7.12.2016 PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC HRANILNICE ?· Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON d.d.,…

  • Published on
    17-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

7.12.2016

PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC HRANILNICE

LON D.D., KRANJ JAVNOSTI

Hranilnica LON d.d., Kranj

Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON d.d., Kranj javnosti

1

KAZALO VSEBINE

POVZETEK PROSPEKTA ......................................................................................................................................................... 7

Oddelek A UVOD IN OPOZORILA ..................................................................................................................................... 7

Oddelek B IZDAJATELJ...................................................................................................................................................... 7

Oddelek C VREDNOSTNI PAPIRJI .................................................................................................................................. 12

Oddelek D TVEGANJA ..................................................................................................................................................... 14

Oddelek E PONUDBA....................................................................................................................................................... 15

OPREDELITEV POJMOV IN OKRAJAV ............................................................................................................................... 26

1. OSEBE, ODGOVORNE ZA VSEBINO PROSPEKTA .................................................................................................... 31

2. ZAKONITI REVIZORJI ................................................................................................................................................... 32

3. SPLONE INFORMACIJE ............................................................................................................................................. 33

3.1. Pomembne informacije o Prospektu ..................................................................................................................... 33

3.2. Podatki, vkljueni v Prospekt ................................................................................................................................ 34

4. IZBRANE FINANNE INFORMACIJE............................................................................................................................ 35

4.1. Pomembneji podatki o poslovanju in nekateri kazalniki poslovanja Hranilnice ................................................... 35

4.2. Izjava o gibljivih sredstvih ...................................................................................................................................... 36

4.3. Izkaz kratkoronih sredstev ................................................................................................................................... 36

4.4. Kapitalizacija in zadolenost ................................................................................................................................. 37

4.5. Interes fizinih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri Ponudbi ..................................................................................... 39

4.6. Razlogi ponudbe in uporaba prihodkov ................................................................................................................. 39

5. DEJAVNIKI TVEGANJA ................................................................................................................................................. 43

5.1. Tveganja, povezana z zunanjimi dejavniki ............................................................................................................ 43

5.2. Tveganja, povezana s poslovanjem Izdajatelja..................................................................................................... 45

5.3. Tveganja, povezana z Novimi delnicami ............................................................................................................... 49

6. INFORMACIJE O DELNICAH, KI SO PREDMET PONUDBE........................................................................................ 50

6.1. Obstojee delnice Izdajatelja ................................................................................................................................ 50

6.2. Nove delnice, ki so predmet ponudbe po tem Prospektu ...................................................................................... 51

6.3. Glasovalne pravice ................................................................................................................................................ 52

6.4. Pravica do dividende in preostalega premoenja Izdajatelja v primeru steaja ali likvidacije ............................... 52

6.5. Prednostna pravica do novo izdanih delnic ........................................................................................................... 53

6.6. Prenosljivost delnic ............................................................................................................................................... 54

6.7. Sklepi, pooblastila in odobritve na katerih bodo izdane Nove delnice .................................................................. 54

6.8. Priakovani datum izdaje Novih delnic .................................................................................................................. 54

6.9. Obvezni predpisi glede ponudb za odkup in prodajo delnic .................................................................................. 54

6.10. Prevzemne ponudbe za lastniki kapital Izdajatelja .............................................................................................. 54

6.11. Informacije o davkih .............................................................................................................................................. 54

7. POGOJI PONUDBE NOVIH DELNIC ............................................................................................................................. 60

7.1. Pogoji ponudbe, priakovan asovni razpored in postopek sprejema ponudbe ................................................... 60

Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON d.d., Kranj javnosti

2

7.2. Nart porazdelitve in dodelitve .............................................................................................................................. 68

7.3. Oblikovanje in razkritje emisijske cene ................................................................................................................. 71

7.4. Prodaja in odkup prve izdaje Novih delnic ............................................................................................................ 72

8. SPREJEM DELNIC V TRGOVANJE IN UREDITEV TRANSAKCIJ ............................................................................... 73

8.1. Predvideno in preteklo trgovanje z delnicami Izdajatelja na organiziranem trgu .................................................. 73

8.2. Stabilizacija ........................................................................................................................................................... 73

8.3. Informacije o dosedanjih aktivnostih Izdajatelja v zvezi s ponudbo Novih delnic .................................................. 73

9. PRODAJA DELNIC S STRANI IMETNIKOV .................................................................................................................. 75

9.1. Prodaja obstojeih delnic s strani imetnikov ......................................................................................................... 75

9.2. Dogovori o blokadi ................................................................................................................................................ 75

10. STROKI IN PRIHODKI V ZVEZI S PONUDBO NOVIH DELNIC ............................................................................ 76

10.1. Ocena skupnih strokov ponudbe Novih delnic .................................................................................................... 76

10.2. Ocena skupnega izkupika iz naslova ponudbe Novih delnic ............................................................................... 76

11. REDENJE OZIROMA RAZVODENITEV ................................................................................................................. 77

12. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S PONUDBO NOVIH DELNIC, INFORMACIJE TRETJIH OSEB IN IZJAVA STROKOVNJAKOV IN DEKLARACIJE O VSEH INTERESIH ................................................................................................. 78

12.1. Svetovalci .............................................................................................................................................................. 78

12.2. Druge revidirane informacije ................................................................................................................................. 78

12.3. Izjave oziroma poroila strokovnjakov .................................................................................................................. 78

12.4. Informacije tretjih oseb .......................................................................................................................................... 78

13. PODATKI O IZDAJATELJU ....................................................................................................................................... 79

13.1. Osnovne informacije o Izdajatelju ......................................................................................................................... 79

13.2. Razvojna pot Izdajatelja ........................................................................................................................................ 82

13.3. Dejavnosti Izdajatelja ............................................................................................................................................ 82

13.4. Poslovna mrea Izdajatelja ................................................................................................................................... 83

13.5. Strategija Izdajatelja .............................................................................................................................................. 83

13.6. Investicije .............................................................................................................................................................. 85

14. PREGLED POSLOVANJA ......................................................................................................................................... 87

14.1. Osnovne dejavnosti Izdajatelja ............................................................................................................................. 87

14.2. Novi proizvodi in storitve ....................................................................................................................................... 87

14.3. Segmenti poslovanja Izdajatelja ............................................................................................................................ 88

14.4. Osnovni trgi ........................................................................................................................................................... 91

14.5. Banni sektor v Republiki Sloveniji in konkurenni poloaj Izdajatelja .................................................................. 96

14.6. Patenti, licence in pomembne pogodbe ................................................................................................................ 97

15. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ............................................................................................................................. 98

15.1. Podatki o skupini ................................................................................................................................................... 98

15.2. Organizacijska shema ........................................................................................................................................... 98

16. PREMOENJE, OBRATI IN OPREMA ...................................................................................................................... 99

16.1. Opredmetena osnovna sredstva ........................................................................................................................... 99

Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON d.d., Kranj javnosti

3

16.2. Okoljski problemi, ki lahko vplivajo na Izdajateljevo rabo opredmetenih sredstev .............................................. 100

17. POSLOVANJE IN FINANNI PREGLED ................................................................................................................ 101

17.1. Dejavniki, ki vplivajo na poslovanje Hranilnice .................................................................................................... 101

17.2. Finanni poloaj Izdajatelja ................................................................................................................................. 102

17.3. Poslovni rezultati ................................................................................................................................................. 107

18. KAPITALSKA SREDSTVA ....................................................................................................................................... 114

18.1. Kapitalska ustreznost .......................................................................................................................................... 114

18.2. Viri in zneski denarnih tokov ............................................................................................................................... 115

18.3. Struktura financiranja Izdajatelja in potreba po zadolevanju ............................................................................. 117

18.4. Omejitve uporabe kapitalskih sredstev ............................................................................................................... 117

18.5. Predvideni viri financiranja nalob ....................................................................................................................... 118

19. RAZISKAVE RAZVOJ, PATENTI IN LICENCE ....................................................................................................... 119

20. INFORMACIJE O TRENDIH .................................................................................................................................... 120

20.1. Najpomembneji trendi ..................................................

Recommended

View more >