603.46.554 Fiat Croma Radio - Fiat- ?· FIAT CROMA 603.46.554 NL AUTORADIO. AUTORADIO MET CD-SPELER…

  • Published on
    15-Feb-2019

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

FIATCROMA603.46.554 NLAUTORADIO

AUTORADIO MET CD-SPELER

AUTORADIO MET MP3 CD-SPELER

F0L0055m

F0L0056m

INLEIDING ............................................................................... 4TIPS ............................................................................................ 4 Verkeersveiligheid ............................................................... 4 Ontvangstomstandigheden ................................................ 4 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud ........................... 5 Compact Disc ...................................................................... 5

AUTORADIO MET CD-SPELER

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL ........ 7ALGEMENE INFORMATIE .................................................. 12 Radio ...................................................................................... 12 CD-speler .............................................................................. 13 Audiosysteem ....................................................................... 13 Diefstalbeveiliging ................................................................ 13VERKLARENDE WOORDENLIJST ................................... 15WERKING ................................................................................ 18

Bedieningsknoppen op het stuurwiel .............................. 18Functies en instellingen .......................................................... 20Inbouwvoorbereiding telefoon ............................................ 24Radio (Tuner) .......................................................................... 25Menu .......................................................................................... 38CD-speler ................................................................................. 43Werking van de CD-wisselaar ............................................. 48Technische gegevens .............................................................. 53

AUTORADIO MET MP3 CD-SPELERBESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL ........ 55INLEIDING ............................................................................... 60MP3-speler ................................................................................ 60Menu .......................................................................................... 67Technische gegevens .............................................................. 73

IIIINNNNHHHHOOOOUUUUDDDD

4

INLEIDINGDe autoradio is uitgerust met een CD-speler (autoradio met CD-speler) of een MP3 CD-speler (autoradio met MP3 CD-speler). De vormgeving enspecificaties van het systeem zijn aangepast aan hetinterieur en sluiten aan bij het ontwerp van hetdashboard. De afmetingen van de vast ingebouwdeautoradio zijn afgestemd op de auto, waardoor deradio niet in een andere auto kan worden gebruikt.

De autoradio is op een ergonomische positie gemonteerd voor zowel de bestuurder als de passagieren met de symbolen op het front kunnen snel de eenvoudig te gebruiken bedieningsorganen wordenherkend.

De 10-CD-wisselaar (indien aanwezig) is in debagageruimte geplaatst.

Hieronder zijn tips en aanwijzingen opgenomen. Hetverdient aanbeveling deze aandachtig te lezen. In dezeaanwijzingen is ook de bediening van de CD-wisselaar(indien van toepassing) via de autoradio opgenomen.Zie voor het gebruik van de CD-wisselaar hetbetreffende instructieboekje.

TIPS

Verkeersveiligheid

Voordat u gaat rijden, raden wij u aan om vertrouwdte raken met de verschillende functies van deautoradio (bijv. het opslaan van stations).

Ontvangstomstandigheden

Tijdens het rijden wisselen de ontvangstomstandig-heden voortdurend. De ontvangst kan gestoordworden door de aanwezigheid van bergen, gebouwenof bruggen, vooral als u ver verwijderd bent van dezender waarnaar u luistert.

BELANGRIJK Bij verkeersinformatie kan het volume aanzienlijk toenemen in vergelijking tot de normaleweergave.

ATTENTIEEen te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven vananderen in gevaar brengen. Wij raden u dan ook aan om het volume altijd zo teregelen dat geluiden van buiten (bijv. claxons, sirenes van ambulance, brandweer,politie e.d.) hoorbaar blijven.

5

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud

Zonder dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn,is een lange levensduur van de speciaal ontworpenautoradio gegarandeerd. Wendt u bij storingen tot de Fiat-dealer.

Maak het frontpaneel alleen met een zachte enantistatische doek schoon. Schoonmaak- englansmiddelen kunnen het front beschadigen.

Compact Disc

Vuil, krassen of vervormingen kunnen sprongen in degeluidsweergave tot gevolg hebben en hebben eennegatieve invloed op de geluidskwaliteit. Voor eenperfecte weergave geven wij u de volgende tips:

gebruik alleen CDs met het merkteken:

verwijder vingerafdrukken en stof van het CD-oppervlak met een zachte doek;

gebruik voor het schoonmaken nooit chemischeproducten (bijv. antistatische sprays of thinner)omdat hierdoor het oppervlak van de CD kanworden beschadigd;

berg na het beluisteren de CD weer op in hetdoosje om te voorkomen dat er vlekken of krassenontstaan die de weergave kunnen verstoren;

stel de CDs niet bloot aan warmtebronnen,zonnestraling of vocht om te voorkomen dat deCDs vervormen;

plak geen stickers op het CD-oppervlak en schrijfnooit met een pen of potlood op het weergave-oppervlak van de CD.

Neem de CD uit het doosje door in het midden vanhet doosje te drukken en de CD aan de rand omhoogte trekken.

Pak de CD altijd bij de rand vast. Raak nooit hetoppervlak aan.

Verwijder eventuele vingerafdrukken en stof van hetCD-oppervlak m.b.v. een zachte doek. Houd de CD bijde randen vast en reinig de CD vanuit het midden naarde randen.

6

Gebruik geen CDs met krassen, barsten ofvervormingen enz. Het gebruik van dergelijke CDskan storingen of schade veroorzaken.

Voor een optimale weergave raden wij aan origineleCDs te gebruiken. Een goede werking is nietgegarandeerd bij het gebruik van een CD R/RW die opeen afwijkend formaat is beschreven en/of eenmaximum capaciteit heeft groter dan 650 MB.

BELANGRIJK Gebruik geen in de handel verkrijgbare beschermfolies voor CDs of CDs met stabilisatorenenz. omdat deze kunnen vastlopen in het inwendigemechanisme en de CD kunnen beschadigen.

BELANGRIJK Als u CDs gebruikt die beschermd zijntegen kopiren, kan het enkele seconden duren voordat de CD wordt weergegeven.

BELANGRIJK De CD-speler kan de meeste in dehandel verkrijgbare compressiesystemen lezen (bijv.LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER) maar, door deverdergaande ontwikkeling van dergelijke systemen,kan het lezen van alle compressieformaten nietgaranderen.

BELANGRIJK Als er een multisessie-CD wordtingestoken, dan kan uitsluitend de eerste sessieworden weergegeven.

Nieuwe CDs kunnen oneffenheden hebben rondomde randen. Als deze CDs worden gebruikt, kunnen zeniet worden weergegeven of kan het geluid over-springen. Verwijder deze oneffenheden aan de randenmet bijv. een ballpoint.

AUTO

RADI

O ME

TMP

3 CD-

SPEL

ERAU

TORA

DIO

MET C

D-SP

ELER

7

AAAAUUUUTTTTOOOORRRRAAAADDDDIIIIOOOO MMMMEEEETTTT CCCCDDDD----SSSSPPPPEEEELLLLEEEERRRR

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEELF0L0057m

8

AUTO

RADI

O ME

T MP

3 CD-

SPEL

ERAU

TORA

DIO

MET C

D-SP

ELER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOURCE-SCAN

Display

N

O

6

AUDIOSYSTEEM-LOUDNESS

5-MIX

Audiobron/Scan-functie selecteren

Automatisch zoeken naar stations

Eject CD (CD uitwerpen)

Handmatig zoeken naar stations

Automatisch zoeken naar stations

Handmatig zoeken naar stations

Voorkeuzestation 6

Audio-instellingen/Loudness

Voorkeuzestation 5/MIX-functie

CD-speler, CD-wisselaar(indien aangesloten) of Radio selecteren

Handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken +PTY: zoeken +AF: zoeken +

Eject CD

Handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken +PTY: zoeken +AF: zoeken +

Automatisch zoeken naar stationsTP: zoeken -PTY: zoeken -AF: zoeken -

Handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken -PTY: zoeken -AF: zoeken -

FM/AM: oproepen voorkeuzestation 6

Bass (B)Treble (T)Fader (F)Balance (B)

FM/AM: oproepen voorkeuzestation 5

FM/AM-stations kort beluisteren

Snel handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken +PTY: zoeken +AF: zoeken +

Snel handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken +PTY: zoeken +AF: zoeken +

Snel automatisch zoeken naar stationsTP: zoeken -PTY: zoeken -AF: zoeken -Snel handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken -PTY: zoeken -AF: zoeken -

FM/AM: oproepen voorkeuzestation 6

In-/uitschakelenLoudness

FM/AM: oproepen voorkeuzestation 5

Toets Toetsen en frontpaneel

Letter of symbool Functie

RADIO

Kort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)

AUTO

RADI

O ME

TMP

3 CD-

SPEL

ERAU

TORA

DIO

MET C

D-SP

ELER

9

CD-speler, CD-wisselaar (indien aangesloten) of Radio selecteren

Eject CD

Volgend muziekstuk selecteren

Muziekstuk herhalen/vorig muziekstuk selecteren

Bass (B)Treble (T)Fader (F)Balance (B)

MIX-functie in-/uitschakelen

Muziekstukken op CD kort beluisteren

Snel vooruitspoelen

Snel terugspoelen

In-/uitschakelenLoudness

CD-speler, CD-wisselaar (indienaangesloten) of Radio selecteren

Volgende CD selecteren

Eject CD

Volgend muziekstuk selecteren

Vorige CD selecteren

Muziekstuk herhalen/vorig muziekstuk selecteren

Bass (B)Treble (T)Fader (F)Balance (B)

MIX-functie in-/uitschakelen

Muziekstukken op CD kort beluisteren

Volgende CD selecteren (continu)

Snel vooruitspoelen

Vorige CD selecteren (continu)

Snel terugspoelen

In-/uitschakelenLoudness

CD-spelerKort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)

CD-spelerKort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)

10

AUTO

RADI

O ME

T MP

3 CD-

SPEL

ERAU

TORA

DIO

MET C

D-SP

ELER

11

1213

14

15

16

17

18

19

20

4-RPT

MENU-PRESET SCANBAND-AUTOSTORE

3-II

AF-TA

2-CLR

1-TPM

PTY

ON/OFF VOLUME

CD-lade

Voorkeuzestation 4/REPEAT-functieMenu-functie/Scan-functieGolfband selecteren

Voorkeuzestation 3/Pauze weergaveAlternatieve frequentie (AF)Verkeersinformatie (TA)Voorkeuzestation 2/CLR-functie(opgeslagen muziekstukken wissen)

Voorkeuzestation 1/TPM-functie (weergavevolgorde muziekstukkenopslaan)Programmatype

Autoradio in-/uitschakelen/Volumeregeling

FM/AM: oproepen voorkeuzestation 4

Menu in-/uitschakelenFM1, FM2, FMT, MW, LW

FM/AM: oproepen voorkeuzestation 3

TA ON/OFF

FM/AM: oproepen voorkeuzestation 2

FM/AM: oproepen voorkeuzestation 1

PTY ON/OFF

Bij ingeschakelde radio:Audio Mute in-/uitschakelenBij uitgeschakelde radio: autoradioinschakelen/Volumeregeling:naar links draaien: verlagennaar rechts draaien: verhogen

FM/AM: opslaan voorkeuzestation 4

Voorkeuzestations kort beluisterenAutomatisch opslaan op de FMT-golfbandFM/AM: opslaan voorkeuzestation 3

AF ON/OFF

FM/AM: opslaan voorkeuzestation 2

FM/AM: opslaan voorkeuzestation 1

PTY: weergave geselecteerdprogrammatypeBij ingeschakelde autoradio: uitschakelen

Bij uitgeschakelde radio: inschakelen

Toets Toetsen en frontpaneelLetter of symbool Functie

RADIOKort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)

11

AUTO

RADI

O ME

TMP

3 CD-

SPEL

ERAU

TORA

DIO

MET C

D-SP

ELER

REPEAT-functie in-/uitschakelen

Menu in-/uitschakelen

Pauze CD-weergave in-/uitschakelen

TA ON/OFF

TPM-functie in-/uitschakelen

PTY ON/OFF

Automatisch opslaan op de FMT-golfband

AF ON/OFF

Opgeslagen muziekstukken van geselecteerde CD wissen

Gewenst muziekstuk opslaan

REPEAT-functie in-/uitschakelen

Menu in-/uitschakelen

Pauze CD-weergave in-/uitschakelen

TA ON/OFF

PTY ON/OFF

Automatisch opslaan op de FMT-golfband

AF ON/OFF

CD-speler

Kort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)

CD-speler

Kort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)

12

AUTO

RADI

O ME

T MP

3 CD-

SPEL

ERAU

TORA

DIO

MET C

D-SP

ELER

ALGEMEENHet apparaat heeft de volgende functies:

RADIO

PLL-tuner voor de golfbanden FM/AM/MW/LW;

RDS (Radio Data System) met TA(verkeersinformatie) - PTY (Program Type) -EON (Enhanced Other Network) - REG(regionale programmas);

AF: zoeken naar alternatieve frequenties in RDS;

voorbereid op ontvangst van alarmberichten;

automatisch/handmatig afstemmen;

handmatig opslaan van 36 stations: 18 op deFM-golfband (6 op FM1, 6 op FM2, 6 op FMT), 6 opde MW-golfband, 6 op de LW-golfband en 6 PTY-stations (alleen op de FM-golfband);

automatisch opslaan (functie AUTOSTORE) van 6stations op de FMT-band;

functie DX (Distant: maximum gevoeligheid bij hetzoeken van radiostations) en LO (Local: minimumgevoeligheid bij het zoeken van radiostations);

Scan-functie (opgeslagen stations kort beluisteren);

SVC-functie: snelheidsafhankelijke volumeregeling

automatische stereo/mono-weergave.

Wendt u voor de installatie en aansluiting van de CD-wisselaar tot de Fiat-dealer.

Op een multimedia-CD staan naast audiotracks ook gegevens geregistreerd. Als dit type CD wordtafgespeeld kunnen er harde piepgeluiden ontstaan, waardoor niet alleen de verkeersveiligheid ingevaar komt, maar waardoor ook de eindversterker en de luidsprekers beschadigd kunnen worden.

13

AUTO

RADI

O ME

TMP

3 CD-

SPEL

ERAU

TORA

DIO

MET C

D-SP

ELER

CD-SPELER

CD direct selecteren;

muziekstuk selecteren (vooruit/achteruit);

snel vooruit-/terugspoelen;

Mix-functie (willekeurige weergave van demuziekstukken);

Repeat-functie (muziekstuk herhalen);

Scan-functie (muziekstukken op CD kortbeluisteren);

TPM-functie (weergavevolgorde muziekstukkenopslaan);

CLR-functie (opgeslagen muziekstukken wissen).

AUDIOSYSTEEM

Functie Mute/Pauze;

functie Loudness;

7-bands grafische equalizer;

gescheiden regeling bassen/hoge tonen;

balansregeling kanalen rechts/links.

DIEFSTALBEVEILIGING

De autoradio is voorzien van een diefstalbeveiliging diegebaseerd is op de informatie-uitwisseling tussen deautoradio en de regeleenheid (Body Computer) in deauto.

Dit systeem garandeert maximale veiligheid en zorgtervoor dat de geheime code niet opnieuw hoeftworden ingevoerd, als de voeding van de autoradioonderbroken is geweest. Als de voeding weer wordtaangesloten, wordt het systeem automatisch gecontro-leerd. Tijdens deze controle verschijnt op het displayongeveer 1 seconde het opschrift CANCHECK.

Als deze controle een positief resultaat heeft, danbegint het apparaat te werken. Als de codes bij de vergelijking echter niet overeenkomen of als de autoradi...