6.FeC Liveno Gvozdje ŽELEZO I LEGURE ŽELEZA Stainless Steel Electrolux

  • Published on
    08-Jul-2016

  • View
    3

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

grad

Transcript

<ul><li><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOE GVOE -- CAST IRONSCAST IRONS</p><p>1. BELO LIVENO GVOE (BELI LIV)2. SIVO LIVENO GVOE (SIVI LIV)3. MODIFICIRANI LIV4. TEMPEROVANI LIV (KOVNO GVOE)5. LEGIRANO LIVENO GVOE</p><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZALIVENO LIVENO GVOEGVOEBELO LIVENO GVOEOVRAVANJE I STRUKTURA PO METASTABILNOM DIJGRAMU. AKO JE PO CELOM PRESEKU UGLJENIK U FORMI CEMENTITA: BELI TVRDI LIV (BTL)KADA JE CEMENTIT SAMO U POVRINSKOM SLOJU: ODBELJENI LIV ILI TVRDI LIV (TL). PO PRESEKU SE MENJA STRUKTURA OD BELOG PREKO MELIRANOG DO SIVOG GVOA. </p><p>ODBELJAVANJE BELOG LIVA POSTIE SE NA DVA NAINA:BRZINOM HLAENJA I SASTAVOMSASTAV ODBELJENOG LIVA:2,8 - 3,6% C; 0,5 -0,8% Si; 0,4 -0,6% Mn.ODBELJIVANJE SE POSTIE LIVENJEM U KOKILAMA (elini kalup) I BRZIM HLAENJEM.PREKO 5% Mn OMOGUAVA STVARANJE MARTENZITA.LEGIRA SE I DRUGIM ELEMENTIMA.</p><p>UPOTREBA: TAMO GDE SE TRAI VEOMA TVRDA POVRINA IVISOKA OTPORNOST NA HABANJE.VALJCI I KUGLE ZA MLINOVE DELOVI ZA DROBILICE I SL.</p><p>PROBA - ODBEL</p></li><li><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOEGVOESIVO LIVENO GVOE - SIVI LIV (SL)SASTAV: 2,5 - 4% C; DO 3% SiNAJVEA PRIMENA U MAINSTVU.PRELOM TAMNE BOJE - GRAFIT.METALNA OSNOVA: PERLITNA, PERLITNO FERITNA ILI FERITNAVIE PERLITA - VEA VRSTOA I TVRDOA, MANJA ILAVOST</p><p>PERLITNA PERLITNO-FERITNA FERITNA</p><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOEGVOE</p><p>VELIINA I OBLIK GRAFITA U SIVOM LIVU UTIU NA OSOBINE LIVA. </p><p>SIVO LIVENO GVOE - SIVI LIV (SL)</p><p>RAZNI OBLICI LAMELA GRAFITA U SIVOM LIVU </p><p>LAMELE GRAFITA SU UKLJUCI.OBLIK NASTALIH LAMELA JE ZAVISAN OD BRZINE HLAENJA,PRIMESE I LEGIRAJUI ELEMENTI.OBLIK I STRUKTURA LAMELA MOGU SE PROMENITI I NAKNADNIMTERMIKIM OBRADAMA.</p><p>AMERIKI STANDRAD ZA DEFINISANJE VELIINE I OBLIKA LAMELA GRAFITA</p></li><li><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOEGVOESIVO LIVENO GVOE - SIVI LIV (SL)VRSTOA I DEFORMACIJE</p><p>1 SIVI LIV2 ELASTINE DEFORMACIJE3 TRAJNA DEFORMACIJA4 ELIK</p><p>ILAVOST:PERLITNI LIV - VEOMA MALA ILAVOST.FERITNI -VEA ILAVOST.KUGLICE GRAFITA U STRUKTURI POVEANJE ILAVOSTI.</p><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOEGVOE</p><p>OTPORNOST NA VIBRACIJE - VEOMA DOBRAOBRADA REZANJEM JE DOBRA ZBOG PRISUTNOG GRAFITA.OTPORNOST NA HABANJE JE DOBRA.ZADRAVANJE MEHANIKIH OSOBINA DO 400C, DO 600C UMANJENJE ZA 50%.NEPOELJNA POJAVA - RAST GVOA - DIFUZIJA I STVARANJE OKSIDA PRI ZAGREVANJU.</p><p>PRIMENA:NAJZASTUPLJENIJI MAINSKI MATERIJALPOSTOLJA VELIKOG BROJA RAZNIH MAINA ZBOG AMORTIZOVANJA VIBRACIJAZNATNO JEFTINIJI MATERIJAL OD . LIVA. NIA TEMPERATURA LIVENJA. DOBRA LIVLJIVOST. </p><p>SIVO LIVENO GVOE - SIVI LIV (SL) Gray Cast Iron</p></li><li><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOEGVOEMODIFICIRANI LIV</p><p>TO JE VISOKOKVALITETNI (MODIFICIRANI) SIVI LIV. MODIFICIRANJE - POSTIZAVANJE ODREENOG OBLIKA I RASPOREDA GRAFITA. MODIFIKATOR SE DODADJE PRILIKOM LIVENJA.</p><p>1. NISKOUGLJENINI MODIFICIRANI LIV</p><p>2,9 - 3,2% C; 1 - 1,5% Si; 0,8 -1,2% Mn.</p><p>MODIFIKATOR: KOMPLEKS - FEROSILICIJUM, ALUMINIJUM,SILIKOKALCIJUM ITD. </p><p>GRAFIT - SITNE ZAVIJENE LAMELE. </p><p>OSOBINE: POVEANA OTPORNOST NA HABANJE, VEA TVRDOA I VRSTOA. PRIMENA: ZUPANICI, CILINDRI I SL</p><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOEGVOEMODIFICIRANI LIV</p><p>Uticaj udela magnezijuma i udela ugljenika na oblik i veliinu zrna gafita</p><p>2. NODULARNI LIVSASTAV: ISTI KAO KOD SL + MODIFIKATOR. MODIFIKATOR NA BAZI Mg I Ce. </p><p>GRAFIT - NODULE (KUGLICE)</p></li><li><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOEGVOE</p><p>perlitni perlitno-feritni feritni</p><p>POSLE LIVENJA - ARENJE NA 920 - 950 C.OSOBINE: DOBRA LIVLJIVOST, DOBRA OTPORNOST NA PONOVLJENE UDARE, VRSTOA I TVRDOA (KAO KOD ELIKA).</p><p>PRIMENA: SLOENI DELOVI: MLINOVI, PRESE, HIDROTURBINE, VOZILA ITD. PROIZVODE SE ODLIVCI DO 50 t.DODATKOM Ni I Cr - AUSTENITNI NODULARNI LIV, OTPORAN NA KOROZIJU.</p><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZALIVENO LIVENO GVOEGVOETEMPEROVANI LIV</p><p>TEMPEROVANJE JE ARENJE ODLIVKA RADI IZLUIVANJA GRAFITA U OBLIKU PAHULJICA</p><p>REIMI TEMPEROVANJA CRNOG TEMPER LIVA (a) I BELOG TEMPER LIVA (b)</p><p>a b</p><p>ODLIVAK IZ BELOG LIVENOG GVOA. MORA PO CELOM PRESEKU BITI BELO GVOE. SASTAV: 2,5 - 3,0% C; 0,5 - 1,5% Si; 0,3 - 1 % Mn; prisustvo P I S.</p><p>GRAFIT U OBLIKU PAHULJICA</p></li><li><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZA</p><p>LIVENO LIVENO GVOEGVOE</p><p>CRNI TEMPEROVANI LIVCEMENTIT -&gt; GRAFIT, TAMAN PRELOM</p><p>TEMPEROVANI LIV</p><p>Blackheart cast iron </p><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZALIVENO LIVENO GVOEGVOE</p><p>BELI TEMPEROVANI LIVRAZUGLJENIENJE U POVRINSKOM SLOJU. OKSIDACIJA UGLJENIKA. DIFUZIJA IZ SREDINE ODLIVKA. PRELOM SVETLIJI.</p><p>kora ivina zona prelazna zona jezgro</p><p>OSOBINE: NAZIV KOVNO GVOE UKAZUJE NA DOBRUPLASTINOST ALI SE NE MOE KOVATI.OSOBINE: ZAVISE OD METALNE OSNOVE (PERLIT ILI FERIT)BELI TEMPER LIV JE VRI I TVRl OD SIVOG TeL, ALI MU JEILAVOST MANJA.OZNAAVANJE: C TeL, B TeLPRIMENA: SLINO NODULARNOM LIVU.EKONOMINIJl I BOLJI ZA TANKE ZIDOVE (5 -10mm).</p><p>TEMPEROVANI LIV</p></li><li><p>ELEELEZZOO I I LEGURLEGURE ELEZAE ELEZALIVENO LIVENO GVOEGVOELEGIRANO LIVENO GVOELEGIRAJU SE SVE VRSTE LIVENOG GVOA. UTICAJ LEGIRAJUIH ELEMENATA JE SLOENIJI NEGO KOD ELIKA: OBLIK IZLUENOG GRAFITA, FERITNA STRUKTURA, VELIINA I OBLIK PERLITNIH ZRNACA, MOGUNOST I VRSTE TERMIKE OBRADE.TATAN -Ti: MODIFIKATOR, DEZOKSIDANT, USITNJAVA GRAFITNE LAMELE, VEZUJE GASOVE I RASTVARA UKLJUKE. NEGATIVNA OSOBINA - PARALIE DEJSTVO MAGNEZIJUMA U NODULARNOM LIVU.MOLIBDEN - Mo: POVEAVA ZATEZNU VRSTOU, U NODULARNOM LIVU POVEAVA MOGUNOST TERMIKE OBRADE. U TEMPER LIVU SMANJUJE KRTOST. SKUP.HROM - Cr: STVARA SITAN GRAFIT I FINI PERLIT. SPREAVA RAST GVOA. POELJAN U MODIFICIRANOM, A NEPOELJAN U TEMPER LIVU. OTPORNOST NA KOROZIJU.NIKL - Ni: POVEAVA VRSTOU I TVRDOU. KOD MODIFICIRANOG LIVA POVEAVA ILAVOST. POVOLJNO UTIE NATERMIKU OBRADU NODULARNOG LIVA. POMAE GRAFITIZACIJU KOD TEMPER LIVA. OTPORNOST NA KOROZIJU.</p></li></ul>