li><p>MP;66'QW0=EF MM17=</p></li><li><p> !"#$ 9:' H'!J#E</p><p> !"WXE%'L! H: </p><p>Y. X% B%90'(B0=(;)(04: </p><p>Z. l PS9'BpD%:'WM0&amp;')1'0m ;F 0&amp;</p></li><li><p>9P 6pC%40=MW%7 ' Q*9W'B9W44CX: )9&gt;g6 M'B9PQ66pCQ</p><p> 9:(:0M;0c0(&amp;0c Q6&gt;*&gt;0* (`.Z : ZY -ZZ ) SEF*0g**W'(:6;</p></li><li><p>[. ;F X% E%0;:9 7=90'Q6QP:0&amp;t)0 &gt;%)m6W'S(</p></li><li><p>(F6&gt;(:%D '7=Q;%:'S7;B4(00g%D;: (;) `6.[ : Zu ,%6 . [ :\ ) </p><p> q. 0'(F';M'0&gt;1'1%PM ? l ('. Yu :Y\ -Y] ) </p><p>oF M EM9:;1g(p (;): Yf : [ , 6. Z\ :Zf , . Z :[s ) M *(MD=)(7=Q6(&gt;1g(p*9P</p></li><li><p>*</p></li><li><p>a`b&amp;44:9'BpDW;E;);*BBp&gt;'&gt;%:'9%0*Q6B;P`Q9%:'&gt;6Bg6&gt;&gt; ;Fp(E6=6'70&amp;'BpDM;0c0(&amp;0c&gt;%0* Q6S:(('' 0*&gt;*</p></li><li><p>YZ. 9PW;&lt; 1 l S:0; l %D ((X:7%7=)1 &gt;'0m:(Dt':0**%') </p><p>Y[ .0M(&amp;mE=%0*10'w0*0F %:P;90'9' Q*9&gt;P*':0Q6CDM o90= '7=0M(&amp;(( </p><p>0M(&amp;(</p></li><li><p>%=_1 g;S7*'C7=&gt;&gt;9('C6 Q6MEp :1Q6&gt;%C(:M*D&gt;':0(6 *S7:9:01:01E= (F*:010&amp;;';: 0=:9F D7= d r '7='&amp;0&amp;'%0*Q6:*0Q9 </p></li><li><p>%:';&gt;(MoQ*96:01(((</p></li><li><p>P;%:'19:67&gt;;1*BBp(%:'%;)Q6*FP;;19:'0&amp;;0*&gt;Q6X(F7=19;:%);(9F r Q*9;:Q</p><p>9(</p></li><li><p>ZY. 7=&gt;%0*1P;p(9B;'Q6Q90=EF0&amp;</p></li><li><p>ZZ ( Z ) ;:(0&amp;'9:9%BC'%:';00='&gt;9&gt;Q</p><p>&gt;'9 d </p></li><li><p>(9(**9 d &gt;6%</p></li><li><p>1M;0c0(&amp;0c:'E=;*;_1 </p><p>oF 0&amp;</p></li><li><p>0)9Q6(&gt;9:;&gt;*Q*9X </p></li><li><p>( ) _X`EV KV%]X Q'$H%H%HWW] </p><p>[[. Q':90&amp;</p></li><li><p>oF '7=BQP0&amp; F 1; P'9'610; </p><p>( Y ) &gt;0&amp;</p></li><li><p>( [ ) %:&gt;'(1Xp7F'7'&gt;1Xp7F'7P;9::0=EF o90=&gt;9Q6w0*0 &gt;(X:Q6(6( (F</p></li><li><p>( [ ) '7=S7CD691&gt;0&amp;&amp;'</p></li><li><p>M'&gt;1&gt;0&amp;'' o90=9Q6%;):9 ';</p></li><li><p>&gt;C1&gt;%:0*9P; B&gt;; d (1P; </p><p>( Z ) 7=&gt;(B6B9'%</p><p>6B9'X&gt;:6(1B%%6(</p></li><li><p>90=&gt;:0(9 (B%**Q9:9 M Q;*:9;91;0= &gt;'7=1M;0c0(&amp;0c(F';'9:'0&amp;((</p></li><li><p>\[. S)*(;'</p></li><li><p>MEpQ6(;6(;0&amp;6</p></li><li><p>%D04Q6%BC %D((19S:)1;)9*6;P(BM*:p :9%D;W'0'M;0c0(&amp;0c9mmEFM(&amp;Q6QW P;'g; k`: Q61B6</p></li><li><p>\q. oF 7=&gt;S:)1'0m0;69*W'((&gt;W1;0=EF:9 X%*9 d &gt;'0mQ*96X%'</p></li><li><p>]Z. *6;e0&amp;M )'1Xp7F'7&gt;'0m9:::9S7*'44*0P:&gt; \u Q9_&amp;')4*BBp'Q</p><p>(</p></li><li><p>(B:'0m(1B'_'C6 </p><p>%. &gt;'0mX0p&amp;0'|p&lt; Z. F &gt;(P;g;B4*'C'B</p><p>(('0m%C|p'0m:; 7=g1D*BBpP'9*&gt;_D('0m(</p></li><li><p>( Z ) 9PW*' &gt;_D(B%D*9'</p></li><li><p>*</p></li><li><p>9S)*E'B9P%:'M;0c0(&amp;0c'BpDQ604 </p><p>^Z. Q*9'7=w0*0 W';%6%:'*Q*96((_&amp;')4</p></li><li><p>96:(7F a`b49 mE=Q961F Q6*0*0*'%:00o'C'B((</p></li><li><p>Q69Q'9(): *6;(W1;&gt;1 '7='%&gt;6*Q6P'9'&lt; _D7B_D </p><p>^q. Q((</p></li><li><p>%0*&amp;'(F';9P oF9MQP</p></li><li><p>&gt;X0p_1 B4*&gt;_1(Wp(MSE() MM:9'0m '7=9:Q6(MDQ6: 9:;( l X:*BBp l (X:B(0MQ9:(W:9%)99::''9 </p><p>F &gt;Q*9</p></li><li><p>w04C:1 %:(&gt;:9'0m;7=0&amp;'g6S0=(M1%''BpDF9:'&gt; 04;: </p><p>Q(0 %D(w0*0(</p></li><li><p>Q6:0:%D7=%:';g6(Fg6 (FQ</p><p>(:6(F:(F%7M;0c0(&amp;0cP;:04 '7=&gt;;_D7)7=(</p></li><li><p>FWQ60;6 l *':%D:9 l P'919: (9(PP'9P;6 l (.Y] :] ) oF :6*F_B;%&amp;')*E69::9 l 9: '=X:Q6((MD*9P l (. ^ :\ ) </p><p>sf. Q*97=&gt;_D7'107= d M0*0(</p></li><li><p>61=:g'7= d E*S71=:g'(FQ</p><p>(1:;P;*6;:P'9:91=:g'P Q</p><p>&gt;'9'60;1=:g'E=&gt;:'t(g':0*&gt;&gt;</p></li><li><p>%:MEp0&amp;Q</p><p>(1g;6g1DP;9::Q69EF </p><p>qY. 7=&gt;S71=:g':;(1 sq P;9Q(0 P'9'</p></li><li><p>%. :*0(''*'%:90=(</p></li><li><p>:07:;(; d (</p></li><li><p>19;S7:9(X:9::'M S:;((:*04Q</p><p>F *':0%C Q*9((:*F*Q*9*')((:*04Q6*P; </p><p>qq. 7=((:*04gSDW;&lt; 7 :;9:W;&lt; %:((gSD 7:;9:'%:(Q</p><p> '7=(P; </p><p>Yuu. )X06*BBp%:&gt;&gt;9&gt;'</p></li><li><p>Q6&gt;:o6&gt;49 Q*7_:&gt;:;((:*04g;:;9:'_D 7:;&gt;')9:;1Xp7F'7&gt;(:*04 Q'0&amp;gSDWP; Q*9%Q6F*%Q6(</p></li><li><p> H P !k </p><p>YuZ. M S7:9(6ESE&amp;'PS9;Q9*BBp |(&amp;0cQ6B4BM669</p></li><li><p>Yu[. '7=o6&amp;'*9 d %0**'6;e19:o6B4 M M&amp;'kmE=WP&gt;B469</p></li><li><p>0=EF;:0M(&amp;'1g(pQ60'** </p><p>oF X% EW%:44*0;*9P%p</p></li><li><p>6pCo(M6*9 d P:7=6960=EFQ6:P;o6&amp;'k9;&lt; (F&gt;0&amp;% &gt;&amp;01&gt;19:(</p></li><li><p>. 9:1g(pW19 :6&amp;0%*Q*BBp&gt;&gt; '0&gt;19Q*96</p><p>&gt;;%'(9F Q*9&gt;&gt;*6;SE6pC%4&gt;1g(pmE=P;Q9619Q*9X&gt;Q6*9%*9((9F Q*9%:'1g(p&gt;Q</p><p>(B%*'S0=*9 d Q6*'C</p></li><li><p>%0*((&gt;*:0%DQ6:Q</p><p>o''&gt;*BBp9 </p><p>9PW;&lt; :o6B4P'9%:S7:9%4:9:o6(6B9'%0*171*07%C:1g;oQ9(o6 M6%:o6Q*9B4(M</p><p>6 :9B'(D'</p></li><li><p>g;o*eg(&gt;1 </p><p>oF 0=;*</p></li><li><p>YY\. ;*</p></li><li><p>YYf. ;*W F 7(;1&gt;0&amp;'</p></li><li><p>oF :6'&amp;')*(;*&lt; :;&gt;'S90';*C0&amp;1&gt;%:0Q6S(;*19Q*9&gt;%C&gt;49P;(9FQ*9&gt;%C6W d &gt;1P;;: Q6&gt;1*BBp(F';'</p></li><li><p>7F6M*'%:0(</p></li><li><p>'M06O7=B;%D</p></li><li><p>9:'</p></li><li><p>YZf. :00oM06' 'B((&gt;9M06O90Mp Q6'&gt;'' 7M_D(M *;M </p></li><li><p>YZq. 'Q6%M%:0 o90=(</p></li><li><p>P: Q6'S&gt;%Q''Q9M06O&gt;M06' </p><p>Y[Y. '%:(1%7='M_1P:)&gt;49yzM(%0Mp9 </p><p>Gm% </p><p> H#$L !_ %6:*0('gX1k*:(0*D:E=**:Q6&gt;0(0Q</p><p>;0(0g</p></li><li><p>Z. F %QS6:9 P'9';*9g%(1&gt;%'</p><p>'7 </p><p>Q</p><p>*9 d (17=</p></li></ul>

Recommended

View more >