7416802 Pengurusan Tingkah Laku Kanakkanak(1)

  • Published on
    26-Oct-2015

  • View
    18

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK PRASEKOLAH </p><p>Oleh </p><p>BAYREI BIN ASRIN </p><p>NORHASLIZAWATI ABDULLAH </p><p>NURUSHIDA AZWIN BT SHAHARUDDIN </p><p>ROHAYA BTE KAMIS </p><p>ROSEIDAYU BTE ELIAS </p><p>FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA </p><p>UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS </p><p>6 OKTOBER 2008 </p><p>1.0 PENGENALAN </p><p>Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia merupakan </p><p>pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas </p><p>pendidikan di rumah. Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan </p><p>ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu </p><p>mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang </p><p>merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran </p><p>pembelajaran, pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan </p><p>dengan pendidikan prasekolah. Pengetahuan ini dapat membantu guru dalam </p><p>menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Kanak-</p><p>kanak prasekolah mempunyai pelbagai latar belakang, karenah serta tabiat yang </p><p>telah dibiasakan semasa di rumah. Oleh itu, guru harulah pandai dan kreatif dalam </p><p>mengurus tingkah laku kanak-kanak ini apabila berada dalam bilik darjah. </p><p>1.1 Definisi Pengurusan </p><p>Kata kerja mengurus (management) berasal dari bahasa Itali </p><p>maneggiare iaitu menangani dan kata nama ini diterbitkan daripada </p><p>perkataan Latin manus (tangan). Perkataan bahasa Perancis </p><p>mesnagement telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud </p></li><li><p>2 </p><p>perkataan Bahasa Inggeris management pada abad-abad ke 17 dan 18. </p><p>Merujuk kepada Ensiklopedia Bebas Wikipedia, pengurusan terdiri </p><p>daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri </p><p>daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskan </p><p>dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu </p><p>matlamat. Ia seringya merangkumi sumber sumber manusia, kewangan, </p><p>teknologi serta juga sumber semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk </p><p>kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi </p><p>pengurusan. </p><p>James A.F Stoner &amp; Charles Wienkel menyatakan bahawa </p><p>pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi , memimpin dan </p><p>mengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber-</p><p>sumber lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang </p><p>ditetapkan Wan Azmi Ramli merumuskan pengurusan adalah aktiviti </p><p>perancangan dan pergerakan atau panduan oleh sesuatu perusahaan atau </p><p>organisasi berhubung dengan segala kaedah-kaedah, peraturan-</p><p>peraturannya, juga tanggungjawab dan tugas-tugas kakitangannya itu </p><p>(Mohammad Fauzi, 2008). </p><p>Secara umumnya pengurusan boleh ditakrifkan sebagai satu seni </p><p>bagi melaksanakan proses kerja yang terancang melalui dan dilaksanakan </p><p>secara bersistematik, teratur dan mempunyai garis panduan tertentu. </p><p>1.2 Definisi Tingkah Laku Bermasalah </p><p>Tingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah laku </p><p>sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses </p><p>pengajaran dan pembelajaran. Ianya terbahagi kepada tingkah laku positif </p><p>dan tingkah laku negatif. </p></li><li><p>3 </p><p>2.0 TINGKAH LAKU </p><p>Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku </p><p>negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat iaitu sikap ingin tahu, cepat </p><p>belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi </p><p>kepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif dab sikap bergantung. </p><p>2.1 Tingkah Laku Positif </p><p>Tingkah laku positif merupakan tingkah laku kanak-kanak merupakan </p><p>tingkah laku yang baik untuk perkembangan mereka kerana dengan </p><p>adanya tingkah laku ini, kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk </p><p>melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sikap ingin </p><p>tahu kanak-kanak akan membantu guru dlam meransang pemikiran kanak-</p><p>kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka. Dengan sikap </p><p>ingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebih </p><p>melibatkan penerokaan kerana pada tahap ini, kanak-kanak akan suka </p><p>pada aktiviti seperti ini. </p><p> Kanak-kanak yang cepat belajar juga merupakan tingkah laku yang </p><p>positif kerana akan memudahkan guru dalam proses pengajaran dan </p><p>pembelajaran dalam kelas. Ini kerana, guru tidak perlu melakukan proses </p><p>pemulihan sekiranya kanak-kanak cepat belajar. Guru Cuma perlu fikirkan </p><p>aktiviti pengayaan uantuk kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang </p><p>proaktif juga merupakan tingkah laku positif. Kanak-kanak proaktif </p><p>berbeza dengan kanak-kanak hyperaktif. Ini kerana kanak-kanak proaktif </p><p>merupakan kanak-kanak yang suka melibatkan diri pada aktiviti, suka </p><p>bermain dan lebih mudah dikawal oleh guru. Kanak-kanak pintar cerdas </p><p>jarang dijumpai namun jika terdapat kanak-kanak seperti ini, guru harus </p><p>pandai memberikan aktiviti yang menarik agar mereka tidak mudah bosan. </p></li><li><p>4 </p><p>2.2 Tingkah Laku Negatif </p><p>Tingkah laku negatif pula merupakan tingkah laku yang mampu </p><p>memberikan masalah dan mengganggu proses pengajaran dan </p><p>pembelajaran dalam kelas. Ini kerana tingkah laku negatif bukan sahaja </p><p>kanak-kanak yang suka mengganggu rakan lain malah kanak-kanak yang </p><p>seriang memberontak dalam kelas merupakan contoh kanak-kanak yang </p><p>mempunyai tingkah laku negatif. Tingkah laku distruktif merupakan </p><p>tingkah laku kanak-kanak iaitu permusuhan nyata iaitu kanak-kanak yang </p><p>sering menunjukkan tingkah laku fisikal atau pun lisan yang bertujuan </p><p>menyakiti seseorang. Contohnya, seorang murid sedang beratur untuk </p><p>dapatkan makanan tiba-tiba seorang murid yang lain, memotong barisan </p><p>tersebut. Selain itu juga, vandalisme juga merupakan ciri-ciri tingkah laku </p><p>distruktif. </p><p> Bagi kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif pula, </p><p>kanak-kanak ini biasanya mempunyai ciri-ciri hyperaktif, suka membuat </p><p>bising dan agresif. Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif </p><p>merupakan kanak-kanak yang suka bergerak, suka ketawa dengan kuat </p><p>dan sering menunjukkan tingkah laku agresif kepada rakan-rakan yang </p><p>lain. Tingkah laku bergantungan pula merupakan kanak-kanak yang sering </p><p>mengalami emosi kebimbangan, pergantungan berlebihan dan mempunyai </p><p>nilai kendiri yang rendah. Kanak-kanak ini biasanya sering bergantung </p><p>pada orang lain dalam apa juga aktiviti yang dijalankan. Kanak-kanak </p><p>yang terlalu pemalu juga merupakan kanak-kanak yang mempunyai </p><p>tingkah laku pergantungan. </p></li><li><p>5 </p><p>3.0 MODIFIKASI TINGLAH LAKU </p><p>Langkah-langkah yang teratur dan sistematik perlu diambil bagi menghasilkan </p><p>perubahan yang spesifik bagi tingkah laku yang tidak diingini. Antaranya adalah </p><p>dengan menentukan strategi, melaksanakan strategi yang dipilih, memastikan </p><p>matlamat tercapai, mengenal pasti matlamat yang dikehendaki, mengaplikasikan </p><p>teknik pembelajaran dan teknik psikologi yang sudah dikaji bagi mengubah </p><p>tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang dikehendaki. </p><p>Saayah Abu (2008) mengatakan tujuan modifikasi tingkah laku adalah </p><p>supaya guru memahami persekitaran murid-murid dan bertimbang rasa apabila </p><p>mengambil sebarang tndakan yang melibatkan tingkah laku mereka. Satu cara </p><p>mengendalikan disiplin bilik darjah daripada tingkah laku yang paling kecil </p><p>kepada yang paling sukar dikawal adalah tidak memberi perhatian apabila murid </p><p>ini selalu bergerak di dalam kelas. Seterusnya menunjukkan tingkah laku dan </p><p>berkelakuan menyendiri dan kurang mahu berinteraksi dengan orang lain di </p><p>sekelilingnya. Antara tingkah laku yang boleh dikenal pasti ialah ingkar, tidak </p><p>mahu berkongsi dan bersifat egosentrik. Tingkah laku yang dikehendaki akan </p><p>diulangi kerana mengharapkan peneguhan positif berupa ganjaran menyusul </p><p>selepas perbuatan. Contohnya apabila murid rajin menyiapkan kerja rumah yang </p><p>diberikan, guru akan memberikan pujian. Keadaan tersebut akan mendorong </p><p>murid untuk terus menyiapkan lagi kerja rumah yang diberikan kerana </p><p>mengharapkan pujian seterusnya daripada guru. Situasi ini dikenali sebagai </p><p>tingkah laku yang dikehendaki. </p><p>Peneguhan negatif pula adalah tingkah laku diulangi kerana individu </p><p>hendak mengekalkan ataupun melepaskan diri daripada tindakan susulan yang </p><p>tidak menyeronokkan ataupun menyakitkan. Contohnya Ridhwan mengemaskan </p><p>semula mainannya kerana tidak mahu dimarahi oleh ibunya. Tingkah laku yang </p><p>dikehendaki adalah mengemaskan mainannya. </p></li><li><p>6 </p><p>3.1 Faktor Persekitaran Yang Menyebabkan Salah Laku </p><p>Tingkah laku negatif biasanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran </p><p>rumah seperti tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. </p><p>Faktor-faktor seterusnya adalah persekitaran sekolah seperti kurikulum </p><p>terlalu padat dan berfokus pada peperiksaan. Murid akan rasa tertekan dan </p><p>menunjukkan tingkah laku bermasalah disusuli dengan strategi pengajaran </p><p>dan pembelajaran yang membosankan, tidak menarik perhatian dan tidka </p><p>mempunyai objektif yang jelas. Faktor ini menyebabkan wujudnya murid </p><p>bermasalah. Seterusnya keadaan fizikal sekoalah yang padat, panas dan </p><p>bising menyebabkan murid menunjukkan tingkah laku yang negatif. </p><p>(Saayah Abu:2008). </p><p>3.2 Penderaan Kanak-Kanak </p><p>Penderaan fizikal, mental dan emosi sering menjadi topik yang sering </p><p>dilaporkan oleh media massa. Perkara ini berlaku apabila ibu bapa atau </p><p>penjaga gagal memberikan kasih sayang yang sepatutnya di samping </p><p>penjagaan yang berterusan. Mereka sering kali mengancam, mengutuk </p><p>ataupun meyakiti kanak-kanak dengan pelbagai cara. Keadaan ini </p><p>menyebabkan terjadinya penderaan yang mudah dilihat iaitu kecederaan </p><p>fizikal dan gangguan dari segi mental dan emosi yang sukar untuk dilihat </p><p>oleh orang lain. Kanak-kanak yang mengalami masalah penderaan akan </p><p>terdorong untuk bertindak negatif iaitu sama ada menyendiri dan tidak </p><p>suka didekati oleh orang lain atau sebaliknya bersikap mahu melepaskan </p><p>dendam terhadap kanak-kanak lain yang dianggap lebih lemah </p><p>daripadanya. Kanak-kanak tersebut mungkin melakukan semula apa yang </p><p>dilakukan oleh orang yang pernah menderanya kepada kanak-kanak lain di </p><p>sekelilingnya. </p></li><li><p>7 </p><p>Namun begitu, menurut Rosenberg, 1987 dalam Saayah Abu </p><p>(2008) kanak-kanak yang cerdas berupaya melakukan apa yang baik untuk </p><p>dirinya tanpa mengharap orang lain terlibat dengan aktiviti luaran seperti </p><p>aktiviti sekolah, biasanya tidak mudah menerima kesan akibat penderaan </p><p>emosi Keadaan ini menjelaskan bahawa tidak semua kanak-kanak dalam </p><p>satu keluarga yang sama mengalami gangguan perkembangan apabila </p><p>emosi mereka didera. </p><p>3.3 Persamaan Emosi Yang Diluahkan Dengan Penderaan </p><p>Menurut Leff et al., 1985 dalam Saayah Abu (2008), terdapat tiga kategori </p><p>tingkah laku ibu bapa yang disifatkan sebagai tingkah laku mendera emosi </p><p>kanak-kanak, penolakan, pengasiangan dan sikap tidak peduli didapati </p><p>mempunyai persamaan dengan tingkah laku penjaga ataupun ahli keluarga </p><p>pesakit skizofrenia. Tingkah laku ini dikenal pasti sebagai tingkah laku </p><p>menunjukkan emosi (expressed emosion) yang dipercayai dapat </p><p>menetukan masa depan pesakit skizofrenia. Ahli keluarga yang </p><p>menunjukkan sikap penolakan, pengasingan, sikap tidak peduli dan kerap </p><p>mengkritik dikira sebagai mempunyai tahap meluahkan emosi yang tinggi. </p><p>Sekiranya pesakit skizofrenia hidup bersama ahli keluarga yang </p><p>menunjukkan tahap meluahkan emosi yang tinggi, maka pesakit ini sukar </p><p>pulih walaupun rawatan ubat-ubatan telah diberi dengan cukup. </p></li><li><p>8 </p><p>4.0 MODEL-MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU </p><p>Ada banyak model pengurusan tingkah laku. Antaranya adalah model disiplin </p><p>tegas (assertive discipline model). Model ini diperkenalkan oleh Lee Canter </p><p>(1976), dimana perkara-perkara yang melanggar peraturan bilik darjah </p><p>dinyatakan, peraturan bilik darjah yang dibentuk oleh guru dan diamalkan di </p><p>dalam bilik darjah. Canter percaya, sistem disiplin tegas membolehkan guru </p><p>menguruskan bilik darjah dengan lebih berkesan. Apabila murid melanggar </p><p>peraturan, namanya akan dicatat sama ada pada papan hijau, papan klip ataupun </p><p>buku catatan. Murid yang namanya dicatat lebih daripada sekali akan dihantar </p><p>berjumpa guru besar ataupun ibu bapanya dipanggil berjumpa guru. </p><p>Canter juga menegaskan, sistem disiplin bercirikan tanggapan murid </p><p>adalah bertujuan mengganggu guru dan mengelak daripada belajar ataupun </p><p>supaya guru tidak mengajar. Satu lagi masalah dengan disiplin tegas adalah guru </p><p>menganggap murid dapat melakukan sesuatu mengikut disiplin. Guru yang </p><p>berpengalaman menganggap murid dapat mengetahui yang sesetengah tingkah </p><p>laku boleh diterima di sekolah dan sebahagiaannya tidak. Guru yang percaya </p><p>murid mempunyai keinginan kuat hendak belajar menganggap tanggapan ini tidak </p><p>wajar. Mereka tahu belajar biasanya mengambil masa, perlu bimbingan dan </p><p>ulangan pengalaman. Sistem disiplin tegas menganggap apabila murid diberitahu </p><p>peraturan dan manghukum mereka yang melanggarnya akan mengelakkan </p><p>perlakuan yang tidak diingini. </p><p>Pendekatan ini mengawal tingkah laku murid pada waktu itu, tetapi murid </p><p>tidak tahu mengapa perlakuan itu tidak diterima atau pun adakah mereka belajar </p><p>menyesuaikan diri pada situasi yang lain. Sistem pengurusan tingkah laku yang </p><p>menguatkuasakan peraturan oleh golongan dewasa yang berautoriti tidak </p><p>membantu murid belajar bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, sistem ini </p><p>mengajar murid mematuhi peraturan yang diamalkan melalui kuasa yang tegas. </p></li><li><p>9 </p><p>Ada masanya ornag dewasa perlu tegas dan menuntut serta-merta contohnya </p><p>mengelakkan kecederaan ataupun kecemasan seperti kebakaran. </p><p>Orang dewasa perlu mengawal disiplin sehingga murid memahami kenapa </p><p>mereka perlu mengawal tingkah laku dalam keadaan demikian. Walau </p><p>bagaimanapun, mengawal tingkah laku murid dengan kuasa dan menuntut </p><p>kepatuhan serta merta tidak semestinya sebagai cara mengurus tingkah laku. </p><p>Gartrell (1987) menegaskan, disiplin tegas akan merosakkan konsep kendiri </p><p>murid dan menjadikan guru pengurus teknikal. Bukan setakat itu sahaja, malah </p><p>ia menyebabkan murid tidak dapat memastikan tingkah laku yang sesuai dan tidak </p><p>membina rasa tanggungjawab dalam diri mereka. </p><p>Model disiplin tegas gagal memastikan sebab berlakunya tingkah laku </p><p>mengganggu. Sistem ini diaplikasikan tanpa mengambil kira kurikulum, susun </p><p>atur bilik darjah ataupun jadual waktu sedangkan semua sistem disiplin perlu </p><p>mengambil kira semua sedangkan semua sistem disiplin perlu mengambi kira </p><p>semua faktor dan individu yang terlibat dalam situasi pengajaran. Jones &amp; Jones </p><p>(1990) melaporkan, sesetengah sekolah yang mengamalkan program disiplin </p><p>tegas tidak lagi mengamalkannya kerana: </p><p> ramai guru kecewa kerana murid bermasalah kurnag berkait dengan </p><p>prosedur itu </p><p> murid yang tidak memerlukan kaedah disiplin tegas merasa aib ataupun </p><p>bimbang </p><p> guru yang sering melaungkan, Duduk!, Diam!, Keluar! semasa di </p><p>bilik darjah gagal memenuhi keperluan asas akademik murid. </p><p> Guru lebih banyak menggunakan disiplin tegas bagi mengelakkan tingkah </p><p>laku mengganggu daripada menilai kaedah pengajarannya. </p></li><li><p>10 </p><p>4.1 Model Glasser </p><p>Model ini menyediakan banyak pilihan yang baik bagi murid dan </p><p>menguruskan gangguan yang berlaku secara tenang dan logik. Glasser </p><p>percaya pilihan yang baik menghasilkan tingkah laku yang baik dan </p><p>pilihan yang tidak baik menyebabkan tingkah laku sebaliknya. Tingkah </p><p>laku individu menggambarkan keinginannya memenuhi k...</p></li></ul>