603.83.672 Radio Croma NL - Fiat- ?· Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie…

  • Published on
    15-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld.</p> <p>Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie beschreven modellen om technische of commercile redenen te wijzigen.Wendt u voor nadere informatie tot de Fiat-dealer.</p> <p>Gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.</p> <p>NEDERLANDS</p> <p>A U T O R A D I O</p> <p>F I A T C R O M A</p> <p>os CROMA RADIO NL 09-01-2008 14:35 Pagina 1</p> <p>603.83.672 NL</p> <p>FADER-regeling ....................................................................... 13Functie LOUDNESS ............................................................... 13Diefstalbeveiliging .................................................................... 13</p> <p>RADIO (Tuner) ....................................................................... 14Inleiding ..................................................................................... 14Golfband selecteren ................................................................ 14Voorkeuzetoetsen .................................................................. 14Laatst beluisterde station opslaan ........................................ 14Automatische afstemming ..................................................... 14Handmatige afstemming ......................................................... 15Functie AUTOSTORE ............................................................ 15Ontvangst van alarmberichten ............................................. 16Functie EON ............................................................................ 16Uitzendingen in stereo ........................................................... 16Menu .......................................................................................... 16- Functies toets MENU .......................................................... 16- Functie AF SWITCHING .................................................... 17- Functie TRAFFIC INFO ...................................................... 17- Functie REGIONAL MODE ............................................... 18- Functie MP3 DISPLAY ......................................................... 18- Functie SPEED VOLUME ..................................................... 19- Functie EXTERNAL AUDIO VOL ................................... 19- Functie RADIO OFF ............................................................ 19- Functie RESTORE DEFAULT ............................................ 19</p> <p>IIIINNNNHHHHOOOOUUUUDDDD</p> <p>INLEIDING ............................................................................... 3Tips ............................................................................................. 3- Verkeersveiligheid ................................................................ 3- Ontvangstomstandigheden ................................................. 3- Voorzorgsmaatregelen en onderhoud ............................. 4- CD ........................................................................................... 4Technische gegevens .............................................................. 5</p> <p>BEKNOPTE HANDLEIDING ............................................... 6Bedieningsknoppen op het stuurwiel .................................. 8Algemene aanwijzingen .......................................................... 9- Radio ....................................................................................... 9- CD-speler ............................................................................... 9- MP3 CD-speler ..................................................................... 10- Audiosysteem ........................................................................ 10</p> <p>FUNCTIES EN INSTELLINGEN .......................................... 11Autoradio inschakelen ............................................................ 11Autoradio uitschakelen .......................................................... 11Functies Radio/CD-speler/CD-wisselaar selecteren ....... 11Geheugenfunctie audiobron .................................................. 11Volumeregeling ........................................................................ 11Functie SPEED VOLUME ....................................................... 11Functie MUTE/PAUSE ............................................................ 12Audio-instellingen .................................................................... 12Toonregeling ............................................................................ 12Balansregeling ........................................................................... 12</p> <p>603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 1</p> <p>CD-SPELER ............................................................................... 20Inleiding ..................................................................................... 20CD-speler selecteren ............................................................. 20Laden/uitwerpen van de CD ................................................. 20Eventuele foutmeldingen ........................................................ 21Informatie op het display ....................................................... 21Muziekstuk selecteren ............................................................ 21Muziekstukken snel vooruit-/terugspoelen ........................ 21Functie pause ............................................................................ 22Diefstalbeveiliging .................................................................... 22- Geheime code invoeren ...................................................... 22- Code Card ............................................................................. 22</p> <p>MP3 CD-SPELER ..................................................................... 23Inleiding ..................................................................................... 23MP3-speler ................................................................................ 23Informatie op het display ....................................................... 23- ID3-TAG informatie weergeven ....................................... 23Volgende/vorige map selecteren .......................................... 24Diefstalbeveiliging .................................................................... 24</p> <p>CD-WISSELAAR (CDC) ....................................................... 25Inleiding ..................................................................................... 25CD-wisselaar selecteren ........................................................ 25Eventuele foutmeldingen ........................................................ 25CD selecteren .......................................................................... 25</p> <p>DIAGNOSE VAN STORINGEN ......................................... 26</p> <p>603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 2</p> <p>3</p> <p>BEKN</p> <p>OPTE</p> <p> HA</p> <p>NDLE</p> <p>IDIN</p> <p>GFU</p> <p>NCTIE</p> <p>S EN </p> <p>INST</p> <p>ELLIN</p> <p>GEN</p> <p>RADI</p> <p>OCD</p> <p>-SPELE</p> <p>RMP</p> <p>3 CD</p> <p>-SPE</p> <p>LER</p> <p>CD-W</p> <p>ISSEL</p> <p>AAR </p> <p>(CDC</p> <p>)IN</p> <p>LEIDI</p> <p>NG</p> <p>TIPS</p> <p>Verkeersveiligheid</p> <p>Voordat u gaat rijden, raden wij u aan omvertrouwd te raken met de verschillendefuncties van de autoradio (bijv. het opslaanvan stations).</p> <p>Ontvangstomstandigheden</p> <p>Tijdens het rijden wisselen de ont-vangstomstandigheden voortdurend. Deontvangst kan gestoord worden door deaanwezigheid van bergen, gebouwen ofbruggen, vooral als u ver verwijderd bentvan de zender waarnaar u luistert.</p> <p>BELANGRIJK Bij verkeersinformatie kanhet volume aanzienlijk toenemen in ver-gelijking tot de normale weergave.</p> <p>IIIINNNNLLLLEEEEIIIIDDDDIIIINNNNGGGG</p> <p>De autoradio van deze auto is uitgerust meteen CD-speler (autoradio met CD-speler)of een MP3 CD-speler (autoradio met MP3CD-speler). De vormgeving en specificatiesvan het systeem zijn aangepast aan het interieur en sluiten aan bij het ontwerp vanhet dashboard. De afmetingen van de vastingebouwde autoradio zijn afgestemd op deauto, waardoor de radio niet in een andereauto kan worden gebruikt.</p> <p>De autoradio is op een ergonomische positie gemonteerd voor zowel de be-stuurder als de passagier en met de sym-bolen op het front kunnen snel de een-voudig te gebruiken bedieningsorganenworden herkend.</p> <p>De CD-wisselaar is in het Fiat Lineacces-sori-programma opgenomen.</p> <p>Hieronder zijn tips en aanwijzingen opge-nomen. Het verdient aanbeveling deze aan-dachtig te lezen. In deze aanwijzingen is ookde bediening van de CD-wisselaar (indienvan toepassing) via de autoradio opge-nomen. Zie voor het gebruik van de CD-wisselaar het betreffende instructieboek-je.</p> <p>Een te hoog volume tijdenshet rijden kan zowel uw leven</p> <p>als het leven van anderen in gevaarbrengen. Wij raden u dan ook aan omhet volume altijd zo te regelen dat ge-luiden van buiten (claxons, sirenes vanambulance, brandweer, politie e.d.)hoorbaar blijven.</p> <p>ATTENTIE</p> <p>603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 3</p> <p>BEKN</p> <p>OPTE</p> <p> HA</p> <p>NDLE</p> <p>IDIN</p> <p>G</p> <p>4</p> <p>FUNC</p> <p>TIES E</p> <p>N IN</p> <p>STEL</p> <p>LINGE</p> <p>NRA</p> <p>DIO</p> <p>CD-SP</p> <p>ELER</p> <p>MP3 </p> <p>CD-S</p> <p>PELE</p> <p>RCD</p> <p>-WISS</p> <p>ELAA</p> <p>R (C</p> <p>DC)</p> <p>INLEI</p> <p>DING</p> <p> verwijder vingerafdrukken en stof vanhet CD-oppervlak met een zachte doek.Houd de CD bij de randen vast en rei-nig vanuit het midden naar de randen;</p> <p> gebruik voor het schoonmaken nooitchemische producten (bijv. antistatischesprays of thinner) omdat hierdoor hetoppervlak van de CD kan worden be-schadigd;</p> <p> berg na het beluisteren de CD weer opin het doosje om te voorkomen dat ervlekken of krassen ontstaan die de weer-gave kunnen verstoren;</p> <p> stel de CDs niet bloot aan warmte-bronnen, zonnestraling of vocht om tevoorkomen dat de CDs vervormen;</p> <p> plak geen stickers op het CD-oppervlaken schrijf nooit met een pen of potloodop het weergaveoppervlak van de CD.</p> <p>Neem de CD uit het doosje door in hetmidden van het doosje te drukken en deCD aan de rand omhoog te trekken.</p> <p>Pak de CD altijd bij de rand vast. Raaknooit het oppervlak aan.</p> <p>Verwijder eventuele vingerafdrukken enstof van het CD-oppervlak met een zach-te doek vanuit het midden naar de randen.</p> <p>Gebruik geen CDs met krassen, barstenof vervormingen enz. Het gebruik van der-gelijke CDs kan storingen of schade ver-oorzaken.</p> <p>Voor een optimale weergave raden wij aanoriginele CDs te gebruiken. Een goedewerking is niet gegarandeerd bij het ge-bruik van een CD-R/RW die op een af-wijkend formaat is beschreven en/of eenmaximum capaciteit heeft groter dan 650MB.</p> <p>BELANGRIJK Gebruik geen in de handelverkrijgbare beschermfolies voor CDs ofCDs met stabilisatoren enz. omdat dezekunnen vastlopen in het inwendige me-chanisme en de CD kunnen beschadigen.</p> <p>Voorzorgsmaatregelen enonderhoud</p> <p>Zonder dat er speciale voorzorgsmaat-regelen nodig zijn, is een lange levensduurvan de speciaal ontworpen autoradio ge-garandeerd. Wendt u bij storingen tot deFiat-dealer.</p> <p>Maak het frontpaneel alleen met een zachteen antistatische doek schoon. Schoon-maak- en glansmiddelen kunnen het frontbeschadigen.</p> <p>CD</p> <p>Vuil, krassen of vervormingen kunnensprongen in de geluidsweergave van deCD tot gevolg hebben en hebben een negatieve invloed op de geluidskwaliteit.Voor een perfecte weergave geven wij ude volgende tips:</p> <p> gebruik alleen CDs met het merk-teken:</p> <p>603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 4</p> <p>5</p> <p>BEKN</p> <p>OPTE</p> <p> HA</p> <p>NDLE</p> <p>IDIN</p> <p>GFU</p> <p>NCTIE</p> <p>S EN </p> <p>INST</p> <p>ELLIN</p> <p>GEN</p> <p>RADI</p> <p>OCD</p> <p>-SPELE</p> <p>RMP</p> <p>3 CD</p> <p>-SPE</p> <p>LER</p> <p>CD-W</p> <p>ISSEL</p> <p>AAR </p> <p>(CDC</p> <p>)IN</p> <p>LEIDI</p> <p>NG</p> <p>BELANGRIJK De CD-speler kan de mees-te in de handel verkrijgbare compressie-systemen lezen (bijv.: LAME, BLADE,XING, FRAUNHOFER), maar door deverdere ontwikkeling van dergelijke sys-temen, kan het lezen van alle compressie-formaten niet worden gegarandeerd.</p> <p>BELANGRIJK Als er een multisessie-CDwordt ingestoken, dan kan uitsluitend deeerste sessie worden weergegeven.</p> <p>BELANGRIJK Als u CDs gebruikt die be-schermd zijn tegen kopiren, kan het enkele seconden duren voordat de CDwordt weergegeven. Bovendien kan doorde steeds nieuwe en verschillende bevei-ligingsmethoden, niet gegarandeerd wor-den dat de CD-speler elke beveiligde CDweergeeft. Als een CD beveiligd is tegenkopiren, wat meestal in kleine letters ofmoeilijk leesbaar op het etiket van de CDis vermeld, dan wordt dat aangegevendoor opschriften zoals COPY CON-TROL, COPY PROTECTED, THISCD CANNOT BE PLAYED ON APC/MAC, of door symbolen zoals:</p> <p>TECHNISCHE GEGEVENS</p> <p> Uitgangsvermogen: 4 x 40 W</p> <p> Luidsprekers: 6</p> <p> HiFi-systeem: 8 luidsprekers en sub-woofer (indien aanwezig)</p> <p> Inbouwvoorbereiding CD-wisselaar</p> <p> Diefstalbeveiliging</p> <p>Bovendien staat op beveiligde CDs (en opde doosjes) vaak niet het identificatiesym-bool van audio-CDs:</p> <p>603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 5</p> <p>6</p> <p>FUNC</p> <p>TIES E</p> <p>N IN</p> <p>STEL</p> <p>LINGE</p> <p>NRA</p> <p>DIO</p> <p>CD-S</p> <p>PELE</p> <p>RMP</p> <p>3 CD</p> <p>-SPE</p> <p>LER</p> <p>CD-W</p> <p>ISSEL</p> <p>AAR </p> <p>(CDC</p> <p>)IN</p> <p>LEIDI</p> <p>NGBE</p> <p>KNOP</p> <p>TE </p> <p>HAND</p> <p>LEID</p> <p>ING</p> <p>BBBBEEEEKKKKNNNNOOOOPPPPTTTTEEEE HHHHAAAANNNNDDDDLLLLEEEEIIIIDDDDIIIINNNNGGGG</p> <p>AUDIOSYSTEEM</p> <p> Functie Loudness Voorgeprogrammeerde equalizer-</p> <p>instellingen Persoonlijke equalizerinstellingen Automatische snelheidsafhankelijke </p> <p>volumeregeling (SPEED VOLUME) Functie MUTE</p> <p>RADIO</p> <p> Ontvangst van verkeersinformatie (TA) Automatisch opslaan van 6 </p> <p>stations op een aparte FM-golfband -FMT (AS Autostore)</p> <p>MP3 CD-SPELER</p> <p> Play / Pause Vorige/volgende muziekstuk </p> <p>selecteren FF / FR Vorige/volgende map </p> <p>selecteren</p> <p>F0L0345m</p> <p>ALGEMENE FUNCTIES</p> <p>Inschakelen</p> <p>Uitschakelen</p> <p>Volumeregeling</p> <p>Toets</p> <p>ON/OFF</p> <p>Wijze</p> <p>Knop kort indrukken</p> <p>Knop even ingedrukt houden</p> <p>Knop links-/rechtsom draaien</p> <p>603.83.672 Radio Croma NL 17-01-2008 09:05 Pagina 6</p> <p>7</p> <p>FUNC</p> <p>TIES E</p> <p>N IN</p> <p>STEL</p> <p>LINGE</p> <p>NRA</p> <p>DIO</p> <p>CD-SP</p> <p>ELER</p> <p>MP3 </p> <p>CD-S</p> <p>PELE</p> <p>RCD</p> <p>-WISS</p> <p>ELAA</p> <p>R (C</p> <p>DC)</p> <p>INLEI</p> <p>DING</p> <p>BEKN</p> <p>OPTE</p> <p> HA</p> <p>NDLE</p> <p>IDIN</p> <p>G</p> <p>Toets</p> <p>FM AS</p> <p>AM</p> <p>CD</p> <p>MUTE</p> <p>AUDIO</p> <p>MENU</p> <p>Toets</p> <p>N</p> <p>O1 2 3 4 5 6</p> <p>Toets</p> <p>NO</p> <p>ALGEMENE FUNCTIES</p> <p>Golfband FM1, FM2, FM Autostore selecteren</p> <p>Golfband MW, LW selecteren</p> <p>Audiobron kiezen: radio, CD-speler, CD-wisselaar</p> <p>Volume in-/uitschakelen (MUTE / PAUSE)</p> <p>Audio-instellingen: lage tonen (BASS), hoge tonen (TREBLE), balans links / rechts (BALANCE), balans voor / achter (FADER)</p> <p>Regeling van geavanceerde functies</p> <p>Wijze</p> <p>Toets kort opeenvolgend indrukken</p> <p>Toets kort opeenvolgend indrukken</p> <p>Toets kort opeenvolgend indrukken</p> <p>Toets kort indrukken</p> <p>Menu inschakelen: toets kort indrukkenType regeling selecteren: toets N of O indrukkenWaarden instellen: toets of indrukken</p> <p>Menu inschakelen: toets kort indrukkenType regeling selecteren: toets N of O indrukkenWaarden instellen: toets of indrukken</p> <p>FUNCTIES RADIO</p> <p>Radiostation zoeken: Automatisch zoeken Handmatig zoeken</p> <p>Huidige radiostation opslaan</p> <p>Opgeslagen station oproepen</p> <p>Wijze</p> <p>Au...</p>