603.46.554 Fiat Croma Radio - Fiat- ?· FIAT CROMA 603.46.554 NL AUTORADIO. AUTORADIO MET CD-SPELER…

  • Published on
    15-Feb-2019

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>FIATCROMA603.46.554 NLAUTORADIO</p> <p>AUTORADIO MET CD-SPELER</p> <p>AUTORADIO MET MP3 CD-SPELER</p> <p>F0L0055m</p> <p>F0L0056m</p> <p>INLEIDING ............................................................................... 4TIPS ............................................................................................ 4 Verkeersveiligheid ............................................................... 4 Ontvangstomstandigheden ................................................ 4 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud ........................... 5 Compact Disc ...................................................................... 5</p> <p>AUTORADIO MET CD-SPELER</p> <p>BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL ........ 7ALGEMENE INFORMATIE .................................................. 12 Radio ...................................................................................... 12 CD-speler .............................................................................. 13 Audiosysteem ....................................................................... 13 Diefstalbeveiliging ................................................................ 13VERKLARENDE WOORDENLIJST ................................... 15WERKING ................................................................................ 18</p> <p>Bedieningsknoppen op het stuurwiel .............................. 18Functies en instellingen .......................................................... 20Inbouwvoorbereiding telefoon ............................................ 24Radio (Tuner) .......................................................................... 25Menu .......................................................................................... 38CD-speler ................................................................................. 43Werking van de CD-wisselaar ............................................. 48Technische gegevens .............................................................. 53</p> <p>AUTORADIO MET MP3 CD-SPELERBESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL ........ 55INLEIDING ............................................................................... 60MP3-speler ................................................................................ 60Menu .......................................................................................... 67Technische gegevens .............................................................. 73</p> <p>IIIINNNNHHHHOOOOUUUUDDDD</p> <p>4</p> <p>INLEIDINGDe autoradio is uitgerust met een CD-speler (autoradio met CD-speler) of een MP3 CD-speler (autoradio met MP3 CD-speler). De vormgeving enspecificaties van het systeem zijn aangepast aan hetinterieur en sluiten aan bij het ontwerp van hetdashboard. De afmetingen van de vast ingebouwdeautoradio zijn afgestemd op de auto, waardoor deradio niet in een andere auto kan worden gebruikt.</p> <p>De autoradio is op een ergonomische positie gemonteerd voor zowel de bestuurder als de passagieren met de symbolen op het front kunnen snel de eenvoudig te gebruiken bedieningsorganen wordenherkend.</p> <p>De 10-CD-wisselaar (indien aanwezig) is in debagageruimte geplaatst.</p> <p>Hieronder zijn tips en aanwijzingen opgenomen. Hetverdient aanbeveling deze aandachtig te lezen. In dezeaanwijzingen is ook de bediening van de CD-wisselaar(indien van toepassing) via de autoradio opgenomen.Zie voor het gebruik van de CD-wisselaar hetbetreffende instructieboekje.</p> <p>TIPS</p> <p>Verkeersveiligheid</p> <p>Voordat u gaat rijden, raden wij u aan om vertrouwdte raken met de verschillende functies van deautoradio (bijv. het opslaan van stations).</p> <p>Ontvangstomstandigheden</p> <p>Tijdens het rijden wisselen de ontvangstomstandig-heden voortdurend. De ontvangst kan gestoordworden door de aanwezigheid van bergen, gebouwenof bruggen, vooral als u ver verwijderd bent van dezender waarnaar u luistert.</p> <p>BELANGRIJK Bij verkeersinformatie kan het volume aanzienlijk toenemen in vergelijking tot de normaleweergave.</p> <p>ATTENTIEEen te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven vananderen in gevaar brengen. Wij raden u dan ook aan om het volume altijd zo teregelen dat geluiden van buiten (bijv. claxons, sirenes van ambulance, brandweer,politie e.d.) hoorbaar blijven.</p> <p>5</p> <p>Voorzorgsmaatregelen en onderhoud</p> <p>Zonder dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn,is een lange levensduur van de speciaal ontworpenautoradio gegarandeerd. Wendt u bij storingen tot de Fiat-dealer.</p> <p>Maak het frontpaneel alleen met een zachte enantistatische doek schoon. Schoonmaak- englansmiddelen kunnen het front beschadigen.</p> <p>Compact Disc</p> <p>Vuil, krassen of vervormingen kunnen sprongen in degeluidsweergave tot gevolg hebben en hebben eennegatieve invloed op de geluidskwaliteit. Voor eenperfecte weergave geven wij u de volgende tips:</p> <p> gebruik alleen CDs met het merkteken:</p> <p> verwijder vingerafdrukken en stof van het CD-oppervlak met een zachte doek; </p> <p> gebruik voor het schoonmaken nooit chemischeproducten (bijv. antistatische sprays of thinner)omdat hierdoor het oppervlak van de CD kanworden beschadigd;</p> <p> berg na het beluisteren de CD weer op in hetdoosje om te voorkomen dat er vlekken of krassenontstaan die de weergave kunnen verstoren;</p> <p> stel de CDs niet bloot aan warmtebronnen,zonnestraling of vocht om te voorkomen dat deCDs vervormen;</p> <p> plak geen stickers op het CD-oppervlak en schrijfnooit met een pen of potlood op het weergave-oppervlak van de CD.</p> <p>Neem de CD uit het doosje door in het midden vanhet doosje te drukken en de CD aan de rand omhoogte trekken.</p> <p>Pak de CD altijd bij de rand vast. Raak nooit hetoppervlak aan.</p> <p>Verwijder eventuele vingerafdrukken en stof van hetCD-oppervlak m.b.v. een zachte doek. Houd de CD bijde randen vast en reinig de CD vanuit het midden naarde randen.</p> <p>6</p> <p>Gebruik geen CDs met krassen, barsten ofvervormingen enz. Het gebruik van dergelijke CDskan storingen of schade veroorzaken.</p> <p>Voor een optimale weergave raden wij aan origineleCDs te gebruiken. Een goede werking is nietgegarandeerd bij het gebruik van een CD R/RW die opeen afwijkend formaat is beschreven en/of eenmaximum capaciteit heeft groter dan 650 MB.</p> <p>BELANGRIJK Gebruik geen in de handel verkrijgbare beschermfolies voor CDs of CDs met stabilisatorenenz. omdat deze kunnen vastlopen in het inwendigemechanisme en de CD kunnen beschadigen.</p> <p>BELANGRIJK Als u CDs gebruikt die beschermd zijntegen kopiren, kan het enkele seconden duren voordat de CD wordt weergegeven.</p> <p>BELANGRIJK De CD-speler kan de meeste in dehandel verkrijgbare compressiesystemen lezen (bijv.LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER) maar, door deverdergaande ontwikkeling van dergelijke systemen,kan het lezen van alle compressieformaten nietgaranderen.</p> <p>BELANGRIJK Als er een multisessie-CD wordtingestoken, dan kan uitsluitend de eerste sessieworden weergegeven.</p> <p>Nieuwe CDs kunnen oneffenheden hebben rondomde randen. Als deze CDs worden gebruikt, kunnen zeniet worden weergegeven of kan het geluid over-springen. Verwijder deze oneffenheden aan de randenmet bijv. een ballpoint.</p> <p>AUTO</p> <p>RADI</p> <p>O ME</p> <p>TMP</p> <p>3 CD-</p> <p>SPEL</p> <p>ERAU</p> <p>TORA</p> <p>DIO </p> <p>MET C</p> <p>D-SP</p> <p>ELER</p> <p>7</p> <p>AAAAUUUUTTTTOOOORRRRAAAADDDDIIIIOOOO MMMMEEEETTTT CCCCDDDD----SSSSPPPPEEEELLLLEEEERRRR</p> <p>BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEELF0L0057m</p> <p>8</p> <p>AUTO</p> <p>RADI</p> <p>O ME</p> <p>T MP</p> <p>3 CD-</p> <p>SPEL</p> <p>ERAU</p> <p>TORA</p> <p>DIO </p> <p>MET C</p> <p>D-SP</p> <p>ELER</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>SOURCE-SCAN</p> <p>Display</p> <p>N</p> <p>O</p> <p>6</p> <p>AUDIOSYSTEEM-LOUDNESS</p> <p>5-MIX</p> <p>Audiobron/Scan-functie selecteren</p> <p>Automatisch zoeken naar stations</p> <p>Eject CD (CD uitwerpen)</p> <p>Handmatig zoeken naar stations</p> <p>Automatisch zoeken naar stations</p> <p>Handmatig zoeken naar stations</p> <p>Voorkeuzestation 6</p> <p>Audio-instellingen/Loudness</p> <p>Voorkeuzestation 5/MIX-functie </p> <p>CD-speler, CD-wisselaar(indien aangesloten) of Radio selecteren</p> <p>Handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken +PTY: zoeken +AF: zoeken +</p> <p>Eject CD</p> <p>Handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken +PTY: zoeken +AF: zoeken +</p> <p>Automatisch zoeken naar stationsTP: zoeken -PTY: zoeken -AF: zoeken -</p> <p>Handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken -PTY: zoeken -AF: zoeken -</p> <p>FM/AM: oproepen voorkeuzestation 6</p> <p>Bass (B)Treble (T)Fader (F)Balance (B)</p> <p>FM/AM: oproepen voorkeuzestation 5</p> <p>FM/AM-stations kort beluisteren</p> <p>Snel handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken +PTY: zoeken +AF: zoeken +</p> <p>Snel handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken +PTY: zoeken +AF: zoeken +</p> <p>Snel automatisch zoeken naar stationsTP: zoeken -PTY: zoeken -AF: zoeken -Snel handmatig zoeken naar stationsTP: zoeken -PTY: zoeken -AF: zoeken -</p> <p>FM/AM: oproepen voorkeuzestation 6</p> <p>In-/uitschakelenLoudness</p> <p>FM/AM: oproepen voorkeuzestation 5</p> <p>Toets Toetsen en frontpaneel</p> <p>Letter of symbool Functie</p> <p>RADIO</p> <p>Kort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)</p> <p>AUTO</p> <p>RADI</p> <p>O ME</p> <p>TMP</p> <p>3 CD-</p> <p>SPEL</p> <p>ERAU</p> <p>TORA</p> <p>DIO </p> <p>MET C</p> <p>D-SP</p> <p>ELER</p> <p>9</p> <p>CD-speler, CD-wisselaar (indien aangesloten) of Radio selecteren</p> <p>Eject CD</p> <p>Volgend muziekstuk selecteren</p> <p>Muziekstuk herhalen/vorig muziekstuk selecteren</p> <p>Bass (B)Treble (T)Fader (F)Balance (B)</p> <p>MIX-functie in-/uitschakelen</p> <p>Muziekstukken op CD kort beluisteren</p> <p>Snel vooruitspoelen</p> <p>Snel terugspoelen</p> <p>In-/uitschakelenLoudness</p> <p>CD-speler, CD-wisselaar (indienaangesloten) of Radio selecteren</p> <p>Volgende CD selecteren</p> <p>Eject CD</p> <p>Volgend muziekstuk selecteren</p> <p>Vorige CD selecteren</p> <p>Muziekstuk herhalen/vorig muziekstuk selecteren</p> <p>Bass (B)Treble (T)Fader (F)Balance (B)</p> <p>MIX-functie in-/uitschakelen</p> <p>Muziekstukken op CD kort beluisteren</p> <p>Volgende CD selecteren (continu)</p> <p>Snel vooruitspoelen</p> <p>Vorige CD selecteren (continu)</p> <p>Snel terugspoelen</p> <p>In-/uitschakelenLoudness</p> <p>CD-spelerKort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)</p> <p>CD-spelerKort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)</p> <p>10</p> <p>AUTO</p> <p>RADI</p> <p>O ME</p> <p>T MP</p> <p>3 CD-</p> <p>SPEL</p> <p>ERAU</p> <p>TORA</p> <p>DIO </p> <p>MET C</p> <p>D-SP</p> <p>ELER</p> <p>11</p> <p>1213</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>4-RPT</p> <p>MENU-PRESET SCANBAND-AUTOSTORE</p> <p>3-II</p> <p>AF-TA</p> <p>2-CLR</p> <p>1-TPM</p> <p>PTY</p> <p>ON/OFF VOLUME</p> <p>CD-lade</p> <p>Voorkeuzestation 4/REPEAT-functieMenu-functie/Scan-functieGolfband selecteren</p> <p>Voorkeuzestation 3/Pauze weergaveAlternatieve frequentie (AF)Verkeersinformatie (TA)Voorkeuzestation 2/CLR-functie(opgeslagen muziekstukken wissen)</p> <p>Voorkeuzestation 1/TPM-functie (weergavevolgorde muziekstukkenopslaan)Programmatype</p> <p>Autoradio in-/uitschakelen/Volumeregeling</p> <p>FM/AM: oproepen voorkeuzestation 4</p> <p>Menu in-/uitschakelenFM1, FM2, FMT, MW, LW</p> <p>FM/AM: oproepen voorkeuzestation 3</p> <p>TA ON/OFF</p> <p>FM/AM: oproepen voorkeuzestation 2</p> <p>FM/AM: oproepen voorkeuzestation 1</p> <p>PTY ON/OFF</p> <p>Bij ingeschakelde radio:Audio Mute in-/uitschakelenBij uitgeschakelde radio: autoradioinschakelen/Volumeregeling:naar links draaien: verlagennaar rechts draaien: verhogen</p> <p>FM/AM: opslaan voorkeuzestation 4</p> <p>Voorkeuzestations kort beluisterenAutomatisch opslaan op de FMT-golfbandFM/AM: opslaan voorkeuzestation 3</p> <p>AF ON/OFF</p> <p>FM/AM: opslaan voorkeuzestation 2</p> <p>FM/AM: opslaan voorkeuzestation 1</p> <p>PTY: weergave geselecteerdprogrammatypeBij ingeschakelde autoradio: uitschakelen</p> <p>Bij uitgeschakelde radio: inschakelen</p> <p>Toets Toetsen en frontpaneelLetter of symbool Functie</p> <p>RADIOKort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)</p> <p>11</p> <p>AUTO</p> <p>RADI</p> <p>O ME</p> <p>TMP</p> <p>3 CD-</p> <p>SPEL</p> <p>ERAU</p> <p>TORA</p> <p>DIO </p> <p>MET C</p> <p>D-SP</p> <p>ELER</p> <p>REPEAT-functie in-/uitschakelen</p> <p>Menu in-/uitschakelen</p> <p>Pauze CD-weergave in-/uitschakelen</p> <p>TA ON/OFF</p> <p>TPM-functie in-/uitschakelen</p> <p>PTY ON/OFF</p> <p>Automatisch opslaan op de FMT-golfband</p> <p>AF ON/OFF</p> <p>Opgeslagen muziekstukken van geselecteerde CD wissen</p> <p>Gewenst muziekstuk opslaan</p> <p>REPEAT-functie in-/uitschakelen</p> <p>Menu in-/uitschakelen</p> <p>Pauze CD-weergave in-/uitschakelen</p> <p>TA ON/OFF</p> <p>PTY ON/OFF</p> <p>Automatisch opslaan op de FMT-golfband</p> <p>AF ON/OFF</p> <p>CD-speler</p> <p>Kort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)</p> <p>CD-speler</p> <p>Kort indrukken (minder dan 2 sec.) Lang indrukken (meer dan 2 sec.)</p> <p>12</p> <p>AUTO</p> <p>RADI</p> <p>O ME</p> <p>T MP</p> <p>3 CD-</p> <p>SPEL</p> <p>ERAU</p> <p>TORA</p> <p>DIO </p> <p>MET C</p> <p>D-SP</p> <p>ELER</p> <p>ALGEMEENHet apparaat heeft de volgende functies:</p> <p>RADIO</p> <p> PLL-tuner voor de golfbanden FM/AM/MW/LW;</p> <p> RDS (Radio Data System) met TA(verkeersinformatie) - PTY (Program Type) -EON (Enhanced Other Network) - REG(regionale programmas);</p> <p> AF: zoeken naar alternatieve frequenties in RDS;</p> <p> voorbereid op ontvangst van alarmberichten;</p> <p> automatisch/handmatig afstemmen;</p> <p> handmatig opslaan van 36 stations: 18 op deFM-golfband (6 op FM1, 6 op FM2, 6 op FMT), 6 opde MW-golfband, 6 op de LW-golfband en 6 PTY-stations (alleen op de FM-golfband);</p> <p> automatisch opslaan (functie AUTOSTORE) van 6stations op de FMT-band;</p> <p> functie DX (Distant: maximum gevoeligheid bij hetzoeken van radiostations) en LO (Local: minimumgevoeligheid bij het zoeken van radiostations);</p> <p> Scan-functie (opgeslagen stations kort beluisteren);</p> <p> SVC-functie: snelheidsafhankelijke volumeregeling</p> <p> automatische stereo/mono-weergave.</p> <p>Wendt u voor de installatie en aansluiting van de CD-wisselaar tot de Fiat-dealer. </p> <p>Op een multimedia-CD staan naast audiotracks ook gegevens geregistreerd. Als dit type CD wordtafgespeeld kunnen er harde piepgeluiden ontstaan, waardoor niet alleen de verkeersveiligheid ingevaar komt, maar waardoor ook de eindversterker en de luidsprekers beschadigd kunnen worden.</p> <p>13</p> <p>AUTO</p> <p>RADI</p> <p>O ME</p> <p>TMP</p> <p>3 CD-</p> <p>SPEL</p> <p>ERAU</p> <p>TORA</p> <p>DIO </p> <p>MET C</p> <p>D-SP</p> <p>ELER</p> <p>CD-SPELER</p> <p> CD direct selecteren;</p> <p> muziekstuk selecteren (vooruit/achteruit);</p> <p> snel vooruit-/terugspoelen;</p> <p> Mix-functie (willekeurige weergave van demuziekstukken);</p> <p> Repeat-functie (muziekstuk herhalen);</p> <p> Scan-functie (muziekstukken op CD kortbeluisteren);</p> <p> TPM-functie (weergavevolgorde muziekstukkenopslaan);</p> <p> CLR-functie (opgeslagen muziekstukken wissen).</p> <p>AUDIOSYSTEEM</p> <p> Functie Mute/Pauze;</p> <p> functie Loudness;</p> <p> 7-bands grafische equalizer;</p> <p> gescheiden regeling bassen/hoge tonen;</p> <p> balansregeling kanalen rechts/links.</p> <p>DIEFSTALBEVEILIGING</p> <p>De autoradio is voorzien van een diefstalbeveiliging diegebaseerd is op de informatie-uitwisseling tussen deautoradio en de regeleenheid (Body Computer) in deauto.</p> <p>Dit systeem garandeert maximale veiligheid en zorgtervoor dat de geheime code niet opnieuw hoeftworden ingevoerd, als de voeding van de autoradioonderbroken is geweest. Als de voeding weer wordtaangesloten, wordt het systeem automatisch gecontro-leerd. Tijdens deze controle verschijnt op het displayongeveer 1 seconde het opschrift CANCHECK.</p> <p>Als deze controle een positief resultaat heeft, danbegint het apparaat te werken. Als de codes bij de vergelijking echter niet overeenkomen of als de autoradi...</p>