6 Ασκησεις Λογισμου Μεταβολων

 • Published on
  13-Apr-2017

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • &

  - tasoslazaridis13@gmail.com anthpsar@ee.duth.gr

  , 2016

  mailto:tasoslazaridis13@gmail.commailto:anthpsar@ee.duth.gr

 • 1

  D

  . ds h

  exp(-h/H)ds H. .

  D H ;

  , y a , y , y ay y y 1 ,y C

  .

  ds

  hHd e ds

  0 0 0

  D Dh h

  H Hd e ds K e ds

  h y x 2

  1dy

  ds dxdx

  ,

  2

  21 y, y 1 y y x y

  H H

  a

  dye dx e dx

  dx

  y

  . x, Euler [1], [3]

  2, 1 yy

  HF y y e

  yF

  F y F yF cy

  , c R (1)

  yF

  21 y

  yH

  y

  yF e

  (1) 2

  2

  21 y

  1 y

  y yH H

  ye e c

 • 2 2 2 1 y 1 y y y

  H He y e c

  22 2 2 2 1 y y

  y yH He c e c c

  2 22 2

  2

  2 y y

  y yH He c e c

  c c

  22

  22

  y

  H

  yH

  cdycdy e c dx dx

  e c

  (2)

  .

  . Mathematica

  2 22 2 2

  12 2

  2 2

  ln 1 1

  y y y yH H H H

  y yH H

  He c e c c e c edy

  c

  e c c e c

  (2)

  22

  y

  H

  cdydx

  e c

  2 22 2 2

  22

  2

  ln 1 1

  y y y yH H H H

  yH

  He c e c c e c e

  x c

  e c

  (3)

  (3) , 2c c

  y ay y y , 2x2 .

  l

  D,

  21 a

  l y dx D

  (4)

  (4) y (3)

  D H.

 • 2

  v x,

  :

  .

  : 22p v

  . ;

  [2]

  2 3 2 3

  0 0

  4 , 4

  L L

  F v yy dx F F y y v yy dx

  0 0y y L R .

  Euler 3f yy , x

  3 23 0f d df d

  y yyy dx dy dx

  y

  3 3 30 d

  yy yy cdx

  31

  3 31

  3

  c c

  y y y dy cdxy y

  1 43 3

  1

  3

  4y dy cdx y cx c

  y

  3

  4y x Ax B , ,A B

 • 3

  434

  000 0

  BBy

  Ry L R R AL AL

  3

  4xy x R

  L

  , 0,x L

  3

  4y x Ax B

  0 0y y L

  3

  40 0 0 0 0y B B

  20 3 0 0

  f Ly L y L A

  y

  ,

  0y

 • 3

  ,

  u.

  .

  ,

  .

  du gu()

  r2du. , g

  u(r) .

  du

  2rds, ds .

  0

  2

  R

  duV r dr

  dr

  u :

  r R tanu R a , 0u R

  0r 0 0u .

  u r(u) du.

  2 dU gudm gu r u du

  2 2

  0 0

  R Rdu

  U g ur u du g ur drdr

  2

  2 22 2 2 1

  dudU r ds r dr du r dr

  dr

 • 2

  0

  2 1

  Rdu

  U r drdr

  2

  2

  0 0

  2 1

  R R

  tot

  du duU U U g ur dr r dr

  dr dr

  (1)

  V,

  2

  0

  Rdu

  V r drdr

  tandu

  dr

  (1)

  2 2

  0 0

  2 1

  R R

  totU g ur dr r dr

  2 2 22 1 u VH gur r r v

  Euler-Lagrange

  0Vd H

  dr V

  2 , 0 0u ud H

  r gdr u

  2 2

  20 2

  1u V

  Hgur r r

  u

  r

  22 2

  2 2 22

  10 2 2 2 2

  1 1 1V

  dvr gur r g r r

  dr

  3 2

  2

  1 1

  11

  Vd g udr r

  1 du

  dr

  2

  2

  1 Vd u du g udr r dr

  0 0V g gu r AI r BK rg

  0I 0K Bessel , , VA B .

 • 4

  m k.

  . Fcos(t)

  , .

  () Hamilton Euler-Lagrange .

  () Hamilton

  km

  -.

  Hamilton Euler-Lagrange.

  () km

  .

  (),

  . ,

  .

  x g .

  2 21 1

  2 2T mu mx , x x t

  .

  cos( t)F F mg F

  cos( t) U U x Fdx F dx mgdx F dx

  cos( t) U x k xdx mg dx F dx

  21

  cos( t) c2

  U x kx mgx Fx , x x t

 • Euler [3], [4] ,

  2 21 1 cos( t) c2 2

  L T U mx kx mgx Fx

  cos( t)xL

  L kx mg Fx

  x

  LL mx

  x

  Euler

  0 cos( t) 0 L d L d

  kx mg F mxx dt x dt

  cos( t) 0 kx mg F mx

  cos( t) k F

  x x gm m

  , x x t (1)

  Hamilton [1]

  cos( t)xL

  p L kx mg Fx

  2 21 1

  , , cos( t) cos( t) c2 2

  H H x x t px L kxx mgx Fx mx kx mgx Fx

  Hamilton

  H

  x x xp

  (2)

  cos( t)xdLH H

  p mx kx mg Fx dt x

  (3)

  (3) Hamilton (1) Euler, .

  (3) km

  .

  cos( t) k F

  x x gm m

  , x x t (3)

  2

  ,

  0k

  x xm

  2

  1 2 0 , k k k

  i im m m

  1 21 2 1 2k k

  i t i tt t m mx t c e c e c e c e

  cos sinx t A B t C t

 • , ,A B C

  sin cosx t B t C t

  2 2cos sinx t B t C t

  (3)

  2 2 cos sin cos sin cos( t) k F

  B t C t A B t C t gm m

  (1):

  22

  2

  2 2 20 0 0 ,

  k Fk F FBB B Bm mm m m k

  k k kC C C C

  m m m

  k mgmgA g AA

  m kk

  2 cosmg F

  x t tk m k

  km

  ,

  1 2 2 cosk k

  i t i tm m

  mg Fx t x t x t c e c e t

  k m k

  2 k

  m .

  2

  1 2 2 lim cos

  k ki t i t

  m m

  k

  m

  mg Fx t c e c e t

  k m k

  2

  1 2 22

  cos lim i t i t

  k

  m

  tg Fc e c e

  km

  m

  .

  , .

  Fcos(t) ,

  , (.

  ).

 • 5

  , z .

  : 2 2 2 2ds a d dz

  1 1,z 2 2,z .

  . ;

  Lagrange 2 2 2x y a .

  1 1,z 2 2,z

  2 2 2 2 2 2 2 ds a d dz ds a d dz

  2

  1

  2

  2 2 2 2 S= S= dz

  a d dz a dd

  Euler

  2 20 0 z z

  d d zF F

  d d z

  2 2 2 2 2

  2 2

  zc z c a c z

  z

  2 2

  1 1

  ac acz dz d

  c c

  12

  1

  acz c

  c

  (1)

  . 1c c

  1 1 12 1 2 1 22

  2 2 12

  11

  1

  acz c ac

  z zcc

  acz c

  c

 • 1 2 1 2

  2 21 2 1 2

  1 2 1 22 2 1 1 2 2

  1 2 1 2

  1 1

  z z z zac ac

  c c

  z z z zz c c z

  (1)

  1 2 1 22 2

  1 2 1 2

  z z z zz z

  1 2 2 21 2

  z z

  z z

  .

  1 1,z 2 2,z .

  1 2 2 21 2 2

  z zz z

  n

  n Z

  2

  1

  2 2 2

  2 2 2

  s

  s

  dx dy dzL x y a ds

  ds ds ds

  Lagrange [4]

  2 2 22

  dxd ds xds dx dy dz

  ds ds ds

  2 2 22

  dyd ds yds dx dy dz

  ds ds ds

  2 2 20

  dzd ds

  ds dx dy dz

  ds ds ds

  2 2 2 2ds dx dy dz

  2

  22

  d xx

  ds

  2

  22

  d yy

  ds

  2

  20

  d z

  ds

  2 2 2x y a

 • 2

  1

  2

  0coss s

  x aa

  0sins s

  y aa

  .

  z bs c

 • 6

  R>0

  :

  1

  0

  2 21 sin J d

  .

  Legendre.

  2 2, 1 sin F F

  F , Euler

  0 d F F

  cd

  2

  4 2 2 2 2 2

  2 2

  sin sin sin

  1 sin

  Fc c c

  4 2 2 2 22 2 2

  sin sin sin sin

  cc c

  c

  2 2 2

  sin sin

  c d

  c

  1

  12 2 2 2

  ccotcos

  sin sin 1

  c dc

  c c

  1 cos

  cottan sin

  1 12

  ccotcos

  1c

  c

  .

  Legendre, 2

  20

  F

  , 0 1,

  2

  2 2

  sin

  1 sin

  F

  2sin 0

 • 2

  1

  F

  F

  2 22

  22

  2 2

  11

  1

  AA A

  F

  2 2

  2

  21 0

  1

  AA A

  ( 2sin 0 )

  22

  2 1 0

  1

  AA

  2 2 1 0 A A

  1 0 .

  Legendre.

 • [1] . : , 1993.

  [2] B.V.Ramana Higher Engineering Mathematics New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2008.

  [3] I. M. Gelfand and S.V. Fomin Calculus of Variations New Jersey: Englewood Cliffs, 1963.

  [4] . : .